responsible

listen to the pronunciation of responsible
İngilizce - Türkçe
sorumlu

O, çevreden sorumlu bakandır. - He is the minister responsible for the environment.

Bu kırık pencereden o sorumludur. - She is responsible for this broken window.

{s} mesul
(Askeri) SORUMLU: Bir görevin yerine getirilmesiyle yükümlü
{s} sorumlu, mesul: They are responsible to me for the results. Onlar sonuçlardan bana karşı sorumludur
-den sorumlu
-e karşı sorumlu
yükümlü
{s} sorumluluk sahibi

Ben işte güvenilir ve sorumluluk sahibi bir insanım. - I'm a reliable and responsible person at work.

sorumluluk gerektiren
sorumluluk isteyen
{s} güvenilir

Sami çok güvenilir ve sorumluydu. - Sami was very reliable and responsible.

Ben işte güvenilir ve sorumluluk sahibi bir insanım. - I'm a reliable and responsible person at work.

emin

Tom'un sorumlu olduğundan emin değilim. - I'm not certain Tom is responsible.

Sami, Leyla'nın ölümü için kimin sorumlu olduğunu bildiğinden emindi. - Sami was certain he knew who was responsible for Layla's death.

{s} sağlam
(for/to ile) -den sorumlu
itimada layık
soru

Kazadan sorumlu olan benim. - It is I that am responsible for the accident.

O, çevreden sorumlu bakandır. - He is the minister responsible for the environment.

mesuliyetli
They are responsible to me for the results So nuçlardan onlar bana karşı mesuldür
responsiblyitimada layık olarak
responsibility
{i} mesuliyet
responsibility
sorumluluk

Bu karışıklık için kim sorumluluk alıyor? - Who's taking responsibility for this mess?

O, beni daha fazla sorumluluktan kurtarıyor. - That absolves me from further responsibility.

responsible fishery
(Denizbilim) sorumlu balıkçılık
responsible for
-den sorumlu olmak
responsible for
bakmak
responsible party government
(Politika, Siyaset) sorumlu parti hükümeti
responsible use
sorumlu kullanım
responsible for
den sorumlu
responsible behavior
sorumlu davranış
responsible person
sorumlu kişi
responsible for
(Fiili Deyim ) -den sorumlu olmak , meşgul olmak
responsible for
-den sorumlu
responsible officer
(Askeri) SORUMLU SUBAY: Kanun ve yönetmeliklere göre bir görevin yerine getirilmesinden sorumlu subay. Bu subayın, ikmal anlamında bir yetkisi bulunmayabilir. Ayrıca bakınız: "accountable officer"
responsible production
(Askeri) sorumlu üretim
refuse to be responsible for
sorumlu olmak reddediyorum
environmentally-responsible
Çevreye duyarlı
responsibility
yükümlülük
responsibility
sorum

Arkadaşlarının sorumluluğunu üstüne aldı. - He will take on the responsibility for his friends.

Taro güçlü bir sorumluluk duygusuna sahiptir. - Taro has a strong sense of responsibility.

responsibility
boyun
responsibly
sorumluca
be responsible for
den sorumlu olmak
be responsible for
-den sorumlu olmak
be responsible for
bakmak
consider someone responsible
birini sorumlu tutmak
deem someone responsible
sorumlu tutmak
responsibility
yük

Ben bu sorumluluğu Tom'a yükleyemem. - I can't burden Tom with that responsibility.

responsibility
uhde
responsibility
ağırlık
responsibleness
sorumluluk
sole responsible
yegane sorumluluk
sole responsible
yegane sorumlu
sole responsible
tek sorumlu
to be responsible for
-den sorumlu olmak
to be responsible for
bakmak
be responsible for
sorumlusu olmak
responsibly
sorumlu olarak
accountable; responsible; sensitive
hesap verebilir, sorumlu, duyarlı
be held responsible
(deyim) sorumlu tutulmak
be responsible for
-in nedeni/sorumlusu olmak, -den sorumlu olmak
feel responsible
borç bilmek
legally responsible
yasal olarak sorumlu
person responsible
sorumlu kişi
to be responsible
mesule
to be responsible
mesul olmak
to the responsible department
sorumlu makama, ilgili makama
be held responsible
mal edilmek
be held responsible for
üzerine kalmak
be responsible from
sorumlu olmak
fully responsible
tam mükellef
hold responsible
hesap sormak
hold responsible
sorumlu tutmak
potentially responsible party
(Çevre) potansiyel sorumlu taraf
responsibility
{i} ödeme gücü
responsibility
{i} sağlamlık
responsibility
{i} güvenilirlik
responsibility
temyiz gücü
responsibility
(Askeri) SORUMLULUK: 1. Verilen bir görevi başarılı bir sonuca ulaştırma yükümü. Emir ve komuta yetkisi ve başarıyı temin için gerekli davranışlar, sorumluluğun gerekleridir. 2. Bir şahsın kendisine emanet edilen veya kullanımı altındaki malı emniyet altında bulundurma ve yerinde kullanma yükümlülüğü. Ayrıca bakınız: "accountability"
to be responsible for
(Avrupa Birliği) sorumlu olmak
İngilizce - İngilizce
Able to be trusted; reliable; trustworthy

He looks like a responsible guy.

Capable of responding to any reasonable claim; able to answer reasonably for one's conduct and obligations; capable of rational conduct
Answerable for an act performed or for its consequences; accountable; amenable, especially legally or politically

Parents are responsible for their child's behaviour.

Involving responsibility; involving a degree of personal accountability on the part of the person concerned

She has a responsible position in the firm.

Being a primary cause or agent of some event or action; capable of being credited for something, or of being held liable for something

Who is responsible for this mess?.

Liable to respond; likely to be called upon to answer; accountable; answerable; amenable; as, a guardian is responsible to the court for his conduct in the office
being the agent or cause; "determined who was the responsible party"; "termites were responsible for the damage"
Able to respond or answer for one's conduct and obligations; trustworthy, financially or otherwise; as, to have a responsible man for surety
Involving responsibility; involving a degree of accountability on the part of the person concerned; as, a responsible office
{a} answerable, accountable, able to pay
Responsible jobs involve making important decisions or carrying out important tasks. I work in a government office. It's a responsible position, I suppose, but not very exciting
If someone or something is responsible for a particular event or situation, they are the cause of it or they can be blamed for it. He still felt responsible for her death I want you to do everything you can to find out who's responsible
{s} dependable, reliable; accountable, liable
To be placed in control and having to be answerable A competitor remains completely responsible for the safe operation of his balloon at all stages of inflation, launch, flight and landing
worthy of or requiring responsibility or trust; or held accountable; "a responsible adult"; "responsible journalism"; "a responsible position"; "the captain is responsible for the ship's safety"; "the cabinet is responsible to the parliament
If you are responsible to a person or group, they have authority over you and you have to report to them about what you do. I'm responsible to my board of directors
Responsible people behave properly and sensibly, without needing to be supervised. He feels that the media should be more responsible in what they report. + responsibly re·spon·sibly He urged everyone to act responsibly
If you are responsible for something, it is your job or duty to deal with it and make decisions relating to it. the minister responsible for the environment
Capable of responding to any reasonable claim; able to answer reasonably for ones conduct and obligations; capable of rational conduct
adj 1 Being the source or cause of something 2 Assuming obligations, duties, connections, commitments, etc
having an acceptable credit rating; "a responsible borrower"
a bidder/proposer that has conducted themselves in an acceptable manner as determined by the Board of Supervisors, and has the financial and managerial ability to perform the required work
being the agent or cause; "determined who was the responsible party"; "termites were responsible for the damage" worthy of or requiring responsibility or trust; or held accountable; "a responsible adult"; "responsible journalism"; "a responsible position"; "the captain is responsible for the ship's safety"; "the cabinet is responsible to the parliament
to be reliable; to be trustworthy
responsive
responsible trading
A movement within financial trading that stresses service providers’ obligations to shield financial traders from the risk factors in trading
responsible trading
Financial asset management which is undertaken along conservative lines
responsible behavior
behavior that shows maturity of thought and action
responsible for
being the agent or cause; "determined who was the responsible party"; "termites were responsible for the damage"
responsible job
work involving many obligations and duties as well as a great deal of authority and accountability
responsible person
person who fulfills his obligations
responsible position
position with many obligations and duties as well as a great deal of authority and accountability
responsibility
The obligation to carry forward an assigned task to a successful conclusion. With responsibility goes authority to direct and take the necessary action to ensure success. (JP 1-02 Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms)
responsibility
The state of being responsible, accountable, or answerable

Responsibility is a heavy burden.

responsibility
A duty, obligation or liability for which someone is held accountable

The responsibility of the great states is to serve and not to dominate the world - Harry S. Truman.

responsibility
The obligation for the proper custody, care, and safekeeping of property or funds entrusted to the possession or supervision of an individual. (JP 1-02 Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms)
responsibleness
The state of being responsible; responsibility
responsibility
{n} liability to answer or to pay, ability to pay
responsibleness
{n} liability to answer or to pay, ability to pay
criminally responsible
punishable, accountable, may be held responsible
he is responsible
he is liable, it is his responsibility
hold responsible for
consider to be liable for
responsibility
A duty, obligation or liability for which someone is responsible or accountable
responsibility
The condition of being accountable for your actions Accepting responsibility for one's actions means that the individual who commits an act is the one who must explain the act and accept any consequences
responsibility
refers to a person attempting to meet the expectations others have of them
responsibility
a form of trustworthiness; the trait of being answerable to someone for something or being responsible for one's conduct; "he holds a position of great responsibility"
responsibility
n The state, quality or fact of being responsible
responsibility
If you accept responsibility for something that has happened, you agree that you were to blame for it or you caused it. No one admitted responsibility for the attacks
responsibility
That for which anyone is responsible or accountable; as, the resonsibilities of power
responsibility
an informal requirement associated with some thing (e g , an object, class, type, interface, component, package, external)
responsibility
Being responsible; being accountable; having a duty
responsibility
If you have responsibility for something or someone, or if they are your responsibility, it is your job or duty to deal with them and to take decisions relating to them. Each manager had responsibility for just under 600 properties
responsibility
1 Complete Responsibility - Individual has complete authority to take whatever action is deemed advisable or necessary, subject only to the policies or general rules laid down 2 Delegated Responsibility - Individual has authority to take whatever action is deemed advisable or necessary; may initiate and carry out the action but should advise superior of action taken; must inform superiors of non-routine situations 3 General Responsibility - Individual is required to gain approval of supervisor before proceeding with the action which is deemed necessary or advisable
responsibility
Being obliged to answer, as for one's actions, to an authority that may impose a penalty for failure
responsibility
{i} duty, obligation; accountability, liability; thing which a person is requested to do as part of a job or a role or as a legal obligation
responsibility
Monitors performance standards Follows up on assigned tasks Self-Worth Accepts responsibility for own behavior Understands own impact on others
responsibility
If someone is given responsibility, they are given the right or opportunity to make important decisions or to take action without having to get permission from anyone else. She would have loved to have a better-paying job with more responsibility
responsibility
A contract or obligation of a type or class
responsibility
The fact of being in charge of a certain job or task
responsibility
class An obligation of an entity May include information to maintain or behavior to perform (Wirfs-Brock) May be fulfilled by structure (attributes and associations), procedure (operations and transitions), or delegated to other entities
responsibility
The obligation for the proper custody, care, and safekeeping of property or funds entrusted to the possession or supervision of an individual
responsibility
when you accept the results of something that you've done, you've taken responsibility for your actions, even if it's not the result you expected - once you've taken responsibility for your life, you can do something about it
responsibility
The obligation to carry forward an assigned task to a successful conclusion. With responsibility goes authority to direct and take the necessary action to ensure success
responsibility
Duty or obligation
responsibility
that quality which is shifted from the Gang to everyone else
responsibility
Your responsibilities are the duties that you have because of your job or position. He handled his responsibilities as a counselor in an intelligent and caring fashion
responsibility
the concept of being able to care for, to reach or to be; the ability and willingness to be cause To accept responsibility for something is to accept that one operated as cause in the matter It should be clearly distinguished from such lower-level considerations as blame or praise, which include the further evaluation of the goodness or badness of the thing caused
responsibility
Acting fairly and doing the right thing
responsibility
The manager's duty to perform an assigned task
responsibility
To be entrusted with or assigned a duty or charge In many instances responsibility is assumed, appropriate with one's duties Responsibility is distinct from accountability A supervisor can assign responsibility but cannot give away his or her accountability: the manager is ultimately responsible
responsibility
* The moral and forward-looking sense of responsibility is the sense in which one is responsible for achieving (or maintaining) a good result in some matter The idea is that one is entrusted with achieving or maintaining this outcome, and expected to both have relevant knowledge and skills, and to make a conscientious effort However, despite one's best efforts, the result may not be achieved For example, patients of responsible physicians may die, and the work of a responsible engineer may result in an accident because the accident was not foreseeable, it was not possible to compensate for the factors causing the accident, or because others were unwilling to heed the engineer's warnings
responsibility
You are able to choose between what is right and what is wrong You are responsible for your behavior and you accept the consequences of you behavior You can be trusted You are reliable
responsibility
Ability to answer in payment; means of paying
responsibility
In all human endeavours, individually and collectively, we have a responsibility to recognize our own interests within a framework of sustainable development The basic notion is that all of us, and all of the organizational constructs of our society (including government, corporations and unions) should voluntarily exercise choice to "do the right thing", and to "make the right choices "
responsibility
The state of being responsible, accountable, or answerable, as for a trust, debt, or obligation
responsibility
If you think that you have a responsibility to someone, you feel that it is your duty to take action that will protect their interests. She had decided that as a doctor she had a responsibility to her fellow creatures
responsibility
the proper sphere or extent of your activities; "it was his province to take care of himself"
responsibility
the social force that binds you to your obligations and the courses of action demanded by that force; "we must instill a sense of duty in our children"; "every right implies a responsibility; every opportunity, an obligation; every possession, a duty"- John D Rockefeller Jr
responsibility
If you think that you have a responsibility to do something, you feel that you ought to do it because it is morally right to do it. The court feels it has a responsibility to ensure that customers are not misled = duty
responsibility
(for a Task) n liable to be called to account The person responsible for a task has sole responsibility for the task and is automatically directly involved Only the person responsible can modify task details
responsibility
to be responsible is to meet the expectations of the moral community to act within certain limits
responsibility
The ability and willingness to admit that one is cause The ability to respond as if one is in control
responsibility
The state or quality of being in control and having to answer for something
responsibleness
{i} reliability, dependability; liability, accountability
responsibleness
a form of trustworthiness; the trait of being answerable to someone for something or being responsible for one's conduct; "he holds a position of great responsibility"
responsibly
In a responsible manner
responsibly
in a responsible manner; "we must act responsibly
responsibly
in a responsible manner; "we must act responsibly"
responsibly
in a sensible way which makes people trust you   irresponsibly act/behave responsibly
responsibly
dependably, reliably
self-responsible
{s} able to deal with obligations alone, able to meet one's commitments without outside help
Türkçe - İngilizce

responsible teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

kasa tazminatı extra amount paid one responsible
for handling cash
responsible