kötülüğünden

listen to the pronunciation of kötülüğünden
Türkçe - İngilizce
from pure spite
out of spite
spite
kötü
wicked

Once there lived a very wicked king in England. - Bir zamanlar İngiltere'de çok kötü bir kral yaşarmış.

Don't do wicked things. - Kötü şeyler yapmayın.

kötü
poor

We had a poor harvest because of the lack of water. - Su yokluğu nedeniyle kötü hasat hasat yaptık.

I am concerned about his poor health. - Ben onun kötü sağlığı hakkında endişe duyuyorum.

kötü
evil

Money is the root of all evil. - Para tüm kötülüklerin köküdür.

In my opinion, Twitter bird is the most evil bird in our world. - Kendi görüşüme göre, Twitter kuşu dünyamızdaki en kötü kuştur.

kötü
bad

This house is nearby, it has two bedrooms and a living room, and the decoration isn't bad; it's 1500 a month. - Bu ev yakında, iki yatak odası ve bir oturma odası var, ve dekorasyonu kötü değil; ayda 1500.

Don't say bad things about others. - Diğerleri hakkında kötü şeyler söyleme.

kötü
nasty

His brother was nasty to me. - Onun kardeşi bana göre kötüydü.

He caught a nasty cold because he stayed up late last night. - Dün gece geç saatlere kadar yatmadığı için kötü üşüttü.

kötü
worse

The wind was blowing violently, and to make matters worse, it began raining. - Rüzgar şiddetli esiyordu ve daha da kötüsü, yağmur yağmaya başladı.

You should consult a doctor if the symptoms get worse. - Belirtiler daha da kötüleşiyorsa bir doktora danışmalısın.

kötü
haunted
kötü
lousy

My uncle is a lousy driver. - Amcam kötü bir sürücü.

I'm a lousy fisherman. - Ben kötü bir balıkçıyım.

kötü
gross
kötü
fatal
kötü
baneful
kötü
(Konuşma Dili) really (used as an intensifier): Kötü acıyor. It really hurts
kötü
dreadfull
kötü
eviler
kötü
angrily; malevolently; maliciously
kötü
evilest
kötü
not good
kötü
perverted
kötü
bleak

My prognosis is bleak. - Benim prognozum kötü.

kötü
dissolute
kötü
miserable

The weather was miserable yesterday. - Hava dün çok kötüydü.

The experiment resulted in a miserable failure. - Deney çok kötü bir başarısızlıkla sonuçlandı.

kötü
evildoer

He is an evildoer, are you aware of that? - O bir kötülük eden bir kimse, bunun farkında mısın?

kötü
frightful
kötü
{s} dark

It grew dark, and what was worse, we lost our way. - Hava karardı, ve daha da kötüsü, yolumuzu kaybettik.

Beth is afraid of the dark because of her evil brother. - Beth kötü erkek kardeşinden dolayı karanlıktan korkuyor.

kötü
{s} horrible

Tom couldn't shake the feeling that something horrible was about to happen. - Tom kötü bir şey olmak üzere olduğu hissini atlatamadı.

I hate Sunday! It's a horrible day! - Pazar gününden nefret ediyorum! Çok kötü bir gün!

kötü
{s} malign

George III has been unfairly maligned by historians. - George III, tarihçiler tarafından haksız yere kötü muamele gördü.

Tom is a malignant narcissist. - Tom kötü huylu bir narsisist.

kötü
poorly

Tom did poorly on the test. - Tom testte kötü şekilde yaptı.

One problem translators face is that sometimes the source document is poorly written. - Çevirmenlerin karşılaştığı bir sorun kaynak belgenin kötü yazılmasıdır.

kötü
adverse
kötü
sorry

We are sorry about the bad weather. - Kötü hava hakkında üzgünüz.

You called me at bad time. Sorry, I'm busy. - Kötü bir zamanda beni aradın. Üzgünüm, meşgulüm.

kötü
crummy
kötü
{s} rough

Tom had a rough day at work. - Tom iş yerinde kötü bir gün geçirdi.

kötü
badly

I must have expressed myself badly. - Ben kendimi kötü bir şekilde ifade etmiş olmalıyım.

I am very much surprised to hear that he got badly injured in a motorcar accident. - Ben onun bir otomobil kazasında kötü yaralandığını duyunca çok şaşırdım.

kötü
hedge
kötü
{s} dreadful
kötü
bitter

I had a bad cough, so I took the bitter medicine. - Kötü bir öksürüğüm vardı, bu yüzden acı reçete aldım.

kötü
corrupt

Money was corrupting Tom. - Para Tom'u kötü yola sürüklüyordu.

The corruption of the best is the worst. - En iyi yolsuzluk, en kötüdür.

kötü
worthless
kötü
(deyim) go hard with
kötü
beastly
kötü
(Tıp) mis-
kötü
(Argo) wack
kötü
sticky
kötü
wrongful
kötü
(Felsefe) wrong

Our experiment went wrong last week. - Geçen hafta deneyimiz kötü geçti.

There was nothing wrong with their ability, it was just that the expense for each unit was so vast that the cost performance was bad. - Onların yeteneğiyle ilgili yanlış bir şey yoktu, o sadece maliyet performansı kötü olan her bir ünite için giderin çok yüksek olmasıydı.

kötü
wretched
kötü
reprobate
kötü
unfavourable
kötü
unfortunate

Unfortunately, I have bad news. - Maalesef kötü haberlerim var.

Unfortunately, I have bad news. - Ne yazık ki kötü haberim var.

kötü
(deyim) go hard for
kötü
unwell

Sami was feeling unwell. - Sami kendini kötü hissediyordu.

kötü
vice

I have vices, but gambling isn't one of them. - Benim kötü alışkanlıklarım var fakat kumar onlardan biri değil.

Gambling isn't one of Tom's vices. - Kumar Tom'un kötü alışkanlıklarından biri değil.

kötü
transgressive
kötü
awful

Last summer was awful. - Geçen yaz çok kötüydü.

Although natto smells awful, it is delicious. - Natto kötü kokmasına rağmen, lezzetlidir.

kötü
unrighteous
kötü
poisonous

Thousands of people lost their lives in the Bhopal Gas Tragedy, and even today hundreds of thousands of people still suffer from the ill-effects of the poisonous gas. - Binlerce insan Bhopal Gaz Trajedisi'nde hayatlarını kaybetti ve bugün bile yüzlerce, hatta binlerce insan hâlâ zehirli gazın kötü etkilerinden muzdariptir.

kötü
iniquitous
kötü
sinister
kötü
hateful
kötü
maleficent
kötü
ill

You ought not to speak ill of others behind their backs. - Başkalarını arkalarından kötülememelisiniz.

He is always complaining of ill treatment. - O her zaman kötü muameleden şikayetçi.

kötü
malignant

Tom is a malignant narcissist. - Tom kötü huylu bir narsisist.

kötü
sinful
kötü
amiss
kötü
hopeless
kötü
nice

One of the nice things about being bald is that you never have a bad hair day. - Kel olmakla ilgili güzel şeylerden biri, asla kötü bir saçlı bir gününün olmamasıdır.

He is very nice. He never speaks ill of others. - O çok kibardır. Başkalarının hakkında asla kötü konuşmaz.

kötü
rotten

One rotten apple spoils the barrel. - Bir kötünün bin iyiye zararı var.

kötü
deep
kötü
foul

That foul odor is coming from the river. - O kötü koku nehirden geliyor.

There was a strange, foul-smelling brown liquid in the waste basket. - Çöp sepetinde garip, kötü kokulu kahverengi bir sıvı vardı.

kötü
seamy
kötü
unwholesome
kötü
pernicious
kötü
{s} purple
kötü
be bad
kötü
the worse
kötü
the evil

She told me about the evils of stealing. - O bana çalmanın kötülüklerinden bahsetti.

He held forth for more than an hour on the evils of nuclear power. - O, nükleer enerjini kötülükleri üzerine bir saatten daha fazla nutuk çekti.

kötü
bad to
kötü
poor to
kötü
{i} abuse

Tom abuses his authority, so no one likes him. - Tom otoritesini kötüye kullanıyor, bu yüzden hiç kimse onu sevmiyor.

Tom has a problem with drug abuse. - Tom'un ilacı kötü amaçla kullanma sorunu vardır.

kötü
{s} feeble
kötü
{s} unhallowed
kötü
{s} devilish
kötü
execrable
kötü
ungodly
kötü
mark

At worst, I will get an average mark. - En kötü ihtimalle, ortalama bir puan alacağım.

kötü
{s} indifferent
kötü
disagreeable
kötü
{s} hellish
kötü
{s} stinking

This fish is stinking. - Bu balık kötü kokuyor.

kötü
{s} chintzy
kötü
{s} vicious

Sami was a vicious malicious salesman. - Sami kötü niyetli bir satıcıydı.

kötü
{s} harmful
kötü
mis

I made a bad mistake on the test. - Testte kötü bir hata yaptım.

Tom speaks French so badly that he is often misunderstood. - Tom Fransızcayı o kadar kötü konuşuyor ki çoğunlukla yanlış anlaşılıyor.

kötü
{s} grotty
kötü
miscreant
kötü
rank
kötü
crook
kötü
{s} nefarious
kötü
currish
kötü
{s} obnoxious
kötü
horrid
kötü
off

He is badly off, because his book doesn't sell well. - O oldukça kötü, çünkü kitabı iyi satmıyor.

This gas gives off a bad smell. - Bu gaz kötü bir koku verir.

kötü
black

Black cats are bad luck. - Siyah kediler kötü şanstır.

Some people believe that black cats bring bad luck. - Bazı insanlar siyah kedilerin kötü şans getirdiklerine inanırlar.

kötü
worthless, poor in quality
kötü
{s} portentous
kötü
bad, evil, nasty, foul
kötü
evil, wicked
kötü
fierce
kötü
offensive

Nigger is an offensive word. - Zenci kötü bir kelimedir.

kötü
dread
kötü
flyblown
kötü
ropy
kötü
iniqultous
kötü
shabby
kötü
{s} ugly

Tom thought the watch Mary had given him was ugly. - Tom Mary'nin ona verdiği saatin kötü olduğunu düşündü.

Your English doesn't sound ugly. - İngilizcen kötü görünmüyor.

kötü
sardonic
kötü
heinous
Türkçe - Türkçe

kötülüğünden teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

kötü
Zararlı, tehlikeli
kötü
Kişi veya toplum üzerinde olumsuz etkileri olan. İyi, gerekli niteliklere sahip olmayan. İstenilmeyen, gereksiz davranışları olan veya bu davranışlara eğilimli olan (kimse). İstenilmeyen, beğenilmeyen, yararsız, uygun olmayan bir biçimde
kötü
Korku, endişe veren: "Yabancının bu kötü kasdına yalnız azmimizle karşı koyduk."- R. E. Ünaydın
kötü
İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan (nesne), fena, iyi karşıtı
kötü
Hoşa gitmeyen
kötü
Kaba ve kırıcı: "Kızına söylemedik kötü lakırtı bırakmamış."- M. Ş. Esendal
kötü
Aşırı, çok
Kötü
(Hukuk) MALUS
Kötü
(Osmanlı Dönemi) FENA
Kötü
berbat
kötü
İstenilmeyen, gereksiz davranışları olan veya bu davranışlara eğilimli olan (kimse)
kötü
Az, yetersiz
kötü
Kaba ve kırıcı
kötü
İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, fena, iyi karşıtı
kötü
Korku, endişe veren
kötü
Kişi veya toplum üzerinde olumsuz etkileri olan
kötü
İyi, gerekli niteliklere sahip olmayan
kötü
İstenilmeyen, beğenilmeyen, yararsız, uygun olmayan bir biçimde
kötülüğünden