goods

listen to the pronunciation of goods
İngilizce - Türkçe
mal

İnsanların yeni mallara harcamak için daha fazla parası vardı. - People had more money to spend on new goods.

Farklı ülkeler, pek çok mal ithal etmektedirler. - Different countries import many goods.

{i} eşya

Eşyaları yarı fiyatına aldım. - I purchased the goods for half price.

Daha az sayıda işçi eşya satın alacak paralı daha az sayıda insan anlamına geliyordu. - Fewer workers meant fewer people with money to buy goods.

(Ticaret) ticari eşya

Fabrikamızda ticari eşya üretilir. - In our factory, goods are produced.

(Ticaret) emtea
mamul
(Ticaret) menkuller ve gayrimenkuller
(Ticaret) ticari mal
emti
(Ticaret) irtifak hakları
mal mülk
(Ticaret) marşandiz
(Ticaret) alacaklar
yük

Onların malları en yüksek kalitedir. - Their goods are of the highest quality.

Beklenildiği gibi, ithal malların fiyatı yükseldi. - As expected, the price of imported goods rose.

yük katarı
get the goods on argo suç delillerini elde
i., çoğ
menkuller, taşınırlar; menkuller ve gayrimenkuller
beklenilen bir şeyi muvaffakıyetle yapmak
argo gerekli vasıflar
goods train marşandiz
İng. yük, kargo
gayri menkul eşya
(Hukuk) mallar
ürün

Seri imalat birçok ürünün fiyatını düşürdü. - Mass production reduced the price of many goods.

Gıda ve giyim tezgahlarındaki ürünler çok ucuz. - Goods at the food and clothing stalls were very cheap.

madde
malzeme

Onlar spor malzemeleri satıyorlar. - They sell sporting goods.

(Ticaret) menkul eşya
matah
malları
esyan
good
{s} güzel

Onun böyle güzel bir teklifi reddetmesine şaşırdım. - I am surprised that she refused such a good offer.

Gerçekten güzel koktu. - It smelled really good.

good
{s} iyi

Doktor olarak iyi değil. - He is no good as a doctor.

Bu iyi bir kitaptır ama şu daha iyidir. - This is a good book, but that is better.

good
{s} hayırlı
goods train
yük katarı
goods wagon
yük vagonu
goods in transit
transit mallar
goods train
marşandiz
goods for hire shop
kiralık dükkan için mal
goods inwards
mal içe doğru
goods market
malların piyasa
goods on commission
komisyon mal
goods receipt
Mal makbuz
goods to declare
Deklare edilecek ürünler
goods a float
(Tekstil) akan eşya
goods account
(Ticaret) mal hesabı
goods agent
(isim)kliyeci
goods agent
nakliyeci
goods and chattels
mal mülk
goods and chattels
taşınabilir malların tümü
goods and chattels
kişisel eşyalar
goods and chattels
kişisel eşya
goods bills
(Kanun) emtiayı temsil eden senetler
goods engine
yük treni lokomotifi
goods faith
sübjektif iyi niyet
goods in bond
(Ticaret) gümrüklenmiş mal
goods in bond
(Ticaret) gümrüklenmemiş mal
goods lift
yük asansörü
goods lift
servis asansörü
goods market
(Ticaret) mal pazarı
goods on hand
(Ticaret) mağaza mevcudu
goods rate
(Ticaret) mal tarifesi
goods station
yük istasyonu
goods station
marşandiz istasyonu
goods tariff
(Ticaret) mal tarifesi
goods traffic
(Ticaret) mal taşınması
goods traffic
(Ticaret) emtia nakliyatı
goods train
İng. marşandiz, yük katarı
goods train
yük treni
goods van
kamyonet
goods yard
yük istasyonu
goods yard
depo
good
âlâ

İyi bir yer alabilmek için Tom erken geldi. - Tom showed up early so he could get a good seat.

Bu iyi hava devam ederse, iyi bir ürün alacağız. - We'll have a good crop if this good weather keeps up.

good
çok

O şimdi iyi; ne çok ağır ne de çok hafif. - It's good now; neither too heavy nor too light.

Onun Mahjong'da çok iyi olduğunu duydum. - I hear he is good at mahjong.

good
{i} hayır

Hayır, sadece düşündüm ki madem abaküs kullanabiliyorsun, kafandan hesap yapmada iyi olabilirsin. - No, I just thought that since you can use an abacus, you might be good at doing calculations in your head.

Tom o kadar iyi bir öneriye sadece hayır diyemedi. - Tom just couldn't say no to an offer that good.

good
{s} yararlı

O, bu bilgileri yararlı kullanıma sundu. - He put this information to good use.

Tek yararlı bilgi iyi olanı nasıl arayacağımızı ve kötü olandan nasıl kaçınacağımızı öğretendir. - The only useful knowledge is that which teaches us how to seek what is good and avoid what is evil.

good
{s} sağlığa yararlı
good
bozulmamı
good
cici
good
(Politika, Siyaset) ürün

Şirket, çeşitli kağıt ürünleri üretmektedir. - The company manufactures a variety of paper goods.

Dükkân deri ürünler getirdi. - The shop carried leather goods.

soft goods
dokuma
good
kerim
good
aferin

Aferin böyle devam et, Tom. - Keep up the good work, Tom.

Aferin böyle devam et, Bay Sakamato. - Keep up the good work, Mr. Sakamoto.

acceptance of goods
ürünlerin kabulü
acceptance of goods
ürünlerin alınması
bonded goods
(Ticaret) antrepolanmış mallar
capital goods
(Ticaret) ana mal
capital goods
(Ticaret) sabit varlıklar
commercial goods
(Ticaret) ticari mahiyetteki eşya
community goods
(Politika, Siyaset) topluluk malları
community goods
(Ticaret) topluluk eşyası
consumer durable goods
(Ticaret) dayanıklı tüketim maddeleri
consumer goods
(Ticaret) tüketim ürünleri
convenience goods
(Ticaret) kolayda mallar
convey goods
(Ticaret) mal sevk etmek
counterfeit goods
(Ticaret) taklidi mal
counterfeit goods
(Ticaret) sahte mallar
damaged goods
(Ticaret) hasarlı mal
description of goods
(Politika, Siyaset) eşya tanımı
description of goods
malın özellikleri
destruction of goods
(Ticaret) eşyanın imhası
disposable goods
(Ticaret) atılabilir mallar
economic goods
(Ticaret) iktisadi mallar
examination of goods
(Ticaret) eşyanın muayenesi
experience goods
(Ticaret) deneme malları
export goods
(Ticaret) ihraç eşyası
extremely dangerous goods
(Ticaret) olağanüstü tehlikeli mal
fancy goods
fantezi eşya
finished goods
(Ticaret) mamul mal
finished goods
(Ticaret) mamüller
finished goods inventory
(Ticaret) mamuller
good
sağlıklı

O, birkaç yıldır sağlıklı değil. - He has not been in good health for some years.

Ben bütün iyileri tattım, ve sağlıklı olmaktan daha iyisini bulmadım. - I tasted all goods, and didn't find better than good health.

good
çıkar

Tom, dans için müzik seçimi konusunda iyi bir iş çıkardı. - Tom did a pretty good job of selecting music for the dance.

Tom bugün gerçekten iyi iş çıkardı. - Tom really did a good job today.

good
hasenat
good
makbul
good
fayda

Sabah erken kalkmak sağlığın için faydalıdır. - It's good for your health to get up early in the morning.

Sigara içmek çok zarar verir ama hiç fayda vermez. - Smoking does much harm but no good.

good
(Osmanlıca) sahih
good
çok iyi

O çok iyi bir öğretmendir. - She's a very good teacher.

Çok iyi bir iş yapmadığını söyledim. - You didn't do a very good job, I said.

good
pekala

Pekala, Tom'a veda öpücüğü vermeyecek misin? - Well, aren't you going to kiss Tom goodbye?

good
çürümüş olmayan
good
uslu durmak
good
mal

İnsanların yeni mallara harcamak için daha fazla parası vardı. - People had more money to spend on new goods.

Farklı ülkeler, pek çok mal ithal etmektedirler. - Different countries import many goods.

good
oh
good
yetenekli

O, konuşma sanatında yeteneklidir. - He has a good art of talking.

good
neredeyse

Bu neredeyse doğru olamayacak kadar çok iyi - It's almost too good to be true.

Neredeyse herkes iyi yemeği takdir ediyor. - Almost everybody appreciates good food.

good
taze

Taze hava sağlıklı olmak için gereklidir. - Fresh air is necessary to good health.

Taze meyve, sağlık için iyidir. - Fresh fruit is good for the health.

good
yarar

O, bu bilgileri yararlı kullanıma sundu. - He put this information to good use.

O, tasarruflarını yararlı şeylere yatırdı. - He put her savings to good use.

good
menfaat

Birey, devletin menfaati için mevcut değildir. - The individual does not exist for the good of the State.

Tom, acentenin menfaatı icabı işi bırakmalıdır. - Tom should quit for the good of the agency.

good
{s} uslu
good
(Osmanlıca) kifayetli
good
iyilik

O bana bir iyilik yaptı. - He did me a good turn.

Bilimsel bilginin her artışıyla insanın kötülük için gücü iyilik için gücü gibi aynı oranda artırılır. - With every increase of scientific knowledge, man's power for evil is increased in the same proportion as his power for good.

good
uygun

İyi bir iş yapmak istiyorsanız, uygun araçları kullanmalısınız. - If you want to do good work, you should use the proper tools.

Kimse ona uygun bir fırsat tanımadı. - No one gave him a good chance.

good
sağlamlaştırmak
good
rabıtalı
good
(Ticaret) tahsili mümkün (senet)
good
doğruluk
good
salah
good
kazanç

Arabamı satarak iyi bir kazanç elde ettim. - I made a good profit by selling my car.

identical goods
(Ticaret) aynı eşya
independent goods
(Ticaret) bağımsız mallar
intermediate goods
(Politika, Siyaset) ana mallar
intermediate goods
(Ticaret) ara malı
investment goods
(Ticaret) yatırım malları
knit goods
örme eşya
knowledge of goods
(Ticaret) mal bilgisi
luxury goods
(Turizm) lüks mal
manufactured goods
(Ticaret) mamul mal
piece goods
(Teknik,Tekstil) mensucat
piece goods
(Ticaret) metreyle satılan kumaş
private goods
(Ticaret) özel mallar
producer goods
(Ticaret) sermaye malları
public goods
kamu malları
public goods
(Ticaret) kamu kesimi tahvilleri
pure public goods
(Ticaret) kamu malları
remove goods
mal sevk etmek
remove goods
malları kaldırmak
returned goods
(Ticaret) geri gelen eşya
sell someone a bill of goods
(deyim) birine külah giydirmek
seller of piece goods
parçacı
semi finished goods
(Ticaret) yarı mamuller
specific goods
(Ticaret) özel mallar
variety goods
aktariye
vice of goods
(Ticaret) malın ayıbı
wet goods
(Ticaret) akar mallar
worldly goods
dünyalık
bonded goods
gümrüklenmemiş mallar
capital goods
yatırım malları
chattel goods
menkul eşya
consumer goods
tüketim malları
consumer's goods
tüketim malları
consumption goods
tüketim malları
contraband goods
kaçak mallar
conveyance of goods
mal gönderme
destruction of goods
malların imhası
domestic goods
yerli malları
dry goods
mensucat
dry goods
manifatura
durable goods
dayanıklı mallar
dutiable goods
gümrüğe tabi mallar
economic goods
ekonomik mallar
enter goods
malları deklare etmek
essential consumption goods
zaruri tüketim maddeleri
exchange of goods
takas
explosive goods
patlayıcı maddeler
export goods
ihraç malları
fast goods train
ekspres marşandiz
final goods
nihai mallar
finished goods
mamul mallar
foreign goods
yabancı ülke malları
free goods
serbest mallar
good
yerinde

Bütün ailemin sağlığı yerinde. - My family are all in good health.

Öğretmenimizin havası yerinde. - Our teacher is in a good mood.

good
sevecen
good
yakşı
good
komple
good
iyiler

Onlar çok çok iyiler. - They're very, very good.

Tom ve Mary birbirlerine karşı iyiler. - Tom and Mary are good for each other.

good
yardımsever
good
güvenilir

Bunu güvenilir kaynaklardan öğrendik. - I got this on good authority.

Şüphesiz o iyi bir adam ama güvenilir değil. - He is a good fellow, to be sure, but he isn't reliable.

good
başarılı

Eğer başarılı olacaksan iyi bir başlangıç yapmalısın. - If you are to succeed, you must make a good start.

Başarılı olmak için iyi bir plan yapmak zorundasın. - To be successful, you have to establish a good plan.

good
iyiliksever

Tom bir iyilikseverdi. - Tom was a good Samaritan.

good
sağlam

Tom iyi bir yaşam sağlamaktadır. - Tom makes a good living.

O iyi bir yaşam sağlamaktadır. - She makes a good living.

good
saygıdeğer
good
iyi ahlaklı
good
(the ile) iyi insanlar
good
tam

Ted saatleri tamir etmede iyidir. - Ted is good at fixing watches.

O, tam senin gibi, iyi bir golfçü. - He, just like you, is a good golfer.

good
becerikli
good
namuslu
green goods
yeşil eşya
grey goods
ham tekstil ürünleri
heavy goods
ağır yük
high priced goods
yüksek fiyatlı mallar
incoming goods
gelen mallar
leather goods
deri eşyalar

O, deri eşyalar alır ve satar. - He buys and sells leather goods.

Tom deri eşyalar yaptı. - Tom made leather goods.

packaged goods
paketlenmiş mal
piece goods
kupon kumaş
piece goods
parça mal
piece goods
dokuma
producer goods
hammadde
producer goods
üretim maddeleri
rummage goods
ıskarta eşya
sell sb a bill of goods
birine külah giydirmek
soft goods
tekstil malları
İngilizce - İngilizce
That which is produced, then traded, bought or sold, then finally consumed
plural form of good
{n} furniture, wares, merchandize, moveables
(Reklam) A product consisting predominantly of tangible values. Almost all goods, however, have intangible values to a greater or lesser extent
- objects that can be held or touched that can satisfy people's wants
(p 24) Tangible products such as computers, food, clothing, cars, and appliances
Physical, tangible products BACK TO TOP
Tangible products
These are the items being financed It may be equipment, software, or other tangible products
objects that can satisfy people’s wants
articles of commerce
Products
The tangible output of the production process
Objects that can be seen, held, heard, tasted or smelled
Cargo shipped by sea or air
A durable or consumable product including equipment, food, furniture, etc
A term associated with more than one definition: 1) Common term indicating movable property, merchandise, or wares 2) All materials which are used to satisfy demands 3) Whole or part of the cargo received from the shipper, including any equipment supplied by the shipper
– Wares or merchandise
{i} merchandise; belongings, personal possessions; movable property
tangible personal property
merchandise, wares
Your goods are the things that you own and that can be moved. All his worldly goods were packed into a neat checked carrier bag You can give your unwanted goods to charity. consumer goods producer goods intermediate goods capital goods
Products identified by a trademark
has the meaning assigned to it in clause (7) of section 2 of the Sale of Goods Act, 1930 (3 of 1930)
Tangible products for sale that can be held or touched
Under UCITA, all things that are movable at the time relevant to the computer information transaction
finance, plural of good
Goods are things that are made to be sold. Money can be exchanged for goods or services. a wide range of consumer goods
National Classification of Goods and Services
Anything that anyone wants All options or alternatives are goods
See Good, n
A physical object for sale
- any plant, machinery, equipment, appliance, implement or tool, any component, or anything fitted, connected or adjunct to the main item of plant Any other item such as safety equipment, books, food and beverages and furniture
Items of value that are tangible (capable of being seen or touched)
                                     Material objects that people use to satisfy their wants
goods and sales tax
A term used in some countries and states of a tax similar to goods and services tax, abbreviated GST
goods and services tax
A tax very similar to the value added tax, levied, for example, in Australia, Canada, New Zealand, and Singapore
goods and services taxes
plural form of goods and services tax
goods train
A train used for the transportation of goods
goods van
An enclosed railway freight car, especially one with a sliding door
goods and services
(Ekonomi) Physical goods and intangible services as economic output
goods and chattels
personal possessions
goods and chattels
all of one's possessions
goods in demand
popular merchandise, products whose supply is quickly exhausted
goods stamped with the maker's name
merchandise marked with manufacturer's insignia
goods train
A goods train is a train that transports goods and not people
baked goods
bread, cakes, biscuits or similar foodstuffs that have been baked
bill of goods
A collection of items purchased or offered for sale

This morning, he said, I foolishly gave Eben a hundred dollars, and sent him to Boston to pay for a bill of goods which I recently bought of a wholesale house on Milk Street..

bill of goods
A set of misleading or deceptive claims; misinformation

Truman bought quite a bill of goods from the old cronies who had flocked to Harriman.

brown goods
unbleached cotton textiles
brown goods
domestic appliances that are mostly electronic in composition

Electronics capabilities led to the emergence of a distinction between white goods (the typically enamelled kitchen appliances such as fridges and cookers) and brown goods (such as wood- or bakelite-cased record players, radios, and TVs).

consumer goods
plural form of consumer good
damaged goods
A person who has an unresolved conflict of emotions after a traumatic event
damaged goods
A person who is no longer deemed to be fit for purpose; especially an unmarried woman who is no longer a virgin
damaged goods
Items that were expected to be in good (if not brand new) condition, but were discovered eventually that they weren't
dangerous goods
Any substances, natural or man-made, which are intrinsically dangerous or otherwise pose a safety hazard. Examples are materials which are explosive, poisonous, chemically active (including acids and other corrosives), radioactive, or biologically active (including human blood and other medical waste)
deliver the goods
To keep one's promises

The government promised a lot, but failed to deliver the goods.

digital goods
plural form of digital good
dry goods
Any product for sale that does not require special storage treatment, but especially textiles
durable goods
plural form of durable good
fancy goods
Decorative luxury items
finished goods
goods that are completed as to manufacturing but not yet sold or distributed to the end-user
good
Acting in the interest of good; ethical

When we are happy, we are always good, but when we are good, we are not always happy.

good
Effective

a good worker.

good
Useful for a particular purpose; functional

The flashlight batteries are still good.

good
The forces or behaviors that are the enemy of evil. Usually consists of helping others and general benevolence
good
Healthful

Walking is good for you.

good
Well; satisfactorily or thoroughly

The one thing that we can't do...is throw out the baby with the bathwater.... We know our process works pretty darn good and, uh, it’s really sparked this amazing phenomenon of this...high-quality website.

good
Of food, edible; not stale or rotten

The bread is still good.

good
With "and", extremely

The soup is good and hot.

good
Beneficial; worthwhile

a good job.

good
An item of merchandise
good
A result that is positive in the view of the speaker
good
Entire

The car was a good ten miles away.

good
Of food, being satisfying; meeting dietary requirements

Eat a good dinner so you will be ready for the big game tomorrow.

good
Large in amount or size

a good amount of seeds.

good
Reasonable in amount

all in good time.

good
The abstract instantiation of something qualified by the adjective; e.g., "The best is the enemy of the good."
good
Holy

Good Friday.

greige goods
Describes the process in which partially prepped and assembled pieces are sent to factories to be finalized
greige goods
Raw fabric before undergoing dying or bleaching
heavy goods vehicle
A lorry, truck or other large vehicle used to transport cargo with a total weight of at least 3.5 tonnes
heavy goods vehicles
plural form of heavy goods vehicle
red goods
food products that are consumed quickly
sell someone a bill of goods
To deceive or cheat someone

Bill O'Reilly, of the Fox News Channel, has called on the President to admit that the CIA sold him a bill of goods and to fire the agency's director.

white goods
domestic appliances that are mostly electric in composition

At one time major appliances (white goods), washer, dryer, and refrigerator stores would last more than 20 years.

yard goods
Merchandise, especially fabric, sold in units of linear measure

As I look at the stacks of neatly folded linens, I see more than yard goods and thread.

primary goods
Primary goods are presented in the important book A Theory of Justice (1971) written by the American philosopher John Rawls. Rawls identifies primary goods as the “things that every rational man is presumed to want”. Thus primary goods are the common base for the unanimous selection of the justice principle in the original position
good
{a} having desirable qualities, fit
good
{a} well

Tom doesn't look too well. - Tom doesn't look too good.

What are some tasty foods that would go well with potatoes? - What are some good foods to eat with potatoes?

good
{n} that which affords real happiness or pleasure, or the means of obtaining it
Good
heavy
good
Of food, healthful; full of vitamins and minerals
good
Someone who is in a good mood is cheerful and pleasant to be with. People were in a pretty good mood He exudes natural charm and good humour A relaxation session may put you in a better frame of mind. bad
good
Possessing moral excellence or virtue; virtuous; pious; religious; said of persons or actions
good
In law, a comprehensive name for almost all personal property as distinguished from land or real property
good
Acting in the interest of good; ethical (good intentions)
good
in the phrases a good deal, a good way, a good degree, a good share or part, etc
good
To make good; to turn to good
good
A person's good eye, arm, or leg is the one that is healthy and strong, if the other one is injured or weak. bad
good
Good is what is considered to be right according to moral standards or religious beliefs. Good and evil may co-exist within one family. evil
good
That which possesses desirable qualities, promotes success, welfare, or happiness, is serviceable, fit, excellent, kind, benevolent, etc
good
(often used as a combining form) in a good or proper or satisfactory manner or to a high standard (`good' is a nonstandard dialectal variant for `well'); "the children behaved well"; "a task well done"; "the party went well"; "he slept well"; "a well-argued thesis"; "a well-planned party"; "the baby can walk pretty good"
good
financially sound; "a good investment"; "a secure investment"
good
This book is in average worn condition It has all pages or leaves present Any defects should be noted
good
feelings You use good old before the name of a person, place, or thing when you are referring to them in an affectionate way. Good old Harry. Reliable to the end
good
Goody-goody; lacking in spirit or personality
good
describes the average used and worn book that has all pages or leaves present Any defects must be noted
good
Not blemished or impeached; fair; honorable; unsullied; as in the phrases a good name, a good report, good repute, etc
good
Anything that anyone wants All options or alternatives are goods Goods can be tangible or intangible [FACS]
good
promoting or enhancing well-being; "an arms limitation agreement beneficial to all countries"; "the beneficial effects of a temperate climate"; "the experience was good for her"
good
Not lacking or deficient; full; complete
good
superior to the average; "in fine spirits"; "a fine student"; "made good grades"; "morale was good"; "had good weather for the parade"
good
adj [clever (He's a good cook )] pandai 2 adj [not bad (That was a ~ meal )] baik
good
Generic Object Oriented Database A database structure used to store design and library information (TI*)
good
{s} excellent; pleasant; pleasurable; decent; valid; well-behaved; in fine condition; competent, skilled; positive; having admirable moral values
good
nice, excellent, of high quality
good
Good means pleasant or enjoyable. We had a really good time together I know they would have a better life here There's nothing better than a good cup of hot coffee It's so good to hear your voice after all this time. bad
good
morally admirable in excellent physical condition; "good teeth"; "I still have one good leg"; "a sound mind in a sound body"
good
having the normally expected amount; "gives full measure"; "gives good measure"; "a good mile from here"
good
a product, service, or a process that can be used to make products or deliver services
good
If you say that something or someone is as good as new, you mean that they are in a very good condition or state, especially after they have been damaged or ill. I only ever use that on special occasions so it's as good as new In a day or so he will be as good as new
good
If you are good at something, you are skilful and successful at doing it. He was very good at his work I'm not very good at singing He is one of the best players in the world I always played football with my older brother because I was good for my age. bad, poor
good
Someone who is good is kind and thoughtful. You are good to me Her good intentions were thwarted almost immediately
good
If you say it's a good thing, or in British English it's a good job, that something is the case, you mean that it is fortunate. It's a good thing you aren't married It's a good job it happened here rather than on the open road
good
If something is done for the good of a person or organization, it is done in order to benefit them. Furlaud urged him to resign for the good of the country I'm only telling you this for your own good! = benefit
good
If something is good for a person or organization, it benefits them. Rain water was once considered to be good for the complexion Nancy chose the product because it is better for the environment. = beneficial bad
good
Pleasant; enjoyable
good
The good is what it is rational to want Therefore a good knife is one that has characteristics that are rational to want in a device with one blade used for cutting When one considers what makes a good person, or good character, the matter becomes more complex, because it then becomes important to ask whether the traits under discussion are those that people would want in themselves, or those that they would want in others, and whether those are the same, or in what sort of society those would be the same
good
Well, especially in the phrase as good, with a following as expressed or implied; equally well with as much advantage or as little harm as possible
good
that which is good or valuable or useful; "weigh the good against the bad"; "among the highest goods of all are happiness and self-realization"
good
exerting force or influence; "the law is effective immediately"; "a warranty good for two years"; "the law is already in effect (or in force)"
good
If someone makes good a threat or promise or makes good on it, they do what they have threatened or promised to do. Certain that he was going to make good his threat to kill her, she lunged for the gun He was confident the allies would make good on their pledges
good
The rating you get on a step when you hit the arrow more than slightly off-beat
good
Real; actual; serious; as in the phrases in good earnest; in good sooth
good
appealing to the mind; "good music"; "a serious book"
good
emphasis You use good to emphasize the great extent or degree of something. We waited a good fifteen minutes This whole thing's got a good bit more dangerous
good
benefit; "for your own good"; "what's the good of worrying?"
good
Of food, having a particularly pleasant taste
good
If you say that it is good that something should happen or good to do something, you mean it is desirable, acceptable, or right. I think it's good that some people are going It is always best to choose organically grown foods if possible. bad
good
A reasonable amount of time
good
If people are good friends, they get on well together and are very close. She and Gavin are good friends She's my best friend, and I really love her
good
A good idea, reason, method, or decision is a sensible or valid one. They thought it was a good idea to make some offenders do community service There is good reason to doubt this Could you give me some advice on the best way to do this? bad, poor
good
of moral excellence; "a genuinely good person"; "a just cause"; "an upright and respectable man"; "the life of the nation is secure only while the nation is honest, truthful, and virtuous"- Frederick Douglass
good
resulting favorably; "its a good thing that I wasn't there"; "it is good that you stayed"; "it is well that no one saw you"; "all's well that ends well"
good
Clever; skillful; dexterous; ready; handy; followed especially by at
good
Some minor replacement parts; metal smoothly rusted or lightly pitted in places, cleaned or reblued; principal lettering, numerals, and design on metal legible; wood refinished, scratched, bruised, or minor cracks repaired; in good working order
good
morally admirable
good
An average used book that has all pages or leaves present There will be a little wear, and any defects will be noted
good
most suitable or right for a particular purpose; "a good time to plant tomatoes"; "the right time to act"; "the time is ripe for great sociological changes"
good
having or showing or arising from a desire to promote the welfare or happiness of others; "his benevolent smile"; "a benevolent nature"
good
with or in a close or intimate relationship; "a good friend"; "my sisters and brothers are near and dear"
good
Good describes the average used and worn book that has all pages or leaves present Any defects must be noted (AB Bookman )
good
capable of pleasing; "good looks"
good
Possessing desirable qualities; adapted to answer the end designed; promoting success, welfare, or happiness; serviceable; useful; fit; excellent; admirable; commendable; not bad, corrupt, evil, noxious, offensive, or troublesome, etc
good
If someone or something is no good or is not any good, they are not satisfactory or are of a low standard. If the weather's no good then I won't take any pictures I was never any good at maths
good
That which is desirable The object of the will The will, by nature, desires the good Even if the will chooses evil, it must desire it as a good It must impose this deception upon the object in order for that object to be desirable Also, ontologically, that which perfects a nature is a true good
good
Advancement of interest or happiness; welfare; prosperity; advantage; benefit; opposed to harm, etc
good
having desirable or positive qualities especially those suitable for a thing specified; "good news from the hospital"; "a good report card"; "when she was good she was very very good"; "a good knife is one good for cutting"; "this stump will make a good picnic table"; "a good check"; "a good joke"; "a good exterior paint"; "a good secretary"; "a good dress for the office"
good
feeling healthy and free of aches and pains; "I feel good"
good
Someone who is good is morally correct in their attitudes and behaviour. The president is a good man For me to think I'm any better than a homeless person on the street is ridiculous. bad
good
Adequate; sufficient; competent; sound; not fallacious; valid; in a commercial sense, to be depended on for the discharge of obligations incurred; having pecuniary ability; of unimpaired credit
good
Someone, especially a child, who is good obeys rules and instructions and behaves in a socially correct way. The children were very good I'm going to be a good boy now Both boys had good manners, politely shaking hands. bad
good
To manure; to improve
good
A good estimate or indication of something is an accurate one. We have a fairly good idea of what's going on This is a much better indication of what a school is really like Laboratory tests are not always a good guide to what happens in the world. poor
good
Kind; benevolent; humane; merciful; gracious; polite; propitious; friendly; well-disposed; often followed by to or toward, also formerly by unto
good
tending to promote physical well-being; beneficial to health; "beneficial effects of a balanced diet"; "a good night's sleep"; "the salutary influence of pure air"
good
Serviceable; suited; adapted; suitable; of use; to be relied upon; followed especially by for
good
not left to spoil; "the meat is still good"
good
If you describe a piece of news, an action, or an effect as good, you mean that it is likely to result in benefit or success. On balance biotechnology should be good news for developing countries I had the good fortune to be selected This is not a good example to set other children I think the response was good. bad
good
Good means of a high quality, standard, or level. Exercise is just as important to health as good food His parents wanted Raymond to have the best possible education good quality furniture. poor
good
having or showing knowledge and skill and aptitude; "adept in handicrafts"; "an adept juggler"; "an expert job"; "a good mechanic"; "a practiced marksman"; "a proficient engineer"; "a lesser-known but no less skillful composer"; "the effect was achieved by skillful retouching"
good
Useful for a particular purpose (it's a good watch)
good
opposed to evil
good
Any article, natural or man-made substance, material, supply, or manufactured product, including inspection and test equipment, and excluding technology
good
Used in the context of general equities Including among the group and side (buy or sell) being discussed during the block call
good
A spell descriptor denoting spells usable by good and neutral beings Also an aspect of alignment that focuses on protecting innocent life; the opposite of evil Good creatures maintain a strong respect for life, concern themselves with the dignity of sentient beings, and make personal sacrifices to help others Also, when capitalized, a spell domain composed of nine divine spells and a granted power embodying the principles of good
good
bueno / buena; Good afternoon , Buenas tardes ; Good-bye , Adios ; Good evening ; Good night , Buenas noches ; Good morning , Buenos dias
good
in a complete and thorough manner (`good' is sometimes used informally for `thoroughly'); "he was soundly defeated"; "we beat him good"
good
Truth Appearance
good
Wares; commodities; chattels; - - formerly used in the singular in a collective sense
good
If you get a good deal or a good price when you buy or sell something, you receive a lot in exchange for what you give. Whether such properties are a good deal will depend on individual situations The merchandise is reasonably priced and offers exceptionally good value
good
agreeable or pleasing; "we all had a good time"; "good manners"
good
{i} benefit, asset; something positive; virtue, decency, honor
good
a grading term for a coin that is very worn but which has most of the devices outlined
good
Favourable
good
moral excellence or admirableness; "there is much good to be found in people"
good
* The good is what it is rational to want Therefore a good knife is one that has characteristics that are rational to want in a device with one blade used for cutting When one considers what makes a good person, or good character, the matter becomes more complex, because it then becomes important to ask whether the traits under discussion are those that people would want in themselves, or those that they would want in others, and whether those are the same, or in what sort of society those would be the same
good
good deal: see deal in good faith: see faith so far so good: see far good as gold: see gold good gracious: see gracious good grief: see grief good heavens: see heaven good job: see job good lord: see lord for good measure: see measure the good old days: see old in good shape: see shape to stand someone in good stead: see stead in good time: see time too good to be true: see true. Good Buy Cape of Good Hope Good Feelings Era of Good Friday Good Hope Cape of Good Neighbour Policy Henry Beauclerc French: Good Scholar Hywel the Good John the Good Philip the Good William the Good
good
An object-oriented object-oriented framework framework for graphical applications from TU Ilmenau running under X Windows X-Window-System with special support to IRIS GL, OpenGL OpenGL, VOGL, etc - /GOOD
good
many approaches to ethics are centred on achieving what is good, although others are based on doing what is right Priority to one goal need not exclude the other, but might shape the contents or limit how we pursue the other We can ask about the relationship between human goodness and the goodness of other things, such as a knife that cuts well On some views, goodness is reduced to one quality, like happiness or pleasure or satisfying desire, but others think of goodness as inherently complex In either case, goodness has a place in moral psychology, motivating our actions and explaining our emotions
good
If you make good some damage, a loss, or a debt, you try to repair the damage, replace what has been lost, or repay the debt. It may cost several billion roubles to make good the damage. = put right
good
feelings People say `Good for you' to express approval of your actions. `He has a girl now, who he lives with.' --- `Good for him.'
good
Of people, competent or talented
good
A moveable tangible object For the purposes of United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, goods do not include things bought for personal use or at an auction or foreclosure sale, nor may they be ocean-going vessels or aircraft
good
If something changes or disappears for good, it never changes back or comes back as it was before. The days of big-time racing at Herne Hill had gone for good A few shots of this drug cleared up the disease for good
good
With "and", extremely. (The soup is good and hot.)"
good
Not small, insignificant, or of no account; considerable; esp
good
deserving of esteem and respect; "all respectable companies give guarantees"; "ruined the family's good name"
good
If you say that doing something is no good or does not do any good, you mean that doing it is not of any use or will not bring any success. It's no good worrying about it now We gave them water and kept them warm, but it didn't do any good There is no way to measure these effects; the chances are it did some good
good
Generic Object Oriented Database A database structure used to store design and library information
good
not forged; "a good dollar bill"
good
in excellent physical condition; "good teeth"; "I still have one good leg"; "a sound mind in a sound body"
good
You say `Good' or `Very good' to express pleasure, satisfaction, or agreement with something that has been said or done, especially when you are in a position of authority. `Are you all right?' --- `I'm fine.' --- `Good. So am I.' Oh good, Tom's just come in see also best, better, goods
good
`As good as' can be used to mean `almost.' His career is as good as over The vote as good as kills the chance of real reform. = practically
good
generally admired; "good taste"
good
If you say that something will do someone good, you mean that it will benefit them or improve them. The outing will do me good It's probably done you good to get away for a few hours You don't do anybody any good by getting yourself arrested
good
A tangible physical entity p 249
good
thorough; "had a good workout"; "gave the house a good cleaning"
good
Yield prospects are normal Moisture levels are adequate and disease, insect damage, and weed pressures are minor Pastures are providing adequate feed supplies for the current time of year
good
moral excellence or admirableness; "there is much good to be found in people" that which is good or valuable or useful; "weigh the good against the bad"; "among the highest goods of all are happiness and self-realization" benefit; "for your own good"; "what's the good of worrying?" thorough; "had a good workout"; "gave the house a good cleaning" generally admired; "good taste" resulting favorably; "its a good thing that I wasn't there"; "it is good that you stayed"; "it is well that no one saw you"; "all's well that ends well" not left to spoil; "the meat is still good" not forged; "a good dollar bill" having desirable or positive qualities especially those suitable for a thing specified; "good news from the hospital"; "a good report card"; "when she was good she was very very good"; "a good knife is one good for cutting"; "this stump will make a good picnic table"; "a good check"; "a good joke"; "a good exterior paint"; "a good secretary"; "a good dress for the office" morally admirable in excellent physical condition; "good teeth"; "I still have one good leg"; "a sound mind in a sound body" appealing to the mind; "good music"; "a serious book" agreeable or pleasing; "we all had a good time"; "good manners" most suitable or right for a particular purpose; "a good time to plant tomatoes"; "the right time to act"; "the time is ripe for great sociological changes" capable of pleasing; "good looks" of moral excellence; "a genuinely good person"; "a just cause"; "an upright and respectable man"; "the life of the nation is secure only while the nation is honest, truthful, and virtuous"- Frederick Douglass
goods