need

listen to the pronunciation of need
İngilizce - Türkçe
ihtiyaç duymak
{i} gerek

Bana ilaç gerekiyor. Eczane nerede? - I need medicine. Where is the pharmacy?

Altı yaşında o, daktiloyu kullanmayı öğrendi ve öğretmenine el ile yazmayı öğrenmesine gerek kalmadığını söyledi. - At the age of six he had learned to use the typewriter and told the teacher that he did not need to learn to write by hand.

ihtiyaç

Amerikalıların Çin'e seyahat etmeleri için bir vizeye ihtiyaçları var. - Americans need a visa to travel to China.

Dünyanın pek çok yerinde, herkesin ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli yiyecek yoktur. - In many parts of the world, there is not enough food to meet everyone's needs.

gereksinim

Sanırım benim yardımıma gereksinimin var. - I think you need my help.

Fabrikamızın birçok makineye gereksinimi var. - Our factory needs a lot of machinery.

fakirlik zaruret
{i} muhtaçlık
{i} lüzum
{f} ihtiyaç duy

O, kahrolası aşk sözlerine ihtiyaç duyuyordu. - She needed fuckin' words of love.

Tom ihtiyaç duyduğu tüm zamanı alabilir - Tom may take all the time he needs.

(İnşaat) ihtiyaç olmak
{f} muhtaç olmak
-e ihtiyacı olmak
{f} ihtiyacı olmak

Fakir olmak az şeye sahip olmak değil fakat çok şeye ihtiyacı olmaktır. - To be poor is not to have little, but to need much.

{i} yoksulluk
{i} 1. gereksinim, gereksinme, ihtiyaç; gerek, gereklik, gereklilik, lüzum: What are your needs? İhtiyaçlarınız nedir? a need for money para
{f} gerekmek

Dünya'nın petrol yerine yeni enerji kaynakları geliştirmesi gerekmektedir. - The world needs to develop new energy sources in place of oil.

Bizim karşılıklı sorunumuza bir çözüm bulmak için birlikte çalışmamız gerekmektedir. - We need to work together to find a solution to our mutual problem.

ihtiyaç duyma

Sakalı var ve bu yüzden traş olmaya ihtiyaç duymaz. - He has a beard, and therefore he doesn't need to shave.

İhtiyaç duymadığım pek çok şeyim var. - I have so many things I don't need.

ihtiyaç hissetmek
-e ihtiyaç duymak
gerekirse

Biriyle konuşman gerekirse istediğin zaman beni ara. - If you need to talk to someone, call me any time you want.

Gerekirse seninle giderim. - If need be, I'll go with you.

gereksinmek
gereksinim duymak
-mesi gerekmek
-mali
-meli
{f} gereksin

Müşterilerimizin istek ve gereksinimlerini karşılamayı amaçlıyoruz. - We aim to satisfy our customers' wants and needs.

Sanırım benim yardımıma gereksinimin var. - I think you need my help.

lâzım olmak if need be icabında
yolsuzluk
gereksemek istemek
gereklik
eksiklik
(Askeri) GEREKSİNME, İHTİYAÇ
gereksinim, gereksinme, ihtiyaç; gerek, gereklik, gereklilik, lüzum: What are your needs? İhtiyaçlarınız nedir? a need for money para
need ihtiyaç duy
gerektirmek
gerekli olmak
gerek duymak
need to
-e mecbur olmak
need a pee
çişi gelmek
need arousal
(Pisikoloji, Ruhbilim) ihtiyaç uyandırma
need attention
ilgiye muhtaç olmak
need attention
ilgi istemek
need back up
takviye lazım
need daycare
(Bilgisayar) günlük bakım gerekir
need expertise
uzmanlık istemek
need expertise
uzmanlık gerektirmek
need for approval
(Pisikoloji, Ruhbilim) onaylanma ihtiyacı
need for closure
(Pisikoloji, Ruhbilim) kapatma ihtiyacı
need for cognition
(Pisikoloji, Ruhbilim) biliş ihtiyacı
need for personnel
(Ticaret) eleman ihtiyacı
need for punishment
(Pisikoloji, Ruhbilim) cezalandırılma ihtiyacı
need of performance
(Pisikoloji, Ruhbilim) performans ihtiyacı
need one's testimony
tanıklığına gerek duymak
need one's testimony
tanıklığına gerek duyulmak
need recognition
(Ticaret) ihtiyaç belirleme
need refining value
(Bilgisayar) ayrıntılı değer gerekli
need somebody's help
birine işi düşmek
need time
zamana ihtiyacı olmak
need to
lazım olmak
need to
zorunda olmak
need to do
gereği hissetmek
need to know
bilmeliyim
need to peepee
çişi gelmek
need to sleep
uykusu gelmek
need to sleep
uykusu olmak
need to urinate
sıkışmak
need to use the loo
tuvalet ihtiyacı
need toilet
çok sıkışmak
need toilet
tuvalete gitmek istemek
need toilet
tuvaleti gelmek
need a hand
yardıma ihtiyaç duymak
need blind
gerek kör
need for action
eylem için ihtiyaç
need for speed
hız ihtiyacı
need head examine
kendine gelmelisin
need help
yardıma ihtiyacı var

Tom'un gerçekten yardıma ihtiyacı var mı? - Does Tom really need help?

Bazılarınızın yardıma ihtiyacı var. - Some of you need help.

need-to-know
Bilinmesi gerekenler
need for achievement
(Pisikoloji, Ruhbilim) başarı ihtiyacı
need for affiliation
(Pisikoloji, Ruhbilim) yakınlık ihtiyacı
need help
yardıma ihtiyacı olmak
need to
gerekmek, lazım olmak; zorunda olmak, -e mecbur olmak: I need to leave soon. Yakında gitmem gerekiyor. I don't need to obey his orders
need to know
(Askeri) BİLİNMESİ GEREKEN BİLGİ: Güvenlik usullerinde kullanılan bir ölçü. Bu ölçü; elinde gizlilik dereceli bilgi bulunduran kimselerin, bu bilgiyi açıklamadan önce,. bilgiyi alacak şahsın kendi resmi görevlerini yerine getirmesi için, bu bilgiye mutlak ihtiyacı olduğunu tespit etmiş olması gerekir
in need
muhtaç olmak
in need
muhtaç

Çocuklar sana muhtaç. - The children are in need of you.

Hayırsever, servetini muhtaç insanlara yardımcı olmak için kullanmaya çalıştı. - The philanthropist tried to use her wealth to help people in need.

needs
ihtiyaçlar

Dünya ihtiyaçlarımızı tatmin edebilir ancak hırsımızı değil. - The earth can satisfy our needs but not our greed.

Dünyanın pek çok yerinde, herkesin ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli yiyecek yoktur. - In many parts of the world, there is not enough food to meet everyone's needs.

needs
ister istemez
needs
(zarf) ister istemez
I need help
yardıma ihtiyacım var
badly in need of
kıvranmak
be in need of
gereksinmek
be in need of
muhtaç olmak
be in need of
gereksemek
be in need of
-e ihtiyacı olmak
fulfil the need
ihtiyaç karşılamak
fulfill the need
ihtiyacı gidermek
i need a place to crash
uyumak için bir yere ihtiyacım var
if need be
(Politika, Siyaset) gerektiğinde
in case of need
icabı halinde
in need
gereksemek
in need
gereksinmek
in need of
muhtaç olmak
in need of
gereksinmek
in need of
gereğinde muhtaç
in need of
gereğinde
in need of
muhtaç

Çocuklar sana muhtaç. - The children are in need of you.

Sizin toprağınız islah edilmeye muhtaçtır. - Your soil is in need of amending.

in need of
ihtiyacında
meet one's need
ihtiyacını gidermek
meet one's need
ihtiyaç karşılamak
meet the need
ihtiyacı gidermek
meet the need
ihtiyaç karşılamak
need to
gerekmek

Bizim karşılıklı sorunumuza bir çözüm bulmak için birlikte çalışmamız gerekmektedir. - We need to work together to find a solution to our mutual problem.

needed
ihtiyaç duyulan

Yapılmasına ihtiyaç duyulan her şeyi yaptım. - I've done everything that needed to be done.

İhtiyaç duyulan şey daha fazla zaman. - What is needed is more time.

needed
iktiza etmek
needed
gerekmek
needed
istenen
needful
lazım olan
needing
ihtiyaç duyma

Gittiğin yerde buna ihtiyaç duymayacaksın. - You won't be needing that where you're going.

needlessly
olur olmaz
needlessly
gönülsüzce
poverty and need
fakru-zaruret
satisfy the need
ihtiyaç karşılamak
should the need arise
gereksinim doğduğunda
should the need arise
ihtiyaç olursa
should the need arise
gerekirse
should the need arise
ihtiyaç duyulduğunda
should the need arise
gereksinim olduğunda
should the need arise
ihtiyaç halinde
should the need arise
ihtiyaç olduğunda
there is no need
hacet yok
there is no need for ...
mahal yol
to be in need
muhtaç olmak
to be in need
gereksinmek
to be in need of
muhtaç olmak
to be in need of
gereksinmek
when the need arises
ihtiyaç duyulduğunda
when the need arises
gereksinim doğduğunda
when the need arises
gereksinim olduğunda
when the need arises
ihtiyaç halinde
when the need arises
ihtiyaç olduğunda
when there is a need
ihtiyaç olduğunda
when there is a need
ihtiyaç halinde
if need be
gerekirse

Gerekirse seninle giderim. - If need be, I'll go with you.

needed
{f} ihtiyaç duy

O, kahrolası aşk sözlerine ihtiyaç duyuyordu. - She needed fuckin' words of love.

Kalıp yardımcı olmak istiyorum ama bana başka bir yerde ihtiyaç duyuluyor. - I'd like to stay and help, but I'm needed elsewhere.

needful
elzem
needless
lüzumsuz
a friend in need is a friend indeed
(Atasözü) Dost karagünde belli olur
a need for
ihtiyacı için
a true friend is always there when you need them
gerçek arkadaş, ihtiyacın olduğunda yanında olandır
assistance to people in need
muhtaç insanlara yardım
be in need of
ihtiyacı olmak
case of need
(Kanun) Gerekli hallerde (vesaik bedelinin ödenmemesi/poliçeye kabul şerhi konulmaması vs) tahsil bankasına talimat vermeye yetkili, ihracatçının ismini poliçe üzerinde açıkça belirtmiş olduğu taraf
dispense with the need for
-i gereksiz kılmak
have need
ihtiyaç var
i need you
sana ihtiyacım var

Bu yüzden sana ihtiyacım var. - That's why I need you.

Hayatımda sana ihtiyacım var. - I need you in my life.

in dire need
korkunç ihtiyacı
meet a need
Bir ihtiyacı karşılamak
need to
gerek duyma
need to be
gerek olmak
needed
gereken

Tom yapması gereken işi daha önce bitirdi. - Tom has already finished the work that he needed to do.

Gerekenden daha fazla parası var. - He has more money than is needed.

needed
lazı
needs
gereksinimler

Müşterilerimizin istek ve gereksinimlerini karşılamayı amaçlıyoruz. - We aim to satisfy our customers' wants and needs.

no need
Gerek yok!

Onun çalışmasına gerek yok. - There is no need for her to work.

Sıkıntılar hakkında şu an endişelenmenize gerek yoktur. - There is no need to worry about shortages for the moment.

not need
gerek yok
the need
gerek
user need
kullanıcı lüzum
needed
(sıfat) lazım
needed
lazım
needful
needfulnessgereklik
needful
zorunlu
needful
{s} lüzumlu
needful
gerekli
needful
lazım
needfully
gerekli bir şekilde
needfully
zorunlu bir şekilde
needless
boşuna
needless
{s} gereksiz

Söylemek gereksiz, biz günün sonunda çok yorgunduk. - Needless to say, we were very tired by the end of the day.

Bu gereksiz işlevi ne için eklediler? - What did they add this needless function for?

needless
istenmeyen
needless
needlessnessgereksizlik
needless
ihtiyaçsız
needlessly
gereksizce
needlessly
gereksiz yere

Neden gereksiz yere endişe ediyorsun? - Why worry needlessly?

needlessly
(zarf) gereksizce
needlessness
gereksizlik
needlessness
(isim) gereksizlik
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Belâ, musibet. Zahmet, meşakkat
İngilizce - İngilizce
To be obliged or required (to do something)

You need not go if you don't want to.

To have an absolute requirement for

Living things need water to survive.

Something required

I've always tried to have few needs beyond food, clothing and shelter.

To want strongly; to feel that one must have something

After ten days of hiking, I needed a shower and a shave.

A requirement for something

Our needs are not being met.

To be necessary (to someone)

More ample spirit, then hitherto was wount, / Here needes me .

{v} to want, lack, require, be necessitated
{n} necessity, want, exigence
The need is the Estimated Budget minus the Resources indicated on the Award Letter - but keep in mind that we will award funding to cover the total Estimated Budget listed on your Award Letter
a state of extreme poverty or destitution; "their indigence appalled him"; "a general state of need exists among the homeless"
is the concept that a patient has a clinical condition for which there is an effective intervention
have or feel a need for; "always needing friends and money
need needs needing needed Need sometimes behaves like an ordinary verb, for example `She needs to know' and `She doesn't need to know' and sometimes like a modal, for example `She need know', `She needn't know', or, in more formal English, `She need not know.'
Expression of a means for solving a problem, without reference to embodiment Examples: "a means of removing dirt from clothing", instead of "a washing machine"
If you say that you will do something, especially an extreme action, if need be, you mean that you will do if it is necessary. In British English, you can also say if needs be. They will now seek permission to take their case to the House of Lords, and, if need be, to the European Court of Human Rights
a condition requiring relief; "she satisfied his need for affection"; "God has no need of men to accomplish His work"; "there is a demand for jobs"
usually considered as similar to minimum or piratical or threshold demand with the price dimension removed or not of major consideration
A state of felt deprivation
necessary things; business
A physical state involving any lack or deficit within the organism See also drive, motive
If there is a need for something, that thing would improve a situation or something cannot happen without it. Mr Forrest believes there is a need for other similar schools throughout Britain `I think we should see a specialist.' --- `I don't think there's any need for that.' There's no need for you to stay
You use needn't when you are giving someone permission not to do something. You needn't come again, if you don't want to Need is also a verb. You don't need to wait for me
If an object or place needs something doing to it, that action should be done to improve the object or place. If a task needs doing, it should be done to improve a particular situation. The building needs quite a few repairs. a garden that needs tidying The taste of vitamins is not too nice so the flavour sometimes needs to be disguised
If you are in need of something, you need it or ought to have it. I was all right but in need of rest He was badly in need of a shave The house was in need of modernisation when they bought it
If something need not be true, it is not necessarily true or not always true. What is right for us need not be right for others Freedom need not mean independence
The difference between cost of college attendance and a student's (and the student's parents') ability to pay that cost
Value Want
A specific quantity of a specific good for which an individual would pay any price These are the goods and services a person must have
One of the qualifying requirements for an insurance prospect He or she must have a genuine need for insurance
To be obliged or required to
The difference between the Cost of Education (COE) and the Expected Family Contribution (EFC) is the student's financial need It is the gap between the cost of attending the school and the student's resources
If you need something, or need to do something, you cannot successfully achieve what you want or live properly without it. He desperately needed money I need to make a phone call I need you to do something for me I need you here, Wally I need you sane and sober. Need is also a noun. Charles has never felt the need to compete with anyone. the child who never had his need for attention and importance satisfied. the special nutritional needs of the elderly
A user-related capability shortfall (such as those documented in a mission need statement, field deficiency report, or engineering change proposal), or an opportunity to satisfy a capability requirement because of a new technology application or breakthrough, or to reduce costs Can also apply to a shortfall in capability to accomplish supplier-related primary system functions (e g disposal)
You can use need in expressions such as `Need I say more' and `Need I go on' when you want to avoid stating an obvious consequence of something you have just said. Mid-fifties, short black hair, grey moustache, distinctive Russian accent. Need I go on?
the psychological feature that arouses an organism to action toward a desired goal; the reason for the action; that which gives purpose and direction to behavior; "we did not understand his motivation"; "he acted with the best of motives"
have need of; "This piano wants the attention of a competent tuner"
A measurable outcome discrepancy between "what is" and "what should be"; if there is no discrepancy, there is no need (Bennett and Clasper)
The difference between the COA and the EFC is the student's financial need -- the gap between the cost of attending the school and the student's resources The financial aid package is based on the amount of financial need The process of determining a student's need is known as need analysis Cost of Attendance (COA)
You can say `Who needs something?' as a way of emphasizing that you think that this thing is unnecessary or not useful. With apologies to my old history teacher, who needs history lessons? Cigarettes, who needs them?
{i} necessity, requirement; shortage of an indispensable item; distress, hardship
require as useful, just, or proper; "It takes nerve to do what she did"; "success usually requires hard work"; "This job asks a lot of patience and skill"; "This position demands a lot of personal sacrifice"; "This dinner calls for a spectacular dessert"; "This intervention does not postulates a patient's consent"
Eligibility for financial aid Need is the difference between the student's budget (cost of attendance) and expected family contribution
anything that is necessary but lacking; "he had sufficient means to meet his simple needs"; "I tried to supply his wants" a condition requiring relief; "she satisfied his need for affection"; "God has no need of men to accomplish His work"; "there is a demand for jobs" have or feel a need for; "always needing friends and money
The cost of college minus your Expected Family Contribution Colleges decide how much financial aid to offer based on your need
emphasis You use need in expressions such as I need hardly say and I needn't add to emphasize that the person you are talking to already knows what you are going to say. I needn't add that if you fail to do as I ask, you will suffer the consequences. Need is also a verb. I hardly need to say that I have never lost contact with him
Student need is computed by subtracting the EFC from the COA
If you tell someone that they needn't do something, or that something needn't happen, you are telling them that that thing is not necessary, in order to make them feel better. You needn't worry Buying budget-priced furniture needn't mean compromising on quality or style Loneliness can be horrible, but it need not remain that way Need is also a verb. He replied, with a reassuring smile, `Oh, you don't need to worry about them.' You don't need to be a millionaire to consider having a bank account in Switzerland
People in need do not have enough of essential things such as money, food, or good health. The education authorities have to provide for children in need Remember that when both of you were in need, I was the one who loaned you money
The difference between a student's budget and Expected Family Contribution
{f} require; be in distress, be under hardship; be obligated
Want of the means of subsistence; poverty; indigence; destitution
Something needed
A state that requires supply or relief; pressing occasion for something; necessity; urgent want
A state of perceived deprivation
a pre-requisite for need to exist is that an individual have an ability to benefit from receipt of a health care service at the individual level That is, there must exist a service that can effectively address the health defect in question For societal level judgements, other factors such as resource constraints and cultural norms may influence judgements of what constitutes health care need, especially what needs can be met from the public purse (S2, II 2 ii) chinese | russian
If you say that someone needn't do something, you are telling them not to do it, or advising or suggesting that they should not do it. Look, you needn't shout She need not know I'm here. Need is also a verb. Come along, Mother, we don't need to take up any more of Mr Kemp's time
The difference between the resources available to the student (from parents and the student) and the student's cost of education budget
In financial aid, Need refers to the difference between the Estimated Family Contribution and the student's Budget (Budget - EFC = Need)
The difference between the Cost of Education and the Expected Family Contribution (EFC) is the student's financial need -- the gap between the cost of attending the school and the student's resources
You can tell someone that there's no need for them to do something as a way of telling them not to do it or of telling them to stop doing it, for example because it is unnecessary. There's no need to call a doctor `I'm going to come with you.' --- `Now look, Sue, there's no need.'
To be in want of; to have cause or occasion for; to lack; to require, as supply or relief
That which is needful; anything necessary to be done; pl
Situation of need; peril; danger
Of necessity
The perceived difference between the current state and a desired state
anything that is necessary but lacking; "he had sufficient means to meet his simple needs"; "I tried to supply his wants"
The difference between the COA and the EFC is the student's financial need - the gap between the student's resources and the cost of attending the school The financial aid package is often based on the amount of financial need The process of determining a student's need is known as the need analysis
If someone needn't have done something, it was not necessary or useful for them to do it, although they did it. I was a little nervous when I announced my engagement to Grace, but I needn't have worried We spent a hell of a lot of money that we needn't have spent. If someone didn't need to do something, they needn't have done it. You didn't need to give me any more money you know, but thank you
have or feel a need for; "always needing friends and money"
To be wanted; to be necessary
need I say more
Used to say that audience can predict the result of something

Joe Bloggs became president - need I say more?.

need it yesterday
To need something immediately or urgently; to need something that is already late

Take care of it then,” the President shouted. “I need a summary of the situation and I need a solution. And, I need it yesterday.”.

need not
Don't have to

You need not worry about your appearance, because you spend most of the time alone.

need-based
With respect to financial or other assistance, derived from need rather than earned by merit
need-fire
A ritual fire created by friction
need-to-know
(adjective & noun) (designating) the principle or practice of telling people only what it is necessary for them to know to carry out a task effectively
need the spur
need incentive, require motivation
need-blind
A term used in college admission to describe the fact that the school does not take into account the applicant's ability to pay when making admission decisions
need-blind
Under need-blind admissions, the school decides whether to make an offer of admission to a student without considering the student's financial situation Most schools use a need-blind admissions process A few schools will use financial need to decide whether to include marginal students in the wait list
need-blind
This term refers to financial aid awarded without regard to financial need Need-blind awards are given to people based on criteria other than financial need such as course of study, ethnic background or selected school
need-blind
In need-blind admissions, a school decides whether to offer admission to a student without considering the student's financial situation
need-to-know
on a need-to-know basis if information is given to people on a need-to-know basis, they are given only the details that they need at the time when they need them
Certificate of Need
A legal document issued by a federal or state regulatory agency with authority over an area which affirms that a proposed acquisition, expansion, or creation of a facility falling under that authority is required to fulfill the needs of a community
Certificates of Need
plural form of Certificate of Need
I need Internet access
Indicates that the speaker needs Internet access
I need a battery
Indicates that the speaker needs an electrical battery
I need a compass
Indicates that the speaker needs a compass
I need a condom
Indicates that the speaker needs a condom
I need a dictionary
Indicates that the speaker needs a dictionary
I need a drink
A phrase used to indicate that the speaker desires an alcoholic beverage
I need a drink
A phrase used to indicate that the speaker is thirsty for water or a non-alcoholic beverage
I need a guide
Indicates that the speaker needs a person to guide him or her
I need a guide
Indicates that the speaker needs a book or document to guide him or her
I need a lawyer
Indicates that the speaker needs a lawyer
I need a map
Indicates that the speaker needs a map
I need a pen
Indicates that the speaker needs a pen
I need a pencil
Indicates that the speaker needs a pencil
I need a postage stamp
Indicates that the speaker needs a postage stamp
I need a postcard
Indicates that the speaker needs a postcard
I need a razor
Indicates that the speaker needs a razor
I need a sanitary napkin
Indicates that the speaker needs a sanitary napkin
I need a taxi
Indicates that the speaker needs a taxi
I need a toothbrush
Indicates that the speaker needs a toothbrush
I need a towel
Indicates that the speaker needs a towel
I need an interpreter
Indicates that the speaker needs an interpreter
I need an umbrella
Indicates that the speaker needs an umbrella
I need aspirin
Indicates that the speaker needs aspirin
I need clothes
Indicates that the speaker needs clothes
I need food
Indicates that the speaker needs food
I need gas
Indicates that the speaker needs gasoline
I need internet access
Alternative spelling of I need Internet access
I need money
Indicates that the speaker needs money
I need petrol
Indicates that the speaker needs petrol
I need privacy
Indicates that the speaker needs privacy
I need shampoo
Indicates that the speaker needs shampoo
I need shelter
Indicates that the speaker needs shelter
I need soap
Indicates that the speaker needs soap
I need sunblock
Indicates that the speaker needs sunblock lotion
I need toilet paper
Indicates that the speaker needs toilet paper
I need toothpaste
Indicates that the speaker needs toothpaste
I need water
Indicates that the speaker needs water
I need writing paper
Indicates that the speaker needs paper to write on it
I need your help
Indicates that the speaker needs assistance from the interlocutor
a friend in need is a friend indeed
: A needy friend is an undesirable friend
a friend in need is a friend indeed
: A true friend is one who helps you when you are in need
a friend in need is a friend indeed
: Someone who needs your help is likely to be more friendly towards you
call-by-need
An evaluation strategy in which the arguments to a function are evaluated the first time they are used in that function
if need be
If necessary; if there is a need
needed
Necessary; being needed
needed
Simple past tense and past participle of need
needlessly
To a degree or extent beyond what is needed

He was always needlessly anxious about his dog.

needlessly
Without need

He worried needlessly about his dog.

needlessness
The state or characteristic of being needless
needs
plural form of need
needs
Third-person singular simple present indicative form of need
on a need-to-know basis
remaining secret or hidden until it is needed to be known (by a particular party)
you don't need a weatherman to know which way the wind blows
You don't need an expert to tell you what you already know
you need a bath
You need to take a bath
i need a place to crash
i need a place to sleep
needful
{a} indispensibly requisit, neccessary, fit
needfully
{a} with need or want, necessarily
needless
{a} unnecessary, not requisit, useless
needlessly
{a} without need, unnecessarily
needlessness
{n} an unnecessary state or quality
needs
{a} from need, necessarily, indispensably
A need
demand
needed
past of need
needed
necessary for relief or supply; "provided them with all things needful
needed
necessary for relief or supply; "provided them with all things needful"
needed
{s} essential; required; necessary
needful
needfull
needful
{s} necessary; important; required
needful
necessary for relief or supply; "provided them with all things needful"
needful
Needed, necessary, mandatory
needful
Necessary for supply or relief; requisite
needful
Full of need; in need or want; needy; distressing
needful
Needful means necessary. The section of society most needful of such guidance is the young male. stoppages for needful rest and recreation. necessary
needfully
In a needful manner
needfully
in a necessary manner, in an essential way necessarily, of need
needless
Not wanted; unnecessary; not requisite; as, needless labor; needless expenses
needless
{s} excessive, superfluous; of no use or justification
needless
emphasis You use needless to say when you want to emphasize that what you are about to say is obvious and to be expected in the circumstances. Our budgie got out of its cage while our cat was in the room. Needless to say, the cat moved quicker than me and caught it. = of course
needless
unnecessary and unwarranted; "a strikers' tent camp was burned with needless loss of life"
needless
Without sufficient cause; groundless; causeless
needless
Having no need
needless
Not needed
needless
Something that is needless is completely unnecessary. But his death was so needless `I have never knowingly exposed any patient to needless risks,' he said. + needlessly need·less·ly Half a million women die needlessly each year during childbirth
needlessly
unnecessarily, superfluously, without justification
needlessly
In a needless manner
needlessly
without need; "it would needlessly bring badness into the world"
needlessly
without need; "it would needlessly bring badness into the world
needlessness
The characteristic of being needless
needlessness
{i} lack of need; superfluousness, state of being excessive; condition of being unnecessary
needs
Of necessity; necessarily: We must needs go
needs
the basic but essential products which we need in order to live, e g water, shelter, warmth
needs
Genus: Requirements Differentia: For survival
needs
The desire for something a person feels is worthwhile
needs
Of necessity; necessarily; indispensably; often with must, and equivalent to of need
needs
We all have basic human physical and psychological needs These include the need to feel secure, to have a strong sense of personal identity and to be recognized and validated by others A conflict may involve a demand to meet the human needs of an individual or group Meeting these needs makes successful resolution of the dispute more likely
needs
  In most cases they're really just wants   (December 2002)
needs
'Needs' refer to the social, physiological and cultural demands of a human being, formed by society and which could be said are the motive for his acting 'Claims' refer to the corresponding demands formed by the individual himself
needs
a database service and text search and retrieval system (Nikkei)
needs
The estimated costs for constructing publicly owned wastewater conveyance or treatment facilities or funding activities that are eligible for SRF assistance under the CWA
needs
- those things that everyone must have to survive
needs
the cost estimate for constructing publicly owned wastewater treatment facilities potentially eligible for Federal financial assistance
needs
In fundraising terms, refers specifically to the institution's dollar requirements that can constitute objectives, for an intensive campaign or for a continuing fund development program See also: Capital Needs, Endowment Needs, Program Needs, Project Needs, Validated Needs Topic areas: Fundraising and Financial Sustainability
needs
Business-oriented high-level requirements, the Owner's or user's requirements to be satisfied by the project
needs
Events that must occur in your relationship for you to be content or happy An unmet need will result in an "issue", and must be addressed for you to successfully function in the relationship Needs are persistent over time There are usually many ways to meet a need
needs
Of necessity; necessarily; indispensably; often with must, and equivalent to "of need"
needs
Third-person singular indicative present tense of to need
needs
innate feelings of deprivation in a person See Wants
needs
The things in life that are required for basic survival, such as shelter, food and clothing
needs
necessarily, of necessity
needs
Plural of need
needs
Nasa End-to-End Data System
needs
Something deemed to be necessary for survival that has no or few substitutes Most of what we perceive we need is in fact a "want " There are substitutes for almost everything
needs
Result from a discrepancy between an actual and a desired state of being
needs
in such a manner as could not be otherwise; "it is necessarily so"; "we must needs by objective"
needs
The fundamental motivations and requirements of people, not to be confused with "wants" or "desires" The distinction between "needs" and "wants" becomes subject to debate beyond the minimal levels of basics such as food, clothing, shelter, drinkable water, and breathable air Items that most Americans would consider necessities of life may be useless extravagances to other cultures Psychological studies have indicated that conditions that should have no effect on the body may be necessities for maintaining mental health, and therefore physical health and productivity
Türkçe - İngilizce

need teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

need not
{k} needn't
need