change

listen to the pronunciation of change
Englisch - Türkisch
değişmek

Her şey değişmek üzere. - Everything's about to change.

Ben sadece işlerin değişmek zorunda olmamasını diliyorum. - I just wish things didn't have to change.

değiştirmek

Onu değiştirmek istiyorum. - I want to change that.

Tom değiştirmek için isteksiz gibi görünüyor. - Tom seems to be unwilling to change.

{i} değişiklik

Havada ani bir değişiklik vardı. - There was a sudden change in the weather.

Programımızda bir değişiklik yapamayız. - We cannot make a change in our schedule.

{i} değişim

Tek başına değişim, sürekli, sonsuz ve ölümsüzdür. - Change alone is eternal, perpetual, immortal.

Gençler değişime kolayca uyum sağlarlar. - The young adapt to change easily.

{i} para üstü

Para üstünüzü unuttunuz. - You have forgotten your change.

Kartını ya da para üstünü makinede unutmamak için lütfen dikkatli ol. - Please be careful not to forget your card or your change in the machine.

{i} yenilik
{i} demir para

Tom cebinden demir para çıkardı ve onu adama verdi. - Tom took some change out of his pocket and gave it to the man.

{i} paranın üstü. 6
(Bilgisayar) değişimi

İklim değişimi, iç savaş,finansal zorluk ve altyapısal kaosun hepsi bu ülkede karışıklığa neden olmuştu. - Climate change, civil war, financial hardship, and infrastructural chaos have all caused turmoil in this country.

Değişimi kim istiyor? - Who does want change?

bozdurmak (para)
(Ticaret) döviz bozdurmak
tahavvül
değiştirmek (çamaşır)
farklılaşmak
değişikliğe gitmek
para tümlemek
tahavvül etmek
başkalaşmak
bozdurmak (döviz/altın)
üstünü değiştirmek
istihale
(Bilgisayar) değiştirilebilir

Fiyatlar önceden haber vermeden değiştirilebilir. - The prices are subject to change without notice.

Fiyatlar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. - Prices are subject to change without notice.

(Dilbilim) ses değişimi
değişim göstermek
üzeri

Tom konu üzerinde uzun süre düşündükten sonra fikrini değiştirdi. - Tom changed his mind after thinking over the matter for a long time.

Mary üzerine güzel bir elbise giydi. - Mary changed into a very nice dress.

dönüşüm

İspanyolcada, değişiklikleri ve dönüşümleri göstermek için birçok farklı ifadeler vardır. - In Spanish, there are many different expressions to indicate changes and transformations.

evirmek
aktarma yapmak (taşıtta)
dönüştürmek
değişime uğratmak
değişmek (üstünü)
değişim geçirmek
para bütünlemek
değiştirme (taşıt)
değişiklik yapmak

Şimdi herhangi bir değişiklik yapmak için çok geç olabilir. - It may be too late to make any changes now.

Değişiklik yapmak zor olacak. - Making changes will be difficult.

ufaklık
değişme

Çoğumuz ebeveynlerimiz ve büyük ebeveynlerimizden önemli ölçüde daha varlıklı olmamıza karşın, onu yansıtan mutluluk seviyeleri değişmemiştir. - While most of us are significantly better off financially than our parents and grandparents, happiness levels haven't changed to reflect that.

Bu kasaba son on yıl içerisinde çok fazla değişmedi. - This town hasn't changed much in the last ten years.

(döviz) bozdurmak
{f} değiş

O hiçbir şeyi değiştirmeyecek. - That'll change nothing.

O hiçbir şeyi değiştirmeyecek. - That will change nothing.

değiştirme

O hiçbir şeyi değiştirmeyecek. - That won't change anything.

O hiçbir şeyi değiştirmeyecek. - That will change nothing.

bozuk para

Hiç bozuk paran var mı? - Do you have any change?

Bozuk paramı genellikle masamın çekmecesine atarım. - I usually toss my loose change into my desk drawer.

değiş(mek)
{f} aktarmak
{i} bozuk para, bozuk, bozukluk, ufaklık
(Askeri) DEĞİŞİKLİKLER

Ben taslakda bazı değişiklikler yapmak istiyorum. - I'd like to make some changes in the draft.

AIDS araştırma dünyasında yer alan tüm değişiklikleri takip edemem. - I can't keep track of all the changes taking place in the world of AIDS research.

yüzü solmak
(Tekstil) 1. değişmek 2. değiştirmek 3. değişiklik, değişme, değişim
{f} (taşıtta) aktarma yapmak: You'll have to change trains in Ankara. Ankara'da
{i} borsa [brit.]
{f} takas etmek
change color yüzü kızarmak
tahvil etmek
{f} değiştir

O hiçbir şeyi değiştirmeyecek. - That'll change nothing.

O hiçbir şeyi değiştirmeyecek. - That won't change anything.

{f} değiş tokuş etmek
{f} dönüşmek

Keşke eve gitmek ve başka bir şeye dönüşmek için zamanım olsa. - I wish I had time to go home and change into something else.

Keşke eve gitmek ve daha uygun bir şeye dönüşmek için zamanım olsa. - I wish I had time to go home and change into something more appropriate.

yatak takımlarını değiştirmek
{f} bozdurmak

Biraz para bozdurmak istiyorum. - I'd like to change some money.

değiştirme değişiklik
elbiselerini değışmek
{f} üzerini değişmek

Tom üzerini değişmek zorunda değil. - Tom doesn't have to change.

aktarma yapmak para bozdurmak
üstünü değişmek
değişikliğe uğramak
{f} haline gelmek
{f} bozmak
{i} dönüşüm, dönüşme, tahavvül
para değiştirmek

Para değiştirmek istiyorum. - I would like to change money.

Nerede para değiştirmek için bir yer bulabilirim? - Where can I find a place to change money?

{i} üstü

Kartını ya da para üstünü makinede unutmamak için lütfen dikkatli ol. - Please be careful not to forget your card or your change in the machine.

Ondan para üstünü istediğimde, onu bana verdi. - When I asked him for change, he gave it to me.

tadilat
tebdil etmek
changed
(İnşaat) değişmiş

Tom öyle o kadar değişmiş ki hatta onu tanıyamadım. - Tom had changed so much that I didn't even recognize him.

Herkes o kadar değişmişti ki, birini diğerinden neredeyse ayıramıyordum. - Everybody had changed so much that I could hardly tell one from another.

changing
{s} değişen

ABD Tarım Bakanlığı çiftçilerin ve çiftlik sahiplerinin işletmelerini değişen iklime uyarlamalarına yardımcı olmak için yedi yeni bölgesel iklim merkezi kurdu. - The US Department of Agriculture established seven new “regional climate hubs” to help farmers and ranchers adapt their operations to a changing climate.

Değişen koşullara hızla uyum sağla. - Quick to adapt to changing circumstances.

changed
değiştirilmiş

Belgeler değiştirilmiş gibi görünüyor. - The documents appear to have been changed.

Benim e-posta adresim aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. - My e-mail address has been changed as follows.

change money
para bozdurmak
change all
(Bilgisayar) tümünü değiştir
change byte
(Bilgisayar) bayt değiştir
change color
renk değiştirmek
change color
yüzü solmak
change date
(Bilgisayar) değiştirme tarihi
change file
(Bilgisayar) dosyayı değiştir
change file
(Bilgisayar) dosya değiştir
change font
(Bilgisayar) yazı tipi değiştir
change font
(Bilgisayar) yazı tipini değiştir
change form
şeklini değiştirmek
change hands
başkasının eline geçmek
change icon
(Bilgisayar) simgeyi değiştir
change icon
(Bilgisayar) değiştirilecek simge
change into
-e dönüştürmek
change into
dönmek
change link
(Bilgisayar) bağlantıyı değiştir
change mode
(Bilgisayar) modu değiştir
change name
(Bilgisayar) ad değiştir
change over
(deyim) yer değiştirmek
change over
(deyim) çevirmek
change over
(deyim) bütünüyle değiştirmek
change path
(Bilgisayar) yol değiştir
change path
(Bilgisayar) yolu değiştir
change picture
(Bilgisayar) resim değiştir
change place
yer değiştirmek
change room
soyunma odası
change shape
şekil değiştirmek
change state
durum değiştirmek
change to
(Bilgisayar) değiştir
change to
(Bilgisayar) olarak değiştirmek
change to
(Bilgisayar) değer
change/remove
(Bilgisayar) değiştir/kaldır
change a text
metni değiştir
change beyond all recognition
tanınmaz hale getirmek
change by heating
ısıtarak değiştir
change clothes
kıyafet değiştir
change color
renk değiştir

Yapraklar renk değiştirmeye başladı. - The leaves have begun to change color.

Ağaçlardaki yapraklar sonbaharda renk değiştirir. - The leaves on the trees change color in the fall.

change colour
rengi uçmak
change colour
rengi değişmek
change colour
kızarıp bozarmak
change cubicle
soyunma kabini
change direction
yön değiştir
change down
araba sürerken vitesi düşürmek
change dump
değişme dökümü
change file
değişme dosyası
change flavor
lezzet değiştir
change form
şeklini değiştir
change front
cepheyi değiştirmek
change hands
sahip değiştirmek
change hands
el değiştirmek
change in dimension
deformasyon
change in shape
biçim değişmesi
change in volume
hacim değişmesi
change intensity
yoğunluğunu değiştir
change into
-e dönüşmek
change key
anahtarı değiştir
change location
yerini değiştir
change machine
para bozdurma makinesi
change magnitude
büyüklüğünü değiştir
change money
para bozmak
change of address
adres değiştirme
change of air
tenek değişikliği
change of color
renk  değişimi
change of course
rota değişimi
change of life
hayatın değişimi
change of life
menopoz
change of life
âdet kesilmesi
change of location
yer değiştirme
change of magnitude
büyüklüğün değişmesi
change of mind
düşünüşü değiştirme
change of money
sarraflık
change of occupation
meslek değişikliği
change of position
pozisyonu değiştirme
change of price
fiyat değişikliği
change of quotation
kur değişmesi
change of residence
ikamet değişikliği
change of shape
şekil değiştirme
change of state
maddenin hal değişimi
change of state
durum değişimi
change of temperature
ısı değişikliği
change of wind
rüzgar değişimi
change one's mind
fikrini değiştirmek
change one's tune
ağız değiştirmek
change over
değişiklik
change place
yer değiştir

Keşke Tom'la yer değiştirebilsem ama değiştiremiyorum. - I wish I could change places with Tom, but I can't.

change position
pozisyon değiştir
change record
değişme kaydı
change religious beliefs
dini inançları değiştir
change residence
mekanı değiştir
change shape
şekil değiştir
change size
büyüklüğü değiştir
change speed gear
vites dişlisi
change speed lever
vites kolu
change state
durum değiştir
change surface
yüzeyini değiştir
change tape
değişme bandı
change taste
lezzetini değiştir
change the guard
nöbet değiştirmek
change up
vitesi yükseltmek
change beyond/out of all recognition
tanınmaz hale getirmek
change blindnes
(Psikoloji, Ruhbilim) Değişim körlüğü. Değişim körlüğü nesnlerdeki ya da manzaradaki değişliklerin görmediğimizi iddia eder. (Simons & Levin 1997)
change channel option
kanal seçeneğini değiştirin
change color
1. yüzü kızarmak. 2. yüzü solmak
change down
vites küçültmek
change for the better
iyiye doğru gitmek
change for the worse
kötü için değişiklik
change from
değişimden
change her mind
kızın fikrini değiştirmesini
change his mind
Fikrini değiştirmesi
change horses in midstream
dereyi geçerken at değiştirmek
change in booking
Rezervasyon değişikliği
change in tempo
tempo değişim
change in the exchange rate
döviz kuru değişim
change into a whirl
değişimin girdaba dönüşmesi
change key
değiştirme tuşu
change mat
değiştirmek mat
change mind
Fikir değiştirmek
change of color
renk değişimi
change of location
yer değişikliği
change of mind
düsünüsü değiştirme
change of pace
hız değişimi
change of proprietor
sahip değişmesi
change one's address
değişmek bir adresi
change one's mind
(deyim) Caymak, fikrini/kararını değiştirmek
change one's mind
(deyim) Birinin fikrini değiştirmek
change request
değişikliği isteği
change residence
mekânı değiştir
change ringing
Zil değiştirmek
change the record
plağı değiştirmek
change view
değişim görüntüsü
changed
(Bilgisayar) değiştirildi

Emirleriniz değiştirildi. - Your orders have been changed.

E -posta adresim değiştirildi. - My e-mail address has been changed.

changeless
sabit
change into
kaymak
change over
(deyim) yerini değiştirmek
change over
(deyim) tarz değiştirmek
change to
(Bilgisayar) yeni veri
change to
(Bilgisayar) yeni değer
change to
(Bilgisayar) neye değiştirilecek
changed
(Bilgisayar) değiştirme

Karısı olmasaydı , o işini değiştirmezdi. - If it had not been for his wife, he would not have changed his job.

Büyükannem yaşam tarzını hiçbir zaman değiştirmedi. - My grandmother never changed her style of living.

changed
(Bilgisayar) değişti

Herhangi bir şey değişti mi? - Has anything changed?

Uzun süre görüşmedik. Ben, işini tekrar değiştirmiş olduğunu duydum. - Long time, no see. I hear that you've changed your job again.

changelessly
sabit
changelessly
biteviye
changing
değişerek
changed
(Bilgisayar) değiştirildiği

Kanal değiştirildiği için o sinirlendi. - Because the channel was changed he got angry.

Toplantı için zamanın değiştirildiğini düşünüyordum. - I thought the time for the meeting had been changed.

changed
{f} değiştir

Uzun süre görüşmedik. Ben, işini tekrar değiştirmiş olduğunu duydum. - Long time, no see. I hear that you've changed your job again.

Karısı olmasaydı , o işini değiştirmezdi. - If it had not been for his wife, he would not have changed his job.

changed
değişime uğramış

Tom değişime uğramış bir insan. - Tom is a changed man.

Englisch - Englisch
To transfer to another vehicle (train, bus, etc.)
the process of becoming different

The product is undergoing a change in order to improve it.

money given back when a customer hands over more than the exact price of an item

A customer who pays with a 10-pound note for a £9 item receives one pound in change.

a change-up pitch
small denominations of money given in exchange for a larger denomination

Can I get change for this $100 bill please?.

a transfer between vehicles

The train journey from Bristol to Nottingham includes a change at Birmingham.

To become something different

Stock prices are constantly changing.

To exchange

I would give any thing to change a word or two with this person.

a replacement, e.g. a change of clothes
To make something into something different

I had to change the wording of the ad so it would fit.

To replace one's clothing

The clowns changed into their costumes before the circus started.

To replace

After a brisk walk, I washed up and changed my shirt.

{f} alter; replace; make change; become different
{i} alteration; replacement, exchange; coins; money received back after paying for goods
{n} an alteration, novelty, small money
{v} to alter, mend, exchange, barter
coins of small denomination regarded collectively; "he had a pocketful of change"
Any variation or alteration; a passing from one state or form to another; as, a change of countenance; a change of habits or principles
the process of becoming different. (Countable)
the action of changing something; "the change of government had no impact on the economy"; "his change on abortion cost him the election" a different or fresh set of clothes; "she brought a change in her overnight bag" a thing that is different; "he inspected several changes before selecting one" an event that occurs when something passes from one state or phase to another; "the change was intended to increase sales"; "this storm is certainly a change for the worse"; "the neighborhood had undergone few modifications since his last visit years ago" the result of alteration or modification; "there were marked changes in the lining of the lungs"; "there had been no change in the mountains" money received in return for its equivalent in a larger denomination or a different currency; "he got change for a twenty and used it to pay the taxi driver" the balance of money received when the amount you tender is greater than the amount due; "I paid with a twenty and pocketed the change" coins of small denomination regarded collectively; "he had a pocketful of change" a relational difference between states; especially between states before and after some event; "he attributed the change to their marriage" undergo a change; become different in essence; losing one's or its original nature; "She changed completely as she grew older"; "The weather changed last night" make or become different in some particular way, without permanently losing one's or its former characteristics or essence; "her mood changes in accordance with the weather"; "The supermarket's selection of vegetables varies according to the season" cause to change; make different; cause a transformation; "The advent of the automobile may have altered the growth pattern of the city"; "The discussion has changed my thinking about the issue" exchange or replace with another, usually of the same kind or category; "Could you convert my dollars into pounds?"; "He changed his name"; "convert centimeters into inches"; "convert holdings into shares" remove or replace the coverings of; "Father had to learn how to change the baby"; "After each guest we changed the bed linens" change clothes; put on different clothes; "Change before you go to the opera
To alter; to make different; to cause to pass from one state to another; as, to change the position, character, or appearance of a thing; to change the countenance
the balance of money received when the amount you tender is greater than the amount due; "I paid with a twenty and pocketed the change"
An alteration or modification of an individual's behavior Begins with a difference in thought, resulting in a difference in action
hardware or software component upgrade, modification or replacement and all other changes to an existing desktop/laptop which includes testing to ensure complete functional and operational after the change is completed
When something changes or when you change it, it becomes different. We are trying to detect and understand how the climates change In the union office, the mood gradually changed from resignation to rage She has now changed into a happy, self-confident woman They should change the law to make it illegal to own replica weapons Trees are changing colour earlier than last year He is a changed man since you left A changing world has put pressures on the corporation. = alter
change clothes; put on different clothes; "Change before you go to the opera
a replacement, e.g. a change of clothes (Countable)
This shows the change in price of a security from the previous day's closing price For instance, -1 1/8 means the security has fallen $1 12
change clothes; put on different clothes; "Change before you go to the opera"
remove or replace the coverings of; "Father had to learn how to change the baby"; "After each guest we changed the bed linens"
The trace left on the ice from making a change of edge
a different or fresh set of clothes; "she brought a change in her overnight bag"
money received in return for its equivalent in a larger denomination or a different currency; "he got change for a twenty and used it to pay the taxi driver"
give to, and receive from, one another; "Would you change places with me?"; "We have been exchanging letters for a year"
1) From structural family therapy, perspective change is the process by which elements of a system are transformed to new states or levels of organization 2) developmental system change refers to the family life cycle and the transition of the family from one stage of development to another Strategic models see change as occurring suddenly and resulting from shifts in beliefs (discontinuous change); whereas the structural and transgenerational models see change as occurring though a gradual learning process (continuous change)
A public house; an alehouse
When you change a bed or change the sheets, you take off the dirty sheets and put on clean ones. After changing the bed, I would fall asleep quickly I changed the sheets on your bed today
As used in EMAP, the difference in the distribution of measurements of condition indicators between two time periods (See related: status, trends )
become deeper in tone; "His voice began to change when he was 12 years old"; "Her voice deepened when she whispered the password"
Specifically: To give, or receive, smaller denominations of money (technically called change) for; as, to change a gold coin or a bank bill
If there is a change in something, it becomes different. The ambassador appealed for a change in US policy What is needed is a change of attitude on the part of architects There are going to have to be some drastic changes In Zaire political change is on its way 1998 was an important year for everyone: a time of change. see also sea change
To change something means to replace it with something new or different. I paid £80 to have my car radio fixed and I bet all they did was change a fuse If you want to change your doctor there are two ways of doing it. Change is also a noun. A change of leadership alone will not be enough
When you change gear or change into another gear, you move the gear lever on a car, bicycle, or other vehicle in order to use a different gear. The driver tried to change gear, then swerved He looked up into the mirror as he changed through his gears
When you change your clothes or change, you take some or all of your clothes off and put on different ones. Ben had merely changed his shirt They had allowed her to shower and change I changed into a tracksuit I've got to get changed first. I've got to put my uniform on
A managed process for allocation and mitigation of all events (unpredictable and forecastable) that impact on risk allocation
to change for the better: see better to change hands: see hand a change of heart: see heart to change your mind: see mind to change places: see place to ring the changes: see ring to change the subject: see subject to change tack: see tack to change your tune: see tune to change for the worse: see worse
If you have change for larger notes, bills, or coins, you have the same value in smaller notes, bills, or coins, which you can give to someone in exchange. The courier had change for a £10 note. If you make change, you give someone smaller notes, bills, or coins, in exchange for the same value of larger ones
(1) Increase or decrease in any project characteristics - time, cost or technical requirements (2) Deviation from agreed-upon specifications, definition, functionally, or plans; alternate approach to project work accomplishments (3) Alteration in a contract as permitted by a contract clause
The process of evolution of ideas, practices, processes, and systems Without change, there would be little point to computers
The addition, modification or removal of approved, supported or baselined hardware, network, software, application, environment, system, desktop build or associated documentation
That which makes a variety, or may be substituted for another
This shows the change in price of a security from the previous day's closing price For instance, -1 1/8 means that the security has fallen $1 12
the action of changing something; "the change of government had no impact on the economy"; "his change on abortion cost him the election"
an event that occurs when something passes from one state or phase to another; "the change was intended to increase sales"; "this storm is certainly a change for the worse"; "the neighborhood had undergone few modifications since his last visit years ago"
Change is coins, rather than paper money. Thieves ransacked the office, taking a sack of loose change The man in the store won't give him change for the phone unless he buys something. see also small change
the price difference between the settlement price on a given day and the previous trading day
change from one vehicle or transportation line to another; "She changed in Chicago on her way to the East coast"
the result of alteration or modification; "there were marked changes in the lining of the lungs"; "there had been no change in the mountains"
exchange or replace with another, usually of the same kind or category; "Could you convert my dollars into pounds?"; "He changed his name"; "convert centimeters into inches"; "convert holdings into shares"
To alter by substituting something else for, or by giving up for something else; as, to change the clothes; to change one's occupation; to change one's intention
When you change buses, trains, or planes or change, you get off one bus, train, or plane and get on to another in order to continue your journey. At Glasgow I changed trains for Greenock We were turned off the train at Hanover, where we had to change
The change in the net asset value since the close of the previous trading day Negative values means the mutual fund has dropped in price; positive values means the mutual fund has appreciated in price
– An alteration; a modification or addition; substitution of one thing for another Exchange of money against money of a different denomination
a relational difference between states; especially between states before and after some event; "he attributed the change to their marriage"
a difference that is usually pleasant; "he goes to France for variety"; "it is a refreshing change to meet a woman mechanic"
If you change from one thing to another, you stop using or doing the first one and start using or doing the second. His doctor increased the dosage but did not change to a different medication He changed from voting against to abstaining
Small money; the money by means of which the larger coins and bank bills are made available in small dealings; hence, the balance returned when payment is tendered by a coin or note exceeding the sum due
When you change money, you exchange it for the same amount of money in a different currency, or in smaller notes, bills, or coins. You can expect to pay the bank a fee of around 1% to 2% every time you change money If you travel frequently, find an agency that will change one foreign currency directly into another
The addition, modification or deletion of data on an existing employee record
undergo a change; become different in essence; losing one's or its original nature; "She changed completely as she grew older"; "The weather changed last night"
change hand
To turn a horse around; especially, when exercising in a circle, to cross the center and resume circling in the other direction
change hands
To become the property of someone else; to be bought or sold

The food got a lot worse after the restaurant changed hands.

change horses in midstream
To change plans or approaches at an inopportune time, such as when an effort is already underway, generally considered an inadvisable thing to do
change management
the controlled implementation of required changes to some system; includes version control and planned fallback
change management
a structured approach to transitioning individuals, teams and organizations from a current state to desired future state, aimed at employee empowerment for accepting change in the work environment
change of heart
A change of one's opinion, belief or decision

He quit Friday, but on Monday he had a change of heart and decided to come back, anyway.

change of innings
The 10 minute interval between one side's innings ending and the other side's beginning
change of life
Menopause

But of course she's coming near her change of life, for she's years older than he is.

change of state
Any change of a substance from one physical state (solid, liquid or gas) to another
change of venue
The removal of a trial to a locale other than that in which the case was first brought before a court

The defense moved for a change of venue, as the media coverage had made selecting an impartial jury from the small town impossible.

change one's mind
To decide differently than one had decided before

So don’t necessarily assume that something has changed if I appear to have changed my mind, sometimes my mind is all that’s changed.

change one's mind
To convince someone to make a decision differing from what a previous one

How can I change your mind about quitting?.

change one's tune
To change one's story

The suspect changed his tune when he learned the police had the evidence.

change one's tune
To reconsider; rethink; to reach a different conclusion

I think they'll change their tune as soon as they try it the other way.

change order
A description of changes to be made to a work order that describes the new work to be done (and any modifications) and the price to be paid for this new work

We'd lose money on most of our jobs if it wasn't for change orders.

change orders
plural form of change order
change places
To exchange positions
change up
To throw a pitch at a much slower than expected speed

He changed up on Wilson after three fastballs and struck him out.

change up
To confuse someone by doing something unexpected or in an unexpected way

I thought that we were going to study the project some more, but then he came back from the weekend and changed up, making it a top priority.

change-of-life
Attributive form of change of life, noun

Her change-of-life mood swings are off-putting.

change-of-venue
Attributive form of change of venue

change-of-venue motion.

change-up
An unexpected event

This RFQ is a real change-up.

change-up
A pitch thrown with the arm motion of a fastball, but which travels at a much slower velocity because it is released without the fingers adding power to the delivery

The pitcher had a devastating change-up.

change gear
Change the position of the gears to make a vehicle go faster or more slowly
change of heart
a change in the way one feels about something

I had a change of heart about not going to Europe for my holiday and finally decided to go.

change of venue
(Kanun) A change of venue is the legal term for moving a trial to a new location. In high-profile matters, a change of venue may occur to move a jury trial away from a location where a fair and impartial jury may not be possible due to widespread publicity about a crime and/or defendant(s) to another community in order to obtain jurors who can be more objective in their duties. This change may be a few towns away, or across the state
change order
In project management, a change order is a component of the change management process, whereby changes from the agreed upon scope (limitations) of the project's work require a mutual agreement
change-of-pace
(Spor) A baseball thrown with little velocity when the batter is expecting a fastball, change-up, change-of-pace ball, off-speed pitch
chang
A traditional harp of central and southwest Asia
changer
Someone or something who changes things
a change
modification
changer
{n} one who changes money
Chang
Lan Chang Li Hung chang Chang Jiang Chang Tao ling Chang Ta ch'ien Chang Chü cheng Chang Tsai Chang Chih tung Chang Tso lin
chang
the longest river of Asia; flows eastward from Tibet into the East China Sea near Shanghai
change over
change from one system to another, change to a new policy or plan; make a switch, exchange
change over
change from one system to another or to a new plan or policy; "We converted from 220 to 110 Volt"
change over
make a shift in or exchange of; "First Joe led; then we switched"
change over
If you change over from one thing to another, you stop doing one thing and start doing the other. We are gradually changing over to a completely metric system The two men swapped places, always extinguishing the light when they changed over. see also changeover
changed
changed in constitution or structure or composition by metamorphism; "metamorphic rocks"
changed
changed in constitution or structure or composition by metamorphism; "metamorphic rocks
changed
past of change
changed
made or become different in nature or form; "changed attitudes"; "changed styles of dress"; "a greatly changed country after the war"
changed
made or become different in some respect; "he's an altered (or changed) man since his election to Congress"
changeless
unchanging
changeless
remaining the same for indefinitely long times persistent in occurrence and unvarying in nature; "maintained a constant temperature"; "a constant beat"; "principles of unvarying validity"; "a steady breeze
changeless
unfailing
changeless
{s} unchanging, enduring, constant, stable
changeless
not subject or susceptible to change or variation in form or quality or nature; "the view of that time was that all species were immutable, created by God"
changeless
remaining the same for indefinitely long times
changeless
That can not be changed; constant; as, a changeless purpose
changeless
never seeming to change
changeless
persistent in occurrence and unvarying in nature; "maintained a constant temperature"; "a constant beat"; "principles of unvarying validity"; "a steady breeze"
changelessly
In a changeless manner
changelessly
without changing, in the manner of remaining the same
changer
a person who changes something; "an inveterate changer of the menu"
changer
The robotic element of an online library unit
changer
Derailer (Mainly British usage )
changer
a person who changes something; "an inveterate changer of the menu
changer
One who changes or alters the form of anything
changer
One apt to change; an inconstant person
changer
One who deals in or changes money
changer
{i} one that alters, one that modifies; substitute
changer
A clearing member of both the Mid-America Commodity Exchange and another futures exchange who, for a fee, will assume the opposite side of a transaction on the MCE by taking a spread position between the MCE and another futures exchange which trades an identical, but larger, contract Through this service, the changer provides liquidity for the MCE and an economical mechanism for arbitrage between the two markets
changer
an automatic mechanical device on a record player that causes new records to be played without manual intervention
changer
A clearing member of both the Mid-America Commodity Exchange (MCE) and another futures exchange who, for a fee, will assume the opposite side of a transaction on the MCE by taking a spread position between the MCE and another futures exchange which trades an identical, but larger, contract Through this service, the changer provides liquidity for the MCE and an economical mechanism for arbitrage between the two markets
changers
plural of changer
changes
This information denotes a formal or informal request to change an output of an activity If the work product to be changed has been formally released by that activity (e g , completed a peer review), it may require a formal change request Work products that are in process do not need a formal change request
changes
China/Australia NGO Scheme, AusAID
changes
Outfits worn while performing
changes
revision of due dates or order quantities, or the cancellation of orders
changes
plural of change
changes
Changes are represented by a sequence or subsequence SUB5=<1 2 6 7>: 1=>2=>6=>7 This subsequence has 3 changes
changes
third-person singular of change
changes
A chord progression
changes
in significant ways over time, within limits Your many subselves
changes
once in a while GPO will reissue a page or a few pages of a document with updated information
changing
Present participle of change
changing
marked by continuous change or effective action
changing
{s} altering; replacing
change
Favoriten