accountable

listen to the pronunciation of accountable
İngilizce - Türkçe
{s} mesul
(Ticaret) hesap vermede sorumlu
(Ticaret) tanımlanabilir olan
(Ticaret) hesap sorulabilir
sorumlu

Ben kaybı için ona karşı sorumlu değilim. - I am accountable to him for the loss.

Birisi sorumlu tutulmak zorunda. - Someone's got to be held accountable.

{s} açıklanabilir
mesuliyet
anlatılabilir accountabil ity sorumluluk
(Askeri) SORUMLU: Hesap verme durumunda olan kimse
tarif edilebilir
account
hesap

Ev hesaplarını eşim tutar. - My wife keeps the household accounts.

Ben olay için hesap vereceğim. - I will account for the incident.

accountable cryptomaterial
(Askeri) kontrole tabi kripto malzemesi
accountable officer
(Askeri) sayman
accountable officer
(Askeri) mal saymanı
accountable warrant
(Askeri) tahsisat müzekkeresi
accountable for
e karşı sorumlu
accountable manager
Mesul mudur, sorumlu mudur
accountable officer
hesap memuru
accountable to
hesap
accountable; responsible; sensitive
hesap verebilir, sorumlu, duyarlı
accountable condition
kaydı gereken işlem
accountable cryptomaterial
(Askeri) KONTROLE TABİ KRİPTO MALZEMESİ: Kontrol ve güvenlik nedeniyle, alındığı andan elden çıkarıldığı ana kadar, kayıt ve dağıtım bürosuna, periyodik hesap verilmesini gerektiren kripto malzemesi. Bütün özel kayıt numaralı dokümanlarla kontrole tabi olarak tanıtılmış bazı özel kayıt numarasız dokümanları içine alır. Ayrıca bakınız: "cryptomaterial"
accountable depot
(Askeri) saymanlık deposu
accountable depot
(Askeri) saymanlık arşivi
accountable depot
(Askeri) SAYMANLIK ARŞİVİ: Saymanlık kayıtlarından onaylı birer nüshayı muhafaza eden bir depo
accountable disbursing officer
(Askeri) MUTEMET, SORUMLU TEDİYE SUBAYI: Devlet parasını kendi adına ve kanunen belirtilmiş maksatlar için alan ve harcayan Kara Ordusu Subayı
accountable for
-e karşı sorumlu
accountable for
(deyim) sorumlu tutulabilir
accountable for
(deyim) hesabı sorulabilir
accountable mail
(Askeri) KIYMETLİ POSTA MADDESİ: Taahhütlü, numaralı, sigortalı ve makbuzlu posta maddeleri için kullanılan kısa bir terim
accountable officer
(Askeri) SAYMAN, MAL SAYMANI: Tamamı veya yarısı devlete ait mal ve paranın, kayıt işleri de dahil, hesabını tutması istenen kimse. Mal veya para, saymanın tasarrufunda bulunmayabilir
accountable property office
(Askeri) mal saymanlığı
accountable property office
(Askeri) MAL SAYMANLIĞI: Yetkili mal murakıplarının veya genel müfettişlerin tetkikine tabi olmak üzere, mal saymanlık kayıtlarının tutulduğu daire, Tetkike tabi mal; kullanılma durumunda, bir müteahhidin tasarrufunda veya devletin başka bir dairesinde bulunabilir
accountable property officer's bond
(Askeri) MAL SAYMANI SENEDİ, MAL SAYMANI YETKİ KARTI: Devlet malının bakım ve muhafazasından, kayıtlarının tutulmasından sorumlu bir kimse tarafından doldurulup imzalanmış senet
accountable warrant
(Askeri) TAHSİSAT MÜZEKKERESİ, TEDİYE EMRİ: Bir tediye subayının hesabına resmi bir kredi sağlayan belge
account
hesaba katma

Karar vermeden önce her şeyi hesaba katmaya çalış. - Try to take account of everything before you make a decision.

Sen sağlık durumunu hesaba katmalısın. - You must take his state of health into account.

account
açıklamak

O, nasıl kaçtığını açıklamak durumunda kaldı. - He gave an account of how he had escaped.

account
söylenti
account
{i} açıklama

Özenle açıklamasını yaptı. - She's accounted diligent.

Bir profesyonele göre, bugünkü oyunda kendisiyle ilgili garip bir açıklama yaptı. - For a professional, he gave a poor account of himself in today's game.

account
hikaye

Sami'nin hikayesi Leyla'nın açıklamasına uyuyor. - Sami's story fit Layla's account.

account
{i} hesap verme

Hesap verme mecburiyeti yoktu. - There was no accountability.

account
(Mukavele) hesap (vermek)
account
rapor

Yeni muhasebe prosedürleri giderleri rapor etmek için farklı formları doldurmamızı gerektirir. - The new accounting procedures require us to fill out different forms for reporting expenses.

account
ehemmiyet
account
yakalamak (av)
account
kıymet
account
hesap görme
account
itibar
account
(Ticaret) mevduat
accountability
hesap verme zorunluluğu
accountability
(Kanun) hesap verme sorumluluğu

Hesap verme sorumluluğu yoktu. - There was no accountability.

accountability
(Politika, Siyaset,Ticaret) hesap verebilirlik
accountability
izlenebilirlik
accountability
(Kanun) sorumlu tutulabilme
accountability
(Ticaret) denetime açık olma
accountability
hesap verme mecburiyeti

Hesap verme mecburiyeti yoktu. - There was no accountability.

accountability
(Askeri) saymanlık
accountability
(Ticaret) yükümlülük
accountability
(Kanun) hesap sorulabilirlik
held accountable
sorumlu tutulma
account
{i} önem

Sorun, o nedenle önemlidir. - The problem is important on that account.

Başka bir kültürü yargılamadan önce kültürel göreceliği hesaba katmak önemlidir. - It's important to take cultural relativism into account before judging another culture.

account
tanım

Kaza tanımın sürücününkine uyuyor. - Your account of the accident corresponds with the driver's.

account
değer

İşini değerlendirirken, onun deneyim eksikliğini de hesaba katmalıyız. - In judging his work, we must take his lack of experience into account.

account
kâr

Maç kar nedeniyle ertelendi. - The game was delayed on account of snow.

Yaptıklarımdan size karşı sorumlu değilim. - I am not accountable to you for my actions.

account
hesap,v.hesap ver: n.hesap
account
avantaj
account
pusula
account
hesaplaşma
account
{f} hesap ver

Kötü davranışınla ilgili ne hesap verebilirsin? - What account can you give of your misbehavior?

Hesap verme mecburiyeti yoktu. - There was no accountability.

accountability
sorumluluk
account
hesabı
accountability
SAYMANLıK; SORUMLULUK: Bir subay veya başka bir şahsa mal veya parayla ilgili kayıtların sıhhatli bir şekilde tutulması için kanun, kanuni nitelikteki bir emir veya yönetmelikle yüklenmiş sorumluluk. Söz konusu mal veya para bu sorumluluğu taşıyan kimsenin tasarrufunda bulunmayabilir. Saymanlık esas itibariyle kayıtlarla; sorumluluksa her şeyden önce tasarruf veya nezaret altında tutma bakım ve korumayla ilgilidir. Bakınız: "responsibility"
be accountable
sorumlu olmak
account
{i} sebep

CFIT son altı yıldır çarpışmaların sadece üçte birinin üzerinde olduğunu açıklamasına rağmen ölümlerin %53'üne sebep oldu. - Although CFIT accounted for just over a third of crashes in the past six years, it caused 53% of the deaths.

account
sebebini izah etmek
account
sebebini belirtmek
account
itibar etmek account for hesap vermek
account
{i} banka hesabı

Banka hesabı açacağım. - I'll open a bank account.

Onun bir İsviçre banka hesabında gizlenmiş çok fazla parası olduğu söyleniyor. - It's rumored that he has a lot of money stashed away in a Swiss bank account.

account
(Askeri) Hesap, pusula, tarif
account
yakalamak rapor
account
değer/hesap
account
{f} for -i anlatmak, -i açıklamak, -i izah etmek
account
açıklamasın

CFIT son altı yıldır çarpışmaların sadece üçte birinin üzerinde olduğunu açıklamasına rağmen ölümlerin %53'üne sebep oldu. - Although CFIT accounted for just over a third of crashes in the past six years, it caused 53% of the deaths.

Özenle açıklamasını yaptı. - She's accounted diligent.

account
{f} avlamak
account
{i} röportaj; (birinin) anlattığı
account
{i} göz önünde tutma

Onun gençliğini göz önünde tutmalıyız. - We should take his youth into account.

account
{f} açıklamasını yapmak
account
yarar
account
saymak
account
gözüyle bakmak
account
kullanıcı adı, bir ağa girebilmek için gerekli kullanıcı bilgisi
accountability
mesuliyet
accountability
(Nükleer Bilimler) kantitatif muhasebe
accountably
sorumlu olarak
be held accountable
sorumlu tutulmak
fully accountable
tam mükellef
holding accountable
sorumlu tutma
non accountable officer
(Askeri) DEVLET MALINDAN SORUMSUZ SUBAY: Kefalet vermemiş olan ve devlet malından sorumlu bulunmayan subay
İngilizce - İngilizce
Capable of being accounted for; explicable

True religion . . . intelligible, rational, and accountable, -- not a burden but a privilege. - Benjamin Whichcote.

Being liable for
: Items such as airline tickets, whose issue must be recorded by the issuing authority and matched up again after use
Having accountability (individuals have accountability)
Being answerable for
Liable to be called on to render an account; answerable

Every man is accountable to God for his conduct.

Requiring accountability (property or funds require accountability)
{a} subject to an account, answerable
able to be called on to explain one's actions Ministers are accountable to Parliament for actions they take while in office
liable to account for one's actions; "governments must be accountable to someone beside themselves"; "fully accountable for what they did"; "the court held the parents answerable for their minor child's acts of vandalism"; "he was answerable to no one"
The accountable person in a team may or may not be the one who actually does the work in question, but she would be the one whose job it is to make sure it gets done, and would be the contact person for the clients and/or project manager The person actually doing the coding is responsible for that bit of code - if a team is dividing up the work between them, different bits of code will have different responsible team members, but there's only one team member who is accountable for it all
The justification to investigate every iota of minutiae of church operation
If you are accountable to someone for something that you do, you are responsible for it and must be prepared to justify your actions to that person. Public officials can finally be held accountable for their actions + accountability ac·count·abil·ity an impetus towards democracy and greater accountability. responsible for the effects of your actions and willing to explain or be criticized for them accountable to
Liable to be called on to render an account; answerable; as, every man is accountable to God for his conduct
Items such as airline tickets, whose issue must be recorded by the issuing authority and matched up again after use
{s} responsible, answerable, obligated to give an account; explainable
accountant
accomptable
accountable cryptomaterial
cryptomaterial which, for reasons of control or security, requires periodic accounting to the office of record and issue from the time of receipt until the time of disposition. Included are all registered items and certain nonregistered items identified as nonregistered accountable
accountable depot
A depot maintaining a formal set of accountable records
accountable disbursing officer
Any commissioned military officer who receives and disburses public money in his own name for purposes specified by law
accountable disbursing officers
plural form of accountable disbursing officer
accountable mail
A category of mail in the US Postal Service including registered, numbered, insured, and certified mail
accountable mails
plural form of accountable mail
accountable officer
Individual required to maintain accounting, including records thereof, of property and funds, whether public or quasi-public. The accountable officer may or may not have physical possession of the property or funds
accountable property officer's bond
A bond executed by an individual who is charged with the responsibility of protecting and maintaining Government property or keeping records for such property
accountable for
responsible for, answerable for
accountable ness
The quality or state of being accountable; accountability
accountable to
answerable to
account
A reckoning; computation; calculation; enumeration; a record of some reckoning
account
A reason, grounds, consideration, motive

who evidently a glutton for work, it struck him, was having a quiet forty winks for all intents and purposes on his own private account while Dublin slept.

account
A registry of pecuniary transactions; a written or printed statement of business dealings or debts and credits, and also of other things subjected to a reckoning or review

to keep one's account at the bank.

account
An estimate or estimation; valuation; judgment
account
To render an account; to answer in judgement

We must account for the use of our opportunities.

account
To get revenge on
account
(Can we clean up() this sense?) A statement of facts or occurrences; recital of transactions; a relation or narrative; a report; a description

An account of a battle.

account
To render or receive an account or relation of particulars

An officer must account with or to the treasurer for money received.

account
To place to one's account; to put to the credit of; to assign. Edward Hyde Clarendon
account
A statement in general of reasons, causes, grounds, etc., explanatory of some event

No satisfactory account has been given of these phenomena.

account
(Can we clean up() this sense?) A statement and explanation or vindication of one's conduct with reference to judgement thereon
account
An authorization to use a service

I've opened an account with Wikipedia so that I can contribute and partake in the project.

account
To give a satisfactory reason; to tell the cause of; to explain

Idleness accounts for poverty.

account
Importance; worth; value; advantage; profit
accountability
The obligation imposed by law or lawful order or regulation on an officer or other person for keeping accurate record of property, documents, or funds. The person having this obligation may or may not have actual possession of the property, documents, or funds. Accountability is concerned primarily with records, while responsibility is concerned primarily with custody, care, and safekeeping. (JP 1-02 Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms)
accountability
The state of being accountable; liability to be called on to render an account; accountableness; responsible for; answerable for
account
a record or statement of receipts and expenditures, or of business transactions
account
In business, a regular customer of a company can be referred to as an account, especially when the customer is another company. Biggart Donald, the Glasgow-based marketing agency, has won two Edinburgh accounts
account
{n} a regard, rank, narrative, sum stated, value, sake, explanation
account
{v} to reckon, compute, esteem, think
accountability
{n} a being subject to answer, or account for
Accountability
Obligation of government, public services or funding agencies to demonstrate to citizens that contracted work has been conducted in compliance with agreed rules and standards or to report fairly and accurately on performance results vis-à-vis mandated roles and/or plans This may require a careful, even legally defensible, demonstration that the work is consistent with the contract terms Projects commonly focus on upward accountability to the funding agency, while downward accountability involves making accounts and plans transparent to the primary stakeholders Ensuring accountability is one part of the function of monitoring and evaluation (learning and management are the other two)
Accountability
Responsibility for general school processes and student achievement, including confirming that resources were effectively used and using assessment results to provide information to the public about what children have learned
Accountability
Responsibility for the justification of expenditures, decisions or the results of the discharge of authority and official duties, including duties delegated to a subordinate unit or individual, the responsibility to provide evidence to stakeholders that a programme is effective and in conformity with planned results, legal and fiscal requirements
Accountability
The principles under which program administrators and service providers are held responsible for meeting their responsibilities and obligations
Accountability
is the capacity to account for one's actions; or as a representative of one's organization, to account for either your actions or the actions of your organization The term is usually used in the voluntary sector to refer to the responsibility a non-profit organization has to inform donors of the manner in which their gifts were used
Accountability
The extent to which an individual, group, or institution is held responsible for actions or performance, evidence of student learning and achievement and school improvement
Accountability
a responsibility to account for and/or explain actions undertaken 'Public accountability' is where an agency has to account to the electorate or the wider public for a decision e g on policy or involving the expenditure of public funds
Accountability
The capacity to account for one's actions; or as a representative of one's organization, to account for either your actions or the actions of your organization The term is usually used in the voluntary sector to refer to the responsibility a non-profit organization has to inform donors of the manner in which their gifts were used See also: Ethical Behavior, Financial Accounting Standards Board (FASB), Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) Topic areas: Fundraising and Financial Sustainability, Governance, Accountability and Evaluation, Operations Management and Leadership
Accountability
The property that ensures that the actions of an entity may be traced uniquely to the entity [x930: 3][x957] (see also entity)
Accountability
To establish accountability, a museum must demonstrate to auditors, trustees, governing bodies, and insurers that proper, responsible management of objects in custody of the museum is taking place One important component of accountability is the maintenance of a reliable and up to date physical inventory of the objects in the institution's custody
Accountability
1 Responsibility for the progress of a project or the progress of the firm 2 A lack of progress may not lead to any disciplinary action
Accountability
responsibility to someone or for some activity
Accountability
The responsibility of program managers and staff to provide evidence to stakeholders and funding agencies that a program is effective and in conformance with its coverage, service, legal, and fiscal requirements
Accountability
the responsibility for implementing a process or procedure, for justifying decisions made, and for results or outcomes produced Teachers are often said to be accountable for their students' learning in the assigned subject area, within the limits of the students' abilities and the time and resources available See Responsibility
Accountability
Nonrepudiation A goal of cryptography Responsibility for messages sent
Accountability
1 (COMSEC) Principle that an individual is responsible for safeguarding and controlling of COMSEC equipment, keying material, and information entrusted to his/her care and is answerable to proper authority for the loss or misuse of that equipment or information [1]
Accountability
the property that enables activities on a system to be traced to individuals (or entities) who may then be held responsible for their actions
Accountability
The property that ensures that the actions of an entity can be traced uniquely to that entity (ASTM E1762 - 95) Part of media controls on the matrix
Accountability
Answerability of the University, for property, to an outside agency such as the government or the lessor; answerability of a responsible organization to University management
Accountability
The idea that everyone in an organisation should be personally responsible for their actions Developed from the 'span of control' theory, the idea of accountability has become a sine qua non of UK management It fails to take account of corporate or team responsibilities
Accountability
The quality of subordinate workers being responsible for their own work and answerable to a superior
Accountability
One of the four fundamental requirements of information security, accountability is the property that enables activities on a system to be traced to individuals who may then be held responsible for their actions It requires an authentication system (to identify Users) and an audit trail (to log activities against Users) See also: Availability Confidentiality Integrity
Accountability
1) Principle that responsibilities for ownership and/or oversight of IS resources are explicitly assigned and that assignees are answerable to proper authorities for stewardship of resources under their control 2) The explicit assignment of responsibilities for oversight of areas of control to executives, managers, staff, owners, providers, and users of MEI Resource Elements
Accountability
The demand by a community (public officials, employers, and taxpayers) for References school officials to prove that money invested in education has led to measurable learning "Accountability testing" is an attempt to sample what students have learned, or well teachers have taught, and/or the effectiveness of a school's principal's performance as an instructional leader School budgets and personnel promotions, compensation, and awards may be affected Most school districts make this kind of assessment public; it can affect policy and public perception of the effectiveness of taxxpayer-supported schools and be the basis for comparison among schools
Accountability
The principle that individuals, organisations and the community are required to account to others for their actions Organisations and their employees must be able to account to appropriate regulatory authorities, to shareholders or members and to the public to meet statutory obligations, audit requirements, relevant standards and codes of practice, and community expectations Australian Standard AS 4390-1996, Part 1 Clause 4 1
Accountability
the obligation to account for responsibilities conferred; in this context, the provision of documented assurance that publicly funded colleges, institutes and agencies are effectively serving local and provincial needs through the appropriate use of available resources
To be accountable
report
account
What is created upon registration for the ezboard service An ezboard account can either be Global or Local
account
To recount; to relate
account
as, on no account, on every account, on all accounts
account
keep an account of
account
A reckoning; computation; calculation; enumeration; a record of some reckoning; as, the Julian account of time
account
If you say that something is true by all accounts or from all accounts, you believe it is true because other people say so. He is, by all accounts, a superb teacher
account
To render an account; to answer in judgment; with for; as, we must account for the use of our opportunities
account
the act of informing by verbal report; "he heard reports that they were causing trouble"; "by all accounts they were a happy couple"
account
accompt
account
explanatory of some event; as, no satisfactory account has been given of these phenomena
account
A statement and explanation or vindication of ones conduct with reference to judgement thereon
account
be the sole or primary factor in the existence, acquisition, supply, or disposal of something; "Passing grades account for half of the grades given in this exam"
account
A statement in general of reasons, causes, grounds, etc., explanatory of some event; as, no satisfactory account has been given of these phenomena. Hence, the word is often used simply for reason, ground, consideration, motive, etc.; as, on no account, on every account, on all accounts
account
a formal contractual relationship established to provide for regular banking or brokerage or business services; "he asked to see the executive who handled his account"
account
(1) an on-going business relationship in which a depository institution accepts, holds, invests, processes or disburses funds owned by a customer according to the customer's wishes within a framework of preestablished rules and procedures (2) any continuing business relationship between two parties in which funds or debt is held and processed to compensate the parties for transactions between them [OTS]
account
A statement of facts or occurrences; recital of transactions; a relation or narrative; a report; a description; as, an account of a battle
account
If you say that something is of no account or of little account, you mean that it is very unimportant and is not worth considering. These obscure groups were of little account in national politics
account
importance or value; "a person of considerable account"; "he predicted that although it is of small account now it will rapidly increase in importance"
account
A statement and explanation or vindication of one's conduct with reference to judgment thereon
account
You must be given access to a server that is connected physically to the Internet Your access is called an account
account
If someone is called, held, or brought to account for something they have done wrong, they are made to explain why they did it, and are often criticized or punished for it. Ministers should be called to account for their actions. account payable account receivable deposit account
account
- A term commonly used within the advertising business to refer to the corporate entity employing an advertising agency MJM's account roster includes a wide variety of businesses and service organizations
account
An estimate or estimation; valuation; judgement
account
A statement in general of reasons, causes, grounds, etc
account
emphasis If you say that something should on no account be done, you are emphasizing that it should not be done under any circumstances. On no account should the mixture boil
account
Your feelings on someone's account are the feelings you have about what they have experienced or might experience, especially when you imagine yourself to be in their situation. Mollie told me what she'd done and I was really scared on her account
account
A collection of investments, either taxable or tax-deferred Account can be real (contains investments actually owned) or model (hypothetical) Account type can be brokerage, mutual fund, or other (a mutual fund can be an account if the fund is purchased directly from fund company or it can be an investment within an account, if purchased through a broker) Legally, accounts are set up as taxable or tax deferred The legal owner of an account can be an individual, joint , corporate, custodian, estate, or trust See Real Taxable Accounts, Joint Accounts, and Real Tax-Deferred Accounts
account
You use on account of to introduce the reason or explanation for something. The President declined to deliver the speech himself, on account of a sore throat
account
The term "account" is often used synonymously with username here at DynDNS Either means the name you use to log in to our system This is not yourhost dyndns org, which is a hostname
account
grounds; "don't do it on my account"; "the paper was rejected on account of its length"; "he tried to blame the victim but his success on that score was doubtful"
account
User identification and related access to computers and resources
account
Record of financial transactions Credit extended Commercial relationship involving credit A customer A financial fund
account
An Unemployment benefit account becomes effective the calendar week in which an applicant makes an application for benefits In order to establish an account an applicant must have
account
An area partitioned for a user of a particular host computer To assure validity, account holders cannot gain access without using assigned login and password information
account
the quality of taking advantage; "she turned her writing skills to good account" importance or value; "a person of considerable account"; "he predicted that although it is of small account now it will rapidly increase in importance" a statement of recent transactions and the resulting balance; "they send me an accounting every month" a formal contractual relationship established to provide for regular banking or brokerage or business services; "he asked to see the executive who handled his account" furnish a justifying analysis or explanation; "I can't account for the missing money" keep an account of be the sole or primary factor in the existence, acquisition, supply, or disposal of something; "Passing grades account for half of the grades given in this exam
account
{f} explain; give a report; cause; regard
account
A record of financial transactions for an asset (usually money) that an individual has in their financial institution
account
To give a satisfactory reason; to tell the cause of; to explain; with for; as, idleness accounts for poverty
account
An account is a written or spoken report of something that has happened. He gave a detailed account of what happened on the fateful night = report see also accounting, bank account, current account, deposit account, joint
account
Accounts are detailed records of all the money that a person or business receives and spends. He kept detailed accounts. an account book
account
An account is an actual user-specific means by which data can be accessed within a server In the case of Trigger Internet Solutions, this means an actual dial-up account with a custom user name and password All user accounts at Trigger have an e-mail box which is synchronized with the user name and password used for dial-up The e-mail box may be used as an e-mail address @trigger net or as a control or sorting point for mail aliased from a hosted domain
account
A registry of pecuniary transactions; a written or printed statement of business dealings or debts and credits, and also of other things subjected to a reckoning or review; as, to keep one's account at the bank
account
To reckon; to compute; to count
account
a statement of recent transactions and the resulting balance; "they send me an accounting every month"
account
If you buy or pay for something on account, you pay nothing or only part of the cost at first, and pay the rest later. He bought two bottles of vodka on account
account
The financial/contractual relationship between an issuer and an underwriting group
account
To render an account; to answer in judgement; -- with for; as, we must account for the use of our opportunities
account
a record or narrative description of past events; "a history of France"; "he gave an inaccurate account of the plot to kill the president"; "the story of exposure to lead"
account
If you say that someone gave a good account of themselves in a particular situation, you mean that they performed well, although they may not have been completely successful. The team fought hard and gave a good account of themselves
account
If you have an account with a bank or a similar organization, you have an arrangement to leave your money there and take some out when you need it. Some banks make it difficult to open an account I had two accounts with Natwest, a savings account and a current account
account
Often known as a "dialup account" or simply "dialup" Space and facilities allocated to an individual user by an IAP, for which the user is charged (usually) a monthly fee The user has a login name and a password to prevent others abusing the account
account
an itemized statement of money owed for goods shipped or services rendered; "he paid his bill and left"; "send me an account of what I owe"
account
the quality of taking advantage; "she turned her writing skills to good account"
account
If you tell someone not to do something on your account, you mean that they should do it only if they want to, and not because they think it will please you. Don't leave on my account
account
furnish a justifying analysis or explanation; "I can't account for the missing money"
account
To render or receive an account or relation of particulars; as, an officer must account with or to the treasurer for money received
account
A record of financial transactions for an asset or individual, such as at a bank, brokerage, credit card company, or retail store More generally, an arrangement between a buyer and a seller in which payments are to be made in the future
account
To give a satisfactory reason; to tell the cause of; to explain; -- with for; as, idleness accounts for poverty
account
Hence, the word is often used simply for reason, ground, consideration, motive, etc
account
A Unix system gives users accounts It gives them a username and a password with which to log on to the account A home directory in which to store files is usually provided, and permissions to access hardware and software These things taken as a whole are an account
account
Represents a cost center for which accounting data is collected The Undergraduate Studies Department itself may be an account A separate account could be established to collect accounting data for research, scholarships, and creative activities within the Undergraduate Studies Department Each of these accounts would be provided with complete accounting reports and detailed Statements of Budget vs Actual for specific expenditures, such as Supplies and Services
account
To place to ones account; to put to the credit of; to assign; -- with to
account
If you do something on your own account, you do it because you want to and without being asked, and you take responsibility for your own action. I told him if he withdrew it was on his own account
account
A record established in the accounting system to accumulate activity related to a specific purpose within an organizational unit of the University, with one individual having primary responsibility for authorizing the activity
account
{i} business agreement which allows use of something; formal business agreement in which a client is provided access to a computer system or Internet server (Computers, Internet); report; description; explanation
account
On LANs or multiuser operating systems, an account is set up for each user Accounts are usually kept for administrative or security reasons For communications and online services, accounts identify a subscriber for billing purposes (Ref: Dyson, Dictionary of Networking)
account
To place to one's account; to put to the credit of; to assign; with to
account
A record that represents a company in the Windows Logo Program Qualification Service database An account has two account administrators and can have additional users, all of whom can submit products for qualification An account has a billing address and default purchase order number or internal tracking number An account can have divisions for organizing users and submissions If a company has legal authority to sign agreements on behalf of other entities such as a subsidiary or affiliated company, then those entities can use the same account If the company does not have legal authority to sign agreements on behalf of other entities, then those entities should establish separate accounts See also Division, Legal Agreements
account
a short account of the news; "the report of his speech"; "the story was on the 11 o'clock news"; "the account of his speech that was given on the evening news made the governor furious"
account
A subscription to a service
account
to give an account or representation of in words; "Discreet Italian police described it in a manner typically continental"
account
a statement that makes something comprehensible by describing the relevant structure or operation or circumstances etc ; "the explanation was very simple"; "I expected a brief account"
account
An accounting record in which the results of transactions are accumulated, shows increases, decreases, and a balance
account
When you use a particular computer system, you are given an account, which includes a unique user name and a password You enter these when you login to the system Some computer systems, like PCs that were designed to be used by a single user, assume that anyone using the machine is that user and do not allow formal accounts With these machines, you may need an account on a different system to take full advantage of the services offered over the network To get access to the computers maintained by Information Technology at SIUC, you will probably be using either a Kerberos ID or a mainframe ID Each has its own security criteria
account
keep an account of be the sole or primary factor in the existence, acquisition, supply, or disposal of something; "Passing grades account for half of the grades given in this exam
account
To value, estimate, or hold in opinion; to judge or consider; to deem
account
is an arbitrary character string which may have meaning to one or more hosts in the batch system Frequently, account is used as a grouping for charging for the use of resources
account
(1) Credit established under a particular name, usually by deposit, against which withdrawals may be made (2) A record of the financial transactions affecting a particular phase of business The financial transactions are dated and entered in the account as debits or credits (3) As used in the Electronic Fund Transfer Act, account means a demand deposit, savings deposit, or other asset account established primarily for personal, family or household purposes
account
If you take something into account, or take account of something, you consider it when you are thinking about a situation or deciding what to do. The defendant asked for 21 similar offences to be taken into account Urban planners in practice have to take account of many interest groups in society. = consider
account
Organizational units used in the federal budget primarily for recording spending and revenue transactions With regard to spending, the Budget Enforcement Act of 1990 defines "account" as an item for which appropriations are made in any appropriation acts; for items not provided for in appropriations acts, "accounts" means an item for which there is a designated budget account identification code number in the President's budget All budgetary transactions are recorded in accounts, but not all accounts are budgetary in nature; that is, some accounts (such as deposit fund and credit financing accounts) do not directly affect budget amounts and are used solely for accounting purposes
accountability
The obligation imposed by law or lawful order or regulation on an officer or other person for keeping accurate record of property, documents, or funds. The person having this obligation may or may not have actual possession of the property, documents, or funds. Accountability is concerned primarily with records, while responsibility is concerned primarily with custody, care, and safekeeping
accountability
The state of being accountable; liability to be called on to render an account; accountableness
accountability
{i} quality of being accountable, responsibility
accountably
In an accountable manner
accountably
in an accountable manner, in an explainable manner
be held accountable
be responsible for an action
accountable