alternative form of the fucking you get isn't worth the fucking you get

listen to the pronunciation of alternative form of the fucking you get isn't worth the fucking you get
alternative form of the fucking you get isn't worth the fucking you get

  Heceleme

  al·ter·na·tive form of the fucking you get is·n't Worth the fucking you get

  Türkçe nasıl söylenir

  ôltırnıtîv fôrm ıv dhi fʌkîng yu get îzınt wırth dhi fʌkîng yu get

  Telaffuz

  /ôlˈtərnətəv ˈfôrm əv ᴛʜē ˈfəkəɴɢ ˈyo͞o ˈget əzənt ˈwərᴛʜ ᴛʜē ˈfəkəɴɢ ˈyo͞o ˈget/ /ɔːlˈtɜrnətɪv ˈfɔːrm əv ðiː ˈfʌkɪŋ ˈjuː ˈɡɛt ɪzənt ˈwɜrθ ðiː ˈfʌkɪŋ ˈjuː ˈɡɛt/

  Günün kelimesi

  subserve