effective

listen to the pronunciation of effective
İngilizce - Türkçe
etkili

Onun konuşması Hükümetin politikalarıyla ilgili etkili bir özürdü. - His speech was an effective apology for the Government's policies.

Grant etkili bir siyasi lider değildi. - Grant was not an effective political leader.

{s} efektif

Ezberleme yöntemleri genellikle efektiftir. - The methods of forced memorization are often effective.

etkileyici

Biz öğrenmeyi, etkili, ilginç ve etkileyici yapmak istiyoruz. - We want to make learning effective, interesting, and fascinating.

{s} verimli
{s} yürürlükte olan
{s} tesirli
sayılır
sökmek
yararlı
(Kanun) muteber
evirgen
(Tıp) effektif
(Kanun) dermeyan edilebilir
savaşa hazır (gemi/uçak)
geçerlilik
gerçek

O gerçekten etkiliydi. - That was really effective.

Önleyici tedbirler gerçek tedaviden çok daha etkilidir. - Preventive measures are much more effective than the actual treatment.

sonuçlandırıcı
sonuç verici
fiili
fiilen
itibar olunur
{s} etkili, tesirli. i., tic. efektif, nakit
para
faal hizmete hazır asker veya ordu
effecti
{s} etken
{s} etkin

Birçokları, savunma bütçesindeki kesintilerin ordunun etkinliğini baltalayacağından korkuyorlar. - Many fear that cuts in the defense budget will undermine the military's effectiveness.

O, etkin biçimde, zaman zaman olur. - Effectively, that happens from time to time.

geçerli olan, etkili olan
{s} geçerli

Yasa 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak. - The law will be effective from the 1st of April.

(Askeri) GÖREVE HAZIR KITA: Muharebe vazifesi için hazır kıta. 4. YÜRÜRLÜKTE
nakit
effectively tesirli olarak
{s} yürürlükte
effective range tesirli top menzili
hakiki
tesir
etkili olmak

Modern savaş sanatı dövüşçüler gibi etkili olmak için tepeden tırnağa silahlandırılacak askerleri muhakkak gerektirmez. - The art of modern warfare does not necessarily require soldiers to be armed to the teeth to be effective as combatants.

etki yaratan
itibar

Yasa 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak. - The law will be effective from the 1st of April.

etkili olan
aktif
effectiveness
etkililik
effect
etki

Onun konuşması Hükümetin politikalarıyla ilgili etkili bir özürdü. - His speech was an effective apology for the Government's policies.

O etkin önlemler alamadı. - He could not take effective measures.

effect
tesir
effective bandwidth
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik) yararlı bantgenişliği
effective buying
(Ticaret) efektif alış
effective capacity
kapasite
effective case
etkili doku
effective date
(Ticaret) valör tarihi
effective date
(Bilgisayar) geçerlilik tarihi
effective date
(Ticaret) valör
effective diameter
(Jeoloji) efektif çap
effective duration
(Askeri) etken süre
effective energy
etkin enerji
effective energy
etkin erke
effective expansion
etkin büyüme
effective fetch
(Askeri) etken kabarma
effective fire
(Askeri) etkili ateş
effective from
tarihinden başlayarak
effective head
etkin yükseklik
effective height
(Bilgisayar,Teknik) etkin yükseklik
effective intensity
(Havacılık) tesirli şiddet
effective length
etkin boy
effective life
etkin yaşam süresi
effective method
etkili yöntem
effective opening
etkin açıklık
effective radiation
(Meteoroloji) etkin radyasyon
effective rainfal
(Meteoroloji) etkin yağış
effective rainfall
(Çevre) etkin yağış
effective return
(Ticaret) etkin getiri oranı
effective section
etkin kesit
effective serve
(Spor) etkili servis
effective size
efektif boyut
effective size
etkin boy
effective stress
(Çevre) etkin stres
effective stress
(Jeoloji) etkin gerilim
effective stress
(Jeoloji,Teknik) etkin gerilme
effective stroke
(Otomotiv) yararlı strok
effective stroke
(Otomotiv) etkili strok
effective thickness
efektif kalınlık
effective use
etkin kullanma
effective use
etkin kullanım
effective velocity
etkin hız
effective weight
efektif ağırlık
effective weight
faydalı ağırlık
effective width
etkin genişlik
effective wind
(Askeri) hesaplanmış rüzgar
effective work
(Otomotiv) etkili kullanım
effective work
etkin iş
effective yield
(Ticaret) etkin getiri
effective yield
(Ticaret) gerçek verim
effective address
etkin adres
effective bandwidth
etkin bant genişliği
effective capacitance
etkin kapasite
effective conductance
etkin iletkenlik
effective currency
efektif para
effective current
etkili akım
effective data transfer rate
etkin veri aktarım hızı
effective demand
efektif talep
effective exchange rate
efektif döviz kuru
effective half life
etkin yarılanma süresi
effective height
etkili yükseklik
effective horsepower
efektif beygirgücü
effective instruction
efektif komut
effective mass
etkin kütle
effective nominal load
efektif nominal yük
effective particle density
efektif parçacık yoğunluğu
effective phase angle
etektif faz açısı
effective porosity
efektif gözeneklilik
effective power
efektif kuvvet
effective pressure
efektif basınç
effective price
gerçek fiyat
effective range
etkili top menzili
effective rate
efektif kur
effective rate
geçerli kur
effective resistance
etkin direnç
effective series resistance
etkin seri direnç
effective temperature
etkin sıcaklık
effective time
efektif zaman
effective value
etkin değer
effective voltage
etkin gerilim
effective wavelength
etkin dalga boyu
effective antenna height
etkin anten yüksekliği
effective atomic number
efektif atom sayısı
effective capacity
verimli kapasite, etkili kapasite
effective citizen
etkin vatandaş
effective electromotive force
etkili elektromotor kuvvet
effective external protection
etken dış koruma
effective interest rate
efektif faiz oranı
effective land taxation
etkin arazi vergilemesi
effective pay
nakit tediye
effective piston area of a driver
Sürücü etkili piston alanı
effective premium
gerçek prim
effective rates of tax
efektif vergi oranları
effective tax
etkili vergi
effective United States controlled ships
(Askeri) Birleşik Devletler kontrollü gemiler
effective address
geçerli adres
effective address
efektif adres
effective area
etkili alan
effective area
etkin alan
effective atmosphere
(Askeri) FİİLİ ATMOSFER, TESİRLİ ATMOSFER (HV.): Atmosferin, belirli bir işlem veya hareketi fiilen etkileyen ve dış sınırları yapılan işleme veya harekete göre değişen kısmı. (Örneğin; 250 mil irtifada yörüngedeki bir arz uydusu iyonosfer dahilinde kalır, fakat, bu irtifada hava partikülleri, yeterli sürtünme veya saptırmayı yaptıramayacak kadar az olduğu için, uydu fiili atmosfer dışında kabul edilir. Uzay araçları için fiili atmosfer ortalama 120 mil irtifada sona erer.) Bak. "mechanical border" ve "sensible atmosphere"
effective atomic wright
(Nükleer Bilimler) etkin atom ağırlığı
effective balloon
(Askeri) MÜESSİR BARAJ BALONU: Hedefi bombalamak için düşman uçağının içinden geçmeye mecbur olduğu sahaya yerleştirilmiş baraj balonu
effective balloon
(Askeri) etkili baraj balonu
effective beaten zone
(Askeri) MÜESSİR VURUŞ SAHASI: Atımların büyük bir yüzdesinin düştüğü, bilhassa isabetlerin yüzde 82'sinin kaydedildiği hedef sahası kısmı. Buna "effective pattern" veya "82 percent zone" da denir
effective concentration
etkin konsantrasyon
effective damage
(Askeri) etkin hasar
effective damage
(Askeri) ETKİN HASAR: Bir hedef elemanını çalışamaz, hizmet veremez, üretim yapamaz veya içinde yaşanamaz hale getirmek için gerekli olan hasar
effective day coincident with Presidential declaration of a National Emergency a
(Askeri) Başkanlık tarafından Ulusal Acil Olağanüstü Hal ve kısmi seferberlik ilan edildiği gün
effective delayed neutron fraction
(Nükleer Bilimler) etkin gecikmiş nötron kesri
effective depth
faydalı derinlik
effective depth
nafi irtifa
effective depth
(Askeri) etkin ateş sahası
effective depth
yararlı yükseklik
effective depth
yararlı derinlik
effective depth
(Askeri) MÜESSİR ATEŞ SAHASI: Hedef üzerinde, topçu ateşinin şarapnel ve mermi parçalarının dağılmasından meydana gelen tesir sahası
effective depth
efektif derinlik
effective dose
(Nükleer Bilimler) etkin doz
effective dose equivalent
(Nükleer Bilimler) etkın doz eşdeğeri,etkin eşdeğer doz
effective dose equivalent commitment
(Nükleer Bilimler) etkin doz eşdeğeri yükü,etkin eşdeğer doz yükü
effective exhaust velocity
(Askeri) TESİRLİ ÇIKIŞ HIZI, FAYDALI ÇIKIŞ HIZI (HV.): Bir egzoz akımının; sürtünme, sıcaklık nakli, eksen dışı akım ve diğer şartlarla ilgili etkiler tarafından düşürüldükten sonraki hızı
effective focus size
(Nükleer Bilimler) etkin odak boyutu
effective forces
(Askeri) HİZMETE HAZIR KUVVETLER: Bir milletin seferde hizmete elverişli bütün kuvvetleri
effective gamma content
(Nükleer Bilimler) etkin gama içeriği
effective half life
(Nükleer Bilimler) etkin yarılanma süresi,etkin yarı ömür
effective incidence
(Ticaret) fiili yansıma
effective incidence
efektif yansıma
effective kilogramme
(Nükleer Bilimler) etkin kilogram
effective landing area
(Askeri) EMNİYETLİ İNİŞ SAHASI, ESAS İNİŞ SAHASI: Bir uçağın emniyetle inip kalkabileceği, açık yaklaşma yollarını ihtiva eden, bir iniş sahası kısmı
effective multiplication constant
(Nükleer Bilimler) etkin çoğaltma sabiti
effective multiplication factor
(Nükleer Bilimler) etkin çoğaltma çarpanı
effective operating radius
(Askeri) TESİRLİ HAREKAT YARIÇAPI, SEYİR YARIÇAPI: Bak. "radius of action"
effective pattern
(Askeri) TESİRLİ VURUŞ SATHI: Bak. "effective beaten zone"
effective pattern
(Askeri) tesirli vuruş sathı
effective pay
(Ticaret) nakden ödeme
effective permeability
(Nükleer Bilimler) etkin permeabilite
effective porosity
etken gözeneklilik
effective porosity
efektif porozite
effective porosity
(Jeoloji) etkin gözeneklilik
effective power
gerçek güç
effective power
etkili güç
effective power
etken güç
effective price
(Ticaret) efektif fiyat
effective radius of the Earth
Yerin etkin capi
effective range
(Nükleer Bilimler) etkin aralık
effective range
(Askeri) TESİRLİ MESAFE, MENZİL: Bir silahın, hasar ve zayiat husule getirmesi beklenecek kadar sıhhatle atış yapabileceği azami mesafe
effective range
(Askeri) Etkili mesafe
effective rate of exchange
efektif döviz kuru
effective rate of interest
(Ticaret) etkin faiz oranı
effective resonance integral
(Nükleer Bilimler) etkin rezonans integrali
effective span
(Havacılık) etkin kanat uzunluğu
effective span
efektif açıklık
effective span
iki mesnet arasındaki mesafe
effective span
mesnet açıklığı
effective strength
(Askeri) FİİLİ KUVVE: Kül halinde ordu; daimi kadro personeli. (permanent party) ve daimi kadro dışı personel (non-permanent party) ile beraber bütün askeri şahıslar
effective strength
(Askeri) Fiili kuvvet
effective strength of enemy forces
(Askeri) DÜŞMAN KUVVETLER FİİLİ KUVVESİ: Başlangıç kuvvesinden, lojistik unsur da dahil, o anda muharebede kullanılabilecek olan kısım. Bak. "initial strength of enemy forces". ve "strength of enemy forces"
effective time
(Bilgisayar,Teknik) etkin zaman
effective time of announcement by the Secretary of Defense to the Military Depar
(Askeri) İhtiyat birliklerinin seferber edilmesi için Savunma Bakanı Tarafından Askeri Departmanlara yapılan duyurunun etkili zamanı
effective unit
(Askeri) Faal vazifeye hazır birlik
effective wind
(Askeri) HESAPLANMIŞ RÜZGAR: Hakikatte karşılaşılan bütün değişik rüzgarlar ortalamasına, sürat ve istikamet bakımından, eşit olarak hesaplanmış rüzgar. Hesaplanmış rüzgar; ses ölçme ve hava rasatlarında geniş ölçüde kullanılır
effect
etki etmek
effect
sonuca vardırmak
effectively
etkin biçimde

O kitap etkin biçimde yazmana yardım ediyor. - That book is helping you write effectively.

O, etkin biçimde, zaman zaman olur. - Effectively, that happens from time to time.

effectively
etkin bir şekilde
effectively
etkin olarak
effectiveness
{i} etki

Birçokları, savunma bütçesindeki kesintilerin ordunun etkinliğini baltalayacağından korkuyorlar. - Many fear that cuts in the defense budget will undermine the military's effectiveness.

effect
etkilemek
effect
sonuç

Eğer bunu yaparsan,bu sadece aksi sonuçlar doğuracak. - If you do that, it will only bring about a contrary effect.

Çabalar sonuç getirmedi. - The efforts brought about no effect.

effectiveness
{i} etkileyicilik
effect
tesirsiz
effect
(Ticaret) poliçe çıkarmak
effect
(Ticaret) ödeme yapmak
effect
etkime
effect
(Kanun) meriyet
effect
(Ticaret) taşınır mallar
effect
kişisel eşyalar

Şüpheli tüm kişisel eşyalarını masaya koymak zorunda kaldı. - The suspect had to lay all his personal effects on the table.

effect
mevki
effect
hüküm

Onun konuşması Hükümetin politikalarıyla ilgili etkili bir özürdü. - His speech was an effective apology for the Government's policies.

effect
(Ticaret) nakit mevcudu
İngilizce - İngilizce
Efficient, serviceable, or operative
Actually in effect
Producing a decided or decisive effect
Having the power to produce an effect or effects
fit for a destined purpose
{n} an able man, a soldier fit for duty
{a} able to produce, useful, serviceable
> shengxiao
Producing the expected results of this SOW, defined in section 1 B , Purpose of Contract
"-G
equipped and ready for service; "the fort was held by about 100 effective soldiers"
 An information system or a software application is effective when it achieves its purpose It is measured in terms of completeness, attractiveness, clarity, accuracy, relevance and ease of use
Shaw; "effective personnel"; "an efficient secretary"; "the efficient cause of the revolution" exerting force or influence; "the law is effective immediately"; "a warranty good for two years"; "the law is already in effect (or in force)" producing or capable of producing an intended result or having a striking effect; "an air-cooled motor was more effective than a witch's broomstick for rapid long-distance transportation"-LewisMumford; "effective teaching methods"; "effective stepstoward peace"; "made an effective entrance"; "his complaint proved to be effectual in bringing action"; "an efficacious law" works well as a means or remedy; "an effective reprimand"; "a lotion that is effective in cases of prickly heat" equipped and ready for service; "the fort was held by about 100 effective soldiers
exerting force or influence; "the law is effective immediately"; "a warranty good for two years"; "the law is already in effect (or in force)"
Having an effect; able to bring about the result intended
works well (e g Riding a bicycle is an effective way of keeping fit )
producing or capable of producing an intended result or having a striking effect; "an air-cooled motor was more effective than a witch's broomstick for rapid long-distance transportation"-LewisMumford; "effective teaching methods"; "effective stepstoward peace"; "made an effective entrance"; "his complaint proved to be effectual in bringing action"; "an efficacious law"
making the thing that is wanted happen
Produces the desired result
One who is capable of active service
producing the desired result, as in: He has an effective introduction in his presentation
That which produces a given effect; a cause
Something that is effective works well and produces the results that were intended. The project looks at how we could be more effective in encouraging students to enter teacher training Simple antibiotics are effective against this organism an effective public transport system. + effectively ef·fec·tive·ly the team roles which you believe to be necessary for the team to function effectively Services need to be more effectively organised than they are at present. + effectiveness ef·fec·tive·ness the effectiveness of computers as an educational tool
Range - Airfares are valid only between these departure dates
able to accomplish a purpose; functioning effectively; "people who will do nothing unless they get something out of it for themselves are often highly effective persons
as calculated from Stefan's law
The date coverage is provided under an employee benefit plan or to be covered under an employee benefit plan
Achieving a desired result Effectiveness is often associated with institutional values
date The date upon which the insurance policy goes into effect
works well as a means or remedy; "an effective reprimand"; "a lotion that is effective in cases of prickly heat"
Provide what the customer requires and expects Nearly defect-free product or service at the right time
Having an intended or expected effect Effectiveness may require a few tries to get the wished for effect
Having the power to produce an effect or effects; producing a decided or decisive effect; efficient; serviceable; operative; as, an effective force, remedy, speech; the effective men in a regiment
Effective means having a particular role or result in practice, though not officially or in theory. They have had effective control of the area since the security forces left
When something such as a law or an agreement becomes effective, it begins officially to apply or be valid. The new rules will become effective in the next few days
existing in fact; not theoretical; real; "a decline in the effective demand"; "confused increased equipment and expenditure with the quantity of effective work done"
Specie or coin, as distinguished from paper currency; a term used in many parts of Europe
Shaw; "effective personnel"; "an efficient secretary"; "the efficient cause of the revolution"
The preponderance of research or program findings is consistent, positive, and clearly related to the intervention
equipped and ready for service; "the fort was held by about 100 effective soldiers
{s} productive, efficient; in operation; impressive, striking
An offering is said to be effective once the SEC has released the issue for offering
The serviceable soldiers in a country; an army or any military body, collectively; as, France's effective
effectuous
effectuose
good
efficacious
eff
effective dose
The lowest pharmaceutical dosage required to cause effect in 50% of average individuals
effective energy
The energy of a heterogeneous (polychromatic) photon beam calculated as if it were monochromatic

Consequently the ‘intuitive' theory can be taken directly into the quantum theory of waves, including the nonlinear effective energy density . . .

effective radiated power
the energy of a radio frequency, determined by multiplying the transmitter power output with the antenna gain
Effective Translational Lift
Translational lift (also known as Effective Translational Lift, or ETL) is a transitional state present after a helicopter has moved from hover to forward flight
effective demand
(Ekonomi) The level of demand that represents a real intention to purchase by people with the means to pay
effective annual return
rate of profit yielded by an investment over the course of a year
effective cost
total actual cost
effective cure
treatment which removes disease
effective date
The date on which an insurance policy or bond goes into effect, and from which protection is furnished
effective date
The date on which the protection of an insurance policy or bond goes into effect (G)
effective date
The date the coverage begins on an insurance contract (policy)
effective date
Under HIPAA, this is the date that a final rule is effective, which is usually 60 days after it is published in the Federal Register
effective date
The date on which coverage under an insurance policy begins
effective date
The date that the insurance coverage begins Also known as Issue Date
effective date
The date on which an insurance policy coverage starts
effective date
The date on which a license becomes effective In most cases this is the same as the Grant Date (see Grant Date) For modifications, the original Grant Date of the license will remain the same, but the Effective Date will be the day the Modification becomes effective
effective date
This is the beginning date that a particular merchant account (location) became effective within American Express' systems When setting up a custom group, it is important to note effective dates of selected locations to ensure expected results are not offset by one or more locations which did not become effective in time period in which a report was run
effective date
The effective date is the date your insurance coverage begins You are not covered prior to a policy's effective date Back to Top
effective date
date on which a contract or agreement becomes valid
effective date
The date on which the policy becomes effective
effective date
the date on which coverage begins for a member
effective date
The date on which the insurance under a policy begins
effective date
The date on which insurance under a policy will begin
effective date
The date that the current status became effective The effective date will be the same as the accreditation decision date if the organization's accreditation decision is Accreditation with Full Standards Compliance or Accreditation with Commendation, or if an organization whose accreditation decision was Accreditation with Requirements for Improvement has not resolved any outstanding recommendations
effective date
The date of inception of an insurance policy, or the date additional coverages become effective
effective date
means the date on which a personnel action takes place and on which the employee's official assignment begins [HRO Part 1, Chapter 4, Effective Date of New Appointments]
effective date
The date that the Financing Agreement becomes a legally binding contract This is the date Baxter signs the agreement
effective date
the date insurance coverage begins
effective date
Date on which a Public Act takes effect The effective date of a law is the date it becomes generally enforceable
effective date
The date on which the term of an agreement commences (Typically the date on which Microsoft accepts the agreement in the case of Select License and Enterprise Agreement )
effective date
The date on which the coverage or a change in coverage of a contract goes into effect at 12: 01 a m
effective date
The date on which the insurance policy begins
effective date
the date on which the insurance provided by a policy begins
effective debt
sum total of an active debt
effective drug
medication which works efficiently, drug which produces the desired effect
effective interest rate
active interest rate
effective life expectancy
actual amount of time the average person can expect to live
effective method
technique or procedure which works efficiently, method which produces the intended results
effective par
actual worth
effective range
best range for striking a target, furthest distance from which a weapon can effectively strike the enemy
effective rate of return
rate of profit yielded by an investment
effective resolution
sharpness of output from a printer which uses resolution enhancement technology
effective tax
final amount paid in income tax
brake mean effective pressure
the average (mean) pressure which, if imposed on the pistons uniformly from the top to the bottom of each power stroke, would produce the measured (brake) power output
cost-effective
Returning a benefit that justifies the initial investment; economical
effect
To make or bring about; to implement

The best way to effect change is to work with existing stakeholders.

effect
A scientific phenomenon, usually named after its discoverer

Doppler effect.

effect
An illusion produced by technical means (as in "special effect")

The effect of flying was most convincing.

effect
Belongings, usually as personal effects
effect
The result or outcome of a cause

The effect of the hurricane was a devastated landscape.

effectively
Essentially; for all practical purposes
effectiveness
The property of being effective
effectiveness
The ability to be effective
effectiveness
The degree to which something is effective

He questioned the effectiveness of the treatment.

effectivity
The effectiveness of something
effect
a consequence
effect
{n} a thing produced, end, issue, consequence
effect
{v} to bring to pass, produce, perform
effectively
{a} with effect, powerfully, really
effectiveness
{n} an effective quality, power
cost effective
productive relative to the cost(synonym) cost-efficient
Effect
effect
Effect
feck
Effectively
effectuously
Effectiveness
efficacy
become effective
become valid, go into effect
cost effective
productiveness in relation to cost
cost-effective
A term describing a resource that is available within the time it is needed and is able to meet or reduce electrical power demand at an estimated incremental system cost no greater than that of the least-costly, similarly reliable and available alternative
cost-effective
Related to products, this term is used to describe the general awareness, during the product development process, toward meeting cost constraints Factors considered are related to the Bill of Materials and cost of design and development, tooling, and manufacturing See: BOM, and Sundberg-Ferar Mission Statement
cost-effective
A cost per unit of emission reduction which is lower than or equivalent to the maximum unit costs of the same emission reduction through the use of demonstrated Best Available Control Technology, calculated in current year dollars
cost-effective
A proposed drug is considered cost-effective by the PBAC if the Committee considers that, for a specified main indication, the incremental benefits of therapy involving the proposed drug over therapy involving its main comparator(s) justify its incremental costs and harms
cost-effective
Something that is cost-effective saves or makes a lot of money in comparison with the costs involved. The bank must be run in a cost-effective way. + cost-effectively cost-effectively The management tries to produce the magazine as cost-effectively as possible. + cost-effectiveness cost-effectiveness A Home Office report has raised doubts about the cost-effectiveness of the proposals. cost effective bringing the best possible profits or advantages for the lowest possible costs cost effective way of doing sth
cost-effective
Bringing good results or profit for little expenditure
cost-effective
productive relative to the cost
effect
The physical, functional, or psychological outcome, event, or consequence that results from specific military or non-military actions
effect
The effect of one thing on another is the change that the first thing causes in the second thing. Parents worry about the effect of music on their adolescent's behavior Even minor head injuries can cause long-lasting psychological effects
effect
If you say that someone is doing something for effect, you mean that they are doing it in order to impress people and to draw attention to themselves. The Cockney accent was put on for effect
effect
A biological change caused by an exposure
effect
The state of being binding and enforceable, as in a rule, policy, or law
effect
the central meaning or theme of a speech or literary work a symptom caused by an illness or a drug; "the effects of sleep loss"; "the effect of the anesthetic"
effect
an outward appearance; "he made a good impression"; "I wanted to create an impression of success"; "she retained that bold effect in her reproductions of the original painting"
effect
like impact is a synonym for outcome although impact is somewhat more direct than an effect Both terms are commonly used, but neither is a technical term For precision, Treasury Board Secretariat recommends that outcome be used instead of effect
effect
Consequence intended; purpose; meaning; general intent; with to
effect
result produced by an action
effect
How changing the settings of a factor changes the response The effect of a single factor is also called a main effect Note: For a factor A with two levels, scaled so that low = -1 and high = +1, the effect of A is estimated by subtracting the average response when A is -1 from the average response when A = +1 and dividing the result by 2 (division by 2 is needed because the -1 level is 2 scaled units away from the +1 level)
effect
the central meaning or theme of a speech or literary work
effect
What results after an action has been taken; the expected or predicted impact when an action is to be taken or is proposed
effect
cause and effect: see cause. to make something happen. Compton effect domino effect Doppler effect greenhouse effect Hall effect Josephson effect Magnus effect photoelectric effect photovoltaic effect sound effect Zeeman effect
effect
act so as to bring into existence; "effect a change"
effect
An outcome that can be said to be at least partially the result of an intervention rather than caused by other intervening factors
effect
{i} result, outcome; influence; impact; gimmick, trick; natural phenomenon
effect
produce; "The scientists set up a shockwave"
effect
A person's effects are the things that they have with them at a particular time, for example when they are arrested or admitted to hospital, or the things that they owned when they died. His daughters were collecting his effects. = belongings
effect
An observable action results or evidence of a problem
effect
The result of a thought or action set in motion
effect
(1, a noun) immediate or direct result, as in: What effect does that medicine have on you?
effect
To bring to pass; to execute; to enforce; to achieve; to accomplish
effect
a phenomenon that follows and is caused by some previous phenomenon; "the magnetic effect was greater when the rod was lengthwise"; "his decision had depressing consequences for business"; "he acted very wise after the event"
effect
An illusion produced by technical means (as in "special effect")"
effect
The result or outcome of a cause. See usage notes below
effect
vagueness You add in effect to a statement or opinion that is not precisely accurate, but which you feel is a reasonable description or summary of a particular situation. That deal would create, in effect, the world's biggest airline. = effectively
effect
To produce, as a cause or agent; to cause to be
effect
act so as to bring into existence; "effect a change
effect
You use to this effect, to that effect, or to the effect that to indicate that you have given or are giving a summary of something that was said or written, and not the actual words used. A circular to this effect will be issued in the next few weeks
effect
A device for producing an alteration in sound produced by an instrument
effect
Any response by an environmental or social component to an action's impact Under the Canadian Environmental Assessment Act, "environmental effect" means, in respect of a project, "(a) any change that the project may cause in the environment, including any effect of any such change on health and socio-economic conditions, on physical and cultural heritage, on the current use of lands and resources for traditional purposes by aboriginal persons, or on any structure, site or thing that is of historical, archaeological, paleontological or architectural significance and (b) any change to the project that may be caused by the environment, whether any such change occurs within or outside of Canada"
effect
Effectivity Specific effectivity information captured for the catalog, chapter, section, subsection, figure, graphic, parts list, and part number levels Effectivity information that can be identified is model name/number, serial range/number, equipment ID range/number, lot range/number and component location range Alternatively, an effectivity reference code ("effect-ref") can reference effectivity information that was defined in the Effectivity Cross Reference ("effect-xref") element Attributes: N/A
effect
If you effect something that you are trying to achieve, you succeed in causing it to happen. Prospects for effecting real political change seemed to have taken a major step backwards. see also greenhouse effect, placebo effect, ripple effect, side-effect, sound effect, special effect
effect
(of a law) having legal validity; "the law is still in effect" an impression (especially one that is artificial or contrived); "he just did it for effect" the central meaning or theme of a speech or literary work a symptom caused by an illness or a drug; "the effects of sleep loss"; "the effect of the anesthetic" produce; "The scientists set up a shockwave" act so as to bring into existence; "effect a change
effect
If you say that something will happen with immediate effect or with effect from a particular time, you mean that it will begin to apply or be valid immediately or from the stated time. The price of the Saturday edition is going up with effect from 3 November
effect
Impression left on the mind; sensation produced
effect
If a law or policy takes effect or comes into effect at a particular time, it officially begins to apply or be valid from that time. If it remains in effect, it still applies or is still valid. the ban on new logging permits which will take effect from July The decision was taken yesterday and will remain in effect until further government instructions
effect
The trick that appears to the spectators
effect
(of a law) having legal validity; "the law is still in effect"
effect
a symptom caused by an illness or a drug; "the effects of sleep loss"; "the effect of the anesthetic"
effect
In general: That which is produced by an agent or cause; the event which follows immediately from an antecedent, called the cause; result; consequence; outcome; fruit; as, the effect of luxury
effect
The effects in a film are the specially created sounds and scenery
effect
An alteration in sound after it has been produced by an instrument
effect
Reality; actual meaning; fact, as distinguished from mere appearance
effect
Manifestation; expression; sign
effect
A biological change in an organism, organ or tissue
effect
Goods; movables; personal estate; sometimes used to embrace real as well as personal property; as, the people escaped from the town with their effects
effect
Power to produce results; efficiency; force; importance; account; as, to speak with effect
effect
Intended or unintended change resulting directly or indirectly from a development intervention
effect
The purport; the sum and substance
effect
Execution; performance; realization; operation; as, the law goes into effect in May
effect
the emotional, physical, and/or cognitive outcome of communication
effect
receipt-point and what is received at the receipt-point See also cause; communication
effect
If you put, bring, or carry a plan or idea into effect, you cause it to happen in practice. These and other such measures ought to have been put into effect in 1985. = implement
effect
You can say that something takes effect when it starts to produce the results that are intended. The second injection should only have been given once the first drug had taken effect
effect
The result of actions Contrast with "side-effects", the unplanned result of actions
effect
{f} accomplish, put into action, execute, do
effect
The state of operating as if other forces control your reality
effect
an impression (especially one that is artificial or contrived); "he just did it for effect"
effect
Change in morphology, physiology, growth, development of life span of an organism exposed to air pollution It might be either an adverse effect or an alteration, which is not distinguishable from the range of a target variable observed in not exposed organisms of the same species (WHO 1994c)
effect
You use effect in expressions such as to good effect and to no effect in order to indicate how successful or impressive an action is. Mr Morris feels the museum is using advertising to good effect
effect
1) In picture, an optical or special photographic manipulation of the film 2) In sound, a specific sound, such as of a tire squeal or water dripping 3) Also used to mean a special manipulation of elements during the shooting of the film, such as the creation of rain or snow
effect
An effect is an impression that someone creates deliberately, for example in a place or in a piece of writing. The whole effect is cool, light and airy. = impression
effect
unless the context otherwise requires, the term "effect" includes: (a) Any positive or adverse effect; and (b) Any temporary or permanent effect; and (c) Any past, present, or future effect; and (d) Any cumulative effect which arises over time or in combination with other effects - regardless of the scale, intensity, duration, or frequency of the effect, and also includes: (e) Any potential effect of high probability; and (f) Any potential effect of low probability which has a high potential impact
effect
One of several possible forms in which a spell or magic effect may manifest Effect designators include ray, spread, and individual creatures or objects that have been summoned or created Summoned or created effects appear wherever the caster designates, within the spell’s range A mobile effect (such as a summoned creature) can thereafter move regardless of the spell’s range
effect
what you feel when you read a text; this covers your reaction to the subject-matter or ideas as well as how you feel about particular aspects of a text such as the author's style, or the actions of the characters
effect
side
effectively
in an effective manner; "these are real problems that can be dealt with most effectively by rational discussion"
effectively
in actuality or reality or fact; "she is effectively his wife"; "in effect, they had no choice"
effectively
You use effectively with a statement or opinion to indicate that it is not accurate in every detail, but that you feel it is a reasonable description or summary of a particular situation. The region was effectively independent
effectively
in an efficient or effective manner; with powerful effect
effectively
With effect; powerfully; completely; thoroughly
effectively
in actuality or reality or fact; "she is effectively his wife"; "in effect, they had no choice
effectively
essentially
effectively
productively, efficiently; impressively
effectiveness
The desired measure of a drug's influence on a disease condition Effectiveness must be proven by substantial evidence consisting of adequate and well-controlled investigations, including human studies by qualified experts, that prove the drug will have the effect claimed in its labeling
effectiveness
A structure is effective when it meets the intended management objectives In the Wildlife Crossings Toolkit, an effective structure is able to provide passage or reduce vehicle-caused mortality for the species it was designed to serve
effectiveness
(a) Degree to which an activity or initiative is successful in achieving a specified goal; (b) degree to which activities of a unit achieve the unit's mission or goal
effectiveness
a measure of the benefit resulting from an intervention for a given health problem under usual conditions of clinical care for a particular group; this form of evaluation considers both the efficacy of an intervention and its acceptance by those to whom it is offered, answering the question, "Does the practice do more good than harm to people to whom it is offered?" See Intention to treat
effectiveness
The extent to which intervention results in favourable outcomes under everyday conditions Contrasted with efficacy, which refers to change under tightly controlled conditions
effectiveness
The benefit of an intervention when deployed in the field
effectiveness
{i} efficiency, productivity; impressiveness, quality of being striking
effectiveness
power to be effective; the quality of being able to bring about an effect
effectiveness
A measure of the extent to which a project attains its objectives at the goal or purpose level; i e the extent to which a development intervention has attained, or is expected to attain, its relevant objectives efficiently and in a sustainable way
effectiveness
Under real life conditions, how well a treatment, therapy or procedure produces a desired health outcome (cure, alleviation of pain, return of functional abilities)
effectiveness
Measure of achieving a specific goal: Typical effectiveness measures in distance education include cost, course design, instruction, media, teaching strategies, technology Relates to quality assurance (See Moore & Kearsley (1996) pp 65-71, 182-184 and Inglis, Ling, & Joosten (1999) p 198)
effectiveness
The extent to which a development outcome is achieved through interventions The extent to which a programme or project achieves its planned results, i e goals, purposes, and outputs and contribute to outcomes
effectiveness
Measure of the ability of a program, project or work task to produce a specific desired effect or result that can be qualitatively measured Performing the right tasks correctly, consistent with organizational mission, vision, values and in support of the organization's goals and objectives Relates to outcomes, not the efficiency of performance [also see Outcome Measure]
effectiveness
Not the same as "efficiency " The effectiveness of a proposal or project is a measure of its effect An effective project produces a desired change
effectiveness
Pertaining to the degree to which a dispersal unit or population of dispersal units leads to establishment of new infections
effectiveness
The extent to which actual outcomes are achieved, against the outcomes planned, via relevant outputs or administered expenses
effectiveness
A measure of the extent to which a specific intervention, procedure, regimen, or service, when deployed in the field in routine circumstances, does what it is intended to do for a specified population In the health field, it is a measure of output from those health services that contribute towards reducing the dimension of a problem or improving an unsatisfactory situation
effectiveness
The degree to which an agency or program is successful at meeting goals, objectives, and statutory mandates
effectiveness
(Ticaret) The level to which an activity or product is able to satisfy perceived requirements, which compares benefits derived to costs incurred
effectiveness
the extent to which a program or service is meeting its stated goals and objectives
effectiveness
The extent to which an intervention achieves health improvements, which can be measured in terms of various outcomes such as cases of disease prevented, years of life saved, or quality-adjusted life years saved
effectiveness
The ability of a vaccine to produce the desired beneficial effect, i e , to protect against a disease
Türkçe - İngilizce

effective teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

hükümet gibi formidably powerful and effective
(person): Mürsel hükümet gibi. What Mürsel says, goes
effective