gösterişli

listen to the pronunciation of gösterişli
Türkçe - İngilizce
garish
flamboyant

He likes flamboyant clothes. - O gösterişli giysilerden hoşlanır.

ostentatious

Tom wants to build an ostentatious and smart house. - Tom gösterişli ve güzel bir ev yapmak istiyor.

flashy

Tom often wears flashy clothes. - Tom sıklıkla gösterişli giysiler giyer.

This car is kind of flashy. - Bu araba biraz gösterişli.

bombastic
posh
chi chi
showy

I like showy clothes. - Ben gösterişli kıyafetlerden hoşlanırım.

This showy dress isn't appropriate for me. - Bu gösterişli elbise benim için uygun değil.

arty
dashing
gingerbread
flashily
imposing, dashing, dressy, showy, flashy, garish, flamboyant, poshy, swanky, florid, gaudy
spectacular
polished
dressy
baronial
glossy
flatulent
flossy
meretricious
arty crafty
thoroughbred
artsy
nobby
flash

This car is kind of flashy. - Bu araba biraz gösterişli.

Tom often wears flashy clothes. - Tom sıklıkla gösterişli giysiler giyer.

declamatory
showy, of striking appearance, imposing, eye-catching
{s} sleek
florid
in grand style
pompous
flare
swell
elaborate

The knights wore elaborate suits of armor. - Şövalyeler gösterişli zırhlar giymişti.

Today's food is quite elaborate. - Bugünün yemeği oldukça gösterişli.

grand
luxurious

The hotel was luxurious beyond description. - Otel kelimelerle ifade edilemeyecek kadar gösterişliydi.

spark
gallant
ornate
grandiose
chichi
flaring
swanky
swish
sporty
lapidary
pretentious
gaudy
regal
gaiiant
{s} smart

Tom wants to build an ostentatious and smart house. - Tom gösterişli ve güzel bir ev yapmak istiyor.

stylish
rakish
ritzy
{s} viewy
swank
jaunty
tinselly
{s} splendent
gösterişli hareket
flourish
gösterişli, cakalı, fiyakası olan
flashy, jackals, which airs
gösterişli, güzel at
flashy, beautiful horse
gösterişli ama değersiz
brummagem
gösterişli ama değersiz
tinsel
gösterişli ama değersiz şey
gaud
gösterişli ama değersiz şey
brummagem
gösterişli dil
bombast
gösterişli eşyalar yapan
arty crafty
gösterişli kıyafet
array
gösterişli olarak
jauntily
gösterişli olarak
showily
gösterişli söz
frippery
gösterişli yaşlı kadın
dowager
gösterişli şeyler kullanan
arty crafty
göster
{f} show

Will you show me the picture? - Bana resmi gösterir misin?

Oh! Show it to me please. - Ah! Onu bana göster lütfen.

göster
(Bilgisayar) quote
göster
(Bilgisayar) point

The compass points to the north. - Pusula kuzeyi gösterir.

Jim makes a point of jogging three miles every day. - Jim günde üç mil koşmaya özen gösterir.

göster
(Bilgisayar) unhide
göster
illustrate

I will give you a good example to illustrate what I mean. - Ne demek istediğimi göstermek için size güzel bir örnek vereceğim.

The teacher will illustrate how to do it. - Öğretmen onun nasıl yapılacağını gösterecek.

göster
denote
göster
(Bilgisayar) show me

Please show me your picture. - Lütfen bana resmini göster.

Show me another camera. - Bana başka bir kamera göster.

göster
(Bilgisayar) view

Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout. - Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır.

I want to show you a spectacular view. - Sana muhteşem bir manzara göstermek istiyorum.

göster
indicate

A closed fist can indicate stress. - Kapalı bir yumruk stres gösterebilir.

Yes, you can indicate everything you see. - Evet, gördüğünüz her şeyi gösterebilirsiniz.

göster
{f} display

Warning: unsupported characters are displayed using the '_' character. - Uyarı: desteklenmeyen karakterler '_' karakteri kullanarak gösterilir.

In the contest he fully displayed what ability he had. - O, yarışmada hangi yeteneğe sahip olduğunu gösterdi.

göster
{f} displaying

Dan began displaying symptoms of Alzheimer's. - Dan, Alzheimer belirtileri göstermeye başladı.

göster
{f} indicating

There is no sign indicating that this is a meeting room. - Bunun bir toplantı odası olduğunu gösteren hiçbir işaret yok.

göster
{f} mirror

The painting shows a young woman combing her hair before a mirror. - Tablo, aynanın önünde saçlarını tarayan genç bir kadını gösteriyor.

This figure is a mirror of the decrease in imports of crude oil. - Bu şekil ham petrol ithalatının azaldığının bir göstergesidir.

göster
{f} shown

It is clearly shown in Johnson's investigation that passive smoking is very harmful. - Pasif içiciliğin çok zararlı olduğu Johnson'ın araştırmasında açıkça gösterilmektedir.

What I most noticed about my Japanese high school, however, was the great respect shown by students toward their teachers. - Her nasılsa, Japon lisem hakkında en fazla fark ettiğim şey öğrenciler tarafından öğretmenlerine gösterilen büyük saygıydı.

göster
{f} indicated

I went in the direction my friend indicated. - Ben arkadaşımın gösterdiği yönde gittim.

This is the route indicated in the map. - Bu, haritada gösterilen yoldur.

göster
{f} screened
göster
{f} screen

Her health screening showed no negative results. - Onun sağlık taraması olumsuz sonuçlar göstermedi.

There's a good movie screening today. - Bugün iyi bir film gösterimi var.

göster
{f} displayed

In the contest he fully displayed what ability he had. - O, yarışmada hangi yeteneğe sahip olduğunu gösterdi.

Warning: unsupported characters are displayed using the '_' character. - Uyarı: desteklenmeyen karakterler '_' karakteri kullanarak gösterilir.

göster
{f} baring

If you see the lion baring its teeth, don't think that the lion is smiling at you. - Aslanın dişlerini gösterdiğini görürsen, sana gülümsediğini sanma.

göster
{f} bared
göster
{f} showing

Thanks for showing me how to do that. - Nasıl yapacağımı bana gösterdiğin için teşekkürler.

The teenager is showing off his new car. - Delikanlı yeni arabasını gösteriyor.

göster
{f} screening

There's a good movie screening today. - Bugün iyi bir film gösterimi var.

Her health screening showed no negative results. - Onun sağlık taraması olumsuz sonuçlar göstermedi.

göster
designated
göster
demonstrate

The new medicine demonstrated an immediate effect. - Yeni ilaç, etkisini hemen gösterdi.

African Americans demonstrated for civil rights. - Afrikalı Amerikalılar sivil haklar için gösteri yaptılar.

büyük ve gösterişli şehir
Babylon
göster
bespoken
göster
revealing
göster
reveal

These letters reveal her to be an honest lady. - Bu mektuplar onun dürüst bir kadın olduğunu gösteriyor.

göster
bespeak
göster
performance

After the performance, she went backstage. - O, gösteriden sonra kulise gitti.

Tom didn't clap after Mary's performance. - Tom Mary'nin gösterisinden sonra alkışlamadı.

göster
bespoke
Türkçe - Türkçe
Görkemli
Gösterişi olan, göz alıcı, görkemli, saltanatlı
alayişli
zengin
(Osmanlı Dönemi) MÜTEŞA'ŞI'
gösterişli