black

listen to the pronunciation of black
İngilizce - Türkçe
siyah

Onlar bir siyah ve bir beyaz köpeği beslediler. - They fed a black and a white dog.

Siyah beyaz bir köpeğim var. - I own a white and black dog.

{s} kara

Ak akçe kara gün içindir. - A white coin is for a black day.

Kara kedileri sever misin? - Do you like black cats?

siyahi

Bazı Siyahiler daha radikal çözümler arıyor. - Some Blacks seek more radical solutions.

Obama, Beyaz Saray'daki ilk siyahi başkan. - Obama is the first black president in the White House.

siyah renk

Onun saçı siyah renkli ve uzundur. - His hair is black in color and long.

O her zaman siyah renkli kıyafetler giyer. - He always wears black clothes.

yağız (at)
morartmak
siyaha boyamak

Tom saçlarını siyaha boyamak istediğini söyledi. - Tom said he wanted to dye his hair black.

çok kirli
kara derili
uğursuz

Bazı insanların neden kara kedilerin uğursuz olduğunu düşündüğünü merak ediyorum. - I wonder why some people think black cats are unlucky.

Kara kedi uğursuzluk getirir. - Black cats bring bad luck.

sinirli
şeytani
sütsüz
(mizah) kara
(göz) morartmak
kötü

Bazı insanlar siyah kedilerin kötü şans getirdiklerine inanırlar. - Some people believe that black cats bring bad luck.

Karasakal kötü şöhretli bir İngiliz korsandı. - Blackbeard was a notorious English pirate.

çok kızgın
sade

Tom sadece siyah elbiseler giyer. - Tom only wears black clothes.

Sadece katı kalpli biri şu zavallı yavru kediyi bu soğukta sokağa terkedebilir. - Only the blackest of hearts could leave that poor kitty out on the street in the cold.

kara listeye almak
karartmak
siyah giysi
zenci
s., i. zenci
{s} pis
(Askeri) KARA, SİNSİ: İstihbarat konusunda belli cümlelerde kullanılan, örtüden ziyade yasadışı gizlemeye isnadı gösteren bir terim
morarmış Black
{s} karalayıcı
kararmak
{i} is
{s} kasvetli
black blueçürük
eyed pea, cowpea i. börülce
siyah elbise

Tom dün bir çift siyah elbise satın aldı. - Tom bought a pair of black dress shoes yesterday.

Mary siyah elbise içinde iyi görünüyor. - Mary looks good in a black dress.

{s} koyu

Ben, kahvesini koyu sevip sevmediğini bilmiyorum. - I don't know whether she likes her coffee black.

Tom kahvesini koyu seviyor. - Tom likes his coffee black.

{i} siyah boya
{s} morarmış

Tom'un yüzü tamamen morarmıştı. - Tom's face was all black and blue.

Leyla'nın bir gözü morarmıştı. - Layla had a black eye.

siyahlanmak
{f} siyahlatmak
{s} kızgın

O niçin kızgın görünüyor? - Why does he look black?

(Gıda) sade (kahve)
boyamak

Tom saçını siyaha boyamak istediğini söyledi. - Tom said he wanted to dye his hair black.

Tom saçlarını siyaha boyamak istediğini söyledi. - Tom said he wanted to dye his hair black.

(Askeri) sinsi
(Gıda) sütsüz (kahve)
siyaha
black cohosh
karayılan otu
Black-headed Tailorbird
(Ticaret) Kara başlı terzikuşu
black cohosh
karayılan kökü
black book
kara kitap
black bread
çavdar ekmeği
black cohosh
kadın kökü
black cohosh
kadın otu
Black-capped chickadee
(Parus atricapillus) Kara kafalı baştankara
black amber
karakehribar
black beery
böğürtlen
black bile
melankoli
black bugbane
karayılan otu
black bugbane
karayılan kökü
black bugbane
kadın otu
black bugbane
kadın kökü
black head
komedon
black kite
kara çaylak
black lamp
is
black mass
şeytana tapınma ayini
black out
bayılmak
black out
karartma yapmak
black out
(deyim) kendini kaybetmek
black out
hafıza kaybı
black out
gözü kararmak
black sheep
(Ev ile ilgili) grubun istenilmeyen üyesi
black snakeroot
karayılan otu
black snakeroot
karayılan kökü
black snakeroot
kadın otu
black snakeroot
kadın kökü
black spot
siyahlık
black treacle
şeker kamışı pekmezi
Black Maria
hapishane arabası
black and blue
morarmış

Tom'un yüzü tamamen morarmıştı. - Tom's face was all black and blue.

black and blue
çürük

İki lise öğrecisi Tom'u döğüp çürükler içerisinde bıraktılar. - Two high school boys beat Tom black and blue.

black and blue
çürümüş
black and white
yazı
black and white
siyah beyaz
black and white
siyah beyaz resim
black and white
basılı şey
black and white film
siyah beyaz film
black and white image
siyah beyaz görüntü
black and white television
siyah beyaz televizyon
black and white television tube
siyah beyaz televizyon tüpü
black art
büyü

Tom bir kara büyü uygulayıcısıdır. - Tom is a practitioner in the black arts.

black backed
siyah sırtlı
black bear
kara ayı
black beetle
hamamböceği
black belt
kara kuşak
black belt
siyah kuşak
black birch
kara huş
black birch
kara kayın
black bird
karatavuk
black body
siyah cisim
black body
kara gövde
black book
kara liste kitabı
black box
kara kutu
black cat
kara kedi

Kara kedilerin kötü şans getirdiklerine inanmıyorum. - I don’t believe that black cats cause bad luck.

Kara kedileri sever misin? - Do you like black cats?

black cock
siyah keklik
black coffee
sütsüz kahve
black diamond
karaelmas
black diamond
karbonado
black diamond
siyah elmas
black earth
kara toprak
black earth
çernozyom
black eye
kara göz
black eye
morarmış göz
black eye
siyah göz

Tom Mary'nin siyah göz hakkında hiçbir şey söylemedi. - Tom said nothing about Mary's black eye.

Siyah gözlükler kör meslektaşımın gözlerini örter. - Black eyeglasses cover the eyes of my blind colleague.

black flag
siyah flama
black flag
korsan flaması
black frost
kuru soğuk
black frost
kuru ayaz
black game
siyah keklik
black goby
kömürcünkayası
black grouse
kayın tavuğu
black guard
rezil
black guard
sövüp saymak
black guard
alçak kimse
black guard
küfretmek
black guard
alçak
black guard
edepsiz
black hellebore
karacaot
black hole
kara delik

Kara delik içinde ışığa ne olur? - What happens to light in a black hole?

Galaksimizin merkezinde kütleli bir kara delik var. - There's a supermassive black hole at the center of our galaxy.

black hole
hapishane koğuşu
black lead
grafit
black lead
kurşun tozu
black lemur
akumba
black letter
gotik matbaa harfi
black letter
gotik harf
black magic
kara büyü

Kara büyü diye bir şey yoktur. - There's no such thing as black magic.

Tom kara büyü uyguluyor. - Tom practices black magic.

black mail
şantaj
black mark
kara leke
black market
karaborsa

O, karaborsadan tütün satın alır. - He buys the tobacco at the black market.

Karaborsadan mı aldın bunu? - Did you get that from the black market?

black marketeer
karaborsacı
black medic
karayonca
black medic
kelebek otu
black money
kara para
black nightshade
it üzümü
black oak
kara meşe
black out
karartmak
black out
{f} karartma yap
black pepper
karabiber
black plague
kara veba
black powder
karabarut
black pudding
çukulatalı puding
black rhinoceros
afrika gergedanı
black screen
siyah ekran
black sea
karadeniz

Karadeniz'in suyu gerçekten kara mı? - Is the water in the Black Sea actually black?

Sen hiç Karadenize gittin mi? - Have you ever been to the Black Sea?

black sheep
yüzkarası
black sheep
kara koyun
black shirt
faşist
black spot
yolda kazaların çok olduğu yer
black spruce
kara ladin
black strap molasses
son melas
black swan
kara kuğu
black tea
siyah çay
black thorn
karaçalı
black thorn
karadiken
black tie
smokin
black tie
siyah papyon kravat
black tie
kravat

Erkekler cenazeler için genellikle siyah takım elbise ve siyah kravat giyerler. - Men usually wear black suits and black ties to funerals.

Tom siyah bir kravat takıyor. - Tom is wearing a black tie.

black walnut
karaceviz
black widow
zehirli bir örümcek
black widow
zehirli örümcek
black-hearted
kötü kalpli
black pea
siyah bezelye
black powder
siyah toz
blacking
{i} ayakkabı boyası
blacking
ayakkabı
black and white
(Bilgisayar) siyah ve beyaz
black currant
(Botanik, Bitkibilim) siyah frenküzümü
black currant
(Botanik, Bitkibilim) siyah kuşüzümü
black death
(Tıp) kara ölüm
black out
bilinç kaybı
blackish
siyahımsı
blackness
siyahlık
blacking
soba
a black
siyah
black market
kara pazar
black market
kara borsa
black out
geçici olarak şuurunu kaybetmek, gözü kararmak
black sheep
kara davar
black sheep
yüz karası

Tom, ailesinin yüz karasıdır. - Tom is the black sheep of his family.

Tim, Jones'un ailesinin yüz karası. - Tim is the black sheep of the Jones' family.

blackest
en karanlık
blackest
en siyah
blackly
kasvetle, kasvetli bir halde
blackness
i. siyahlık, karalık, kötülük (mecazen)
Black Death
Veba

Prag mucize eseri olarak on dördüncü yüzyılda vebadan kurtuldu. - Miraculously, during the fourteenth century, Prague was spared from the Black Death.

Black Death
veba [tar.]
Black Sea
Kara deniz
black and white
aklı karalı
black currant
frenk üzümü
black mail
(Ticaret) tehditle para sızdırmak
black out
gözü kararmak; kısa bir süre için şuurunu kaybetmek
black sheep
ailenin yüzkarası
black sheep
utanç kaynağı kimse
blacking
black siyaha boya
blacking
{i} siyah boya
blacking
siyah boya/cila
blacking
boyası
blacking
{i} kurşun tozu
blackish
siyahi
blackish
siyahimsi
blackish
karamsı
blackly
üzüntülü/kızgınca/adice
blackness
kötülük
blackness
[n] siyahlık
blackness
karalık
İngilizce - İngilizce
To boycott something or someone, usually as part of an industrial dispute
a type of firecracker that is really more dark brown in colour
Black cloth hung up at funerals

Groans, and convulsions, and a discolored face, and friends weeping, and blacks, and obsequies, and the like, show death terrible.

without light
Illegitimate, illegal or disgraced

Foodstuffs were rationed and, as in other countries in a similar situation, the black market was flourishing.

The edge of home plate
The colour/color perceived in the absence of light

black colour:.

A pen, pencil, crayon, etc., made of black pigment
The standard denomination of the playing pieces of a board game deemed to belong to the "black" set, no matter what the actual colour

The black pieces in this set are in fact made of dark blue glass.

blackcurrant syrup (in mixed drinks, e.g. snakebite and black, cider and black)
Without any cream, milk, or creamer

Jim drinks his coffee black, but Ellen prefers it with creamer.

Overcrowded
A person of African descent, or Asian, Aborigine or Maori
absorbing all light and reflecting none; dark and colourless
A black dye, pigment
To apply blacking to something

Loving you, I could conceive no life sweeter than hers -- to be always near you; to black your boots, carry up your coals, scrub your doorstep; always to be working for you, hard and humbly and without thanks.

Bad; evil; ill-omened

what a black day would that be, when the Ordinances of Jesus Christ should as it were be excommunicated, and cast out of the Church of Christ.

the black: The black ball
Relating to persons of (usually noticeable) negroid African descent or their culture. Also people of an Asian, Aborigine or Maori descent
To make black, to blacken

I saw red, and instead of a cab I fetched that policeman. Of course father did black his eye.

{v} to make black, blacken, darken, soil
{n} a blackamoor, darkest color, mourning
{a} dark, cloudy, mournful, dismal, wicked
(of events) having extremely unfortunate or dire consequences; bringing ruin; "the stock market crashed on Black Friday"; "a calamitous defeat"; "the battle was a disastrous end to a disastrous campaign"; "such doctrines, if true, would be absolutely fatal to my theory"- Charles Darwin; "it is fatal to enter any war without the will to win it"- Douglas MacArthur; "a fateful error"
marked by anger or resentment or hostility; "black looks"; "black words"
(used of conduct or character) deserving or bringing disgrace or shame; "Man has written one of his blackest records as a destroyer on the oceanic islands"- Rachel Carson; "an ignominious retreat"; "inglorious defeat"; "an opprobrious monument to human greed"; "a shameful display of cowardice"
the Institute of Race Relations uses 'black' to refer to non-white groups - with heritages in Asia, Africa and the Caribbean - who share a common experience of British racism Occasionally, where statistical data is used from other organisations, the term 'Black' may have other meanings and the term 'ethnic minority' may be used to refer to non-white groups, as these are the terms under which much statistical data is collected
People who believe in black magic believe that it is possible to communicate with evil spirits. He was also alleged to have conducted black magic ceremonies The King was unjustly accused of practising the black arts
A U S citizen having origins in any of the Black racial groups of Africa
Color typically used to signify non-sensitive or already-encrypted information or signals See Red
Tells an individual to immediately report to the pits This flag may be displayed for consultation, possible problem with the racecar, or to receive a penalty If a driver fails to enter the pits within 5 laps, the scoring card for that driver may be withdrawn by NASCAR
Bad; evil
a person with dark skin who comes from Africa (or whose ancestors came from Africa)
To make black and shining, as boots or a stove, by applying blacking and then polishing with a brush
injected new meaning and dignity into the veins of civilization"- Martin Luther King Jr
to be in the black means to be profitable Opposite of being in the red
(of the face) made black especially as with suffused blood; "a face black with fury"
the quality or state of the achromatic color of least lightness (bearing the least resemblance to white)
harshly ironic or sinister; "black humor"; "a grim joke"; "grim laughter"; "fun ranging from slapstick clowning to savage mordant wit"
make or become black; "The smoke blackened the ceiling"; "The ceiling blackened"
being of the achromatic color of maximum darkness; having little or no hue owing to absorption of almost all incident light; "black leather jackets"; "as black as coal"; "rich black soil"
One of the participants in a backgammon game, presumably the one using darker-colored checkers Also, the checkers used by this player
has written one of his blackest records as a destroyer on the oceanic islands"- Rachel Carson; "an ignominious retreat"; "inglorious defeat"; "an opprobrious monument to human greed"; "a shameful display of cowardice"
A black garment or dress; as, she wears black Mourning garments of a black color; funereal drapery
Expressing menace, or discontent; threatening; sullen; foreboding; as, to regard one with black looks
The color that is produced when an object absorbs all wavelengths from the light source
the most common form of tea worldwide prepared from green tea leaves which have been allowed to oxidize, or ferment, to form a reddish brew
Relating to persons of African descent or (especially in the US) their culture
In a less literal sense: Enveloped or shrouded in darkness; very dark or gloomy; as, a black night; the heavens black with clouds
soiled with dirt or soot; "with feet black from playing outdoors"; "his shirt was black within an hour"
One of the two colors of chess spaces, pieces, and players See also: color, white
{s} of the color black; of or pertaining to an ethnic group having brown to black skin and hair; dark; without light; dirty; evil; gloomy; drunk without cream or milk (of coffee, etc.); boycott (British)
offering little or no hope; "the future looked black"; "prospects were bleak"; "Life in the Aran Islands has always been bleak and difficult"- J
not of Hispanic Origin: having origin in any of the Black racial groups of Africa
popular child actress of the 1930's (born 1927)
(of coffee) without cream or sugar (of events) having extremely unfortunate or dire consequences; bringing ruin; "the stock market crashed on Black Friday"; "a calamitous defeat"; "the battle was a disastrous end to a disastrous campaign"; "such doctrines, if true, would be absolutely fatal to my theory"- Charles Darwin; "it is fatal to enter any war without the will to win it"- Douglas MacArthur; "a fateful error"
Sullenly; threateningly; maliciously; so as to produce blackness
Dismal, gloomy, or forbidding, like darkness; destitute of moral light or goodness; atrociously wicked; cruel; mournful; calamitous; horrible
Black people are sometimes referred to as blacks. This use could cause offence. There are about thirty-one million blacks in the US
To make black; to blacken; to soil; to sully
Destitute of light, or incapable of reflecting it; of the color of soot or coal; of the darkest or a very dark color, the opposite of white; characterized by such a color; as, black cloth; black hair or eyes
(board games) the darker pieces the quality or state of the achromatic color of least lightness (bearing the least resemblance to white) a person with dark skin who comes from Africa (or whose ancestors came from Africa) popular child actress of the 1930's (born 1927) British chemist who identified carbon dioxide and who formulated the concepts of specific heat and latent heat (1728-1799) marked by anger or resentment or hostility; "black looks"; "black words"
That which is destitute of light or whiteness; the darkest color, or rather a destitution of all color; as, a cloth has a good black
A negro; a person whose skin is of a black color, or shaded with black; esp
to savage mordant wit
The part of a thing which is distinguished from the rest by being black
Black is the most common color for $100 chips If someone tells you they saw someone betting black at a blackjack table, it means they were betting at least $100 a hand See also white, red, and and green
Something that is black is of the darkest colour that there is, the colour of the sky at night when there is no light at all. She was wearing a black coat with a white collar He had thick black hair I wear a lot of black He was dressed all in black
A person having origins in any of the Black racial groups of Africa who is not also of Hispanic origin
{f} make black, color black; polish with a black substance (of shoes, etc.); boycott a business or product (British)
Black Book
Any of several documents or books that have (or had) black covers
Black Buddhist
One who follows any of the various schools of Buddhism and who is of black or African descent
Black Buddhist
Any of the early communities that made statuary representations of the Buddha depicting what some have interpreted as black or African features
Black Buddhist
One who follows the modern Black Buddhist revivalist school of Buddhism
Black Buddhists
plural form of Black Buddhist
Black Cat
someone connected with Sunderland Football Club, as a fan, player, coach etc
Black Country
Area in the West Midlands of England, birthplace of the Industrial Revolution
Black Death
A pandemic outbreak (often attributed to bubonic plague) throughout Europe and most of Asia in the 14th century that killed nearly half the population of Europe
Black Forest
A large forest and mountain range in southwestern Germany
Black Forest gateau
Alternative spelling of Black Forest gâteau
Black Forest gâteau
A type of gâteau consisting of a rich chocolate sponge topped with cream and cherries
Black Forest gâteaus
plural form of Black Forest gâteau
Black Forest gâteaux
plural form of Black Forest gâteau

I’d also whipped a billowing sugary quadruple ration of meringue and set it on top of four vast dishes of buttery crumbs and sharp, homemade lemon custard, and finished the chocolate sponge bases with whipped cream, thickened juices of black cherries and kirch, to make the seventies icon — Black Forest Gâteaux.

Black Friday
The anniversary of a number of catastrophic or unfortunate historical events originally occurring on a Friday
Black Friday
A Friday falling on the 13th day of the month (and therefore doubly ill-omened)
Black Friday
Any Friday actually darkened by catastrophe
Black Friday
The day after Thanksgiving Day, generally regarded as the first day of the Christmas season, and the busiest shopping day of the year. (Although this usage may also very possibly originate in Etymology 1)
Black Fridays
plural form of Black Friday
Black Isle
the large peninsula directly north of Inverness in Scotland's Highland district
Black Law
Any one of a series of laws, passed before the American Civil War, sharply discriminating against free negroes who wished to emigrate to a northern state and become citizens thereof
Black Laws
plural form of Black Law
Black Legend
The anti-Hispanic Black Legend (Spanish: Leyenda Negra) is the depiction of Spain and Spaniards as bloodthirsty and cruel, greedy and fanatical with the intention of defaming the country of Spain and its inhabitants. The term was later extended to include all Hispanics and their countries of origin, in particular the Spanish-speaking countries of Latin America, as well as persons residing in the United States of America of Spanish or Spanish-speaking Latin American descent
Black Maria
A police van for transporting prisoners
Black Marias
plural form of Black Maria
Black Muslim
a member of an African-American religious movement with political overtones; either of the Nation of Islam or the American Muslim Mission (open to all races)
Black Muslims
plural form of Black Muslim
Black Plague
Alternative name for the Black Death
Black Russia
A former principality in Eastern Europe
Black Russian
A cocktail containing vodka and a coffee-flavoured liqueur such as Kahlua
Black Russians
plural form of Black Russian
Black Sea
An inland sea between southeastern Europe, Caucasus and Asia Minor
Black Thursday
The day when the New York Stock Exchange crashed before the Great Depression; Thursday, October 24th, 1929
Black Tuesday
October 24, 1929, the day of a major stock market crash, considered the onset of the Great Depression in the United States
Black and Decker
Any kind of electrical power tool

Five years ago Joe Sillett picked up a bat which had been given the Black and Decker treatment in his father's garage to remove its woodworm-infested rough edges.

Black and Deckers
plural form of Black and Decker
Black and Tan
A drink combining stout and ale
Black and Tan
A member of the RIC British irregular army group, operating against Irish republicans in the War of Independence 1920/21
Black and Tans
Royal Irish Constabulary Reserve Force, which was one of two paramilitary forces employed by the Royal Irish Constabulary from 1920 to 1921, to suppress revolution in Ireland
Black-backed Jackal
Canis mesomelas; A species of jackal which inhabits the southernmost and central-eastern regions of the African continent
Black-backed Jackals
plural form of Black-backed Jackal
black Angus
a breed of black, hornless cattle from Scotland
black Irish
Any dark-haired person of Irish or mixed Irish descent
black abalone
A black-shelled edible mollusc (Haliotis crachedorii), found off the North American Pacific coast
black abalones
plural form of black abalone
black alder
A tree in the genus Alnus; Alnus glutinosa
black alders
plural form of black alder
black and blue
Covered in bruises

My arm is still black and blue from slipping on the ice yesterday.

black and gold garden spider
a North American garden spider
black and gold garden spiders
plural form of black and gold garden spider
black and tan
An alcoholic beverage made from a dark and a light malt, typically Guinness or Beamish stout (black) and Bass or Harp ale (tan). In the United Kingdom, the liquids are mixed together. In the U.S., the heavier liquid fills the bottom of the glass, and the other is poured over a spoon to avoid mixing

Not only did the Dublin barkeeps not make a shamrock in the foam, they claimed to not even know what a black and tan was.

black and white
A type of giant cookie (about 8 inches diameter) with icing on the top side: half white, half dark chocolate
black and white
A 1970s police patrol car
black and white
Representing colours with pure black and white tones or with shades of gray
black and white
Easily divided into diametrically opposing camps or schools of thought
black and white warbler
A small North American bird, Mniotilta varia, that winters in Florida and Central America
black and white warblers
plural form of black and white warbler
black antshrike
A passerine bird of the antbird family. Scientific name: Thamnophilus nigriceps
black art
A practice such as witchcraft, sorcery, necromancy, or black magic
black art
A process that is mysterious or difficult to master

Operating a hand card punch was something of a black art.

black arts
plural form of black art
black as coal
Completely black
black babies
third world charities, the missions

Jim met his wife when she was collecting for the black babies.

black bag
Alternative spelling of black-bag
black bag
A pouch or case containing burglary tools
black bag
The pouch or case traditionally carried by medical doctors, especially when making house calls, and containing medical instruments and supplies
black bag
A black plastic sack produced for the disposal of household waste

The road was full of blackbags awaiting the arrival of the dustbin men.

black bags
plural form of black bag
black bean
A bean plant with black seeds
black bean
An Australian tree (Castanospermum australe), also called Moreton Bay chestnut
black bean
A dried seed of a black bean plant
black bean
A fermented soybean, used in Asian cooking
black bean
A dried black seed of certain varieties of the common bean, Phaseolus vulgaris
black beans
plural form of black bean
black bear
Asiatic black bear, ''Ursus thibetanus
black bear
The American black bear, Ursus americanus, indigenous to North America
black bears
plural form of black bear
black belt
The highest belt colour in various martial arts
black belt
Someone who has attained a black belt

Raymond is a black belt in karate.

black belts
plural form of black belt
black bile
One of the four humours of ancient and mediaeval physiology, that was believed to be secreted by the kidneys and spleen and to cause melancholy and sadness when present in excess
black birch
A tree of the species Betula lenta, with a dark bark resembling a cherry tree's and an aromatic bark and sap used for birch beer
black bloc
an affinity group of individuals, that come together during some sort of protest or demonstration, and wear all black
black bodies
plural form of black body
black box
A theoretical construct or device with known input and output characteristics but unknown method of operation
black box
Informal name for the brightly colored cockpit voice recorders and flight data recorders in an aircraft designed to aid in determining the cause of an accident
black box warning
A warning, surrounded by a black border, contained in prescription drugs to indicate that the drug may cause serious or life-threatening effects
black boxes
plural form of black box
black brotus
A kind of marine wildlife found in the area of the US Virgin Islands
black cab
A traditional "London"-style taxi; a hackney carriage
black card
The most severe of penalties, which results in the fencer being expelled from the match
black cardamom
The Asiatic plant, Amomum subulatum, whose pods are used as a spice in Indian cuisine
black cards
plural form of black card
black carpet beetle
an oval shaped black beetle, Attagenus unicolor
black carpet beetles
plural form of black carpet beetle
black cat
To tell a better story than another
black cat
A fisher, North American marten that has thick brown fur; Martes pennanti
black chamber
A government or royal court's cryptanalyst department
black chanterelle
An edible mushroom (Craterellus cornucopioides)
black chanterelles
plural form of black chanterelle
black coal
high quality coal

Can we this quote? Walter Hines Page, Arthur Wilson Page, The World's work, Volume 38:The drop in 1918 was also a fall in the production of black coal. In other words he losses were in the best coal, the gains in the poorer coal.

black coal
coal
black coals
plural form of black coal
black cock
the black grouse
black coffee
Coffee served as a beverage without cream or milk

Boiled, percolated, pressed, or filtered, black coffee ranges from a light tea-like drink to deep black brew.

black coffees
plural form of black coffee
black comedy
Alternative form of black humor
black coral
Any of various tropical corals of the family Antipathidae
black drop effect
An optical effect, occurring during the transit of an object in front of the Sun, by which light is bent around the object, causing it to look stretched out
black dwarf
a hypothesized white dwarf that has cooled down and no longer emits visible light
black dwarfs
plural form of black dwarf
black eye
An eye which has been bruised, especially after receiving a blow
black eyes
plural form of black eye
black flag
A flag with a black color, used as a symbol of anarchism
black flags
plural form of black flag
black friar
A member of the religious order of the Dominicans
black friars
The religious order of the Dominicans
black friars
plural form of black friar
black game
the black grouse
black garden ant
A small (3mm to 5 mm) species of ant common in Europe, Lasius niger
black grouse
A large, black bird with a lyre-shaped tail, Tetrao tetrix
black grouses
plural form of black grouse
black guillemot
A seabird, Cepphus grylle, of the auk family (Alcidae)
black guillemots
plural form of black guillemot
black gum
A tree native to eastern North America, Nyssa sylvatica
black hat
A villain or bad guy in a story, especially in a Western (a film or other work of the Western genre)
black hat
(Can we clean up() this sense?) A malicious hacker who commits illegal acts
black hat
A Haredi Jew; a member of an ultra-Orthodox Jewish community
black hat hacker
someone who hacks his way into a system in order to cause damage or steal data, passwords etc
black hat hackers
plural form of black hat hacker
black hats
plural form of black hat
black hellebore
A particular kind of poisonous and medicinal plant of the species, Veratrum nigrum
black hellebores
plural form of black hellebore
black hole
A sphere of influence into which or from which communication or similar activity is precluded

you'll have to love U.S. District Court Judge John Kane's decision to keep Denver-based Exactis.com out of an Internet black hole.... MAPS maintains a database of Internet addresses that it believes send or relay spam. It’s called the Realtime Blackhole List.

black hole
A gravitationally domineering celestial body with an event horizon from which even light cannot escape; the most dense material in the universe, condensed into a singularity, usually formed by a collapsing massive star
black hole
An entity which consumes time or resources without demonstrable utility

I finished some client work and gave myself 30 minutes to fall down one of my favorite internet black holes: genealogical research. Four hours plus some later, my eyes were burning in my head.

black holes
plural form of black hole
black horehound
The plant Ballota nigra possessing a disagreeable odor. Traditionally used as a medicinal herb as an antispasmodic, stimulant and vermifuge
black humor
A subgenre of comedy and satire that deals with subjects that are believed to be serious or volatile, such as death, divorce, drug abuse, etc
black humour
Alternative spelling of black humor
black ice
An invisible film of ice over dark surfaces, such as pavement or water, that makes them dangerously slippery
black lead
graphite, one of the allotropes of carbon
black letter
The basic standard elements for a particular field of law, which are generally known and free from doubt or dispute
black letter
A Northern European style of type, with contrasting thick-and-thin, angular strokes forming upright letterforms, and usually set with a dark typographic colour on the page
black letter
Text set in black-letter type
black letters
plural form of black letter
black light
Light bulb that emits ultraviolet light, usually used to create the illusion that anything white is glowing
black locust
A tree Robinia pseudoacacia in the subfamily Faboideae of the pea family Fabaceae, native to the southeastern United States, but widely planted and naturalized elsewhere in temperate North America, Europe and Asia; considered an invasive species in some areas
black locusts
plural form of black locust
black lung
The chronic disease of the lungs, pneumoconiosis, caused by the long-term inhalation of coal dust
black magic
Magic derived from evil forces, as distinct from good or benign forces; or magic performed with the intention of doing harm
Türkçe - İngilizce

black teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

black death
the black death
black seed
(Botanik, Bitkibilim) çörek otu

nigella sativa.

black