handful

listen to the pronunciation of handful
Englisch - Türkisch
yaramaz çocuk/avuç
{i} k.dili. idare edilmesi zor biri; ele avuca sığmaz çocuk
ele avuca sığmaz

O biraz ele avuca sığmaz biri. - She's a bit of a handful.

az sayıda (insan)
bir avuç

Tom bir avuç dolusu kuru üzüm yedi. - Tom ate a handful of raisins.

Tom eğildi ve bir avuç dolusu kum aldı. - Tom bent down and picked up a handful of sand.

yaramaz
avuç dolusu

Tom cebine uzandı ve bir avuç dolusu bozuk para çıkardı. - Tom reached into his pocket and pulled out a handful of coins.

Buluşmaya yalnızca bir avuç dolusu insan geldi. - Only a handful of people came to the meeting.

{i} avuç

Tom bir avuç dolusu kuru üzüm yedi. - Tom ate a handful of raisins.

Tom kaseden bir avuç patlamış mısır aldı. - Tom took a handful of popcorn from the bowl.

{i} başa çıkılması zor kimse
{i} az miktar
{i} ele avuca sığmayan tip
hand
{i} el
hand
{f} uzatmak

Raporu ona uzatmak istedim ama unuttum. - I intended to hand the paper to him, but I forgot to.

Yapman gereken tek şey bu kitabı ona uzatmak. - All you have to do is to hand this book to him.

hand
{i} akrep

Saatin akrep ve yelkovanı altından yapılmış. - The hands of the clock are made of gold.

hand
{f} vermek

En iyisi onunla başa çıkmamıza izin vermektir. - It's best to let us handle it.

Ben belgeyi ona vermek istemiştim ama unuttum. - I had intended to hand the document to him, but I forgot to.

hand
{f} elle vermek, uzatmak: Please hand me that book. O kitabı bana uzatır mısınız?
hand
yelkovan

Saatin akrep ve yelkovanı altından yapılmış. - The hands of the clock are made of gold.

handfuls
avuç dolusu
hand
{i} taraf

Diğer taraftan, bazı dezavantajları var. - On the other hand, there are some disadvantages.

Bir taraftan ağır kayıplar verdik fakat diğer taraftan deneyimden birçok şey öğrendik. - On the one hand we suffered a heavy loss, but on the other hand we learned a great deal from the experience.

hand
{i} hevenk
hand
{i} usta

Onunla ustalıkla başa çıktın. - You handled that deftly.

Onunla çok ustaca başa çıktın. - You handled that very skillfully.

hand
{i} alkış

Tüm öğrenciler alkışladılar. - All the students clapped their hands.

Tom ellerini alkışladı. - Tom clapped his hands.

hand
{i} salkım
hand
{i} parmak

Elde beş parmak vardır. - The hand has five fingers.

Öğrencilerden biri soru sormak için parmak kaldırdı. - One of the students raised his hand to ask a question.

hand
{i} parti
hand
{i} yetenek

O yetenekli bir adam ama diğer taraftan o bizim hakkımızda çok soru soruyor. - He is able man, but on the other hand he asks too much of us.

Amatör şarkıcı eller aşağı yetenek yarışmasında birincilik ödülünü almıştır. - The amateur singer won first in the talent show hands down.

hand
{i} kurt

Kurtarma ekipleri depremin kurbanlarına malzeme dağıtacak. - The rescue workers are going to hand out supplies to the victims of the earthquake.

Mary yakışıklı bir itfaiye eri tarafından kurtarıldı. - Mary was rescued by a handsome fireman.

hand
{i} ibre
hand
{i} demet

Bir erkeğin elinde bir demet çiçek varsa, bu onun botanik çalışmayacağı, fakat anatomi çalışacağı anlamına gelir. - If a guy has got a bunch of flowers in his hand, it means that he is going to practise not botany, but anatomy.

hand
{i} yardım

Yardım edebilir miyim? - Can I give you a hand?

Sana yardım edebilir miyim? - Could I give you a hand?

hand
{i} ustalık

Onunla ustalıkla başa çıktın. - You handled that deftly.

Aleti ustalıkla idare etti. - He handled the tool skillfully.

hand
{i} pay
hand
(Askeri) tayfadan biri
hand
(Askeri) tayfa
hand
yanında

O, eli cebinde kapının yanında duruyordu - He was standing by the gate with his hand in his pocket.

Onun yanında getirdiği çocuk çok yakışıklıydı. - The boy who she brought with her was very handsome.

hand
hazır

Jack, Mary'nin Tom'u kendi elleriyle öldürmesini istedi ama Mary henüz hazır olmadığını söyleyerek itiraz etti. - Jack wanted Mary to kill Tom with her own hands, but Mary objected saying she was not ready yet.

Yirmi dokuz yıldır Çernobil'de radyasyona maruz kalmış tilkiler artık insanlardan korkmuyor ve onların ellerinden yemeye hazırlar. - The foxes that have been exposed to radiation in Chernobyl for twenty-nine years no longer fear humans and are willing to eat from their hands.

hand
ihtiyatsız
hand
el altında

Bu sözlüğü her zaman el altında tut. - Always keep this dictionary handy.

Daima sözlüğünü el altında bulundur. - Always have your dictionary close at hand.

hand
(elden ele) vermek
hand
ırgat
hand
rençper
hand
birdenbire
hand
devretmek
hand
ehil
hand
yönetim
hand
kontrol

İsyan kontrolden çıktı. - The riot got out of hand.

İşler biraz kontrolden çıktı. - Things got a little out of hand.

hand
(Osmanlıca) tevdi etmek
hand
tulum

Tom turuncu bir tulum giyiyordu ve elleri önünde kelepçeliydi. - Tom was wearing an orange jumpsuit and his hands were cuffed in front of him.

hand
kol

Kapıya yeni bir kol taktım. - I put a new handle to the door.

Tom kolundaki ve elindeki bazı kemikleri kırdı. - Tom broke some bones in his arm and hand.

hand
adam

Kibar görünüşlü yaşlı adam kalktı ve elini bana verdi. - The gentle-looking old man got up and gave his hand to me.

Yaşlı bir adam geldi ve Lincoln'la tokalaştı. - An old man came up and shook Lincoln's hand.

hand
(Tekstil) tutum
hand
adam gücü
hand
yakalamak

Bir tavşanı elle yakalamak zordur. - It is difficult to catch a rabbit by hand.

Topu yakalamak için elini kaldırdı. - He put up his hand to catch the ball.

hand
{f} uzat

Tom buzdolabından iki bira çıkardı ve birini Mary'ye uzattı. - Tom got two beers out of the refrigerator and handed one to Mary.

Işıl ışıl gülümseyen anne, bebeğine elini uzattı. - The mother extended her hand to her baby, smiling brightly.

hand
el uzatma
hand
(iskambilde) el
hand
işçi

Tom gerçek bir becerikli işçi. - Tom is a real handyman.

Onun el işçiliği becerisi vardır. - He has skill in handwork.

hand
elleriyle çalışan kimse
hand
{f} yardım etmek

Gerçekten sana yardım etmek isterim, ama ellerim bağlı. - I would really like to help you, but my hands are tied.

Tom sadece gerektiği yerde yardım etmekten çok mutlu. - Tom's only too happy to lend a hand where necessary.

hand
{i} evlilik sözü
a handful of
küçük miktar
hand
Bir el eninde ölçü (yaklaşık olarak 10 cm.)
hand
bir yandan

Zeki ama bir yandan da sık sık dikkatsizce hatalar yapıyor. - He is clever, but on the other hand he often makes careless mistakes.

Bir yandan, yer ucuz. Öte yandan, çok sıcak. - On the one hand, the place is cheap. On the other hand, it's too hot.

hand
taraftan
hand
elimden
hand
elinden

O, onu elinden tuttu. - She grabbed him by the hand.

Tom Mary'yi elinden yakaladı. - Tom grabbed Mary by the hand.

handful of
avuçlama
a handful
tutam
hand
karar vermek hand in yetkili bir kimseye vermek
hand
yardı

Bana yardım edebilir misin? - Can you give me a hand?

Yardım edebilir miyim? - Can I give you a hand?

hand
hand it to argo haklı olarak övmek
hand
elle vermek
hand
başkasına vermek
hand
{i} (saatte) akrep/yelkovan
hand
el vermek
hand
(Tıp) El, manus
hand
{i} isk. el
hand
hand down nesilden nesile devretmek
hand
{i} el yazısı

Onun el yazısı kötüdür. - His handwriting is bad.

Annem iyi bir el yazısına sahiptir. - My mother has good handwriting.

hand
hand on babadan oğula geçirmek
hand
(Askeri) TO-HAND COMBAT: GÖĞÜS GÖĞÜSE MUHAREBE: Tüfek, tabanca vesaire gibi ateşli veya kesici yakın muharebe silahları ile göğüs göğüse yapılan savaş. Buna "hand-to-hand fighting" de denir
hand
yelkeni istinga edip sarmak
hand
(sıfat) el
hand
{i} den. tayfadan biri, tayfa
take a handful of
avuçlamak
Englisch - Englisch
Something which can only be managed with difficulty

Those twins are a real handful to look after.

As much as the hand will grasp or contain. - Joseph Addison
A small quantity, usually approximately equal to five, the number of fingers on a hand

This handful of men were tied to very hard duty. - Fuller.

A hand's breadth; four inches

Knap the tongs together about a handful from the bottom. - Francis Bacon.

the quantity that can be held in the hand
{s} as much as the hand can hold
A handful of people or things is a small number of them. He surveyed the handful of customers at the bar
A handful of something is the amount of it that you can hold in your hand. She scooped up a handful of sand and let it trickle through her fingers
As much as the hand will grasp or contain
the quantity that can be held in the hand a small number or amount; "only a handful of responses were received
A hands breadth; four inches
A small quantity or number
{i} amount that can be held in one hand; small quantity; one who is difficult to control or manage (Informal)
a small number or amount; "only a handful of responses were received"
If you say that someone, especially a child, is a handful, you mean that they are difficult to control. Zara can be a handful sometimes
handful of people
small number of people, a few people
HAND
have a nice day
hand
To furl
hand
That which is, or may be, held in a hand at once

tobacco manufacturing A bundle of tobacco leaves tied together.

hand
That which resembles, or to some extent performs the office of, a human hand; as

An index or pointer on a dial; such as the hour or minute hand of a clock.

hand
The part of the fore limb below the forearm or wrist in a human, and the corresponding part in many other animals
hand
A side; part, camp; direction, either right or left

On this hand and that hand, were hangings.

hand
To pledge by the hand; to handfast
hand
In long measure, two different lengths:

Four inches, a hand’s breadth, used in measuring the height of horses.

hand
The feel of a fabric; the impression or quality of the fabric as judged qualitatively by the sense of touch

This fabric has a smooth, soft hand'.

hand
Handwriting; style of penmanship

a good hand.

hand
Applause

Give him a hand.

hand
The small part of a gunstock near the lock, which is grasped by the hand in taking aim
hand
Power of performance; means of execution; ability; skill; dexterity
hand
To be overfamiliar, to invade a woman's personal space, usually described for a man
hand
An agent; a servant, or manual laborer, especially in compounds; a workman, trained or competent for special service or duty; a performer more or less skillful; as

an old hand at speaking.

hand
To give, pass, or transmit with the hand

he handed them the letter.

hand
To manage
hand
A person's signature

Given under my Hand and Seal of the State this 1st Day of January, 2010.

hand
An instance of helping

Bob gave Alice a hand to move the furniture.

hand
Agency in transmission from one person to another

to buy at second hand (when no longer in the producer’s hand, or when not new).

hand
Personal possession; ownership; hence, control; direction; management; — usually in the plural

Forasmuch as many have taken in hand to set forth in order a declaration of those things which are most surely believed among us.

sawyer's handful
A quantity suggestive of fewer than five, or a short handful

He had only a sawyer’s handful of friends.

hand
{v} to give, deliver, lead, conduct, seize
hand
A hand (or handbreadth) is a unit of length measurement, usually based on the breadth of a male human hand and thus around 4 inches long (about 10 cm). When used to measure height, it is abbreviated "h" (for "hands") or "hh" (standing for "hands high")
A handful
maniple
HAND
good day, I wish you a pleasant day (Internet Slang)
Hand
American jurist. As a federal judge (1924-1951) his influence was so great that he was sometimes called the "tenth man" of the U.S. Supreme Court. End part of the arm, consisting of the wrist joint, palm, thumb, and fingers. The hand has great mobility and flexibility to carry out precise movements. Bipedal locomotion in humans frees the hands for grasping and manipulation. The opposable thumb allows them to pick up small items and grip objects from both sides. Dexterity in the hands and increased brain size are believed to have evolved together in humans
Hand
shu
Hand
hond
Hand
te
hand
Indicator, usually made of a thin, light piece of metal, very variable in form, which moves over a graduated dial or scale Watches usually have three hands showing the hours, minutes and seconds
hand
guide or conduct or usher somewhere; "hand the elderly lady into the taxi
hand
{s} of or pertaining to a hand; made by hand, hand made; manual, hand-operated; that is worn on the hand, carried by hand
hand
{i} part of the body at the end of the arm; handwriting; pointer on a clock; cards dealt to a card player; help; skill, ability; side; round of applause; worker; sailor; linear measure equal to 4 inches
hand
the (prehensile) extremity of the superior limb; "he had the hands of a surgeon"; "he extended his mitt"
hand
In long measure, two different lengths
hand
place into the hands or custody of; "hand me the spoon, please"; "Turn the files over to me, please"; "He turned over the prisoner to his lawyers"
hand
To give, pass, or transmit with the hand; as
hand
That which resembles, or to some extent performs the office of a human hand; as
hand
a unit of length equal to 4 inches; used in measuring horses; "the horse stood 20 hands"
hand
A set of cards used by a player during a single round Another word for a single round of shuffling, dealing, and betting
hand
An industry term for the feel of fabric or leather For example, "The hand of this aniline-dyed leather is very soft "
hand
A measure equal to a hand's breadth, four inches; a palm
hand
guide or conduct or usher somewhere; "hand the elderly lady into the taxi"
hand
The cards that are not part of the layout Generally these are held in a pack in your hand, and periodically you may deal cards onto the layout from your hand In Solitaire Till Dawn, the hand has a special appearance, and you can click it to deal
hand
a hired laborer on a farm or ranch; "the hired hand fixed the railing"; "a ranch hand"
hand
terminal part of the forelimb in certain vertebrates (e g apes or kangaroos); "the kangaroo's forearms seem undeveloped but the powerful five-fingered hands are skilled at feinting and clouting"- Springfield (Mass ) Union
hand
Handwriting; style of penmanship; as
hand
To lead, guide, or assist with the hand; to conduct; as, to hand a lady into a carriage
hand
The feel of the FPF as the hand is rubbed lightly over the surface In home furnishings, FPF with a good hand has a springy, velvet feel
hand
the twelve cards dealt to an individual player
hand
The collective noun for a bunch of bananas
hand
That part of the fore limb below the forearm or wrist in man and monkeys, and the corresponding part in many other animals; manus; paw
hand
) Union a rotating pointer on the face of a timepiece; "the big hand counts the minutes" the (prehensile) extremity of the superior limb; "he had the hands of a surgeon"; "he extended his mitt" ability; "he wanted to try his hand at singing" one of two sides of an issue; "on the one hand
hand
Chiefly used in measuring the height of horses
hand
a round of applause to signify approval; "give the little lady a great big hand"
hand
To seize; to lay hands on
hand
A gambling game played by American Indians, consisting of guessing the whereabouts of bits of ivory or the like, which are passed rapidly from hand to hand
hand
One shuffle and play of the dominoes There are seven tricks in each hand Also, the set of seven dominoes you drew
hand
The period from the time a player becomes server until he becomes receiver
hand
The direction a stair takes when at the first riser Hand is determined by applying the hand to the handrail when ascending the stairs, i e if the stair curves to the right when the right hand is used the flight is called a right hand stair
hand
To furl; said of a sail
hand
Side; part; direction, either right or left
hand
" a round of applause to signify approval; "give the little lady a great big hand" the cards held in a card game by a given player at any given time; "I didn't hold a good hand all evening"; "he kept trying to see my hand" a position given by its location to the side of an object; "objections were voiced on every hand" a member of the crew of a ship; "all hands on deck" a unit of length equal to 4 inches; used in measuring horses; "the horse stood 20 hands" guide or conduct or usher somewhere; "hand the elderly lady into the taxi
hand
Union a rotating pointer on the face of a timepiece; "the big hand counts the minutes"
hand
the cards held in a card game by a given player at any given time; "I didn't hold a good hand all evening"; "he kept trying to see my hand"
hand
To manage; as, I hand my oar
hand
Rate; price
hand
That part of the fore limb below the forearm or wrist in a human, and the corresponding part in many other animals; manus; paw. See manus
hand
{f} give, pass using the hand; help, assist
hand
The cards originally dealt to a player, or the remaining portion thereof
hand
To cooperate
hand
(of a lock, etc )Indicates the direction of swing or movement, and/or locking security side of a door Handed (locks, etc )Indicates that the article is for use only on doors of the designated hand Harmon HingeA hinge designed to swing a door into a pocket at a right angle with the frame HaspA fastening device consisting of a loop and a slotted hinge plate, normally secured with a padlock HingeTwo plates joined together by a pin and attached to a door and its frame whereby a door is supported and is enabled to swing or move Hinge Stile (of a door)The stile to which the hinges are applied as distinguished from the lock stile Horizontal Spring HingeA spring hinge mortised horizontally into the bottom rail of a door and fastened to the floor and head frame with pivots HubThe part ot a lock through which the spindle passes to actuate the mechanism
hand
Industry term for the feel of leather For example, "The hand of this aniline-dyed leather is excellent, very soft "
hand
Each of the pointers on the face of an analog clock, which are used to indicate the time of day
hand
Actual performance; deed; act; workmanship; agency; hence, manner of performance
hand
a rotating pointer on the face of a timepiece; "the big hand counts the minutes"
hand
An agent; a servant, or manual laborer, especialy in compounds; a workman, trained or competent for special service or duty; a performer more or less skillful; as
hand
An agent; a servant, or laborer; a workman, trained or competent for special service or duty; a performer more or less skillful; as, a deck hand; a farm hand; an old hand at speaking
hand
Handwriting; style of penmanship; as, a good, bad, or running hand
hand
– Individual leaves of tobacco that are hung together after harvest and tied at the top These hands are piled together to make a bulk for fermentation
hand
A bundle of tobacco leaves tied together
hand
To give, pass, or transmit with the hand; as, he handed them the letter
hand
How a fabric feels when it's held in the hand
hand
A hand in any card game refers to the card holdings of a player However, in a trump game a hand also refers to the play of tricks until no cards are held by any of the players At the end of the hand, points are awarded to the declarer's partnership if it met the contract or to the defenders if the contract was Euchred
hand
The tactile aesthetic qualities of carpet and textiles, how it feels to the hand
hand
a card player in a game of bridge; "we need a 4th hand for bridge"
hand
The quality of a fabric or yarn based on roughness, smoothness, thickness, pliability or stretch-ability Also a term for the way a paint feels to the hand of fabric Thick paints can have a "heavy hand" and thin paints can have a "light hand" Paints with less "hand" are more desirable
hand
Personal possession; ownership; hence, control; direction; management; - usually in the plural
hand
The way the fabric feels when it is touched Terms like softness, crispness, dryness, silkiness are all terms that describe the hand of the fabric
hand
That which resembles, or to some extent performs the office of, a human hand A limb of certain animals, as the foot of a hawk, or any one of the four extremities of a monkey
hand
physical assistance; "give me a hand with the chores"
hand
A hand is also everything that happens between shuffles - cards are dealt, betting is done, a winner is declared, and the pot is pushed To "play a hand" sometimes means to be dealt in, and sometimes means to at least call the initial bet Use context to figure out which A hand also refers to the cards you hold - in games where you have more than five cards (e g , seven card stud or Texas hold'em), it's your best five cards For your enjoyment, here are the different types of hands you can make in poker, in increasing order of strength: no pair; pair; two pair, three of a kind, straight, flush, full house, four of a kind, straight flush Lastly, sometimes the phrase "a hand" means specifically a good hand or a playable hand I've played (been dealt) two thousand hands in a row without making a flush
hand
An index or pointer on a dial; as, the hour or minute hand of a clock
hand
Agency in transmission from one person to another; as, to buy at first hand, that is, from the producer, or when new; at second hand, that is, when no longer in the producer's hand, or when not new
hand
Personal possession; ownership; hence, control; direction; management; usually in the plural
hand
To furl; - said of a sail
hand
To coöperate
hand
one of two sides of an issue; "on the one hand
hand
That which is, or may be, held in a hand at once; as
hand
Agency in transmission from one person to another; as
hand
but on the other hand
hand
To lead, guide, or assist with the hand; to conduct
hand
That which is, or may be, held in a hand at once The quota of cards received from the dealer
hand
To be sensitive and dexterous with the sword
hand
something written by hand; "she recognized his handwriting"; "his hand was illegible"
hand
ability; "he wanted to try his hand at singing"
hand
physical assistance; "give me a hand with the chores" terminal part of the forelimb in certain vertebrates e
hand
A term describing the swinging direction of a door as one stands on the side of the door from which security is desired, namely the outside
hand
apes or kangaroos); "the kangaroo's forearms seem undeveloped but the powerful five-fingered hands are skilled at feinting and clouting"- Springfield (Mass
hand
terminal part of the forelimb in certain vertebrates e
hand
Hence, a signature
hand
A round of play, beginning with the deal and terminating with a knock or a draw Also: The cards dealt to an individual player (the player's hand)
hand
one of two sides of an issue; "on the one hand , but on the other hand "
hand
Manipulation of the weft thread usually placed on coverlets at the intersection of warp and weft cordons; button
hand
How a particular fabric feels to the touch The softer and more natural the feel of a fabric, the better its hand
hand
a member of the crew of a ship; "all hands on deck"
hand
a position given by its location to the side of an object; "objections were voiced on every hand"
hand
mano
handfuls
plural of handful
handful

  Silbentrennung

  hand·ful

  Türkische aussprache

  händfûl

  Antonyme

  lot, mass

  Aussprache

  /ˈhandˌfo͝ol/ /ˈhændˌfʊl/

  Etymologie

  [ 'han(d)-"ful ] (noun.) before 12th century. From Middle English, from Old English handful (“handful”), from Proto-Germanic *handfullan, *handfullō, *handfulljô (“handful”), from Proto-Germanic *handuz (“hand”), *fullaz (“full”), equivalent to hand +‎ full (“fullness, plenty”). Cognate with West Frisian hânfol (“handful”), Dutch handvol (“handful”), Danish håndfuld (“handful”), Swedish handfull (“handfull”), Icelandic handfylli (“handful”).

  Videos

  ... person to have that honor and she's one of only a handful of women. Her videos on YouTube, ...
  ... And there was a handful of content creators, too. ...
Favoriten