promise

listen to the pronunciation of promise
Englisch - Türkisch
söz vermek

Kimseye söylemeyeceğine söz vermek zorundasın - You have to promise not to tell anyone.

Sen bana yalnızca bir şey için söz vermek zorundasın. - You just have to promise me one thing.

{i} söz

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - She promised to meet him at the coffee shop.

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet her at the coffee shop.

{i} umut verici şey
{i} umut
{i} vâât

Cehennem vaatlerle döşelidir. - Hell is paved with promises.

Onlara yılda yüz hrivna vermeyi vaat ettim. - I've promised to give them one hundred hrivnas annually.

ant içmek
-eceğe benzemek
ikrar vermek
vaatte bulunmak
vadetmek
taahhüt etmek
belirtisi olmak
vaadetmek
söz ver

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet her at the coffee shop.

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - She promised to meet him at the coffee shop.

göstermek

Tom onu nasıl yaptığını bana göstermek için söz verdi. - Tom promised to show me how to do it.

beklenti
vaat

Sana bir cevap vâât edemem ama bana posta gönderebilirsin. - I can't promise a reply, but you can send mail to me.

Cehennem vaatlerle döşelidir. - Hell is paved with promises.

önceden haber vermek
{f} vâât etmek
{f} 1. söz vermek, vaat etmek, vadetmek: Promise me you'll come! Geleceğine söz ver! You promised to do
özellikle evlenme vaadini tutmayış
ümit verici şey
{f} umut vermek
{f} umutlu olmak
keep a promise sözünü tutmak
umut/söz
vaadet

O bize yardımını vaadetti. - He promised us his assistance.

express promise kesin söz
zımni vaat
vaat edilen şey
sözünden dönme

Sözünden dönmemelisin. - You shouldn't break promises.

Tom asla sözünden dönmez. - Tom never breaks promises.

{f} benzemek ( ceğe)
{f} temin etmek
cennet
garanti etmek
va'd
(Hukuk) tek-taraflı söz verme
promise each other
sözleşmek
promise for sale
satış vaadi
promise hope
umut vaat etmek
promise in literature
edebiyatta söz vermek
promise of gift
(Kanun) bağışlama vaadi
promise of revenge
intikam yemini
promise of sale
(Ticaret) satış vaadi
promise give
adamak
promise give
nezretmek
promise sb the moon
yapamayacağı bir şeyi vaat etmek
promise the moon
dünyaları vaadetmek
promise to pay
ödeme vaadi
promise breaker
söz kesici
promise date
Söz tarih
promise note
söz nota
promise of change
değişim vaadi
promise the moon
dünyaları vaat etmek
promise wonders
söz harikasından
promise faithfully
kati olarak söz vermek
promise of marriage
evlenme vaadi
promise oneself smth
umuduna kapılmak
promise oneself smth
ummak
promise s.o. the moon
birine olmayacak vaatlerde bulunmak
promise s.t. to s.o
bir şeyi birine vereceğini/bırakacağını söylemek
promise to pay
(Ticaret) ödeme taahhüdü
promise to sell
(Ticaret) satış taahhüdü
promise to support (someone)
yardım edeceğine söz vermek
promising
{s} gelecek vaadeden

Tom gelecek vaadeden bir öğrenci. - Tom is a promising student.

Tom gelecek vaadeden genç bir adamdır. - Tom is a promising young man.

be as good as one's promise
sözünde durmak
bind with a promise to wed
söz kesmek
bind with a promise to wed
sözlenmek
bind with a promise to wed
söz takmak
break a promise
sözünde durmamak
break a promise
sözünden dönmek
break a promise
dönmek
break a promise
sözünü tutmamak
break one's promise
sözünden dönmek
fulfill one's promise
söz tutmak
fulfill one's promise
sözünü tutmak
go back on one's promise
sözünden dönmek
keep a promise
sözünde durmak
keep one's promise
söz tutmak
keep one's promise
sözünü yerine getirmek
keep one's promise
sözünden dönmemek
promised
söz verilen

Yol kalabalık bu yüzden muhtemelen söz verilen zamanda varmayacağız. - The road is crowded so we probably won't get in promised time.

Her zaman söz verilen zamanda gel. - Always come by the time promised.

promised
söz verilmiş

Yarın söz verilmiş değil. - Tomorrow is not promised.

promised
adaklı
promising
söz vererek
promising
umut veren

Sami umut veren bir kardiyologdu. - Sami was a promising cardiologist.

promising
söz verme
promising
umut verici

O, şimdi en umut verici yazarlardan biri olarak tanınmaktadır. - Now he is recognized as one of the most promising writers.

O, çok umut verici genç bir adamdır. - He's a very promising young man.

renege on a promise
sözünden dönmek
breach of promise
evlilik sözünü tutmama
breach of promise
söz verip evlenmeme
breach of promise
sözünden dönme
give a lick and a promise
yalapşap yapmak
give a promise
söz vermek
keep a promise
sözünü tutmak
made a promise of
söz ver
make a promise
söz vermek
make a promise of
vadet
promised
{f} söz ver

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - She promised to meet him at the coffee shop.

Gelmek için söz verdiği halde Bay Smith henüz dönmedi. - Mr Smith has not turned up yet though he promised to come.

promisee
özüne vaadde bulunulan kişi
promising
{i} ümit veren
promising
{f} söz ver

Bana ne söz veriyorsun? - What are you promising me?

Bunu söz verdiğimi hatırlamıyorum. - I don't remember promising that.

promisor
vaadde bulunan kişi
promising
umut ver/söz ver
available to promise
söz kullanılabilir
blood promise
Kan kardeşlerin yaptığı gibi kan akıtıp yemin etme
brand promise
marka vaadi
breach of promise
(deyim) Sözünden dönme, özellikle evlenme vaadini tutmama
empty promise
boş söz
fulfill a promise
Bir sözü yerine getirmek
full of promise
vaat dolu
give s.t. a lick and a promise
bir şeyi yalapşap/yalap şalap yapmak
go back on one´s promise/word
sözünden dönmek
go back on promise
(deyim) Sözünden dönmek, caymak
hold promise
Umut vaat etmek
keep one´s promise
sözünü tutmak
keep promise
söz tutmaksöz vermek
of good promise
iyi söz
promises
vaatler
promising
vadeden
renege on a/one´s promise
sözünden dönmek
swear, solemnly promise
Ciddiyetle söz yemin
the land of promise
sözünün arazi
the work of promise
sözünün çalışma
under promise
Söz altında
unkeep a promise
Sözünde durmamak
you promise?
söz verirmisin?
Land of Promise
filistin
Land of Promise
vâdedilmiş topraklar
Land of Promise
erek
Land of Promise
(fiil)dedilmiş topraklar, filistin, erek, hedef
Land of Promise
hedef
breach of promise
sözünü tutmama
breach of promise
nişanı bozma
breach of promise
sözünden cayma
breach of promise
nişan bozma
breach of promise to marry
evlenme sözünü tutmama
breach of promise to marry
evlenme vadini yerine getirmeme
break one's promise
sözünü tutmamak
give a lick and a promise
(deyim) üstünkörü yapmak
i promise you
benden söylemesi/sana söyleyeyim: This plan won't work, I promise you! Bu plan yürümez
i promise you
Yemin ederim!/Vallahi doğru!
i promise you!
orası kesin!
keep one's promise
sözünü tutmak. keep one's promise/word sözünü yerine getirmek, sözünü tutmak, sözünden dönmemek
keep one's promise
sözünü tutmak
keep smb. to one's promise
söz verdiği şeyi yaptırmak
keep smb. to one's promise
sözünü tutturmak
make a promise
vaadde bulunmak
make somebody promise
ant verdirmek
oral promise
(Ticaret) şifahi vaat
oral promise
(Ticaret) sözlü vaat
oral promise to pay
(Ticaret) sözlü ödeme vaadi
promised
söz ver söz verilen
promisee
{i} vââdde bulunulan kimse
promisee
kendisine bir şey vaat edilen kimse
promisee
{i} söz verilen kimse
promising
{s} umut verici, geleceği parlak, gelecek için bir şeyler vadeden
promising
{s} yetenekli
promising
{s} ümit verici

O oldukça ümit verici görünüyor, değil mi? - That sounds quite promising, doesn't it?

promising
{s} geleceği parlak

O geleceği parlak bir genç. - He is a promising youth.

O, geleceği parlak bir öğrenci. - He is a promising student.

promisingly
umut vererek
promisingly
yetenekli bir biçimde
promisingly
umut verici bir şekilde
promisor
{i} vâât eden kimse
promisor
vaatte bulunan kimse
promisor
{i} söz veren kimse
promisor
taahhüt altına giren kimse
public promise
(Kanun) ilanen vaat
show promise
(Fiili Deyim ) başarılı olacağa benzemek
show promise
(biri) gelecek için bir şeyler vadetmek/gelecek için bir umut olmak
show promise
umut vadetmek
show some promise
başarılı olacağa benzemek
show some promise
umut vermek
vain promise
boş söz
welsh on one's promise
sözünü tutmamak
written promise
yazılı taahhüt
Englisch - Englisch
An oath or affirmation; a vow
to commit to something or action; an oath; a vow
A transaction between two persons whereby the first person undertakes in the future to render some service or gift to the second person or devotes something valuable now and here to his use
{n} a declaration which binds the promiser in law or honor
{v} to give one's word, assure, engage
Bestowal, fulfillment, or grant of what is promised
Pre-operational Modelling in the Seas of Europe EU MAST III project
An engagement by one person to another, either in words or in writing, but properly not under seal, for the performance or nonperformance of some particular thing
{f} pledge, give one's word, vow, commit oneself to a certain course of action
If you promise that you will do something, you say to someone that you will definitely do it. The post office has promised to resume first class mail delivery to the area on Friday He had promised that the rich and privileged would no longer get preferential treatment Promise me you will not waste your time `We'll be back next year,' he promised `You promise?' --- `All right, I promise.'
If a situation or event promises to have a particular quality or to be a particular thing, it shows signs that it will have that quality or be that thing. While it will be fun, the seminar also promises to be most instructive
Lie told to get elected
make a promise or commitment
a verbal commitment by one person to another agreeing to do (or not to do) something in the future
give grounds for expectations; "The new results were promising"; "The results promised fame and glory
That which causes hope, expectation, or assurance; especially, that which affords expectation of future distinction; as, a youth of great promise
The word promise is used to denote the mere engagement of a person, without regard to the consideration for it, or the corresponding duty of the party to whom it is made
If someone or something shows promise, they seem likely to be very good or successful. The boy first showed promise as an athlete in grade school. = potential
To make declaration of or give assurance of, as some benefit to be conferred; to pledge or engage to bestow; as, the proprietors promised large tracts of land; the city promised a reward
a verbal commitment by one person to another agreeing to do (or not to do) something in the future make a promise or commitment promise to undertake or give; "I promise you my best effort"
To afford reason to expect; to cause hope or assurance of; as, the clouds promise rain
make a prediction about; tell in advance; "Call the outcome of an election"
give grounds for expectations; "The new results were promising"; "The results promised fame and glory"
{i} pledge, vow, declaration of intention; source of hope, basis for expectations
In general, a declaration, written or verbal, made by one person to another, which binds the person who makes it to do, or to forbear to do, a specified act; a declaration which gives to the person to whom it is made a right to expect or to claim the performance or forbearance of a specified act
A promise is a data structure that contains an unevaluated expression It will be evaluated automatically, and replaced by the value of the expression, when some part of the program tries to examine the value of the promise See E14
grounds for feeling hopeful about the future; "there is little or no promise that he will recover" a verbal commitment by one person to another agreeing to do (or not to do) something in the future make a promise or commitment promise to undertake or give; "I promise you my best effort" give grounds for expectations; "The new results were promising"; "The results promised fame and glory
To engage to do, give, make, or to refrain from doing, giving, or making, or the like; to covenant; to engage; as, to promise a visit; to promise a cessation of hostilities; to promise the payment of money
promise to undertake or give; "I promise you my best effort"
grounds for feeling hopeful about the future; "there is little or no promise that he will recover"
If you promise someone something, you tell them that you will definitely give it to them or make sure that they have it. In 1920 the great powers promised them an independent state The officers promise a return to multiparty rule
A promise is a statement which you make to a person in which you say that you will definitely do something or give them something. If you make a promise, you should keep it
To afford hopes or expectation; to give ground to expect good; rarely, to give reason to expect evil
A declaration that specifies a law that holds for the predicates/functions in the declaration Thus, examples of promises are assertions and promise ex declarations More generally, the term promise is often used for a declaration where extra information is given to the compiler which it cannot check itself, for example in purity pragmas
To give assurance by a promise, or binding declaration
pledge
give an assurance
Promise Keepers
a US Christian religious organization for men that started in 1990 and has over 2 million members. It holds very large, public meetings, often in sports grounds. The Promise Keepers have very strong Christian beliefs, and members are expected to behave in a very moral and honest way. Some people say that they have old-fashioned traditional beliefs, including the belief that men should control their wives' lives and be the leaders of their families
promise date
(Ticaret) The shipment date committed to by a vendor. In some industries and contracts, the promise date is the date of delivery at the customer site
promise of marriage
person's commitment to marry a specific person, engagement
Open Specification Promise
A certain irrevocable promise, made by Microsoft in September 2006, that it will not assert legal rights over certain patents on implementations of an included list of technologies
breach of promise
A former tort in common law where a man withdraws an earlier promise to marry a woman
empty promise
A promise that is either not going to be carried out, worthless or meaningless
promising
Showing promise, and likely to develop in a desirable fashion
promising
Present participle of promise
promising
Encouraging and inspiring confidence
promiser
{n} one who makes a promise or passes
hold promise
Be likely to succeed

The new drug holds promise for helping to control addiction.

I promise you
I make a promise to you, I make a commitment to you
Land of Promise
Israel, land which God promised to the Jews
To promise
hight
To promise
hote
available to promise
(Ticaret) (ATP) End items that can be promised to customer order requirements for a given period based on an uncommitted or available status, calculated as: on-hand inventory, less booked customer orders, plus expected master schedule receipts for the period. Cumulative ATP includes past due orders and indicated total availability for successive periods
big promise
important pledge, weighty assurance
breach of promise
breaking of a promise, failure to keep a promise
breach of promise
failure to keep a promise (of marriage)
breach of promise
Failure to fulfill a promise, especially a promise to marry
breach of promise to marry
breaking of a promise to get married
break a promise
violate a pledge, not keep a promise
campaign promise
specific pledge made by a political candidate during his campaign
capable to promise
(Ticaret) (CTP) A system that combines available to promise inventory availability with current capacity capabilities when calculating customer order schedule dates
fair promise
good chance, good likelihood
held him to his promise
forced him to keep his promise
hold a man to his promise
make a man keep his promise
honor a promise
keep a promise, fulfill a promise
keep a promise
fulfill a promise, carry out a promise
kept his promise
fulfilled his promise, did what he said he would
promised
{s} pledged, avowed, assured by an oath
promised
assured by (usually) spoken agreement; "the promised toy"; "the promised land"
promised
past of promise
promised
assured by (usually) spoken agreement; "the promised toy"; "the promised land
promisee
The person to whom a promise is made
promisee
{i} one to whom a vow is made, one to whom a pledge is offered
promisee
One to whom a promise has been made, such as the lender under a promissory note
promisee
a person to whom a promise is made
promisee
An individual to whom a promise is made
promiser
One who promises
promiser
a person who makes a promise
promises
third-person singular of promise
promises
plural of promise
promising
Making a promise or promises; affording hope or assurance; as, promising person; a promising day
promising
showing possibility of achievement or excellence; "a promising young man"
promising
{s} encouraging, favorable; providing a source for hope; likely to turn out well
promising
full or promise; "had a bright future in publishing"; "the scandal threatened an abrupt end to a promising political career"
promising
showing possibility of achievement or excellence; "a promising young man
promising
Someone or something that is promising seems likely to be very good or successful. A school has honoured one of its brightest and most promising former pupils. showing signs of being successful or good in the future
promisingly
In a promising manner
promisingly
in an auspicious manner; "the afternoon had begun so promisingly"
promisingly
If something or someone starts promisingly, they begin well but often fail in the end. It all started so promisingly when Speed scored a tremendous first goal
promisingly
in an auspicious manner; "the afternoon had begun so promisingly
promisingly
encouragingly, reassuringly, hopefully, favorably
promisor
a person who makes a promise
promisor
{i} one who makes a pledge or vow, one who takes an oath (Law)
promisor
One who makes a promise The borrower under a promissory note
promisor
One who engages or undertakes; a promiser
promisor
An individual who makes a promise
revoke a promise
take back a promise, cancel a promise
show promise
give hope
the promise still holds
the pledge is still in effect, the promise is still valid
unfulfilled promise
promise that was not kept, unrealized promise
verbal promise
spoken pledge
promise

  Silbentrennung

  prom·ise

  Türkische aussprache

  prämıs

  Aussprache

  /ˈpräməs/ /ˈprɑːməs/

  Etymologie

  () From Middle English promis, promisse from Old French promesse from Medieval Latin promissa, Latin promissum (“a promise”), feminine and neuter of Latin promissus, past participle of promittere (“to send or put forth, let go forward, say beforehand, promise”) pro (“forth”) + mittere (“to send”); see mission. Compare admit, commit, permit, etc. Displaced native Middle English beheste, bihest "promise, behest" (from Old English behǣs "promise, vow"), Middle English hight "promise" (from Old English hēht, past tense of Old English hātan "to promise"), Middle English hat, haut "promise, vow" (from Old English ġehāt "promise, vow"), Middle English quidde, quid "saying, promise". Compare Middle English forhaten, forhauten "to promise".

  Gemeinsame Collocations

  promise to

  Videos

  ... must be to restore that promise we know where to start ...
  ... of promise. And they provide us energy and they provide us innovation and they start ...
Favoriten