actual

listen to the pronunciation of actual
Englisch - Türkisch
{s} gerçek

Bilgisayarlar gerçekten edebi eserleri çevirebilir mi? - Can computers actually translate literary works?

Tom gerçekten asla Boston'da bulunmadı. - Tom has actually never been to Boston.

{s} fiili
{s} aktüel
asıl
{s} güncel
{s} mevcut
{s} şimdiki
doğru

Bunun doğru olduğunu gerçekten düşünüyor musun? - Do you actually think that's true?

O aslında doğru değil. - That's actually not true.

aslı

İster inanın ister inanmayın, ben aslında resim çizebilirim. - Believe it or not, I can actually draw.

Dünyanın çevresinin iyiliği için söylüyorum, ama aslında o Dünya üzerinde yaşayan insanların iyiliği için. - I'm saying For the sake of Earth's environment, but actually it's For the sake of the people living on Earth.

eylemsel
asli
hakiki
gerçekten

Tom Mary için çalışmayı gerçekten sevdiğini anladı. - Tom found that he actually liked working for Mary.

Bilgisayarlar gerçekten edebi eserleri çevirebilir mi? - Can computers actually translate literary works?

bilfiil
esas
(Felsefe) edimsel
eylemli
actually
fiilen
actual cost
(Bilgisayar) gerçekleşen maliyet
actual finish date
(Ticaret) gerçeklesen bitiş tarihi
actual flying time
(Turizm) uçuş süresi
actual flying time
(Havacılık) gerçek uçuş zamanı
actual operations
(Askeri) hakiki muharebe
actual size
(Bilgisayar) normal boyutlar
actual strength
(Askeri) hakiki kuvvet
actual time of arrival
(Havacılık) kesin iniş zamanı
actual total loss
(Sigorta) gerçek tam ziya
actual address
gerçek adres
actual cathode
gerçek katot
actual code
gerçek kod
actual cost
gerçek maliyet
actual current
aktif akım
actual decimal point
gerçek ondalık noktası
actual frequency
efektif frekans
actual ground zero
gerçek yer düzeyi
actual inventory
hazır mevcut
actual inventory
hazır stok
actual key
gerçek anahtar
actual monitor
çıkış monitörü
actual output
gerçek güç
actual power
gerçek güç
actual time of arrival
gerçek varış saati
actual aggregate demand
(Ekonomi) Fiili toplam talep
actual bodily harm
basit yaralama
actual cause
gerçek neden
actual coding
kodlama gerçek
actual error
gerçek hata
actual error
esas hata
actual profit
gerçek kar
actual result
Gerçek sonuç
actual speed
Gerçek hız
actual terms, actual conditions
gerçek şartları, fiili şartlar
actual address
hakiki adres
actual amount of air
gerçek hava miktarı
actual budget
(Ticaret) gerçekleşen bütçe
actual capacity
(Mekanik) gerçek kapasite
actual cash value
(Sigorta) gerçek peşin değer
actual cash value
(Ticaret) ikame değeri
actual cash value
(Ticaret) bugünkü parasal değeri
actual commercial invoice
(Ticaret) esas ticari fatura
actual competitor
(Avrupa Birliği) fiili rakip
actual compression ratio
Gerçek Sıkıştırma Oranı
actual compression ratio
(Otomotiv) gerçek kompresyon oranı
actual construction time
gerçek yapım süresi
actual control
(Politika, Siyaset) fiili nüfuz
actual control
(Politika, Siyaset) fiili hakimiyet
actual cost
üretim maliyeti
actual cycles
çalışmakta olan kompresör
actual damage
(Sigorta) gerçek zarar
actual damages
(Sigorta) fiili hasarlar
actual damages
(Sigorta) gerçek zararlar
actual deficit
(Ticaret) gerçekleşen açık
actual dermal exposure
(Tıp) gerçek dermal maruziyet
actual diffuser
(Otomotiv) gerçek yayıcı
actual doffer step
(Tekstil) aktüel takım değiştirici adımı
actual domain
(Pisikoloji, Ruhbilim) fiili alan
actual domain
gerçek alan
actual efficiency
gerçek verimlilik
actual efficiency
(Ticaret) fiili verim
actual efficiency
(Ticaret) füli verim
actual effort
(Bilgisayar) gerçekleşen işgücü
actual engine
gerçek makine
actual export
(Ticaret) fiili ihracat
actual firing
(Askeri) hakiki atış
actual full supply line
hakiki maksimum su hattı
actual funtion
(Tıp) aktüel işlev
actual funtion
(Pisikoloji, Ruhbilim) fiili işlev
actual gases
termo gerçek gazlar
actual ground zero
(Çevre) infilak noktası
actual ground zero
(Askeri) GERÇEK YER SIFIR NOKTASI: Bir nükleer infilak merkezinin dikey olarak altına veya üzerine gelen yeryüzü noktası. AGZ olarak da bilinir. Ayrıca bakınız, " desired ground zero ", " ground zero "
actual ground zero
(Askeri) gerçek yer sıfır noktası
actual heat cycles
(Mekanik) gerçek ısı çevrimleri
actual hours
(Ticaret) ortalama çalışma saati
actual ignition timing
(Otomotiv) gerçek ateşleme zamanı
actual image
(Fotoğrafçılık) gerçek görüntü
actual import
(Ticaret) fiili ithal
actual interest yield
(Ticaret) reel faiz kazancı
actual interest yield
(Ticaret) reel faiz getirisi
actual investment
(Ticaret) fiili yatırım
actual investment
(Ticaret) gerçekleşen yatırım
actual key
(Askeri) ASIL ANAHTAR (BİLG. TER. ): Bir donanım olarak kullanılabilir, ve bir toplu birikim (yan bellek) ortamındaki bir tutanağın yerini belirten unsur ismi
actual labor force
(Ticaret) gerçek işgücü
actual loss
(Kanun) gerçek hasar
actual measurement
(Mimarlık) bitmiş ölçü
actual mine
(Askeri) gerçek mayın
actual mortality rate
(Denizbilim) güncel ölüm oranı
actual neurosis
(Pisikoloji, Ruhbilim) güncel nevroz
actual nozzle
(Otomotiv) gerçek lüle
actual obligated space
(Askeri) ayrılmış saha
actual obligated space
(Askeri) tahsis edilmiş saha
actual obligated space
(Askeri) AYRILMIŞ SAHA; TAHSİS EDİLMİŞ DEPOLAMA SAHASI: Gönderme emri alınmış malzemenin depolanması için ayrılan boş saha. Ayrıca bakınız, "storage space"
actual or contingent
(Ticaret) fiili veya şarta bağlı
actual output
gerçek çıktı
actual parameter
gerçek parametre
actual pixels
(Bilgisayar) gerçek piksel sayısı
actual placement
(Askeri) FİİLİ SOMAJ HALİ: Bir vagonu belirli bir yükleme ve boşaltma sahasına yerleştirmekle ilgili bir terim. (Sürastorya kaideleri)
actual placement
(Askeri) gerçek konum
actual port time
limanda kalma süresi
actual pressure
(Meteoroloji) gerçek basınç
actual price
(Ticaret) gerçekleşen fiyat
actual production
(Ticaret) fiili üretim miktarı
actual range
(Askeri) hakiki menzil
actual rate of return
(Ticaret) reel getiri
actual result
fiili sonuç
actual self
(Ticaret) gerçek kimlik
actual self
(Pisikoloji, Ruhbilim) güncel öz
actual service
(Ticaret) şahsa tebliğ
actual service
fiili hizmet
actual situation
aktuel durum
actual size
Gerçek Sığa
actual start date
(Ticaret) gerçeklesen başlama tarihi
actual stock
gerçek stok
actual subsidy payment
(Ticaret) gerçek sübvansiyon ödemesi
actual tare
(Ticaret) hakiki dara
actual target
(Askeri) ESAS HEDEF: Yeri bilinen ve ateş altına alınacak olan gerçek hedef. ACTUARIAL METHOD OF COMPUTING A REPLACEMENT FACTOR: BİR DEĞİŞTİRME FAKTÖRÜNÜ İSTATİSTİKLE HESAPLAMA USULÜ: Standart hizmette kalma eğrilerinden faydalanılarak madde ömrünün her yaş devresine ait hizmetten çekme oranını meydana çıkarma metodu. Sonra bu hizmetten çekme oranları, müstakbel bir devreye ait tartılı değiştirme faktörü elde edilmek üzere, yaş dağılımıyla tartılır. Her müstakbel devreye ait değiştirme faktörü müstakbel devrelerin her birinde kullanılacak malın yaş dağılımına göre değişir. Ayrıca bakınız, "supply replacement factors and consumption rate"
actual targeting
(Ticaret) gerçekleşen hedefleme
actual time of arrival
(Askeri) Fiili varış zamanı
actual useful work
(Otomotiv) gerçek yararlı iş
actual value of cycles
(Tekstil) aktüel ritim değeri
actual volume of batch
karışımın tam hacmi
actual wage
(Ticaret) fiilen ödenen ücret
actual water income
gelen hakiki su
actual weight
tam ağırlık
actual weight
hakiki ağırlık
actual weight
gerçek ağırlık
actual work
(Bilgisayar) gerçekleşen iş
actual work
(Bilgisayar) geçerli iş
actual work
Gerçek İş
actually
aslında

Ve aslında bu projenin herkese ihtiyacı var. - And actually, this project needs everyone.

Dünyanın çevresinin iyiliği için söylüyorum, ama aslında o Dünya üzerinde yaşayan insanların iyiliği için. - I'm saying For the sake of Earth's environment, but actually it's For the sake of the people living on Earth.

actually
gerçekten

Tom gerçekten bir hayalet gördüğünü söylüyor. - Tom says he has actually seen a ghost.

Para gerçekten ödenildi mi? - Was the money actually paid?

actually
gerçekte

Para gerçekten ödenildi mi? - Was the money actually paid?

Tom gerçekten bir hayalet gördüğünü söylüyor. - Tom says he has actually seen a ghost.

actually
sahiden

Sahiden hiç Tayland yemeği denedin mi? - Have you actually ever tried Thai food?

actualization
gerçekleştirme
actually
sahi

Sahiden hiç Tayland yemeği denedin mi? - Have you actually ever tried Thai food?

Tom aslında üç tekneye sahiptir. - Tom actually owns three boats.

actually
doğrusu
actually
hani
actually
aslına bakılırsa

Birçok insan tembeldir. Aslına bakılırsa ben de tembelim. - A lot of people are lazy. Actually, I'm lazy too.

Ben aslına bakılırsa asla burada daha önce olmadım. - I've never actually been here before.

actually
asıl
actually
bizatihi
actually
aslına bakarsak

Aslına bakarsak ben bile Tom'la tanışmadım. - I actually haven't even met Tom.

actually
fiili olarak
actually
hem

Hemşire olduğunu düşündüğüm kadının aslında doktor olduğunu öğrendim. - I found out that the woman I thought was a nurse was actually a doctor.

Aslında hemen şu an başlamak iyi bir fikir olabilir. - Actually it might be a good idea to start right now.

actuality
gerçek durum
actuality
hakikat
actualization
gerçekleşme
actualization
edimselleşme
actually
hakikaten
in actual fact
işin doğrusu
in actual fact
gerçekten
actually
sahik
actuality
gerçek
actuality
{i} gerçeklik
actuality
{i} güncellik
actuality
{i} aktüalite
actuality
eylemlilik
international actual strength
(Askeri) ULUSLARARASI HALİHAZIR/GERÇEK KUVVE, FİİLİ KUVVE: Halihazırda uluslararası makamları iştigal etmekte olan sivil ve askeri personelin toplam sayısı
railway actual capability
(Askeri) günlük demir yolu kapasitesi
railway actual capability
(Askeri) GÜNLÜK DEMİRYOLU KAPASİTESİ: Bir demiryolu hattının niteliğine mevcut teçhizat ve işletme personeline tabi olarak demiryolu kesiminde bir günde nakledilebilen azami net tonaj
Englisch - Englisch
In action at the time being; now existing

The actual situation of the world economy is worse then anyone expected a year ago.

Existing in act or reality, not just potentially; really acted or acting; occurring in fact

the actual case under discussion.

Active, not passive
Factual, real, not just apparent or even false

The actual government expenses dramatically excede the budget.

Used to emphasise a noun or verb, whether something is real or metaphorical
An actual, real one; notably:

Bravo Six Actual, Snakebite leader (The person with the callsign Snakebite leader requests to speak to the commander of company Bravo and not the radio operator.).

{a} really in act, real, certain, positive
current
These are income or expenditures that have occurred Income becomes "actual" when cash is received or, for certain areas, when the service has been performed or goods delivered and the income has been earned Expenses become "actual" when the University makes the payment Salary and wage expenditures move into the actual column when the payroll is issued
Data related to actual achievements (percent completed), cost, resource use etc Tasks containing actual data are either finished or have at least started See also: Baseline, Current
The present value of the controlled variable
of the nature of fact; having actual existence; "rocks and trees the actual world"; "actual heroism"; "the actual things that produced the emotion you experienced"
A willful transgression of the known law of God Sin of commission, disobedience to a prohibition Sin of omission, neglect of a precept "Sin is the transgression of the law " - St John
Information that shows what has actually occurred For example, the actual start date for a task is the day on which the task actually started, and its actual cost is the amount spent up to the present
being or reflecting the essential or genuine character of something; "her actual motive"; "a literal solitude like a desert"- G K Chesterton; "a genuine dilemma"
Parameter A variable or expression contained in a function call and passed to that function
What really is the case, as opposed to what's possible (could be the case) and to what's necessary (must be the case); all of which are opposed to what's impossible (can't be the case) Concerning the latter "opposition": the categories possible and impossible are jointly exhaustive (everything is either one or the other) Concerning the former "opposition": necessity, actuality, and possibility are not mutually exclusive: everything necessary is also actual (what must be the case is the case) and everything actual is possible (whatever is is possible) In other words, necessity entails actuality, and actuality entails possibility (Also see contingent )
existing in fact whether with lawful authority or not; "de facto segregation is as real as segration imposed by law"; "a de facto state of war"
Denotes revenue or expenditure totals for a given period, which is in contrast to "Budget" which denotes estimates for a period
Involving or comprising action; active
being or reflecting the essential or genuine character of something; "her actual motive"; "a literal solitude like a desert"- G
Something actually received; real receipts, as distinct from estimated ones
taking place in reality; not pretended or imitated; "we saw the actual wedding on television"; "filmed the actual beating"
the actual world"; "actual heroism"; "the actual things that produced the emotion you experienced" being or reflecting the essential or genuine character of something; "her actual motive"; "a literal solitude like a desert"- G
In action at the time being; now exiting; present; as the actual situation of the country
Something actually received; real, as distinct from estimated, receipts
emphasis You use actual to contrast the important aspect of something with a less important aspect. She had compiled pages of notes, but she had not yet gotten down to doing the actual writing in actual fact: see fact
Chesterton; "a genuine dilemma
emphasis You use actual to emphasize that you are referring to something real or genuine. The segments are filmed using either local actors or the actual people involved Officials admit the actual number of AIDS victims is much higher than statistics reflect. = real
of the nature of fact; having actual existence; "rocks and trees
Existing in act or reality; really acted or acting; in fact; real
In action at the time being; now exiting; present
being or existing at the present moment; "the ship's actual position is 22 miles due south of Key West"
{s} substantial, real, tangible; current; factual
Existing in act or reality; really acted or acting; in fact; real; opposed to potential, possible, virtual, speculative, conceivable, theoretical, or nominal; as, the actual cost of goods; the actual case under discussion
presently existing in fact and not merely potential or possible; "the predicted temperature and the actual temperature were markedly different"; "actual and imagined conditions"
the actual world"; "actual heroism"; "the actual things that produced the emotion you experienced"
actual bodily harm
Hurt or injury which interferes with the health or comfort of the victim and which is more than transient or trifling
actual malice
In United States defamation law, the level of knowledge that must be demonstrated for a public figure to prevail as a plaintiff in a lawsuit for defamation; the defendant must have either known that information published about the plaintiff was false, or must have shown reckless disregard for the truth by not a making simple inquiry or investigation which would have disclosed it
actual occasions
The final real things in the universe, that are "experiential" in nature rather than strictly material. The most basic thing or construct in the universe. Some Whitehead scholars would hold that trillions of Actual Occasions comprise one quark. Actual occasions make up everything, even empty space:

Actual entities--also termed Actual Occasions--are the final real things of which the world is made up. There is no going behind actual entities to find anything more real. ...The final facts are, all alike, actual entities; and these actual entities are drops of experience, complex and interdependent. Whitehead, A.N., Process and Reality: an essay in Cosmology, ed. by Griffin, D. and Sherburne, D., New York: The Free Press, 1978.

actual parameter
A value supplied to a method or function, as opposed to a formal parameter
actual cause
(Kanun) A cause without which the result would not have occurred
actual neurosis
(Psikoloji, Ruhbilim) A neurosis characterized by hypochondriacal complaints or somatic manifestations held by Freud to be caused by sexual disturbances, physioneurosis
actual bodily harm
Actual bodily harm is a criminal offence in which someone gives another person a minor injury
actual circumstances
{i} factual circumstances
actual cost
Costs determined on the basis of historical data and not upon estimated increases in costs or averages
actual cost
The real cost associated with purchasing materials and services, and paying internal personnel A standard cost system tracks actual usage, as defined by hours or units consumed, based on a standard value, to calculate and track variances versus the standard hours or units; an actual cost system (often used in to-order environments) attempts to assign the true cost of every purchase, material issue and labor activity to jobs and products actual cost of work performed (ACWP)- A project cost measurement that tracks the actual costs associated with tasks performed in a given time frame and compares them to budget costs to track rate variances
actual cost
Total costs incurred that must relate to whatever cost was budgeted within the planned value and earned value (which can sometimes be direct labor hours alone, or all costs including indirect costs) in accomplishing work during a given time period See also Earned Value
actual cost
The cost actually incurred
actual cost
(Ticaret) The real cost associated with purchasing materials and services, and paying internal personnel. A standard cost system tracks actual usage, as defined by hours or units consumed, based on a standard value, to calculate and track variances versus the standard hours or units; an actual cost system (often used in to-order environments) attempts to assign the true cost of every purchase, material issue and labor activity to jobs and products
actual cost
An acceptable approximation of the true cost of producing a part, product, or group of parts or products, including all labor and material costs and a reasonable allocation of overhead charges Actual costs are those labor and material costs that are charged against a job as moves through the production process [APIC]
actual cost
The cumulative actual cost incurred on the project to date
actual cost of work performed
(Ticaret) (ACWP) A project cost measurement that tracks the actual costs associated with tasks performed in a given time frame and compares them to budget costs to track rate variances
actual damage
real injury, damage which has actually occurred (often more than appears to the eye)
actual damages
Damages awarded to a plaintiff in a lawsuit based on proof of actual harm to the plaintiff
actual damages
losses which are proven to have incurred as a result of the wrongful act of another
actual damages
The loss actually sustained by a plaintiff for which compensation is sought
actual damages
Real, substantial and just damages, or the amount awarded to a complainant in compensation for his actual and real loss or injury
actual damages
The compensation received by an injured party for the actual injuries or loss suffered by the party
actual damages
Real, substantial and just damages, or the amount awarded to a complainant in compensation for his actual and real loss or injury (Black's Law Dictionary, 4th Ed )
actual damages
An award of the court to compensate an injured party for losses incurred as a result of the actions or omissions of another party
actual damages
Damages awarded to compensate a plaintiff's actual losses (for example, lost profits) arising from the wrongful actions of the defendant A plaintiff must prove the amount of his losses and that they are specifically and directly attributable to the defendant's actions
actual damages
(law) compensation for losses that can readily be proven to have occurred and for which the injured party has the right to be compensated
actual demand
(Ticaret) Demand in the form of booked customer orders and interplant orders (not actual sales). Actual demand is netted against forecasted demand for a given time period to generate requirements for material planning systems
actual eviction
Wrongful removal of a tenant from possession of a premises, usually by a landlord, contrary to the terms of the lease
actual eviction
The legal process that results in the tenant being physically removed from the leased premises
actual eviction
the physical ouster of a tenant from the leased premises; the tenant is relieved of any further duty to pay rent
actual eviction
The legal process that results in the tenant's being physically removed from the leased premises (See eviction, constructive eviction, lease)
actual eviction
The violation of any material breach of covenants by the landlord or any other act which wrongfully deprives the tenant of the possession of the premises
actual income
income after taxes and deductions, take-home pay, net salary
actual notice
Expressed or implied notification
actual notice
Knowledge of the existence of a thing or fact
actual notice
In a real estate transaction, the verbal or written communication of facts pertinent to the transaction, i e , the physical condition of the property
actual notice
Express information or fact; that which is known; direct knowledge
actual notice
The actual knowledge that a person has about the existence of a particular fact
actual possession
(law) immediate and direct physical control over property
actual possession
As opposed to constructive possession When the owner of a property occupies the property on a day-to-day basis Constructive possession is when the owner takes actions to establish and maintain his ownership of a property without actually occupying it himself (i e leasing it to tenants, removing squatters, hiring a security firm)
actual possession
The physical occupancy of real estate, as distinguished from constructive possession, which is the legal right to assume occupancy
actual possession
The physical occupancy and control by someone of a parcel of real estate For example, if John has clear title to his house and is living in the house then he is in actual possession of the house A distinction should be made between actual possession and constructive possession which occurs when a person has the legal right to assume occupancy but does not actually occupy the space
actual sin
a sin committed of your own free will (as contrasted with original sin)
actual size
real dimensions, true proportions
actual speed
real speed
actual value
real worth, true value
actual yield
The amount of substance in % obtained from a chemical reaction
actual yield
The quantity that is actually produced at any appropriate phase of manufacture, processing, or packing of a particular API or intermediate
actual yield
The quantity that is actually produced at any appropriate phase of manufacture, processing, or packing of a particular drug product [From §210 3(b)(18)]
actual yield
The quantity that is actually produced at any appropriate phase of manufacture, processing, or packing of a particular drug product
actuality
the quality of being actual or factual; fact
actuality
the state of existing; existence
actually
In act or in fact; really; in truth; positively

Actually, I had nothing to do with that incident.

actuality
any reality
actually
{a} really, verily, truly, certainly, indeed
Actuality
the state of actually existing objectively; "a hope that progressed from possibility to actuality"
Actualization
making real or giving the appearance of reality
Actually
at the present moment; "the transmission screen shows the picture that is actually on the air"
actuality
emphasis You can use in actuality to emphasize that what you are saying is true, when it contradicts or contrasts with what you have previously said. In actuality, Teddie did not have a disorder but merely a difficult temperament = in reality, actually
actuality
The state of being actual; reality; as, the actuality of God's nature
actuality
Actuality is the state of really existing rather than being imagined. It exists in dreams rather than actuality. = reality
actuality
{i} state of being actual, reality
actuality
the state of actually existing objectively; "a hope that progressed from possibility to actuality
actualization
{i} process of making real, realization, process of making actual; something that is made real; recognition, understanding something clearly; (Music) musical composition completed by a person other than the composer, musical composition enhanced and improved by a person other than the composer (also actualisation)
actualization
A making actual or really existent; gerund form of actualize
actualization
A making actual or really existent
actually
Actively
actually
used to imply that one would expect the fact to be the opposite of that stated; surprisingly; "you may actually be doing the right thing by walking out"; "she actually spoke Latin"; "they thought they made the rules but in reality they were only puppets"; "people who seem stand-offish are in reality often simply nervous"
actually
as a sentence modifier to add slight emphasis; "actually, we all help clear up after a meal"; "actually, I haven't seen the film"; "I'm not all that surprised actually"; "she hasn't proved to be too satisfactory, actually"
actually
emphasis You use actually when you are correcting or contradicting someone. No, I'm not a student. I'm a doctor, actually `So it's not a family show then?' --- `Well, actually, I think that's exactly what it is.'
actually
You use actually to introduce a new topic into a conversation. Well actually, John, I rang you for some advice
actually
at the present moment; "the transmission screen shows the picture that is actually on the air
actually
in actual fact; "to be nominally but not actually independent"; "no one actually saw the shark"; "large meteorites actually come from the asteroid belt"
actually
in fact, practically; truthfully
actually
emphasis You use actually to indicate that a situation exists or happened, or to emphasize that it is true. One afternoon, I grew bored and actually fell asleep for a few minutes Interest is only payable on the amount actually borrowed
actually
politeness You can use actually when you are politely expressing an opinion that other people might not have expected from you. `Do you think it's a good idea to socialize with one's patients?' --- `Actually, I do, I think it's a great idea.'
actual
Favoriten