piercing

listen to the pronunciation of piercing
Englisch - Türkisch
{s} içine işleyen
oyma
(soğuk) içe işleyen
tiz
(ses) güçlü
içe işleyen
keskin

Tom'un keskin mavi gözleri var. - Tom has piercing blue eyes.

Gemi keskin bir düdükle limandan ayrıldı. - With a piercing whistle, the ship sailed from the port.

{i} delen
{f} del

Tom'un delici bir sesi var. - Tom has a piercing voice.

O beni delici gözleriyle büyülüyor. - He enchants me with his piercing eyes.

soğuk

Dışarıda çok sert bir soğuk vardı. - It was piercingly cold outside.

(rüzgâr) sert
acı
(Mühendislik) delme (Mannesman metodu)
aşırı yüksek çığlık
delerek
Cildin ve altındaki yağ tabakasının ya da kıkırdağın delinmesi ve takı ya da iğne takılması usulü ile gerçekleştirilen vücut süsleme sanatı, pirsing
Hızma
{f} del: prep.delerek
{s} delici

O beni delici gözleriyle büyülüyor. - He enchants me with his piercing eyes.

Tom'un delici bir sesi var. - Tom has a piercing voice.

arayan/keskin/sert
(isim) delme
{f} del: prep.dele
delik açma
sert

Dışarıda çok sert bir soğuk vardı. - It was piercingly cold outside.

(Mekanik) kesme
pirsing
delme
delip geçen
pierce
{f} delmek
piercing screams
piercing çığlıklar
piercing effect
(Askeri) parçalama etkisi
piercing effect
(Askeri) delme etkisi
pierce
{f} delip geçmek
pierce
delik açmak
pierce
sivri uçlu
pierce
sivriltmek
pierce
oymak
pierce
inceltmek
armour piercing
zırh delici
armour piercing bomb
zırh delici bomba
armour piercing bullet
zırh delici mermi
armour piercing incendiary
zırh delici yangın mermisi
armour piercing tracer
zırh delici izli
armour-piercing
zırhı delen
jet piercing
yakmalı delme
pierce
del

Kulaklarımı deldirdim. - I got my ears pierced.

Bence Mary kulaklarını deldirmek için çok genç. - I think Mary is too young to have her ears pierced.

armor-piercing
Zırh delen (Genelde mermiler için kullanılan bir ifade)
body piercing
vücut piercing
sharp and piercing
keskin ve delici
armor piercing
zırh delen
armor piercing bullet
(Askeri) ZIRH DELİCİ PİYADE MERMİSİ: Bak. "bullet"
armor piercing capped
(Askeri) ZIRH DELİCİ BAŞLIKLI: Başında, sertleştirilmiş çelik cidarlı bir başlığı bulunan zırhı delici mermi için kullanılan terim
armor piercing incendiary
(Askeri) ZIRH DELİCİ YANGIN MERMİSİ
armor piercing incendiary tracer
(Askeri) ZIRH DELİCİ İZLİ YANGIN MERMİSİ
armor piercing projectile
(Askeri) ZIRH DELİCİ MERMİ: Zırh levhaları delecek şekilde imal edilmiş, baş tarafı sertleştirilmiş çelikten yapılmış ve içinde boşluğu bulunmayan som dane (shot). ARMOR SWEEP: ZIRHLI TARAMA TAARRUZU: Süratle hareket eden bir zırhlı birlik tarafından, düşman kontrolu altındaki bölgede veya bölge içinde, bir arazi hedefi. olmaksızın yapılan bir akın veya diğer şekilde sınırlı taarruz. Bir zırhlı tarama taarruzu; cebri keşif, düşman malzemesi veya personelinin imha veya esir edilmesi, düşman plan ve harekatının yıpratılması yada bozulması için yapılır. Buna "tank sweep" de denir
armour piercing
(Askeri) zırh delme (mermi için)
armour piercing
zırh delen
armour piercing ammunition
(Askeri) zırh delici mühimmat
armour piercing bullet
(Askeri) zırh delici piyade mermisi
armour piercing capped
(Askeri) zırh delici başlıklı
armour piercing incendiary tracer
(Askeri) Zırh delici mermi, yangın mermisi
armour piercing projectile
(Askeri) zırh delici mermi
armour piercing rocket
(Askeri) zırh delici roket
armour piercing shell
(Askeri) zırh delici mermi
fusion piercing
(Madencilik) ergitmeli delme
penetration and piercing power
(Askeri) delme-çukur açma gücü
pierce
içyüzüne vâkıf olmak
pierce
{f} nüfuz etmek
pierce
tesir etmek
pierce
{f} işlemek
pierce
{f} içine işlemek, nüfuz etmek
pierce
{f} içinden geçmek
pierce
sırrını anlamak
piercingly
arayarak/keskince/sertçe
piercingly
delici bir şekilde
rotary piercing
(Mekanik,Teknik) dönerli delme
semiarmor piercing
(Askeri) YARI ZIRH DELİCİ: En kalın zırhları delebilen zırh delici mermi veya bombaların aksine olarak, patlamadan önce, muharebe gemilerinde gövde zırhı ve beton yapılar ile benzeri yapıtlar dışında, diğer bütün zırhları delebilen
semiarmor piercing bomb
(Askeri) YARI ZIRH DELİCİ BOMBA: Hafif zırhlara, beton tahkimata ve diğer orta mukavemetli hedeflere nüfuz etmek üzere kullanılan, özel surette imal edilmiş, ağır çelik gövdeli, yüksek süratli infilak bombası
Englisch - Englisch
The action of the verb to pierce
Anything or anyone that pierces

The piercing noise of the children could be heard two blocks from the elementary school.

The jewelry itself
A hole made in the body so that jewellery/jewelry can be worn through it

ear piercing.

Present participle of pierce
Carved or cutout decorative detail seen in chair splats and other 18th century furniture
weapons skills with pierce type of weapons Skill of 1 allows you to do 20% DMG, skill of 2 40% and so on and so forth to 5 (100% DMG) A skill of 6 allows you to do 100% DMG with Pierce weapons and gives you a +1 to hit with them and so on up to a skill of 10 with a +5 to hit (Poisoned Blade, Stonefist, Hunting Party) Level 1- Cost: 500XP (20% of total DMG strength + weapon DMG) Level 2- Cost: 750XP (40% of total DMG strength + weapon DMG) Level 3- Cost: 1,125XP (60% of total DMG strength + weapon DMG) Level 4- Cost: 1,500XP (80% of total DMG strength + weapon DMG) Level 5- Cost: 2,250XP (100% of total DMG strength + weapon DMG) Level 6- Cost: 3,375XP +1 to hit Level 7- Cost: 5,000XP additional +1 to hit Level 8- Cost: 7,500XP additional +1 to hit Level 9- Cost: 11,250XP additional +1 to hit Level 10- Cost: 14,000XP additional +1 to hit
suitable for cutting or piercing; "incisive teeth"; "the piercing needle"
A form of decoration produced by cutting away parts of the metal with cutting dies, punching tools, or in the case of hand piercing, with a thin steel blade with fine teeth
If someone has piercing eyes or a piercing stare, they seem to look at you very intensely. his sandy blond hair and piercing blue eyes = penetrating + piercingly pierc·ing·ly Ben looked at him piercingly
Decorative cut work accomplished by sawing inside of a shape with a jeweler's saw
loud and sharp; "the piercing shriek of sirens"
loud and sharp; "the piercing shriek of sirens" high-pitched and sharp; "piercing screams"; "a shrill whistle
high-pitched and sharp; "piercing screams"; "a shrill whistle
{i} body piercings, place on the body that is pierced with a stud or piece of jewelry, holes on the body for inserting jewelry
as physically painful as if caused by a sharp instrument; "a cutting wind"; "keen winds"; "knifelike cold"; "piercing knifelike pains"; "piercing cold"; "piercing criticism"; "a stabbing pain"; "lancinating pain"
high-pitched and sharp; "piercing screams"; "a shrill whistle"
Punching of openings such as holes and slots in material
Forcibly entering, or adapted to enter, at or by a point; perforating; penetrating; keen; used also figuratively; as, a piercing instrument, or thrust
A piercing wind makes you feel very cold. a hole made through part of your body so that you can put jewellery there, or the process of making these holes
A piercing sound or voice is high-pitched and very sharp and clear in an unpleasant way. A piercing scream split the air. a piercing whistle. + piercingly pierc·ing·ly She screamed again, piercingly
having or demonstrating ability to recognize or draw fine distinctions; "an acute observer of politics and politicians"; "incisive comments"; "icy knifelike reasoning"; "as sharp and incisive as the stroke of a fang"; "penetrating insight"; "frequent penetrative observations"
{s} penetrating; sharp, pointed
persant
poignant
piercing cold
freezing cold, cold that penetrates to the bone
Pierce
A male given name, medieval variant of Piers. Modern usage may also derive from the surname
Pierce
A patronymic surname
Piercing.
thrillant

The knight his thrillant speare againe assayd / In his bras-plated body to embosse .

armor-piercing
Referring to devices (typically munitions) intended to pierce armor
body piercing
The practice of making an opening in part of the flesh and attaching rings or similar decoration through it
lip piercing
Any form of body piercing involving the lips
pierce
to puncture; to break through

The diver pierced the surface of the water with scarcely a splash.

piercing.
penetrant
pierce
{v} to enter, bore, broach, force, affect
piercingly
{a} keenly, sharply, acutely, strongly
pierce
(deyim) Usually a powerful and popular male

That guys such a legend. Yeah, what a Pierce.

Pierce
A surname derived from the given name
Pierce
medieval variant of Piers; modern usage may also derive from the surname
Pierce
{i} family name; Franklin Pierce (1804-1869), 14th President of the United States
armor piercing
able to penetrate armor
armor piercing ammunition
ammunition that can penetrate armor
armor piercing bomb
bomb that can penetrate armor
armor piercing bullet
shell capable of piercing protective armor plating
armor piercing shell
shell that can penetrate armor
body piercing
making a hole in a part of the body in order to fix a ring or other piece of jewellery to the body
body piercing
{i} place on the body that is pierced with a stud or piece of jewelry, holes on the body for inserting jewelry
pierce
To penetrate; to affect deeply; as, to pierce a mystery
pierce
to create a hole in the skin for the purpose of inserting jewelry
pierce
penetrate or cut through with a sharp instrument
pierce
sound sharply or shrilly; "The scream pierced the night"
pierce
sound sharply or shrilly; "The scream pierced the night
pierce
14th President of the United States (1804-1869) make a hole into; "The needle pierced her flesh" penetrate or cut through with a sharp instrument cut or make a way through; "the knife cut through the flesh"; "The path pierced the jungle"; "Light pierced through the forest" move or affect (a person's emotions, bodily feelings, etc
pierce
To enter; to penetrate; to make a way into or through something, as a pointed instrument does; used literally and figuratively
pierce
If you have your ears or some other part of your body pierced, you have a small hole made through them so that you can wear a piece of jewellery in them. I'm having my ears pierced on Saturday. her pierced ears with their tiny gold studs. The 14th President of the United States (1853-1857). He was unable to reconcile the issue of slavery that divided the United States
pierce
To penetrate; to enter; to force a way into or through; to pass into or through; as, to pierce the enemy's line; a shot pierced the ship
pierce
make a hole into; "The needle pierced her flesh"
pierce
to break or interrupt abruptly
pierce
14th President of the United States (1804-1869)
pierce
14th President of the United States (1804-1869) make a hole into; "The needle pierced her flesh"
pierce
move or affect (a person's emotions, bodily feelings, etc ) deeply or sharply; "The cold pierced her bones"; "Her words pierced the students"
pierce
cut or make a way through; "the knife cut through the flesh"; "The path pierced the jungle"; "Light pierced through the forest"
pierce
To thrust into, penetrate, or transfix, with a pointed instrument
pierce
penetrate or cut through with a sharp instrument cut or make a way through; "the knife cut through the flesh"; "The path pierced the jungle"; "Light pierced through the forest"
pierce
Fig
pierce
If a sharp object pierces something, or if you pierce something with a sharp object, the object goes into it and makes a hole in it. One bullet pierced the left side of his chest Pierce the skin of the potato with a fork
pierce
deeply or sharply; "The cold pierced her bones"; "Her words pierced the students" sound sharply or shrilly; "The scream pierced the night
pierce
{f} prick, stab; perforate, make a hole; penetrate
pierce
deeply or sharply; "The cold pierced her bones"; "Her words pierced the students"
pierce
move or affect a person's emotions, bodily feelings, etc
piercingly
extremely and sharply; "it was bitterly cold"; "bitter cold
piercingly
in a shrill voice; "she sang rather shrilly"
piercingly
extremely and sharply; "it was bitterly cold"; "bitter cold"
piercingly
sharply, in a penetrating fashion; strongly, intensely, powerfully
piercingly
In a piercing manner
piercings
{i} body piercings, place on the body that is pierced with a stud or piece of jewelry, holes on the body for inserting jewelry
piercings
plural of piercing
Türkisch - Englisch

Definition von piercing im Türkisch Englisch wörterbuch

piercing karşıtı
anti-piercing
piercing karşıtı
anti piercing
piercing
Favoriten