yalnızca

listen to the pronunciation of yalnızca
Türkçe - İngilizce
merely

All the world is a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being seven ages. - Tüm dünya bir sahnedir, insanlar da yalnızca birer oyuncu. Sahneye girer, çıkarlar ve zamanları boyunca yedi dönemden oluşan birçok oyun sergilerler.

Optimism is merely a lack of information. - İyimserlik yalnızca bir bilgi eksikliğidir.

solely

One cannot live solely on air and love. - Biri yalnızca hava ve sevgiyle yaşayamaz.

Empirical data is based solely on observation. - Ampirik veriler yalnızca gözleme dayanır.

just

This just has to be his umbrella. - Bu yalnızca onun şemsiyesi olmalı.

I just got here this morning. - Bu sabah buraya yalnızca ben geldim.

only

Only six people were present at the party. - Partide yalnızca altı kişi vardı.

AIDS can be stopped only if every person decides to take action against it. - Yalnızca her birey ona karşı harekete geçmeye karar verirse, AIDS durdurulabilir.

alone, on one's own; merely, only
solo
but

Mariko studied not only English but also German. - Marko yalnızca İngilizce değil Almanca da okudu.

The King invited not only us but also a lot of other people. - Kral yalnızca bizi değil birçok başka insanı da davet etti.

nothing else
nothing but

Do you swear to tell the truth and nothing but the truth? - Gerçeği ama yalnızca gerçeği söyleyeceğinize yemin eder misiniz?

It was nothing but coincidence. - Bu yalnızca tesadüftü.

purely

In his essay Esperanto: European or Asiatic language Claude Piron has shown the similarities between Esperanto and Chinese, thereby putting to rest the notion that Esperanto is purely eurocentric. - Esperanto: Avrupa veya Asya dili denemesinde Claude Piron, Esperanto ve Çince arasındaki benzerliği gösterdi ve Esperanto'nun yalnızca Avrupa merkezli olduğunu ortaya koydu.

I've decided to contribute Spanish sentences purely all this month. - Bu ay boyunca yalnızca İspanyolca cümle eklemeye karar verdim.

alone, by oneself
exclusively
mere

All the world is a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being seven ages. - Tüm dünya bir sahnedir, insanlar da yalnızca birer oyuncu. Sahneye girer, çıkarlar ve zamanları boyunca yedi dönemden oluşan birçok oyun sergilerler.

Optimism is merely a lack of information. - İyimserlik yalnızca bir bilgi eksikliğidir.

outright
match
pure and simple
on one's own
elderly
none but
yalnızca içerik
(Bilgisayar) contents only
yalnızca özet
(Bilgisayar) summary only
yalnızca ünvanı olan kimse
titular
Türkçe - Türkçe
Yalnız olarak
Tek başına
Tek başına: "Ona vefasızlıkta biraz düşünceli davranmayı yararlı buluyor, yalnızca bulduklarında yeni başkana pek uysal davranıyorlardı."- M. Ş. Esendal
Belli durumun, şartın veya işin dışına çıkmaksızın, ancak, salt, sadece
yalnızca