doubt

listen to the pronunciation of doubt
İngilizce - Türkçe
{f} kuşkulanmak

Keşke benden kuşkulanmaktan vazgeçsen. - I wish you would stop doubting me.

Benden kuşkulanmak için sebebin olduğunu biliyorum. - I know you have reason to doubt me.

şüphelenmek

Onun doğru olduğundan şüphelenmek için her neden var. - There is every reason to doubt that it is true.

Tom'un Mary'den şüphelenmek için birkaç nedeni vardı. - Tom had few reasons to doubt Mary.

kuşku

Onun masum olduğuna kuşkusuz olarak inanıyorum. - I believe beyond doubt that she is innocent.

Bob'ın zamanında gelip gelmeyeceğinden kuşkuluyum. - I doubt if Bob will come on time.

{i} şüphe

Onun bir avukat olup olmadığından şüpheliyim. - I doubt if he is a lawyer.

Tom'un açık artırmada ortaya çıkacağından hiç şüphem yok. - I have no doubt in my mind that Tom will show up at the auction.

{f} 1. kuşkulanmak, kuşku duymak, şüphelenmek, şüphe etmek: I doubt his integrity. Dürüstlüğünden kuşku
kuşku duymak
şek

Ben anadil olarak konuşan birinin bunu o şekilde söyleyeceğinden şüpheliyim. - I doubt a native speaker would say it that way.

Tom'un yapmasını önerdiğin şekilde davranacağından şüpheliyim. - I doubt that Tom would behave in the way you suggested he did.

{i} güvensizlik
şüphe duymak
-den kuşkulanmak
{f} şüphe et

Başka bir deyişle, sağduyudan şüphe etmelisin. - In other words, you should doubt common sense.

Avukat onun masumiyetinden şüphe etti. - The lawyer doubted his innocence.

güvenmemek
kuşkusu olmak
zannetmemek
emin olmamak
elbette

Elbette o yeterince şüphe uyandırdı. - Sure enough, he entertained doubts.

{f} kararsız olmak
{f} şüphe etmek

Ondan şüphe etmek hiç aklıma gelmedi. - It never occurred to me to doubt him.

{i} endişe
henüz belli olmayan
{i} şüpheli durum
{f} kuşkulan

Senden kuşkulanmamalıydım. - I shouldn't have doubted you.

Dilbilgisel olarak hangi cümlenin doğru olduğundan kuşkulanıyorum. - I doubt which sentence is grammatically correct.

in doubt şüpheli
no doubt hiç şüphesiz
{f} şüphesi olmak
şüpheli husus
beyond doubt şüphesiz
give the benefit of the doubt şüphe edildiği halde delil yetersizliğinden suçsuz olduğu
{i} kararsızlık
{i} tereddüd
kuruntu
çekinmek
ikna olmamak
(Hukuk) zan
doubtful
kuşkulu

Hâlâ kuşkulu görünüyorsun. - You still look doubtful.

Maçın sonucu kuşkulu. - The result of the game is doubtful.

no doubt
kuşkusuz

Kuşkusuz kendilerini tehdit altında hissediyorlar. - No doubt they feel threatened.

O araba hiç kuşkusuz korkunç bir durumda. - That car is no doubt in an awful condition.

doubtful
şüpheli

Tom biraz şüpheliydi. - Tom was somewhat doubtful.

Onun gelip gelmeyeceği konusunda şüpheliyim. - I am doubtful whether he will come.

doubt concerning impartiality
(Kanun) tarafsızlıkla ilgili şüphe
doubt of
Şüphe
doubt.
şüpheliyim
doubt s.o.'s word
birinin dediklerinden şüphe etmek
be in doubt about
kuşku duymak
doubtless
kesinlikle
doubtful
kesin olmayan
doubtful
(Ticaret) şüpheli alacak
doubtful
güvenilmez
doubtful
kuşkulandıran
doubtful
kuşku duyan
doubtful
kuşku uyandıran
doubtfully
tereddütle
doubtless
kesin
doubtlessly
kuşkusuz
doubts
evham
in doubt
(Bilgisayar) şüpheli

Bir resmin genel anlamı açık görünse de, buna rağmen, onun içeriğinin tam çözümü şüpheli kalır. - Where a painting's general sense seems clear, moreover, the exact decoding of its content remains in doubt.

in doubt
henüz belli olmayan
in doubt
kuşkulu
no doubt
muhakkak
no room for doubt
şüpheye mahal yok
there is no doubt that
şüphe yoktur ki
without a doubt
kuşkusuz
beyond any doubt
şüphesiz
cast doubt on
gölge düşürmek
doubter
şüpheli
doubtfully
şüpheli şekilde
doubtfulness
belirsizlik
doubtfulness
kararsızlık
doubtfulness
endişelilik
doubting
kuşku duyan
doubting
{i} şüphe etme
doubting
{f} şüphe et
doubting
şüphe eden
doubting
endişe eden
doubtless
şüphesiz

Şüphesiz onun yokluğunun farkındasın. - You are doubtless aware of his absence.

Şüphesiz haberi duydun. - Doubtless you have heard the news.

doubtless
kuşkusuz

O kuşkusuz geç kalacak. - He will doubtless be late.

Onun öldürüldüğü kuşkusuz. - It is doubtless that he was murdered.

doubtless
muhtemelen
self doubt
kendinden şüphe etme
There is no room for doubt
Şüpheye yer yok
be beyond/without a shadow of a doubt
zerre kadar şüphe kalmamak
be thrown into doubt
Şüpheye düşürülmek
benefit of a doubt
bir şüphe parası
beyond a reasonable doubt
makul bir şüphe götürmez
beyond doubt
umutsuz vaka
beyond doubt, cannot be doubted
şüphesiz, şüphe olamaz
bring up doubt
Şüphe uyandırmak
cartesian doubt
(Felsefe) Dekart kuşkuculuğu
cases of doubt
tereddüte düşerse
cast doubt
şüphe
cast doubt on
Üzerine gölge düşürmek, üzerinde şüphe uyandırmak
cast doubt on
Şüphe düşürmek, şüphe bırakmak, şaibede bırakmak
doubtfulness
endiselilik
doubtfulness
şüphelilik
doubting
şüphe ederek
experiencing or showing doubt
Karşılaştığınız veya şüphe gösteren
for avoidance of doubt
(Kanun) Tereddüte mahâl vermemek için,
give s.o. the benefit of the doubt
k. dili birinin kötü/olumsuz bir şey yapmadığını farzetmek
give s.t. the benefit of the doubt
k. dili bir şeyin kötü/olumsuz bir sonuç vermediğini farzetmek
hesitation, doubt, uncertainty
tereddüt, şüphe, belirsizlik
if in doubt
kuşku duyulursa
no doubt
Hiç kuşkusuz, hiç şüphesiz, elbette
out of doubt
şüphe götürmez
out of/beyond doubt
şüphe dışında / ötesinde
there is no doubt
hiç şüphe yok
there is no doubt that
hiç şüphe yok ki
without any doubt
Hiç şüphesiz
ı doubt it
Sanmam
admit of doubt
kuşkuya meydan vermek
be in doubt
endişeli olmak
be in doubt about
şüphelenmek
belief and doubt
inanç ve şüphe
beyond doubt
şüphe götürmez

Onun dürüstlüğü şüphe götürmez. - His honesty is beyond doubt.

beyond the shadow of doubt
hakkında en küçük bir kuşku olmaksızın
doubter
(isim) şüpheci kimse
doubter
{i} şüpheci kimse
doubter
şüpheci
doubtful
{s} tedirgin
doubtful
{s} belirsiz; karanlık
doubtful
{s} sonucu kuşkulu

Maçın sonucu kuşkulu. - The result of the game is doubtful.

doubtful
(Askeri) ŞÜPHELİ, BELİRSİZ: Bir topçu veya deniz topçusu desteğinde, bir ileri gözetleyicinin, atım veya atımlar hakkında olumlu bir mesafe gözetlemesi elde edemediğini ifade için kullandığı bir terim. Bak. "sensing"
doubtful
sonucu şüpheli

Oyunun sonucu şüpheli. - The result of the game is doubtful.

doubtful
karanlık
doubtful
{s} kararsız

Tom hala kararsız görünüyor. - Tom still looks doubtful.

doubtfully
tedirgin olarak
doubtfully
kuşkuyla
doubtfully
tereddüdle
doubtfully
şüpheyle
doubtfulness
{i} tedirginlik
doubting
{s} endişeli
doubting
{s} kuşkulu
doubtless
muhakkak
doubtless
(zarf) elbette
doubtless
elbette
give the benefit of the doubt
(deyim) haklı kabul etmek
give the benefit of the doubt
(deyim) doğru kabul etmek
give the benefit of the doubt
(deyim) suçsuz kabul etmek
have no doubt
hiç kuşku etmemek
have no doubt
şüphesi olmamak
i don't doubt that
Hiç kuşkum yok ki
i doubt whether ...
pek sanmam./... pek sanmıyorum
no doubt about that
hiç şüphe yok
no manner of doubt
hiç kuşku yok
raise doubt
güvensizlik uyandırmak
self doubt
kendinden kuşku duyma
without doubt
şüphe etmeden
without doubt
şüphesiz

Hiç şüphesiz, büyüleyici bir andı bu. - That was without doubt a magical moment.

O şüphesiz başarılı olacaktır. - He will succeed without doubt.

İngilizce - İngilizce
To lack confidence in; to disbelieve, question, or suspect

He doubted that was really what you meant.

To fear; to suspect

He fled, like Joseph, leaving it; but there, / I doubt, all likeness ends between the pair.

Uncertainty, disbelief

There was some doubt as to who the child's real father was.

{f} be uncertain, have misgivings
lack confidence in or have doubts about; "I doubt these reports"; "I suspect her true motives"; "she distrusts her stepmother
{v} to question, scruple, suspect, distruct
{n} suspense, suspicion, scruple, difficulty
{i} misgiving, lack of certainty
To question or hold questionable; to withhold assent to; to hesitate to believe, or to be inclined not to believe; to withhold confidence from; to distrust; as, I have heard the story, but I doubt the truth of it
hesitation
To waver in opinion or judgment; to be in uncertainty as to belief respecting anything; to hesitate in belief; to be undecided as to the truth of the negative or the affirmative proposition; to b e undetermined
If you are in doubt about something, you feel unsure or uncertain about it. He is in no doubt as to what is needed When in doubt, call the doctor
Uncertainty of condition
Difficulty expressed or urged for solution; point unsettled; objection
emphasis If you say that something is true without doubt or without a doubt, you are emphasizing that it is definitely true. Without doubt this was the most important relationship I developed at college = undoubtedly
If you doubt whether something is true or possible, you believe that it is probably not true or possible. Others doubted whether that would happen He doubted if he would learn anything new from Marie She doubted that the accident could have been avoided
If you doubt someone or doubt their word, you think that they may not be telling the truth. No one directly involved with the case doubted him trust
If you have doubt or doubts about something, you feel uncertain about it and do not know whether it is true or possible. If you say you have no doubt about it, you mean that you are certain it is true. This raises doubts about the point of advertising I had my doubts when she started, but she's getting really good There can be little doubt that he will offend again = uncertainty
You say I doubt it as a response to a question or statement about something that you think is untrue or unlikely. `Somebody would have seen her.' --- `I doubt it, not on Monday.'
the state of being unsure of something
emphasis You use no doubt to emphasize that something seems certain or very likely to you. The contract for this will no doubt be widely advertised = undoubtedly
If you doubt something, you believe that it might not be true or genuine. No one doubted his ability
A fluctuation of mind arising from defect of knowledge or evidence; uncertainty of judgment or mind; unsettled state of opinion concerning the reality of an event, or the truth of an assertion, etc
emphasis You say that something is beyond doubt or beyond reasonable doubt when you are certain that it is true and it cannot be contradicted or disproved. A referendum showed beyond doubt that voters wanted independence
the state of being unsure of something consider unlikely or have doubts about; "I doubt that she will accept his proposal of marriage"
You use no doubt to indicate that you accept the truth of a particular point, but that you do not consider it is important or contradicts the rest of what you are saying. No doubt many will regard these as harsh words, but regrettably they are true
To fill with fear; to affright
lack confidence in or have doubts about; "I doubt these reports"; "I suspect her true motives"; "she distrusts her stepmother"
To suspect; to fear; to be apprehensive
Suspicion; fear; apprehension; dread
To suspect; to fear; to be apprehensive of
A mental factor that wavers with respect to its object See Understanding the Mind
consider unlikely or have doubts about; "I doubt that she will accept his proposal of marriage"
If you say that something is in doubt or open to doubt, you consider it to be uncertain or unreliable. The outcome was still in doubt That claim is increasingly open to doubt. = uncertain
vicikicchâ: doubt, perplexity, uncertainty It is one of the five barriers, perhaps being what keeps the "five-walled cage" erect, sturdy, and for all appearances, indestructible Though it is stated in this translation as "to doubt the truth of this teaching," in practice it may be experienced equally as self-doubt, lack of faith or confidence, bewilderment in the face of the unexplained
the benefit of the doubt: see benefit a shadow of a doubt: see shadow
uncertainty about the truth or factuality of existence of something; "the dubiousness of his claim"; "there is no question about the validity of the enterprise"
unbelief
doubt whether
question if, disbelieve, be unsure whether
Cartesian doubt
The philosophical idea proposed by Descartes that the world outside the self is subject to uncertainty
benefit of the doubt
A favorable judgement given in the absence of full evidence
benefit of the doubt
The principle employed by umpires in cases of uncertainty concerning a batsman possibly being out, in which the decision must be in the batsman's favour
beyond a reasonable doubt
A legal standard for deciding the outcome of a criminal charge, requiring evidence that is sufficient to eliminate any doubts that a reasonable person might entertain about whether a claim is more likely to be true than not
doubt.
doot
doubted
Simple past tense and past participle of doubt
doubtful
Undecided or of uncertain outcome
doubtful
Experiencing or showing doubt
doubtful
Fearsome, dreadful

With whom,’ seyde Sir Percivale, ‘shall I fyght?’ ‘With the moste douteful champion of the worlde .’.

doubtful
Unclear or unreliable
doubtfully
In a doubtful manner, in context of doubt or ambiguity, questionably
doubtfulness
The state or quality of being doubtful; doubt; uncertainty
doubtless
Without doubt; very probably, in all likelihood; doubtlessly

The men, Dorothy thought, were about as old as Uncle Henry, for two of them had beards. But the little woman was doubtless much older. Her face was covered with wrinkles, her hair was nearly white, and she walked rather stiffly.

no doubt
without a doubt; probably

No doubt you can provide a better definition.

reasonable doubt
A degree of uncertainty to which a reason can be assigned; in those jurisdictions influenced by English common law, the minimum degree of uncertainty required to acquit a defendant
self-doubt
The doubting of one's own abilities
shadow of a doubt
Any doubt or hesitation at all

I knew beyond a shadow of a doubt that my 11-year-old sister would want to go to the Justin Bieber concert.

without a doubt
certainly, doubtlessly
without a doubt
probably, no doubt
without doubt
certainly, unquestionably
doubtful
dubious
doubter
{n} one who doubts, one who suspects
doubtful
{a} uncertain, not determined or fixed
doubtfully
{a} uncertainly
doubtfulness
{n} uncertainty, suspense, distress
doubting
{n} doubt, hesitation, suspense
doubtingly
{a} uncertainly
doubtless
{a} without doubt, without fear
cast doubt
(deyim) If you make other people not sure about a matter, then you have cast doubt on it
cast doubt on
(deyim) If you make other people not sure about a matter, then you have cast doubt on it
the benefit of the doubt
A concession that a person or fact must be regarded as correct, if the contrary has not been proven
Doubtful
doubtous
Fear Uncertainty Doubt
FUD, sales technique in which manufacturers use scare tactics in order to convince customers to buy a product
Fear Uncertainty and Doubt
fright indecision and apprehension (used by Gene Amdahl to criticize IBM - claimed that IBM instilled fear uncertainty and doubt into their customers to convince them to buy IBM products), FUD
I have not the slightest doubt
I am absolutely certain, I have no question
I have not the slightest shadow of a doubt
I have no doubt, I am utterly confident
beyond a shadow of doubt
without any doubt whatsoever, in certainty
beyond any doubt
beyond any question, cannot be doubted
beyond doubt
too obvious to be doubted
beyond doubt
beyond question, undoubtable, cannot be doubted
beyond doubt(p)
too obvious to be doubted
doubted
past of doubt
doubter
One who doubts
doubter
someone who habitually doubts accepted beliefs
doubter
One who doubts; one whose opinion is unsettled; one who scruples
doubter
{i} uncertain person, person with doubts
doubter
a person who doubts truth of religion
doubter
If you refer to people as doubters, you mean that they have doubts about something, especially their religious or political system. Some doubters fear this news may not be as good as it appears. believer
doubtful
If you are doubtful about something, you feel unsure or uncertain about it. I was still very doubtful about the chances for success Why did he sound so doubtful? = dubious + doubtfully doubt·ful·ly Keeton shook his head doubtfully. = dubiously
doubtful
fraught with uncertainty or doubt; "they were doubtful that the cord would hold"; "it was doubtful whether she would be admitted"; "dubious about agreeing to go"
doubtful
Improbable or unlikely
doubtful
Subject to, or causing doubt
doubtful
Suspicious, or of dubious character
doubtful
unsettled in mind or opinion; "drew a few tentative conclusions
doubtful
Of uncertain issue or event
doubtful
Not settled in opinion; undetermined; wavering; hesitating in belief; also used, metaphorically, of the body when its action is affected by such a state of mind; as, we are doubtful of a fact, or of the propriety of a measure
doubtful
disapproval If you say that something is of doubtful quality or value, you mean that it is of low quality or value. selling something that is overpriced or of doubtful quality = dubious
doubtful
{s} uncertain, questionable, suspect
doubtful
unsettled in mind or opinion; "drew a few tentative conclusions"
doubtful
open to doubt or suspicion; "the candidate's doubtful past"; "he has a dubious record indeed"; "what one found uncertain the other found dubious or downright false"; "it was more than dubitable whether the friend was as influential as she thought"- Karen Horney
doubtful
Fearful; apprehensive; suspicious
doubtful
Admitting of doubt; not obvious, clear, or certain; questionable; not decided; not easy to be defined, classed, or named; as, a doubtful case, hue, claim, title, species, and the like
doubtful
If it is doubtful that something will happen, it seems unlikely to happen or you are uncertain whether it will happen. For a time it seemed doubtful that he would move at all It is doubtful whether Tweed, even with his fluent French, passed for one of the locals
doubtful
If a sports player is doubtful for a match or event, he or she seems unlikely to play, usually because of injury
doubtful
Characterized by ambiguity; dubious; as, a doubtful expression; a doubtful phrase
doubtfully
in a doubtful manner; "Gerald shook his head doubtfully
doubtfully
uncertainly, unsurely; hesitatingly; suspiciously, skeptically
doubtfully
In a doubtful manner}
doubtfully
in a doubtful manner; "Gerald shook his head doubtfully"
doubtfully
In a doubtful manner
doubtfulness
Uncertainty of meaning; ambiguity; indefiniteness
doubtfulness
{i} quality of being doubtful; uncertainty, ambiguity; suspiciousness; skepticism
doubtfulness
uncertainty about the truth or factuality of existence of something; "the dubiousness of his claim"; "there is no question about the validity of the enterprise"
doubtfulness
the state of being unsure of something
doubtfulness
Uncertainty of event or issue
doubtfulness
State of being doubtful
doubtfulness
dubiety
doubting
marked by or given to doubt; "a skeptical attitude"; "a skeptical listener"
doubting
present participle of doubt
doubting
{s} having doubts
doubting
That is uncertain; that distrusts or hesitates; having doubts
doubting
marked by or given to doubt; "a skeptical attitude"; "a skeptical listener
doubtingly
uncertainly, unsurely
doubtingly
In a doubting manner
doubtless
If you say that something is doubtless the case, you mean that you think it is probably or almost certainly the case. He will doubtless try and persuade his colleagues to change their minds. used when saying that something is almost certain to happen or be true
doubtless
Free from fear or suspicion
doubtless
with certainty; "it's undoubtedly very beautiful"
doubtless
Undoubtedly; without doubt
doubtless
Characterized by or experiencing no doubt at all, certain; undoubted; undoubting
doubtless
without a doubt
doubtlessly
without a doubt
doubtlessly
Unquestionably
doubtlessly
Without question; indubitably
doubtlessly
verily
doubts
plural of doubt
expressed his doubt
made his uncertainty or misgivings known, manifested disbelief, voiced his suspicions
give the benefit of the doubt
think the best of someone, assume innocence
had no doubt
possessed no uncertainties, was decided about
had the benefit of the doubt
was given the benefit of the doubt, people were not sure what to make of him
has no doubt
is certain, is sure
have no doubt that
be certain that, be sure that, does not impose any uncertainties that
in doubt
not certainly, unsurely
nagging doubt
doubt which will not go away, hesitation which is always on one's mind
no doubt
without a doubt, lacking all dubiousness, for certain
no doubt
admittedly; "to be sure, he is no Einstein"
proof beyond any reasonable doubt
nearly certain conviction of the veracity of a claim; level of proof that a prosecutor must achieve to convict a criminal in a trial
prove beyond a reasonable doubt
convince with a reasonableness close to 100% of the veracity of a legal claim
proved beyond reasonable doubt
shown to be true without a doubt
reasonable doubt
A person accused of a crime is entitled to acquittal if, in the minds of the jury, his or her guilt has not been proved beyond a "reasonable doubt;" i e , when jurors cannot say they feel an abiding conviction as to the truth of the charge
reasonable doubt
sensible or actual hesitation with regards to the veracity of a claim
reasonable doubt
- An accused person is entitled to acquittal if, in the minds of the jury, his guilt has not been proved beyond a "reasonable doubt;" that state of the minds of jurors in which they cannot say they feel an abiding conviction as to the truth of the charge rebuttal - The introduction of contradicting or opposing evidence; showing that what witnesses said occurred is not true; the state of a trial at which such evidence may be introduced redirect examination - Follows cross-examination and is carried out by the party who produced and first examined the witness reply - Pleading by the plaintiff in response to the defendant's written answer rests the case - When a party concludes his presentation of evidence
reasonable doubt
A person accused of a crime is entitled to acquittal if; in the minds of the jury or judge, his or her guilt has not been proved beyond a "reasonable doubt"; the jurors are not entirely convinced of the person's guilt
reasonable doubt
An accused person is entitled to acquittal if, in the minds of the jury, his or her guilt has not been proved beyond a "reasonable doubt;" that state of minds of jurors in which they cannot say they feel an abiding conviction as to the truth of the charge
reasonable doubt
An accused person is entitled to acquittal if, in the minds of the jury, guilt has not been proven beyond a "reasonable doubt"; that state of mind of jurors in which they cannot say they feel an abiding conviction as to the truth of the charge
reasonable doubt
An accused person is entitled to acquittal if , in the minds of the jury, his guilt has not been proved beyond a "reasonable doubt" that state of the minds of jurors in which they cannot say they feel and abiding conviction as to the truth of the charge
reasonable doubt
The level of proof that must be established in a criminal case is "beyond a reasonable doubt " The proof must overcome any doubts a reasonable person would have as to its validity
reasonable doubt
The level of certainty a juror must have to find a defendant guilty of a crime
reasonable doubt
an accused person is entitled to acquittal if, in the minds of the jury, his guilt has not been proven beyond a "reasonable doubt"; that state of mind of jurors in which they cannot say they feel an abiding conviction as to the truth of the charge
reasonable doubt
An accused person is entitled to acquittal if, in the minds of the jury, his or her guilt has not been proved beyond a "reasonable doubt"; that state of minds of jurors in which they cannot say they feel an abiding conviction as to the truth of the charge
reasonable doubt
The standard used to determine the guilt or innocence of a person criminally charged To be guilty of a crime, one must be proved guilty "beyond a reasonable doubt " Reasonable doubt is such a doubt as would cause prudent men to hesitate before acting in matters of importance to themselves
reasonable doubt
Reasonable doubt refers to the level of certainty that the judge or jury needs to have before finding an individual guilty The judge or jury must be satisfied that no reasonable person would doubt that this person is guilty return to index
self-doubt
Self-doubt is a lack of confidence in yourself and your abilities. confidence. the feeling that you and your abilities are not good enough
self-doubt
lack of self-confidence
shadow of a doubt
small doubt, tiny uncertainty, slightest of suspicions
slightest doubt
small doubt, light incertitude
there is no doubt
there is no uncertainty, I am certain that
there is no doubt that
it is absolutely clear that, it is certain that, it is a fact that
there was no more doubt
all doubt was removed, it was determined for certain
there's no doubt
there's no uncertainty, I am certain that
to give someone the benefit of the doubt
give someone the chance to prove himself, not automatically disbelieve someone
to have the benefit of the doubt
to enjoy a position of uncertainty
with no doubt
for sure, certainly
without a doubt
doubtlessly, unquestionably, certainly
without doubt
without reservation
doubt