real

listen to the pronunciation of real
Englisch - Türkisch
gerçek

Yakın bir gelecekteki senin ziyaretini gerçekten dört gözle bekliyorum. - I really look forward to your visit in the near future.

Seni anlamak gerçekten çok zor. - Understanding you is really very hard.

{s} hakiki

Sen hiç hakiki Macar tas kebabı yedin mi? Hayır ama gerçekten yemek istiyorum. - Have you ever had genuine Hungarian goulash? No, but I'd really like to.

Hakiki kadınların kıvrımları vardır. - Real women have curves.

{s} saf

Tom'un çok saf olduğunu fark etmedim. - I didn't realize that Tom was so gullible.

Gerçekten bu kadar saf değilsin, değil mi? - You're not really that naive, are you?

{s} asıl

Okuyucular, röportajların asıl hedefidir. - The readers are the real target of interviews.

Sınavlar eğitimin asıl amacına müdahale eder. - Examinations interfere with the real purpose of education.

{s} reel

x bir reel sayı olmak üzere, x² + kx - 3k > 0 eşitsizliğinde k sabitinin alabileceği değer aralığını bulunuz. - Determine the range of values of the constant k to which the quadratic inequality x² + kx - 3k > 0 holds for any real value of x.

Reel sayılar kümesi sayılamazdır. - The set of real numbers is uncountable.

{s} sahici
real property mülk
{s} taşınmaz
gerçekten çok

Sen gerçekten çok kibarsın. - You're really too kind.

Aman Tanrım, bu dondurma gerçekten çok iyi! - Damn, this ice cream is really good!

{s} sabit

x bir reel sayı olmak üzere, x² + kx - 3k > 0 eşitsizliğinde k sabitinin alabileceği değer aralığını bulunuz. - Determine the range of values of the constant k to which the quadratic inequality x² + kx - 3k > 0 holds for any real value of x.

mülk
the real thing esaslı şey
(isim) real [fin.]
{s} etkin
has

O, yeni pantolon askısı hakkında gerçekten hassas. - She's really touchy about her new braces.

Onun gerçekten hasta olup olmadığını merak ediyorum. - I wonder if he's really sick.

real number gerçek sayı
özbeöz
(Ticaret) enflasyona göre düzeltilmiş
{i} real [fin.]
gayri menkul
eski İspanyol parası
samimi

Tom gerçekten samimiydi. - Tom was really friendly.

Biz gerçekten samimiyiz ve birbirimize her şeyi söyleriz. - We're really close and we tell each other everything.

real image gerçek gürüntü
{s} asıl: the real problem asıl sorun. his real aim onun asıl amacı
gerçekten

Dorenda gerçekten iyi bir kızdır, o kurabiyelerini benimle paylaşıyor. - Dorenda really is a nice girl. She shares her cookies with me.

Seni anlamak gerçekten çok zor. - Understanding you is really very hard.

gayri m
cidden

Biri koltuğun altından uzaktan kumandayı çıkarmama yardım edebilir mi? Cidden sıkışmış oraya. - Can someone help me fish out the remote from under the couch? It's really stuck in there.

O konuda cidden üzgünüm. - I'm real sorry about that.

{s} aktif
sahiden

Bir sürü kişi pandispanyayı fırınlanması zor sanmakta, ama yeterince yumurta kullanırsanız hiçbir şey sahiden ters gitmeyebilir. - Many people think that sponge cake is difficult to bake, but if you use enough eggs, nothing can really go wrong.

Bu geyiğin sütü sahiden iyi midir? - Is the milk from this deer really good?

{s} gerçek, hakiki: real image gerçek görüntü. real number gerçek sayı
ciddi

Tom yakında hatasının ciddiyetini fark etti. - Tom soon realized the seriousness of his error.

Tom Mary'nin ciddi olduğunu açıkladı. - Tom realized Mary was serious.

(Kanun,Ticaret) ayni
doğru dürüst
gerçekli
real
harbi

3 yaşındaki çocuğum harbiden sinirlerimi hoplatıyor. - My 3-year-old is really getting on my nerves.

real estate
emlâk

Emlak piyasasının sönmesi nedeniyle Tokyo'daki ev sahipleri panik içindedirler. - Tokyo landlords are in a panic because the real estate market went soft.

Avukatlar ve emlakçılar zengin veya iğrençler. - Lawyers and real estate agents are rich or obnoxious.

really
hakikaten

O hakikaten sıkıcı mıydı? - Was he really boring?

Ben de hakikaten öyle düşünmüyorum. - I really don't think so.

really
gerçekten

Dorenda gerçekten iyi bir kızdır, o kurabiyelerini benimle paylaşıyor. - Dorenda really is a nice girl. She shares her cookies with me.

O gerçekten akıllı, değil mi? - She's really smart, isn't she?

real action
(Argo) Gayrimenkul davası
real assets
(Ticaret) duran varlıklar
real axis
(Matematik) gerçel eksen
real estate
(Kanun) gayrimenkuller
real estate
(Kanun,Ticaret) taşınmaz
real estate
taşınmaz mallar
real estate
(Askeri,Ticaret) sabit kıymetler
real estate agency
emlakçı
real estate agents
emlakçılar
real estate agents
emlakçılık
real estate broker
emlakçı
real estate business
emlakçılık
real estate developer
şehir planlamacısı
real estate property
(Ticaret) gayri menkul mal
real estator
(Ticaret) emlakçı
real friends
(Bilgisayar) gerçek arkadaşlar
real investment
(Ticaret) gerçek yatırım
real number
(Matematik) gerçel sayı
real numbers
gerçek sayılar
real part
gerçek kismi
real part
(Matematik) gerçel parça
real person
(Kanun) hakiki şahıs
real system
(Bilgisayar,Teknik) gerçek sistem
real things
önemli konular
real time
(Bilgisayar) gerçek zamanda
real time
gerçek zamanlı

Casus uydular gerçek zamanlı olarak kamyonu takip etti. - Spy satellites tracked the truck in real time.

real truth
içyüz
real action
ayni dava
real address
gerçek adres
real assets
gayri menkul kıymetler
real assets
taşınmaz mallar
real chattels
gayrimenkul
real chattels
taşınmaz
real cost
gerçek maliyet
real estate
taşınamaz mallar
real estate
gayrimenkul

Benim gayrimenkulde bir arkadaşım var. - I have a friend in real estate.

Japonya'da gayrimenkul fiyatları anormal bir biçimde artıyor. - The price of real estate has been rising abnormally in Japan.

real estate agent
emlak komisyoncusu
real estate property
gayrimenkul mal
real estate property
taşınmaz mal
real estate purchase tax
emlak alım vergisi
real exchange rate
reel döviz kuru
real image
gerçek görüntü
real income
gerçek gelir
real income
reel gelir
real interest rate
reel faiz oranı
real life
gerçek hayat
real national income
reel milli gelir
real number
reel sayı

Reel sayılar kümesi sayılamazdır. - The set of real numbers is uncountable.

real number
gerçek sayı
real property
taşınmaz mal
real property
varlık
real property
mülk
real right
ayni hak
real rights
ayni haklar
real stock
gerçek stok
real storage
gerçek bellek
real time
gerçek zaman

Casus uydular gerçek zamanlı olarak kamyonu takip etti. - Spy satellites tracked the truck in real time.

real time clock
gerçek süreli saat
real time processing
gerçek süreli işlem
real time system
gerçek süreli sistem
real time system
gerçek zaman jüyesi
real value
gerçek değer
real wages
gerçek vergin
real wages
reel vergin
real accounts
reel hesaplar
real asset
gerçek varlık
real assets
reel varlıklar
real deal
gerçek anlaşma
real estate appraisal
Gayrimenkul değerleme işi
real estate cycle
emlak döngüsü
real estate investment trusts
(Finans) Gayrimenkul yatırım ortaklığı
real estate magazine
emlak dergisi
real file
gerçek dosya, gerçek kütük
real flop
(deyim) Fiyasko
real gdp
reel gayri safi milli hasıla
real interest
reel faiz
real love
gerçek aşk
real man
DOĞRU DÜRÜST KİŞİ
real man
Erkek adam, delikanlı adam, mert kişi
real mess
darmadağın
real money balances
(Ekonomi) Gerçek para dengeleri; bireylerin ellerinde bulunan belirli para stoku ile satın alınabilir mallar ve hizmetler miktarı

The proximate cause for the balance of payments crises is a contraction in the stock of real money balances.

real numbers
Gerçel (reel) sayılar: Rasyonel ve irrasyonel sayılar kümelerinin birleşimi
real purchasing power
reel alım gücü
real returns
Gerçek döndürür
real revaluation
Gerçek yeniden değerleme
real space
Gerçek uzay
real thing
Gerçeği
real time file processing
gerçek zaman kütük işlemi
real time input
gerçek zaman girdisi
real time output
gerçek zaman çıktısı
real world
gerçek dünya
real-life
gerçek hayat
real-life
Gerçek yaşam, gerçek yaşamdan alınmış
real-time
gerçek zaman(lı), eş zaman(lı)
real-valued
Gerçek değerli
real-world
gerçek dünya
really
gerçekten mi

Gerçekten mi? Ben gitmeden önce onu kilitlemiştim. - Really? I had locked it up before I went out.

Bir bardak soğuk biraya gerçekten minnettar kalırdım. - I would really appreciate a glass of cold beer.

really
öyle mi

Gerçekten tam olarak öyle mi söyledin? - Did you just really say that?

Çok fazla seçeneğim yok gerçekten, öyle mi? - I really don't have much choice, do I?

really
mutlâka

Çıkmadan mutlaka karnını doyurmalısın. - You really should eat before you leave.

Çatı mutlaka tamir edilmeli. - The roof is really in need of repair.

really
kesin olarak

Birinin kafasından neler geçtiğini kimse kesin olarak bilemez. - No one ever really knows what's going through someone else's head.

Hiçbir şeyi kesin olarak öngöremeyiz. - We cannot really predict anything.

really
kesinlikle

Çok kibar olsa bile ona kesinlikle güvenmiyorum. - Even if he's very nice, I don't really trust him.

Ben kesinlikle bir şans daha istiyorum. - I really want another chance.

Really
Öyle mi?/Ciddi mi?/Cidden mi?
Really
{ü} Hay Allah!
real estate agent
emlakçı

Tom lisanslı bir emlakçıdır. - Tom is a licensed real estate agent.

Avukatlar ve emlakçılar zengin veya iğrençler. - Lawyers and real estate agents are rich or obnoxious.

really
gayet

Buradaki sistem gayet iyi çalışıyor. - The system here works really well.

really
cidden

Fransızcam cidden o kadar kötü mü? - Is my French really that bad?

Bence Tom cevabı cidden bilmiyor. - I think Tom really doesn't know the answer.

really
aslında

Tom uzun süre konuştu fakat aslında çok şey söylemedi. - Tom talked for a long time, but didn't really say much.

O saygın bir iş adamı gibi görünüyor ama aslında Mafyanın bir üyesidir. - He seems like a respectable businessman, but he's really part of the Mafia.

really
hakikat

İnsanların sıklıkla birbirlerine sırt çevirdiklerini görüyorum, ve bu beni hakikaten korkutuyor. - I often see people turning against each other all the time, and this really scares me.

Ben gerçekten, hakikaten ona inanıyorum. - I really, truly believe that.

really
sahi mi

Sahi mi? Benim hobim çizgi roman okumaktır. - Really? My hobby is reading comics.

real estate
(Kanun) gayrimenkul mal
real estate agent
(Ticaret) emlak simsarı
real estate agent
(Ticaret) emlak acentesi
the real
gerçeklik

Gerçeklikle yüzleşelim! - Let's face the reality!

really
sahiden

Sahiden mi? Adam, şaka yapıyorsun değil mi? - Really?! Man, you're kidding right?

Bir sürü kişi pandispanyayı fırınlanması zor sanmakta, ama yeterince yumurta kullanırsanız hiçbir şey sahiden ters gitmeyebilir. - Many people think that sponge cake is difficult to bake, but if you use enough eggs, nothing can really go wrong.

really
z. gerçekten
realness
samimiyet
the real
realite
Really
şahımı
Really
sahime
realness
görmeseydim
reals
riyali
the real
gerçek

Hiç kimse bizim köpekleri niçin sevdiğimizin gerçek nedenini bilmiyor. - No one knows the real reason why we love dogs.

Portre tam olarak gerçek şey gibi görünüyor. - The portrait looks exactly like the real thing.

real estate
(Mukavele) gayrimenkul, mal, mülk
real estate
(Askeri) SABİT KIYMETLER, GAYRİMENKUL: Kara Kuvvetleri Komutanlığının idare ve murakabesi altındaki Devlet malı arazi ve buna bağlı hisseler sözleşme ile tutulmuş yerler, dikili ağaçlar, sabit binalar, bu binalar üzerindeki tadilat ve bina müştemilatı, gayrimenkul mal. Ayrıca; iskele, rıhtım, depo, geçici veya devamlı geçit ve irtifak hakları ile gayrimenkule devamlı olarak eklenmiş ve normal olarak bir gayrimenkul olarak telakki edilebilecek esaslı tadilatıda içine alır. Arazi veya binalara tespit edilmiş veya bunlardan çıkarılmış ya da yapının maksadına zarar vermeden sökülebilecek durumdaki makine teçhizat ve aletler bunun dışında kalır
real estate
taşınmaz mal
real estate
huk. gayrimenkuller, mülk
real estate agent
emlakçi
real estate agent
emlâkçı
real time
(Askeri) GERÇEK ZAMAN: Bir olayın oluşu veya verilerin gönderimi ile olaylar hakkında bilgi veya diğer bir mevkide verilerin alınması arasında elektro-manyetik enerji ile çekim için gerekli zaman süresi hariç, gecikme olmaması. Ayrıca bakınız: "near real time"; "reporting time interval"
Türkisch - Türkisch
(Hukuk) Gerçek, maddi, ayni
REİS
(Osmanlı Dönemi) Baş, başkan
Reis
(Osmanlı Dönemi) RE'S
Reis
(Osmanlı Dönemi) SERGERDE
Reis
(Osmanlı Dönemi) PİR
Reis
(Osmanlı Dönemi) MEHTER
reis
Başkan, lider
reis
Küçük tekne kaptanı
reis
çok yargıçlı mahkemelerde, mahkeme başkanlığı yapan yargıç
reis
Başkan, lider: "İstanbul'un belediye reisi olmak çok şerefli, fakat hiç de heves edilecek bir şey değildir."- H. E. Adıvar
Englisch - Englisch
Real Madrid, a football club from Madrid
Being either a rational number, or the limit of a convergent infinite sequence of rational numbers: being one of a set of numbers with a one-to-one correspondence to the points on a line
A coin worth one real
Related through a common ancestor, and not merely by marriage or adoption

real father or real mother.

That has physical existence

No one has ever seen a real unicorn.

really

I'm really glad I ran into you. - I'm really happy I ran into you.

Really, you are so mean. - Really, you are so mean!

Relating to the result of the actions of rational agents; relating to neoclassical economic models as opposed to Keynesian models
That is an exemplary or pungent instance of a class or type

Some say he is a real hero.

Relating to immovable tangible property

real property.

genuine, not faked

These are real tears!.

One of the three genders that the common gender can be separated into in the Scandinavian languages
Former unit of currency of Spain and Spain's colonies
Signifying meritorious qualities or actions especially in regards to enjoying life, prowess at sports and success wooing potential partners

I'm keeping it real.

Having been adjusted to remove the effects of inflation; contrasted with nominal

What is the real GNP of this polity?.

A commodity; see reality
A real number
Genuine, not artificial

This is real leather.

That can be characterized as a confirmation of truth
A unit of currency used in Brazil, and formerly in Portugal
PROPERTY- Immovable property such as land and improvements on it, such as buildings
adj Not simulated Often used as a specific antonym to {virtual} in any of its jargon senses
royal campsite, location of the headquarters
(of property) fixed or immovable; "real property consists of land and buildings; real estate
{a} true, certain, sure, genuine, immoveable
If you say that a thing or event is the real thing, you mean that it is the thing or event itself, rather than an imitation or copy. The counterfeits sell for about $20 less than the real thing
A small Spanish silver coin; also, a denomination of money of account, formerly the unit of the Spanish monetary system
Property:          Freehold estates and land   Leaseholds in real property are sometimes called chattels real
Relating to numbers with a one-to-one correspondence to the points on a line
in mathematics, a number that represents any value along a continuous line The term real is often used for floating-point numbers
Used in the context of general equities (1) Natural, or not profile; (2) Not dividend roll nor program trading related; (3) not tax-related "Real" indications have three major repercussions: a) pricing will be more favorable to the other side of the trade since Investment bank is not committing any capital; b) price pressure will be stronger if real since a natural buyer/seller may have information leading to his decision or more behind it, and c) an uptick may be required for the trader to transact if the indication is not real and he has no long position
If you say that someone does something for real, you mean that they actually do it and do not just pretend to do it. The sex scenes were just good acting. We didn't do it for real
A price, interest rate or statistic that has been adjusted to eliminate the effect of inflation
coinciding with reality; "perceptual error has a surprising resemblance to veridical perception"- F A Olafson
an old small silver Spanish coin possible to be treated as fact; "tangible evidence"; "his brief time as Prime Minister brought few real benefits to the poor"
If something is real to someone, they experience it as though it really exists or happens, even though it does not. Whitechild's life becomes increasingly real to the reader
The real cost or value of something is its cost or value after other amounts have been added or subtracted and when factors such as the level of inflation have been considered. the real cost of borrowing. = actual, net You can also talk about the cost or value of something in real terms. In real terms the cost of driving is cheaper than a decade ago
emphasis You can use real before nouns to emphasize your description of something or someone. `It's a fabulous deal, a real bargain.'
Actually being or existing; not fictitious or imaginary; as, a description of real life
You can use real to describe something that is the true or original thing of its kind, in contrast to one that someone wants you to believe is true. This was the real reason for her call Her real name had been Miriam Pinckus. = true
Used in the context of general equities (1) natural, (2) not dividend roll-or program trading-related; (3) not tax-related "Real" indications have three major repercussions: a) pricing will be more favorable to the other side of the trade since an investment bank is not committing any capital; b) price pressure will be stronger if real since a natural buyer/seller may have information leading to his decision or more behind it, and c) an uptick may be required for the trader to transact if the indication is not real and the trader has no long position
founded on practical matters; "a recent graduate experiencing the real world for the first time"
Adjusted to remove the effects of inflation Real output represents the quantity, rather than the dollar value, of goods and services produced Real income represents the power to purchase real output Real data at the finest level of disaggregation are constructed by dividing the corresponding nominal data, such as spending or wage rates, by a price index Real aggregates, such as real GDP, are constructed by a procedure that allows the real growth of the aggregate to reflect the real growth of its components, appropriately weighted by the importance of the components A real interest rate is a nominal interest rate adjusted for expected inflation; it is often approximated by subtracting an estimate of the expected inflation rate from the nominal interest rate Compare with nominal and current dollar [Back to top]
emphasis You can use real to emphasize an adjective or adverb. He is finding prison life `real tough' = really
(Spanish) A silver coin, weighing about 3 grams, worth an eighth of a peso
Something that is real actually exists and is not imagined, invented, or theoretical. No, it wasn't a dream. It was real Legends grew up around a great many figures, both real and fictitious. imaginary
{s} true, factual; genuine, authentic; actual, substantial; of reality, realistic; practical
being value measured in terms of purchasing power; "real prices"; "real income"; "real wages"
Former unit of currency of Spain and Spains colonies
being or occurring in fact or actuality; having verified existence; not illusory; "real objects"; "real people; not ghosts"; "a film based on real life"; "a real illness"; "real humility"; "Life is real! Life is earnest!"- Longfellow being value measured in terms of purchasing power; "real prices"; "real income"; "real wages"
Pertaining to things fixed, permanent, or immovable, as to lands and tenements; as, real property, in distinction from personal or movable property
{i} basic unit of currency in Brazil (equal to 100 centavos)
emphasis You can use real when you are talking about a situation or feeling to emphasize that it exists and is important or serious. Global warming is a real problem The prospect of civil war is very real There was never any real danger of the children being affected
not to be taken lightly; "statistics demonstrate that poverty and unemployment are very real problems"; "to the man sleeping regularly in doorways homelessness is real"
emphasis You can use real to emphasize a quality that is genuine and sincere. Germany has shown real determination to come to terms with the anti-Semitism of its past
The component of a signal perpendicular to the imaginary signal [Chapter 2]
used as intensifiers; `real' is sometimes used informally for `really'; `rattling' is informal; "she was very gifted"; "he played very well"; "a really enjoyable evening"; "I'm real sorry about it"; "a rattling good yarn"
often used in opposition to the virtual world of on-line or internet experiences
- Land, buildings, and improvements, which are not normally removable and manufactured homes converted to real property
The term 'real' is used in economics to refer to prices or other measures that have been adjusted for inflation
possible to be treated as fact; "tangible evidence"; "his brief time as Prime Minister brought few real benefits to the poor"
A Data Type Numerical data in the form of a decimal fraction of any magnitude, negative as well as positive, such as 3 72, as distinct from an Integer or a Boolean
- A price that has been adjusted to remove the effects of changes in the purchasing power of the dollar A real price reflects changes in the value relative to a base year (e g , 1990)
not synthetic or spurious; of real or natural origin; "real mink"; "true gold"
Having an assignable arithmetical or numerical value or meaning; not imaginary
Anything which is experienced or perceived as existing In that sense, everything is 'real' in one context or another: the practial problem is in deciding what type of reality a perceived entity has, and the relevance of that entity within the reality Physical reality is only one type of reality: concepts and emotions, for example, are equally real within their own contexts, and often have echoes at the physical level - such as the social effects of advertising and propaganda, or the saliva generated on imagining a tasty meal
very, extremely (Informal)
having substance or capable of being treated as fact; not imaginary; "the substantial world"; "a mere dream, neither substantial nor practical"; "most ponderous and substantial things"- Shakespeare
A realist

I'm a realistic person. - I am a realistic person.

I am a realistic person. - I'm a realistic person.

A former basic monetary unit of Spain and Spanish colonies
Royal; regal; kingly
real Macoy
The genuine thing, neither a substitute nor an imitation
real McCoy
The genuine thing, neither a substitute nor an imitation
real McKoy
The genuine thing, neither a substitute nor an imitation
real ale
Beer brewed from traditional ingredients, matured by secondary fermentation in the container from which it is dispensed, and served without the use of extraneous carbon dioxide
real ales
plural form of real ale
real analysis
The branch of mathematics dealing with the real numbers and related structures
real axis
The horizontal line in the complex plane, every point on which corresponds to a real number
real capital
Capital that is not financial capital, such as shovels for gravediggers, sewing machines for tailors, or machinery for manufacturing firms
real capitals
plural form of real capital
real deal
A thing or person which is genuine, authentic, or worthy of serious regard

George Michael is the real deal—a real blue-eyed soul artist whom you can wholeheartedly get behind, knowing that you'll never be duped or deceived by his lust for commercial success.

real estate
Property that cannot easily be moved, usually buildings and the ground they are built on
real estate
Available space

Virtual desktops allow you to stretch your screen real estate well beyond its normal size.

real estate development
A group of buildings planned as a whole

This real estate development will provide both residential and retail space.

real estate developments
plural form of real estate development
real function
A function whose range is a subset of the set of real numbers
real life
Not fictional; actually happening or capable of happening
real life
Life outside of a contrived or fantastical environment; often used in comparison to events depicted in drama
real life
Life outside the Internet
real life
Pressing day-to-day commitments: real life intervened
real line
The real number system, viewed as a line
real lives
plural form of real life
real men don't eat quiche
The stereotypical man does not do things that are considered effeminate, as to do so would imply they are effeminate
real mode
The default operational mode of x86-compatible CPUs, offering direct software access to all memory and peripherals but without the advanced features of protected mode
real number
An element of the set of real numbers.; the set of real numbers include the rational numbers and the irrational numbers, but not all complex numbers

Every integer is a real number, but not vice versa.

real number
A floating-point number

Even if you pass sqrt an integer, it returns a real number.

real number line
A geometric representation of the real number system
real number system
The complete ordered field (of real numbers)
real numbers
The smallest set containing all limits of convergent sequences of rational numbers
real part
Of a complex number a + bi, the value a
real parts
plural form of real part
real plane
The Cartesian product of two real lines
real presence
The actual presence of Christ's body and blood in the Eucharistic sacrament
real properties
plural form of real property
real property
: property in the form of land as opposed to personal possessions; real estate
real tennis
an indoor racket sport from which the modern game of tennis (lawn tennis) is descended
real time
The time duration required by a computer system to complete a particular task
real valued
Used to describe a mathematical entity, like a function, that takes values from the real numbers (as opposed to, for instance, from the complex numbers.)
real vector space
A vector space over the field of real numbers.http: //mathworld.wolfram.com/RealVectorSpace.html
real world
The realm of human experience comprising physical objects, and excluding theoretical constructs, hypotheses, artificial environments, and "virtual" worlds such as the Internet, computer simulations, or the imagination

And again, real-world poker makes demands on a player that Internet poker does not. Stamina, then, is an asset to your play in the real world.

real-estate
Referring or relating to real estate
real-life
As happens in real life; not fictional
real-time
alternative spelling of realtime
real-time strategy
A warfare video game genre usually played from a third-person overhead perspective, which is based on the real time movement of troops
real-valued
Having only real values: having as its codomain the set of real numbers or a subset thereof
real-valued functions
plural form of real-valued function
real-world
Having a practicable, verifiable quality; not imaginary, theoretical or based in a non-physical realm, such as heaven or cyberspace

In fact, because the Internet is accessible from almost everywhere in the world, transactions whose real-world analogues would have been restricted to only one or two jurisdictions may potentially be subject to every jurisdiction—this is particularly clear in the case of advertising via a Web site.

real world
the state of mind in which, through total forgiveness, the world of perception is released from the projections of guilt we had placed upon it: thus, it is the mind that has changed, not the world, and we see through the vision of Christ which blesses rather than condemns; the Holy Spirit's happy dream; the end of the Atonement, undoing our thoughts of separation and allowing God to take the last step
real world
the practical world as opposed to the academic world; "a good consultant must have a lot of experience in the real world"
real world
If you talk about the real world, you are referring to the world and life in general, in contrast to a particular person's own life, experience, and ideas, which may seem untypical and unrealistic. When they eventually leave the school they will be totally ill-equipped to deal with the real world
real world
the practical world as opposed to the academic world; "a good consultant must have a lot of experience in the real world
real world
The place where your data doesn't match your expectations
real world
A term used to differentiate between an abstract entity and the actual object it self That is, the concept of a horse is an abstract entity, but the actual horse that I am sitting on is a Real World horse In DICOM a CT Image is an Abstract Entity while the CT Image I have on a floppy disk of an actual patient is a Real World Information Object or Instance
real action
1. A local legal action founded on seisin or possession in which title is placed in issue and which aims at establishing title to a particular piece or part of real estate and at recovering the piece or part of real estate.2. (Roman & civil law) An action which aims at recovering a movable or immovable subject of property or at establishing a property interest therein
real money
current coin or notes; cash
real money
(colloq.) the coinage or currency in which one habitually reckons
real money
(colloq.) a large sum of money
really
Indicating that what was just said was obvious and unnecessary; contrived incredulity

B: Really.

really
Indicating affirmation, agreement

B: Really. She's a nightmare.

really
Indicating surprise at, or requesting confirmation of, some new information; to express skepticism

B: Really?.

really
Indicating displeasure at another person's behaviour or statement

Well, really! How rude.

really
Actually; in fact; in reality

He really is a true friend. / Really? What makes you so sure?.

really
{a} truly, certainly, actually, verily
Real Estate
clubs
Real Life
rl
real estate
Land and those things erected or growing upon it, such as buildings, fences or crops The term embraces items such as light, plumbing and heating fixtures when permanently attached
real estate
Also called "real property " (1) Land and anything permanently affixed to the land, such as building, fences and those things attached to the buildings, such as light fixtures, plumbing and heating fixtures, or other such items that would be personal property if not attached (2) May refer to rights in real property as well as the property itself
real estate
property in the form of land or buildings
real estate
Physical land and appurtenances attached to the land, e g , structures An identified parcel or tract of land, including improvements, if any
real estate
Also called "real property " Land and anything permanently affixed to the land, such as building, fences and those things attached to the buildings, such as light fixtures, plumbing and heating fixtures, or other such items that would be personal property if not attached
real estate
Also called "real property" (1) Land and anything permanently affixed to the land, such as buildings, fences, and those things attached to the buildings, such as light fixtures, or other such items that would be personal property if not attached (2) May refer to rights in real property as well as the property itself
real estate
This is the land itself and all things permanently attached to it
real estate
All land and property permanently attached to the land is considered real estate Attached property would include houses, fences, trees, etc Temporary structures that can be removed without damaging the land are generally considered personal property The characterization of items can change from real estate to personal property such as timber and crops as they are harvested
real estate
Land and anything permanently affixed to it, including buildings
real estate
n May be used for any critical resource measured in units of area Most frequently used of `chip real estate', the area available for logic on the surface of an integrated circuit (see also {nanoacre}) May also be used of floor space in a {dinosaur pen}, or even space on a crowded desktop (whether physical or electronic)
real estate
(1) Land and anything permanently affixed to the land, such as building, fences, and those things attached to the buildings, such as light fixtures, plumbing and heating fixtures, or other such items which would be personal property, although in some states a fine distinction may be made (2) May refer to rights in real property as the property itself
real estate
Real estate businesses or real estate agents sell houses, buildings, and land. the real estate agent who sold you your house
real estate
Land, permanent structures on land, and accompanying rights and privileges, such as crop or mineral rights
real estate
Land and anything permanently affixed to the land and those things attached to the building
real estate
Land and anything permanently affixed to the land, and those things attached to the building
real estate
Real property Property in land and improvements that which is not personal property
real estate
Land and its appurtenances (attachments such as buildings or other structures or improvements)
real estate
Land and things permanently affixed to land that cannot be removed without damage either to them or to the land Examples: Raw ground, buildings (other than such things as mobile homes) and their fixtures, minerals in place, air space over real estate, growing crops, etc Also termed as Real Property See also: Assets Topic areas: Fundraising and Financial Sustainability
real estate
- Also called "real property " (1) Land and anything permanently affixed to the land, such as buildings, fences and those things attached to the buildings, such as light fixtures, plumbing and heating fixtures, or other such items that would be personal property if not attached (2) May refer to rights in real property as well as the property itself
real estate
property consisting of houses and land
real estate
permanent lands and the attached buildings
real estate
The physical land at, above and below the earth's surface with all appurtenances, including any structures; any and every interest in land whether corporeal or incorporeal, freehold or nonfreehold; for all practical purposes, the term real estate is synonymous with real property
real estate
Land, including all things permanently attached thereto, whether by nature or by a person; any and every interest in land
real estate
Real estate is property in the form of land and buildings, rather than personal possessions. By investing in real estate, he was one of the richest men in the United States. = property
real estate
Also called real property (1) Land and anything permanently affixed to the land, such as building, fences and those things attached to the buildings, such as light fixtures, plumbing and heating fixtures, or other such items that would be personal property if not attached (2) May refer to rights in real property as well as the property itself
real estate
Land and any thing growing or erected thereon or permanently attached thereto
real estate
Term for land and all fixtures to land, including buildings and other improvements
real estate
A piece of land and whatever physical property is on it
real estate
A portion of the earth's surface extending downward to the center to the earth and upward into space, including all things permanently attached thereto by nature or man and all legal rights therein
real estate agent
A trained professional involved in the purchase, sale and marketing of real property The "listing agent" acts for the vendor, the "selling agent" for the successful purchaser
real estate agent
A real estate agent has a state license to represent a buyer or a seller in a real estate transaction in exchange for a commission Most agents work for real estate brokers
real estate agent
someone whose job is to sell houses or land for other people British Equivalent: estate agent
real estate agent
A licensed professional who works on behalf of a seller or buyer of real estate
real estate agent
A person licensed to negotiate and transact the sale of real estate
real estate agent
An individual who is licensed by the state to represent a buyer or seller in a real estate transaction in exchange for a commission
real estate agent
A person licensed to negotiate and transact the sale of real estate on behalf of the property owner
real estate agent
A person licensed to negotiate and transact the sale of real estate on behalf of the property owner Back to Top ^
real estate agent
A person licensed to negotiate the purchase and sale of real estate on behalf of buyers and sellers
real estate agent
A person employed by the owner to manage the rental property on behalf of the owner (see Agent)
real estate agent
an individual who is licensed to negotiate and arrange real estate sales; works for a real estate broker
real estate agent
A person licensed to negotiate and transact the sale of real estate on behalf of either the borrower or seller, or in some cases both parties Unless a Buyer Agent is employed the buyer isn't fully represented
real estate agent
means a person who is engaged in rendering any service in relation to sale, purchase, leasing or renting, of real estate and includes a real estate consultant
real estate agent
Any licensed Real Estate person
real estate agent
A licensed professional who helps people buy and sell homes
real estate agent
A person licensed to negotiate and transact the sale of real estate on behalf of the seller
real estate agent
a person who is authorized to act as an agent for the sale of land; "in England they call a realtor a land agent"
real estate agent
Real estate agents have state licenses to represent buyers or sellers in real estate transactions in exchange for a commission
real estate agent
A person licensed to negotiate and transact the sale of real estate on behalf of the owner
real estate agent
A person licensed to negotiate and transact the sale of real estate on behalf of either the borrower or seller, or in some cases both partied
real estate agent
A person licensed to negotiate and transact the sale of real estate; works on behalf of the seller
real estate agent
A licensed person who works under the direction of a broker selling and renting real estate
real estate agent
A person licensed to negotiate and transact the sale of real estate on behalf of the property owner A real estate agent must pass a certification course and state examination which covers the legal aspects of real property, and must pass a background check in order to become licensed A real estate agent must also satisfy a certain number of hours of additional training each year in order to maintain this license A real estate agent in Florida is regulated under the jurisdiction of the Florida Real Estate Commission and the Florida Department of Business and Professional Regulation
real estate agent
A person licensed to negotiate and transact the sale of real estate Real Estate Settlement Procedures Act (RESPA) A consumer protection law that requires lenders to give borrowers advance notice of closing costs
real estate agent
A person licensed by a state to represent a buyer or a seller in a real estate transaction in exchange for a commission Unless they are also brokers, agents must work in association with a real estate broker or brokerage company
real estate agent
A licensed agent employed to negotiate the purchase and sale transaction between the buyer and the seller
real life
the practical world as opposed to the academic world; "a good consultant must have a lot of experience in the real world"
real life
If something happens in real life, it actually happens and is not just in a story or in someone's imagination. In real life men like Richard Gere don't marry street girls Real life is also an adjective. a real-life horror story
real time
as something happens, at the same time as when it happens
real time
A transmission or data processing operational mode in which the data is entered in an interactive (two-way communicating) session; an application where response to input is fast enough to affect later data input
real time
Real time refers to immediate global navigation satellite data collection, processing and positioning in the field
real time
A real time stock or bond quote is one that states a security's most recent offer to sell or bid (buy) A delayed quote shows the same bid and ask prices 15 minutes and sometimes 20 minutes after a trade takes place
real time
Real time is right now For instance, a live chat session happens in real time E-mail, on the other hand, does not Back to Top
real time
At the same time, simultaneously An event where two or more people communicate simultaneously, similar to the way people speak on a telephone at the same time This is in contrast to time-shifting, where one person leaves a message and the other person responds later
real time
Communicating on the Internet at the same time or simultaneously, such as in chat rooms This is in contrast to time-shifting, where one person leaves a message and the other person responds later, such as in e-mail
real time
(computer science) the time it takes for a process under computer control to occur the actual time that it takes a process to occur; "information is updated in real time
real time
Refers to the utmost level of timeliness regarding the transmission, processing, and/or use of information A firm that collects and uses customer data in real time can manage relationships with individual customers much more effectively See also Zero Latency
real time
When you and another user are linked at the same time, as with the "talk" function On the other hand, e-mail communication is delayed Reboot--Start up a computer again S
real time
(1) (n ) An event or system that must receive a response to some stimulus within a narrow, predictable time frame, provided that the response is not strongly dependent on highly variable system-performance parameters, such as a processor load or interface latency (2) (n ) The accelerated graphics processing that makes objects appear to move naturally and at a realistic speed Also, the visual result of some combination of effective transformation algorithms, fine-tuning of the graphics software to the graphics hardware, and graphics accelerators
real time
A terms which refers to computer output in an immediate time frame In other words, up-to-date information is available without delay
real time
the actual time that it takes a process to occur; "information is updated in real time"
real time
If something is done in real time, there is no noticeable delay between the action and its effect or consequence. umpires, who have to make every decision in real time
real time
1 [techspeak] adj Describes an application which requires a program to respond to stimuli within some small upper limit of response time (typically milli- or microseconds) Process control at a chemical plant is the classic example Such applications often require special operating systems (because everything else must take a back seat to response time) and speed-tuned hardware 2 adv In jargon, refers to doing something while people are watching or waiting "I asked her how to find the calling procedure's program counter on the stack and she came up with an algorithm in real time "
real time
A transmission or transaction that occurs immediately or in an extremely short period of time A telephone conversation occurs in real time; correspondence through mail does not
real time
{i} nickname for a calculation methodology whereby the computer arranges information quickly and reacts in a short period of time; actual time which passes during some act or operation
real time
Occurring at the same time as other, usually human, activities In real-time sequence recording, timing information is encoded along with the note data by analyzing the timing of the input In real-time editing, changes in parameter settings can be heard immediately, without the need to play a new note or wait for computational processes to be completed
real time
The actual passage of time Any event that occurs in real time indicates that the event is happening, as we would see it, in actual time Recording video in real time would require about 30 frames per second
real time
A real-time stock or bond quote is one that states a security's most recent offer to sell or bid (buy) Different from a delayed quote, which shows the same bid and ask prices 15 minutes and sometimes 20 minutes after a trade takes place
real time
The actual timing of an event or process For example, if a video of an interview is displayed on the Web in 'real time', this is the actual length of time over which the interview was conducted
real time
Occurring immediately The term is used to describe a number of different computer features For example, real-time operating systems are systems that respond to input immediately They are used for such tasks as navigation, in which the computer must react to a steady flow of new information without interruption Most general-purpose operating systems are not real-time because they can take a few seconds, or even minutes, to react
real time
(computer science) the time it takes for a process under computer control to occur
real time
A real time program does all calculations while the current frame is being updated and manipulates a large amount of data They typically have large amounts of computations and have to be well organized and highly optimized An example would be a three dimensional simulator The opposite would be a word processor or spreadsheet, where all of the data is incrementally processed
real time
Time in which reporting on events or recording of events is simultaneous with the events
real time
Time in which reporting of events or recording of events is simultaneous with the event
real time
Events that happen in real time are happening virtually at that particular moment When you chat in a chat room, or send an instant message, you are interacting in real time since it is immediate
real time
A real-time stock, bond, option or futures quote is one that reports the most current price available when a security changes hands A delayed quote shows a security's price 15 minutes and sometimes 20 minutes after a trade takes place
real time
In reference to operating systems, a guarantee of a certain capability within a specified time constraint, thus permitting predictable, time-critical behavior If the user defines or initiates an event and the event occurs instantaneously, the computer is said to be operating in real time Real-time support is especially important for multimedia applications
real
Favoriten