energy

listen to the pronunciation of energy
Englisch - Türkisch
{i} enerji

Atom enerjisi barışçıl amaçlarla kullanılabilir. - Atomic energy can be utilized for peaceful purposes.

Genç insanlar genellikle yaşlılardan daha fazla enerjiye sahiptir. - Young people usually have more energy than the old.

{i} güç

Hücrelerin gıdayı enerjiye dönüştürme güçleri var. - The cells have the capacity to convert food into energy.

{i} kuvvet
(İnşaat) erk
erke
Devote your energies to this Gayretinizi buna hasrediniz
{i} gayret
kudret
güre
energy conversion
(Nükleer Bilimler) enerji dönüşümü
energy audit
enerji bilançosu
energy community
(Politika, Siyaset) antlaşma
energy gap
(Bilgisayar) bantlar arası enerji farkı
energy requirement
enerji gereksinimi
energy save
(Bilgisayar) güç tutumu
energy save
(Bilgisayar) enerji tasarrufu
energy storage
enerji depolanması
energy conversion
erke dönüşümü
energy crisis
enerji krizi
energy department
enerji departmanı
energy distribution
enerji dağılımı
energy distribution
erke dağılımı
energy level
enerji seviyesi
energy line
enerji hattı
energy loss
enerji kaybı
energy policy
enerji politikası
energy saving
enerji tasarrufu
energy state
enerji durumu
energy unit
enerji ünitesi
energy unit
erke birimi
energy unit
enerji birimi
energy absorption
enerji absorbsiyonu
energy balance
enerji denkliği, erke denkliği
energy centers
enerji merkezleri
energy conservation
(Çevre) Enerji tasarrufu
energy density
enerji yoğunluğu
energy dispersive x-ray spectroscopy
enerji dağılımlı x-işini spektroskopisi
energy efficient
enerji verimli
energy harvesting
Enerji depolama, sürekli enerji ile beslenemeyen sistemlerde kesikli gelen enerjinin saklanması
energy intensive
enerji yoğun
energy of activation
aktivasyon enerjisi
energy saving light bulbs
tasarruflu lambalar
energy savings
enerji tasarrufu
energy savings trust
enerji tasarrufu güven
energy supply
enerji arzı
energy tax
enerji vergisi
energy technology
enerji teknolojisi
energy transfer
enerji aktarımı, erke aktarımı
energy transformation
enerji dönüşümü
energy-yielding
enerji veren
energy absorption coefficient
(Nükleer Bilimler) enerji soğurma katsayısı
energy balance
(Nükleer Bilimler) enerji dengesi
energy band
(Nükleer Bilimler) enerji bandı
energy base
(Askeri) enerjiye dayanan
energy cable
enerji kablosu
energy calibration
(Nükleer Bilimler) enerji kalibrasyonu
energy conservation
enerjinin korunması
energy conversion efficiency
(Nükleer Bilimler) enerji dönüşüm verimi
energy dependence
(Nükleer Bilimler) enerjiye bağımlı
energy dispersive xrf
(Nükleer Bilimler) (edxrf) enerji ayırımlı xrf
energy distribution
enerji dagilimi
energy economy
güç tutumluluğu
energy factor
enerji faktörü
energy fluence
(Nükleer Bilimler) enerji integral akı
energy fluence
(Nükleer Bilimler) enerji akımı
energy fluence rate
(Nükleer Bilimler) enerji integral akı hızı
energy fluence rate
(Nükleer Bilimler) enerji akı yoğunluğu
energy flux density
(Nükleer Bilimler) enerji akı yoğunluğu
energy function
Enerji Fonksiyonu
energy functional
enerji islevsisi
energy fund
(Ticaret) enerji fonu
energy gap
bantlar arasi enerji farki, enerji araligi
energy grid
enerji şebekesi
energy group
(Nükleer Bilimler) enerji grubu
energy index
enerji endeksi
energy intensity
(Nükleer Bilimler) enerji yeğinliği (şiddeti)
energy level
(Nükleer Bilimler) enerji düzeyi
energy line
enerji kablosu
energy of pile driving
kazık çakma enerjisi
energy quantum
enerji nicemi
energy range
(Nükleer Bilimler) enerji aralığı
energy resolution
(Nükleer Bilimler) enerji çözünürlüğü,enerji algılanabilirliği
energy resolution
enerji çözünürlüğü
energy saving
enerji kazanılması
energy smart
enerji tasarruflu
energy tens
avrupa ötesi enerji ağları
energy transfer
(Nükleer Bilimler) enerji aktarımı
energy transfer coefficient
(Nükleer Bilimler) enerji aktarım katsayısı
energy yield
(Çevre) enerji salınımı
enthusiasm; energy
coşku, enerji
endogenic energy
endojenik enerji
lack of energy
rehavet
nuclear energy
nükleer enerji

İnsanlık nükleer enerjiyi barışçıl biçimde kullanarak başarılı olacaktır. - Mankind will succeed in using nuclear energy peacefully.

Tom nükleer enerjiye karşı hareket için hayatını adadı. - Tom has devoted his life to the movement against nuclear energy.

binding energy
(Fizik) bağlanma erkesi
binding energy
(Çevre) bağlayıcı enerji
bond energy
(Fizik) bağ erkesi
bonding energy
(İnşaat) bağ enerjisi
conservation of energy
(Kimya) enerji korunumu
consume energy
enerji tüketmek
consume energy
enerji harcamak
correlation energy
(Denizbilim) kaçınım erkesi
directed energy
(Askeri,Çevre) yönlendirilmiş enerji
effective energy
etkin enerji
effective energy
etkin erke
excitation energy
uyarım enerjisi
firm energy
sabit enerji
flash energy
(Bilgisayar) flaş gücü
fusion energy
(Fizik) füzyon enerjisi
lack of energy
uyuşukluk
lack of energy
uyuklama
luminous energy
ışık enerjisi
motion energy
(Fizik) hareket enerjisi
natural energy
(Çevre) doğal enerji
potential energy
(Fizik,Teknik) gizilgüç
radiant energy
(Aydınlatma,Fizik) ışıyan erke
radiant energy
(Askeri,Meteoroloji,Teknik) radyan enerji
reactive energy meter
tepkin enerji ölçeri
receive negative energy
negatif enerji almak
receive positive energy
pozitif enerji almak
rest energy
(Fizik) durgun enerji
rest energy
(Fizik) serbest enerji
rest energy
(Fizik) erkin erke
solar energy
(Denizbilim) güneş erkesi
specific action energy
(Pisikoloji, Ruhbilim) özgül eylem enerjisi
strain energy
şekil değiştirme enerjisi
thermal energy
termal enerji
zero point energy
sıfır noktası enerjisi
Ministry of Energy and Natural Resources
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
accumulation of energy
enerji birikimi
activation energy
aktivasyon enerjisi
activation energy
etkinleşme erkesi
active energy
aktif enerji
atomic energy
atom enerjisi

Atom enerjisi pahalı ve tehlikeli. - The atomic energy is expensive and dangerous.

Atom enerjisi çağındayız. - We are in the era of atomic energy.

atomic energy
atom erkesi
beta disintegration energy
beta bozunum enerjisi
binding energy
bağlama enerjisi
bond energy
bağ enerjisi
caloric energy
ısıl enerji
capillary energy
kılcal enerji
capillary energy
kapiler enerji
chemical energy
kimyasal enerji
combustion energy
yanma enerjisi
conservation of energy
enerjinin korunumu
consumption of energy
enerji tüketimi
conversion of energy
enerji dönüşümü
correlation energy
korelasyon enerjisi
coulomb energy
kulomb enerjisi
department of energy
enerji bölümü
dissipation of energy
erke yitimi
dissipation of energy
enerji kaybı
dynamic energy
dinamik enerji
eftective energy
etkin enerji
electric energy
çıngı enerjisi
electrostatic energy
elektrostatik enerji
free energy
serbest enerji
heat energy
ısınma enerisi
heat energy
ısı enerjisi
high energy fuel
yüksek verimli yakıt
internal energy
iç enerji
intrinsic energy
iç enerji
ionization energy
iyonlaşma enerjisi
ionizing energy
iyonlaştırma enerjisi
kinetic energy
kinetik enerji
kinetic energy
devimsel erke
lattice energy
kafes enerjisi
lattice energy
örgü erkesi
law of conservation of energy
enerji korunumu kanunu
law of conservation of energy
enerjinin korunumu kanunu
least energy principle
en az enerji ilkesi
loss of energy
enerji kaybı
luminous energy
parlak enerji
magnetic energy
manyetik enerji
mass energy equivalence
kütle enerji eşitliği
mechanical energy
mekanik enerji
molecular energy
moleküler enerji
partial free energy
kısmi serbest enerji
potential energy
potansiyel enerji
quantum energy
kuvantum enerjisi
radiant energy
ışıyan enerji
radiated energy
yayılan enerji
self-energy
serbest enerji
self-energy
erkin erke
separation energy
ayırma enerjisi
solar energy
güneş enerjisi

Güneş enerjisi yeni bir enerji kaynağıdır. - Solar energy is a new source of energy.

Bu teknoloji güneş enerjisinin maliyetini şiddetle düşürecektir. - This technology will drastically lower the cost of solar energy.

sound energy
ses enerjisi
static energy
statik enerji
surface energy
yüzey enerjisi
thermal energy
termik enerji
tidal energy
gelgit enerjisi
wall energy
çeper enerji
Fermi characteristic energy level
Fermi karakteristik enerji düzeyi
Ministry of Energy and Natural Resources
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı
boost energy
enerji yükseltmek
department of energy intelligence
enerji bakanlığı istihbarat
embodied energy
somutlaşan enerji
exciton energy
Uyarım enerjisi
generate energy
enerji üretmek
having energy or great power; energetic
olan enerji ya da büyük bir güç; enerjik
renewable energy
Yenilenebilen enerji
specific energy
özgül enerji/erke
spend energy
enerji harcarlar
wave energy
dalga enerjisi
Englisch - Englisch
The capacity to do work
A quantity that denotes the ability to do work and is measured in a unit dimensioned in mass × distance²/time² (ML²/T²) or the equivalent

Customary: foot-pound-force, calorie, kilocalorie (i.e. dietary calories), BTU, liter-atmosphere, ton of TNT.

An intangible force that is preserved and transferred in human interactions; shared mood or group habit
The impetus behind all motion and all activity
{i} power; vigor, liveliness, intensity; (Physics) capability of a physical system to carry out work
{n} force, power, vigor, influence, faculty
Power efficiently and forcibly exerted; vigorous or effectual operation; as, the energy of a magistrate
an imaginative lively style (especially style of writing); "his writing conveys great energy"
The capacity to do work or transfer heat
(physics) the capacity of a physical system to do work; the units of energy are joules or ergs; "energy can take a wide variety of forms"
the federal department responsible for maintaining a national energy policy of the United States; created in 1977
The ability to do work Energy is one of the basic resources used by a technological system
Internal or inherent power; capacity of acting, operating, or producing an effect, whether exerted or not; as, men possessing energies may suffer them to lie inactive
1) That which does or is able to do work 2) As commonly used in the electric utility industry, electric energy means kilowatthours, or joules (the level of power delivered multiplied by the amount of time that the level of power is delivered) Used interchangeably with although technically not a synonym of power
The capacity for doing work
A physical variable measured in joules; we say that an object gains or loses energy when work is done on the object; conversely, an object has energy if it can do work on another object Energy is the ability to do work Kinetic energy is due to the motion of a mass, as when you throw a ball Potential energy is stored energy, as in a coiled spring The units for both kinetic and potential energy are the same as for work (See Work )
Capacity for performing work
enterprising or ambitious drive; "Europeans often laugh at American energy"
A measure of being able to do work There are many forms of energy, such as heat, mechanical, electrical, radiant, chemical, and nuclear energies Energy is measured in such units as the joule (J), erg, kilowatt-hour (kW-hr), kilocalorie (kcal), foot-pound (ft-lb ), electron-volt (ev), and British thermal unit (BTU)
approval Energy is determination and enthusiasm about doing things. You have drive and energy for those things you are interested in
The capacity to do work; the capacity of acting
The result of consuming power over a period of time In electricity, measured in watthours: 1000 watthours = 1 kilowatt hour, or the equivalent of a 100 watt bulb running for 10 hours Most electricity rates/prices for residential service are quoted in kilowatt-hours In gas, measured in volumes of gas (cubic feet) or a proxy for volumes (therms, q v )
Is defined as the capacity for doing work Energy can exist the following forms: radiation; kinetic energy; potential energy; chemical energy; atomic energy; electromagnetic energy; electrical energy; and heat energy
loosely, anything that can cause a machine to move For example, energy is contained in moving water, water raised to a high place, heat, or magnetic fields The energy of fast ions and electrons (measured in "electron volts") is a measure of their speed, and it enables them (for instance) to penetrate matter
1 The ability to organize or change matter 2 The ablility to do work See British thermal unit, Calorie, Joule, and Kilowatt-hour for units of energy One unit can be converted to another
(gen) Energy is stored work, WORK being the application of a force through a distance POWER is the rate of flow of energy, or the rate at which work is done Stored energy becomes working energy when we use it Energy is expressed in JOULEs (J) An energy of 1 joule is expended in moving an object through 1 meter when it is opposed by a force of 1 NEWTON Energy has many forms, which scientists have demonstrated are all fundamentally the same (See definitions of other energy forms) F - energie S - energia
an imaginative lively style (especially style of writing); "his writing conveys great energy" enterprising or ambitious drive; "Europeans often laugh at American energy" an exertion of force; "he plays tennis with great energy" (physics) the capacity of a physical system to do work; the units of energy are joules or ergs; "energy can take a wide variety of forms" a healthy capacity for vigorous activity; "jogging works off my excess energy"; "he seemed full of vim and vigor
Energy is the ability to do work Stored energy becomes working energy when we use it
The ability to do work
the ability to do work The source of energy is the rearrangement of chemical and nuclear bonds into a more stable state
an exertion of force; "he plays tennis with great energy"
Energy is the ability and strength to do active physical things and the feeling that you are full of physical power and life. He was saving his energy for next week's race in Belgium
The ability to do work People get energy from food Your toaster and your washing machine get their energy from electricity
the ability to do work Some units of energy, such as foot-pounds, measure the ability to lift a weight a certain height, units, such as calorie, indicate the ability to increase temperature, while units of radiation are usually the frequencies or wavelengths of photons
A conserved quantity that can be interconverted among many forms, including °kinetic energy, °potential energy, and electromagnetic energy Sometimes defined as "the capacity to do °work,'' but in an environment at a uniform nonzero °temperature, °thermal energy does not provide this capacity (Note, however, that all energy has mass, and thus can be used to do work by virtue of its gravitational potential energy; this caveat, however, is of no practical significance unless a really deep gravity well is available ) See °free energy
Ability to do work
Strength of expression; force of utterance; power to impress the mind and arouse the feelings; life; spirit; said of speech, language, words, style; as, a style full of energy
Your energies are your efforts and attention, which you can direct towards a particular aim. She had started to devote her energies to teaching rather than performing
a healthy capacity for vigorous activity; "jogging works off my excess energy"; "he seemed full of vim and vigor"
a healthy capacity for vigorous activity; "jogging works off my excess energy"; "he seemed full of vim and vigor
The capacity for doing work as measured by the capability of doing work (potential energy), or the conversion of this capability to motion (kinetic energy) Energy has several forms, some of which are easily convertible and can be changed to another form useful for work Most of the world’s convertible energy comes from fossil fuels that are burned to produce heat that is then used as a transfer medium to mechanical or other means in order to accomplish tasks Electrical energy is usually measured in kilowatt-hours, while heat energy is usually measured in British thermal units
The capacity for doing work as measured by the capability of doing work (potential energy) or the conversion of this capability to motion (kinetic energy) Energy has several forms, some of which are easily convertible and can be changed to another form useful for work Most of the world's convertible energy comes from fossil fuels that are burned to produce heat that is then used as a transfer medium to mechanical or other means in order to accomplish tasks Electrical energy is usually measured in kilowatt-hours, while heat energy is usually measured in British thermal units
Energy is the power from sources such as electricity and coal that makes machines work or provides heat. those who favour nuclear energy Oil shortages have brought on an energy crisis. Capacity for doing work. Energy exists in various forms including kinetic, potential, thermal, chemical, electrical (see electricity), and nuclear and can be converted from one form to another. For example, fuel-burning heat engines convert chemical energy to thermal energy; batteries convert chemical energy to electrical energy. Though energy may be converted from one form to another, it may not be created or destroyed; that is, total energy in a closed system remains constant. All forms of energy are associated with motion. A rolling ball has kinetic energy, for instance, whereas a ball lifted above the ground has potential energy, as it has the potential to move if released. Heat and work involve the transfer of energy; heat transferred may become thermal energy. See also activation energy, binding energy, ionization energy, mechanical energy, solar energy, zero-point energy. activation energy alternative energy binding energy chemical energy Einstein's mass energy relation energy conservation of energy equipartition of European Atomic Energy Community Euratom free energy geothermal energy International Atomic Energy Agency ionization energy kinetic energy mechanical energy nuclear energy atomic energy high energy physics potential energy solar energy thermal energy zero point energy
energy carrier
A substance or phenomenon that can be used to produce mechanical work or heat or to operate chemical or physical processes (ISO 13600)

Solar radiation is an energy carrier that is not an energyware.

energy crisis
An economic problem caused by a dwindling supply of energy, at an increasing price
energy drink
A caffeinated soft drink containing added ingredients advertised as increasing alertness, performance etc
energy drinks
plural form of energy drink
energy expenditure
The amount of energy, measured in calories, that a person uses (e.g. during a particular activity)
energy field
The spiritual energy produced by a particular living being

Your energy field indicates that you are spiritually troubled.

energy level
any of the discrete stable energies that a quantum mechanical system (such as the electrons of an atom) can have
energy meter
A domestic electricity meter
energy mix
The range of energy sources of a region, either renewable or non-renewable
energy obesity
A condition of excessive energy consumption, usually pertaining to large collectives of people such as nations. The symptoms may be expressed in the form of energy commodity price volatility, environmental degradation, energy trade induced geopolitical tension
energy poverty
A condition of a region, or country, of not having enough available energy resources for the needs of the population
energy source
A source from which useful energy can be extracted or recovered either directly or by means of a conversion or transformation process (e.g. solid fuels, liquid fuels, solar energy, biomass, etc.)
energy sources
plural form of energy source
energy transfer
The conversion of one form of energy into another, or the movement of energy from one place to another

Solar panels allow for energy transfer from light energy to heat and electrical energy.

Energy dispersive X-ray spectroscopy
Energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS or EDX) is an analytical tool predominantly used for chemical characterization. Being a type of spectroscopy, it relies on the investigation of a sample through interactions between light and matter, analyzing X-rays in its particular case. Its characterization capabilities are due in large part to the fundamental principle that each element of the periodic table has a unique electronic structure and, thus, a unique response to electromagnetic waves
energy audit
An assessment of the energy needs and efficiency of a building or buildings
energy harvesting
Energy harvesting (also known as Power harvesting or energy scavenging) is the process by which energy is captured and stored. Frequently this term is applied when speaking about small autonomous devices, like those used in sensor networks. A variety of different methods exist for harvesting energy, such as solar power, ocean tides, piezoelectricity, thermoelectricity, and physical motion
Energy junkie
Energy junkies are people addicted to situations in which paranormal activity is most intense and expansive
energy audit
An evaluation of energy consumption, as in a home or business, to determine ways in which energy can be conserved
energy consumption
value registered and metered by the utility company, to charge customers for energy usage Electrical energy consumption is in kilowatt-hours
energy consumption
The amount of energy consumed in the form in which it is acquired by the user The term excludes electrical generation and distribution losses
energy consumption
The use of energy as a source of heat or power or as an input in the manufacturing process
energy crisis
lack of energy resources (coal, oil, etc.)
energy density
The energy per unit volume of a region of space
energy efficiency
The ratio or percentage of useful work or energy output to total work or energy input in any energy system For example, the efficiency of a home heating system is equal to the percentage of energy in the fuel or other source that is converted into useful heat See Efficiency, Efficient, Inefficient
energy efficiency
is the most work derived from the least amount of energy resources
energy efficiency
The product of the current efficiency and the voltage efficiency for a specified electrochemical process
energy efficiency
technologies and measures that reduce the amount of electricity and/or fuel required to do the same work, such as powering homes, offices and industries
energy efficiency
the amount of energy extracted from a system divided by the amount of energy put into the system in order to recover the energy
energy efficiency
The amount of input energy required per unit of output energy service provided by an energy-consuming device; also, efforts or activities that aim at reducing the energy used by specific end-use devices and systems, typically without affecting the services provided Examples include high-efficiency appliances, efficient lighting programs, high-efficiency heating, ventilating and air conditioning (HVAC) systems or control modifications, efficient building design, advanced electric motor drives, and heat recovery systems
energy efficiency
The act of using less energy/electricity to perform a given function, as distinguished from conservation, which implies accepting less Energy efficiency efforts differ from DSM programs in that the latter are focused on impacting the peak rate of usage, as versus the quantity of energy used to perform a function Many people use these terms interchangeably, which is often incorrect
energy efficiency
Ratio of energy output of a conversion processor of a system to its energy input; also know as first law efficiency
energy efficiency
The decrease of energy requirements necessary to produce the same level of work or benefit
energy efficiency
the amount of energy in a system that directly contributes to do work
energy efficiency
Quantitatively, the more energy that can be produced per unit mass of fuel, the more efficient is the energy production The efficiency with which energy is utilised can be increased by both improving energy supply technology an managing energy demand more effectively
energy efficiency
The amount of fuel needed to sustain a particular level of production or consumption, in an industrial or domestic enterprise Energy efficiency measures are designed to reduce the amount of fuel consumed, either through greater insulation, less waste, or improved mechanical efficiencies, without losing any of the value of the product or process Improving energy efficiency is a technological means to reduce emissions of greenhouse gases without increasing production costs (Source: Mintzer, 1992)
energy efficiency
Refers to programs that are aimed at reducing the energy used by specific end-use devices and systems, typically without affecting the services provided Such savings are generally achieved by substituting technically more advanced equipment to produce the same level of end-use services (e g lighting, heating, motor drive) with less electricity
energy efficiency
Ratio of energy output of a conversion process or of a system to its energy input; also known as first law efficiency
energy efficiency
Using less energy/electricity to perform the same function Programs designed to use electricity more efficiently -- doing the same with less For the purpose of this paper, energy efficiency is distinguished from DSM programs in that the latter are utility-sponsored and -financed, while the former is a broader term not limited to any particular sponsor or funding source "Energy conservation" is a term which has also been used but it has the connotation of doing without in order to save energy rather than using less energy to do the same thing and so is not used as much today Many people use these terms interchangeably
energy efficiency
In reference to transportation, the inverse of energy intensiveness, i e , the ratio of outputs from a process to the energy inputs; for example, passenger miles traveled (PMT) per gallon of fuel
energy efficiency
The conversion efficiency of one form of energy to another
energy efficiency
ratio between the amount of energy produced which is used efficiently and the amount which is wasted
energy efficiency
the amount of useful work or product divided by the fuel or energy input For example, in electrical generation, it is the amount of electricity produced per unit of fuel consumed For air conditioner, it is the amount of cooling provided per unit of electricity used
energy efficiency
A measure of energy produced compared to energy consumed
energy efficiency
Reducing energy or demand requirements without reducing the end-use benefits
energy efficiency
Reduce the amount of energy/electricity used to perform the same function more efficiently Refer to Energy Conservation
energy efficiency
The result of minimising the use of energy through the way in which buildings are constructed and arranged on site
energy efficiency
measure means any capital investment that reduces energy costs in an amount sufficient to recover the total cost of purchasing and installing such measure over an appropriate period of time and maintains or reduces non-renewable energy consumption
energy efficiency ratio
A measure of the relative efficiency of a heating or cooling appliance, such as an air conditioner, that is equal to the unit's output in BTUs per hour divided by its consumption of energy, measured in watts
energy efficient
energy efficient lighting is the use of artificial light to provide the optimal level of light for the lowest energy investment However, energy efficient lighting is not simply finding the most light for the least wattage or the longest lasting light bulb Proper sizing of the light to the needs of the location and the tasks that will be performed, called task lighting, is also very important part of energy efficient lighting
energy efficient
A description of a property which has special features aimed at reducing use of electrical or heating power (i e insulation, double-insulated windows, high-efficiency furnace, etc )
energy efficient
as applied to buildings, generally indicating the existence of extra insulation, weatherproofing, and/or special features and equipment designed to reduce the cost of energy for heating, co671ing and hot water
energy efficient
{s} that uses electrical energy economically
energy efficient
standing seam roofs can be insulated with almost any amount of insulation add the radiant barrier effect to this and they are the most energy efficient of any roofing system Fiberglass blanket insulation is installed directly under the panels and stretched over the supporting structural members to reduce energy costs and dampen noise Foam insulation blocks also can be used between roof panels and substructures to prevent thermal loss
energy level
a definite stable energy that a physical system can have; used especially of the state of electrons in atoms or molecules; "according to quantum theory only certain energy levels are possible
energy quantum
amount of energy (Physics)
energy saving
anything that reduces the amount of energy used
energy source
place of from which some sort of energy originates or is generated (i.e. the sun)
energy unit
a unit of measurement for work
energy-efficient
A device or building that is energy-efficient uses relatively little energy to provide the power it needs. energy-efficient light bulbs. information on how to make your home more energy efficient
Coulomb energy
The energy associated with the electrostatic forces of a system of particles, especially with that of the electrons of a covalent bond
Fermi energy
The highest energy of a particle that is part of a many-particle system of identical fermions in its ground state
Gibbs free energy
The difference between the enthalpy of a system and the product of its entropy and absolute temperature

\Delta G = \Delta H - T \Delta S.

Helmholtz free energy
A measure of the useful work obtainable from a constant temperature, constant volume thermodynamic system
Planck energy
A natural unit of energy, equivalent to the mass energy of a Planck particle (mPc2) or the energy per quantum at a temperature of one Planck temperature (kTP)
Wigner energy
Energy stored in the graphite moderators of a nuclear reactor
Zeeman energy
The energy of the interaction between the magnetic moment of an atom or molecule or the magnetization and an applied magnetic field
acoustic energy
sound energy
activation energy
The energy required to initiate a reaction. For example, the flame from the fuse of a firecracker provides a small initial amount of energy, after which the explosive reaction proceeds by itself, releasing a considerably larger quantity of energy. A small push given to a stable but top-heavy object may cause it to fall over; the potential energy released during the fall was present in the system all along but could not be realized as long as the object was upright and balanced
alternate energy
Alternative spelling of alternative energy
alternative energy
Energy derived from any source other than fossil fuels
alternative energy
Energy derived from any renewable source; i.e other than fossil fuels or nuclear fission
anisotropy energy
Energy stored in a ferromagnetic material as a result of the work done by the rotation of its magnetization
atomic energy
The energy released by an atom in a nuclear reaction
available energy
All energy that could somehow be converted to mechanical work
barycentric energy
The energy of a system with respect to its centre of gravity
binding energy
The energy needed to separate the constituent parts of an atom or nucleus; equivalent to the mass defect
bond dissociation energy
The change in enthalpy that occurs when a specific chemical bond is broken; a measure of the strength of the bond
bond energy
The average or typical bond dissociation energy of a particular type of bond
bond energy
The sum of the bond dissociation energies of all the bonds in a molecule
bundle of energy
One who is especially lively, continually active, or industrious

Anyone looking for a kitten should consider that it is a tiny bundle of energy.

bundle of energy
The energy associated with being lively, continually active, or industrious

But Dubielewicz has a bundle of energy and the fans and his teammates feed off it.

chemical energy
The net potential energy liberated or absorbed during the course of a chemical reaction
cohesive energy
Standard enthalpy of formation of the consistent atoms from a solid phase
cohesive energy
The difference between the average energy of the atoms of a solid (especially a crystal) and that of the free atoms
collateral energy
Energy in an interaction that is not supplied by the initiator of the interaction
correlation energy
The difference between the actual energy of a particular energy level of an atom or molecule and that calculated by the Hartree-Fock approximation
dark energy
A mysterious (and as yet hypothetical) form of energy which is spread out uniformly throughout space (and time) and which has anti-gravitational properties: it is one of the possible explanations for the current accelerating rate of expansion of the universe, and it is estimated to account for about 74% of the mass-energy of the universe
deformation energy
The energy that must be supplied to an initially spherical atomic nucleus to give it a sufficient deformation to undergo nuclear fission according to the Bohr-Wheeler theory
disintegration energy
The energy released during a nuclear reaction
dissociation energy
The energy needed to break every chemical bond in a molecule and completely separate all its atoms
eddy kinetic energy
The energy associated with the turbulent part of the flow of a fluid
effective energy
The energy of a heterogeneous (polychromatic) photon beam calculated as if it were monochromatic

Consequently the ‘intuitive' theory can be taken directly into the quantum theory of waves, including the nonlinear effective energy density . . .

elastic energy
The potential energy stored in a system when it is distorted or deformed; the classic example is that of a coiled spring
electric energy
The potential energy of an electric charge in an electric field, or of an electric current in a magnetic field
electromagnetic energy
The potential energy of an electric or magnetic field
electrostatic energy
The potential energy of a system of separated electric charges
excitation energy
The energy needed to change something from the ground state to any particular excited state
free energy
The Gibbs free energy
free energy
The difference between the internal energy of a system and the product of its entropy and absolute temperature
geothermal energy
heat under the ground used to heat water and make steam to turn generator turbines and make electricity
high-energy
of an elementary particle, or the equivalent electromagnetic radiation, having an energy greater than a hundred thousand electron volts
high-energy
vigorous, energetic or dynamic
high-energy
producing a large amount of energy (when reacting)
impact energy
The energy needed to fracture a material under standard conditions
interfacial energy
The energy equal to the surface tension at an interface
internal energy
a property, characteristic of the state of a thermodynamic system, the change of which is equal to the heat absorbed minus the work done by the system
ionization energy
The energy needed to remove an electron from an atom or molecule to infinity
kinetic energy
The energy possessed by an object because of its motion, equal to one half the mass of the body times the square of its velocity
lattice energy
The energy required to separate the ions of an ionic solid (especially a crystal) to infinity
law of conservation of energy
The law stating that the total amount of energy in any isolated system remains constant, and cannot be created or destroyed, although it may change forms
luminous energy
The radiant energy of the visible portion of a spectrum of light
magnetic energy
The potential energy of a magnetic field
mass energy
The energy present in an object because of its mass

Even a minuscule quantity of matter contains an incredible amount of mass energy.

mass-energy
Mass and energy as a unified concept

For equations normalized with Planck units, the quantities of mass and energy become numerically identical, revealing their true nature as mass-energy.

mass-energy
The energy associated with any given mass according to special relativity, E = mc2
mass-energy
mass-to-energy

Mass-energy conversion occurs during nuclear fusion and fission.

mechanical energy
The sum of the potential energy and kinetic energy of a body or system
muzzle energy
The kinetic energy of a projectile at the point of emergence from the muzzle of a gun
nuclear energy
such energy used as a power source
nuclear energy
the energy released by a nuclear reaction; either through nuclear fission or nuclear fusion
pairing energy
The extra binding energy associated with pairs of nucleons of the same kind; this results in nuclei having odd numbers of protons or neutrons having a lower binding energy and being less stable (than those with even numbers)
particle energy
The sum of a particle's potential energy, kinetic energy and rest energy
potential energy
the energy possessed by an object because of its position (in a gravitational or electric field), or its condition (as a stretched or compressed spring, as a chemical reactant, or by having rest mass)
radiant energy
Energy in a form that can radiate, generally electromagnetic energy
radio energy
The energy transmitted by radio-frequency electromagnetic radiation
recombination energy
The energy released when two oppositely charged fragments of an atom or molecule recombine to form a neutral compound
renewable energy
Energy that can be replenished at the same rate as it is used
resonance energy
The characteristic energy at which the amplitude of a system undergoing resonance is enhanced
resource energy
energy taken from a source which is depleted by extraction (e.g. fossil fuels)
rest energy
The energy of the mass component of a body at rest; equal to the product its rest mass and the square of the speed of light
rotational energy
The kinetic energy of a rotating rigid body otherwise at rest
secondary energy
The energy contained in a processed or refined fuel or in electricity etc derived from some other fuel
separation energy
The energy needed to remove a nucleon or other particle from a nucleus
solar energy
Energy in the form of electromagnetic radiation emitted from the Sun; especially that part of this energy that is converted into usable thermal or electrical energy by man
sound energy
The energy present in a sound wave
specific energy
The energy of a substance measured per unit mass
spin-spin energy
The energy due to the interaction of two spinning systems; the dot product of their spin angular momenta
strain energy
The potential energy stored in a body due to elastic deformation
sublimation energy
The increase in internal energy of a unit mass of solid when it undergoes sublimation at constant temperature and pressure
surface energy
interfacial energy
thermal energy
A form of energy; sensible energy; heat
thermal energy
The internal energy of a system in thermodynamic equilibrium due to its temperature
thermal energy
The energy released by an explosion
tidal energy
The energy contained in a tide flowing in or out of an estuary or similar enclosed place, especially that part of the energy that can be converted to electricity
translational energy
The energy of the molecules of a fluid due to their (translational, as opposed to rotational or vibrational) motion
turbulence energy
eddy kinetic energy
unavailable energy
Energy that is converted by an irreversible process into a form that is unavailable to do work
vacuum energy
The underlying background energy of empty space
vibrational energy
The energy in a vibrating system, otherwise at rest; especially that in a molecule due to the vibrations of its atoms
wall energy
The energy per unit area of the boundary between adjoining ferromagnetic domains in a solid
zero-point energy
The lowest possible energy of any quantum mechanical system; a consequence of the uncertainty principle
zero-point energy
The energy possessed by something at a temperature of absolute zero
zonal kinetic energy
The kinetic energy of the zonal wind at a specified latitude
distributed energy
Distributed generation generates electricity from many small energy sources. It has also been called also called on-site generation, dispersed generation, embedded generation, decentralized generation, decentralized energy or distributed energy
embodied energy
Embodied Energy refers to the quantity of energy required to manufacture, and supply to the point of use, a product, material or service. (As an analog of embodied water, embodied energy might also be called "virtual energy", "embedded energy" or "hidden energy"). Traditionally considered, embodied energy is an accounting methodology which aims to find the sum total of the energy necessary - from the raw material extraction, to transport, manufacturing, assembly, installation as well as the capital and other costs of a specific material - to produce a service or product and finally its disassembly, deconstruction and/or decompostion. Different methodologies produce different understandings of the scale and scope of application and the type of energy embodied. Some methodologies are interested in accounting for the energy embodied in terms of oil that support economic processes. Other types of methodologies are concerned to account for the energy embodied in terms of sunlight that support ecological processes. And others like systems ecology are concerned about the support of the ecological-economic process as a whole. Embodied energy as a concept used in systems ecology seeks to measure the "true" energy cost of an item, and has extended this to the concept of "true" value. Methodologies such as emergy have also sought to link embodied energy with fundamental concepts, such as capacitance for example, in physical, electronic and chemical sciences
exciton energy
An exciton is a bound state of an electron and hole which are attracted to each other by the electrostatic Coulomb force. It is an electrically neutral quasiparticle that exists in insulators, semiconductors and some liquids. The exciton is regarded as an elementary excitation of condensed matter that can transport energy without transporting net electric charge
energies
plural of energy
Türkisch - Englisch

Definition von energy im Türkisch Englisch wörterbuch

energy market
energy market
energy
Favoriten