responsibility

listen to the pronunciation of responsibility
İngilizce - Türkçe
{i} mesuliyet
sorumluluk

Kim bu sorun için sorumluluk alıyor? - Who's taking responsibility for this problem?

Bu karışıklık için kim sorumluluk alıyor? - Who's taking responsibility for this mess?

sorum

Taro güçlü bir sorumluluk duygusuna sahiptir. - Taro has a strong sense of responsibility.

Grup bombalama sorumluluğunu üstlendi. - The group claimed responsibility for the bombings.

ağırlık
{i} güvenilirlik
{i} yükümlülük
(Askeri) SORUMLULUK: 1. Verilen bir görevi başarılı bir sonuca ulaştırma yükümü. Emir ve komuta yetkisi ve başarıyı temin için gerekli davranışlar, sorumluluğun gerekleridir. 2. Bir şahsın kendisine emanet edilen veya kullanımı altındaki malı emniyet altında bulundurma ve yerinde kullanma yükümlülüğü. Ayrıca bakınız: "accountability"
{i} ödeme gücü
{i} sağlamlık
{i} temyiz gücü
boyun
uhde
yük

Ben bu sorumluluğu Tom'a yükleyemem. - I can't burden Tom with that responsibility.

responsible
mesul
responsible
sorumlu

Kazadan sorumlu olan sensin. - It is you that are responsible for the accident.

Bu kırık pencereden o sorumludur. - She is responsible for this broken window.

responsibility of
sorumluluk
responsibility accounting
(Askeri) DAĞITILMIŞ YETKİYLE YAPILAN SAYIŞIM. (ACCOUNTING MUHASEBE)
responsibility chart
(Ticaret) sorumluluk diyagramı
responsibility costing
(Ticaret) masraf sorumluluğu
responsibility for accident
(Kanun) kaza halinde mesuliyet
responsibility matrix
sorumluk matrisi
responsibility of hotel keeper
otelcinin mesuliyeti
responsibility of press
basının sorumluluğu
responsibility of press
basının mesuliyeti
responsibility of the patients
hasta sorumlulukları
restricted responsibility
(Ticaret) sınırlı sorumluluk
requirements responsibility
(Askeri) ihtiyaç sorumluluğu
requirements responsibility
(Askeri) İHTİYAÇ SORUMU: Tedarikle ilgili sorum. Bu sorum; bir kara ordusu makamının, yürürlükteki yönetmeliklere göre sorumlu olduğu maddelere ait muharip ve yardımcı sınıfları. n ihtiyaçlarını tespit etmesini icap ettirir. Bir madde ile ilgili ihtiyaçlardan sorumlu olarak yalnız bir makamın gösterilmiş olması halinde, bu makam, bütün muharip ve yardımcı sınıfların ihtiyaçlarını tedarikten sorumludur
responsible
sorumluluk sahibi

Ben işte güvenilir ve sorumluluk sahibi bir insanım. - I'm a reliable and responsible person at work.

responsible
(Askeri) SORUMLU: Bir görevin yerine getirilmesiyle yükümlü
responsible
güvenilir

Sami çok güvenilir ve sorumluydu. - Sami was very reliable and responsible.

Ben işte güvenilir ve sorumluluk sahibi bir insanım. - I'm a reliable and responsible person at work.

responsible
{s} sorumlu, mesul: They are responsible to me for the results. Onlar sonuçlardan bana karşı sorumludur
civic responsibility
(Politika, Siyaset) vatandaşlık görevi
decline responsibility
mesuliyet kabul etmemek
division of responsibility
(Politika, Siyaset) sorumluluk paylaşımı
environmental responsibility
bir şirketin yada kurumun çevreyi koruyan bir şekilde işletilmesi
responsible
-e karşı sorumlu
responsible
-den sorumlu
responsible
yükümlü
sole responsibility
tek sorumluluk
civic responsibility
vatandaşlık sorumluluğu
fiscal responsibility
mali sorumluluk
responsible
sorumluluk gerektiren
responsible
emin

Sami, Leyla'nın ölümü için kimin sorumlu olduğunu bildiğinden emindi. - Sami was certain he knew who was responsible for Layla's death.

Tom'un sorumlu olduğundan emin değilim. - I'm not certain Tom is responsible.

responsible
sorumluluk isteyen
responsible
(for/to ile) -den sorumlu
responsible
{s} sağlam
accept/assume responsibility for
-in sorumluluğunu üzerine almak
assume responsibility for
sorumluluğunu üstüne al
be on one´s own responsibility
(yaptığı şeyden) kendisi sorumlu olmak
bear no responsibility for
-in sorumlusu olmamak
carry the responsibility
sorumluluk taşıyan
claim responsibility
Bir şeyin sorumluluğunu, mesuliyetini üstlenmek
collective responsibility
(Sosyoloji, Toplumbilim) Toplu sorumluluk
del credere responsibility
dükruvar yükümlülüğü
self-responsibility
Öz-sorumluluk
sense of responsibility
sorumluluk duygusu
shared responsibility
ortak sorumluluk
social responsibility
sosyal sorumluluk
social responsibility concept
Sosyal sorumluluk kavramı.Muhasebenin temel kavramlarından sosyal sorumluluk kavramı
take responsibility
Sorumluluk almak
take responsibility for
için sorumluluk
take responsibility for
-in sorumluluğunu üstlenmek
take the responsibility
Bir şeyin sorumluluğunu üstlenmek

I take the responsibility for my decisions.

the perfect responsibility of management
idarenin kusursuz sorumluluğu
walk away from responsibility
Sorumluluktan kaçmak
Office of Collateral Responsibility
(Askeri) Karşılıklı sorumluluk Dairesi
abdicate responsibility
sorumluluğu terketmek
abdicate responsibility
sorumluluğu üzerinden atmak
abdicate responsibility
sorumluluğu üstünden atmak
accept responsibility
sorumluluk kabul etmek
accept responsibility for
sorumluluğunu üzerine almak
allocate responsibility
birine sorumluluk vermek
allocation of responsibility
sorumluluk dağıtımı
area of responsibility
(Askeri) sorumluluk sahası
area of responsibility
(Askeri) SORUMLULUK SAHASI: 1. SINIRLARI BELİRTİLMİŞ BİR KOMUTANLIK BÖLGESİ: Bu bölgedeki tesislerin geliştirilmesi ve bakımından, emri altındaki birliklerin bölge içinde hareket ve intikalleri ile taktik harekatının sevk ve idaresinden bu bölgenin komutanı sorumludur. 2. Denizcilikteki kullanımında ise, destek vazifesi gören gemilerin, bilinen veya meydana çıkan yada gözetleme ile tespit edilen hedefleri ateş altına almaktan sorumlu oldukları, önceden sınırlanmış bir bölge
assign someone responsibility
birine sorumluluk vermek
bear no responsibility
in sorumlusu olmamak
cessation of responsibility
(Kanun) mesuliyetin hitamı
command responsibility
(Askeri) KOMUTANLIK SORUMLULUĞU: Komutanların kendi görevleri icabı; idare, eğitim ve ordu malları bakımından taşıdıkları sorumluluklar
conscientious responsibility
vicdani sorumluluk
control responsibility
(Askeri) KONTROL SORUMU: Bir teşkilin vazife yapabilmesi için gerekli emirleri verebilmesi bakımından bir şahsa, bir şube birlik veya komuta unsuruna tanınan yetki
decline the responsibility
(Ticaret) sorumluluğu reddetme
diffusion of responsibility
sorumluluğ dağılımı
diffusion of responsibility
(Pisikoloji, Ruhbilim) sorumluluğun dağılması
direct responsibility
tam sorumluluk
direct responsibility
tam yetki
dodging responsibility
sorumluluktan kaçmak
evade responsibility
sorumluluğu üzerinden atmak
evade responsibility
sorumluluğu üstünden atmak
faulty responsibility
kusurlu sorumluluk
feeling of responsibility
sorumluluk hissi
fiduciary responsibility
(Ticaret) vekalet sorumluluğu
fighter area of responsibility
(Askeri) av sorumluluk sahası
funds responsibility
(Askeri) BÜTÇE SORUNU: Bütçe tasarılarının hazırlanma ve savunulmasını ve yetki verilen paraların idaresini içeren görev
funds responsibility
(Askeri) bütçe sorunu
give smb. responsibility
v
lifting of responsibility
(Eğitim) sorumluğun kalkması
lifting up of responsibility
(Eğitim) sorumluluğun kalkması
military assumes responsibility for separation of aircraft
(Askeri) hava araçlarının ayrımı için üstlenilen askeri sorumluluk
mutual responsibility
karşılıklı sorumluluk
office of primary responsibility
(Askeri) birinci derecede sorumlu daire
personal responsibility
(Askeri) ŞAHSİ SORUM; ŞAHSİ SORUMLULUK: Bir şahsın, kullanılması için kendisine verilen ve bakımı, normal olarak, şahsına ait olan ordu malı üzerindeki sorumu. Bu sorum; direkt bir sorumdur ve murakabe sorumundan (supervisory responsibility) farklıdır
purchase responsibility
(Askeri) satın alma sorumluluğu
purchase responsibility
(Askeri) SATIN ALMA SORUNU; SATIN ALMA GÖREVİ: Belirli bir madde veya ikmal maddeleri sınıfı için sözleşme akdinden (nihai kabul dahil) veya maddelerin devlet malı tesislerde imal ettirilmesinden ibaret tedarik görevleri
responsible
mesuliyetli
responsible
itimada layık
responsible
soru

Bu kırık pencereden o sorumludur. - She is responsible for this broken window.

Kazadan o sorumludur. - He is responsible for the accident.

responsible
responsiblyitimada layık olarak
responsible
They are responsible to me for the results So nuçlardan onlar bana karşı mesuldür
shared responsibility
karşılıklı sorumluluk
shirk responsibility
sorumluluğu üstünden atmak
shirk responsibility
sorumluluğu üzerinden atmak
sole storage and issue responsibility
(Askeri) DEPOLAMA VE DAĞITMA ESAS SORUMU: Ordu için belirli bir maddenin ikmalinden sorumlu olan bir teknik hizmetin, bu maddeyi, Kara Kuvvetleri namına, depolamak ve dağıtmakla sorumlu tutulması
storage and issue responsibility
(Askeri) DEPOLAMA VE DAĞITIM SORUMU: Belirli bir ikmal maddesi veya çeşitli ikmal maddelerinin alınması, depolanması ve dağıtımı konusunda bir teknik hizmet ve komutanlığa verilmiş olan sorum
supervisory responsibility
(Askeri) MURAKABE SORUMU: Bir şahsın; bir depo, ambar veya ikmal bürosunda kendisine emanet edilen malın muhafaza ve korunmasını murakabe hususundaki sorumluluğu. Bir bölük veya müfreze komutanının kendi birliğindeki malların kontrolüne ait sorumluluğu. Bu sorumluluk, direkt bir sorumluluktur ve şahsi sorumluluktan farklıdır (personel responsibility). Ayrıca bakınız: "accountability" ve "responsibility"
supervisory responsibility
(Askeri) denetleme sorumluluğu
tactical area of responsibility
(Askeri) TAKTİK SORUMLULUK BÖLGESİ: Belirli bir bölgeye tahsis edilen kuvvetlerin kontrolü ve destek koordinasyonu için bir tedbir olarak sorumluluğun özel olarak bölgenin komutanına verildiği belirtilmiş bir alan. Genel olarak TAOR olarak bilinir
take responsibility for
in sorumluluğunu üstlenmek
unlimited responsibility
(Ticaret) sınırsız sorumluluk
weighty responsibility
aşırı sorumluluk
zone of responsibility
(Askeri) Sorumluluk bölgesi
zone of responsibility
(Askeri) SORUMLULUK BÖLGESİ: Düşman arazisinde, gemilerin, üzerindeki belli hedefleri veya ani çıkacak hedefleri atış altına almaktan veya gözetlemekten sorumlu oldukları önceden tespit edilmiş bir bölge
İngilizce - İngilizce
A duty, obligation or liability for which someone is held accountable

The responsibility of the great states is to serve and not to dominate the world - Harry S. Truman.

The state of being responsible, accountable, or answerable

Responsibility is a heavy burden.

The obligation for the proper custody, care, and safekeeping of property or funds entrusted to the possession or supervision of an individual. (JP 1-02 Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms)
The obligation to carry forward an assigned task to a successful conclusion. With responsibility goes authority to direct and take the necessary action to ensure success. (JP 1-02 Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms)
{n} liability to answer or to pay, ability to pay
You are able to choose between what is right and what is wrong You are responsible for your behavior and you accept the consequences of you behavior You can be trusted You are reliable
the proper sphere or extent of your activities; "it was his province to take care of himself"
The state of being responsible, accountable, or answerable, as for a trust, debt, or obligation
If you think that you have a responsibility to someone, you feel that it is your duty to take action that will protect their interests. She had decided that as a doctor she had a responsibility to her fellow creatures
to be responsible is to meet the expectations of the moral community to act within certain limits
(for a Task) n liable to be called to account The person responsible for a task has sole responsibility for the task and is automatically directly involved Only the person responsible can modify task details
In all human endeavours, individually and collectively, we have a responsibility to recognize our own interests within a framework of sustainable development The basic notion is that all of us, and all of the organizational constructs of our society (including government, corporations and unions) should voluntarily exercise choice to "do the right thing", and to "make the right choices "
Ability to answer in payment; means of paying
The state or quality of being in control and having to answer for something
* The moral and forward-looking sense of responsibility is the sense in which one is responsible for achieving (or maintaining) a good result in some matter The idea is that one is entrusted with achieving or maintaining this outcome, and expected to both have relevant knowledge and skills, and to make a conscientious effort However, despite one's best efforts, the result may not be achieved For example, patients of responsible physicians may die, and the work of a responsible engineer may result in an accident because the accident was not foreseeable, it was not possible to compensate for the factors causing the accident, or because others were unwilling to heed the engineer's warnings
The ability and willingness to admit that one is cause The ability to respond as if one is in control
The manager's duty to perform an assigned task
A duty, obligation or liability for which someone is responsible or accountable
a form of trustworthiness; the trait of being answerable to someone for something or being responsible for one's conduct; "he holds a position of great responsibility"
that quality which is shifted from the Gang to everyone else
Your responsibilities are the duties that you have because of your job or position. He handled his responsibilities as a counselor in an intelligent and caring fashion
the concept of being able to care for, to reach or to be; the ability and willingness to be cause To accept responsibility for something is to accept that one operated as cause in the matter It should be clearly distinguished from such lower-level considerations as blame or praise, which include the further evaluation of the goodness or badness of the thing caused
Acting fairly and doing the right thing
To be entrusted with or assigned a duty or charge In many instances responsibility is assumed, appropriate with one's duties Responsibility is distinct from accountability A supervisor can assign responsibility but cannot give away his or her accountability: the manager is ultimately responsible
If you think that you have a responsibility to do something, you feel that you ought to do it because it is morally right to do it. The court feels it has a responsibility to ensure that customers are not misled = duty
the social force that binds you to your obligations and the courses of action demanded by that force; "we must instill a sense of duty in our children"; "every right implies a responsibility; every opportunity, an obligation; every possession, a duty"- John D Rockefeller Jr
Being responsible; being accountable; having a duty
class An obligation of an entity May include information to maintain or behavior to perform (Wirfs-Brock) May be fulfilled by structure (attributes and associations), procedure (operations and transitions), or delegated to other entities
The fact of being in charge of a certain job or task
A contract or obligation of a type or class
If someone is given responsibility, they are given the right or opportunity to make important decisions or to take action without having to get permission from anyone else. She would have loved to have a better-paying job with more responsibility
Monitors performance standards Follows up on assigned tasks Self-Worth Accepts responsibility for own behavior Understands own impact on others
{i} duty, obligation; accountability, liability; thing which a person is requested to do as part of a job or a role or as a legal obligation
If you have responsibility for something or someone, or if they are your responsibility, it is your job or duty to deal with them and to take decisions relating to them. Each manager had responsibility for just under 600 properties
The condition of being accountable for your actions Accepting responsibility for one's actions means that the individual who commits an act is the one who must explain the act and accept any consequences
1 Complete Responsibility - Individual has complete authority to take whatever action is deemed advisable or necessary, subject only to the policies or general rules laid down 2 Delegated Responsibility - Individual has authority to take whatever action is deemed advisable or necessary; may initiate and carry out the action but should advise superior of action taken; must inform superiors of non-routine situations 3 General Responsibility - Individual is required to gain approval of supervisor before proceeding with the action which is deemed necessary or advisable
an informal requirement associated with some thing (e g , an object, class, type, interface, component, package, external)
The obligation for the proper custody, care, and safekeeping of property or funds entrusted to the possession or supervision of an individual
Duty or obligation
The obligation to carry forward an assigned task to a successful conclusion. With responsibility goes authority to direct and take the necessary action to ensure success
That for which anyone is responsible or accountable; as, the resonsibilities of power
Being obliged to answer, as for one's actions, to an authority that may impose a penalty for failure
refers to a person attempting to meet the expectations others have of them
when you accept the results of something that you've done, you've taken responsibility for your actions, even if it's not the result you expected - once you've taken responsibility for your life, you can do something about it
n The state, quality or fact of being responsible
If you accept responsibility for something that has happened, you agree that you were to blame for it or you caused it. No one admitted responsibility for the attacks
responsibility sits on him
he is responsible, he is accountable
responsibility.
charge

The child was in the nanny's charge.

responsible
Involving responsibility; involving a degree of personal accountability on the part of the person concerned

She has a responsible position in the firm.

responsible
Capable of responding to any reasonable claim; able to answer reasonably for one's conduct and obligations; capable of rational conduct
responsible
Answerable for an act performed or for its consequences; accountable; amenable, especially legally or politically

Parents are responsible for their child's behaviour.

social responsibility
A voluntarily assumed obligation toward the good of a larger social unit as opposed to the self alone
responsible
Involving responsibility; involving a degree of accountability on the part of the person concerned; as, a responsible office
responsible
Liable to respond; likely to be called upon to answer; accountable; answerable; amenable; as, a guardian is responsible to the court for his conduct in the office
responsible
being the agent or cause; "determined who was the responsible party"; "termites were responsible for the damage"
responsible
Able to respond or answer for one's conduct and obligations; trustworthy, financially or otherwise; as, to have a responsible man for surety
environmental responsibility
the duty that a company has to operate in a way that protects the environment
responsible
{a} answerable, accountable, able to pay
claim responsibility
Say that you are responsible for something that has happened

The group claimed responsibility for the bombings. Opposition leaders will claim victory if the turnout is lower than 50%.

collective responsibility
(Sosyoloji, Toplumbilim) Collective responsibility is a concept or doctrine, according to which individuals are to be held responsible for other people's actions by tolerating, ignoring, or harboring them, without actively collaborating in these actions
Responsible
responsive
assume responsibility
take on liability, become obliged
assumed responsibility
took the responsibility, took accountability
assuming responsibility
taking responsibility, taking accountability
bear responsibility
take responsibility, be liable for
bearing responsibility
take responsibility, take accountability
bears a heavy responsibility
carries a great charge, bears a heavy burden, has great obligation
bore the responsibility
accepted responsibility, took accountability, took the blame
burden of responsibility
load of a duty or obligation
civic responsibility
{i} civic duty, responsibilities and duties of a citizen
claim responsibility
take responsibility, answer for, take the blame
collective responsibility
group responsibility, accountability by an entire group
corporate responsibility
obligations and commitments of a corporation
corporate social responsibility
is concerned with treating the stakeholders of the firm ethically or in a socially responsible manner Stakeholders exist both within a firm and outside Consequently, behaving socially responsibly will increase the human development of stakeholders both within and outside the corporation Source: Michael Hopkins: A Planetary Bargain: Corporate Social Responsibility Comes of Age (Macmillan, UK, 1998)
corporate social responsibility
Corporate Social Responsibility (CSR) is the decision-making and implementation process that guides all company activities in the protection and promotion of international human rights, labour and environmental standards and compliance with legal requirements within its operations and in its relations to the societies and communities where it operates CSR involves a commitment to contribute to the economic, environmental and social sustainability of communities through the on-going engagement of stakeholders, the active participation of communities impacted by company activities and the public reporting of company policies and performance in the economic, environmental and social arenas
corporate social responsibility
is a wide-ranging agenda that involves businesses looking at how to improve their social, environmental and local economic impact, their influence on society, social cohesion and human rights, and fair trade CSR is an issue both for large multinationals and for small, locally based businesses
corporate social responsibility
Refers to the comprehensive approach that a corporation takes to meet or exceed stakeholder expectations beyond measures of revenue, profit and legal obligation The four pillars of CSR are community investment, human rights and employee relations, environmental practices, and ethical conduct
corporate social responsibility
is the awareness, acceptance and management of the implications and effects of all corporate decision making
corporate social responsibility
The recognition by corporations that their actions must take into account the needs and ethical standards of society
corporate social responsibility
highlights the voluntary role of business in contributing to a better society and a cleaner environment beyond its financial and capital commitments
corporate social responsibility
The idea that business has an obligation to help society with its problems by offering resources
corporate social responsibility
The overall relationship of the corporation with all its stakeholders These include customers, owners/investors, government, suppliers and competitors Elements of social responsibility include investment in community outreach, employee relations, creation and maintenance of employment, environmental responsibility and finance performance Topic areas: Fundraising and Financial Sustainability
diminished responsibility
In law, diminished responsibility is a defence which states that someone is not mentally well enough to be totally responsible for their crime. di.minished ca'pacity when someone is not considered to be responsible for their actions because they are mentally ill. or diminished capacity In law, doctrine that absolves an accused person of part of the liability for his criminal act if he suffers from such abnormality of mind as to substantially impair his responsibility in committing or being a party to an alleged violation. The doctrine provides a mitigating defense in cases in which the mental disease or defect is not of such magnitude as to exclude criminal responsibility altogether. Diminished responsibility is most frequently asserted as a defense to murder charges that require proof of a particular mental state (e.g., premeditation). If diminished responsibility is shown, negating an element of the crime with which a defendant is charged, the defendant can be convicted only of a lesser offense that does not include the element. Although diminished responsibility is recognized as a defense in Britain, most other countries recognize only mental disease or abnormality of sufficient degree to sustain a defense of insanity
diminished responsibility
limited responsibility, partial legal liability, legal liability with stipulations
disown responsibility
refuse to be responsible for
evading responsibility
avoiding performing one's obligations, dodging or escaping one's duty
full responsibility
complete liability
grave responsibility
weighty burden or charge, serious obligation, important responsibility
impose responsibility
charge with a duty, make responsible for
it is his responsibility
it is his obligation, it is his duty
ministerial responsibility
government official's responsibility for all matters connected to his position
municipal responsibility
responsibility of the local authority toward its citizens
on his own responsibility
he is responsible for, he has taken the responsibility for
on his responsibility
on his own accountability, on his liability
professional responsibility
responsibility which accompanies the practice of a profession
responsibilities
plural of responsibility
responsible
If you are responsible for something, it is your job or duty to deal with it and make decisions relating to it. the minister responsible for the environment
responsible
To be placed in control and having to be answerable A competitor remains completely responsible for the safe operation of his balloon at all stages of inflation, launch, flight and landing
responsible
{s} dependable, reliable; accountable, liable
responsible
adj 1 Being the source or cause of something 2 Assuming obligations, duties, connections, commitments, etc
responsible
Responsible people behave properly and sensibly, without needing to be supervised. He feels that the media should be more responsible in what they report. + responsibly re·spon·sibly He urged everyone to act responsibly
responsible
If you are responsible to a person or group, they have authority over you and you have to report to them about what you do. I'm responsible to my board of directors
responsible
being the agent or cause; "determined who was the responsible party"; "termites were responsible for the damage" worthy of or requiring responsibility or trust; or held accountable; "a responsible adult"; "responsible journalism"; "a responsible position"; "the captain is responsible for the ship's safety"; "the cabinet is responsible to the parliament
responsible
Able to be trusted; reliable; trustworthy
responsible
a bidder/proposer that has conducted themselves in an acceptable manner as determined by the Board of Supervisors, and has the financial and managerial ability to perform the required work
responsible
to be reliable; to be trustworthy
responsible
Being a primary cause or agent of some event or action; capable of being credited for something, or of being held liable for something
responsible
having an acceptable credit rating; "a responsible borrower"
responsible
Responsible jobs involve making important decisions or carrying out important tasks. I work in a government office. It's a responsible position, I suppose, but not very exciting
responsible
If someone or something is responsible for a particular event or situation, they are the cause of it or they can be blamed for it. He still felt responsible for her death I want you to do everything you can to find out who's responsible
responsible
worthy of or requiring responsibility or trust; or held accountable; "a responsible adult"; "responsible journalism"; "a responsible position"; "the captain is responsible for the ship's safety"; "the cabinet is responsible to the parliament
responsible
Capable of responding to any reasonable claim; able to answer reasonably for ones conduct and obligations; capable of rational conduct
sense of responsibility
an awareness of your obligations
shirked the responsibility
avoided responsibility, tried to rid himself of accountability, didn't want to be responsible
shook off the responsibility
rid himself of accountability, refused to be responsible
social responsibility
The responsibility to profitably serve employees and customers in an ethical and lawful manner
social responsibility
ethical obligations to customers, employees, and the general community
social responsibility
An organisation's obligation to maximise its positive impact and minimise its negative impact on society p 766
social responsibility
The concept that businesses should be actively concerned with the welfare of society at large
social responsibility
A business’s collective code of ethical behaviour towards the environment, its customers, its employees, and its investors
social responsibility
The concern for the consequences of a person's or institution's acts as they might affect the interests of others, including the environment and involuntary customers
take responsibility for
be accountable for something, be liable for -
taking personal responsibility
being personally accountable
took full responsibility
accepted complete liability
took on the responsibility
worried for -, related to seriously, took control of the issue
took the responsibility
accepted full liability
ultimate responsibility
supreme responsibility, ultimate accountability
responsibility