shadow

listen to the pronunciation of shadow
İngilizce - Türkçe
gölge

O, hastalığından sonra, eski halinin sadece bir gölgesidir. - After her sickness, she's only a shadow of her former self.

O kendi gölgesinden korkuyor. - She is afraid of her own shadow.

{f} izlemek
(Askeri) keşif uçağı
bozmak
gölge etmek
karaltı
keder
gizlice izlemek
{f} gölgele

Tom gölgelerin içinde kayboldu. - Tom disappeared into the shadows.

Gölgelerin kenarları keskin ya da yumuşak olabilir. - The edges of shadows can be sharp or soft.

hayalet

Hayaletlerin gölgeleri var mı? - Do ghosts have shadows?

ayrılmaz arkadaş
nebze
gölgesi gibi izlemek
ruh
himaye
zerre
karartmak
eser
gölgesi olmak
peşinden ayrılmamak
gölgelendirmek
gözetlemek
gölgesiyle örtmek
hüzün
koruma
karanlık

Hayatı ölümden ayıran sınırlar azami karanlık ve belirsizdir. Birinin nerede biteceğini ve diğerinin nerede başlayacağını kim söyleyecek? - The boundaries which divide Life from Death are at best shadowy and vague. Who shall say where the one ends, and where the other begins?

Tom'un arkasından karanlık bir gölge geçti. - A dark shadow passed behind Tom.

gölgelemek
iz
(Askeri) Bak. "trailer aircraft"
birinin peşinden ayrılmayan kimse
{f} tasavvur etmek
{i} (of) zerre kadar, en ufak bir
gözcü
{f} belli etmek
akis
(Tıp) Normal rengini kaybetmiş soluk eritrosit (hemoliz sonucu)
{i} kayırma
{f} hayal etmek
şekil
resmin göIgeli yeri
(Tıp) Gölge, karartı (Röntgen filmindeki gölge veya karartı gibi)
{i} peşinden ayrılmayan hayvan
gölge düşürmek
dedektif

Tom özel bir dedektif tarafından gölge gibi izlendiğini düşünüyor. - Tom thinks he's being shadowed by a private detective.

{i} rahatsız eden duygu
göIge
kuyruk
{f} gölge gibi takibetmek
{i} siluet
göIgesi gibi peşinden ayrılmayarak gizli
gölgeli
{i} karartı
{i} can yoldaşı
{i} hayal

Hayaletlerin gölgeleri var mı? - Do ghosts have shadows?

{i} gölge: The shadows of the trees had begun to lengthen. Ağaçların gölgeleri uzamaya başlamıştı
tayf
yansı
gizlice takip etmek
shadow column instrument
gölge göstergeli alet
shadow economy
(Ticaret) kayıtdışı ekonomi
shadow factor
(Askeri,Teknik) gölge faktörü
shadow factor
(Askeri) güneş açılımı
shadow mask
maske
shadow play
gölge tiyatrosu
shadow price
(Ticaret) gölge fiyatı
shadow region
gölgeli bölge
shadow shows
gölge oyunları
shadow cabinet
gölge kabine
shadow chancellor
muhalefetteki bakan
shadow government
muhalefet hükümeti
shadow play
gölge oyunu
shadow prices
gölge fiyatlar
shadow aspect
gölge yönü
shadow banking
Gölge bankacılık
shadow database
gölge veritabanını
shadow economy
gölge ekonomi
shadow foreign secretary
muhalefetteki dışişleri bakanı
shadow government
Gölge Hükümet veya Gölge Kabine, İngiliz Westminster Yönetim Sisteminde Ana Muhalefet partisinin Liderinin önderliğinde söz konusu partinin üst düzey sözcülerinden oluşan (veya diğer muhalefet partileri için de kullanılır) ve her biri iktidar partisinin yönetimdeki bakanlarının birine alternatif (gölge)oluşturan, kendileri iktidar olursa iktidar partisinin belli bir konuda yaptığı uygulamadan farklı olarak ne şekilde davranacaklarını belirten üyeler topluluğudur
shadow mask
maske, delikli maske, maskeleme tabakası, elek
shadow of
gölge
shadow pricing
gölge fiyat
shadow puppet
gölge kuklaları
shadow puppetry
Gölge oyunu
shadow self
(Psikoloji, Ruhbilim) Gölge kişilik
shadow area
(Nükleer Bilimler) gölge bölgesi
shadow cabinet
İng. gölge kabine, muhalefet kabinesi
shadow color
(Bilgisayar) gölge rengi
shadow color
(Bilgisayar) gölgelendirme rengi
shadow column instrument
golge gostergeli alet
shadow factor
(Askeri) GÖLGE FAKTÖRÜ, GÜNEŞ AÇILIMI: Hedef enlemi ve fotoğrafın çekildiği zaman ele alınarak çıkarılan ve gölge uzunluğundan cisimlerin yüksekliğini tespite yarayan bir mültiplikatör faktörü
shadow factory
geleceğe yönelik savaş malzemeleri üreten fabrika
shadow forth
sezdirmek
shadow forth
hissettirmek
shadow forth
belli etmek
shadow forth
ima etmek
shadow forth
haber vermek
shadow forth
(Fiili Deyim ) haber vermek , kendini belli etmek
shadow forth
sembolize etmek
shadow line
(Sanat) gömge hattı
shadow log
Gölge Günlüğü
shadow mask tube
maskeli tüp
shadow mask tube
maskeli resim tüpü
shadow net
(Askeri) GÖLGE AĞI
shadow nets
(Askeri) GÖLGE AĞLARI
shadow on/off
(Bilgisayar) gölge açık/kapalı
shadow out
hissettirmek
shadow out
belli etmek
shadow out
sezdirmek
shadow out
haber vermek
shadow out
ima etmek
shadow out
sembolize etmek
shadow region
(elektromanyetik) golgeli bolge
shadow report
gölge rapor
shadow sector
(Ticaret) kayıtdışı sektör
shadow settings
(Bilgisayar) gölge ayarları
shadow style
(Bilgisayar) gölgelendirme stili
shadow style
(Bilgisayar) gölge stili
shadow styles
(Bilgisayar) gölge stilleri
shadow zone
gölge sonu
afraid of one's own shadow
gölgesinden korkmak
fill shadow
(Bilgisayar) gölge doldur
rain shadow
yağmur perdesi
rain shadow
(Meteoroloji) yağmur gölgesi
shadow of
zerre kadar
shadowing
(Bilgisayar) öncelik
acoustic shadow
akustik gölge
acoustical shadow
akustik gölge
be afraid of one's own shadow
kendi gölgesinden korkmak
be worn to a shadow
kan ter içinde kalmak
cast a shadow over
gölge düşürmek
cast a shadow upon
üstüne gölge yap
eye shadow
göz farı

Mary göz farı sürüyor. - Mary is wearing eye shadow.

Mary göz farı kullanıyor mu? - Is Mary wearing eye shadow?

half-shadow
yarıgölge
shadowing
{f} gölgele
be a shadow of one´s former self
1. (biri) epeyce çökmüş olmak. 2. (biri) epeyce çaptan düşmüş olmak. 3. eski halinden çok düşmüş olmak
be afraid of one´s own shadow
kendi gölgesinden korkmak
be beyond/without a shadow of a doubt
zerre kadar şüphe kalmamak
be in shadow of
Gölgesinde kalmak, gölgesinde olmak
cast shadow
döküm gölge
earth's shadow
Yer'in gölgesi
five o'clock shadow
05: 00 gölge
hence, a shadow
dolayısıyla, bir gölge
not in a shadow
gölge değil
shadowing
gölgeleyerek
stay in shadow of
Gölgesinde kalmak
the shadow
gölge
wear o.s. down to a shadow
kendini helak etmek, erim erim erimek
be a shadow of one's
(biri) epeyce çaptan düşmüş olmak
be a shadow of one's
(biri) epeyce çökmüş olmak
be a shadow of one's
eski halinden çok düşmüş olmak
be s.o.'s shadow
birinin gölgesi olmak, birinin yanından ayrılmamak
beyond the shadow of doubt
hakkında en küçük bir kuşku olmaksızın
button shadow
(Bilgisayar) düğme gölgesi
cast a shadow
gölge etmek
cast a shadow
gölge yapmak
eye shadow
far, göz farı
filled shadow
(Bilgisayar) doldurulmuş gölge
five o'clock shadow
kirli sakal (bir günlük)
five o'clock shadow
bir günlük sakal
font shadow
(Bilgisayar) gölgeli yazı tipi
geometric shadow
(Askeri) geometrik gölge alanı
live in s.o.'s shadow
daha güçlü/ünlü birinin gölgesinde kaybolup gitmek
nudge shadow
(Bilgisayar) gölge sürükle
nudge shadow up
(Bilgisayar) gölgeyi yukarı sürükle
thermal shadow
(Askeri) termal gölge
thermal shadow
(Askeri) TERMAL GÖLGE: Bir yerden taşınan bir nesnenin gölgesi nedeniyle devam eden termal gradyanın yol açtığı, kızıl altı (enfraruj) çizgi taraması görüntüsü ton farkı
toggle shadow
(Bilgisayar) gölge değiştir
wear to a shadow
bir deri bir kemik kalmak
İngilizce - İngilizce
A dark image projected onto a surface where light is blocked by the shade of an object

My shadow lengthened as the sun began to set.

That which looms as though a shadow

Hepaticology, outside the temperate parts of the Northern Hemisphere, still lies deep in the shadow cast by that ultimate closet taxonomist, Franz Stephani—a ghost whose shadow falls over us all.

To make an identifier, usually a variable, inaccessible by declaring another of the same name within the scope of the first
To secretly or discreetly track or follow another, to keep under surveillance
Relative darkness, especially as caused by the interruption of light; gloom, obscurity

I immediately jumped into shadow as I saw them approach.

A type of lettering form of word processors that makes a cubic effect
Merely a hint of substance

He did not give even a shadow of respect to the professor.

One who secretly or furtively follows another

The constable was promoted to working as a shadow for the Royals.

To block light or radio transmission

Looks like that cloud's going to shadow us.

{n} a shade, darkness, faint representation, type, inseparable companion, ghost, protection
{v} to shade, darken, screen, represent
(Psikoloji, Ruhbilim) In Jungian psychology, the shadow or "shadow aspect" is a part of the unconscious mind consisting of repressed weaknesses, shortcomings, and instincts. It is one of the three most recognizable archetypes, the others being the anima and animus and the persona. "Everyone carries a shadow," Jung wrote, "and the less it is embodied in the individual's conscious life, the blacker and denser it is." It may be (in part) one's link to more primitive animal instincts, which are superseded during early childhood by the conscious mind
To secretly track or follow another, to keep under surveillance
an inseparable companion; "the poor child was his mother's shadow"
The darkest area of an image or photograph; represented as the largest dots in a halftone
make appear small by comparison; "This year's debt dwarves that of last year"
That filling up which represents the effect of more or less darkness, expressing rotundity, projection, etc
Êthe darkest portion of a photograph, as opposed to the highlights
A spirit; a ghost; a shade; a phantom
A shadow is a dark shape on a surface that is made when something stands between a light and the surface. An oak tree cast its shadow over a tiny round pool Nothing would grow in the shadow of the grey wall All he could see was his shadow
That which follows or attends a person or thing like a shadow; an inseparable companion; hence, an obsequious follower
A defect in engine turning caused by the guide passing over an uneven surface or a gap or join between two surfaces Very occasionally caused by cracks or other defects in the metal surface Shadows should be prevented by careful planning at the design stage as well as correct choice of guide, pattern type and order of cutting Use of good quality materials is essential Shadows do not usually follow the direction of cut
A British Member of Parliament who is a member of the shadow cabinet or who is a shadow cabinet minister belongs to the main opposition party and takes a special interest in matters which are the responsibility of a particular government minister. the shadow chancellor. Shadow is also a noun. Clarke swung at his shadow the accusation that he was `a tabloid politician'
The darkest parts in a photograph, represented in a halftone by the largest dots
A reflected image, as in a mirror or in water
In a shady manner
A machine, resembling a well sweep, used in Egypt for raising water from the Nile for irrigation
To cover an opponent, one on one, everywhere on the ice As a noun, a player assigned to shadow a specific opponent
The darkest part of an image, represented in the halftone by the largest dots See highlight
An uninvited guest coming with one who is invited
cast by the more individualized ego, it's the repressed, inferior layer of the personal unconscious Its contents are emotional and imaginal All we deny, fear, or hate in ourselves collects in the shadow, which appears in dreams as a frightening figure of the dreamer's gender (because it's part of his or her ego) "Realization of the shadow" means growing fully, emotionally conscious of the shadow's contents, a moral problem evaded by people whose respectable conscious selves deny the shadow and project it into personal, family, or cultural scapegoats The shadow is often contaminated by inferior function/attitude, anima, etc identification with the shadow produces a kind of amoral, inflated craziness
{i} darkness caused when light is blocked by an opaque object; darkness of twilight; trace, hint
in a picture or a drawing
The darkest part of an image with discernible details
shade within clear boundaries follow, usually without the person's knowledge; "The police are shadowing her"
Shade within defined limits; obscurity or deprivation of light, apparent on a surface, and representing the form of the body which intercepts the rays of light; as, the shadow of a man, of a tree, or of a tower
See the Note under Shade, n
One who, or that which, shades
the darkest areas of a design or illustration or in a photograph, those portions of the print that do not show the effects of light as it reaches the subject
something existing in perception only; "a ghostly apparition at midnight"
Dark tonal range of an image
Act or process of making a shade
In photography, usually defined as those details or image information contained in the darker areas of a scene
Shadowing BIOS in RAM When an IBM PC or compatible computer boots, the BIOS code which is located in relatively slow read-only memory (ROM) is copied into write-protected memory locations in much faster RAM This allows BIOS functions to execute more quickly
refuge from danger or observation; "he felt secure in his father's shadow"
an indication that something has been present; "there wasn't a trace of evidence for the claim"; "a tincture of condescension"
a spy employed to follow someone and report their movements
(a binding) To hide the binding within a portion of program text, by creating a new local binding with the same name
Quality or state of being shady
cast a shadow over Full of shade; shady
To conceal; to hide; to screen
Shadow is darkness in a place caused by something preventing light from reaching it. Most of the lake was in shadow. = shade
The darkest area in an image, represented in a halftone as the largest dots
To protect; to shelter from danger; to shroud
shade within clear boundaries
Generally, a parallel universe, created by the powers of Chaos and Order Any initiate of the powers casts his(her) Shadows if (s)he stays in the same Shadow long enough A Shadow of a person is a being in a parallel universe that resembles (less and less with distance) the appearance and actions of the initiate Theoretically, any immaginable place exists somewhere in the Shadows Laws of nature differ widely between the shadows, so that the higher technological achievments appear to be working in the more limited number of Shadows In order to shift or travel between Shadows a person must be a power initiate or follow one One can also utilize the Shadow ways, Trumps and number of other artifacts and manifestations
The darkest part of an image, represented in the halftone by the largest dots
An imperfect and faint representation; adumbration; indistinct image; dim bodying forth; hence, mystical representation; type
follow, usually without the person's knowledge; "The police are shadowing her"
emphasis If you say that something is true without a shadow of a doubt or without a shadow of doubt, you are emphasizing that there is no doubt at all that it is true. It was without a shadow of a doubt the best we've played
Darkness; shade; obscurity
Shade within defined limits; obscurity or deprivation of light, apparent on a surface, and representin
the darkest portion of a photograph, as opposed to the highlights
To cut off light from; to put in shade; to shade; to throw a shadow upon; to overspead with obscurity
To attend as closely as a shadow; to follow and watch closely, especially in a secret or unobserved manner; as, a detective shadows a criminal
an unilluminated area; "he moved off into the darkness"
Being without shade; not shaded
refuge from danger or observation; "he felt secure in his father's shadow" a premonition of something adverse; "a shadow over his happiness" an inseparable companion; "the poor child was his mother's shadow" a dominating and pervasive presence; "he received little recognition working in the shadow of his father" shade within clear boundaries follow, usually without the person's knowledge; "The police are shadowing her" make appear small by comparison; "This year's debt dwarves that of last year" cast a shadow over Full of shade; shady
The darkest area in an original or an image represented in a halftone by the largest dots
The darkest part of an image, represented in a halftone by the largest dots
Shadow Cabinet
a senior group of opposition politicians who shadow the members of the government
shadow bank
An entity not subject to banking regulation that performs banking functions
shadow bank
An entity that illegally performs banking functions
shadow banking
Bank-like activities that are not subject to existing bank regulation
shadow banking system
Non-bank financial institutions, that, like banks, borrow short and in liquid forms and lend or invest long in more illiquid assets
shadow boxed
Simple past tense and past participle of shadow box
shadow boxes
Third-person singular simple present indicative form of shadow box
shadow boxing
Present participle of shadow box
shadow boxing
The action of practicing moves where the opponent is the boxer's own shadow
shadow government
A government-in-waiting that is prepared to take control in response to certain events. Often used to refer to leadership of the largest opposition party in parliament, which would assume control should the ruling party be displaced in elections
shadow governments
plural form of shadow government
shadow minister
a member of an opposition party, with responsibility for a particular portfolio
shadow ministers
plural form of shadow minister
shadow of a doubt
Any doubt or hesitation at all

I knew beyond a shadow of a doubt that my 11-year-old sister would want to go to the Justin Bieber concert.

shadow plays
plural form of shadow play
shadow-box
to practice moves where the opponent is the boxer's own shadow
shadow-box
a diorama
shadow aspect
(Psikoloji, Ruhbilim) In Jungian psychology, the shadow or "shadow aspect" is a part of the unconscious mind consisting of repressed weaknesses, shortcomings, and instincts. It is one of the three most recognizable archetypes, the others being the anima and animus and the persona. "Everyone carries a shadow," Jung wrote, "and the less it is embodied in the individual's conscious life, the blacker and denser it is." It may be (in part) one's link to more primitive animal instincts, which are superseded during early childhood by the conscious mind
shadow banking
The shadow banking system is the collection of non-bank financial intermediaries that provide services similar to traditional commercial banks
shadow gap
(Mimarlık) A shadow gap is a small rebate scribed into one corner of an abutment. Without using this technique, a thin crack can be visible when the the two pieces are joined together. The shadow gap is filled when the case is painted, stained or varnished thus reducing this effect
shadow play
Shadow play (Chinese: 皮影戏, pi ying xi) is an ancient form of storytelling and entertainment using opaque, often articulated figures in front of an illuminated backdrop to create the illusion of moving images. It is popular in various cultures. At present, more than 20 countries are known to have shadow show troupes. The art form is sometimes called shadow puppetry or shadow theatre when shown under a grand presentation
shadow puppetry
Shadow play (Chinese: 皮影戏, pi ying xi) is an ancient form of storytelling and entertainment using opaque, often articulated figures in front of an illuminated backdrop to create the illusion of moving images. It is popular in various cultures. At present, more than 20 countries are known to have shadow show troupes. The art form is sometimes called shadow puppetry or shadow theatre when shown under a grand presentation
shadow self
(Psikoloji, Ruhbilim) In Jungian psychology, the shadow or "shadow aspect" is a part of the unconscious mind consisting of repressed weaknesses, shortcomings, and instincts. It is one of the three most recognizable archetypes, the others being the anima and animus and the persona. "Everyone carries a shadow," Jung wrote, "and the less it is embodied in the individual's conscious life, the blacker and denser it is." It may be (in part) one's link to more primitive animal instincts, which are superseded during early childhood by the conscious mind
shadow theatre
Shadow play (Chinese: 皮影戏, pi ying xi) is an ancient form of storytelling and entertainment using opaque, often articulated figures in front of an illuminated backdrop to create the illusion of moving images. It is popular in various cultures. At present, more than 20 countries are known to have shadow show troupes. The art form is sometimes called shadow puppetry or shadow theatre when shown under a grand presentation
shadow RAM
memory above 640K which stores information from the Read Only Memory in order to enable fast access to the information (Computers)
shadow box
A shallow, framed, rectangular box usually with a glass front that is used for holding and protecting items on display
shadow boxing
If you describe what two people or groups are doing as shadow boxing, you mean that they seem to be taking action against each other but in fact are not serious about the dispute. the tedious shadow boxing that we normally see between bosses and unions in Britain. fighting with an imaginary opponent, especially as training for boxing
shadow boxing
Shadow boxing is a form of physical exercise or training in which you move your hands and feet as if you are boxing someone
shadow cabinet
a group of senior members of the political party that is out of power; these members would probably assume corresponding positions as ministers in the British Cabinet if their party was elected
shadow cabinet
government that the opposition establishes
shadow dance
A dance presented by casting shadows of dancers on a screen
shadow economy
business activities that are difficult for the authorities to find out about, for example because they are illegal
shadow line
A line which signifies how many lines have been excluded from display See SET SHADOW , SET SELECT
shadow line
The shadow pattern cast by a particular siding in the sunlight Shadow line is influenced by the style and panel projection of the siding SHIPLAP This term refers to a drop-style panel that was popularized by early American settlers Same as DUTCHLAP SOFFIT Usually the underside of an overhang SQUARE Unit of measure for siding equal to 100 square feet (or a 100-foot by 10-foot wall section)
shadow line
The shadow cast by the sun on the butt edge, making the panel look deeper from a distance Each vinyl siding profile has its own distinctive shadow line
shadow mask
A metal plate located between the electron guns and the screen The electron guns shoot the electron beams through holes in the shadow mask to keep the beams precisely aligned with their targets on the inside of the screen Related terms: Electron gun
shadow mask
metal screen in a cathode ray monitor which reduces the distortion in the displayed picture
shadow mask
This is usually an invar mask which acts to block the electron beam from striking the wrong phosphors in a CRT The beam passes through holes in the mask to strike the correct phosphor while shadowing neighbouring phosphors It prevents a beam intended to strike a red phosphor from striking a neighbouring green phosphor by causing an electron shadow over the green dot
shadow mask
Inside the color monitor just behind the screen, it is drilled with small holes, each of which corresponds to a triad The shadow mask helps guide the electron beams so that each beam hits only one phosphor dot in the triad
shadow of a doubt
small doubt, tiny uncertainty, slightest of suspicions
shadow of death
darkness or melancholy that is caused by the presence or the approaching of death
shadow of-
a trace of -, a hint of -
shadow play
n. A play presented by casting shadows of puppets or actors on a screen. Also called shadowgraph, shadow show
shadow price
for a constraint, the amount that the value of the objective function would change if the RHS value of the constraint was changed by one unit
shadow price
the true social value of a resource
shadow price
An economic term to denote the rate at which the optimal value changes with respect to a change in some right-hand side that represents a resource supply or demand requirement (This is sometimes taken as synonymous with the dual price, but this can be erroneous, as in the presence of degeneracy -- see marginal price ) Also see pricing
shadow price
Price that would prevail after relaxing a transmission constraint
shadow price
A "price" used in economic analysis to represent a cost or benefit from a good when the market price is a poor indicator of economic value or there is no market at all for that good
shadow-of-death
total darkness, hell, blackness
eye shadow
makeup that is put below the eye to give a darker complexion
five o'clock shadow
A beard growth visible late in the day on a man whose face was clean-shaven in the morning
rain shadow
an area of diminished precipitation on the lee side of mountains
shadowed
Simple past tense and past participle of shadow
shadowing
Speech shadowing is when an individual repeats speech as they hear it immediately without delay (usually through earphones)
shadowing
Secretly or discreetly tracking or following someone, keeping under surveillance
shadowing
Present participle of shadow
take the shadow for the substance
To be easily deceived, credulous, superficial
valley of the shadow of death
A symbolic description of the world, meaning darkness and death are (symbolic) valleys on earth one must walk through, that is, part of the human experience

Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil: for thou art with me; thy rod and thy staff they comfort me... - Psalm 23.

valley of the shadow of death
A very dangerous place
drop shadow
(computer graphics) A visual effect consisting of drawing that looks like the shadow of an object, giving the impression that the object is raised above the objects behind it
five o'clock shadow
A very short growth of beard on a man's face who did shave in the morning but whose beard is so strong that it is again visible in the afternoon. - "You have a five o'clock shadow, honey," Irene said, "and we're going to the opera. Why don't you shave again quickly?"
A shadow
umbra
I have not the slightest shadow of a doubt
I have no doubt, I am utterly confident
afraid of his own shadow
cowardly, fearful, faint-hearted, timid
beyond a shadow of doubt
without any doubt whatsoever, in certainty
cast a shadow
make shade, block out the light
cast a shadow over
make shade over -, block out the light to cast shade on to -
cast shadow
In chiaroscuro, the shadow cast by a figure, darker than the shadowed surface itself
cast shadow
A cast shadow is similar to a drop shadow with added emphasis on perspective Cast shadows can be rotated, stretched, and skewed to create a realistic 3-D effect
cast shadow
The dark area that occurs on a surface as a result of something between the light source and the surface
eye shadow
woman's cosmetic cream or powder applied to the eyelids to accent the eyes
eye shadow
Eye shadow is a substance which you can paint on your eyelids in order to make them a different colour. A cosmetic available in various colors or tints and applied especially to the eyelids to enhance the eyes. coloured make-up that you put on your eyelids to make your eyes look more attractive
five o'clock shadow
the dark colour on a man's chin where the hair has grown during the day
five o'clock shadow
{i} beard growth that can be noticed late in the day on a man who has shaved that morning
in the shadow of
very close to
in the shadow of peace
under the protection of peace
looks like the shadow of his former self
looks really bad, looks lean and shriveled up; looks like someone who has been through rough times
rain shadow
An area having relatively little precipitation due to the effect of a barrier, such as a mountain range, that causes the prevailing winds to lose their moisture before reaching it
rain shadow
an area that has little precipitation because some barrier causes the winds to lose their moisture before reaching it
shadowed
filled with shade; "the shady side of the street"; "the surface of the pond is dark and shadowed"; "we sat on rocks in a shadowy cove"; "cool umbrageous woodlands"
shadowed
past of shadow
shadower
{i} one who follows secretly, pursuer
shadowing
Experimental procedure used in auditory attention research in which subjects are asked to repeat a spoken message as it is presented (Solso)
shadowing
A lead-and-follow activity for movement exploration, in which the leader faces away from the follower, and the follower shadows the leader´s movement; effective in building trust and sensi-tivity between individuals or within a group where the leader and the follower are clearly identified
shadowing
A condition in IR reflow soldering in which component bodies block the energy from certain areas of the board, resulting in incomplete melting of the solder paste at those points
shadowing
the act of following someone secretly following surreptitiously; keeping under surveillance; "always on guard against shadowing submarines"
shadowing
in a picture or a drawing
shadowing
Quality or state of being shady
shadowing
A machine, resembling a well sweep, used in Egypt for raising water from the Nile for irrigation
shadowing
Shading which makes the colour darker Sometimes the word 'shading' is used to denote this but for the sake of clarity, on this site, I have called this shadowing to allow the use of shading as a general term for both highlighting and shadowing
shadowing
following surreptitiously; keeping under surveillance; "always on guard against shadowing submarines"
shadowing
Full of shade; shady
shadowing
A technique that the computer does to improve performance ROM which is relatively slow is copied to the RAM for quick access
shadowing
The effect of being shadowed (in the sense of blocked), as from a light source or radio transmission
shadowing
The reduction in signal strength or level of illumination and consequent image obscuration due to some feature (cloud, mountain, ) In the line of propagation of the illuminating radiation
shadowing
Act or process of making a shade
shadowing
That filling up which represents the effect of more or less darkness, expressing rotundity, projection, etc
shadowing
A process where a copy data is stored on a second system to be used just like the first system usually to off-load work from the first system
shadowing
the act of following someone secretly following surreptitiously; keeping under surveillance; "always on guard against shadowing submarines" Full of shade; shady
shadowing
A weakening of signal strength caused by obstructions in a radio signal's path Radio waves fill-in behind an obstruction just as there is some light behind an object shadowed by the sun However, the signal strength in a shadowed area is diminished
shadowing
Shade, or gradation of light and color; shading
shadowing
Being without shade; not shaded
shadowing
Present participle of to shadow
shadowing
At frequencies of 60 GHz the communication zones are shaped by obstacles This effect is called shadowing
shadowing
A technique used to increase a computer's speed by using high-speed RAM memory in place of slower ROM memory
shadowing
this is when a dark fabric shows through a lighter color When this happens in the seam allowance of pieced blocks, you can grade away the dark seam to reduce the problem It can also happen when lighter elements in appliqué are laid over darker elements In this case, you can line the light fabric with a very light interfacing that does not extend into the seam allowance
shadowing
the act of following someone secretly
shadowing
One who, or that which, shades
shadowing
the reduction in size or intensity of a sound wave due to decreasing transmissivity of sound waves by human head tissue versus air
shadowing
An air transmission problem that occurs when obstacles are in the path of the radio signal and causes it to vary in strength as the mobile station is roaming in the network
shadowing
Shade within defined limits; obscurity or deprivation of light, apparent on a surface, and representin
shadowing
A faint representation; an adumbration
shadowing
In a shady manner
shadowing
{i} shading; protecting from light; act of secretly following someone; technique for accelerating computers by copying the contents of the BIOS Read Only Memory into the faster Random Access Memory (Computers)
shadows
The dark area on the opposite side of an object to the light source
shadows
The darkest parts of an image
shadows
Darkest areas of a photograph or illustration, as compared to midtones and high-lights
shadows
plural of shadow
shadows
Darkest areas of an image
shadows
Aladdin 4D objects do not normally cast shadows! Under most circumstances this is not noticeable, and you save the extra calculation time But if you just have to have shadows cast by objects, there are several things you have to do: In the Attributes list of your shadow-caster, you have to check Cast Shadows (and maybe Self Shadows) In the Attributes list of the objects that will be shadowed, you have to check Receive Shadows If you are using local lights, the local light must be set to Cast Shadows Finally, in the Render Settings, the permission flag must be set for Shadows
shadows
third-person singular of shadow
shadows
The darkest area of a reproduction
shadows
{i} nightfall, dusk
shadows
The same mysterious entity as the Dust of Lyra's world Also known as Dark Matter this material is conscious matter
stood in the shadow of
eclipsed by, undermined by the importance or influence of another
under the shadow of
near to -, close to -, at any time
valley of the shadow of death
passage into death, despair, miserable place or period in one's life, hell
was afraid of his own shadow
was a coward, was frightened of everything
worn to a shadow
exhausted, beat, spent, worn out
Türkçe - İngilizce

shadow teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

gölge oyunu shadow play, shadow show
(with flat figures or puppets)
shadow