unconventional

listen to the pronunciation of unconventional
Englisch - Türkisch
göreneksel olmayan
göreneklere uymayan
{s} alışılmadık

Tom bazı alışılmadık şeyler yaptı. - Tom has done some unconventional things.

Alışılmadık bir yaşam biçimini benimsedi. - He adopted an unconventional lifestyle.

{s} kalender
{s} rahat
{s} geleneklere uymayan
{s} laubali
geleneksel olmayan
{s} teklifsiz
unconventional warfare force
(Askeri) gayri nizami harp kuvveti
unconventional warfare forces
(Askeri) gayri nizami harp kuvvetleri
unconventional weapons
(Askeri) gayri nizami silahlar
unconventional assisted recovery
(Askeri) konvansiyonel olmayan destekli kurtarma
unconventional assisted recovery coordination center
(Askeri) konvansiyonel olmayan destekli kurtarma koordinasyon merkezi
unconventional assisted recovery mechanism
(Askeri) konvansiyonel olmayan destekli kurtarma mekanizması
unconventional techniques
gelenek dışı yöntemler
unconventional war
(Askeri) Gayrinizami savaş
unconventional war
(Askeri) GAYRİ NİZAMİ HARP
unconventional warfare
(Askeri) GAYRİ NİZAMİ HARP: Düşmanın elinde bulunan, düşman kontrolünde bulunan veya siyasi olarak hassas bir bölgede yapılan geniş çaplı askeri ve milis harekatı. Gayrı nizami harp; birbiriyle ilgili gerilla harbi şekillerini, kaçma ve kurtulmayı, yıkıcı faaliyetleri, sabotajı ve çok açık olmayan, kapalı veya gizli diğer faaliyetleri içine alır ancak bunlarla sınırlı değildir. Gayri nizami harbin birbiriyle ilgili olan bu yönleri genellikle yerel personel tarafından uygulanır. Ancak her türlü savaş ve barış koşulunda dış kaynaklar tarafından desteklenir ve idare edilir. Ayrıca bakınız: "guerilla", "guerilla warfare" ve subversion"
unconventional warfare
(Askeri) gayri nizami harp
unconventional warfare
(Askeri) Gayrinizami savaş
unconventional warfare forces
(Askeri) GAYRİ NİZAMİ HARP KUVVETLERİ: Gayri nizami harp kabiliyetine sahip Kara Ordusu Özel Kuvvetleri ve bu tür harekat için tahsis edilmiş Deniz, Hava Kuvvetleri ve Deniz Piyadesi birliklerinden oluşan Amerikan Kuvvetleri
unconventional warfare operating area
(Askeri) gayri nizami harp harekat alanı
unconventional weapons
(Askeri) GAYRİ NİZAMİ KLASİK OLMAYAN SİLAHLAR
joint unconventional warfare task force
(Askeri) müşterek gayri nizami harp görev kuvveti
unconventionality
kalenderlik
unconventionality
teklifsizlik
unconventionality
{i} resmi olmama
Englisch - Englisch
Not adhering to convention or accepted standards
Atypical
Out of the ordinary
If you describe a person or their attitude or behaviour as unconventional, you mean that they do not behave in the same way as most other people in their society. Linus Pauling is an unconventional genius He had rather unconventional work habits, preferring to work through the night. conventional
{s} not conforming to normal conventions, not standard, not ordinary
An unconventional way of doing something is not the usual way of doing it, and may be rather surprising. The vaccine had been produced by an unconventional technique Despite his unconventional methods, he has inspired pupils more than anyone else conventional. very different from the way people usually behave, think, dress etc
not conforming to legality, moral law, or social convention; "an unconventional marriage"; "improper banking practices"
not conventional or conformist; "unconventional life styles
not conforming to accepted rules or standards; "her unconventional dress and hair style"
not conventional or conformist; "unconventional life styles"
unconventional weapons
weapon of mass destruction, weapon which causes widespread destruction
unconventionality
The state of being unconventional
unconventionality
originality by virtue of being unconventional
unconventionality
{i} not conforming to the conventional, nonconformism; something that is not conventional
unconventionality
unorthodoxy by virtue of being unconventional originality by virtue of being unconventional
unconventionality
unorthodoxy by virtue of being unconventional
unconventionally
in an unconventional manner, not in a routine manner, in an unusual way
unconventionally
in an unconventional manner; "she always behaves rather unconventionally
unconventionally
In an unconventional manner
unconventional
Favoriten