resource

listen to the pronunciation of resource
Englisch - Türkisch
kaynak

Su, ormanlar ve mineraller önemli doğal kaynaklardır. - Water, forests, and minerals are important natural resources.

Sınırlı kaynaklarımız var. - We have limited resources.

{i} olanak
(Askeri) müracaat vasıtası
(Ticaret) finansal kaynak
(Bilgisayar) kaynak yazılım
(Ticaret) varlık
özkaynak
zenginlik
çare
umar
beceriklilik
{i} uğraş
olanaklar
beceri/hobi/çare/kaynak
kaynak kaynak yazılım
(Askeri) ÇARE, MÜRACAAT VASITASI, KAYNAK: Yeni ve yedek ikmal kaynağı, ihtiyaç halinde kullanılacak yeni veya ek bir stok
inner resources manevi kuvvet
{i} kaynak: natural resources doğal kaynaklar
halletme yeteneği
mali vasıtalar
natural resources doğal kaynaklar
{i} yardımına başvurulacak kimse
{i} beceri

Tom oldukça becerikli, değil mi? - Tom is quite resourceful, isn't he?

Tom becerikli görünüyor. - Tom seems resourceful.

{i} çözüm bulma yeteneği
{i} eğlence
{i} oyalayıcı şey
{i} vasıta
araçlar
yetenek
güç
(Ticaret) aktif
kuvvet
resource allocation
özkaynak ayırtımı
resource allocation
özkaynak atama
resource allocation
kaynak ayrımı
resource allocative efficiency
(Ticaret) kaynak dağılımı etkinliği
resource conflict
(Bilgisayar) kaynak çakışması
resource conflict notification
(Bilgisayar) kaynak çakışma uyarısı
resource conflict warning
(Bilgisayar) kaynak çakışma uyarısı
resource cost
(Ticaret) kaynak maliyeti
resource dll
(Bilgisayar) kaynak dll
resource endowment
(Ticaret) kaynak donatımı
resource error
(Bilgisayar) kaynak hatası
resource id
(Bilgisayar) kaynak no
resource kit
(Bilgisayar) kaynak kiti
resource leveling
(İnşaat) kaynak seviyelendirme
resource lists
(Bilgisayar) kaynak listeleri
resource market
(Ticaret) üretim faktörleri piyasası
resource name
(Bilgisayar) kaynak adı
resource planning
(Politika, Siyaset) kaynak planlanma
resource requirements
kaynak gereksinimleri
resource saving
(Bilgisayar) kaynak koruma
resource schedule
(Politika, Siyaset) kaynak planı
resource settings
(Bilgisayar) kaynak ayarları
resource status
(Bilgisayar) kaynak durumu
resource table
(Bilgisayar) kaynak tablosu
resource type
(Bilgisayar) kaynak türü
resource types
(Bilgisayar) kaynak türleri
resource management
kaynak yönetimi
resource sharing
kaynak paylaşımı
resource dependence theory
Kaynak bağımlılığı teorisi
resource driver
kaynak sürücü
resource extraction
kaynak çıkarma
resource extraction industry
kaynak çıkarımı sektöründe
resource manager
kaynakları yöneticisi
resource room
kaynak oda
resource-based
kaynaklar temel alınarak yapılan
resource-based relative value scale
kaynak tabanlı göreceli değer ölçeği
resource-based view
kaynak tabanlı bir görünümünü
resource allocation view
Kaynak Ayırma Görünümü
resource augmentation duty program
(Askeri) kaynak takviyesi görev programı
resource management; risk management
(Askeri) kaynak yönetimi; risk yönetimi
resource meter
Kaynak Ölçer
remote multiplexer combiner; rescue mission commander; Resource Management Commi
(Askeri) uzak çoklayıcı birleştiricisi; kurtarma görev komutanı; Kurtarma Yönetim Komitesi (CSIF); askeri kontrole girmiş
renewable energy resource
(Politika, Siyaset) yenilenebilir enerji kaynağı
resources
{i} kaynaklar

Çin doğal kaynaklar bakımından zengindir. - China is rich in natural resources.

Sınırlı kaynaklarımız var. - We have limited resources.

resourceful
becerikli

Tom oldukça becerikli, değil mi? - Tom is quite resourceful, isn't he?

Tom çok becerikli, değil mi? - Tom is very resourceful, isn't he?

resourceful
{s} her işin altından kalkar
resourceful
işi bilen
resourceful
her şeye çare bulur
resourcefulness
beceriklilik
enterprise resource planning
(Ticaret) kurumsal kaynak planlaması
human resource planning
insan kaynakları planlaması
learning resource centre
(Askeri) öğrenim
resourceful
uyanık
resources
(Ticaret) üretim faktörleri
resources
(Askeri) vasıtalar
senior resource board
(Askeri) üst kaynak kurulu
source,resource
kaynak
uniform resource locators
(Bilgisayar) url
dynamic resource allocation
dinamik kaynak ayırma
financial resource
mali kaynak
hardware resource
donanım kaynağı
monetary resource
parasal kaynak
pecuniary resource
maddi kaynak
shared resource
ortak kaynak
system resource
sistem kaynağı
resources
{i} olanaklar
Uniform Resource Identifier
(Bilgisayar) Tekdüzen kaynak tanımlayıcısı
allocatable resource
ayrılabilir kaynak
backstop resource
limitli bir doğal kaynağın yerine kullanılabilen sürdürülebilir bir doğal kaynak, alternatif kaynak
common property resource
(Ekonomi) Kamuya ait kaynak
dedicated resource
işe kendini adamış kaynakları
enterprise resource planning
İşletme kaynak planlaması
environmental resource
çevresel kaynak
information resource
bilgi kaynağı
manufacturing resource planning
üretim kaynakları planı
resourced
Donanımlı, kaynaklara sahip
resourcefulness
Zengin kaynaklara sahip olma; beceriklilik, her şeye çare bulur olma hali
system resource
sistem kaynak
universal resource identifier
evrensel kaynak tanımlayıcı
work development in the field of human resource management
insan kaynakları alanındaki iş geliştirme becerileri
Director for Force Structure, Resource, and Assessment, Joint Staff
(Askeri) Müşterek Karargah Kuvvet Yapısı, Kaynağı ve Tahsisi Başkanlığı
Directorate for Information and Resource Management
(Askeri) Bilgi Ve Kaynak Yönetimi Başkanlığı
Joint Resource Assessment Data System
(Askeri) Müşterek Kaynak Değerlendirme Veri Sistemi
air resource element coordinator
(Askeri) hava kaynak unsuru koordinatörü
allocate resource
kaynak ayırmak
ample resource
bol kaynaklar
base resource and capability estimator
(Askeri) üs kaynak ve imkan ve kabiliyetler değerlendiricisi
be full of resource
becerikli olmak
be full of resource
elinden her iş gelmek
be full of resource
her şeye çare bulabilmek
collection requirements management; crew resource management
(Askeri) toplama ihtiyaçları yönetimi; mürettebat kaynak yönetimi
defense management resource decision
(Askeri) savunma idare kaynak kararı
economic resource
(Ticaret) iktisadi kaynak
fishery resource
(Denizbilim) balıkçılık kaynağı
frequency resource record system
(Askeri) frekans kaynak kayıt sistemi
human resource forecast
(Ticaret) beşeri kaynak tahmini
human resource manager
(Ticaret) insan gücü yöneticisi
inadequate resource
(Ticaret) yetersiz kaynak
learning resource center
(Tıp) eğitim kaynağı merkezi
marginal resource cost
(Ticaret) marjinal kaynak maliyeti
mineral resource
maden kaynağı
mobility requirement resource roster
(Askeri) seyyar ihtiyaçlar kaynak listesi
modeling and simulation resource repository
(Askeri) modelleme ve simülasyon kaynak bilgi havuzu
natural resource
doğal kaynak
nonrenewable resource
yenilenemez kaynak
optimum resource allocation
(Ticaret) optimum kaynak tahsisi
optimum resource allocation
(Ticaret) optimal kaynak tahsisi
optimum resource allocation
(Ticaret) en etkin kaynak dağılımı
printer resource
yazıcı kaynağı
quorum resource
(Bilgisayar) yetersayı kaynağı
resourceful
{s} zengin kaynaklı

Ben Tom'un zengin kaynaklı olduğunu düşünürüm. - I think Tom is resourceful.

resourcefully
beceriyle
resourcefully
dâhice
resources
{i} imkânlar
resources
{i} parasal kaynaklar
resources
hobi/çare/kaynak
resources
(Askeri) KAYNAKLAR, VASITALAR, VASITA VE İMKANLAR: Bir memleketin veya bir işin mevcut vasıtaları; hesap edilebilir mal, para veya istihsal maddeleri; el altında ve hemen faydalanılabilir, durumda gelir kaynakları
resources
{i} aktifler
scarce resource
(Telekom) kit kaynaklar
shared resource
(Bilgisayar) paylaştırılmış kaynaklar
underground resource
(Çevre) yeraltı kaynağı
uniform resource locator
(URL) Alan Adı
uniform resource locator
Birörnek Kaynak Konumlayıcı
uniform resource name
(Bilgisayar) tekdüzen kaynak adı
uniform resource name
(Bilgisayar) birörnek kaynak adı
universal resource locator
evrensel kaynak adresi
using resource
(Bilgisayar) kaynak kullanma
Englisch - Englisch
Something that one uses to achieve an objective, e.g. raw materials or personnel
To supply with [[#Noun|resource]]s
A person's capacity to deal with difficulty

a man/woman of resource.

that which is restored to, relied upon, or made available for aid or support
{n} a resort, retreat, expedient, means
Any information on the network that you might want to locate For example, a web page or a word-processing document iPlanet Compass Server locates and indexes resources so you can easily search for them In this context, resource and document are used to mean the same thing
{i} resourcefulness, ability to deal effectively with various situations
Any information on the network that you might want to locate For example, a web page or a word-processing document Netscape Compass Server locates and indexes resources so you can easily search for them In this context, resource and document are used to mean the same thing
A country's resources are the things that it has and can use to increase its wealth, such as coal, oil, or land. resources like coal, tungsten, oil and copper. to provide money or other resources for something
personnel
{i} source of help; supply, stock; means of accomplishing a goal, expedient; resort
Pecuniary means; funds; money, or any property that can be converted into supplies; available means or capabilities of any kind
(1) A human-valued commodity or product provided through management of the land Resources may or may not have any commercial value They include timber, wildlife, water, minerals, recreation, scenery, aesthetics, and cultural (2) A source of supply (3) Anything useful to people directly or that facilitate use and satisfaction of human wants, be it animal, vegetable, mineral, a location, a labor force, etc Resources vary from commodities such as timber and minerals to amenities as scenery or scenic viewing points "Resource" is a highly relative concept, the precise definition of which changes depending upon the planning agent and the planning purpose For example, garbage is not a "resource" to those attempting to get rid of their wastes but it is a "resource" to those who are attempting to recover recyclable materials from it, provided existing regulations and separation technology permit them to do this economically
Anything which can be used to handle a situation effectively and attain the desired outcome Resources can be internal, such as appropriate knowledge, skills, positive self-esteem, etc , or external, such as people or possessions
available source of wealth; a new or reserve supply that can be drawn upon when needed
the ability to deal resourcefully with unusual problems; "a man of resource"
A variable defined as part of the definition of a class Resource values in objects can be set by using a Create function or a SetValues function Resource values can be retrieved using a GetValues function
"A resource can be anything that has identity Familiar examples include an electronic document, an image, a service (e g , 'today's weather report for Los Angeles'), and a collection of other resources The resource is the conceptual mapping to an entity or set of entities, not necessarily the entity which corresponds to that mapping at any particular instance in time Thus, a resource can remain constant even when its content---the entities to which it currently corresponds---changes over time, provided that the conceptual mapping is not changed in the process " [URI] In order to avoid a collision of the term entity within the URI and XML specifications, we use the term data object, content or document to refer to the actual bits being operated upon
(Ticaret) An entity, such as personnel or equipment, that performs activities or services and normally has a cost associated with that performance
That to which one resorts orr on which one depends for supply or support; means of overcoming a difficulty; resort; expedient
An available supply of something that can be used There are natural resources, human resources, etc
A resource is a physical object that is used by patrons and managed with your WebCheckout system Resources are most frequently pieces of equipment, such as cameras, overhead projectors, video cables, etc They may also be classrooms, video tapes, or books Anything that needs to be used by a group of people on a temporary basis can be managed by WebCheckout as a resource Resources can be reserved, checked out, renewed, and returned by patrons who have permission in WebCheckout to use them Resources are categorized based on what sort of thing they are, since different types of resources may have different attributes The basic resource categories are equipment, locations, or media See Also: Auto-circulating resource , Contained Resource, Container Resource, Serialized resource , Unserialized resource
(1) Any facility of a computing system or operating system required by a job or task, including main storage, input/output devices, the processing unit, data sets, and control or processing programs (2) A binary data item that is linked to an executable file, a DLL, or some other binary file Typically a resource defines an interface component such as a dialog box, a menu, an icon, a font, a bitmap, or a cursor (3) Any element that requires translation, such as messages or online help
Windows, pixmaps, cursors, fonts, graphics contexts, and colormaps are known as resources They all have unique identifiers associated with them for naming purposes The lifetime of a resource usually is bounded by the lifetime of the connection over which the resource was created
something of value to be preserved, protected, and enhanced The Mississippi National River and Recreation Area act lists nationally significant historical, recreational, scenic, cultural, natural, economic, and scientific resources It is typical for Congress in establishing a new area to include in the enabling legislation a long list of overlapping resource categories, such as the one found in the MNRRA act The National Park Service normally defines resources in two broad categories (natural and cultural) for management purposes This plan includes a third broad management category, economic resources, to ensure that all items listed in the MNRRA act are addressed
The term resource relates to any means or supplying what is needed, and usually refers to a stock that can be drawn on Resources are used to maintain the human metabolism (e g water and food), to provide shelter or satisfy other material needs (e g wood, metals, stone, energy, etc ), or to satisfy recreational and aesthetic needs (e g water for swimming, the scenic value of the landscape) To determine the (sustainable) use level, it is important to make a distinction between renewable resource and non-renewable resources
A resource is a general term used to describe a physical device or software data structure that can only be accessed by one task at a time Examples of physical devices include printer, screen, disk, keyboard, tape, etc If, for example, access to the printer is not managed, various tasks can print to the printer and inter-leave their printout This problem is typically handled by a server task whose job is to accept messages from various tasks to print files In this way access to the printer is serialized and files are printed in an orderly fashion Consider a software data structure that contains data and the date and time at which the data was written If tasks are allowed to read and write to this structure at random, then one task may read the structure during the time that another task is updating the structure, with the result that the data may not be time stamped correctly This type of problem may also be solved by creating a server task to manage access to the structure
The resources of an organization or person are the materials, money, and other things that they have and can use in order to function properly. Some families don't have the resources to feed themselves properly
An object (document, person, consumer item, etc ) you want to find by navigating a FacetMap A resource falls under one or more headings, which is how users find it In the wine demo, bottles of wine are the resources
Something that one uses, especially in manufacturing of goods; a raw material
a source of aid or support that may be drawn upon when needed; "the local library is a valuable resource" the ability to deal resourcefully with unusual problems; "a man of resource" available source of wealth; a new or reserve supply that can be drawn upon when needed
An element of a database representing options or values for attributes of an application A resource is a triple consisting of a name, a class, and a value A name and class may consist of components, each identifying the name or class of a particular level of a hierarchy A widget can also have resources, whose values are derived from the resource database or set directly by the application
Anything used by executable code, especially by applications Resources include images, sounds, icons, localized strings, archived user-interface objects, and various other things Mac OS X supports both Resource Manager–style resources and “per-file” resources Localized and nonlocalized resources are put in specific places within bundles
Resources are typically those machines, tools, units, materials, energy, and personnel which are provided by the factory to be used or consumed in the production process Associated with each resource is some formal specification of its characteristics and capabilities
Any document (URL), directory, or program that the server can access and send to a client
(n ) A mechanism of the X Window system for specifying an attribute (appearance or behavior) of a window or application Resources are usually named after the elements they control
Any part of a computer system that can be used by a program as it runs Resources include memory, hard and floppy disks, networking components, the operating system, printers, and other output devices, as well as queues, security features, and other less well defined data structures In HTML, any URL, directory, or application that the server can access and send to a requesting client (Ref: Dyson, Dictionary of Networking)
a source of aid or support that may be drawn upon when needed; "the local library is a valuable resource"
In EMAP, an ecological entity that is identified as a target of sampling and is a group of general, broad ecosystem types or ecological entities sharing certain basic characteristics Seven such categories currently are identified within EMAP: estuaries, Great Lakes, inland surface waters, wetlands, forests, arid ecosystems, and agroecosystems These categories define the organizational structure of monitoring groups in EMAP and are the resources addressed by EMAP assessments A resource can be characterized as belonging to one of two types, discrete and extensive, that pose different problems of sampling and representation
The things needed to get a job done In a technological system, the basic technological resources are: energy, capital, information, machines and tools, materials, people, and time
Resources are information that the author may provide for the student An example of such information may be a set of normal values for lab results This type of information is usually found in the "Help" option of the menu bar
Something which is required to complete a task Resources are characterized by the fact that they have a limited time availability (e g an employee that works 8 hours a day, 5 days a week)
—An addressable unit of data that is available for use by an application Resources include text strings, files, documents, vector drawings, bitmapped images, binary data, data streams, message queues, and query result sets In some contexts, application services themselves, such as Web services, are referred to as resources
resource energy
energy taken from a source which is depleted by extraction (e.g. fossil fuels)
Resource-Based Relative Value Scale
Resource-Based Relative Value Scale (RBRVS) is a schema used to determine how much money medical providers should be paid. It is currently used by Medicare in the United States and by nearly every Health maintenance organizations (HMOs)
resource dependence theory
(Bilim, İlim) The goal of an organization is to minimize its dependence on other organizations for the supply of scare resources and to find ways of influencing them to make resources available
resource dependence theory
Resource Dependence Theory (RDT) is the study of how the external resources of organizations affects the behavior of the organization
resource extraction
Resource extraction and resource extraction industry both refer to the practice of locating, acquiring and selling any resource, but typically a natural resource
resource extraction industry
Resource extraction and resource extraction industry both refer to the practice of locating, acquiring and selling any resource, but typically a natural resource
resource-based view
(Ekonomi) The resource-based view (RBV) is an economic tool used to determine the strategic resources available to a firm. The fundamental principle of the RBV is that the basis for a competitive advantage of a firm lies primarily in the application of the bundle of valuable resources at the firm’s disposal (Wernerfelt, 1984, p172; Rumelt, 1984, p557-558). To transform a short-run competitive advantage into a sustained competitive advantage requires that these resources are heterogeneous in nature and not perfectly mobile (Barney, 1991, p105-106; Peteraf, 1993, p180). Effectively, this translates into valuable resources that are neither perfectly imitable nor substitutable without great effort (Hoopes, 2003, p891; Barney, 1991, p117). If these conditions hold, the firm’s bundle of resources can assist the firm sustaining above average returns
Resource Reservation Setup Protocol
protocol that is currently under development and will enable Internet users to reserve Internet channels for high-bandwidth broadcasts and transmissions, RSVP (Internet)
resource allocation
allotment of computer resources (memory, computer time, etc.) to the different processes by the operating system
resource development
– The recruitment and training of stable, qualified single adults and married couples who can serve as adoptive and foster parents for eligible children in agency custody
resource development
the practice of identifying, cultivating, and securing financial and human support for an organization
resource development
Most often refers to effective planning and human capacity to attain the resources necessary to accomplish their program work Topic areas: Fundraising and Financial Sustainability
resource development
The practice of identifying , cultivating, and securing financial and human support for an organization
resource driver
(Ticaret) In activity based costing (ABC), the tie between a resource and the activities that consume it that allows the assignment of costs
resource room
Students are released from their regular classroom on a scheduled basis to work with a teacher specializing in education of the gifted in a resource room setting
resource room
A room set up in a public school to provide assistance to disabled children Visually impaired children can use this room's adaptive equipment, or get special tutoring in subjects where they are having trouble Subjects not taught in the classroom like Braille will be taught here also The goal is for them to spend most of their day in classrooms with their sighted peers
resource room
The Resource Room contains a large amount of the material that you will need to study while undertaking the course You can enter it from any VPS room by just clicking on the "Resource Room" icon It provides the background for many of the exercises in the course, although you will need to also find addition material yourself
resource room
A room separate from the regular classroom in which children with disabilities can receive specialized assistance to reinforce and supplement the regular class ins-truction The amount of time students spend each day in the resource room varies according to individual needs, and the remainder of the day is spent in his or her regular classroom
resource room
A classroom program designed for students who require 50% or less of their instructional day in special education with two or less classes in the areas of language arts, mathematics, science and social studies (Elementary --50% or less of instructional school day; Secondary--three periods or less of instructional school day )
resource room
Both the Self-Study Office and the Self-Study Resource Room have been assigned space in the J L Goins Administration Building The office of the director of the self-study is in GN 203 The Self-Study Resource room is in GN 207 It is equipped with an Internet connection, printer, and resource documents A photocopy machine is located in a main hall near the Resource Room
resource room
– A classroom where students with special needs can obtain help with specific skills
resource room
Classroom in which special education students spend part of the school day and receive individualized special education services
resource room
A room in school where children can receive extra help and tutoring
resource room
A bridge between the segregated, self-contained special education classroom and the regular classroom
resource room
A program option for students with disabilities in which the student is placed in a general education classroom but goes to a separate room (i e , resource room) for part of the school day to receive remedial or supplemental instruction from the resource room teacher
renewable resource
A natural resource such that it is replenished by natural processes at a rate comparable to its rate of consumption by humans or other users
renewable resource
any natural resource (as wood or solar energy) that can be replenished naturally with the passage of time
Human Resource Management
All methods and functions concerning the mobilization and development of personnel as human resources, with the objective of efficiency and greater productivity in a company, government administration, or other organization
Uniform Resource Locator
A universal address for resources on the internet, which is most commonly used for websites

http://en.wiktionary.org/ is the URL for the English Wiktionary.

electronic resource
Information (usually a file) which can be stored in the form of electrical signals, usually on a computer
electronic resource
Information available on the internet
natural resource
Any source of wealth that occurs naturally, especially minerals, fossil fuels, timber, etc
nonrenewable resource
Something (specifically a resource) that will not return, or renew, or will only return after a long period of time
resourcefulness
the ability to cope with difficult situations, or unusual problems
uniform resource identifier
A string of characters that identifies a resource that can be accessed over the Internet
uniform resource identifiers
plural form of uniform resource identifier
Enterprise Resource Planning
ERP, integrated business management system (includes all aspects and computerization methods that are needed to effectively plan and manage a business)
Uniform Resource Identifier
(Bilgisayar) In computing, a Uniform Resource Identifier (URI) is a string of characters used to identify a name or a resource on the Internet. Such identification enables interaction with representations of the resource over a network (typically the World Wide Web) using specific protocols. Schemes specifying a concrete syntax and associated protocols define each URI
enterprise resource planning
Enterprise Resource Planning systems (ERPs) integrate (or attempt to integrate) all data and processes of an organization into a unified system. A typical ERP system will use multiple components of computer software and hardware to achieve the integration. A key ingredient of most ERP systems is the use of a unified database to store data for the various system modules
Enterprise Resource Management
ERM, general name for a business management program (inventory counter, resource manager, account management, etc.)
Environmental Resource Management
ERM, worldwide organization that works to improve environmental quality and preservation of natural resources (with cooperation with various companies and industries)
Integrated Resource Management
method of management combining all resources within a company
Universal Resource Identifier
{i} URI, string of characters which identify and locate any type of resource on the Internet (programs, text, images, audio and video, audio and programs)
bill of resource
(Ticaret) A listing of the key resources and quantities used in production of an item or family. A bill of resource may list only critical resources consumed (machine, personnel, logistics or other), while the product routing shows each individual step or operation. Used in rough cut capacity planning (RCCP) to provide resource requirements for a given forecast or master schedule
distribution resource planning
(Ticaret) (DRP) The function of planning inventory levels, supply and replenishment logic, and demand response for an organization's distribution network. After defining the network, orders and forecasts at distribution facilities that drive projected stock levels below the reorder point trigger a suggested replenishment order from the supply source, based on lead time and lot size parameters. Each distribution point passes demand to the next supply source, which is either a vendor, another distribution center or a manufacturing plant. DRP also incorporates logistics resource planning, and is sometimes described as MRP for a finished goods network
enterprise resource planning
(Ticaret) (ERP) An enterprise-wide system that extends manufacturing resource planning (MRP II) by incorporating all system and organizational functions required to plan and support manufacturing, finance, distribution/logistics and additional areas such as engineering, maintenance, etc. It serves as the base repository for cross-functional data and defines a common usage of technology
manufacturing resource planning
(Ticaret) (MRPII) The extension of closed-loop MRP that includes and integrates financial and simulation systems. It includes all organizational functions related to long-term strategic and business planning, demand planning, materials planning, resource planning, and production and vendor scheduling and execution. It assumes the use of a base, integrated system and the sharing of a common database and operating parameters by all functions and departments
material resource
assets in the form of material possessions
natural resource
resources (actual and potential) supplied by nature
natural resource
A material source of wealth, such as timber, fresh water, or a mineral deposit, that occurs in a natural state and has economic value. things that exist in nature and can be used by people, for example oil, trees etc
resourced
If an organization is resourced, it has all the things, such as money and materials, that it needs to function properly. The school is very well resourced -- we have a language laboratory and use computers and videos
resourceful
Capable or clever; able to put available resources to efficient or ingenious use; using materials at hand wisely or efficiently
resourceful
Full of resources
resourceful
having inner resources; adroit or imaginative; "someone who is resourceful is capable of dealing with difficult situations"; "an able and resourceful politician"; "the most resourceful cook in town"
resourceful
{s} enterprising, able to deal effectively with various situations
resourceful
Someone who is resourceful is good at finding ways of dealing with problems. He was amazingly inventive and resourceful, and played a major role in my career + resourcefulness re·source·ful·ness Because of his adventures, he is a person of far greater experience and resourcefulness. good at finding ways of dealing with practical problems
resourcefully
In a resourceful manner
resourcefully
in a resourceful manner, enterprisingly, with the ability to deal effectively with various situations
resourcefulness
the quality of being able to cope with a difficult situation; "a man of great resourcefulness
resourcefulness
the ability to deal resourcefully with unusual problems; "a man of resource"
resourcefulness
{i} ingeniousness, quality of being enterprising, quality of being able to deal effectively with various situations
resourcefulness
the quality of being able to cope with a difficult situation; "a man of great resourcefulness"
resources
{i} wealth, financial means; ability, capability; source of wealth; something which can be used for benefit or profit
resources
The resources page is your guide to the plug-ins and browser versions that you need to completely use this program It also has links to other utilities you may need
resources
The means available for use in conducting the planned activities, such as people, objects, and money Topic areas: Fundraising and Financial Sustainability, Governance, Staff Development and Organizational Capacity, Accountability and Evaluation, Volunteer Management, Communications and Marketing, Operations Management and Leadership, Advocacy, Technology
resources
the key ingredients needed to operate a small business, including: · people · finance · information · expertise (knowledge and skills) · plant and equipment · buildings · technology
resources
Other student aid that must be taken into account to prevent an overaward in the campus-based programs, as defined in federal regulations for the campus-based programs Resources are called "estimated financial assistance" in determining a student's eligibility for some federal student loans
resources
The inputs used in the production of goods and services They are generally classified as land, labor, capital, and entrepreneurship Land - Those productive resources occurring in nature such as water, soil, trees, and minerals Labor - The abilities, talents, training and skills - the human capital of people that contribute to the production of goods and services Labor can be either physical or mental efforts Capital - Productive resources, including machinery, tools, factories, stores, vehicles, etc made by past human efforts, used to produce goods or services Entrepreneurship - The resource provided by profit-seeking decision makers who organize resources and determine which economic activities to undertake and how they should be undertaken The most common example is one who starts a business enterprise
resources
"A source of supply or support; available means" (Webster’s) The energy and materials used to support an Economy and fulfill human needs and desires (See also Renewable and Nonrenewable)
resources
Sources of information, knowledge, or expertise The following are sites with international legal resources: American University: Washington College of Law Center for Human Rights and Humanitarian Law
resources
All personnel and major items of equipment available, or potentially available, for assignment to incident tasks on which status Is maintained
resources
the inputs needed to undertake a project, generally including finance, people, equipment, facilities, raw materials, and possibly physical elements such as land and water
resources
in GEMIS are products representing the stock of primary energies and raw materials Resources are the inputs for extractor processes, and therefore the "beginning" of process chains
resources
There are several resources, published by the Association, available to the members The Methods and Procedures Manual provides recommendations for actual testing procedures and quality control methods used in the production of dressing and sauce products The Quality Assurance Manual is designed to assist dressing and sauce manufacturers in establishing quality assurance programs ADS' Labeling Manual offers the most current interpretations of the Nutrition Labeling and Education Act The Association's newest Manual, Portion Control & Flexible Packaging: A Reference Manual for the Dressings and Sauces Industry, provides basic information regarding the portion control and flexible packaging industry Searchable electronic versions of the Manuals, as well as other ADS publications, are included on the ADS Web site (www dressings-sauces org) under the Members Only section
resources
Forums (discussions, calendars, chat rooms, or the messaging window) Sometimes used to refer to summary pages and tools The terms resources and forums are analogous
resources
Positive abilities, feelings, memories, qualities, and perceptions that the person can draw upon to live her life better
resources
Assets available and anticipated for operations They include people, equipment, facilities, and other things used to plan, implement, and evaluate public programs whether or not paid for directly by public funds
resources
Materials found in the environment that can be extracted from the environment in an economic process There are abiotic resources (non-renewable) and biotic resources (renewable)
resources
plural of resource
resources
- Sometimes referred to as assets, resources are items of economic value that are not income Resources include financial instruments such as savings accounts and certificates of deposit, personal property such as an automobile (above a specified value), and real estate (other than an individual's home) Some Medicaid eligibility groups must meet a resource test; others (at state option) are not subject to a resource test In establishing a resource test, a state Medicaid program must specify both the resource standard (e g , the amount of countable resources an individual may retain) and the resource methodology (e g , which resources are counted and how are they valued)
resources
The term, resources, is normally used to describe funds There are tables in this Annual Report that show the resources invested in each of the Department’s three Outcomes That is, they show the funds supplied and expended to achieve each of the outcomes The term, human resources, refers to the Department’s staff
resources
Other student aid which must be taken into consideration to prevent an overaward in the campus-based programs and Stafford loan programs For example, a scholarship would be considered a resource
resources
  The total amount available for appropriation    Includes estimated revenues, inter-fund transfers (e g , General Fund contribution to Mental Health), beginning fund balances available (the excess of revenues over expenditures from the previous fiscal year), and cancellation of any prior year reserves (accumulated funds set aside for specific purposes) available to fund the total financing requirements (expenditures) for the fiscal year under consideration  
resources
Personnel and equipment available, or potentially available, for assignment to incidents Resources are described by kind and type, e g , ground, water, air, etc , and may be used in tactical support or overhead capacities at an incident ---S--- SAFETY OFFICER: A member of the Command Staff responsible for monitoring and assessing safety hazards or unsafe situations, and for developing measures for ensuring personnel safety The Safety Officer may have assistants
resources
things the computer can use to do your work, such as RAM, hard drive space, video capabilities, etc
resources
the financial capital, equipment, raw materials, and inventories of (or access to) components and subsystems
resources
The machines, workers, money, land, raw materials, and other things that a country can use to produce goods and services and to make its economy grow Resources may be renewable or nonrenewable Countries must use their resources wisely to ensure long term prosperity
resources
1) Personnel, equipment, services and supplies available, or potentially available, for assignment to incidents 2) The natural resources of an area, such as timber, crass, watershed values, recreation values, and wildlife habitat
resources
Computers, instruments, and immersive environments; machines See IPG Globus Guide/MDS for instructions on obtaining dynamic information about IPG resources, or Resources for a static list of resources available on the IPG
shared resource
resource which may be accessed simultaneously by several programs or several network users
uniform resource locator
URL
uniform resource locator
{i} (Computers) URL, string of characters which defines the location of a file or program on the Internet
uniform resource locators
A compact string representation for a resource available on the Internet URLs are primarily used to retrieve information using WWW
uniform resource locators
Used to identify the location of network resources like webpages Example: http: //www my_company com/
uniform resource locators
Standardized formatted entities within HTML documents which specify a network service or document to link to
uniform resource locators
URL is a (mostly) compact string representation for a resource available on the Internet URLs are primarily used to retrieve information using WWW The syntax and semantics for URLs are defined in RFC 1738 See also: World Wide Web [RFC 1983]
universal resource locator
URL
water resource
Any of the entire range of natural waters (vapour, liquid, or solid) that occur on the Earth and that are of potential use to humans. These resources include the waters of the oceans, rivers, and lakes; groundwater and deep subsurface waters; and glaciers and permanent snowfields. Continuing increase in water use has led to growing concern over the availability and quality of water supplies
resource
Favoriten