word

listen to the pronunciation of word
Englisch - Türkisch
kelime

Kelimesi kelimesine direkt çeviriler değil, doğal görünen çeviriler istiyoruz. - We want natural-sounding translations, not word-for-word direct translations.

Sözlük, yaklaşık yarım milyon kelime içeriyor. - The dictionary contains about half a million words.

sözcük

Birçok İngilizce sözcük, Latince'den türemiştir. - A lot of English words are derived from Latin.

Tüm İngilizce sözcüklerin %80'i diğer dillerden gelmiştir. - 80% of all English words come from other languages.

söz

Sözlük, yaklaşık yarım milyon kelime içeriyor. - The dictionary contains about half a million words.

Tüm İngilizce sözcüklerin %80'i diğer dillerden gelmiştir. - 80% of all English words come from other languages.

konuşma

Seninle konuşmak istiyorum. - I want a word with you.

Seninle konuşmak istiyorum. - I'd like to have a word with you.

{i} bilgi

Bunun gerçek bir bilgi olduğunu sanmıyorum. - I don't think that's a real word.

Konuştuğu insanlar daha önce bir bilgisayar görmedikleri için Tom computer kelimesini nasıl çevireceğini bilmiyordu. - Tom didn't know how to translate the word computer because the people he was talking to had never seen one.

kısa konuşma
kısa görüşme
sessiz

Ben akşam yemeği sırasında bir kelime söylemedim. Biz neredeyse bir saat sessiz kaldık. - I didn't say a word during the dinner. We kept quiet for almost an hour.

medih
yazılı sözcük
sözcüklerle anlatmak
(Argo) haklısın
mesaj
sözcüklerle ifade etmek
haber

Mary'nin ondan ayrılmak istediğini haber aldım. - I got word that Mary wants to divorce him.

Onun ölüm haberini aldık. - We received word of her death.

emir
{f} sözcüklerle anlat
anlatmak

Dersin içeriğini yeniden anlatmak için kendi sözlerini kullan. - Use your own words to retell the content of the lesson.

Tom Mary'ye olan hislerini anlatmak için doğru sözleri bulamıyor. - Tom can't find the right words to describe his feelings for Mary.

(deyim) halk arasında tamam manasında kullanılan kelime. aynı zamanda söz vermek anlamına da gelir "he gave his word"
{i} tabir
malumat
{i} söz, laf: I'm sick of your fine words. Güzel sözlerinden bıktım artık. Do you know the words to this song? Bu
sözcük,v.sözcüklerle anlat: n.kelime
aleksi
{f} ifade etmek

Ben teşekkürlerimi ifade etmek için doğru kelimeleri düşünemiyorum. - I can't think of the right words with which to express my thanks.

Benim için, düşüncelerimi kelimelerle ifade etmek zordur. - For me, it is difficult to express my thoughts in words.

{i} lügat
ağız kavgası
vaad
münakaşa
{i} iki çift lâf

Tom'la iki çift laflamak istiyorum. - I'd like to have a word with Tom.

{i} vâât
kelam
tavsiye
söylemek

Bir söz söylemek zorunda değilim. - I don't have to say a word.

Birkaç kelime söylemek ister misin? - Do you want to say a few words?

(Argo) sana söylediğim gibi
(Kanun) yazmak

Yazmak kolaydır. Yapmak zorunda olduğun tek şey yanlış kelimeleri silmektir. - Writing is easy. All you have to do is cross out the wrong words.

Tatoeba'ya daha yüzlerce kelime yazmak istiyorum, fakat işime dönmem lazım. - I would like to write hundreds of words more to Tatoeba but I have to go back to my work.

kelimeyi
kelimenin
lakırdı
parola

Parola sözcüğünü parolam olarak kullanmamalıydım. - I shouldn't have used the word password as my password.

laf
lâkırdı
dışavurum
wording
üslup

O üslup bana oldukça garip görünüyor. - That wording sounds rather strange to me.

word processor
(Bilgisayar) sözcük işlemcisi
word for word
kelimesi kelimesine, harfi harfine, harfiyen, motamo
word of command
{i} komut
word play
kelime oyunu
word processor
bilgisayar
word class
(Dilbilim) sözcük türü
word count
(Bilgisayar,Dilbilim) sözcük sayımı
word for
(Bilgisayar) için word
word games
kelime oyunları

Tom kelime oyunlarını sever. - Tom likes word games.

O kelime oyunlarını sever. - She likes word games.

word list
(Bilgisayar) sözcük listesi
word of god
tanrı kelimesi
word of mouth
ağızdan ağıza
word of mouth
söylenti
word order
sözdizim
word order
(Dilbilim) sözcük dizilişi
word processing
(Bilgisayar) sözcük işleme
word processing
(Bilgisayar,Teknik) yazı işleme
word processor
(Bilgisayar) yazı işlemci
word processor
kelime işlemci

Ben kelime işlemcini kullanmak istiyorum. - I would like to use your word processor.

Ben sana yeni bir kelime işlemci satın alacağım. - I will buy you a new word processor.

word salad
(Pisikoloji, Ruhbilim) laf salatası
word size
sözcük uzunluğu
word stress
(Dilbilim) sözcük vurgusu
word up
(Argo) haklısın
word wrap
(Bilgisayar) sözcük kaydır
word accent
kelime vurgusu
word by word
kelimesi kelimesine
word class
kelime sınıfı
word length
sözcük boyu
word meaning
kelime anlamı
word of honor
şeref sözü

Sana yüce şeref sözümü veriyorum. - I give you my supreme word of honor.

word order
kelime sırası

Kelime sırası değiştirilmek zorunda. - The word order has to be changed.

Kelime sırasını değiştirmek zorundasın. - You have to change the word order.

word perfect
mükemmel ezber
word picture
kelimelerle tarif etme
word sense
kelime anlamı
word stress
kelime vurgusu
word string
kelime dizisi
word structure
kelime yapısı
word wrap
satır dönüşü
Word has it you´re moving to İzmir
k. dili İzmir´e taşınacağını söylüyorlar
word book
"book" kelimesinin
word building
kelime bina
word completion
kelime tamamlama
word control
kelime kontrol
word count register
sözcük sayma yazmacı
word counter
kelime sayacı
word denoting a thing or an idea
kelime bir şey veya bir fikir ifade eden
word family
kelime ailesi
word file
word dosyası
word format
kelime formatı, sözcük biçimi
word frequency
kelime sıklığı
word game
Kelime bulma/türetme oyunu
word group
kelime grubu
word in continuation
devamında kelime
word index
sözcük dizini
word length
kelime uzunluğu
word matching
kelime eşleme
word occurrence rate
kelime meydana gelme oranı
word of
Sözcüğün
word of god
Allah kelamı
word of mouth
Sözlü olarak, ağızdan
word of mouth
ağız kelime
word oriented
sözcüğe yönelik
word pair association
kelime çifti dernek
word perfect
Ezbere bilen, hatırlayıp yineleyebilen, kelime bilgisi mükemmel olan
word pro
kelime pro
word problem
kelime sorunu
word processing software
kelime işlem yazılımı
word proximity
kelime yakınlık
word rate
sözcük aktarma hızı
word recognition
sözcük tanıma
word representation
kelime gösterimi
word root
kelime koku
word roots
kelime kökleri
word slurs
kelime hakaretler
word up
(deyim) "Doğru söylüyorsun. Bunun altına imzamı atarım." anlamında kullanılan ifade
word up
(deyim) "Ne var, ne yok?"veya "Nasıl gidiyor?" anlamında ifade
word-for-word
kelime kelime
word-processing
kelime işlemci
word by word
harfi harfine
word for word
harfi harfine
word for word
(deyim) noktasi noktasina
words
sözler

Onun sözleri beni şaşırttı. - His words surprised me.

Onun sözleri tamamen anlamsızdı. - Her words were wholly void of meaning.

word of mouth
dedikodu gazetesi
word of mouth
dedikodu
word processing
(Bilgisayar,Teknik) metin işleme
word up
(Argo) sana söylediğim gibi
word up
(Konuşma Dili) dinle bak ne diyeceğim
worded
(Kanun) yazılı
worded
kelimelere dökülmüş
worded
(Kanun) yazılmış
wording
biçem
wording
sözcüklerle anlatım
wording
kelime
wording
ifade

Düşünmek zorundayım. Başka bir ifade tarzı bulmayı deneyeceğim. - I have to think about it. I'll try to find another wording.

İfademin biraz doğrudan olduğunu itiraf ediyorum. - I admit, my wording is a bit direct.

wording
konuşarak
wording
cümle yapısı
words
(Kanun) hukuki terimler ve ibareler
words
(Bilgisayar) sözcük

Anlamadığım bir sürü sözcük var. - There are many words that I don't understand.

Sözcükleri arayabilir ve çevirileri alabilirsiniz. Ama o, tam olarak tipik bir sözlük değildir. - You can search words, and get translations. But it's not exactly a typical dictionary.

words
sözcükler

O, tümüyle cümlelerle ilgilidir. Sözcüklerle değil. - It's all about sentences. Not words.

Altı çizili sözcükleri düzeltin. - Correct the underlined words.

words
kavil
wording
söz
wording
anlatım biçimi
wording
ifade etmekte seçilen sözcükler
wording
{i} anlatım
wording
{f} sözcüklerle anlat
wordless
sözsüz
wordlessly
sözsüzce
a word
bir kelime
a word
Söylenen ya da yazılanın bir kelimesi

I don't believe a word of it!.

wording
{i} ifade tarzı

Düşünmek zorundayım. Başka bir ifade tarzı bulmayı deneyeceğim. - I have to think about it. I'll try to find another wording.

words
{i} laf

Onlar lafı ağzıma tıkıyorlar. - They put words in my mouth.

Evlendiğinde ve çocukların olduğunda lafla peynir gemisi yürümediğini fark edeceksin. - When you get married and have kids, you'll realize that actions speak louder than words.

words
deyişle

Diğer bir deyişle, o bir inanç adamı. - In other words, he is a man of faith.

Diğer bir deyişle, sağduyudan şüphelenmelisin. - In other words, you should doubt common sense.

words
kelimeler

Birisi kötü kelimeler söylememeli. - One should not say bad words.

Bu kelimeleri silginle sil. - Rub out these words with your eraser.

words
{i} güfte
words
{i} ağız kavgası
a word
kesik sözcük short form of
display of word objects word
Nesnelerinin Görüntülenmesi
the Word
Kutsal kitap
word of mouth
sözlü
word of mouth
ağızdan
word order
sözcük dizimi
word processing
kelime işlem
word processing
bilg. kelime işlem
word processing
Kelime İşlem
word processor
sözcük işlem Sözcük İşlemci
word processor
sözcük işlemci
wording
(Askeri) LAFIZ
wording
sözle ifade et
wordless
{s} sessiz
wordless
{s} kelimesiz
wordless
sözcüksüz
Englisch - Englisch
The creative word of God; logos
Scripture; The Bible
News; tidings

Have you had any word from John yet?.

truth, to tell the truth or to speak the truth; the shortened form of the statement, "My word is my bond," an expression eventually shortened to "Word is bond," before it finally got cut to just "Word," which is its most commonly used form
Communication from god; the message of the Christian gospel; the Bible

Her parents had lived in Botswana, spreading the word among the tribespeople.

A distinct unit of language which is approved by some authority

Fisherwoman isn’t even a word. It’s not in the dictionary.

The fact or action of speaking, as opposed to writing or to action

As they fell apart against Austria, England badly needed someone capable of leading by word and example.

An abbreviated form of word up; a statement of the acknowledgment of fact with a hint of nonchalant approval

I mean, I don't blame you... Word! .

A group element, expressed as a product of group elements
A distinct unit of language (sounds in speech or written letters) with a particular meaning, composed of one or more morphemes, and also of one or more phonemes that determine its sound pattern

Hamlet: Words, words, words.

Christ

And that worde was made flesshe, and dwelt amonge vs, and we sawe the glory off yt, as the glory off the only begotten sonne off the father, which worde was full of grace, and verite.

Any sequence of letters or characters considered as a discrete entity
A promise; an oath or guarantee

I give you my word that I will be there on time.

Angry debate or conversation; argument

There had been words between him and the secretary about the outcome of the meeting.

A fixed-size group of bits handled as a unit by a machine. On many 16-bit machines a word is 16 bits or two bytes
A unit of text equivalent to five characters and one space
To say or write (something) using particular words

I’m not sure how to word this letter to the council.

A brief discussion or conversation

Can I have a word with you?.

Something which has been said; a comment, utterance; speech

The Kaiser laid down his arms at a quarter to twelve. In me, however, they have an opponent who ceases fighting only at five minutes past twelve, said Hitler some time ago. He has never spoken a truer word.

An order; a request or instruction

He sent word that we should strike camp before winter.

A finite string which is not a command or operator
{n} a single part of speech, talk, message, sign, promise, declaration, accout, the scripture
{v} to express properly, descrube, dispute, talk
Something promised
Account; tidings; message; communication; information; used only in the singular
A program in the Microsoft in the Office Suite Although Word is a word processing program, more recent versions (Word 97 and higher) can also publish word files as HTML documents, so that they can be used on the World Wide Web
You use in a word to indicate that you are giving a summary of what you have just been saying, or are giving a reply, in as brief a way as possible. `Shouldn't he be given the leading role?' --- `In a word -- No.' = in short
put into words or an expression; "He formulated his concerns to the board of trustees"
Talk; discourse; speech; language
A distinct unit of language with a set meaning, spelling, and pronunciation, which is approved by some authority
A man of his word One whose word may be depended on; trustworthy As good as his word In French, “Un homme de parole ” One who keeps his word By word of mouth Orally As “he took it down by word of mouth” (as it was spoken by the speaker) I take you at your word In French, “Je vous prend au mot ” I will act in reliance of what you tell me Pray, make no words about it In French, “N'en dites mot ” Don't mention it; make no fuss about it Speak a good word for me In French, “Dites un mot en ma faveur ” To pass one's word In French, “Donner sa parole ” To promise to do something required Upon my word Assuredly; by my troth “Upon my word, you answer discreetly ” Jane Austen Upon my word and honour! A strong affirmation of the speaker as to the truth of what he has asserted
Hence, the written or printed character, or combination of characters, expressing such a term; as, the words on a page
A single number (sample word) that represents the instantaneous amplitude of a sampled sound at a particular moment in time In 8-bit recording, a sample word contains one byte; in 16-bit recording, each word is a two-byte number
A numerical value with a bit width native to the machine
If you say that someone has said something, but not in so many words, you mean that they said it or expressed it, but in a very indirect way. `And has she agreed to go with you?' --- `Not in so many words. But I read her thoughts'
To use words, as in discussion; to argue; to dispute
Number of bits treated as a single unit by the CPU In an 8-bit machine, the word length is 8 bits; in a sixteen bit machine, it is 16 bits
A shortening of the term Digital Word (a number of information bits that w communicate one value)
not get a word in edgeways: see edgeways not mince your words: see mince the operative word: see operative war of words: see war. a popular type of computer software used for word processing (=typing letters, reports etc and storing information) , produced by the Microsoft Corporation. to use words that are carefully chosen in order to express something = phrase
A token that is not an operator
A brief remark or observation; an expression; a phrase, clause, or short sentence
Contiguous set of data bytes Four CD-DA bytes representing one stereo sample is often referred to as one word
emphasis If you say that someone does not hear, understand, or say a word, you are emphasizing that they hear, understand, or say nothing at all. I can't understand a word she says Not a word was spoken
God
If you say that people consider something to be a dirty word, you mean that they disapprove of it. So many people think feminism is a dirty word
If you offer someone a word of something such as warning, advice, or praise, you warn, advise, or praise them. A word of warning. Don't stick too precisely to what it says in the book
A word within a text unit are all characters, that are between two blanks (or another delimiter like start or end of a line) The more precise expression is string (see there), although most strings are words
Signal; order; command; direction
Verbal contention; dispute
If someone has the last word or the final word in a discussion, argument, or disagreement, they are the one who wins it or who makes the final decision. She does like to have the last word in any discussion The final word will still come from the Secretary of State
If you repeat something word for word, you repeat it exactly as it was originally said or written. I don't try to memorize speeches word for word. = verbatim
Database: Any Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913) WordNet (r) 1 7 U S Gazetteer (1990) Jargon File (4 3 1, 29 Jun 2001) The Free On-line Dictionary of Computing (09 FEB 02) Elements database 20001107 Easton's 1897 Bible Dictionary Hitchcock's Bible Names Dictionary (late 1800's) V E R A -- Virtual Entity of Relevant Acronyms December 2001 THE DEVIL'S DICTIONARY ((C)1911 Released April 15 1993) The CIA World Factbook (1995) Search type: Exact Search Match prefixes Match substring occurring anywhere in word Match suffixes POSIX 1003 2 (modern) regular expressions Old (basic) regular expressions Match using SOUNDEX algorithm Match words within Levenshtein distance one
To flatter with words; to cajole
{i} unit of language with meaning; speech, talk; short conversation; utterance; order, command; news, notice; commitment, promise; password, watchword
G3056 logos, log'-os; from G3004; something said (including the thought); by impl a topic (subject of discourse), also reasoning (the mental faculty) or motive; by extens a computation; spec (with the art in John) the Divine Expression (i e Christ): --account, cause, communication, X concerning, doctrine, fame, X have to do, intent, matter, mouth, preaching, question, reason, + reckon, remove, say (-ing), shew, X speaker, speech, talk, thing, + none of these things move me, tidings, treatise, utterance, word, work
If someone gives the word to do something, they give an order to do it. I want nothing said about this until I give the word
If news or information passes by word of mouth, people tell it to each other rather than it being printed in written form. The story has been passed down by word of mouth
If you give your word, you make a sincere promise to someone. an adult who gave his word the boy would be supervised He simply cannot be trusted to keep his word
Someone's words are what they say or write. I was devastated when her words came true The words of the young woman doctor echoed in his ears
To express in words; to phrase
You can use in their words or in their own words to indicate that you are reporting what someone said using the exact words that they used. Even the Assistant Secretary of State had to admit that previous policy did not, in his words, produce results
If there is word of something, people receive news or information about it. There is no word from the authorities on the reported attack Word has been spreading fast of the incidents on the streets
If you say something in your own words, you express it in your own way, without copying or repeating someone else's description. Now tell us in your own words about the events of Saturday
To word something in a particular way means to choose or use particular words to express it. If I had written the letter, I might have worded it differently. + -worded -worded a strongly-worded statement. a carefully-worded speech. see also wording, code word, four-letter word, play on words, printed word, spoken word, written word
Definition
When capitalized, short for Microsoft Word, a word processing program that allows the user of a computer to create, edit, and print documents
{f} phrase, draft; style, formulate; express in words; choose words
Language considered as implying the faith or authority of the person who utters it; statement; affirmation; declaration; promise
The words of a song consist of the text that is sung, in contrast to the music that is played. Can you hear the words on the album? = lyrics
a unit of language that native speakers can identify; "words are the blocks from which sentences are made"; "he hardly said ten words all morning" a brief statement; "he didn't say a word about it" a verbal command for action; "when I give the word, charge!" a word is a string of bits stored in computer memory; "large computers use words up to 64 bits long
Word of Wisdom
The health code contained in the Doctrine and Covenants. It specifically prohibits the consumption of alcohol, tobacco, and hot drinks
word association
A game played between friends or used in psychoanalysis in which a word is read out loud and the other person must say the first word they can think of, often as a tool for analysing aspects of the unconscious
word count
The number of words in a passage of text
word for word
In exactly the same words (as were originally used)

The two essays were the same, word for word.

word game
A game which involves manipulating words

Although some word games, such as anagrams and crosswords can be completed alone, others such as charades are designed for groups.

word games
plural form of word game
word of God
A message from God

And it came to pass the same night, that the word of God came to Nathan, saying, Go and tell David my servant, Thus saith the Lord, 'Thou shalt not build me an house to dwell in.'.

word of God
the Scriptures; the Bible

Just as it would be utterly vain to lay natural reasons of comfort to him who hath no wit, so would it undoubtedly be frustrate to lay spiritual causes of comfort to him who hath no faith. For unless a man first believe that holy scripture is the word of God, and that the word of God is true, how can he take any comfort in that which the scripture telleth him?.

word of faith
A teaching among Pentecostal and charismatic Christians that good health and long life are promised to those who follow God's will. By extension, those who die early have wronged God in some way
word of finger
Interpersonal communication by digital media, especially using keyboard devices
word of honor
A promise, or a pledge of one's good faith
word of honour
a promise, or a pledge of one's good faith
word of mouth
Verbal means of passing of information

The book didn't need any publicity spots, it was a bestseller solely by word of mouth.

word on the street
The rumour or news going around on the street
word on the wire
The rumour or news going around on the Internet, in business, on the street, or in social circles
word order
The order of the syntactic constituents of a language
word play
A technique in which the nature of the words used become part of the subject of the work, such as puns, phonetic mix-ups such as spoonerisms, obscure words and meanings, clever rhetorical excursions, oddly formed sentences, and telling character names
word problem
A mathematics question that states verbally what is usually written using symbols (or, for geometry, in a picture)
word problem
A question of whether an element of a certain group (or monoid or the like) is the identity, given an obscure representation of that element
word problems
plural form of word problem
word processing
The creation, input, editing and formatting of documents and other text using software on a computer
word processor
A device similar to a simple computer, designed for word processing
word processor
Software that provides word processing functions on a computer, typically including typeface selection, line justification and other formatting, pagination, and numerous other features. Compare text editor
word processors
plural form of word processor
word salad
A nonsensical assemblage of words, typical of schizophrenia, Wernicke's aphasia, and some other mental disorders
word salad
Meaningless text generated by a computer
word salads
plural form of word salad
word search
A word game consisting of a grid of letters, the aim of which is to find an array of given words hidden within the grid
word searches
plural form of word search
word to the wise
A piece of advice
word to the wise
Used to emphasis following as a piece of significant advice

Well have fun, but, word to the wise, don't let your sister take control.

word up
I approve.; I agree
word up
Hello
word up
"what's up?"; "what's happening?"; "what's the word?"
word up
"Listen up!"; "pay attention!"
word wrap
a word processing feature which automatically adjusts lines of text to fit within the page margins. Words exceeding the margins are set to begin a new line
word-blind
Describes a person who suffers from word blindness or alexia
word-deafness
Auditory aphasia: a condition in which the patient hears words but cannot understand them
word-for-word
Using exactly the same words (as were originally used)

His essay was a word-for-word copy of one on the Internet.

word-hoard
The words one uses or understands, a person's vocabulary; lexicon
word-hoard
The language and terminology used by followers of Heathenry
word-of-mouth
Alternative spelling of word of mouth
word-wheeling
a method of database searching that produces instantly refreshed list of search results when user enters characters of the search term one by one
word of mouse
The way news and rumors spread across the internet via message boards and IRC servers. (Someone coined this along time ago...just did not see it listed and thought it should be.) Example: If word of mouth and work of mouth don't do it for you, try word of mouse and work of mouse
word of mouth
Communication by oral rather than written means

The merchant told us that the best customers he had were recommended to him by word of mouth.

word to the wise
(Atasözü) You only have to hint something to wise people in order to get them to understand it.; Wise people do not need long explanations. (Often used to signal that you are hinting something.)

1. John's a pleasant man, but I wouldn't trust him with money. A word to the wise, eh? 2. Donna hinted about Lisa's drinking problem to Lisa's fiancé, hoping that a word to the wise would be enough.

word up
(deyim) (American slang) Speak out, tell the truth, say something meaningful
word up
(deyim) I comprehend what you are saying and verify that your statement is true
word up
A question like "What's up?", or "What's the word?"
word up
Word up is American slang for to speak out, to tell the truth, to say something meaningful
word for word
exactly according to each word, precisely matching what was written or spoken
word for word
using exactly the same words; "he repeated her remarks verbatim"
wording
A choice of words and the style in which they are used in a given context
wording
Present participle of word
wordless
Unable or unwilling to speak; dumb, silent or inarticulate
words
Third-person singular simple present indicative form of word
words
An angry discussion

They had words at the bar, but I don't know what about.

words
plural form of word

Words have a longer life than deeds. – Pindar, Greek poet.

you get more with a kind word and a gun than you do with a kind word alone
It is advantageous not to rely solely on being nice
worded
carefully/clearly/strongly etc worded using words that express an idea carefully or clearly
a word
Even the smallest amount of something spoken or written
word of mouth
gossip spread by spoken communication; "the news of their affair was spread by word of mouth"
word of mouth
hearsay, rumors
word of mouth
Advertising generated by satisfied or interested readers who tell others about the book
word of mouth
awareness raised by public discussion
word of mouth
Opinions about the value of products passed among consumers in informal discussions
word of mouth
An unpaid form of promotion in which satisfied customers tell other people how much they like a store
word order
arrangement of words
word order
the order of words in a text
word order
The syntactic arrangement of words in a sentence, clause, or phrase
word processing
using software that lets you write and edit documents in an attractive, easily read form
word processing
The use of a computer to create, enter, manipulate, and print text
word processing
a computer program used to create documents which are text-based, like letters, memos, and term papers It is the most used computer application
word processing
This term refers to the process of creating and editing documents on a computer, using the computer keyboard and word processing software Word processing programs usually include a number of formatting and editing tools
word processing
Is the efficient and effective production of written communications at the lowest possible cost through the combined use of systems management procedures, automated technology, and accomplished personnel The equipment used in word processing applications
word processing
The use of computers to prepare documents See the Inform Word Processing, Editing, and Printing major topic
word processing
wp
word processing
applications are those that allow you to create, edit and store documents You can format and manipulate the text and numbers in the document
word processing
A technique for electronically storing, editing, and manipulating text by using an electronic keyboard, computer, and printer Word processing differs from typing since a user can type, edit, and reformat text before it is printed, as well as save it on magnetic media so that it can easily be modified
word processing
The use of computer technology to create, manipulate, and print text materials such as letters, legal contracts, and manuscripts (pg 101)
word processing
This is the process of composing a textual document It involves not only typing in the words, but also checking the spelling and grammar of the text and arranging it on the page correctly A variety of different typefaces (fonts) are available, for a variety of effects It is possible to include equations, pictures, graphs, charts and many other things within the text of the document
word processing
Computerized creation and revision of printable documents See also: word processing (Webopedia)
word processing
A type of computerised written communication
word processing
The term refers to a program, that allows creating, editing, formatting, displaying, printing, and storage of text with great flexibility and ease Different WP programs provide different, and sometimes, more desirable capabilities than others
word processing
The process of creating text documents on a computer
word processing
Word processing is the work or skill of producing printed documents using a computer. Preparation of textual documents on computer. A word-processing system typically consists simply of a personal computer linked to a computer printer, but it may instead employ a terminal linked to a mainframe computer. Word processing differs from typewriter typing in numerous ways. Electronic text can be moved around at will; misspelled terms can be corrected throughout the document by means of a single command; spelling and grammar checkers can automatically alert the user to apparent errors of spelling, punctuation, and syntax; and the document's format, layout, and type fonts and sizes can be changed repeatedly until a satisfactory design is achieved. Since all editing ideally occurs on-screen, word processing can result in decreased paper usage and simplified editing. When the final draft is ready, the document can be printed out (in multiple copies if necessary), sent as an e-mail attachment, shared on a computer network, or simply stored as an electronic file
word processing
The creation of text documents Except for labels and envelopes, it has replaced the electric typewriter in most offices, because of the ease in which documents can be edited, searched and reprinted
word processing
The creation, editing, manipulating, storage and retrieval of textual material through the use of electronic component A common word processing program is Microsoft Word
word processing
Method used to create, edit, proof-read, format and print documents on a computer
word processing
The creation, input, editing, and production of documents and texts using computers
word processing
Computer-based creation, editing, formatting, storage and printing of text
word processing
A process using a computer to input and edit text; a computer application that resembles typewriting but allows instant correction of errors, moving text to different locations, and other editing functions (WP, Gr 2)
word processing
  The use of a computer system to manipulate text   Note: Examples of word processing functions include entering, editing, rearranging, sorting, storing, retrieving, displaying, and printing text   Synonym text processing
word processing
Examples: WordPerfect, WORD for Windows, Microsoft Works
word processing
Creating and modifying documents by using a computer, along with other hardware and related software See also OFFICE AUTOMATION
word processing
The production of typewritten documents by computer programs that allow great flexibility in editing
word processing
rapid and efficient processing (storage and printing) of linguistic data for composition and editing
word processing
writing of documents in a computer and then editing them
word processor
A program that allows you to create and format documents Word processing programs provide more formatting features than text editors, including file management and the ability to incorporate graphics into the document
word processor
A program for editing, formatting and printing text Some word processors also offer additional capabilities, such as importation of graphics, and the creation of charts and graphs
word processor
a software application which allows text to be typed using a keyboard and displayed on a monitor It can then be edited, saved and printed
word processor
The software used to product documents, such as letters, posters, reports, and syllabi Common word processors used in schools are MS Works, MS Word, or ClarisWorks
word processor
An application program that allows a user to input text, edit text, customize the appearance of the fonts, and print the document By the time students leave the intermediate school (5-6), they should be able to define
word processor
A computer program for word processing jobs, e g , Microsoft Word
word processor
A computer program which allows you to compose, edit, format and print text documents Microsoft Word is a very popular word processing program Related terms: POP, Program
word processor
Application which provides you with the tools necessary to create and edit and format text Word processors commonly include an area to enter text, the ability to control the format of text (bold, italics, size), indenting, margins, the ability to check spelling, etc Many word processors also handle graphics to a varying degree
word processor
special computer program that allows one to edit documents that have been entered into the computer
word processor
A program used for writing text documents Originally used mainly as a replacement to the typewriter, its functionality now rivals and in some ways exceeds that of the desktop publisher
word processor
Typewriter with a memory utilized to produce individualized letters; also useful in updating and expanding smaller mailing lists
word processor
An application that allows text documents to be edited and formatted on-screen before being printed
word processor
A computer program to manipulate text A word processor can create, edit, and format electronic documents easily
word processor
A program used to enter or edit text information in personal computers, often used to create a file before it is uploaded to a network; may also be used to process text after it has been downloaded
word processor
A word processor is a computer program or a computer which is used to produce printed documents. computer software or a small computer that you use for writing letters and other documents = WP on a word processor
word processor
This is a "typewriting" program It creates documents, but much better than any typewriter Special fonts or type sets can be set and graphics can be inserted, the results can even be printed in colour!
word processor
A program designed to create text documents
word processor
Application specifically designed to assist with the preparation, editing and printing of highly-formatted documents
word processor
a computer program to facilitate the creation of printed documents such as papers, letters, resumes, and newsletters
word processor
A program that lets you create documents--files that contain text, pictures, and formatting codes Unix word processors include Wordperfect and Microsoft Word
word processor
an application that provides the user with tools needed to write and edit and format text and to send it to a printer
word processor
A program designed to help with the production of textual documents, like letters and memos Heavier duty work can be done with a desktop publisher Some common word processors include MS-Word, WordPerfect, StarOffice Write, AppleWorks Write, and GeoWrite
word processor
A type of application software that enables the user to enter, edit, and format text
word processor
A text processing tool that manipulates text in such a way that it is possible to include multiple fonts in a single document Sufficient formatting capabilities are also quite common
word processor
An application program that allows you to create and format document files of a wide variety of types Simple word processors are often referred to as "text editors," because they deal only with plain text and lack the formatting capabilities of full-featured word processing programs More sophisticated varieties turn the computer into a kind of super typewriter/printing machine; these are often referred to as desktop printing programs
word processor
An application program that allows a user to input text, edit text, customize the appearance of the fonts, and print the document
word processor
the use of a computer as an automatic typewriter producing finished copy, edited to be free of error
worded
past of word
wording
The act or manner of expressing in words; style of expression; phrasing
wording
{i} formulation, choice of words; formulating, diction; verbal expression; stylizing
wording
The wording of a piece of writing or a speech are the words used in it, especially when these are chosen to have a particular effect. The two sides failed to agree on the wording of a final report The wording is so vague that no one actually knows what it means. the words and phrases used to express something = phrasing wording of
wording
the manner in which something is expressed in words; "use concise military verbiage"- G
wording
Patton
wording
the manner in which something is expressed in words; "use concise military verbiage"- G S Patton
wordless
You say that someone is wordless when they do not say anything, especially at a time when they are expected to say something. She stared back, now wordless Here and there, husbands sit in wordless despair. = silent + wordlessly word·less·ly Gil downed his food wordlessly, his attention far away
wordless
If someone makes a wordless sound, they make a sound that does not seem to contain any words. a wordless chant He shrieked a long, wordless cry. without using words = silent
wordless
expressed without speech; especially because words would be inappropriate or inadequate; "a mute appeal"; "a silent curse"; "best grief is tongueless"- Emily Dickinson; "the words stopped at her lips unsounded"; "unspoken grief"; "choking exasperation and wordless shame"- Thomas Wolfe
wordless
conveyed without the use of words; unspoken or unsaid
wordless
{s} without words; silent; speechless
wordless
Not using words; not speaking; silent; speechless
wordlessly
without words
wordlessly
in a wordless manner
wordlessly
without speaking; "he sat mutely next to her"
words
Atha'rienglish | adronato
words
the words that are spoken; "I listened to his words very closely
words
the words that are spoken; "I listened to his words very closely"
words
{i} sayings, utterances; text, libretto; speech; talk (as opposed to action); dispute, argument
words
an angry dispute; "they had a quarrel"; "they had words"
words
words making up the dialogue of a play; "the actor forgot his speech"
words
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
words
(by bluehen; 1 term defined Last modified 1/21/2003 6: 36: 00 PM )i looked up
words
number of HSP samples in a line
Türkisch - Englisch

Definition von word im Türkisch Englisch wörterbuch

word belgeleri
(Bilgisayar) word documents
word belgesi
(Bilgisayar) document
word belgesi
(Bilgisayar) word document
word dosyaları
(Bilgisayar) word files
word hatası
(Bilgisayar) word error
word resmi
(Bilgisayar) word picture
word resmi
(Bilgisayar) picture
word tablosu
(Bilgisayar) word table
word
Favoriten