a drink served neat and without ice

listen to the pronunciation of a drink served neat and without ice
Englisch - Englisch
straight up
a drink served neat and without ice

  Silbentrennung

  a drink served neat and with·out ice

  Türkische aussprache

  ı drîngk sırvd nit ınd wîdhaut ays

  Aussprache

  /ə ˈdrəɴɢk ˈsərvd ˈnēt ənd wəᴛʜˈout ˈīs/ /ə ˈdrɪŋk ˈsɜrvd ˈniːt ənd wɪðˈaʊt ˈaɪs/
Favoriten