düzence

listen to the pronunciation of düzence
Türkçe - İngilizce
discipline, orderliness
discipline
düzen
{i} layout

The instrument panel has a very ergonomic layout. - Enstrüman paneli, çok ergonomik bir düzene sahip.

Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout. - Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır.

düzen
order

Social order does not come from nature. It is founded on customs. - Toplumsal düzen doğadan gelmez. Gelenekler üzerine kurulmuştur.

Everything looks in order. - Her şey düzenli görünüyor.

düzen
array
düzen
system

Let's try to change the system. - Düzeni değiştirmek için çalışalım.

Her sewing basket, dresser drawers and pantry shelves are all systematically arranged in apple-pie order. - Onun dikiş sepeti, şifonyer çekmeceleri ve külotlu çorap rafları hepsi sistemli olarak yerli yerinde düzenlenir.

düzen
{i} scheme

Tom schemed to destroy the project. - Tom projeyi yok etmek için bir komplo düzenledi.

Tom took part in a scheme set by the police to capture the serial murderer. - Tom seri katili yakalamak için polis tarafından düzenlenen bir entrikaya katıldı.

düzen
(İnşaat) configuration
düzen
trim

I don't think Tom would like it very much if I used his electric beard trimmer without his permission. - İzni olmadan onun elektrikli sakal düzenleyicisini kullanırsam Tom'un bundan çok hoşlanacağını sanmıyorum.

düzen
pattern
düzen
arrangement

Thank you for making the arrangements. - Düzenlemeleri yaptığınız için teşekkür ederiz.

Emily is very interested in tea ceremony and flower arrangement. - Emily, çay töreni ve çiçek düzenlemesi ile çok ilgileniyor.

düzen
{i} regulation

Import regulations have been relaxed recently. - İthalat düzenlemeleri son zamanlarda gevşetilmiştir.

There need to be new regulations for export businesses. - İhracat işletmeleri için yeni düzenlemeler olmalı.

düzen
cheat
düzen
composition
düzen
(Bilgisayar) edit

How often do you edit your profile? - Ne sıklıkta profil düzenlersin?

He has some knowledge of editing. - Düzenleme ile ilgili biraz bilgisi var.

düzen
shine

Rain or shine, the athletic meet will be held. - Her durumda, atletik karşılaşma düzenlenecek.

düzen
range
düzen
(Ticaret) law and order

The British have a lot of respect for law and order. - İngilizlerin kanuna ve düzene çok saygıları var.

The police are responsible for the maintenance of law and order. - Polis, kanun ve düzenin korunmasından sorumludur.

düzen
make-up
düzen
set up

Let's set up a meeting. - Bir toplantı düzenleyelim.

We'll set up a meeting. - Bir toplantı düzenleyeceğiz.

düzen
invention
düzen
(Ticaret) lay out
düzen
regular

There is no regular boat service to the island. - Adaya düzenli bir tekne servisi yoktur.

Washing your hands regularly is a good way to prevent catching some diseases. - Ellerinizi düzenli olarak yıkama bazı hastalıklara yakalanmayı önlemek için iyi bir yoldur.

düzen
combination
düzen
accommodation
düzen
(İnşaat) schedule

Tom scheduled a last-minute meeting. - Tom bir son dakika toplantısı düzenledi.

I have to organize my schedule before the end of the month. - Ayın sonundan önce programımı düzenlemek zorundayım.

düzen
trick
düzen
arrange

Yuriko arranges flowers in her spare time. - Yuriko boş zamanında çiçekleri düzenler.

Tom hangs his clothes, then arranges them by color. - Tom elbiselerini asar, sonra onları rengine göre düzenler.

düzen
(Muzik) tuning
düzen
{i} harmony
düzen
get-up
düzen
(Kanun) deceit

Tom is deceitful, isn't he? - Tom düzenbaz, değil mi?

Tom is being deceitful, isn't he? - Tom düzenbaz oluyor, değil mi?

düzen
(Askeri) intrigue
düzen
(Bilgisayar) schema
düzen
programme
düzen
regulate

Hong Kong is the least regulated economy in Asia. - Hong Kong Asya'daki en az düzenlenmiş ekonomidir.

Rice prices are regulated by the government. - Pirinç fiyatları hükümet tarafından düzenlenir.

düzen
{i} regime
düzen
establishment
düzen
(Denizbilim) arrencement
düzen
install
düzen
organisation
sonsuz öncelikli düzence
(Bilgisayar,Teknik) preemptive priority discipline
düzen
trickery
düzen
orderliness
düzen
method

Tom works methodically. - Tom düzenli olarak çalışır.

Tom is methodical, isn't he? - Tom düzenli, değil mi?

düzen
regularity
düzen
ordinance
düzen
chicanery
düzen
sequence
düzen
disposal
düzen
sort out
düzen
{i} cosmos

Cosmos is the antithesis of chaos. - Kaosun antitezi düzendir.

düzen
{i} convention
düzen
the social order, the system
düzen
setup
düzen
{i} formation
düzen
adjust

I didn't make any adjustments. - Herhangi bir düzenleme yapmadım.

düzen
ordonnance
düzen
{i} coordination
düzen
program

Adobe and Apple both have top-notch video editing programs. - Hem Adobe'nin hem de Apple'ın üst seviye düzenleme programları var.

The telethon is a French TV program organized every year to collect funds in order to finance medical research. - Teleton tıbbi araştırmaları finanse etmek amacıyla para toplamak için her yıl düzenlenen bir Fransız televizyon programıdır.

düzen
disposition
düzen
mus. tuning
düzen
{i} Right

Rightists often dislike regulatory legislation. - Sağcılar çoğunlukla düzenleyici mevzuatı sevmezler.

He's not eating right. I think he's sick. - O düzenli yemek yemiyor. Ben onun hasta olduğunu düşünüyorum.

düzen
(Hukuk) co-ordination
düzen
get up

They will get up a party for Tom's birthday. - Onlar Tom'un doğum günü için parti düzenleyecekler.

Let's get up a party for Tom's birthday. - Tom'un doğum günü için bir parti düzenleyelim.

düzen
arch. order
düzen
contexture
düzen
order, regularity; regime; tuning; trick, lie, invention
düzen
make up
düzen
order, orderliness; arrangement
düzen
regime, seasonal flow pattern of a river
düzen
rhythm
düzen
(Konuşma Dili) trick
Türkçe - Türkçe
Sıkı düzen, disiplin
Düzen
sıra
Düzen
nizam
Düzen
sistem
düzen
Bez dokuma tezgâhı
düzen
Dolap, hile: "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu
düzen
Alet edevat takımı
düzen
Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem
düzen
Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin biribirlerine göre ilişkileri
düzen
Dolap, hile
düzen
Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem: "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin
düzen
Müzik aletlerinde ses ayarı, akort
düzen
Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması
düzen
Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim
düzen
Yerleştirme, tertip
düzence