bases

listen to the pronunciation of bases
İngilizce - Türkçe
esaslar
esas
temel
base
dayanak
base
{f} dayandırmak
base
esas
basis
temel

Her şey temelden başlar. - Everything starts from the basis.

Merhamet tüm ahlakın temelini oluşturmaktadır. - Compassion is the basis of all morality.

base
kaide
base
üs

Soğuk Savaş döneminde Küba ve Vietnam'da Sovyet deniz ve hava deniz üsleri vardı. - In the Cold War era, Soviet naval and air bases existed in Cuba and Vietnam.

Buraya yakın bir askeri üs var. - There is a military base near here.

base
taban

Koninin tabanı bir dairedir. - The base of a cone is a circle.

Tom lisesinin beyzbol takımı için ikinci taban oynardı. - Tom used to play second base for his high school's baseball team.

base
temel

İnsanlara milliyet, cinsiyet veya meslek temelinde ayrımcılık yapmayın. - Don't discriminate against people based on nationality, gender, or occupation.

Hiçbir şey korku temelli saygıdan daha aşağılık değil. - Nothing is more contemptible than respect based on fear.

base
kök
base
(Kimya) Baz

Bazı insanlar beyzbol sever, diğerleri futbol sever. - Some people like baseball, others like soccer.

Fenolftalein, 10.0 ya da daha fazla bir pH'a sahip olan bir baz varlığında parlak mora dönüşecektir ve 8.2 ya da daha az bir pH değerine sahip bir çözeltinin varlığında renksiz kalacaktır. - Phenolphthalein will turn fuchsia in the presence of a base with a pH of or above 10.0 and will remain colorless in the presence of a solution with a pH of or below 8.2.

base
{i} altlık
base
{i} alt

Simyagerler kurşun gibi baz metalleri altına dönüştürmeye çalıştı. - Alchemists tried to turn base metals such as lead into gold.

Felsefe taşı baz metalleri altına dönüştürebilen efsanevi bir maddeydi. - The philosopher's stone was a legendary substance capable of turning base metals into gold.

base
aşağılık

Hiçbir şey korku temelli saygıdan daha aşağılık değil. - Nothing is more contemptible than respect based on fear.

Hiçbir şey korkuya dayalı saygıdan daha aşağılık değildir. - Nothing is more contemptible than respect that is based on fear.

base
{s} alçak
base
{s} adi

Simyagerler adi metalleri altına ve gümüşe dönüştürmeye çalıştılar. - Alchemists tried to transmute base metals into gold and silver.

base
başlangıç sayısı
base
dip
basis
{i} köken
basis
{i} ilke
base
{i} ask. üs
basis
kaynak
base
{i} saha kenarı
base
evkaf
base
sütü bozuk
base
depart
base
(Askeri) DAHİLİ HAVA ALANI, ESAS (ANA) UÇAK GEMİSİ: bkz: "emergency fleet operating base; establishment; island bases"
base
merkez şube
base
kurmak
basis
{i} esas

Biz parça başı esasına göre çalışırız. - We work on a piecework basis.

Biletler, performansın yapıldığı gecede ilk gelene, ilk hizmet esasına göre ücretsizdir. - Tickets are free on a first-come, first-serve basis on the night of the performance.

basis
{i} prensip
basis
(Politika, Siyaset) kural

Selamlar, görgü kurallarının temelidir. - Greetings are the basis of good manners.

base
spor depart
base
kural
base
kullanmak
base
taban plakası
base
referans almak
base
(Askeri) askeri üs
base
sefil
base
dayanmak

Bu hikaye gerçeklere dayanmaktadır. - This story is based on facts.

Onun sonucu bu gerçeklere dayanmaktadır. - His conclusion is based on these facts.

base
ciğeri beş para etmez
base
rezil
base
altyapı
base
korkak
base
bağlamak
base
(Mimarlık) bina eteği
base
süfli
base
değersiz
base
başlama sayısı
base
(İnşaat) süpürgelik
base
(Arkeoloji) sütun altlığı
base
(Mimarlık) ayaklık
base
piç
base
temel almak
base
temellenmek
base
sütsüz
base
(Argo) uyuşturucu
base
asıl
base
bina etmek
base
dayandığı
base
ana

Kar fırtınasında ana kampımıza geri dönmeyi çok zor bulduk. - We found it very hard going back to our base camp in the blizzard.

base
üst tabaka
base
karargah
base
usul
basis
(Ticaret) baz

Günlük bazda şekerli içecekler içen bir kişi, on iki aylık dönemde 23 kilograma kadar şeker tüketecektir. - A person who drinks sugary drinks on a daily basis will consume up to 23 kilograms of sugar in a twelve month period.

Red Light Işınlama GDR'de günlük bazda kullanılan bir kelimeydi. - Red Light Irradiation was a word that was used on a daily basis in the GDR.

basis
(Kanun,Ticaret) matrah
basis
altyapı
basis
mesnet
basis
(Tıp) bazis
basis
(Dilbilim) altkatman
basis
taban
basis
kök
basis
asliye
island bases
(Askeri) ada üsleri
measurement bases
(Ticaret) ölçüm esasları
base
{f} dayan

Bu hikaye gerçek olaylara dayanmaktadır. - This story is based on actual events.

Onun fikirleri onun deneyimine dayanmaktadır. - His ideas are based on his experience.

base
doğru

Tom bodruma doğru yürüdü. - Tom walked down into the basement.

Doğrulama yöntemi Bowling'in raporlarına da dayanıyordu. - The validation methodology was based also on Bowling's reports.

base
{i} kim. baz
base
özül
base
düzlem

Geometri noktalar, çizgiler ve düzlemlere dayalıdır. - Geometry is based on points, lines and planes.

base
merkez

Chicago Cubs, Chicago, Illinois merkezli bir profesyonel beyzbol takımıdır. - The Chicago Cubs are a professional baseball team based in Chicago, Illinois.

Şirketimizin merkezi Tokyo'dadır. - Our company's base is in Tokyo.

base
bir şeyin üzerinde durduğu kısım
base
alt kısım
base
(on/upon ile) ...üzerine kurmak
base
alçakça
base
öz

Spordan hoşlanır mısın? Evet, özellikle beyzboldan hoşlanırım. - Do you like sports? Yes, I especially like baseball.

Dachshund sosisleri ilk olarak New York'ta popüler oldu, özellikle beyzbol oyunlarında. - Dachshund sausages first became popular in New York, especially at baseball games.

base
içerik
base
başlangıç çekidi
base
-e dayandırmak
base
baş

Beyzbol sezonu başladı. - Baseball season has begun.

Ne zaman beyzbolu sevmeye başladın? - When did you start liking baseball?

basis
özül
base
sahte
base
tabla
allocation bases
tahsisi bazlar
base
katışık
base
matrahı
base
diplete
base
tabanı
base
kaba
base
kalp
basis
(math) baz,taban
basis
esase
cover all the bases
(deyim) Bir işi, bir meseleyi tüm yönleriyle halletmek
touch all the bases
(deyim) Bir işi, bir meseleyi tüm yönleriyle halletmek
wheel bases
tekerlek bazlar
air operations bases report
(Askeri) hava harekat üssü raporu
base
baseburner yakıt
base
(Tekstil) 1. alt levha 2. baz
base
{f} tesis etmek
base
sap dibi
base
taban,v.dayan: n.esas
base
döşemenin kenar tahtalan
base
bir uzvun gövdeye bitiştiği noktaya en yakın kısmı
base
kim alkali
base
baseboard süpürgelik
basis
üs
basis
kaide
basis
{ç} ba.ses (bey'siz)
basis
belkemiği
basis
(Anatomi) taban, kaide, temel örn: basis cordis
basis
{i} ana ilke
basis
(Tıp) Bakınız: Base
basis
baş

Her şey temelden başlar. - Everything starts from the basis.

Biz parça başı esasına göre çalışırız. - We work on a piecework basis.

basis
dayanca
basis
enfrastrüktür
equivalent bases
(Matematik) denk tabanlar
island bases
(Askeri) ADA ÜSLERİ: Okyanus bölgelerindeki deniz ve hava üsleri için deniz ve hava üssü vazifesi gören münferit milletlere ait adalar veya ada grupları
operating bases
(Elektrik, Elektronik) işletme yerleri
patrol bases
(Askeri) Devriye üsleri
patrol bases
(Askeri) keşif kolu üsleri
theoretical bases
(Kanun) teorik temeller
Türkçe - Türkçe

bases teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

base
Kısa bacaklı bir köpek cinsi
base
ince uzun ve kısa bedenli köpek ırklarına verilen ad
İngilizce - İngilizce
plural of base
Third person singular of to base
plural of basis
a base is a substance that increases the concentration of hydroxide ions, OH-, in aqueous solution For weak bases, this usually occurs by the reaction of B with a water molecule
Index Linked Notes issued by Lehman Brothers Holdings Inc
Substances that bond readily with hydrogen ions
gene determining subunits of nucleic acids; visualize a nucleic acid alphabet with 4 letters The letters are A, C, G, and T for DNA
Bases is the plural of basis. the plural of basis
The variable part of DNA The nitrogenous bases of DNA are divided into two groups: purines [adenine (A) and guanine (G)] and pyrimidines [thymine (T) and cytosine (C)] In RNA, thymine is replaced by uracil (U) Modified and unusual bases, such as pseudouridine, are found in tRNA molecules
The 12 of the perceptual process: áyatana (q v )
The chemical units (adenine, thymine, guanine and cytosine) in a DNA molecule that constitutes the genetic code
One of four chemicals (Adenine, Cytosine, Guanine and Thymine) that make up DNA
Distinct chemical ingredients found in the genetic material of all life-forms
= A base is a chemical ingredient When two of these hook up together they make a base pair which is used by the body in building our genetic material (DNA)
bases Pronounced for meaning 1.. Pronounced and hyphenated ba·ses for meaning 2..1. Bases is the plural of base
Building blocks of DNA made up of nitrogen and carbon atoms in a ring structure There are two types of bases: purines (adenine and guanine, known as A and G) and pyrimidines (cytosine and thymine, known as C and T) The bases pair in the DNA double helix, and the order of bases determines the genetic code
(1) plural of base, as in: The Army is closing down its bases in that country
the four chemicals which make up DNA - guanine (G), adenine (A), cytosine (C) and thymine (T) are called bases These are arranged in a particular order, forming a code or language which specifies how proteins are made
General antagonist of "acids", with which they are neutralized to "salts" In molecular genetics, "bases" are the common expression for the basic components of the nucleotides, the subunits of DNA and RNA The genetic information is encoded in the sequence of the four DNA bases - adenine (A), cytosine (C), thymine (T) and guanine (G)
compounds that accept hydrogen ions in a solution
1) Sixteenth-century cloth skirts worn over armor 2) Tonlet
bases loaded
Having a baserunner on each of first base, second base, and third base

He has four hits this week with the bases loaded.

bases loaded
The situation when there are runners at first, second, and third bases If a batter makes a base hit now, there is a greater chance for multiple runs to be scored by the runners Also, should the batter hit a home run, he would generate four runs for his team
bases loaded
Runners at each base
bases loaded
When the team at bat has runners on first, second and third base; a great scoring opportunity Also referred to as the bases being "juiced" or having "ducks on the pond "
Brønsted-Lowry bases
plural form of Brønsted-Lowry base
Lewis bases
plural form of Lewis base
air bases
plural form of air base
base
A permanent structure for housing military personnel and material
base
immoral, cowardly
base
One of the three places that a runner can stand without being subject to being tagged out
base
A topological space, looked at in relation to one of its covering spaces, fibrations, or bundles
base
inferior
base
To have as its foundation or starting point

Firstly, I continue to base most species treatments on personally collected material, rather than on herbarium plants.

base
The lowest side of a in a triangle or other polygon, or the lowest face of a cone, pyramid or other polyhedron laid flat
base
of low standing or rank
base
The end of a leaf, petal or similar organ where it is attached to its support
base
To be located (at a particular place)
base
Any of a class of generally water-soluble compounds, having bitter taste, that turn red litmus blue, and react with acids to form salts
base
A nucleotide's nucleobase in the context of a DNA or RNA biopolymer
base
nonprecious used to describe metals which are not precious; base metal
base
The name of the controlling terminal of a transistor
base
Important areas in games and sports

A safe zone in the children's games of tag and hide-and-go-seek.

base
A cheerleader who stays on the ground
base
A number raised to the power of an exponent

The logarithm to base 2 of 8 is 3.

base
Something from which other things extend; a foundation

A supporting, lower or bottom component of a structure or object.

base
The starting point of a logical deduction or thought; (Basis)
basis
A collection of subsets ("basis elements") of a set, such that this collection covers the set, and for any two basis elements which both contain an element of the set, there is a third basis element contained in the intersection of the first two, which also contains that element

The collection of all possible unions of basis elements of a basis is said to be the topology generated by that basis.

cloud bases
plural form of cloud base
conjugate bases
plural form of conjugate base
cover one's bases
To be thorough; to prepare thoroughly or completely

She eats a balanced diet, but takes vitamin pills anyway, to cover her bases.

data bases
plural form of data base
fan bases
plural form of fan base
first bases
plural form of first base
power bases
plural form of power base
second bases
plural form of second base
stolen bases
plural form of stolen base
third bases
plural form of third base
base
{a} mean, vile, worthless, cowardly, low
base
{n} the bottom, foundation, pedestal, support, the gravest part in music, in chemistry, the chief ingredient, or that which fixes another
basis
{n} foundation, support, chief ingredient
cover all the bases
(deyim) Touch all the bases, deal with every part of a situation or activity

It's a pretty full report. I think we've covered all the bases.

touch all the bases
(deyim) Cover all the bases, deal with every part of a situation or activity
Base
mechanic
Basis
firmament
base
A directive labeled as having "Base" status is supported by one of the standard Apache modules which is compiled into the server by default, and is therefore normally available unless you've taken steps to remove the module from your configuration
base
A position or thing that is a base for something is one from which that thing can be developed or achieved. The family base was crucial to my development. = basis, foundation
base
not adhering to ethical or moral principles; "base and unpatriotic motives"; "a base, degrading way of life"; "cheating is dishonorable"; "they considered colonialism immoral"; "unethical practices in handling public funds"
base
The exterior side of the polygon, or that imaginary line which connects the salient angles of two adjacent bastions
base
The end of a leaf,petal or similar organ where it is attached to its support
base
Morally low
base
Not classical or correct
base
To put on a base or basis; to lay the foundation of; to found, as an argument or conclusion; used with on or upon
base
(numeration system) the positive integer that is equivalent to one in the next higher counting place; "10 is the radix of the decimal system"
base
illegitimate
base
The number on which the percentages in a table are calculated
base
Low in place or position
base
serving as or forming a base; "the painter applied a base coat followed by two finishing coats"
base
{i} foundation; bottom layer; principal element, fundamental part; fortified area, place from which actions are carried out (Military); one of the four points of the baseball diamond; substance which forms a salt when mixed with an acid (Chemistry)
base
The number from which a mathematical table is constructed; as, the base of a system of logarithms
base
the stock of basic facilities and capital equipment needed for the functioning of a country or area; "the industrial base of Japan"
base
Your base is the main place where you work, stay, or live. For most of the spring and early summer her base was her home in Scotland
base
If a place is a base for a certain activity, the activity can be carried out at that place or from that place. The two hotel-restaurants are attractive bases from which to explore southeast Tuscany
base
immoral
base
any of various water-soluble compounds capable of turning litmus blue and reacting with an acid to form a salt and water; "bases include oxides and hydroxides of metals and ammonia"
base
Of humble birth; or low degree; lowly; mean
base
One of the three places that a runner can stand in safety
base
The base of an object that has several sections and that rests on a surface is the lower section of it. The mattress is best on a solid bed base The clock stands on an oval marble base, enclosed by a glass dome
base
Many miniatures rules systems require figures to be mounted in groups on the same flat surface or Base Gamers may also desire to mount their individual models, to give players something to hold on to (and making players less likely to touch and bend delicate gun barrels) or to make figures more stable on the tabletop The Base may be made of cardboard or steel (steel Bases are available commercially)
base
) (a) The lowest part; the deepest male voice
base
The support onto which printing plates is fixed
base
the most important or necessary part of something; "the basis of this drink is orange juice"
base
To reduce the value of; to debase
base
place that runner must touch before scoring; "he scrambled to get back to the bag"
base
A safe zone in the childrens games of tag and hide-and-go-seek
base
A Base is an Execution Environment supporting Operators which: Are scalable This means that the system should support many instances of the Operator running within the Base and many incoming Paths to those Operator instances Are fault-tolerant This means that faults in the Operators and in the Base hardware or software environment should be masked, recovered from, or otherwise handled gracefully by the Base Employ persistent state This means that the Operators may have need for state management which is persistent across multiple Operator instances as well as crashes and restart Are user customizable This means that the Operators themselves may have been programmed by end users; it cannot be assumed that the Operator code itself is "safe" The current prototype for the Base Execution Environment is iSpace (see below)
base
The positive, or non-acid component of a salt; a substance which, combined with an acid, neutralizes the latter and forms a salt; applied also to the hydroxides of the positive elements or radicals, and to certain organic bodies resembling them in their property of forming salts with acids
base
To abase; to let, or cast, down; to lower
base
The lower part of a robe or petticoat
base
{f} establish, found; station, locate in a particular place (i.e. troops)
base
An alkali that releases hydroxyl ions when dissolved in water Bases react with acids to form a neutral salt and water In general they taste bitter rather than sour, and feel slippery and reverse the color changes produced by acids in indicators For example, they turn litmus paper blue
base
A substance that (1) liberates hydroxide (OH) ions when dissolved in water, (2) receives hydrogen ions from a strong acid to form a weaker acid, and (3) neutralizes an acid Bases react with acids to form salts and water Bases have a pH greater than 7 and turn litmus paper blue See Alkali
base
A place or tract of country, protected by fortifications, or by natural advantages, from which the operations of an army proceed, forward movements are made, supplies are furnished, etc
base
The basal plane of a crystal
base
an intensely anti-western terrorist network that dispenses money and logistical support and training to a wide variety of radical Islamic terrorist group; has cells in more than 50 countries
base
A company's client base or customer base is the group of regular clients or customers that the company gets most of its income from. The company has been expanding its customer base using trade magazine advertising
base
A nucleotides nucleobase in the context of a DNA or RNA biopolymer
base
of low birth or station (`base' is archaic in this sense); "baseborn wretches with dirty faces"; "of humble (or lowly) birth"
base
a support or foundation; "the base of the lamp"
base
A base is a system of counting and expressing numbers. The decimal system uses base 10, and the binary system uses base
base
low
base
The base of an object such as a box or vase is the lower surface of it that touches the surface it rests on. Remove from the heat and plunge the base of the pan into a bowl of very cold water. = bottom, underneath
base
The base of a substance such as paint or food is the main ingredient of it, to which other substances can be added. Drain off any excess marinade and use it as a base for a pouring sauce Oils may be mixed with a base oil and massaged into the skin
base
the place where you are stationed and from which missions start and end
base
at which it is attached to its support
base
debased; not genuine; "an attempt to eliminate the base coinage"
base
The place where decisions for an organization are made; headquarters
base
Such a tenure is called base, or low, and the tenant, a base tenant
base
use as a basis for; found on; "base a claim on some observation"
base
Not held by honorable service; as, a base estate, one held by services not honorable; held by villenage
base
A component of the DNA molecule There are four different bases in DNA and, for short, they are called A, C, T and G These are the four letters of the genetic alphabet that make the language of the genetic code
base
An apron
base
A substance which releases hydroxyl ions which when dissolved in water Bases react with acids to form a neutral salt and water
base
Deep or grave in sound; as, the base tone of a violin
base
The line or surface constituting that part of a figure on which it is supposed to stand
base
the bottom part which supports that above it, as in: We camped overnight at the base of the mountain
base
{s} low, nasty, despicable, ignoble
base
the fundamental assumptions from which something is begun or developed or calculated or explained; "the whole argument rested on a basis of conjecture"
base
(anatomy) the part of an organ nearest its point of attachment; "the base of the skull"
base
Illegitimate by birth; bastard
base
That extremity of a leaf, fruit, etc
base
n 1 When building a freefall or canopy formation, the initial target individual or group of people to which the others fly 2 BASE (LEG): n The portion of the three-legged landing pattern where the jumper flies across the direction of the wind downwind of the landing area before turning for final approach into the wind toward the target BASIC SAFETY REQUIREMENTS, USPA: Minimum standards overseen and published by USPA and generally agreed upon as the acceptable standard for safe skydiving activities The BSRs form the foundation of self-governing by skydivers USPA oversees the BSRs
base
installation from which a military force initiates operations; "the attack wiped out our forward bases"
base
(used of metals) consisting of or alloyed with inferior metal; "base coins of aluminum"; "a base metal
base
The point or line from which a start is made; a starting place or a goal in various games
base
A low, or deep, sound
base
(electronics) the part of a transistor that separates the emitter from the collector installation from which a military force initiates operations; "the attack wiped out our forward bases"
base
portion of the point to which the spear or arrow shaft or knife handle was attached
base
the principal ingredient of a mixture; "glycerinated gelatin is used as a base for many ointments"; "he told the painter that he wanted a yellow base with just a hint of green"; "everything she cooked seemed to have rice as the base"
base
any substance which contains hydroxyl (OH) groups and furnishes hydroxide ions in solution; a molecular or ionic substance capable of combining with a proton to form a new substance; a substance that provides a pair of electrons for a covalent bond with an acid; a solution with a pH of greater than 7
base
Of little comparative value, as metal inferior to gold and silver, the precious metals
base
A substance used as a mordant
base
A compound that dissociates to produce hydroxyl (OH-) anions when dissolved in water (also called "caustic" or "alkali") See also pH
base
any of a broad class of compounds, including alkalis, that react with acids to form salts, plus water Also known as hydroxides Hydroxides ionize in solution to form hydroxyl ions (OH-); the higher the concentration of these ions, the stronger the base Bases are used extensively in petroleum refining in caustic washing of process streams to remove acidic impurities, and are components in certain additives that neutralize weak acids formed during oxidation
base
use (purified cocaine) by burning it and inhaling the fumes
base
The set of sets from which a topology is generated
base
having or showing an ignoble lack of honor or morality; "that liberal obedience without which your army would be a base rabble"- Edmund Burke; "taking a mean advantage"; "chok'd with ambition of the meaner sort"- Shakespeare; "something essentially vulgar and meanspirited in politics"
base
A technical analysis tool A chart pattern depicting the period when the supply and demand of a certain stock are in relative equilibrium, resulting in a narrow trading range The merging of the support level and resistance level
base
The chief ingredient in a compound
base
A base is a layer of something which will have another layer added to it. Spoon the mixture on to the biscuit base and cook in a pre-heated oven On many modern wooden boats, epoxy coatings will have been used as a base for varnishing
base
The fundamental or essential part of a thing; the essential principle; a groundwork
base
A quantity, the powers of which are assigned as the unit value of columns in a numeric system; for example, two is the base in binary notation, and ten in decimal notation Also called radix See logarithm, binary notation
base
common
base
assign to a station
base
The lower part of the field
base
lowest support of a structure; "it was built on a base of solid rock"; "he stood at the foot of the tower"
base
The base is the proximal or end portion of a knife, tool or projectile point The base is usually designed for hafting or gripping, but not designed or intended for cutting, scraping or penetrating Oftentimes, base edges were ground so that sharp edges would not abrade the hafting materials and cause hafting failure with use The bottom part of a point or knife
base
Fig
base
One of a set of nitrogenous compounds attached to the sugar-phosphate backbone in a nucleic acid In DNA, the purine bases are adenine (A) and guanine (G), while the pyrimidine bases are cytosine (C) and thymine (T) In RNA, the purine bases are adenine (A) and guanine (G), while the pyrimidine bases are cytosine (C) and uracil (U) See the Figure at NHGRI
base
A kind of skirt (often of velvet or brocade, but sometimes of mailed armor) which hung from the middle to about the knees, or lower
base
If you base one thing on another thing, the first thing develops from the second thing. He based his conclusions on the evidence given by the captured prisoners. + based based Three of the new products are based on traditional herbal medicines
base
(b) One who sings, or the instrument which plays, base
base
(electronics) the part of a transistor that separates the emitter from the collector
base
Of little, or less than the usual, height; of low growth; as, base shrubs
base
(linguistics) the form of a word after all affixes are removed; "thematic vowels are part of the stem"
base
a lower limit; "the government established a wage floor"
base
That part of an organ by which it is attached to another more central organ
base
Substances that (usually) liberate OH anions when dissolved in water Bases react with acids to form salts and water Bases have a pH greater than 7, turn litmus paper blue, and may be corrosive to human tissue A strong base is called alkaline or caustic
base
the bottom or lowest part; "the base of the mountain"
base
The lower part of a wall, pier, or column, when treated as a separate feature, usually in projection, or especially ornamented
base
The lower part of a complete architectural design, as of a monument; also, the lower part of any elaborate piece of furniture or decoration
base
The base of something is the lowest part of it, where it is attached to something else. The surgeon placed catheters through the veins and arteries near the base of the head
base
The bottom of anything, considered as its support, or that on which something rests for support; the foundation; as, the base of a statue
base
14. A base in baseball, softball, or rounders is one of the places at each corner of the square on the pitch. to have your main place of work, business etc in a particular place. In chemistry, any substance that in water solution is slippery to the touch, tastes bitter, changes the colour of acid-base indicators (e.g., litmus paper), reacts with acids to form salts, and promotes certain chemical reactions (e.g., base catalysis). Examples of bases are the hydroxides of the alkali metals and alkaline earth metals (sodium, calcium, etc.; see caustic soda) and the water solutions of ammonia or its derivatives (amines). Such substances produce hydroxide ions (OH^-) in water solutions. Broader definitions of bases cover situations in which water is not present. See also acid-base theory; alkali; nucleophile
base
The starting point of a logical deduction or thought
base
The lowermost part of a column, between the shaft and the pedestal or pavement
base
the place where you are stationed and from which missions start and end (anatomy) the part of an organ nearest its point of attachment; "the base of the skull"
base
Mus
base
Hence: Low-minded; unworthy; without dignity of sentiment; ignoble; mean; illiberal; menial; as, a base fellow; base motives; base occupations
base
The housing of a horse
base
a substance that has a pH of more than 7, which is neutral A base has less free hydrogen ions (H+) than hydroxyl ions (OH-)
base
A military base is a place which part of the armed forces works from. Gunfire was heard at an army base close to the airport. a massive air base in eastern Saudi Arabia
base
The ground mass of a rock, especially if not distinctly crystalline
base
A flat ring molecule containing Carbon, Hydrogen, Nitrogen and Oxygen which, along with a sugar and a phosphate, make up a nucleotide The 5 main bases are adenine (A), thymine (T), guanine (G), cytosine (C) and uracil (U)
base
The smallest kind of cannon
base
a flat bottom on which something is intended to sit; "a tub should sit on its own base"
base
a support or foundation; "the base of the lamp" place that runner must touch before scoring; "he scrambled to get back to the bag" (electronics) the part of a transistor that separates the emitter from the collector installation from which a military force initiates operations; "the attack wiped out our forward bases" a flat bottom on which something is intended to sit; "a tub should sit on its own base" the principal ingredient of a mixture; "glycerinated gelatin is used as a base for many ointments"; "he told the painter that he wanted a yellow base with just a hint of green"; "everything she cooked seemed to have rice as the base" the place where you are stationed and from which missions start and end (anatomy) the part of an organ nearest its point of attachment; "the base of the skull" the bottom or lowest part; "the base of the mountain" (numeration system) the positive integer that is equivalent to one in the next higher counting place; "10 is the radix of the decimal system" the bottom side of a geometric figure from which the altitude can be constructed; "the base of the triangle" any of various water-soluble compounds capable of turning litmus blue and reacting with an acid to form a salt and water; "bases include oxides and hydroxides of metals and ammonia" debased; not genuine; "an attempt to eliminate the base coinage" having or showing an ignoble lack of honor or morality; "that liberal obedience without which your army would be a base rabble"- Edmund Burke; "taking a mean advantage"; "chok'd with ambition of the meaner sort"- Shakespeare; "something essentially vulgar and meanspirited in politics" of low birth or station (`base' is archaic in this sense); "baseborn wretches with dirty faces"; "of humble (or lowly) birth" not adhering to ethical or moral principles; "base and unpatriotic motives"; "a base, degrading way of life"; "cheating is dishonorable"; "they considered colonialism immoral"; "unethical practices in handling public funds" (used of metals) consisting of or alloyed with inferior metal; "base coins of aluminum"; "a base metal
base
the bottom side of a geometric figure from which the altitude can be constructed; "the base of the triangle"
base
Is the sample, population or value from which percentages are derived in a survey report
base
(used of metals) consisting of or alloyed with inferior metal; "base coins of aluminum"; "a base metal"
base
Alloyed with inferior metal; debased; as, base coin; base bullion
base
The base of something is its lowest edge or part. There was a cycle path running along this side of the wall, right at its base Line the base and sides of a 20cm deep round cake tin with paper. = bottom top
basis
The price difference between the spot price of an asset and the price for the derivatives (e g , futures and options) relating to that asset
basis
The difference that exists at any time between the futures price for a given commodity and the comparable cash or spot price for the commodity
basis
{i} foundation, base
basis
The amount assigned to an asset from which gain or loss is determined for income tax purposes when the asset is sold For assets acquired by purchase, basis is cost Special rules govern the basis of property received by virtue of another's death or by gift, the basis of stock received on a transfer of property to a controlled corporation, the basis of the property transferred to the corporation, and the basis of property received upon the liquidation of a corporation
basis
The difference between the local cash price and the futures price It defines the terms of sale or purchase at a local point relative to futures For example, if the basis is $0 10 per bushel under the nearby, this means that the cash product is being traded at a price $0 10 per bushel less than the price at which the nearby future is trading
basis
The principal component part of a thing
basis
The difference between the underlying product price and the futures price
basis
The difference between the cash price of the underlying asset and the futures price
basis
The basis of something is its starting point or an important part of it from which it can be further developed. Both factions have broadly agreed that the UN plan is a possible basis for negotiation. the sub-atomic particles that form the basis of nearly all matter on earth. = foundation
basis
The price an investor pays for a security plus any out-of-pocket expenses It is used to determine capital gains or losses for tax purposes when the stock is sold Also, for a futures contract, the difference between the cash price and the futures price observed in the market
basis
The basis for something is a fact or argument that you can use to prove or justify it. Japan's attempt to secure the legal basis to send troops overseas This is a common fallacy which has no basis in fact
basis
Amount paid for an investment, including commissions and other expenses
basis
The difference between the price of a futures contract and the underlying commodity's spot (or cash) price
basis
The difference between the price of futures and the spot price Also the grade of a commodity used as the standard for a contract For example, the basis grade
basis
The difference between the cash price and futures price
basis
If something is done on a particular basis, it is done according to that method, system, or principle. We're going to be meeting there on a regular basis They want all groups to be treated on an equal basis I've always worked on the basis that if I don't know anything technical I shan't be any worse off
basis
In a vector space, a linearly independent set of vectors spanning the whole vector space
basis
The difference between the current cash price of a commodity and the futures price of the same commodity
basis
The dollar amount that the Internal Revenue Service attributes to an asset for purposes of determining annual depreciation or cost recovery, and gain or loss in the sale of the asset The determination of basis is of fundamental importance in tax aspects of real estate investment All property has a basis If property was acquired by purchase, the owner's basis is the cost of the property plus the value of any capital expenditures for improvements to the property, reduced by any cost recovery depreciation actually taken or allowable The basis is also reduced by any untaxed gain "carried over" to the new property in cases where the new property is a replacement of a former residence or is acquired through a like'king exchange or through an involuntary conversion This new basis is called the property's adjusted basis (See adjusted basis, depreciable basis, original basis)
basis
The foundation of anything; that on which a thing rests
basis
The difference between the spot or cash price of a commodity and the price of the nearest futures contract for the same or a related commodity Basis is usually computed in relation to the futures contract next to expire and may reflect different time periods, product forms, qualities, or locations
basis
– Basis is the amount of your investment in a property for tax purposes The basis of property is used to calculate your gain or loss on the sale, exchange, or other disposition of your property It is also used to calculate your deductions for depreciation, amortization, depletion, and casualty losses If your property is used for both business and personal purposes, the basis must be allocated based on the use The original basis in your property is adjusted by improvements to your property (increases your basis) and by deductions taken for depreciation or casualty losses (decreases your basis) Back to Top
basis
a relation that provides the foundation for something; "they were on a friendly footing"; "he worked on an interim basis"
basis
The difference between the current cash price and the futures price of the same commodity Unless otherwise specified, the price of the nearby futures contract month is generally used to calculate the basis
basis
In economics, the difference between the current cash price and the futures price of a commodity
basis
If you say that you are acting on the basis of something, you are giving that as the reason for your action. McGregor must remain confined, on the basis of the medical reports we have received
basis
Regarding a futures contract, the difference between the cash price and the futures price observed in the market Also, it is the price an investor pays for a security plus any out-of-pocket expenses It is used to determine capital gains or losses for tax purposes when the stock is sold
basis
the fundamental assumptions from which something is begun or developed or calculated or explained; "the whole argument rested on a basis of conjecture"
Türkçe - İngilizce

bases teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

Base
basset hound
bases

  Heceleme

  bas·es

  Türkçe nasıl söylenir

  beysiz

  Telaffuz

  /ˈbāsēz/ /ˈbeɪsiːz/

  Etimoloji

  [ 'bAs ] (noun.) 13th century. Middle English, from Middle French, from Latin basis, from Greek, step, base, from bainein to go; more at COME.

  Videolar

  ... measure on those bases. ...

  Günün kelimesi

  white elephant