işlem

listen to the pronunciation of işlem
Türkisch - Englisch
operation

Sex change operations are now tax-deductible. - Cinsiyet değiştirme işlemleri artık vergiden düşülebilir.

VISUACT supports flexibly the varied environments and needs of our customers and offers a variety of operational procedures. - VISUACT çeşitli ortamları ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını esnek şekilde destekler ve operasyonel işlemleri sunar.

transaction

This transaction was carried out in yen, rather than US dollars. - İşlem ABD dolarından daha ziyade yenle gerçekleştirilmiştir.

Nowadays, cryptography is often used to make online communications and transactions more secure. - Günümüzde, kriptografi genellikle online iletişim ve işlemleri daha güvenli yapmak için kullanılır.

process

I will buy you a new word processor. - Ben sana yeni bir kelime işlemci satın alacağım.

This computer has a Pentium processor. - Bu bilgisayarın bir Pentium işlemcisi var.

procedure

A tonsillectomy is a very simple procedure. - Bir bademcik ameliyatı çok basit bir işlemdir.

How long will the procedure take? - İşlem ne kadar sürecek?

processing

The customer is responsible for bank transfer processing fees. We thank you for your understanding. - Müşteri banka havalesi işlem ücretlerinden sorumludur. Anlayışınız için size teşekkür ederiz.

Two more food processing plants closed down this month. - Bu ay iki tane daha gıda işleme tesisi kapatıldı.

proceeding
(Matematik) operation
banking
(borsa) bargain
(a) procedure; (a) transaction; (an) operation (any of the steps necessary to effect something)
operation , processing , process
treatment

We carry out treatments like whitening. We also do tobacco stain removal and other cleaning procedures. - Biz beyazlatma gibi işlemleri yaparız. Ayrıca tütün lekesi çıkarırız ve diğer temizleme işlemlerini yaparız.

operation; transaction; process, treatment
(Hukuk) act, operation, transaction
(Ticaret) conditions
(Bilgisayar) instruction
(Bilgisayar) progress
traffic
trading
background processing
sum
op
treating
activity
effect
action

Layla launched a legal action to gain custody of her three children. - Leyla, üç çocuğunun velayetini almak için yasal işlem başlattı.

No formal action was taken. - Resmi bir işlem yapılmadı.

işlem görmüş
treated
işlem görmüş ürün
(Ticaret) compensating product
işlem yapmak
Perform a transaction
işlem birimi
processor
işlem bölümü
procedure division, processing section
işlem denetimi
process control
işlem diyagramı
run diagram
işlem dosyası
transaction file
işlem kaydı
transaction record
işlem kitabı
run book
işlem kütüğü
transaction file
işlem kısmı
operation part
işlem süresi
run duration
işlem sınırlı
process bound
işlem sırası
procedure
işlem verileri
transaction data
işlem yapıcı
processor
işlem yazmacı
operation register
işlem yok
no-operation, no-op
işlem zamanı
operation time, run time
işlem çevrimi
operation cycle
işlem önceliği
operation priority, operator precedence
işlem şeridi
transaction tape
ısıl işlem
heat treatment
işlemler
{i} transactions

Nowadays, cryptography is often used to make online communications and transactions more secure. - Günümüzde, kriptografi genellikle online iletişim ve işlemleri daha güvenli yapmak için kullanılır.

acil işlem raporu
(Askeri) action letter
bilgi işlem
(Bilgisayar) data automation
bilgi işlem
(Askeri) data handling
bilgi-işlem
(Bilgisayar) information technologies
birincil işlem
(Çevre) primary treatment
birli işlem
(Bilgisayar) monadic operation
cari işlem açığı
current account deficit
cebirsel işlem
(Bilgisayar,Matematik) algebraic manipulation
destek işlem
overhead
destek işlem
(Bilgisayar) overhead operation
destek işlem
(Bilgisayar) housekeeping operation
elektronik işlem
(Ticaret) on-line
entegre bilgi işlem
(Ticaret) integrated data processing
hukuki işlem
(Kanun) legal transaction
idari işlem
(Askeri) administration action
ikincil işlem
(Çevre) secondary treatment
işlem görmek
processed
işlem görmek
treated
işlemler
(Bilgisayar) processes

All the same, we still need a scientific account of how exactly pains are caused by brain processes. - Buna rağmen, bizim hâlâ ağrıların beyin işlemleri tarafından tam olarak nasıl neden olduğu hakkında bilimsel bir açıklamaya ihtiyacımız var.

kelime işlem
wordprocessing
kelime işlem yazılımı
(Bilgisayar,Teknik) word processing software
kesikli işlem
(Gıda,İnşaat) batch process
kimyasal işlem
(Kimya) chemical processing
mali işlem
(Askeri,Ticaret) financial transaction
merkezi işlem
(Tıp) centralized procedure
online işlem
(Bilgisayar) online transaction
otomatik işlem
(Pisikoloji, Ruhbilim) automatic processing
sevk işlem merkezi
(Askeri) processing centre
vadeli işlem
(Ticaret) option
vadeli işlem
(Ticaret) future delivery
vadeli işlem
(Ticaret) derivative
veri işlem
(Askeri) data handling
yasak işlem
(Bilgisayar) illegal operation
yasak işlem
(Bilgisayar) forbidden operation
ısıl işlem
(Otomotiv) heating process
ısıl işlem
tempering
ısıl işlem
(Otomotiv) temper
ısıl işlem
thermal processing
adli işlem
judicial process
bilgi işlem
information technologies
dikkat öncesi işlem
(Psikoloji, Ruhbilim) Preattentive processing
eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması
(Ticaret) placing of goods under customs approved treatment or use
işlemler
operates
işlemler
transactıons
işlemler
operations

Sex change operations are now tax-deductible. - Cinsiyet değiştirme işlemleri artık vergiden düşülebilir.

It seems that certain operations cannot take place. - Belirli işlemler gerçekleşlmeyecek gibi görünüyor.

işlemler
procedures

Sami performed procedures on patients. - Sami hastalar üzerinde işlemler yapardı.

I explained him the procedures. - Ona işlemleri açıkladım.

merkezi işlem birimi
central processing unit
Askere Alma İşlem Ve Raporlama Sistemi
(Askeri) Military Entrance Processing and Reporting System
Deniz Kuvvetleri seferberlik işlem bölgesi
(Askeri) Navy mobilization processing site
Deniz Kuvvetleri İstihbarat İşlem Sistemi
(Askeri) Naval Intelligence Processing System
Komuta ve Kontrol Bilgi İşlem Sistemi
(Askeri) Command and Control Information Processing System
Lojistik Bilgi İşlem Sistemi
(Askeri) Logistics Information Processing System
Savunma Bakanlığı işlem makamları kodu
(Askeri) Department of Defense activity address code
Savunma Bakanlığı Özel Güvenlik Muhabere Sistemleri (DSSCS) İşlem Talimatları; İ
(Askeri) Defense Special Security Communications System (DSSCS) Operating Instructions; Department of Interior
Savunma Bakanlığı İşlem Makamları Kataloğu
(Askeri) Department of Defense Activity Address Directory
acil faaliyet/işlem mesajı
(Askeri) emergency action message
acil faaliyet/işlem planı; acil faaliyet/işlem usulleri
(Askeri) emergency action plan; emergency action procedures
adil işlem
(Kanun) fair treatment
adiyabatik işlem
adiabatic process
alternatif işlem
(Ticaret) alternative transaction
ameliye/işlem
(Hukuk) process
anotsal işlem
anodic treatment
anında işlem
immediate processing
ardışık işlem
serial processing
aritmetik işlem
arithmetical operation
aynı anda birkaç işlem yapabilme
time sharing
banka işlem masrafları
banking charges
bağımsız taktik harekat mesaj işlem sistemi
(Askeri) stand-alone tactical operational message processing system
bilgi işlem
data processing, information processing
bilgi işlem
data processing
bilgi işlem alanında işbirliği
(Hukuk) cooperation in the field of data processing
bilgi işlem merkezi
data processing center
bilgi işlem merkezi
data processing centre, information processing centre
bilgi-işlem merkezi müdür
(Eğitim) director of computer center
bilimsel bilgi işlem
(Bilgisayar,Teknik) scientific data processing
bilimsel bilgi işlem
(Bilgisayar,Teknik) scientific computing
birim işlem
unit operation
birleşik planlama takımı; birleşik işlem takımı; Birleşik Ürün Grubu
(Askeri) integrated planning team; integrated process team; Integrated Product Team
birlikte işlem
concurrent processing
blok işlem
(Ticaret) block trade
boole işlem tablosu
(Matematik) boolean operation table
borsada işlem yapmak
operate
borsada kendi hesabına işlem yapan kimse
dealer
dilsel işlem
linguistic process
dört işlem
the four arithmetical operations
ekonomik işlem
(Ticaret) economic process
elektronik bilgi işlem
electronic data processing
elle işlem
manual operation
en fazla toplu işlem
(Bilgisayar) max batch
evrak işlem pusulası
(Askeri) memorandum routing sheet
eğitime yönelik bilgi işlem
(Bilgisayar) instructional computing
eşanlı işlem
concurrent processing
eşzamanlı işlem
concurrent processing
gecikmeli işlem
deferred processing
gizil işlem
(Dilbilim) suppressive process
güvenilir işlem
(Askeri) trusted computing
hava savunma planı; otomatik bilgi işlem (OBİ)
(Askeri) air defense plan; automated data process(ing)
hiç işlem
no-operation
hiç işlem komutu
no-operation instruction
hükümsüzlüğü hukuken beyan edilen işlem
(Hukuk) act declared void
ikili işlem
(Bilgisayar,Teknik) duplex operation
ikili işlem
dual-process
ikili işlem
dual operation
ikili işlem
binary operation, dual operation
ikili işlem
(Bilgisayar,Teknik) dyadic operation
ikiyönlü işlem
bidirectional operation
itiraz edilen tasarruf/işlem
(Hukuk) contested act
izometrik işlem
(Fizik) isometric process
jeolojik işlem
geological process
kelime işlem
word processing
kesilme sürümlü işlem
interrupt-driven processing
kesintisiz işlem
(Ticaret) straight through processing
kimyasal işlem
chemical treatment
kişisel bilgi işlem
personal data processing
kolordu üstü kademe (Kara Kuvvetleri); acil faaliyet/işlem; acil faaliyet/işlem
(Askeri) echelons above corps (Army); emergency action; emergency action committee
koşut işlem
parallel processing
kredili işlem koşulları
(Ticaret) margin requirement
kuru işlem
(Kimya) dry process
küçük işlem ofisi
(Askeri) small end office
makro işlem
macro operation
mantıksal işlem
logical operation
merkezi işlem birimi (MİB)
(Askeri) central processing unit
merkezkaç bilgi işlem
decentralized data processing
monadik işlem
monadic operation
muhabere istihbaratı özel işlem kodu
(Askeri) special handling designator
online bilgi işlem
online data processing
organize işlem sistemleri
(Politika, Siyaset) organized trading system
ortak işlem-dizin
shared procedure
otomatik bilgi işlem sistemi
(Askeri) automatic data processing system
otomatik bilgi işlem teçhizatı
(Askeri) automated data processing equipment
otonom işlem
(Ticaret) autonomous transaction
paralel sıralı tek-birlik; işlem tali sistemi
(Askeri) parallel track single-unit; processing subsystem
rasgele işlem
random processing
rastgele işlem
random processing
reel işlem
(Ticaret) real transaction
resmi işlem
(Kanun) official act
seri işlem
serial processing
seçkisiz işlem
in-line processing
son işlem
final treatment
sonraki işlem kademeleri
(Tekstil) downstream processing
sürekli işlem
continuous processing
sıralı işlem
serial processing
sırasal işlem
sequential operation
taktik bilgi işlem ve kıymetlendirme sistemi; taktikm bilgi işlem kıymetlendirme
(Askeri) tactical information processing and interpretation system; tactical information processing interpretation
taktik elektronik keşif işlem ve kıymetlendirme sistemi
(Askeri) tactical electronic reconnaissance processing and evaluation system
taktik optik gözetleme sistemi (TOSS) görüntü işlem sistemi
(Askeri) tactical optical surveillance system (TOSS) imagery processing system
tam işlem
complete operation
tekrar işlem
(Askeri) refile
tekstil nihai işlem
(Tekstil) fabric finishing
tele işlem
(Askeri,Bilgisayar,Teknik) teleprocessing
tercihli işlem ya da uygulama
(Ticaret) preferential treatment
termik işlem
heat treatment
ters işlem
inverse operation
ulusal işlem kuralı
(Ticaret) national treatment principle
usuli işlem
(Kanun) procedural action
uzaktan işlem
remote processing
veri işlem
data processing
veri işlem merkezi comp
data processing center
yalancı işlem
pseudo-operation
yapay işlem
(Ticaret) artificial transaction
yardımcı işlem
auxiliary operation
yaş işlem
wet treatment
yerel işlem
local operation
yinelemeli işlem
repetitive operation
yurt içi işlem
(Ticaret) internal transaction
yön bulma; dağılma faktörü; İşlem Formu
(Askeri) direction finding; dispersion factor; disposition form
yönetsel bilgi işlem
administrative data processing
çevrim-dışı işlem
off-line operation
çevrim-içi işlem
on-line processing
Türkisch - Türkisch
Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi
Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak, birbiri üzerine etkilendirme yöntemi
Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi
Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele
Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele
Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele
işlem hacmi
Borsada gerçekleştirilen alım satımların toplam tutarı
dikkat öncesi işlem
(Psikoloji, Ruhbilim) Algısal girdinin (görülen, işitilen şeyin) farkına varılmadan önce bilinçdışında hızlı bir şekilde belli işlemlerden geçirilmesi
USUL İŞLEM TEKSİFİ
(Hukuk) Usul işlemlerinin zaman ve yer bakımından bir araya toplanması
aritmetik işlem
Aritmetik yoluyla yapılan çözüm
bilgi işlem
Kurum ve kuruluşlarda bu işlemlerin yürütüldüğü yer
bilgi işlem
Özellikle bilgisayar vb. makinelerle yapılan işlemlerin düzenli biçimde yürütülmesi
dört işlem
Toplama, çıkarma, çarpma ve bölmeden oluşan, matematiğin dört temel işlemi
veri işlem
bakınız: bilgi işlem
İşlem

İşleyen demir paslanmaz. - İşlemeyen demir pas tutar.

İşlem
muamele
işlem
Favoriten