değerinde

listen to the pronunciation of değerinde
Türkçe - İngilizce
worth

Tom had a life insurance policy worth three hundred thousand dollars. - Tom'un üç yüz bin dolar değerinde bir hayat sigortası vardı.

The new document system is worth $4,000. - Yeni evrak sistemi 4.000$ değerinde.

valued at

His house was valued at $6 million. - Onun evi 6.000.000 dolar değerindeydi.

değer
value

A healthy man does not know the value of health. - Sağlıklı olan adam sağlığın değerini bilmez.

Jefferson believed firmly in the value of education. - Jefferson eğitimin değerine kesin olarak inanıyordu.

değer
worth

The museum is worth a visit. - Müze görülmeye değer.

This problem is worth discussing. - Bu sorun tartışılmaya değer.

değerinde olmak
to cost
değer
price

A man can know the price of everything and the value of nothing. - Bir insan her şeyin fiyatını bilebilir ve hiçbir şeyin değerini bilemez.

Stock prices fell quickly. - Hisse senedi değerleri çabucak düştü.

değer
{i} rate

The value of the dollar declines as the rate of inflation rises. - Doların değeri enflasyonun yükselme oranında düşer.

How would you rate that? - Bunu nasıl değerlendirirdin?

değer
valuation

Valuation is not always objective. - Değerlendirme her zaman objektif değildir.

değer
merit

To do good to others is a meritorious act; to hurt others is a sin. - Başkalarına iyilik etmek değerli bir harekettir; başkalarını incitmek bir günahtır.

değer
worth, worthy; value, worth; price; merit, worth
değer
worthiness
değer
worthwhile

It is worthwhile considering what it is that makes people happy. - İnsanları mutlu eden şeyin ne olduğunu düşünmeye değer.

It is worthwhile learning Spanish. - İspanyolca öğrenmeye değer.

değer
specification
değer
{i} amount

Your suggestion amounts to an order. - Öneriniz emir değerindedir.

değer
esteem

This is the love that esteems others better than oneself. - Bu başkalarını kendinden daha iyi değer veren sevgidir.

He esteems the professor highly. - O, profesöre oldukça değer veriyor.

değer
precious

Time is more precious than anything else. - Zaman başka herhangi bir şeyden daha değerlidir.

Water is as precious as air. - Su da hava kadar değerlidir.

değer
desert

In the desert, water is worth its weight in gold. - Çölde, suyun ağırlığı altın değerindedir.

değer
(Bilgisayar) values

Tom and I don't share the same values. - Tom ve ben aynı değerleri paylaşmayız.

She values health above wealth. - O sağlığa zenginliğin üzerinde değer verir.

değer
moral

He has no moral values. - O hiçbir ahlaki değere sahip değil.

Mary renounced her moral values and became a nihilist. - Mary ahlaki değerlerini reddetti ve bir hiççi oldu.

değer
(Bilgisayar) change to
değer
(Ticaret) nominal
değer
estimation
değer
{i} reading

This book is worth reading twice. - Bu kitap iki kez okumaya değer.

This book is worth reading. - Bu kitap okumaya değer.

değer
goodwill
değer
account

In judging his work, we must take his lack of experience into account. - İşini değerlendirirken, onun deneyim eksikliğini de hesaba katmalıyız.

değer
cost

Is eating organic food worth what it costs? - Organik gıda yemek maliyetine değer mi?

Don’t think of cost. Think of value. - Fiyatını düşünmeyin. Değerini düşünün.

değer
weight

All these books will be worth their weight in gold someday. - Bütün bu kitaplar bir gün ağırlıkları değerinde olacaklardır.

The dress was worth its weight of gold. - Elbise, ağırlığınca altına değerdi.

değer
significance
değer
dignity
değer
currency

When a currency depreciates, that has an inflationary effect on the economy of the country of the currency. - Bir para birimi değer kaybettiği zaman, bu para ülke ekonomisi üzerinde enflasyonist bir etkiye sahiptir.

In several European countries, the current currency is the euro. Its symbol is €. One euro is worth about two Turkish lira. - Birtakım Avrupa ülkelerinde geçerli para birimi avrodur. Simgesi € şeklindedir. Bir avro yaklaşık iki Türk lirası değerindedir.

değer
person of great merit
değer
worthy

There was nothing worthy of remark at the fair. - Fuarda dikkate değer bir şey yoktu.

The statesman is worthy of respect. - Bir devlet adamı saygıya değer olmalıdır.

değer
{i} dearness
değer
costliness
değer
value, worth
değer
at
değer
meaning

My existence is worthless and meaningless. - Benim varlığım değersiz ve anlamsız.

değer
figure

Tom figured it was worth a try. - Tom bunun denemeye değer olduğunu düşündü.

değer
merit, worth
değer
{i} preciousness
değer
worthy of

There was nothing worthy of remark at the fair. - Fuarda dikkate değer bir şey yoktu.

His performance was worthy of praise. - Onun gösterisi övgüye değerdi.

değer
worthy of; worth: zahmete değer bir ödül a prize worth struggling for
değer
(Matematik) value
Türkçe - Türkçe

değerinde teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Değer
value
Değer
fehamet
Değer
kıymet
değer
Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet
değer
Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse
değer
Kişinin isteyen, ihtiyaç duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey
değer
Yüksek ve yararlı nitelik. Üstün, yararlı nitelikleri olan (kimse): "Bu kız aramaya, düşünmeye değer bir şey değildi."- R. N. Güntekin
değer
Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı
değer
Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, paha
değer
Yüksek ve yararlı nitelik
değerinde