own

listen to the pronunciation of own
İngilizce - Türkçe
sahip olmak

Bir kütüphaneye sahip olmak başka bir şey, onu akıllıca kullanmak çok daha başka bir şey. - It is one thing to own a library; It is quite another to use it wisely.

Tom her şeye kendi yoluyla sahip olmak zorunda. - Tom has to have everything his own way.

kendi

Bazı ülkelerde, birinin kendi işini bile kamuya bırakamaması oldukça saçmadır. - It is rather ridiculous that, in some countries, a person cannot even release their own work into the public domain.

Onu kendi gözlerimle gördüm. - I saw it with my own eyes.

{f} -in sahibi/malı olmak: Do you own this house? Bu evin sahibi siz misiniz?
{f} edin

Kendi avukatını edinmek istemediğinden emin misin? - Are you sure you don't want to get your own lawyer?

Kendi çocuklarından birine sahip olmak yerine bir çocuk evlat edinmeye karar verdiler. - They decided to adopt a child rather than having one of their own.

{s} kendisinin

Fadıl kendisinin karanlık yönünü keşfedecek. - Fadil will discover a dark side of his own.

Tom, kendisinin en kötü düşmanı. - Tom is his own worst enemy.

{s} kendine özgü, özel, kendinin, kendi: her own book onun kendi kitabı. a character of its own kendine özgü bir şahsiyet
-in sahibi olmak
(Ticaret) risk kendi rizikosu
malı olmak
tanımak

Robotların, kendi kararlarını verebilmelerine olanak tanımak tehlikeli olabilir; çünkü sahiplerine karşı çıkabilirler. - Allowing robots to take their own decisions can be dangerous, because they can turn against their owner.

itiraf etmek
kabul etmek
edin(mek)
dili tam ve doğru olarak itiraf etmek
teslim etmek
{f} kabullenmek
öz

Demiryolu işçilerinin kendi özel terminolojileri var. - Railway workers have their own particular terminology.

Ben buraya kendi özgür irademle geldim. - I came here of my own free will.

elinden tutmak
kendine özgü

Onun kendine özgü bir düşünme tarzı yok. - He doesn't have a mind of his own.

(Bilgisayar) sahip olunanları
sahiplenmek

Bu araba benim tarafından sahiplenmektedir. - This car is owned by me.

kend

Bazı ülkelerde, birinin kendi işini bile kamuya bırakamaması oldukça saçmadır. - It is rather ridiculous that, in some countries, a person cannot even release their own work into the public domain.

Kendi yaşamını riske atarak çocuğu kurtardı. - He saved the boy at the risk of his own life.

own up
(deyim) own up (to sth.) itiraf etmek
own up to
{k} (bir suçu) itiraf etmek, kabul etmek
own acceptance
(Ticaret) kendi akseptansı
own damage
(Sigorta) kasko hasarı
own funds
(Ticaret) kendi fonları
own funds
öz kaynaklar
own goal
(Spor) kendi kalesine gol
own partially
kısmen sahip olmak
own partly
kısmen sahip olmak
own price
(Ticaret) malın fiyatı
own process
(Bilgisayar) kendi işlemi
own process
(Bilgisayar) öz işlemi
own recognizance
(Kanun) kefaletsiz
own share
hissesi olmak
own share
hisse sahibi olmak
own share
hisseye sahip olmak
own the values of
değerlere sahip çıkmak
own tunas
(Ticaret) öz kaynaklar
own use
(Ticaret) kendisi için kullanım
own use
(Ticaret) zati kullanım
own resources
öz kaynaklar
own up to
itiraf etmek
own weight
zati yük
own weight
ölü yük
own coding
kişisel kodlama
own land
Kendi toprak
own language
kendi dili
own lifetime
sahip olduğun hayat
own right
kendi başına
own risk
kişinin sigortalamadan kendi üzerinde taşıdığı risk
own(a)
kendi (a)
own coding
kişisel kod lama
own s.t. in common
aynı şeye sahip olmak: We own this building in common. Bu binanın ortak sahibiyiz
own up
itirafta bulunmak
owned
malı
one's own kind
Birinin kendi gibi olan
take the law into one's own hands
Kendi adaletini uygulamak
hold one's own
yerini korumak
mind your own business
kendi işine bak
on my own
(Bilgisayar) tek başıma

Onu tek başıma yapmayı tercih ederim. - I prefer to do it on my own.

Bu aylarda tek başımaydım. - I was on my own during these months.

on one's own
kendi başına, başkasından yardım görmeden. on one's own initiative kendi inisiyatifini kullanarak
stand on one's own legs
kendi ayakları üzerinde durmak
afraid of one's own shadow
gölgesinden korkmak
determine one's own destiny
kendi kaderini tayin etmek
determine one's own future
kendi geleceğini belirlemek
feather one's own nest
küpünü doldurmak
feather one's own nest
avantadan para kazanmak
for his own benefit
babasının hayrına değil
for your own good
iyiliğin için
get one's own back
cezalandırmak
get one's own back
intikamını almak
get one's own back on
acısını çıkarmak
in his own backyard
kendi çevresinde
look after one's own comfort
rahatına bakmak
of one's own accord
(Konuşma Dili) gönüllü olarak
of one's own free will
kendiliğinden
on by own
kendiliğinden
on by own
kendi kendine
on his own
kendi başına

Tom onu kendi başına yaptı. - Tom did that on his own.

Tom kendi başına çekip çeviremez. - Tom can't manage on his own.

on its own motion
(Kanun) kendiliğinden
on my own hook
kendi başıma
on one's own
yalnızca
on one's own
yalnız
on your own
(Askeri) kendi başınıza

Şimdi kendi başınızasınız. - You're on your own now.

Bunu kendi başınıza yapabileceğinizi düşünüyor musunuz? - Do you think you can do that on your own?

on your own
(Askeri) müstakil olarak
on your own
(Askeri) kendi hesabınıza
owning
kendine hakim olma
resume own navigation
(Havacılık) kendi seyrüseferinize dönün
set up one's own business
kendi işini kurmak
simply in a class of its own
sadece kendi türünde
take the law into one's own hands
Ignore or bypass the law when redressing a grievance
to thine own self be true
(Ev ile ilgili) kandırılması en kolay kişi insanın kendisidir
with his own hand
kendi eliyle
Mind your own business
Sen kendi işine bak
after one's own heart
tam gönlüne göre
after one's own heart
kafasına göre
at one's own risk
sorumluluğu üzerinde
at one's own whim
keyfine göre
be afraid of one's own shadow
kendi gölgesinden korkmak
blow one's own horn
övünmek
blow one's own horn
yüksekten atmak
blow one's own trumpet
özünü göklere çıkarmak
by one's own petard
kendi kuyusunu kazmak
cut one's own throat
bindiği dalı kesmek
do sth under one's own steam
kendi yağı ile kavrulmak
get one's own back
birinin yanına kâr bırakmamak
get one's own way
kendi bildiğine gitmek
give one a dose of one's own medicine
anladığı dilden muamele etmek
go one's own way
bildiğini okumak
have one's own back
intikamını almak
have one's own back
acısını çıkarmak
in one's own good time
hazır olduğunda
know one's own mind
ne istediğini bilmek
leave sb to his own resources
kendi haline bırakmak
make a rod for one's own back
başını belaya sokmak
of one's own accord
istenmeden
of one's own accord
kendiliğinden
of one's own accord
gönüllü
of one's own volition
kendi iradesiyle
off one's own bat
kendi başına
on his own hook
kendi başına
on my own
kendi kendime

İşi kendi kendime bitirdim. - I finished the job on my own.

on one's own
tek başına
on one's own
kendi kendine
on one's own
yardımsız
on one's own volition
kendi iradesiyle
on their own
kendi kendilerine

Tom ve Mary onu kendi kendilerine yapıyorlar. - Tom and Mary are doing that on their own.

on your own
kendi kendine
one's own lookout
kendi sorunu
owning
{f} edin
owning
{i} edinme
paddle one's own canoe
kendi işini kendi görmek
pull oneself up by one's own bootstraps
kendi yağı ile kavrulmak
sign one's own death warrant
ölüm fermanını imzalamak
stand on one's own feet
kendi yağı ile kavrulmak
stew in one's own juice
yaptığının cezasını çekmek
according to one´s own lights
kendi inançlarına göre
be afraid of one´s own shadow
kendi gölgesinden korkmak
be in a world of one's own
Kendi dünyasında yaşamak, kendi dünyasında olmak, kendi kendiyle başbaşa olmak; kendi halinde olmak
be one´s own man
başına buyruk olmak
be own
kendi olmak
be thrown back on one´s own resources
yalnızca kendi yetenekleriyle idare etmek zorunda kalmak
blow one's own trumpet
(deyim) Övünmek, böbürlenmek
co own
ortaklık
devil's own time
(deyim) Güç geçirilen bir zaman dilimi
do sth under one's own steam
kemdi yağı ile kavrulmak
for my own person
Kendi kişi için
foul so.'s own nest
faul öyle. 'kendi yuva s
give someone a taste of their own medicine
(deyim) Birine kendisinin size veya başkalarına yaptığı gibi kötü davranmak
have a head of so.'s own
kendi başkanı olduk. 's
hold one´s own
eski durumunu korumak
in his own right
Kendi sağ
in his/her own backyard
kendi çevresinde
in your own right
Kendi sağ
leave someone to one's own devices
Kişinin kendi cihazlarına kimse bırakmak
leave someone to one's own resources
Kişinin kendi kaynaklarına birini bırakmak
line one's own pocket
(deyim) Kendi cebini doldurmak

Some politicians lines their own pockets in stead of working for the country.

march to the beat of one's own drummer
Kişinin kendi baterist yenmek için yürüyüş
my own
Kendi

Bu kendi yaptığım bir resimdir. - This is a picture of my own painting.

Tanrı dünyamızda yoksa, öyleyse Tanrı'yı kendi ellerimle yaratacağım. - If God doesn't exist in our world, then I will create God with my own hands.

never climb on your own!
kendi tırmanmak asla!
of his own accord
onun kendiliğinden
of so.'s own bat
o kadar. 'kendi bat s
owning
edinerek
play so.'s own hand
oyun çok. 'kendi el s
stand on one's own feet
(deyim) Bağımsız olmak, kimseye muhtaç olmadan yaşamak
strike out on one´s own
k. dili kendi yoluna gitmek
to own up
kadar kendi
toot one's own horn
Övünmek, kendi başarısını anlatıp durmak
woman's own
kadının kendi
you are on your own
kendi başınasın

Remember if you get cought you are on your own - Unutma eğer yakalanırsan kendi başınasın.

own up
itiraf etmek
owned
sahipli
owning
sahip olan
İngilizce - İngilizce
To recognise, to acknowledge responsibility for, to admit to be true

It must be owned, the good Jocelin, spite of his beautiful childlike character, is but an altogether imperfect 'mirror' of these old-world things!.

To defeat or embarrass; to overwhelm

If he wins, he will own you.

To illicitly obtain "super-user" or "root" access into a computer system thereby having access to all of the user files on that system; pwn
To acknowledge or admit the possession or ownership of. (Ref 3)
Belonging to; possessed; proper to

They were all prepared for the picnic, because they had all brought their own food and plates.

To claim as one's own; to answer to

I am sorry to own I began to worry then.

peculiar, domestic
To virtually or figuratively enslave
not foreign
To have rightful possession of (property, goods or capital); "To possess by right; to have the right of property in; to have the legal right or rightful title to." (Ref 1)

I own this car.

To admit to be true; concede, grant, allow, acknowledge, confess; not to deny; to admit to be true. (Ref 2)
To hold as property; to have a legal or rightful title to; to be the proprietor or possessor of; to possess; as, to own a house
have ownership or possession of; "He owns three houses in Florida"; "How many cars does she have?
{v} to acknowledge, confess, claidm, possess
{p} as my own, their own, our own
Belonging to; belonging exclusively or especially to; peculiar; most frequently following a possessive pronoun, as my, our, thy, your, his, her, its, their, in order to emphasize or intensify the idea of property, peculiar interest, or exclusive ownership; as, my own father; my own composition; my own idea; at my own price
If you have something you can call your own, it belongs only to you, rather than being controlled by or shared with someone else. I would like a place I could call my own
Belonging to
To admit, confess
If you say that someone has a particular thing of their own, you mean that that thing belongs or relates to them, rather than to other people. He set out in search of ideas for starting a company of his own
To acknowledge responsibility for
have ownership or possession of; "He owns three houses in Florida"; "How many cars does she have?"
To illicitly obtain "super-user" or "root" access into a computer system thereby having access to all of the user files on that system
If someone or something has a particular quality or characteristic of their own, that quality or characteristic is especially theirs, rather than being shared by other things or people of that type. The cries of the seagulls gave this part of the harbour a fascinating character all of its own
You use own to indicate that something is used by, or is characteristic of, only one person, thing, or group. Jennifer insisted on her own room I let her tell me about it in her own way Each nation has its own peculiarities when it comes to doing business. Own is also a pronoun. This young lady has a sense of style that is very much her own
{s} belonging to oneself or itself (mine, yours, his, etc.); self, by oneself
If you get your own back on someone, you have your revenge on them because of something bad that they have done to you. Renshaw reveals 20 bizarre ways in which women have got their own back on former loved ones
To defeat or make an embarrassment out of
To have rightful possession of (property, goods or capital)
When you are on your own, you are alone. He lives on his own I told him how scared I was of being on my own = alone
To grant; to acknowledge; to admit to be true; to confess; to recognize in a particular character; as, we own that we have forfeited your love
{f} be in possession of; belong to; confess
to hold your own: see hold
If you own something, it is your property. His father owns a local pub
If you do something on your own, you do it without any help from other people. I work best on my own. the jobs your child can do on her own
If someone or something comes into their own, they become very successful or start to perform very well because the circumstances are right. The goalkeeper came into his own with a series of brilliant saves
You use own to indicate that something belongs to a particular person or thing. My wife decided I should have my own shop He could no longer trust his own judgement His office had its own private entrance. Own is also a pronoun. He saw the Major's face a few inches from his own
You use own to indicate that someone does something without any help from other people. They enjoy making their own decisions He'll have to make his own arrangements. Own is also a pronoun. There's no career structure, you have to create your own
belonging to or on behalf of a specified person (especially yourself); preceded by a possessive; "for your own use"; "do your own thing"; "she makes her own clothes"; "`ain' is Scottish"
owen
oughne
ain
own goal
A goal that results from a player putting the ball into his own goal; the resulting goal being scored for the opposition
own goal
A blunder that damages ones own prospects
own goals
plural form of own goal
own up
to acknowledge, confess, or admit guilt. Often used with to

If you own up to breaking the glass, you'll be forgiven.

own brand
Generic brand, store brand, a product that is advertised with the name of the shop where you buy it, rather than the name of the company that made it
own assessment
method of determining a tax rate based on the taxpayer's own evaluation
own brand
Own brands are products which have the trademark or label of the shop which sells them, especially a supermarket chain. They are normally cheaper than other popular brands. This range is substantially cheaper than any of the other own brands available. own-brand cola. own brand goods are specially produced and sold by particular shops and have the name of the shop on them American Equivalent: store brand
own goal
When a defender accidently scores in his goal
own goal
independent goal, goal one sets for oneself
own goal
(soccer) a goal that results when a player inadvertently knocks the ball into the goal he is defending; "the own goal cost them the game"
own goal
When a player accidentally kicks, heads or knocks the ball into her own goal The point is awarded to the offensive team
own goal
A goal scored for the opposing team when a player puts the ball into his or her own team's goal
own goal
(soccer) a goal that results when a player inadvertently knocks the ball into the goal he is defending; "the own goal cost them the game
own goal
In sport, if someone scores an own goal, they accidentally score a goal for the team they are playing against
own goal
If a course of action that someone takes harms their own interests, you can refer to it as an own goal. Because of the legislation I could not employ a woman. Women have made themselves unemployable. They have scored an own goal
own label
Own label is the same as own brand. People will trade down to own labels which are cheaper. own brand
own lands
possess real estate, be in possession of land
own one's faults
admit one's mistakes, admit one's errors
own right
by title vested in yourself or by virtue of qualifications that you have achieved; "a peer in his own right"; "a leading sports figure in his own right"; "a fine opera in its own right
own up
If you own up to something wrong that you have done, you admit that you did it. The headmaster is waiting for someone to own up Last year my husband owned up to a secret affair with his secretary. = admit
own(a)
belonging to or on behalf of a specified person (especially yourself); preceded by a possessive; "for your own use"; "do your own thing"; "she makes her own clothes"; "`ain' is Scottish
a life of its own
An independent existence with some characteristics of life

A massive hangover with a life of its own kept Fess pinned to his bed most of Sunday.

after one's own heart
Of a person: having the same ideas, opinions or behaviour as oneself

I found the father of Thuvia a man after my own heart, and that night saw the beginning of a friendship which has grown until it is second only to that which obtains between Tars Tarkas, the green Jeddak of Thark, and myself.

bird of one's own brain
One's own idea or conception
by one's own hand
As a result of one's own actions, especially with reference to death by suicide

He gained all his wealth by his own hand.

carry one's own weight
A variant of carry one's weight.''
come into its own
to be very helpful or to do well in a particular situation
comfortable in one's own skin
Relaxed and confident in one's manner of presenting oneself and interacting with others; conveying the impression that one has a clear, satisfying understanding of one's own abilities and situation

Perot was witty and comfortable in his own skin, which I thought would reassure his supporters and perhaps sway some of the undecided voters.

devil's own
Particularly devilish; highly unpleasant or evil

The reason why our distressed young teacher found it the devil's own job to get the students to write was probably basically that they were not led to believe that written work was expected of them.

devil's own
Intense

'The Capt'n's been ridin' the devil's own pace,' said Dalton the coachman.

dig one's own grave
To behave in a way that is likely to have future negative effects on oneself
each to his own
Everyone is entitled to their own opinion or tastes

My housemate is a strict vegan. I personally could never not eat meat, but each to his own.

eat one's own dog food
To test the beta programs that are in the test phase on one's own computers; to dogfood
eat one's own dog food
To use or consume the economic goods or services that oneself is producing; to be part of a closed household economy
feather one's own nest
Alternative form of feather one's nest
have a mind of one's own
To form one's personal opinions and choose one's actions without being governed by the views or choices of others; to be independently minded; to think for oneself

Be a little audacious — disagree on at least one thing so they know you have a mind of your own.

hoist by one's own petard
To be hurt, or destroyed by one's own plot or device, of one's own doing which one intended for another; to be "blown up by one's own bomb"

He has no one to blame but himself; he was hoisted by his own petard.

hold one's own
To demonstrate oneself to be capable; to provide a respectable performance or worthy competition; to stick up for oneself

But Ford, and Chrysler continued to hold their own against the latest competition from the Japanese.

in a league of one's own
Far excelling even the closest contender; not having any worthy competition
in one's own right
As a consequence of one's own skill, qualification or state, rather than that of another

His parents are wealthy, but he is a millionaire in his own right.

in one's own time
Taking as much time as one requires; when one is ready
keep one's own counsel
To keep one's own business private; to be discreet, careful, or circumspect in what one says concerning one's own thoughts, deeds, or situation

The compressed lips suggest his principled reticence, his practice of keeping his own counsel.

leave to one's own devices
to leave alone, unsupervised, without assistance

Let's leave her to her own devices and see what she comes up with.

legend in one's own lunchtime
One whose fame is insignificant or fleeting

A legend in his own lunchtime, Bulwer-Lytton became renowned for penning exceptionally bad prose.

make a stick for one's own back
To take a decision that will have personally adverse consequences

Allowing a known trouble-maker to join the team is making a stick for your own back.

mind one's own business
To concern oneself only with what is of interest to oneself and not interfere in the affairs of others

He asked me how old I was. I told him he should mind his own business.

mind your own beeswax
See mind your own business

Aw, mind your own beeswax,” said Henry.

of one's own accord
voluntarily, without being told to or asked to
off one's own bat
At one's own instigation

My boss didn't tell me to reorganize the filing system, I did it off my own bat.

on one's own
Alone; by oneself; without the companionship or assistance of others

A seven-year-old can get dressed on his own, but it might take a long time.

pull one's own weight
To do the work that one is obligated to

He isn't really pulling his own weight at work.

pulled one's own weight
Simple past tense and past participle of pull one's own weight
pulling one's own weight
Present participle of pull one's own weight
pulls one's own weight
Third-person singular simple present indicative form of to pull one's own weight
rod for one's own back
Alternative form of rod for one's back
rod for one's own breech
Alternative form of rod for one's back

would have cheated him; but it prov'd he only made a rod for his own breech, and what he intended to him, was fallen upon himself.

stand on its own
To be independent of others
stand on one's own two feet
To be independent. To survive without any help

It's about time he left home and learnt how to stand on his own two feet.

stew in one's own broth
Alternative form of stew in one's juices
stew in one's own grease
Alternative form of stew in one's juices
stew in one's own juices
Alternative form of stew in one's juices
take one's own life
To kill oneself; to commit suicide
taste of one's own medicine
A punishment inflicted on the one who used to inflict the same punishment on others
to each his own
Every person is entitled to his or her personal preferences and tastes

I would never want my bathroom decorated in chartreuse and turquoise, but to each his own, I suppose.

to thine own self be true
The easiest person to deceive is oneself

Thou canst not then be false to any man.'' -William Shakespeare.

toot one's own horn
To promote oneself; to boast or brag; to tout

Not to toot my own horn, but I already knew all that.

trip over one's own two feet
To stumble while walking, without having tripped over anything
try out one's own chops
To produce one's own records with one's own vocals
up one's own ass
having an excessively high opinion of oneself

Just like Leslie Grantham who also slagged off his costars, Forgeham blasted Zoe as egotistical and said she was full of herself...and up her own ass.

write one's own ticket
To be empowered to choose whatever job, financial arrangement, or course of action one desires

Parker figured that in the interim, the record companies would sell out their stock of Elvis' recordings, and that the King could write his own ticket when he returned, in both the recording and the film industries. Parker was right.

to each his own
every person has a right to his/her personal likings and tastes
to thine own self be true
(Ev ile ilgili) Be yourself; be true to yourself; do not engage in self-deception. From a monologue delivered by the character Polonius in Act I Scene III of Hamlet by William Shakespeare
owned
having an owner; often used in combination; "state-owned railways"
be your own worst enemy
(deyim) Create our own problems, prevent our own success
give someone a dose of their own medicine
(deyim) Give someone the same bad treatment that they have given to others
give someone a taste of their own medicine
(deyim) Give someone the same bad treatment that they have given to others
owned
(Bilgisayar) Owned is a slang word that originated among 1990s hackers, where it referred to "rooting" or gaining administrative control over someone else's computer. By 1997 it was regularly used in website defacements, and it subsequently spread to gaming circles, where it came to mean acquisition of superiority through the downfall of another entity, be it another gaming clan, or a single user. This can be in the context of winning an online game, triumphing in forum debate, or successfully hacking. It can also serve as the signature to a rebuttal, such as "You got owned!" to announce the defeat of another user on the internet in the form of a debate or flame war, or increasingly in real world situations
stand in one's own light
(deyim) Act against one's own interest, not know on which side one's bread is buttered, quarrel with one's bread and butter, kill the goose which lays golden eggs, throw a stone in one's own garden
owned
{s} under the ownership of, belonging to
owned
having an owner; often used in combination; "state-owned railways
owned
past of own
owning
present participle of own
owns
third-person singular of own
Türkçe - İngilizce

own teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

look after one's own comfort
rahatına bakmak
own