straight

listen to the pronunciation of straight
Englisch - Türkisch
dosdoğru

Köpek postacı için dosdoğru gitti. - The dog went straight for the postman.

O, dosdoğru bana doğru geldi. - He came straight up to me.

düzgün

Düzgün ateş edebilir misin? - Can you shoot straight?

Ben düzgün şeyler ayarlamak istiyorum. - I'd like to set things straight.

düz

Ben düz gitmek istiyorum. - I want to go straight.

Caddede yaklaşık 100 metre kadar düz gidin, ve üç yollu kavşağa varırsınız. - Go straight up the street for about 100 meters, and you will get to the junction of three roads.

doğru

Bize doğru yolu göster. - Show us the straight path.

Toplantıdan sonra o doğrudan masasına doğru yöneldi. - After the meeting she headed straight to her desk.

{i} eşcinsel olmayan kimse
{s} karşı cinse ilgi duyan
heteroseksüel

Mario, bana eşcinsel demekten vazgeç! Ben heteroseksüelim! - Mario, stop calling me gay! I'm straight!

Heteroseksüel misin yoksa homoseksüel mi? Ben heteroseksüelim. - Are you straight or gay? I'm straight.

dümdüz

Dümdüz yürümeye devam edin. - Keep walking straight ahead.

Dümdüz git ve bankayı göreceksin. - Go straight ahead and you will see the bank.

{s} sek

Ben brendimi sek severim. - I like my brandy straight.

{i} düz çizgi

O, düz çizgiler çizer. - He draws straight lines.

arka arkaya

Miami Heat arka arkaya ikinci NBA şampiyonluğunu kazandı. - The Miami Heat won a second straight NBA championship.

rast
hiçbir yere sapmadan
aralıksız

Sadece on üç saat aralıksız çalıştım. - I just worked 13 hours straight.

net

Sadece net bir cevap istiyorum. Daha fazla bir şey değil. - I just want a straight answer. Nothing more.

Tom'dan net bir cevap alamıyorum. - I can't get a straight answer from Tom.

saf
sek (içki)
açık

Her şeyi açıklığa kavuşturacağız. - We'll straighten everything out.

Şu konuyu açıklığa kavuşturayım. Sen benim babam mısın? - Let me get this straight. You're my father?

doğrucu
gülmeyen

O gülmeyen bir yüzle fıkra anlattı. - She told the joke with a straight face.

O, tamamen gülmeyen bir suratla fıkra anlattı. - She told the joke with a completely straight face.

{s} dürüst

Tom çok dürüst bir kişi. - Tom is a very straightforward person.

Bak, bu konuda dürüst olmak istiyorum. - Look, I want to be straight about this.

ara vermeden
paralel
namuslu
tutucu
düzenli

O, şimdi odasındaki şeyleri düzenliyor. - She's now straightening up her room.

kaçamak olmayan
doğruca

O kelimelerin doğruca kalbinden geldiğini söyledi. - He said the words came straight from his heart.

Onu doğruca bana ver. - Give it to me straight.

eski kafalı
ciddi

Tom'un ciddi kalması zordu. - It was hard for Tom to keep a straight face.

Tom ciddi kalmaya çalışıyor. - Tom is trying to keep a straight face.

geleneklere bağlı
zıtcinsel
(yarış/vb.'de) düzlük
(içki) sek
direkt

İşten sonra direkt eve giderim. - I go straight home after work.

Direkt eve gideceğim. - I'll go straight home.

fasılasız
düz (çizgi)
(Oyunlar) (Poker) Kent: farklı renklerden ardışık sıralı 5 kart
içten geldiği gibi söylenmiş
{s} dik

Dik oturmanın sırtın için zararlı olduğunu duydum. - I've heard that sitting up straight is bad for your back.

İnsanüstü güçlere ulaşmak umuduyla, Kristof Kolomb bir zamanlar beş dakika güneşe doğruca dik dik baktı.İşe yaramadı. - In hopes of attaining superhuman powers, Christopher Columbus once stared at the sun for five minutes straight. It didn't work.

düzenli biçimde
düz ha
{s} iskontosuz
{s} peş peşe
muntazam
doğrudan doğruya

Ben doğrudan doğruya onun gözlerinin içine baktım. - I looked her straight in the eye.

dik olarak
{i} düzlük
doğru olarak
tam olarak
fark gözetmez
{s} sıradan
{s} doğru, yalan olmayan: a straight answer doğru bir cevap
direkt olarak
{i} uyuşturucu kullanmayan kimse
doğru çizgi
tam

Tom tam karşıda bakarken tek başına oturuyordu. - Tom sat alone, staring straight ahead.

O, tamamen gülmeyen bir suratla fıkra anlattı. - She told the joke with a completely straight face.

müstakim
tertipli
{s} orijinal(piyes)
saf k
{s} doğru; düz: straight road düz yol. straight line düz çizgi
{s} katışıksız
{i} kent
emin

Ben tümüyle emin olmak istiyorum. - I would like to set the record straight.

{i} yarış çizgisi
irticalen söylenmiş
hemen

Okuldan hemen sonra eve gelmen gerekiyor. Bunu biliyorsun. - You're supposed to come home straight after school. You know that.

O kesiği hemen temizlemelisin, enfeksiyon kapmak istemezsin! - You should clean that cut straight away, you don't want to get an infection!

iyi

Doğru söyleyip söylemediğimi anlamak için beni iyice süzdü. - His eyes searched my face to see if I was talking straight.

orijinal (piyes)
straight away
hemen

O şimdi öğle yemeğinde dışarıda olacak, bu yüzden hemen aramamız bir işe yaramaz. - He'll be out at lunch now, so there's no point phoning straight away.

O kesiği hemen temizlemelisin, enfeksiyon kapmak istemezsin! - You should clean that cut straight away, you don't want to get an infection!

straight trippin
Kafayı yemiş
straight away
tereddüd etmeden
straight away
duraksamadan
straight ahead
doğruca

O sessizce oturdu ve doğruca ona bakıyordu. - He sat in silence and was looking straight ahead of him.

straight ahead
tam karşıda

Tom tam karşıda bakarken tek başına oturuyordu. - Tom sat alone, staring straight ahead.

straight angle
dik açı
straight edge
(Otomotiv) düz mastar
straight edge
düz kenarlı
straight line
(Ticaret) düz doğru
straight line
düz çizgili
straight off
derhal
straight out
çekinmeden
straight stitch
(Tekstil) düz dikiş
straight to the point
sadede gelmek
straight ahead
dosdoğru

Tom dosdoğru bakarken tek başına oturuyordu. - Tom sat alone, staring straight ahead.

straight angle
düz açı
straight angle
doğru açı
straight arch
dik kemer
straight away
bir an önce
straight bill of lading
nama yazılı konşimento
straight bond
düz tahvil
straight chassis
düz şasi
straight flute drill
düz oluklu matkap
straight forward
DOĞRU
straight from the shoulder
dobra dobra
straight line coding
düz satır kodlama
straight loan
teminatsız kredi
straight off
bir an önce
straight off
hemen
straight out
açık açık
straight razor
ustura
straight wave
düzgün dalga
straight after
hemen ardından
straight ahead
Doğru sözlü, dobra dobra söyleyen, dürüst, açık sözlü
straight amortization
düz amortisman
straight angle
düz acı, doğru acı
straight arm
düz kol
straight arrow
düz ok
straight as a die
dosdoğru
straight back
düz geri
straight bang
(Moda) Saçları düz olarak kasların üstüne kadar kesilip, tarandığı saç modeli
straight down
aşağıya doğru
straight face
düz yüz
straight filament
(Elektrik, Elektronik) Düz filaman
straight fluted
düz oluklu
straight for
düz için
straight forward
doğru
straight from the horse's mouth
(deyim) En yetkili ağızdan, sözün asıl sahibinden, ilk ağızdan
straight from the horse's mouth
En yetkili ağızdan
straight from the horse´s mouth
en yetkili ağızdan öğrenilmiş
straight from the shoulder
omuz düz
straight from the shoulder
dobra dobra, hiçbir şey saklamadan (konuşmak)
straight grain
(Tekstil) Kumaşın dokusunda kenarlara paralel düz iplikçik
straight hang
düz aşmak
straight jawed
düz çeneli
straight laced
düz bağcıklı
straight leg
düz bacak
straight man
düz adam
straight off, non-stop
düz kapalı, non-stop
straight on
düz

Düz gidin ve mağazayı bulacaksınız. - Go straight on, and you will find the store.

straight polarity
(Metal İşleme) Doğrusal kutupluk
straight rebuy
düz rebuy
straight shave
Jilet veya ustura ile yapılan sakal traşı
straight shooter
düz atıcı
straight through
düz
straight to the point, direct hit
düz noktaya isabet
straight-laced
1. Tutucu, bağnaz, mutaassıp, dar görüşlü2. Sıkıca oturmuş giysili olan
straight-tube microscope
düz tüp mikroskobu
straight beam
(Nükleer Bilimler) normal demet
straight dam
düz baraj
straight extinction
dik sönme
straight faced
asık suratlı
straight girder
düz kiriş
straight grain
boyuna damar
straight left
(Spor) sol direkt
straight union
sağ diş cıvata
straight away
hemencecik
straight up
dimdik
straightly
tam olarak
straightness
dürüstlük
straightness
doğruluk
be straight
düz olmak
straight ahead
dümdüz

Lütfen dümdüz ilerleyin. - Please go straight ahead.

Kiliseye varana kadar dümdüz git. - Go straight ahead until you reach the church.

straight line
doğru

Zamana bağlı bir toplumda zaman lineer olarak görülür-yani geçmişten şimdiki zamana ve geleceğe doğru uzanan düz bir çizgi olarak. - In a time-bound society time is seen as linear- in other words as a straight line extending from the past, through the present, to the future.

straight line
düz çizgi
straight out
açıkça
straight out
{k} sakınmadan
straight out
dobra dobra
straighter
daha düz
straightly
dürüstçe/doğruca
straightness
dürüstlük/düzlük
straightness
{i} düz olma
straightness
{i} açık sözlülük
Englisch - Englisch
Of a direction relative to the subject, precisely; as if following a direct line

Go straight back.

Continuously; without interruption or pause

He claims he can hold his breath for three minutes straight.

As it should be

Everything is straight now.

Satisfied
Boring, unappealing, bad or of low quality
Of movement or travel, directly; without pause, delay or detour

On arriving at work, he went straight to his office.

Having all cylinders in a single row. (referring to an internal combustion engine)

a straight six.

A heterosexual
Strictly along political lines

He always votes a straight ticket.

A part of a racecourse, running track or other road etc that is not curved
Undiluted

straight whiskey.

Not crooked or bent; having a constant direction throughout its length

a straight line.

Heterosexual
In poker, five cards in sequence
Direct, truthful, frank

a straight answer.

On, or near a line running between the two wickets
Conventional
To straighten
If you describe someone as straight, you mean that they are normal and conventional, for example in their opinions and in the way they live. Dorothy was described as a very straight woman, a very strict Christian who was married to her job
Straight hair has no curls or waves in it. Grace had long straight dark hair which she wore in a bun
in a forthright manner; candidly or frankly; "he didn't answer directly"; "told me straight out"; "came out flat for less work and more pay"
A position where the body is extended in a straight line, technically defined as the upper body and the legs being positioned at an angle of more than 135 °
slang: heterosexual
not crooked, as in: The shortest distance between two points is a straight line
a straight segment of a roadway or racecourse
If a criminal is going straight, they are no longer involved in crime
having no deviations; "straight lines"; "straight roads across the desert"; "straight teeth"; "straight shoulders"
A straight drink, especially an alcoholic drink, has not had another liquid such as water added to it. a large straight whiskey without ice = neat
If you give someone a straight answer, you answer them clearly and honestly. What a shifty arguer he is, refusing ever to give a straight answer. Straight is also an adverb. I lost my temper and told him straight that I hadn't been looking for any job
A position in which body is perfectly straight from head to toe, the feet are together, and the toes are pointed Formerly known as "layout "
in a straight line; in a direct course; "the road runs straight"
successive (without a break); "sick for five straight days"
In a straight manner; directly; rightly; forthwith; immediately; as, the arrow went straight to the mark
Making no exceptions or deviations in one's support of the organization and candidates of a political party; as, a straight Republican; a straight Democrat; also, containing the names of all the regularly nominated candidates of a party and no others; as, a straight ballot
Not using drugs; not intoxicated with drugs or under their influence
Five consecutive cards of any suit
in a straight line; in a direct course; "the road runs straight
honest and morally upright; "I just want a straight answer to the question"; "straight dealing"
A straight choice or a straight fight involves only two people or things. It's a straight choice between low-paid jobs and no jobs
Right, in a mathematical sense; passing from one point to another by the nearest course; direct; not deviating or crooked; as, a straight line or course; a straight piece of timber
If you describe someone as straight, you mean that they are heterosexual rather than homosexual. His sexual orientation was a lot more gay than straight gay Straight is also a noun. a standard of sexual conduct that applies equally to gays and straights
or Plain Vanilla, Debt: fixed rate borrowing with no additional features such as convertibility rights or warrants
without deviation; "the path leads directly to the lake"; "went direct to the office"
a poker hand with 5 consecutive cards (regardless of suit) right; in keeping with the facts; "set the record straight"; "made sure the facts were straight in the report"
Composed of cards which constitute a regular sequence, as the ace, king, queen, jack, and ten-spot; as, a straight hand; a straight flush
A hand of five cards in consecutive order as to value; a sequence
A simple clue that gives a directly equivalent definition for the word This is more to do with general knowledge than puzzle solving
If something keeps people on the straight and narrow, it helps to keep them living an honest or healthy life. All her efforts to keep him on the straight and narrow have been rewarded
without water; "took his whiskey neat"
right; in keeping with the facts; "set the record straight"; "made sure the facts were straight in the report"
If you get something straight, you make sure that you understand it properly or that someone else does. Let's get things straight. I didn't lunch with her
without curves
a heterosexual person; someone having a sexual orientation to persons of the opposite sex
rigidly conventional or old-fashioned
following a correct or logical method; "straight reasoning"
If you go straight to a place, you go there immediately. As always, we went straight to the experts for advice
A coaster layout where the coaster is made from a length of track with no curves This is used on many shuttle coasters that leave the station, perform a single loop then return backwards to the station
Straight means following one after the other, with no gaps or intervals. They'd won 12 straight games before they lost. Straight is also an adverb. He called from Weddington, having been there for 31 hours straight
A straight is five cards of any suit in ascending order The ace can be either high or low and the high straight wins the tie
not homosexual
erect in posture; "behind him sat old man Arthur; he was straight with something angry in his attitude"; "stood defiantly with unbowed back"
not homosexual erect in posture; "behind him sat old man Arthur; he was straight with something angry in his attitude"; "stood defiantly with unbowed back"
A variant of Strait, a
a poker hand with 5 consecutive cards (regardless of suit)
A letter of credit that contains a limited engagement clause which states that the issuing bank promises to pay the beneficiary upon presentation of the required documents at its counters or the counters of the named bank
A straight line or edge continues in the same direction and does not bend or curve. Keep the boat in a straight line Using the straight edge as a guide, trim the cloth to size There wasn't a single straight wall in the building. Straight is also an adverb. Stand straight and stretch the left hand to the right foot
slang: boring, unappealing, bad or of low quality
The jaw folder folds each cut off piece of the web to produce a tabloid fold So the signatures come off the jaw cylinder spaced apart by 1/2 the cut off length See Collect
characterized by honesty and fairness; "a square deal"; "wanted to do the square thing"
{i} straight line, line that is not curved; straight part, section that is not curved; sequence of five cards (Poker); heterosexual; one who is conventional or conservative
straight A
Consistently high grades or marks

I managed to get straight A’s.

straight A
Pertaining to one who makes straight A's

She's a straight A student.

straight As
plural form of straight A
straight armed
Simple past tense and past participle of straight arm
straight arming
Present participle of straight arm
straight arms
Third-person singular simple present indicative form of straight arm
straight away
Very soon; quickly; immediately

This item is urgent, so please start on it straight away.

straight bat
the bat when held vertically, or when swung through a vertical arc
straight dinkum
genuine, honest, fair and square

Say, cross my heart straight dinkum..

straight edge
(the straight edge; uncountable) A lifestyle and subculture that advocates abstinence from alcohol, tobacco and the usage of recreational drugs
straight edge
Same as straightedge
straight edges
plural form of straight edge
straight face
A face that is expressionless, especially not laughing

I don't think I could recite Peter Piper 10 times fast with a straight face.

straight flush
straight with all cards the same suit
straight flushes
plural form of straight flush
straight from the horse's mouth
firsthand; direct; from the source

This is straight from the horse's mouth.

straight from the horse's mouth
Directly from the source; firsthand

If you don't believe me, go talk to him and hear it straight from the horse's mouth. It's true.

straight from the shoulder
Done in a direct manner; blunt

I intend to travel quite soon to Iraq and meet with our military leaders and other personnel there, he said. I look forward to hearing their honest assessments of the situation on the ground and to having the benefit of their advice—unvarnished and straight from the shoulder—on how to proceed in the weeks and months ahead..

straight from the shoulder
In a straightforward manner; directly; bluntly

He's an uncomplicated working-class kid who speaks, jab-like, straight from the shoulder.

straight hit
a fielding position close to the boundary directly behind the bowler; a fielder in this position
straight line
A line with no curvature; a line with constant direction. The path of shortest length between two points
straight lines
plural form of straight line
straight man
A member of a team of comic performers who plays a supporting role by helping to set up jokes and punch lines through engaging in preparatory dialog with the principal comedian; a foil who plays such a role in theatrical comedy

For many years Bud Abbott served brilliantly as Lou Costello's deadpan straight man.

straight men
plural form of straight man
straight out
Frankly, outspokenly
straight out of the chute
something done immediately, or "from the beginning". Taken from rodeo routine: the bucking bronco, or bull, or the calf for the calf-roping contest is kept in a narrow pen, a chute, until it is released and dashes out to its fate:

His ride on Bold Lancer started out just like he thought it would. The bull bucked straight out of the chute and slowly came around to the left. Clay remained in position, forward on his bull rope, spurs raking the bull’s side. It looked as if it was going to be an easy ride, albeit a low-scoring one. Bold Lancer had other ideas. With only two seconds remaining on the stopwatch, the yellow bull dipped his right shoulder and ducked left. Gravity brutally worked its power on Clay’s upper body, pulling him hard forward and down at the same time.

straight peen hammer
a hammer with a blade-like peen parallel to the haft, used by carpenters
straight quote
A vertical quotation mark, ", as distinguished from a curly quote
straight razor
A razor with a blade that can fold into its handle
straight razors
plural form of straight razor
straight red card
A red card, signifying a player's instant dismissal from the game, without receiving the initial yellow card
straight talk
simple, honest speaking
straight talker
A person who speaks simply and honestly
straight ticket
A ballot cast for all the candidates of a specific political party

Sally voted a straight ticket for her political party.

straight up
chilled (stirred or shaken over ice) and served in a cocktail glass|cocktail glass]], with no ice

Gimmie a margarita, straight up.

straight up
truthfully, honestly. seriously

She told me straight up that she did not want to go.

straight-acting
Of a gay or bisexual man (or, rarely, of a lesbian), having the appearance, mannerisms, etc., of a stereotypical heterosexual of the same sex rather than those stereotypically associated with gay men or lesbians
straight-arm
To ward off by holding the arms out straight
straight-arm
An instance of this
straight-chain
Describing any aliphatic compound that contains a chain of carbon atoms all of which are connected to either one or two others
straight-faced
Having a face not revealing excessive emotion
straight-faced
Boldly, openly

That was a straight-faced lie, and you knew it.

straight-from-the-shoulder
Alternative spelling of straight from the shoulder
straight-laced
Having narrow views on moral matters; prudish
straight-sets
Achieved in the minimal possible number of sets

American MacKenzie beat Frenchman Maltier in a straight-sets victory.

straight trippin
1. Holding fallacious notions about something or about onesself (as one might have from 'trippin' on a hallucinogenic such as LSD). 2. Acting in an inappropriate or bothersome manner
straight ahead
(especially of popular music) straightforward, simple, or unadorned
straight chain
(Biyoloji) An organic molecular structure in the form of an unbranched open chain
straight from the horse's mouth
(deyim) Directly from the person or place where it began; from a reliable source or a person that cannot be doubted

1. They are going to be married. I got the news straight from the horse's mouth their minister. 2. John found out about the painting straight from the horse's mouth, from the painter himself.

straight laced
Variant of strait-laced
straight-laced
1. Excessively strict in behavior, morality, or opinions.2. Having or wearing a tightly laced garment
straight as a ramrod
sitting with his/her back very straight
straight away
immediately, right away, right now
straight flute
a rock drill with straight flutes
straight line
Uses straight line motions between coordinate points, the end points of one line segment being the start point of the next line segment
straight line depreciation
calculate depreciation by multiplying the cost of the asset by the scrap value at a set rate (Accounting)
straight-arm
(American football) the act of warding off a tackler by holding the arm fully extended with the hand against the opponent
straight-faced
A straight-faced person appears not to be amused in a funny situation. a straight-faced, humourless character `Whatever gives you that idea?' she replied straight-faced
straight-out
without reservation or exception
straightness
The state or quality of being straight (especially in the sense of "heterosexual")
straightness
The result or product of being straight
Straightness
rectitude
straight away
If you do something straight away, you do it immediately and without delay. I should go and see a doctor straight away = immediately
straight line
a collection of points of such a nature that if one picks any three of them, A, B, and C, the distances AB, AC, and BC will be such that the sum of two of them will equal the third
straight line
a line traced by a point traveling in a constant direction; a line of zero curvature; "the shortest distance between two points is a straight line
straight line
A line which lies evenly with the points on itself
straight line
WINDS Thunderstorm winds most often found with the gust front They originate from downdrafts and can cause damage which occurs in a "straight line", as opposed to tornadic wind damage which has circular characteristics
straight line
A relation of the form Y = aX + b When b = 0, this is a linear relation
straight line
line having the same direction throughout its length; orderly row
straight line
(n) A line generated by a point moving in a constant direction Straight lines can be either infinite or finite in length A finite straight line is an entity of specific length but no depth or breadth An infinite straight line is an entity of unspecified length but no depth or breadth
straight line
a line traced by a point traveling in a constant direction; a line of zero curvature; "the shortest distance between two points is a straight line"
straight line
Annotation that allows the user to draw a straight line
straight up
without ice
straight up
A drink served neat and without ice
straight up
A Straight Up (or just Up) drink has no ice Really the opposite of "On the Rocks"
straighter
comparative of straight
straightest
comparative of straight
straightly
In a right line; not crookedly
straightly
A variant of Straitly
straightly
in a straight line, without bend or curve
straightly
See 1st Straight
straightly
In a straight manner
straightness
The deviation from the straight line of a tube length in mm per meter applies as measure of straightness for tubes Tubes should be aligned straight according to the eye; complete straightness cannot be guaranteed Special requirements have to be agreed, if applicable For precision steel tubes with a diameter over 15 mm, according to DIN 2391, 2393 and 2394, 0 25 % of the gage length and for grades with yield stresses over 500 N/mm², 0 30 % of the gage length are valid Requirements to straightness are determined in the dimension standards or are agreed especially Mostly they can be fulfilled by special straightening only
straightness
The absence of divergence from a right (straight) line in the direction of measurement
straightness
The state of being straight (especially in the sense of "heterosexual")
straightness
of hair: lack of a tendency to curl
straightness
trueness of course toward a goal; "rivaling a hawk in directness of aim"
straightness
freedom from crooks or curves or bends or angles
straightness
A variant of Straitness
straightness
(n) A form control for geometric dimensioning and tolerancing Straightness means that all points on a part have the same direction throughout its length Straightness also refers to the path describing the shortest (uniform) path between two points
straightness
Horse moving in the channel of the aids, shoulders in front of the hips without twisting, and with constant impulsion Quality to constantly watch for
straightness
The quality, condition, or state, of being straight; as, the straightness of a path
straightness
A tolerance which controls the diameter viration of a roll, especially important when roll diameter tolerance is not tight
straightness
1 Parallelism to required line of travel (e g haunches neither left nor right of centerline) 2 Alignment of body parts appropriate to the task at hand (e g not a popped shoulder or twisted neck) 3 Directness of line of travel (e g not weaving)
straightness
a sexual attraction to (or sexual relations with) persons of the opposite sex
straightness
Weight distribution remains plumb within any gait, vertically, laterally and longitudinally, the "push", or power from the quarters traveling "straight" to the hand via the mouth which maintains even, soft contact with the bit Straightness allows the horse to follow any line of travel, the proof of which is the ability to maintain steady cadence and rhythm within any selected gait, never wavering from a chosen line
straightness
having honest intentions; "he acted in good faith"; "doubt was expressed as to the good faith of the immigrants"
straightness
freedom from crooks or curves or bends or angles of hair: lack of a tendency to curl
straightness
A condition in which an element of a surface or axis is a straight line
straightness
{i} quality of being straight, state of being without bend or curve; honesty; candidness
straights
plural of straight
Türkisch - Englisch

Definition von straight im Türkisch Englisch wörterbuch

straight ahead
dümdüz
straight
Favoriten