secret

listen to the pronunciation of secret
İngilizce - Türkçe
sır

O, istediği zaman bir sırrı saklayabilir. - He is capable of keeping a secret when he wants to.

Onu sır olarak saklamak için ona söz verdim. - I promised him to keep it secret.

gizli

Gizli servis onu saldırıya karşı koruyor. - The secret service guards him against attack.

Bunu gizli tutmak niyetinde değildim. - I didn't mean to keep it secret.

{i} bilinmeyen
{i} gizem

Gizem bir sır olarak kalacak. - The secret will remain a secret.

Bu albümde saklı gizemli şarkı var. - There's a secret song hidden on this album.

{s} gizemli

Tom her zaman çok gizemliydi. - Tom was always very secretive.

Belki bazen fazla gizemliyimdir. - Perhaps I'm sometimes too secretive.

(Bilgisayar) parola
gizli kalmış
mahfi
kapalı
esrarlı
yaşırın
saklı

Onu saklı tutmak için hiçbir neden yok. - There's no reason to keep it a secret.

Senden gizlim saklım yok. - I have no secrets from you.

esrar
gizli şey
giz

Gizli servis onu saldırıya karşı koruyor. - The secret service guards him against attack.

Bunu gizli tutmak niyetinde değildim. - I didn't mean to keep it secret.

muamma
secret police gizli polis teşkilatı
an open secret herkesçe bilinen sır
anlaşılmaz şey
secret service hafiye teşkilâtı
in on the sec
(Askeri) GİZLİ: Bu gibi bilgi ve malzemeye verilen gizlilik derecesi. Bak. "classified matter" ve "defense classification"
{s} mahrem
hafi
mektum
saklamak

Bu sırrı saklamak zorundasın, tamam mı? - You've got to keep this secret, OK?

Onu bir sır olarak saklamak zorundayım. - I have to keep it a secret.

sirr
şırn
gizi
sırr
secrete
{f} salgılamak
secretly
gizlice

Sanırım Tom ve Mary gizlice evlendiler. - I think Tom and Mary are secretly married.

O, gizlice bahçeye girdi. - He entered the garden secretly.

secretion
{i} salgı
secret filming
gizli kamera
secret key
(Askeri,Bilgisayar) gizli anahtar
secret lover
aşna fişne
secret service
gizli polis teşkilatı
secret service
(Askeri) gizli hizmet teşkilatı
secret session
(Kanun) gizli celse
secret societies
gizli topluluklar
secret society
komita
secret store
zula
secret text
(Askeri) gizli metin
secret writing
(Askeri) görünmez yazı
secret agent
gizli ajan
secret ballot
gizli oylama
secret code
gizli şifre
secret plan
gizli plan
secret police
gizli polis
secret service
gizli servis

Gizli servis kod adın nedir? - What's your secret service code name?

Gizli servis onu saldırıya karşı koruyor. - The secret service guards him against attack.

secret service
gizli sakçı teşkilatı
secret society
gizli dernek
secret writing
gizli yazışma
secret ballot
Gizli oylama
secret affair
gizli ilişki
secret answer
gizli cevap
secret as the grave
gibi gizli mezar
secret crush
gizli aşk
secret of
sırrı
secret sauce
tarifi gizli sos
SECRET Internet Protocol Router Network
(Askeri) GİZLİ Internet Protokol Yönlendirici Ağı
secret agent
ajan

Tom gizli bir ajandır. - Tom is a secret agent.

secret ballot
gizli oy
secret discussion
(Kanun) gizli müzakere
secret discussion
(Kanun) hafiyyen müzakere
secret fund
gizli ödenek
secret hero
gizli kahraman
secret information
(Askeri) GİZLİ BİLGİ: İzinsiz açıklanması millet hesabına büyük zararlara sebep olabilecek savunma bilgileri veya malzemesi. Bak. "defense classification"
secret language
(Askeri) GİZLİ DİL: Bak. "secret text"
secret of beauty
güzelliğin sırrı
secret of the state
devlet sırrı
secret one's identity
kimliğini gizlemek
secret partner
(Ticaret) özel ortak
secret parts
(Kanun,Ticaret) gizli taraflar
secret police
gizli polis teşkilatı
secret reserve
(Ticaret) gizli yedek
secret service
gizli haber alma teşkilatı
secret service
(Askeri) GİZLİ HİZMET TEŞKİLATI: Barışta Maliye Bakanının emrinde çalışan Federal Gizli Polis Teşkilatı. Savaşta, düşman faaliyetleri hakkında bilgi temin etmek suretiyle Kara Kuvvetleri Komutanlığına yardım eder. Bunu; Adalet Bakanının emri altında bulunan Federal Tahkikat Bürosu (Federal Bureau of Investigation) ile karıştırmamak gerekir
secret society
gizli cemiyet
secret text
(Askeri) GİZLİ METİN: Şifrelenmiş veya kodlanmış bir haberin metni. Kod veya şifrenin anahtarını bilmeyenlere anlamsız gibi görünen ve yanlış anlam taşıyan bir haberin metni. Gizli metinle yazılmış habere kriptogram (Cryptogram) denir. Gizli metnin bir adı da "gizli dil (secret language) " dir
secret voting
(Politika, Siyaset) gizli oylama
secret writing
(Askeri) GÖRÜNMEZ YAZI: Özel bir mürekkeple yazılan ve özel işleme tabi tutulmadıkça görünmeyen yazı
secrete
f., biyol. salgılamak
secrete
(Tıp) salgılama
secretion
{i} salgılama
secrete
(Tıp) İfrazat meydana getirmek, ifraz etmek, salgılamak
keep secret
gizli tutmak
secret agent
gizli görevli
secret question
gizli soru
secreted
gizlenmiş
secreted
saklanmış
secretion
(Tıp) salgılanma
secretly
içten içe

Tom bunu kabul etmeyecek ama o Mary'ye içten içe aşık. - Tom won't admit it, but he's secretly in love with Mary.

Başka birinin karısına içten içe âşık oldum. - I'm secretly in love with someone else's wife.

secretly
gizliden gizliye
top secret
çok mahrem
vote by secret ballot
(Politika, Siyaset) kapalı oylama
betray a secret
sır vermek
hold a secret
sır saklamak
in secret
gizlice

O onunla gizlice evlendi. - He married her in secret.

Gezisine gizlice devam etmek zorunda kaldı. - He had to continue his trip in secret.

in secret
gizlilik içinde
keep a secret
sır tutmak
keep a secret
sır saklamak
reveal a secret
sırrı açıklamak
secrete
saklamak
secrete
gizle
secrete
salmak
secrete
gizli bir yere koymak
secreting
{i} gizleme
secreting
{f} gizle
secretion
sekresyon
secretion
gizleme
secretly
yaşırınca
secrets
esrar
top-secret
çok gizli
trade secret
ticari sır
trade secret
meslek sırrı
keep s.t. a secret from s.o
bir şeyi birinden saklamak
miss secret
gizemli bayan
most secret
en gizli
performed or happening in secret
yapılan ya da gizli oluyor
secrete
gizlemek
secrete
salgılar
secreting
gizleyerek
secretion
salgıla
United States Secret Service (TREAS); United States Signals Intelligence (SIGINT
(Askeri) Birleşik Devletler Gizli Servisi (TREAS); Birleşik Devletler Muhabere İstihbaratı (SIGINT) Sistemi
an open secret
herkesçe bilinen bir sır
an open secret
(deyim) herkesce bilinen sir
be in on the secret
sırra ortak olmak
be in the secret
sırrı bilmek
betray a secret
sırrı açığa vurmak
cosmic top secret
(Askeri) kozmik çok gizli
dead secret
(Fiili Deyim ) son derece gizli
disclose a secret
sır açıklamak
disclose a secret of someone
ipliğini pazara çıkarmak
disclose one's secret
açılmak
disclose the secret
baklayı ağzından çıkarmak
disclose the secret
sırrı söylemek
divulge a secret
sırrı söylemek
divulge a secret
sırrı açığa vurmak
do s.t. in secret
bir şeyi gizlice yapmak
do something in secret
bir şeyi gizlice yapmak
guard a secret
sır tutmak
in secret
el altından
in secret
gizli bir yerde
in secret
gizli olarak

Sami ve Leyla gizli olarak buluşmaya başladılar. - Sami and Layla started meeting in secret.

in the secret
sırdaş
keeping secret
sır tutma
let a secret out
ağzından laf kaçırmak
let smb. into the secret
sırını açmak
let smb. into the secret
sırdaş etmek
let smb. into the secret
sırrı söylemek
make no secret of
saklamamak
make no secret of
açıkça söylemek
non secret code
(Askeri) GİZLİ OLMAYAN KOD: Bak. "brevity code"
official secret
devlet sırrı
professional secret
(Ticaret) mesleki sır professional
reveal a secret
sırrı açığa vurmak
reveal a secret
sır açıklamak
secrete
gizle/salgıla
secretion
ketumiyet
secretion
(Diş Hekimliği) 1. Salgı maddesi. 2. Salgı işlemi
secretion
(Tıp) İfraz, salgı işi, sekresyon
secretion
{i} sır tutma
secretion
i., biyol
secretion
(Tıp) İfraz edilen (salgılanan) madde, salgı
secretion
{i} saklama
secretion
sır saklama
secretion
gizleme/salgı
secretly
gizli

Sanırım Tom ve Mary gizlice evlendiler. - I think Tom and Mary are secretly married.

O, gizlice bana onun resmini gösterdi. - He secretly showed me her picture.

secretly
el altından
secretly
gizli olarak
secretly
gizli gizli
secretly
uğrun
shared secret
(Bilgisayar) paylaşılan gizlilik
target selection confusion of the operator; top secret control officer
(Askeri) operatörün hedef seçimini şaşırtması; çok gizli evrak kontrol subayı
tell a secret
sır vermek
terminal service; top secret
(Askeri) terminal hizmeti; çok gizli
the secret of success
başarının sırrı
the secret service
gizli servis

Gizli servis onu saldırıya karşı koruyor. - The secret service guards him against attack.

the secret service
haberalma servisi
to one's secret
gizli olarak
top secret
çok gizli

Bu çok gizli bir özel görevdir. - This is a top secret mission.

Dan İngiliz hükümetine çok gizli bilgiler satan bir köstebekti. - Dan was a mole selling top secret information to the British government.

top secret
(Askeri) ÇOK GİZLİ: Bak "defence classıfıcatıon"
top secret control officer
(Askeri) ÇOK GİZLİ EVRAK KONTROL SUBAYI: Çok gizli malzemenin, mahalli komutanlık dahilinde alınmasından, muhafazasından, hesabının tutulmasından, dağıtımından ve mahalli komutanlıktan ve bu komutanlık dışındaki en yakın teşkile gönderilmesinden sorumlu olarak bir komutanlığa veya makama tayin edilen subay
top secret information
(Askeri) çok gizli bilgi
top secret information
(Askeri) ÇOK GİZLİ BİLGİ: Bak "defence classification"
trade secret
mesleki sır, meslek sırrı
trading secret
(Ticaret) ticaret sırrı
unburden oneself of a secret
sırrı söyleyerek rahatlamak
underlying secret
altında yatan sır
worm a secret out of smb
ağzından sır almak
yield a secret
sırrı açığa vurmak
İngilizce - İngilizce
Knowledge that is hidden and intended to be kept hidden

Can you keep a secret? So can I.

To make or keep secret

To prevent the elixir from reaching mankind and thereby upsetting the balance of the universe, two gods secret it away.

Being or kept hidden

We went down a secret passage.

{a} concealed, unseen, private, faithful
{v} to keep private
{n} a thing unknown
Withdrawn from general intercourse or notice; in retirement or secrecy; secluded
If you say that a particular way of doing things is the secret of achieving something, you mean that it is the best or only way to achieve it. The secret of success is honesty and fair dealing
something that baffles understanding and cannot be explained; "how it got out is a mystery"; "it remains one of nature's secrets"
{i} information that is confidential or classified; mystery, unexplained phenomenon; method or procedure that is known only by a select group of people
{s} classified, confidential; clandestine, covert; hidden, latent
If you do something in secret, you do it without anyone else knowing. Dan found out that I had been meeting my ex-boyfriend in secret
The designation that shall be applied only to information or material the unauthorized disclosure of which reasonably could be expected to cause serious damage to the national security that the original classification authority is able to identify or describe
In SD-UX security, a password used to verify the authenticity of the caller's host SD-UX manages sets of hosts by restricting and changing the default secret on all controller and target hosts in the network See shared secrets file
not expressed; "secret (or private) thoughts"
Encryption key used by RADIUS to send authentication information over a network
If something is secret, it is known about by only a small number of people, and is not told or shown to anyone else. Soldiers have been training at a secret location The police have been trying to keep the documents secret. see also top secret + secretly se·cret·ly He wore a hidden microphone to secretly tape-record conversations
Something you tell to one person at a time
information known only to a special group; "the secret of Cajun cooking" something that should remain hidden from others (especially information that is not to be passed on); "the combination to the safe was a secret"; "he tried to keep his drinking a secret" the next to highest level of official classification for documents not expressed; "secret (or private) thoughts" communicated covertly; "their a secret signal was a wink"; "secret messages" not open or public; kept private or not revealed; "a secret formula"; "secret ingredients"; "secret talks
Something's secrets are the things about it which have never been fully explained. We have an opportunity now to really unlock the secrets of the universe
not open or public; kept private or not revealed; "a secret formula"; "secret ingredients"; "secret talks
To secrete (to hide away)
It is the encryption key used by RADIUS to send authentication information over a network
A string well known to both client and server and used to validate and/or encrypt data, transmitted between them
To keep secret
having an import not apparent to the senses nor obvious to the intelligence; beyond ordinary understanding; "mysterious symbols"; "the mystical style of Blake"; "occult lore"; "the secret learning of the ancients"
(of information) given in confidence or in secret; "closet information"; "this arrangement must be kept confidential"; "their secret communications"
The parts which modesty and propriety require to be concealed; the genital organs
Information that must be known only to authorised users and/or the TSF in order to enforce a specific SFP
designed to elude detection; "a hidden room or place of concealment such as a priest hole"; "a secret passage"; "the secret compartment in the desk"
Faithful to a secret; not inclined to divulge or betray confidence; secretive
indulging only covertly; "a closet alcoholic"; "closet liberals"
the next to highest level of official classification for documents not expressed; "secret (or private) thoughts"
not openly made known; "a secret marriage"; "a secret bride"
something that should remain hidden from others (especially information that is not to be passed on); "the combination to the safe was a secret"; "he tried to keep his drinking a secret"
information known only to a special group; "the secret of Cajun cooking"
hidden from general view or use; "a privy place to rest and think"; "a secluded romantic spot"; "a secret garden"
Something studiously concealed; a thing kept from general knowledge; what is not revealed, or not to be revealed
A secret is a fact that is known by only a small number of people, and is not told to anyone else. I think he enjoyed keeping our love a secret
communicated covertly; "their a secret signal was a wink"; "secret messages"
If you make no secret of something, you tell others about it openly and clearly. His wife made no secret of her hatred for the formal occasions. Armenian Secret Army to Liberate Armenia secret police secret society
If you say that someone can keep a secret, you mean that they can be trusted not to tell other people a secret that you have told them. Tom was utterly indiscreet, and could never keep a secret
the next to highest level of official classification for documents
Hidden; concealed; as, secret treasure; secret plans; a secret vow
A thing not discovered; what is unknown or unexplained; a mystery
Separate; distinct
not open or public; kept private or not revealed; "a secret formula"; "secret ingredients"; "secret talks"
conducted with or marked by hidden aims or methods; "clandestine intelligence operations"; "cloak-and-dagger activities behind enemy lines"; "hole-and-corner intrigue"; "secret missions"; "a secret agent"; "secret sales of arms"; "surreptitious mobilization of troops"; "an undercover investigation"; "underground resistance"
selfone
mum
confidential
secret Santa
The person who bought a present for another, in the secret Santa exchange

I could tell Mary was my secret Santa.

secret Santa
A Christmas tradition where a group of people give anonymous gifts among the group, with each person only required to give one gift
secret Santas
plural form of secret Santa
secret admirer
One who admires another romantically but purposely remains anonymous

I received a Valentines card from my secret admirer.

secret admirers
plural form of secret admirer
secret agent
A member of an intelligence agency whose identity or affiliation is kept confidential
secret agents
plural form of secret agent
secret ballot
The voting system involving ballots available only at official polling places, prepared at public expense, containing the names of all candidates, and marked in secret at the polling places
secret of Polichinelle
A supposed secret known to everyone

British public life specializes in an elegant variation of the secret of Polichinelle. After a secret is disclosed it may still be treated as if it were a secret.

secret police
A police force operating in secrecy and outside the normal boundaries of law, usually in support of a totalitarian government to suppress political dissent
secret service
A governmental agency that deals with espionage and other acts of secrecy
secret-sacred
In Australian Aboriginal culture, restricted to initiated men, or to women; not public knowledge

While it is true that, in some areas, women possessed secret-sacred knowledge and rituals, nowhere was this corpus considered more important for social reproduction than that held by mature men, who claimed they exercised their responsibilities for the society as a whole.

secret ballot
A type of voting in which each person's vote is kept secret, but the amassed votes of various groups are revealed publicly
secret combination
In the Latter Day Saint movement, a secret combination is a secret society of "people bound together by oaths to carry out the evil purposes of the group." Secret combinations were first discussed in the Book of Mormon, published in 1830 by Joseph Smith, Jr. The most notable example of a secret combination is the Gadianton robbers, a conspiracy throughout much of the Book of Mormon narrative. According to the Joseph Smith Translation of the Bible, Cain also entered a secret combination with Satan and became Master Mahan
secret affair
secret love story, romance that people are unaware of
secret agent
A secret agent is a person who is employed by a government to find out the secrets of other governments. someone whose job is to find out and report on the military and political secrets of other countries = spy
secret agent
a person secretly employed in espionage for a government
secret agent
agent that people are unaware of
secret ballot
a way of voting in which people write their choices on a piece of paper in secret, or an act of voting in this way by secret ballot
secret ballot
voting by sealed envelope
secret ballot
a vote in which each person's choice is secret by the totaled votes are public
secret clause
classified paragraph, piece of text which is secret
secret code
secret number, undisclosed code, private number
secret document
classified document, document containing sensitive or secret information
secret elections
election by secret voting, election by secret ballot
secret intelligence service
the government agency in the United Kingdom that is responsible for internal security and counterintelligence overseas
secret language
mysterious language, language that is hidden or not well known
secret partner
A partner whose participation in a business partnership is hidden from the public
secret partner
{i} partner whose partnership and involvement in a business are kept secret
secret police
a police force that operates in secrecy (usually against persons suspected of treason or sedition)
secret police
detective unit, undercover unit
secret police
The secret police is a police force in some countries that works secretly and deals with political crimes committed against the government. A police force operating largely in secret and often using terror tactics to suppress dissent and political opposition. the secret police a police force controlled by a government, that secretly tries to defeat the political enemies of that government. Police established by national governments to maintain political and social control. Generally clandestine, secret police have operated independently of the civil police. Particularly notorious examples were the Nazi Gestapo, the Russian KGB, and the East German Stasi. Secret-police tactics include arrest, imprisonment, torture, and execution of political enemies and intimidation of potential opposition members
secret service
The secret service is the government department in the United States which protects the president. a) a British government organization that protects the country's military and political secrets, and obtains secrets about other countries b) a US government department that deals with special kinds of police work, especially protecting the President
secret service
The detective service of a government
secret service
A country's secret service is a secret government department whose job is to find out enemy secrets and to prevent its own government's secrets from being discovered
secret service
In the United States, in time of peace the bureau of secret service is under the treasury department, and in time of war it aids the war department in securing information concerning the movements of the enemy
secret service
governmental agency that handles investigating the military power of other countries; governmental institute dealing with spying; U.S. government agency for uncovering counterfeiters and guarding the president
secret society
a society that conceals its activities from nonmembers
secret society
clandestine group, secret organization
secret society
An organization, such as a lodge, that requires its members to conceal certain activities, such as its rites of initiation, from outsiders. Any of various oath-bound societies devoted to brotherhood (or sisterhood), moral discipline, and mutual assistance. Such societies usually conduct rituals of initiation to instruct new members in the rules of the group (see rite of passage). Greek and Roman mystery religions had their secular counterparts in clandestine social clubs, some of which served as platforms for political dissent. In West Africa secret societies such as Poro (for men) and Sande (for women) serve to translate slight advantages of wealth and prestige into political authority. In parts of New Guinea secret men's societies serve as repositories of tribal knowledge. Fraternal orders such as the Freemasons (see Freemasonry) may be considered secret societies, as may criminal groups such as the Mafia and the Chinese Triads and hate groups such as the Ku Klux Klan
secret treaty
treaty between countries which is kept secret and is not revealed to other nations or observers that have an interest
secret visit
clandestine visit
secret weapon
weapon that is kept secret in order to create a surprise reaction; secret that someone keeps as a last resort to attain a request
secret weapon
Someone's secret weapon is a thing or person which they believe will help them achieve something and which other people do not know about. Discipline was the new coach's secret weapon
State secret
Alternative form of state secret
Victoria's Secret
A retail marketer of women's clothing and beauty products, most recognizable as a marketer of bras and other lingerie, founded in San Francisco in 1977

She told him her Victoria’s Secret things were in the bottom drawer, to save him the trouble of searching for them.

open secret
Information that is not widely known, despite being freely available
open secret
A fact that is widely known, but not acknowledged openly

It was an open secret in the profession at that time that Mr. Field had very explicit documentary evidence that would have made Mr. Evarts very uncomfortable had the Bar Association thrown down the gauntlet.

secrete
To conceal

Whereas the Renaissance had allowed madness into the light, the classical age saw it as scandal or shame. Families secreted mad uncles and strange cousins in asylums.

secrete
To extract a substance from blood, sap, or similar to produce and emit waste for excretion or for the fulfilling of a physiological function

Many tumors secrete two or more different hormones.

secrete
To steal

The royal jewels were secreted away in the middle of the night, sub rosa.

secrete
figurative uses

Let me not be misunderstood. I see as clearly as any man possibly can, and rate as highly, the value of wealth, and of hereditary wealth, as the security of refinement, the feeder of all those arts that ennoble and beautify life, and as making a country worth living in. Many an ancestral hall here in England has been a nursery of that culture which has been of example and benefit to all. Old gold has a civilizing virtue which new gold must grow old to be capable of secreting.

secrete
separated

{2} This ſo containeth all things, as not being yet ſecrete and diſtinc‍t ; whereas in the Second they are diſcerned and diſtinguiſhed by Reaſon ; that is, they are Ac‍tually diſtinguiſhed in their Ideas ; whereas the Firſt is the Simple and Fecund Power of all things.

secreted
Simple past tense and past participle of secret
secreted
Simple past tense and past participle of secrete
secreting
Present participle of secret
secreting
Present participle of secrete
secretion
The act of secreting a substance, especially from a gland
secretion
Any substance that is secreted by an organism
state secret
Information which pertains to the affairs of a country and access to which is restricted by the government

Zimbabwean prosecutors have charged four men including top figures from President Robert Mugabe's party with selling state secrets to foreign agents.

top secret
Information classified at the highest level of sensitivity by a government, based on an assessment that it would cause exceptionally grave damage to national security if disclosed

NSA's report on the Liberty incident was originally classified top secret.

top secret
Pertaining to any especially sensitive closed-room activities

Steve Jobs set up a top secret team to design the Macintosh.

top secret
A level of security clearance needed to access such information
trade secret
A formula, practice, process, design, instrument, pattern, or compilation of information used by a business to obtain an advantage over competitors within the same industry or profession
trade secret
A formula, practice, device, idea, process, design, instrument, pattern, or compilation of information which is not patented and which is used by the owner to obtain an advantage over competitor within the marketplace and is treated in a way that can reasonably be expected to prevent the public or competitors from learning about it except when there is improper access, eavesdropping, data acquisition or theft (where the country's law recognises theft) of that trade secret and where the implementation of the trade secret does not allow reverse engineering
secrete
{v} to hide, conceal, separate
secretion
{n} a separation of animal juces, juce
secretly
{a} in a secret manner, privately, closely
Secretly
underground
Secretly
secrely
Victoria's Secret
famous chain of stores for women's lingerie
best-kept secret
little known but excellent (of a restaurant, etc.)
can keep a secret
does not reveal secrets, can keep quiet
closely guarded secret
hidden secret, secret which is protected
disclose a secret
divulge a secret, reveal a secret
disclosed his secret
revealed his secret
divulge a secret
tell a secret
divulged secret information
revealed confidential information, disclosed secret facts, leaked secrets
divulged the secret
revealed the confidential information, disclosed the concealed information, told the secret, revealed the mystery
hid his secret
concealed his secret
his secret thoughts
ideas and dreams which he kept to himself, thoughts that he told to no one
impart a secret
tell a secret, reveal a secret
in secret
secretly, clandestinely, in private, without telling others
in secret
secretly: in secrecy; not openly; "met secretly to discuss the invasion plans"; "the children secretly went to the movies when they were supposed to be at the library"; "they arranged to meet in secret"
keep a secret
safeguard a secret, not tell anyone
kept his secret to himself
did not share his secret with anyone
kept it a secret
did not tell others, did not reveal
made no secret of it
did not bother to conceal it
military secret
classified information pertaining or belonging to the military
open secret
If you refer to something as an open secret, you mean that it is supposed to be a secret, but many people know about it. It's an open secret that the security service bugged telephones. Something supposedly secret but in fact generally known
open secret
something that is supposed to be secret but is generally known; "their love affair was an open secret
open secret
secret which has been revealed, uncovered secret
reveal a secret
tell a secret, disclose a secret
revealed his secret
told his secret, disclosed his secret
revealed the secret
told the secret, disclosed the secret
secrete
If you secrete something somewhere, you hide it there so that nobody will find it. She secreted the gun in the kitchen cabinet
secrete
To make and give off such as when the beta cells make insulin and then release it into the blood so that the other cells in the body can use it to turn glucose (sugar) into energy
secrete
{f} discharge, exude; hide, conceal
secrete
To separate from the blood and elaborate by the process of secretion; to elaborate and emit as a secretion
secrete
If part of a plant, animal, or human secretes a liquid, it produces it. The sweat glands secrete water
secrete
place out of sight; keep secret; "The money was secreted from his children
secrete
generate and separate from cells or bodily fluids; "secrete digestive juices"; "release a hormone into the blood stream" place out of sight; keep secret; "The money was secreted from his children
secrete
place out of sight; keep secret; "The money was secreted from his children"
secrete
generate and separate from cells or bodily fluids; "secrete digestive juices"; "release a hormone into the blood stream"
secrete
Of organs: to produce and emit (bodily fluids)
secrete
To deposit in a place of hiding; to hide; to conceal; as, to secrete stolen goods; to secrete one's self
secreted
past of secrete
secreted
{s} discharged, emitted, exuded; hidden, concealed
secreted
past of secret
secretes
third-person singular of secrete
secreting
{s} discharging, emitting, exuding
secretion
The process varies in the different glands, and hence are formed the various secretions
secretion
The act of secreting; the process by which material is separated from the blood through the agency of the cells of the various glands and elaborated by the cells into new substances so as to form the various secretions, as the saliva, bile, and other digestive fluids
secretion
Any substance or fluid secreted, or elaborated and emitted, as the gastric juice
secretion
Hiding something
secretion
the organic process of synthesizing and releasing some substance
secretion
The act of secreting or concealing; as, the secretion of dutiable goods
secretion
Secretion is the process by which certain liquid substances are produced by parts of plants or from the bodies of people or animals. the secretion of adrenaline. insulin secretion
secretion
the formation and release of a substance in the body
secretion
a functionally specialized substance (especially one that is not a waste) released from a gland or cell
secretion
Secretions are liquid substances produced by parts of plants or bodies. gastric secretions. a) a substance, usually liquid, produced by part of a plant or animal (sécrétion, from secretio , from secretus; SECRET)
secretion
The process by which solutes are transported from capillary blood into the tubular fluid
secretion
The act of hiding something
secretion
{i} discharge, excretion; act of discharging or excreting; act of hiding, concealment
secretion
a functionally specialized substance (especially one that is not a waste) released from a gland or cell the organic process of synthesizing and releasing some substance
secretly
not openly; inwardly; "they were secretly delighted at his embarrassment"; "hoped secretly she would change her mind"
secretly
In secret, covertly
secretly
In a secret manner
secretly
not openly; inwardly; "they were secretly delighted at his embarrassment"; "hoped secretly she would change her mind" in secrecy; not openly; "met secretly to discuss the invasion plans"; "the children secretly went to the movies when they were supposed to be at the library"; "they arranged to meet in secret
secretly
in secrecy; not openly; "met secretly to discuss the invasion plans"; "the children secretly went to the movies when they were supposed to be at the library"; "they arranged to meet in secret
secretly
clandestinely, covertly; stealthily, furtively; quietly, reticently
secrets
plural of secret
the secret died with him
he perished without revealing his secret
the secret is out
the secret has been revealed, the secret is now exposed, the cat is out of the bag
told him a secret
revealed something private to him
top secret
highly confidential
top secret
Top secret information or activity is intended to be kept completely secret, for example in order to prevent a country's enemies from finding out about it. The top secret documents had to do with the most advanced military equipment
top secret
The designation that shall be applied only to information or material the unauthorized disclosure of which reasonably could be expected to cause exceptionally grave damage to the national security that the original classification authority is able to identify or describe
top-secret
top-secret documents or information must be kept completely secret
top-secret
the highest official level of classification of documents
trade secret
secret which is related to the creation of commercial products
trade secret
A trade secret is a piece of knowledge that you have, especially about how to do something, that you are not willing to tell other people. I'd rather not talk about it too much because I don't like giving trade secrets away. A secret formula, method, or device that gives one an advantage over competitors
trade secret
A trade secret is information that is known, used, and kept secret by a particular firm, for example about a method of production or a chemical process. The nature of the polymer is currently a trade secret
trade secret
a secret (method or device or formula) that gives a manufacturer an advantage over the competition
uncovered the secret of
revealed the secret of, exposed
united states secret service
the United States intelligence agency that protects current and former presidents and vice presidents and their immediate families and protects distinguished foreign visitors; detects and apprehends counterfeiters; suppresses forgery of government securities and documents
unveil a secret
expose a secret, reveal a secret
worm out a secret
obtain secret information by deception, cheat someone into revealing a secret
yield a secret
{f} reveal a secret, tell a secret, disclose a secret
Türkçe - İngilizce

secret teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

Secretly
(Askeri) surreptiously
secret