discipline

listen to the pronunciation of discipline
İngilizce - Türkçe
disiplin

Tom yeterince disiplinli değil. - Tom isn't disciplined enough.

Çocuklar disiplinli olmalı. - Children need to be disciplined.

{f} yetiştirmek
sıkıdüzen
düzenbağı
bilimdalı
kontrol altında tutmak
eğitmek
bilgi dalı
{f} kontrol et
ceza

O kabahati için cezalandırıldı. - He was disciplined for his wrongdoing.

cezalandırmak
disipline etmek
eğitim
idare etmek
disipline sokmak
{i} sıkı disiplin
{i} talim
{i} bilim dalı

Dilbilim dili tanımlamayı amaçlayan bilim dalıdır. - Linguistics is the discipline which aims to describe language.

(Askeri) DİSİPLİN: Belirli bir harekat için tespit edilen sistematik kurallar ve usuller. Örneğin, yürüyüş disiplini (march discipline), kamuflaj disiplini (camouflage discipline) gibi
disiplin,v.kontrol et: n.disiplin
{i} sıkı düzen
{i} cezalandırma
yöntem/ceza/disiplin
cezalandır/terbi
{i} otorite
terbiye etmek
ilim
öğreti
{i} disiplin, düzence, sıkıdüzen: military discipline askeri disiplin
{f} disiplin sağlamak
{i} baskı
idare
{i} itaat, boyun eğme
boyun eğme
tekdir
{f} yola getirmek
{i} denetim
disiplin altına almak
kontrol etmek
disipline
düzen bağı
düzence
discipline and adjustment board
(Askeri) DİSİPLİN VE İNCELEME KURULU: Hafif suçluların bulunduğu bir cezaevi komutanı tarafından tayin edilmiş, en az üç subaydan oluşan bir kurul. Bu kurulun vazifesi; kanun ve yönetmeliklere aykırı hareketleri incelemek; bunlar için uygun disiplin tedbirleri teklif etmek; komutan veya karargah heyetinin diğer mensupları tarafından kendisine havale edilmiş mahpusların karar tashih problemlerini inceleyip hallinde yardımcı olmaktır
discipline morale
(Askeri) disiplin-moral
discipline of children
çocuklarda disiplin
discipline of trial
(Kanun) duruşmanın inzibatı
disciplined
disiplinli

Hayatlarımızda disiplinli olmayı öğrenmeliyiz. - We should learn to be disciplined in our lives.

O yeterince disiplinli değil. - He's not disciplined enough.

self discipline
disiplin
march discipline
(Askeri) yürüyüş disiplini
board of discipline
disiplin kurulu
communication line discipline
iletişim çizgisi düzeni
communication line error discipline
iletişim çizgisi hata düzeni
humanistic discipline
hümanistik disiplin
queue discipline
kuyruk disiplini
scientific discipline
bilimsel öğreti
self-discipline
öz disiplin
disciplines
disiplinler
information discipline
bilgi disiplin
modern discipline
çağdaş bilgi dalı
possessing mental discipline
zihinsel disiplin sahip
sub discipline
alt disiplin
camouflage discipline
(Askeri) KAMUFLAJ DİSİPLİNİ, GİZLEME DİSİPLİNİ, PEÇELEME DİSİPLİNİ: Askeri malzeme veya şahısların gizlenmesi için yapılan görünüş değişiklerinin iyi bir durumda devam ettirilmesi veya düşman gözetlemesinden korunmak için konulmuş bulunan gizleme kaidelerine riayet
circuit discipline
(Askeri) DEVRE DİSİPLİNİ: Gönderme emniyetinin bir unsuru. Devre disiplini; muhabere malzemesinin gerektiği şekilde kullanılmasını, tespit edilmiş frekanslara ve işletme unsurlarına uyulmasını, düzeltici işlemleri; çevrim kontrolünü, dost dinlemeyi ve eğitimi içine alır
company discipline
(Askeri) BÖLÜK DİSİPLİN CEZASI: Bak. "company punishment"
convoy discipline
(Askeri) KONVOY DİSİPLİNİ: Bir konvoyun mümkün olduğu kadar azami sürat ve emniyetle ve diğer trafiği, imkan nispetinde az etkileyecek şekilde, hareketini sağlamak için gerekli talimata riayet edilmesi
fire discipline
(Askeri) Ateş disiplini
fire discipline
(Askeri) ATEŞ DİSİPLİNİ: Personelin, yalnız belirtilen hedeflere ve yalnız kendi komutanlarının emriyle ateş açma imkanları
gas discipline
(Askeri) GAZ DİSİPLİNİ: Bir askere, gazın tesirini bilmeyi fakat sebepsiz korkmamayı, koruyucu teçhizatın kıymetini ve bakımını öğrenmeyi, gazın tespiti veya gaz tehlikesi işaretinin verilmesi üzerine derhal maskesini uzun süre ve vazifesini tam yapacak şekilde taşımayı, emir verilmeden çıkarmamayı öğreten eğitim
iron discipline
sıkı disiplin
march discipline
(Askeri) YÜRÜYÜŞ DİSİPLİNİ: Yürüyüşte; özellikle, düzen, mesafe, yürüyüş hızı ve korunma ile ilgili talimatın tatbik ve ifa edilmesi
military discipline
(Askeri) ASKERİ DİSİPLİN: Askeri kanun ve yönetmeliklere, her türlü şartlar altında, otomatik olarak, itaati ve iyi tavır ve hareketi temin eden ruhi durum. Askeri disiplin, askeri kanun ve otoriteye saygı ve sadakat esası üzerine kurulmuştur
preemptive priority discipline
sonsuz oncelikli duzence
prison discipline
cezaevi disiplini
radio discipline
(Askeri) TELSİZ DİSİPLİNİ: Özellikle gönderme emniyetini gerektiren haberleşme şartları altında telsiz kullanılmasıyla ilgili kurallara tam riayet
road discipline
(Askeri) YÜRÜYÜŞ DİSİPLİNİ: Bir yoldan faydalanan kıta, araç ve hayvanların düzenli hareketi. Yürüyüş disiplini karışıklığı ve gecikmeleri önler
sound discipline
(Askeri) SES DİSİPLİNİ: Belirli bir mıntıkada yayılabilecek seslerle ilgili resmi sınırlamalara riayet. Bu kısıtlama, çok defa, bir dinleme yeri veya ses kestirme noktası civarına konulur
water discipline
(Askeri) SU DİSİPLİNİ: Sarf edilen suyun miktarı ve bu suyun ne kadar zamanda harcanacağı ile, kullanılan bütün suyun tedarik olduğu yerlerin sıkı şekilde kontrolu
İngilizce - İngilizce
To train someone by instruction and practice
An enforced compliance or control
A category in which a certain art, sport or other activity belongs, or a sub-category of said activity
To punish someone in order to (re)gain control
A flagellation as a means of obtaining sexual gratification
A controlled behaviour; self-control
A punishment to train or maintain control
A specific branch of knowledge or learning
To teach someone to obey authority
A set of rules regulating behaviour
A systematic method of obtaining obedience
To impose order on someone
A state of order based on submission to authority
to train to obedience
{f} punish; bring order; train
A standard that helps us to behave with a mental freedom not found among others who behave according to their whims and unwanted desires
means an action which is recorded in the employee’s Official Personnel File, i e , written reprimand, suspension, reduction in grade or pay, or removal [HRO Part 3, Chapter 1, Discipline and Adverse Actions]
Subjection to rule; submissiveness to order and control; habit of obedience
Training to act in accordance with established rules; accustoming to systematic and regular action; drill
enforced compliance or control
Any of five physical (engineering) disciplines may be solved by the ANSYS program: structural, thermal, electric, magnetic, and fluid Note that you can also solve multi-field problems in ANSYS, which consider the effects of the physical phenomena coupled together, such as temperature and displacement in a thermal-stress analysis
training to improve strength or self-control the act of punishing; "the offenders deserved the harsh discipline they received" the trait of being well behaved; "he insisted on discipline among the troops" a system of rules of conduct or method of practice; "he quickly learned the discipline of prison routine" or "for such a plan to work requires discipline"; a branch of knowledge; "in what discipline is his doctorate?"; "teachers should be well trained in their subject"; "anthropology is the study of human beings" punish in order to gain control or enforce obedience; "The teacher disciplined the pupils rather frequently" train by instruction and practice; especially to teach self-control; "Parents must discipline their children"; "Is this dog trained?
Discipline is the quality of being able to behave and work in a controlled way which involves obeying particular rules or standards. It was that image of calm and discipline that appealed to voters. = self-control
A discipline is a collection of related activities that are related to a major 'area of concern' The disciplines in RUP include: Business Modeling, Requirements, Analysis & Design, Implementation, Test, Deployment, Configuration & Change Management, Project Management, Environment 1
flagellation as a means of obtaining sexual gratification
If you discipline yourself to do something, you train yourself to behave and work in a strictly controlled and regular way. Out on the course you must discipline yourself to let go of detailed theory I'm very good at disciplining myself
Discipline is the practice of making people obey rules or standards of behaviour, and punishing them when they do not. Order and discipline have been placed in the hands of headmasters and governing bodies
the act of punishing; "the offenders deserved the harsh discipline they received"
Basic business disciplines include accounting, economics, finance, human resource management, information management, marketing, operations, organisational behaviour, quantitative methods and (business) strategy
a system of rules of conduct or method of practice; "he quickly learned the discipline of prison routine"
A subject area or branch of knowledge
training to improve strength or self-control the act of punishing; "the offenders deserved the harsh discipline they received"
To inflict ecclesiastical censures and penalties upon
A branch of knowledge or instruction, or a general subject such as psychology, philosophy or geology
a subject area: English, history, chemistry, education, public administration are examples of disciplines
A system of essential rules and duties; as, the Romish or Anglican discipline
An educational process by which staff assist children and adolescents to develop the self-control and self-direction necessary to assume responsibilities, make daily living decisions, and learn to live in conformity with accepted levels of social behavior
Self-inflicted and voluntary corporal punishment, as penance, or otherwise; specifically, a penitential scourge
a specific branch or knowledge or learning
Severe training, corrective of faults; instruction by means of misfortune, suffering, punishment, etc
A discipline is a particular area of study, especially a subject of study in a college or university. We're looking for people from a wide range of disciplines. = subject see also self-discipline
n The training that develops self control, character, orderliness, and efficiency In other words, the ability to start, continue, and produce the results envisioned and planned in the time, place, and shape, at a consistent level of excellence as intended
The enforcement of methods of correction against one guilty of ecclesiastical offenses; reformatory or penal action toward a church member
train by instruction and practice; especially to teach self-control; "Parents must discipline their children"; "Is this dog trained?"
a system of rules of conduct or method of practice; "he quickly learned the discipline of prison routine" or "for such a plan to work requires discipline"
branch of learning/knowledge; field of study
A discipline is a recognized subject area or field of study within which courses and research are structured
A discipline is a collection of related activities that are related to a major 'area of concern' The disciplines in UPEDU include: Business Modeling, Requirements, Analysis & Design, Implementation, Test, Deployment, Configuration & Change Management, Project Management, Environment
To accustom to regular and systematic action; to bring under control so as to act systematically; to train to act together under orders; to teach subordination to; to form a habit of obedience in; to drill
If you refer to an activity or situation as a discipline, you mean that, in order to be successful in it, you need to behave in a strictly controlled way and obey particular rules or standards. The discipline of studying music can help children develop good work habits
The are of science in which the data are normally used (e g , Radiation Budget, Clouds)
or "for such a plan to work requires discipline"; a branch of knowledge; "in what discipline is his doctorate?"; "teachers should be well trained in their subject"; "anthropology is the study of human beings"
controlled behaviour; self-control
  A right reserved to management under § 7106(a)(2)(A)    The FLRA has said that the right to discipline includes the right "to investigate to determine whether discipline is justified[,]" 34 FLRA at 1156, and it "encompasses the use of the evidence obtained during the investigation "  34 FLRA at 1157   For example, a proposal requiring that complaints against an employee be in writing and identify the complainant in order to be valid excessively interferes with the right to discipline   See 47 FLRA No 2, #27
A branch of knowledge or teaching Training intended to produce a specified character or pattern of behavior A state of order based on submission to rules and authority A set of rules or methods
punish in order to gain control or enforce obedience; "The teacher disciplined the pupils rather frequently"
The subject matter of instruction; a branch of knowledge
training to improve strength or self-control
A right reserved to management under § 7106(a)(2)(A) The FLRA has said that the right to discipline includes the right "to investigate to determine whether discipline is justified[,]" 34 FLRA at 1156, and it "encompasses the use of the evidence obtained during the investigation " 34 FLRA at 1157 For example, a proposal requiring that complaints against an employee be in writing and identify the complainant in order to be valid excessively interferes with the right to discipline See 47 FLRA No 2, #27
a major subdivision of engineering such as the traditional fields of Chemical, Civil, or Electrical Engineering, or a cross disciplinary field of comparable breadth (See Sub-discipline)
A field of study See Major
A formal branch of knowledge or teaching (e g , biology, geography, and engineering) that is systematically investigated, documented, and taught
To improve by corrective and penal methods; to chastise; to correct
(A) A scourge used by Roman Catholics for penitential purposes "Before the cross and altar a lamp was still burning, and on the floor lay a small discipline or penitential scourge of small cord and wire, the lashes of which were stained with recent blood " - Sir W Scott: The Talisman chap iv Discord means severance of hearts (Latin, discorda) It is the opposite of concord, the coming together of hearts In music it means disagreement of sounds, as when a note is followed by another which is disagreeable to a musical ear (See Apple )
{i} training; punishment; method, system; field of study
a category in which a certain sport belongs, or a sub-category of said sport
To punish someone in order to gain control
a branch of knowledge; "in what discipline is his doctorate?"; "teachers should be well trained in their subject"; "anthropology is the study of human beings"
The treatment suited to a disciple or learner; education; development of the faculties by instruction and exercise; training, whether physical, mental, or moral
train by instruction and practice; especially to teach self-control; "Parents must discipline their children"; "Is this dog trained?
discipline problems
problems in conduct or control of behavior
discipline sheet
form on which a person's behavior is detailed
academic discipline
A branch of knowledge or learning which is taught or researched at the college or university level
disciplined
Punished for disobedience
disciplined
Simple past tense and past participle of discipline
market discipline
The forces in a free market which tend to control and limit the riskiness of a financial institution's investment and lending activities, such as the concern of depositors for the safety of their deposits and the concern of bank investors for the safety and soundness of their institutions
self-discipline
Control of oneself, willpower
disciplin
{v} to educate, regulate, punish, beat
Manual of Discipline
or Rule of the Community Major document produced by the Essene community of Jews. The manual, written on scrolls found in 1947 in caves at Qumrn (see Dead Sea Scrolls), explains the sect's religious and moral ideals and describes its admission ceremony, mystical doctrines, and organizational and disciplinary statutes
academic discipline
{i} field of study, branch of study, discipline
disciplined
punished for misbehavior; "the chastised child sat humbly in the corner"
disciplined
Possessing mental discipline
disciplined
Someone who is disciplined behaves or works in a controlled way. For me it meant being very disciplined about how I run my life. obeying rules and controlling your behaviour
disciplined
obeying the rules trained mentally or physically by instruction or exercise; "the beautiful coordination of his disciplined muscles"; "a disciplined mind
disciplined
past of discipline
disciplined
Under control
disciplined
trained mentally or physically by instruction or exercise; "the beautiful coordination of his disciplined muscles"; "a disciplined mind"
disciplined
{s} trained, well ordered; obedient
disciplined
obeying the rules
disciplines
Areas or fields of study page top
disciplines
Traditional disciplines such as Structures, Materials, Aerodynamics and Thermodynamics which affect the design The size and complexity of the disciplinary analysis is indicated by describing the underlying mathematics For example, an nxn system of linear equations where n is the number of degrees of freedom
disciplines
A branch of instruction or learning a set or system of rules and regulations (Macquarie Dictionary) Fields of academic enquiry within which knowledge is produced and validated (eg the sciences, the arts)
disciplines
plural of discipline
disciplines
third-person singular of discipline
disciplining
present participle of discipline
fire discipline
limited firing of weapons designed to conserve ammunition
humanistic discipline
studies intended to provide general knowledge and intellectual skills (rather than occupational or professional skills); "the college of arts and sciences
inner discipline
self-control, ability to govern one's own emotions and actions
iron discipline
strong control; strong self-control
military discipline
discipline within the armed forces
party discipline
discipline within a political party
relax discipline
ease the discipline, make the controlling of conduct more relaxed
road discipline
polite behavior while driving
self discipline
ability to apply oneself to complete a task
self-discipline
the act of denying yourself; controlling your impulses
self-discipline
Self-discipline is the ability to control yourself and to make yourself work hard or behave in a particular way without needing anyone else to tell you what to do. Exercising at home alone requires a tremendous amount of self-discipline. the ability to make yourself do the things you know you ought to do, without someone making you do them
self-discipline
the trait of practicing self discipline
strict discipline
obeying commands, acceptance of authority, military obedience
water discipline
restriction on the amount of water allowed for drinking due to a water shortage
Türkçe - İngilizce

discipline teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

onur kurulu discipline committee
(of a society)
discipline