direct

listen to the pronunciation of direct
Englisch - Türkisch
yöneltmek
{f} yönlendirmek

Trafik ışıkları trafiği yönlendirmek için kullanılır. - Traffic lights are used to direct traffic.

yönetmek

Sami bir film yönetmek istiyordu. - Sami wanted to direct a film.

doğrudan

Neden doğrudan ona söylemiyorsun? - Why don't you tell her directly?

New York ve Tokyo arasında doğrudan uçuşlar son zamanlarda başlamıştır. - Direct flights between New York and Tokyo commenced recently.

{s} direkt

Bu Londra'ya giden direkt bir yoldur. - This is a direct road to London.

Tom'a direkt bir emir verdim ama umursamadı. - I gave Tom a direct order, but he ignored it.

{f} idare etmek
{s} kestirme

Tom'un kötü bir yön kestirme yeteneği var. - Tom has a poor sense of direction.

(Tıp) Doğrudan doğruya yapılan, dolaysız, aracısız, direkt
{s} dolaysız
adres yazmak gönderiye
(Dilbilim) düzvarım
kararname
toksözlü
doğruca

Tom doğruca musluktan içiyor. - Tom is drinking directly from the faucet.

Niçin doğruca sadece Tom'la konuşmuyorsun? - Why don't you just speak directly to Tom?

sarih
müstakim
tanı
sahneye koymak
emretmek
tereddütsüz
yolu tarif etmek
dosdoğru
düz
tam

Ben tam olarak Kyoko'nun nerede yaşadığını bilmiyorum, ama Sannomiya yönünde. - I don't know exactly where Kyoko lives, but it's in the direction of Sannomiya.

kesin

Tom'un kesinlikle çok iyi bir yön duyusu yok. - Tom certainly doesn't have a very good sense of direction.

çevirmek
dürüst

Ben senin dürüstlüğünü takdir ediyorum. - I appreciate your directness.

doğru

Fiziksel değişiklikler doğrudan yaşlanmayla ilgilidir. - Physical changes are directly related to aging.

Affedersiniz. Beni en yakın tramvay istasyonuna doğru yönlendirebilir misiniz? - Excuse me. Can you direct me to the nearest subway station?

doğrultmak
duraklamadan
yönet

Anime yönetmeni Satoshi Kon, kırk yedinci doğum gününden kısa süre önce 24 Ağustos 2010 tarihinde pankreas kanserinden öldü. - Anime director Satoshi Kon died of pancreatic cancer on August 24, 2010, shortly before his 47th birthday.

Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir. - Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.

{f} komuta etmek
{s} doğrudan doğruya

Çıplak gözle ya da dürbün ya da teleskop gibi herhangi bir aletle doğrudan doğruya güneşe bakmamalısın. - You should never look directly at the Sun with the naked eye or through any instrument such as binoculars or a telescope.

Doğrudan doğruya Tom'la konuşabilir miyiz? - Can we talk to Tom directly?

{f} direktif vermek
{s} açık

İmalatçının açıklamasına göre, her on yılda bir değiştirilmeli. - According to the manufacturer's directions, tires should be changed every 10 years.

Umarım yol tariflerim açıktı. - I hope my directions were clear.

irşat etmek
{f} yöneltmek, çevirmek, doğrultmak: The astronomer directed his telescope toward the Milky Way. Astronom
{f} adres yazmak (gönderiye)
{s} toksözlü. z. doğrudan doğruya, doğruca, direkt
tanzim etmek
aydınlatmak
tavsiye etmek
directive emir
doğrudan,v.yönet: adj.doğrudan
yol gösterici
{f} yol göstermek
directive idare edici
göstermek

Rüzgâr ölçer rüzgarın yön ve gücünü göstermek için kullanılır. - Windsocks are used to indicate the direction and strength of the wind.

{s} güneş çevresinde doğudan batıya dönen
{s} anlaşılır
{f} atfetmek
direktif

Dün kuruldan yeni bir direktif aldık. Onlar en göze çarpan projelere odaklanmamızı istiyor. - We received a new directive from the board yesterday. They want us to focus on our most visible projects.

aktarmasız
hemen

Bay Yoshida hemen gelmemi emretti. - Mr Yoshida directed me to come at once.

(Havacılık) direkt uçuş
yön vermek
aracısız
araçsız
dolaşıksız
direction
yön

Kasvetli bir manzara, her yöne millerce yayıldı. - A dreary landscape spread out for miles in all directions.

Faizi yeniden ayarlama yönünü belirlemek zordur. - It is difficult to peg the direction of interest deregulation.

direction
doğrultu
direction
{i} istikamet

Tom iyi bir Çin restoranının istikametini istedi. - Tom wanted directions to a good Chinese restaurant.

John istasyon istikametinde yürüyor. - John is walking in the direction of the station.

directly
doğrudan

Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir. - Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.

Fiziksel değişiklikler doğrudan yaşlanmayla ilgilidir. - Physical changes are directly related to aging.

directly
doğrudan doğruya

Bu cümleler doğrudan doğruya bağlantılı değildir. - These sentences are not directly linked.

Çıplak gözle ya da dürbün ya da teleskop gibi herhangi bir aletle doğrudan doğruya güneşe bakmamalısın. - You should never look directly at the Sun with the naked eye or through any instrument such as binoculars or a telescope.

direct acting
doğrudan harekete geçen
direct action
(Politika, Siyaset,Ticaret) doğrudan eylem
direct booking
(Bilgisayar) doğrudan yer ayırma
direct call
(Bilgisayar,Teknik) doğrudan arama
direct cost
(Askeri) esas maliyet
direct cost
(Askeri,Politika, Siyaset) doğrudan maliyet
direct costs
(İnşaat) dolaysız maliyetler
direct credits
(Askeri) güvenceli kredi
direct drive
doğrudan tahrikli bağlantı
direct drive
(Otomotiv,Teknik) doğrudan tahrik
direct drive
doğrudan bağlama
direct fire
(Askeri) doğrudan ateş
direct instruction
(Bilgisayar) dolaysız komut
direct labour
(Ticaret) dolaysız işçilik
direct labour
(Askeri) doğrudan işçilik
direct object
(Dilbilim) dolaysız nesne
direct object
düz tümleç
direct object
(Dilbilim) nesne
direct ray
(Bilgisayar) dolaysız ışın
direct ray
(Bilgisayar,Teknik) doğrudan ışın
direct reports
(Bilgisayar) doğrudan raporlar
direct reports
(Bilgisayar) bu kişinin astları
direct sale
doğrudan satış
direct sales
(Ticaret) doğrudan satış
direct speech
dolaysız anlatım
direct sum
(Matematik) dolaysız toplam
direct support
(Askeri) doğrudan destek
direct tax
(Ticaret) dolaysız vergi
direct tax
(Askeri,Kanun) doğrudan vergi

Vergiler doğrudan vergiler ve dolaylı olanlardan oluşmaktadır. - Taxes consist of direct taxes and indirect ones.

direct taxes
(Ticaret) dolaysız vergiler
direct to
(Bilgisayar) yönelt
direct to
(Bilgisayar) doğrudan
direct wave
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik) doğrudan dalga
direct wave
(Bilgisayar) dolaysız dalga
direct access
doğrudan erişim
direct access devices
doğrudan erişim aygıtı
direct access processing
doğrudan erişimli işleme
direct access storage device
doğrudan erişimli bellek aygıtı
direct acting load
direkt yük
direct acting pump
direkt bağlantılı tulumba
direct action
kuvvete başvurma
direct address
dolaysız adres
direct advertising
doğrudan reklam
direct bilirubin
direkt bilirubin
direct broadcast satellite
direkt yayın uydusu
direct business
aracısız iş
direct business
direkt iş
direct code
doğrudan kod
direct communication
doğrudan iletişim
direct connection
doğrudan bağlantı
direct contact impregnation
direkt empregnasyon
direct control
doğrudan denetim
direct conversion
doğrudan dönüşüm
direct correlation
doğru bağıntı
direct costing
direkt maliyet hesaplaması
direct coupling
direkt kuplaj
direct coupling amplifier
doğrudan bağlamalı kuvvetlendirici
direct current
doğru akım
direct current
düz akım
direct current amplifier
doğru akım amplifikatörü
direct current balancer
doğru akım dengeleyicisi
direct current bridge
doğru akım köprüsü
direct current component
doğru akım bileşeni
direct current converter
doğru akım konvertörü
direct current dump
doğru akım boşaltma
direct current erasing
doğru akımla silme
direct current generator
doğru akım jeneratörü
direct current motor
doğru akım motoru
direct current noise
doğru akım gürültüsü
direct current power
doğru akım gücü
direct current relay
doğru akım rölesi
direct current resistance
doğru akım direnci
direct current restoration
doğru akım yenileme
direct current restorer
doğru akım yenileyici
direct current source
doğru akım kaynağı
direct current telegraphy
doğru akım telgrafı
direct current transformer
doğru akım transformatörü
direct current transmission
doğru akım transmisyonu
direct current voltage
doğru akım gerilimi
direct data entry
doğrudan veri girişi
direct dialling
santralsız arama
direct dialling
doğrudan arama
direct discourse
dolaysız söylem
direct display
doğrudan gösterim
direct distance calling
şehirlerarası otomatik arama
direct drive
direkt sürüş
direct exporting
dolaysız ihracat
direct labour
direkt işçilik
direct light
doğrudan ışık
direct lighting
doğrudan ışıklandırma
direct loss
direkt hasar
direct memory access
doğrudan bellek erişimi
direct object
dolaysız tümleç
direct observation
dolaysız gözlem
direct organization
doğrudan organizasyon
direct pointing
görerek nişan
direct printing
direkt baskı
direct product
doğrudan çarpım
direct proof
direkt ispat
direct quenching
doğrudan su verme
direct reading
doğrudan okuma
direct recording
doğrudan kayıt
direct reference address
doğrudan referans adresi
direct selling
doğrudan satış
direct selling
aracısız satış
direct spinning
doğrudan büküm
direct spinning machine
doğrudan büküm makinesi
direct support artillery
direkt destek topçusu
direct tax
vasıtasız vergi
direct train
aktarmasız tren
direct translation
doğrudan çeviri
direct vision prism
doğru gören prizma
direct wave
düz dalga
direct allocation
doğrudan tahsis, doğrudan atama
direct arc furnace
(Mühendislik) ark fırını
direct bill of lading
aktarmasız konşimento
direct client to client
müşteri direkt müşteri
direct coding
doğrudan kodlama
direct debit
Otomatik ödeme talimatı
direct debit
Otomatik ödeme

I pay my electricity bill by direct debit.

direct democracy
doğrudan demokrasi
direct deposit
doğrudan yatırma
direct distance dialling
direkt uzak arama, otomatik arama
direct fly
Doğrudan uçuş
direct liability
direkt sorumluluk, dolaysız sorumluluk
direct method
doğru yöntem
direct mortgage loan
doğrudan ipotek kredisi
direct quotation
Doğrudan tırnak
direct sensing
algılama doğrudan
direct service
dolaysız hizmet
direction
açıklama

İmalatçının açıklamasına göre, her on yılda bir değiştirilmeli. - According to the manufacturer's directions, tires should be changed every 10 years.

directly
hemen
direction
emir

Keşke onun emirlerine itaat etseydim. - I wish I had obeyed his directions.

Lütfen hemşirenin emirlerine uyun. - Please follow the nurse's directions.

directly
direkt olarak

Lütfen patates cipslerini kaseye koy. Onları direkt olarak torbadan yeme. - Please put the potato chips in the bowl. Don't eat them directly from the bag.

Tom'la direkt olarak konuşmadım. - I didn't speak with Tom directly.

direct cost
(Ticaret) direkt masraf
direct current
(Tıp) direkt akım
directed
yönetilen
directed
dönük
directed
yönelik
directing
(Sinema) rejisörlük
directing
reji
direction
yönerge

İlaç alırken şişe üzerindeki yönergeleri dikkatle izleyin. - When taking drugs, follow the directions on the bottle carefully.

direction
gidişat
direction
{i} direktörlük
direction
yan

Kuşlar dört bir yana uçuştu. - The birds flew away in all directions.

Yangın istikametinde koşturduk. - We hurried in the direction of the fire.

direction
yönlendirme

Tom en yakın hastaneye yönlendirmeler istedi. - Tom asked for directions to the nearest hospital.

İlaçlar sadece bir doktorun yönlendirmesiyle kullanılmalıydı. - Drugs should be used only at the direction of a doctor.

direction
müdürlük
direction
(Tıp) direksiyon
direction
reji

Suriye rejim değişikliğinden sonra hangi yönde gelişecek? - In which direction will Syria develop after the regime change?

direction
kontrol
directions
yönergeler

İlaç alırken şişe üzerindeki yönergeleri dikkatle izleyin. - When taking drugs, follow the directions on the bottle carefully.

directions
(Eğitim) yönerge

İlaç alırken şişe üzerindeki yönergeleri dikkatle izleyin. - When taking drugs, follow the directions on the bottle carefully.

directly
düpedüz
directly
direkt

Tom'la direkt olarak konuşmadım. - I didn't speak with Tom directly.

Lütfen patates cipslerini kaseye koy. Onları direkt olarak torbadan yeme. - Please put the potato chips in the bowl. Don't eat them directly from the bag.

direction
idare
directions
talimat

Aşağıdaki talimatlarda çok iyi değilim. - I'm not so great at following directions.

Birisi Tom'a yanlış talimat verdi. - Someone gave Tom the wrong directions.

Englisch - Englisch
To manage, control, steer
Straight, constant, without interruption
Directly

Presumably Mary is to carry messages that she, Anne, is too delicate to convey direct.

To aim at

He directed his question to the room in general.

{a} strait, right, open express, plain, full
{v} to order, rule, regulate, inform, aim
guide the actors in (plays and films) be in charge of exact; "the direct opposite"
In the line of descent; not collateral; as, a descendant in the direct line
emphasis You use direct to emphasize the closeness of a connection between two things. They were unable to prove that she died as a direct result of his injection indirect
moving from west to east on the celestial sphere; or--for planets--around the sun in the same direction as the Earth
Straight line flight between two navigational aids, fixes, points, or any combination thereof When used by pilots in describing off-airway routes, points defining direct route segments become compulsory reporting points unless the aircraft is under radar contact
To point out or show to (any one), as the direct or right course or way; to guide, as by pointing out the way; as, he directed me to the left-hand road
moving from west to east on the celestial sphere; or--for planets--around the sun in the same direction as the Earth immediate or direct in bearing or force; having nothing intervening; "in direct sunlight"; "in direct contact with the voters"; "direct exposure to the disease"; "a direct link"; "the direct cause of the accident"
Driver Information Radio Experimenting with Communication Technology; U S operational field test sponsored by the FHWA, Michigan DOT, and several automobile and electronic component manufacturers
To give direction; to point out a course; to act as guide
guide operations through the establishment of objectives, policies, rules, practices, methods, and standards
an attack, a parry, or a riposte taken in the line of engagement
Pertaining to, or effected immediately by, action of the people through their votes instead of through one or more representatives or delegates; as, direct nomination, direct legislation
A distributor that has created 7500 points in monthly volume and maintained that volume for six months out of the fiscal year
The artificial systematic sowing of seeds by manual or mechanical means in an area on which a forest stand is to be raised (SEED)
To point out to with authority; to instruct as a superior; to order; as, he directed them to go
To take charge; to give guidance and instruction; to command; *
If your attention, emotions, or actions are directed at a particular person or thing, you are focusing them on that person or thing. The learner's attention needs to be directed to the significant features Do not be surprised if, initially, she directs her anger at you = focus
immediate or direct in bearing or force; having nothing intervening; "in direct sunlight"; "in direct contact with the voters"; "direct exposure to the disease"; "a direct link"; "the direct cause of the accident"
In the direction of the general planetary motion, or from west to east; in the order of the signs; not retrograde; said of the motion of a celestial body
of a current flowing in one direction only; not alternating; "direct current"
as an immediate result or consequence; "a direct result of the accident
take somebody somewhere; "We lead him to our chief"; "can you take me to the main entrance?"; "He conducted us to the palace"
Travelers often confuse direct flights with nonstop flights but there is a big difference A direct flight means your plane will stop somewhere enroute to your final destination These stops can last anywhere from 1/2 hour to two hours Depending on your specific flight you may be able to deplane, stretch your legs in the airport and then re-board the same aircraft In other cases you may simply wait in your seats while other passengers come on board
direct in spatial dimensions; proceeding without deviation or interruption; straight and short; "a direct route"; "a direct flight"; "a direct hit"
similar in nature or effect or relation to another quantity; "a term is in direct proportion to another term if it increases (or decreases) as the other increases (or decreases)"
Used to describe a flight from A to B with the same flight number and no change of aircraft May have one or more stops Compare with nonstop
loss Loss of, or damage to, the primary subject of the insurance agreement which is the immediate result of a hazard insured against It is frequently very difficult to determine whether a loss is direct or consequential
Everything present in this wine is immediately obvious
– A package, pouch, sack, or other mail container with each piece addressed to the same address, company, postal unit, or post office a direct, referred to on the secondary case or optical character reader, indicates a high-volume recipient of mail who is assigned, sometimes temporarily or seasonally, a unique separation in the case
Straightforward; not of crooked ways, or swerving from truth and openness; sincere; outspoken
Direct means moving towards a place or object, without changing direction and without stopping, for example in a journey. They'd come on a direct flight from Athens. indirect Direct is also an adverb. You can fly direct to Amsterdam from most British airports. + directly di·rect·ly The jumbo jet is due to fly the hostages directly back to London
effected directly by action of the voters rather than through elected representatives; "many people favor direct election of the President rather than election by the Electoral College"
as an immediate result or consequence; "a direct result of the accident"
{s} straight, forthright; clear
If you are a direct descendant of someone, you are related to them through your parents and your grandparents and so on. She is a direct descendant of Queen Victoria. see also direction, directly
To put a direction or address upon; to mark with the name and residence of the person to whom anything is sent; to superscribe; as, to direct a letter
in a straight unbroken line of descent from parent to child; "lineal ancestors"; "lineal heirs"; "a direct descendant of the king"; "direct heredity"
When someone directs a film, play, or television programme, they are responsible for the way in which it is performed and for telling the actors and assistants what to do. He directed various TV shows Miss Birkin's long-held ambition to direct as well as act
an attack or riposte that finishes in the same line in which it was formed, with no feints out of that line
If you direct someone somewhere, you tell them how to get there. Could you direct them to Dr Lamont's office, please?
intend (something) to move towards a certain goal; "He aimed his fists towards his opponent's face"; "criticism directed at her superior"; "direct your anger towards others, not towards yourself"
If something is in direct heat or light, it is strongly affected by the heat or light, because there is nothing between it and the source of heat or light to protect it. Medicines should be stored away from direct sunlight
If you describe a person or their behaviour as direct, you mean that they are honest and open, and say exactly what they mean. He avoided giving a direct answer indirect + directly di·rect·ly At your first meeting, explain simply and directly what you hope to achieve + directness di·rect·ness Using `I' adds directness to a piece of writing
in precisely the same words used by a writer or speaker; "a direct quotation"; "repeated their dialog verbatim"
1) Using a direct pickup 2) Using a direct output 3) Recording all musicians to the final two track master without using a multitrack tape
guide the actors in (plays and films)
actions made without passing the blade under or over the opponent's blade
specifically design a product, event, or activity for a certain public
When someone directs a project or a group of people, they are responsible for organizing the people and activities that are involved. Christopher will direct day-to-day operations. + direction di·rec·tion Organizations need clear direction
put an address on (an envelope, for example)
A character, thus [&?;], placed at the end of a staff on the line or space of the first note of the next staff, to apprise the performer of its situation
adj/adv [straight (The plane flies ~ to Bali )] langsung
lead, as in the performance of a composition; "conduct an orchestra; Bairenboim conducted the Chicago symphony for years"
To arrange in a direct or straight line, as against a mark, or towards a goal; to point; to aim; as, to direct an arrow or a piece of ordnance
exact; "the direct opposite"
directly, clearly; in a forthright manner
to manage or conduct the affairs of; to take charge of
To determine the direction or course of; to cause to go on in a particular manner; to order in the way to a certain end; to regulate; to govern; as, to direct the affairs of a nation or the movements of an army
direct the course; determine the direction of travelling
If a remark or look is directed at you, someone says something to you or looks at you. She could hardly believe the question was directed towards her The abuse was directed at the TV crews Arnold directed a meaningful look at Irma
aim or direct at; as of blows, weapons, or objects such as photographic equipment; "Please don't aim at your little brother!"; "He trained his gun on the burglar"; "Don't train your camera on the women"; "Take a swipe at one's opponent"
Impacts caused by an action an occurring at the same time and place
Purchases made for products and services that are going into the Buying Organization's end-product Generally linked to inventory and replenishment systems, and also generally not subject to sales taxes in the U S
Descriptive of a route taken straight down the fall line
direct action
A form of political activism, in which participants act directly, ignoring established political procedures. This is often (but not always) accomplished by means of strikes, workplace occupations, sabotage, sit-ins, squatting, revolutionary/guerrilla warfare, demonstrations, vandalism or graffiti
direct activist
a person who participates in direct action
direct activist
Of or related to direct action
direct current
an electric current in which the electrons flow in one direction
direct cut
a film punctuation in which there is a direct instantaneous transition between one scene and the next
direct debit
a single order to allow a commercial, or similar entity to charge directly to one's bank for a regular payment
direct examination
: In a legal trial, the questioning of a witness by the attorney for the party who has called the witness to testify
direct examinations
plural form of direct examination
direct flight
A flight where the bird's altitude does not change significantly with each wing beat
direct flight
A flight in which the passenger makes intermediate stops but does not change aircraft
direct free kick
a free kick from which a goal may be scored directly
direct initiative
A measure put directly to a vote after being submitted by a petition
direct inward dialing
the ability to make an external telephone call to an internal extension within an organization
direct mail
Alternative expression for junk mail
direct marketing
Marketing that reaches customers by communications directly addressed to the customer
direct maternal death
A maternal death that is the result of a complication of the pregnancy, delivery, or their management
direct object
The noun or noun phrase that a verb is directly acting upon
direct objects
plural form of direct object
direct primary
A primary in which voters directly select candidates for office by popular vote
direct product
The generalization of direct product (1) to arbitrary categories
direct product
The direct product of an indexed family of sets is the set of functions from the indexing set to the union of the family, whose values at any given index lie in the set indexed thereby

For example, if A and B are sets, their direct product is the set of pairs (a,b) with a in A and b in B.

direct products
plural form of direct product
direct speech
the writing of speech, using the exact words of the speaker, usually between quotation marks
direct verb
A verb that agrees in person and number with the subject of a clause, by conjugation. Conjugation is a form of inflection

Example: He will have been listening to the radio. (third-person singular; active indicative future perfect progressive/future perfect continuous).

direct-object
Attributive form of direct object, noun
direct-to-video
Of a motion picture, originally released in a home video format (historically VHS) without being released to cinemas or broadcast on television. Variation: direct-to-DVD
direct-verb
Attributive form of direct verb, noun
direct debit
Direct debit is a payment method that allows an organisation to instruct their bank to collect varying amounts directly from customers' accounts
direct labour
labour employed by the authority commissioning the work, not by a contractor
direct-reduced iron
Direct-reduced iron (DRI), also called sponge iron, is produced from direct reduction of iron ore (in the form of lumps, pellets or fines) by a reducing gas produced from natural gas or coal. The reducing gas is a mixture majority of hydrogen (H2) and carbon monoxide (CO) which acts as reducing agent. This process of directly reducing the iron ore in solid form by reducing gases is called direct reduction
directed
Simple past tense and past participle of direct
directed
Having the properties of a directed graph
directed
In a manner emphasizing one's point of view
direction
The work of the director in cinema or theater; the skill of directing a film, play etc

The screenplay was good, but the direction was weak.

direction
An address

Her aunt Leonella was still at Cordova, and she knew not her direction.

direction
The action of directing; pointing (something) towards
direction
Guidance, instruction

The trombonist looked to the bandleader for direction.

direction
The path or course of a given movement, or moving body; an indication of the point toward which an object is moving

Keep going in the same direction.

directions
Instructions, particularly as to how to reach a destination

I got so lost on my way downtown I had to ask for directions.

directions
plural form of direction
directly
soon; next; when it becomes convenient

We'll go to the store directly, but first I need to finish sweeping.

directly
plainly, without circumlocution or ambiguity; absolutely; in express terms

To put it more directly: he's not 'made redundant' but sacked.

directly
As soon as

He is to go to Calais, directly this is over, to replace Lord Berners as governor .

directly
If something happens directly, it happens without any delay. He will be there directly. see also direct
directed
{a} ordered, shown, pointed, aimed
direction
{n} an order, rule, aim, superscription
directly
{a} immediately, soon, in a strait line
directness
{n} straitness, a nearness of way
Direct current
dc
Directing
dirigent
Direction
line
direct cost
Costs that are wholly attributable to the service in question, for example, the services of professional and paraprofessional personnel, equipment, and materials
direct cost
the sum of direct material costs and direct labor costs
direct cost
A cost that is incurred for, and can be traced in full to a product, service, cost centre or department This is an allocated cost Direct costs are direct materials, direct wages and direct expenses See also indirect cost
direct cost
(DoDD 5040 2) Any item of cost (or the aggregate thereof) that may be identified specifically with any objective, such as a product, service, program, function, or project; usually, but not necessarily, limited to items of material and labor The distinction between direct and indirect costs is often arbitrary or is based upon convenience and cost accounting simplicity without sacrifice of reasonable accuracy in overall costs of specific objectives
direct cost
Variable material and labor costs that can be directly traced and allocated to a specific unit of production
direct cost
The monetary value of a resource provided to deliver medical or social services as part of the management of the disease or disorder under therapy
direct cost
A cost which can be allocated in full to a product, service, customer, cost centre or business activity A group of staff dedicated to developing a Customer application is an example
direct cost
Cost of direct material and direct labor incurred in producing a product
direct cost
An object class cost (e g , labor, services, materials and supplies) that is incurred exclusively for a particular function, mode and type of service {Federal Transit Administration}   Direct costs are the costs incurred ... Indirect costs are costs incurred in prevention and enforcement
direct cost
Costs for equipment, personnel, travel, and other expenses necessary to carry out a research project
direct cost
a cost which is identifiable directly with a particular activity, service, or product of the program experiencing the costs These costs do not include the allocation of costs to a cost center which are not specifically attributable to that activity, service or product For example, in the case of a surgery, the cost of the sutures would be a direct cost, the cost of the lighting used in the surgical suite would not be a direct cost
direct cost
A cost that can be traced to a particular department or other subunit of an organization
direct cost
Also called variable costs They vary with the level of sales as opposed to fixed costs which do not go up and down with sales For example, if you delivery the products you sell, delivery expenses (variable costs) will go up as sales go up Building rent and insurance (fixed costs) on the other hand, do not fluctuate with sales
direct cost
Expense directly related to a costing unit, such as a department or a product
direct cost
Costs that can be identified specifically with a particular cost objective
direct cost
The variable cost of goods or services produced and sold Normally, the Cost of Goods Sold, including direct labor, materials and any direct overhead incurred in producing the goods and services
direct cost
Cost that varies in direct proportion to production and is attributable to a specific factor of production (26)
direct cost
A cost that is directly attributable to a specific product or service Some examples are labor hours or materials consumed in the production of an output
direct cost
A cost which can be specifically allocated to a cost unit (product), say for example, any raw materials used or labour expended
direct cost
Cost that can be directly attributed to a product, a family of products, a machine or a workshop
direct cost
Costs for equipment, personnel, travel, and other expenses necessary to carry out a research application (Compare with Indirect Cost, Total Cost )
direct cost
A cost which can be traced to or identified as part of the cost of a specific product or service or of a department or operating unit, as distinguished from overhead and other indirect costs which must be prorated among several products or services, departments, or operating units
direct cost
amount of money it takes to manufacture a particular product or run an operation (Accounting)
direct cost
any expense that a company incurs from the inception phase of a product or service to the distribution phase; such as raw materials, transportation costs and labor used to manufacture the product
direct cost
Out-of-pocket expenditures made in conjunction with a project, e g for labor, materials, land, fees as distinguished from overhead, administration, profit, etc
direct current
an electric current that flows in only one direction with essentially constant value
direct current
current in only one direction
direct current
Current which flows in only one direction
direct current
An electric current that flows in only one direction in a circuit, as from a battery
direct current
an electrical current which flows in one direction only
direct current
Electric current (flow of electrons) in which the flow is in only one direction
direct current
An electric current that flows in one direction and does not reverse direction as with "alternating current"
direct current
a non-oscillating current that flows continually in one direction through a circuit
direct current
A direct induced current, or momentary current of the same direction as the inducing current, produced by stopping or removing the latter; also, a similar current produced by removal of a magnet
direct current
An electrical current which flows only in one direction in a circuit Batteries and fuel cells produce direct current search
direct current
an electric current that flows in one direction steadily
direct current
An essentially constant value current that flows in only on direction
direct current
Electricity that flows continuously in one direction
direct current
Current which moves in a single direction in a steady flow Normal household electricity is alternating current (AC) which repeatedly reverses its direction However, many electronics devices require DC, and therefore must convert the current into DC before using it Diodes are used to convert AC to DC
direct current
Electrical current flowing in one direction only and essentially free from pulsation See alternating current
direct current
(dc) - Current which flows in one direction
direct current
Electrical current which flows in one direction only
direct current
A direct current is an electric current that always flows in the same direction. The abbreviation DC is also used. Some kinds of batteries can be recharged by connecting them to a source of direct current. An electric current flowing in one direction only. DC a flow of electricity that moves in one direction only alternating current. Flow of electric charge that does not change direction. Direct current is produced by batteries, fuel cells, rectifiers, and generators with commutators. Direct current was supplanted by alternating current (AC) for common commercial power in the late 1880s because it was then uneconomical to transform it to the high voltages needed for long-distance transmission. Techniques developed in the 1960s overcame this obstacle, and direct current is now transmitted over very long distances, though it must ordinarily be converted to alternating current for final distribution. For some uses, such as electroplating, direct current is essential
direct current
(d c ) An electric current which flows in only one direction
direct current
electricity that flows continuously in one direct (See alternating current) [return to top]
direct current
electric current whose direction and value are unchanging
direct current
Current which flows in one direction
direct current
An essentially constant value current in which the movement of charge is in only one direction
direct current
An electric current that flows in one direction only
direct current
Electric current in which electrons are flowing in one direction This is the current flow produced by a solar module
direct current
When steady and not pulsating a direct current is often called a continuous current
direct current
== Current which moves in only one direction
direct current
Electric current flowing in one direction only Abbreviated DC
direct current
An electric current which flows in one direction
direct current
A current flowing in one direction only; distinguished from alternating current
direct current
Electrical current which flows consistently in one direction
direct debit
A procedure under which an organisation to whom a payment is due claims the amount directly from the bank account of its debtor
direct debit
Any amount authorised by a member to be automatically withdrawn from an account by a third party (e g an insurance premium)
direct debit
A method of collection used in the ACH for certain claims, generally those that are repeated over a period of time, under which the debtor gives his or her financial institution authorization to debit his or her account upon the receipt of an entry issued by a creditor
direct debit
A customer may instruct his or her bank to authorize an organization (such as a publisher) to collect regular or occasional payments from that customer's bank account as long as the customer has been provided with advance notice of the collection amounts and dates Common in Europe; still uncommon in the U S
direct debit
A process where a debt (payment) is taken directly from the bank account Loan repayments may be arranged to use direct debit from the association's account
direct debit
A method of ACH collection used where the debtor gives authorization to debit his or her account upon the receipt of an entry issued by a creditor [ACH] (see also automated clearinghouse, debt)
direct debit
An agreement third party to take money out of your account at certain intervals in return for a service - e g , you would pay for electricity by direct debit, where the amount will be deducted out of your account each month automatically by the electricity board This can apply to any service or purchase that will require an amount to be paid every month or at regular intervals
direct debit
A means of authorizing recurring payments (e g , mortgage payments, insurance premiums) to be drawn on an account
direct debit
authorization by the debtor to debit a financial institution account upon receipt of an entry issued by a creditor
direct debit
a pre-authorized debit on the payer's account initiated by the payee Most loan providers would require you to set up a direct debit to make the monthly repayments on the loan
direct debit
{i} direct transfer of funds from one bank to another; payment method where the payer permits the payee to take money from directly from his bank account
direct debit
Regular payments that you authorise to be debited (withdrawn) directly from your bank account Also called periodic payments
direct debit
If you pay a bill by direct debit, you give permission for the company who is owed money to transfer the correct amount from your bank account into theirs, usually every month. Switch to paying your mortgage by direct debit. an instruction you give your bank to pay money directly out of your account regularly to a particular person or organization
direct debit
A method of making automatic payments electronically from a current account Direct debits may be at fixed intervals - e g for a monthly credit card or quarterly fuel bill, and they may be fixed (e g a monthly membership fee), or variable, such as for a mobile phone bill Direct Debits can also be for irregular payments, such as buying shares
direct flight
flight with one or more stops between the two places but no change of airplane
direct flight
a flight with one or more intermediate stops but no change of aircraft
direct line
line of decent traced through persons who are related to one another as a child and parent
direct line
Electrical link in addition to the interconnected network, providing a direct link between one or more producers and one or more consumers
direct line
The connection of a computer to the Internet by means of a LAN (local area network)
direct line
Also know as Dedicated Line or Direct Line Special supervised phone line between Alarm System and Monitor Station , that if is cut or tampered with the Monitoring Station will be alerted and take appropriate action Direct Line is used for higher security level required for computer store, financial institution , jewelry and fur store , gun shop etc witch require a ULC Certificate
direct object
the object that receives the direct action of the verb
direct object
{i} word or words that denote the receiver of the action of a verb (i.e. "me" in "he hit me")
direct object
In grammar, the direct object of a transitive verb is the noun group which refers to someone or something directly affected by or involved in the action performed by the subject. For example, in `I saw him yesterday', `him' is the direct object. Compare indirect object. = object. A word or phrase in a sentence referring to the person or thing receiving the action of a transitive verb. For example, in English, in mail the letter and call him, letter and him are direct objects. in grammar, the person or thing that is affected by the action of a transitive verb, for example 'Mary' in the statement 'I saw Mary' indirect object
directed
panihita: applied, bent on, directed
directed
past of direct
directed
(often used in combination) having a specified direction; "a positively directed vector"; "goal-directed
directed
{s} aimed, pointed, guided
directed
manageable by a supervising agent; "a directed program of study"
directed
(often used in combination) having a specified direction; "a positively directed vector"; "goal-directed"
directed
In a manner emphasizing ones point of view
directed
» Every arc is traversed in its forward direction
directer
One who directs; a director
directing
showing the way by conducting or leading; imposing direction on; "felt his mother's directing arm around him"; "the directional role of science on industrial progress
directing
{i} guiding, conducting, managing; aim, bearing
directing
present participle of direct
directing
Art of coordinating and controlling all elements in the staging of a play or making of a film. Until the late 19th century, a theatrical director was usually the play's leading actor or the company's actor-manager. Today's stage director combines elements such as actors, decor, costumes, and lighting to shape an imaginative interpretation of the playwright's script. The director must understand the art of acting and provide guidance for the actors. The director also composes the "stage pictures," the shifting arrangements of the actors and other elements on the stage. The film director combines the theatrical director's responsibilities with the technical functions of cinematography, editing, and sound recording. See also actor-manager system; auteur theory
direction
the spatial relation between something and the course along which it points or moves; "he checked the direction and velocity of the wind"
direction
The inclination (angular orientation) of a line with respect to a reference plane
direction
the spatial relation between something and the course along which it points or moves; "he checked the direction and velocity of the wind
direction
An attribute of the flow relationship which describes whether water flows into or out of connecting reaches Values for the direction attribute are 709 for in flowing, 710 for outflowing, 711 for bidirectional, 712 for network start, 713 for network end, and 714 for non-flowing connection
direction
a message describing how something is to be done; "he gave directions faster than she could follow them"
direction
Are paths of constant compass bearing (called loxodromes or rhumb lines) shown as straight lines on the map?
direction
Directions are instructions that tell you what to do, how to do something, or how to get somewhere. I should know by now not to throw away the directions until we've finished cooking
Türkisch - Englisch
birini istediği yöne çekmek
direct
Favoriten