mal

listen to the pronunciation of mal
Englisch - Türkisch
(Tıp) Hastalık
mal stick
Ressamların resim yaparken boyalı yüzeye elleri temas etmesin ya da elleri titremesin diye kullandıkları ucu topuz şeklinde olan uzun çubuk
mal de mer
deniz tutması [fr.]
mal de mer
deniz tutması
mal du pays
yurt özlemi
mal du pays
vatan özlemi
Türkisch - Türkisch
Orospu
Esrar
Birinin mülkiyeti altında bulunan büyükbaş hayvanların bütünü: "Boz atlar yağız değildi, artık; mallar erimiş, zayıflamıştı."- N. Araz
Alınıp satılabilen her türlü ticaret eşyası, tüccar malı, emtia
Bir kimsenin veya bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü: "Mal vardı, mülk vardı
Bayağı, aşağılık, kötü kimse
(Osmanlı Dönemi) Fık: Bir kimsenin tasarrufunda bulunan kıymetli, lüzumlu şey. Varlık, servet, para, ticaret eşyası gibi
(Osmanlı Dönemi) (-) f. "Süren, sürülen, sarılan, takılan" anlamlarıyla terkibler yapılmada kullanılır. (Meselâ: Pâymal: Ayak altında çiğnenen)
At vardı, araba vardı."- Ö. Seyfettin
Bayağı, aşağılık, kötü kimse: "İyi bir mal olsa buraya gönderirler miydi?"- R. H. Karay
Ticaret malı
Birinin mülkiyeti altında bulunan büyükbaş hayvanların bütünü
Bir kimsenin veya bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü
(Osmanlı Dönemi) SÜMR
MAL MÜDÜRÜ
(Osmanlı Dönemi) Kazâ mâliye memuru
mal beyanı
Mal bildirimi
mal bildirimi
Mülkiyeti altında bulunan taşınır ve taşınmaz malların listelenerek istenen makama sunulması, mal beyanı
mal birliği
Hukuk bakımından karı ve koca mallarının bir bütün sayılması
mal canlısı
Mala çok düşkün, malı çok seven
mal edinmek
Kendine mal sağlamak, mal sahibi olmak
mal etmek
Kendi malı, eseri, buluşu gibi benimsemek veya saymak
mal etmek
Bir değer karşılığında sahip olmak
mal etmek
Yüklemek, ait olduğunu göstermek
mal müdürlüğü
Bir ilçede devlet gelirlerinin toplandığı maliye dairesi
mal müdürü
Maliye Bakanlığının ilçelerdeki mal işlerini yürütmekle görevli memuru
mal mülk
Her türlü taşınır ve taşınmaz maddî varlık
mal olmak
Bir iş, bir davranış sonucu zarara uğramak
mal olmak
benimsemek
mal olmak
Bir değer karşılığında birinin iyeliği altına girmek
mal para
Kendi öz değerleri, yani ihtiva ettikleri satın alma gücüne çok yakın olan ödeme aracı
mal sahibi
Bir malı, mülkiyeti altında bulunduran kimse
mal sandığı
Para alıp veren devlet dairesi
mal varlığı
Bir kişiye ait para ile ölçülebilen hakların bütünü, mamelek
mal sahibi
(İsim Köken) melik
Mal etmek
(Osmanlı Dönemi) İZAFE
Mal olmak
gelmek
Mal olmak
çıkmak
Mal olmak
oturmak
Mallar
(Hukuk) EMVAL
Türkisch - Englisch
goods

People had more money to spend on new goods. - İnsanların yeni mallara harcamak için daha fazla parası vardı.

Different countries import many goods. - Farklı ülkeler, pek çok mal ithal etmektedirler.

commodity

Salt was a rare and costly commodity in ancient times. - Eski çağlarda tuz az bulunan ve maliyetli bir metaydı.

property, possession, assets; effects; wealth, riches; goods, commodity, merchandise; cattle, livestock; hash, heroin" " esrar; loose woman, slag; cock, prick
chose
asset

Fadil saw Layla as an asset. - Fadıl, Leyla'yı bir mal olarak gördü.

Tom put all of his assets in a blind trust. - Tom tüm mal varlığını bir kayyuma devretti.

possessions

Happiness isn't merely having many possessions. - Mutluluk sadece birçok mala sahip olmak değildir.

Better to give up possessions than to live in discontent with others. - Başkaları ile hoşnutsuzluk içinde yaşamaktansa dünya malından vazgeçmek daha iyi.

property

She defrauded me of my property. - O, benim mal varlığımı elimden aldı.

Slaves were considered property. - Köleler mal olarak kabul edildi.

ware
holding

Tom was holding a small box of stuff. - Tom küçük bir malzeme kutusu tutuyordu.

(Konuşma Dili) scoundrel, bastard: Onun ne mal olduğunu şimdi anladım. I now see what a bastard he really is
property, possession
slang money, dough
cattle; horses; water buffaloes
slang pretty woman, nice piece of merchandise
a herd of cattle, horses, or water buffaloes
slang goods, stuff (used for legally prohibited goods)
(Hukuk) goods, property, commodity
riches, wealth; assets
hereditament
goods, merchandise
merchandise

The more people buy a given item of merchandise, the higher its price. - İnsanlar malların belirli bir öğesini ne kadar çok alırsa, onun fiyatı o kadar yüksek olur.

The supermarket has a large stock of merchandise. - Süpermarketin büyük bir mal stoku var.

estate

I don't know how to manage that large estate. - Öylesine büyük bir malikhâneyi nasıl idare edeceğimi bilmiyorum.

He settled part of his estate on his son Robert. - Mal varlığınının bir kısmını oğlu Robert'a bıraktı.

prick
invisible
cock
slag
(Kanun) freehold
good

Different countries import many goods. - Farklı ülkeler, pek çok mal ithal etmektedirler.

They sell imported goods at the shop. - Onlar dükkânda ithal mallar satıyorlar.

(Kanun) issue

Cost is a bigger issue. - Maliyet daha büyük bir konudur.

(Ticaret) article

These articles are all exempt from duty. - Bu mallar gümrük vergisinden muaftır.

assets

This financial audit also includes an evaluation of the company's assets. - Bu mali denetim, aynı zamanda şirketin varlıklarının bir değerlendirmesini içerir.

Layla's assets were frozen. - Leyla'nın mal varlıkları donduruldu.

paper

Paper, glass and plastic are recyclable materials. - Kağıt, cam ve plastik geri dönüştürülebilir malzemelerdir.

Ten paper plates cost one dollar. - On kağıt tabağın maliyeti bir dolar eder.

(Argo) heroin
hash
cattle
loose woman
effects
emission
livestock
wares

He had to reduce the price of his wares. - O mallarının fiyatını düşürmek zorunda kaldı.

Every salesman sings the praises of his wares. - Her satıcı mallarından övgü ile bahseder.

havings
{i} possession

Better to give up possessions than to live in discontent with others. - Başkaları ile hoşnutsuzluk içinde yaşamaktansa dünya malından vazgeçmek daha iyi.

Happiness isn't merely having many possessions. - Mutluluk sadece birçok mala sahip olmak değildir.

domain

Is that a public domain book? - O kamu malı bir kitap mı?

mal sahibi
owner

Cops came with guns drawn, as I was talking to the owner on the phone. - Ben telefonda mal sahibi ile konuşuyorken Polis çekilmiş silahları ile geldi.

Tom is the new owner. - Tom yeni mal sahibidir.

mal olmak
be
mal olmak
cost

That book costs 3,000 yen. - O kitap 3.000 yene mal olmaktadır.

It costs three dollars. - O, üç dolara mal olmaktadır.

mal sahibi
proprietor
mal varlığı
assets

Tom put all of his assets in a blind trust. - Tom tüm mal varlığını bir kayyuma devretti.

He has over a million dollars in assets. - Bir milyon doların üzerinde mal varlığı var.

mal yüklemek
load
mal birliği
Union Properties
mal emniyeti
Property safety
mal mukabili ödeme
(Ticaret) cash against goods, Cash on delivery
mal rejimi
(Kanun) Matrimonial regime

Matrimonial regime designates the rules governing the property rights of spouses,as husband and wife.

mal sayımı
stocktaking
mal yükleme
loading of goods
mal ayrılığı law separation of property
(allowing a husband and wife to have separate estates)
mal beyanı
affidavit of means
mal beyanı/bildirimi
law statement of one's assets
mal bildirimi
declaration of property
mal birliği law joint ownership of property
(by a husband and wife)
mal bulmuş Mağribi gibi so happy you'd
think he had come into a fortune
mal bulundurmak
stock up
mal canlısı
overly fond of money, greedy
mal canlısı
avaricious
mal canın yongasıdır
(Atasözü) If one of your possessions is damaged, you feel as if you yourself have been injured
mal düşkünü
acquisitive
mal edinmek
to acquire property; to acquire wealth
mal etmek
a) to appropriate for oneself b) to produce at
mal etmek
1. to produce (something) at (a stated cost). 2. to attribute (something) to, ascribe (something) to. 3. to act as if (something) were (one's) own; to appropriate (something) for (oneself) (when one has no legitimate claim to it)
mal girişi
arrival
mal gönderme
consignment
mal ile ödemek
truck
mal kaçırmak
foist
mal kaçırmak
to smuggle goods over a border, engage in smuggling
mal meydanda
(Konuşma Dili) It's there for all the world to see
mal müdürü
malmüdürü
mal mülk
property, goods, possessions
mal mülk
goods and chattels
mal mülk
sahibi rich person
mal mülk
goods, property
mal mülk
havings
mal olarak ödeme
Payment In Kind
mal olmak
set back
mal olmak
1. (for something) to cost (someone) (a certain amount). 2. to cost (someone his life): İçki hayatına mal oldu. Drink was the death of him. 3. (for something) to be accepted by, be taken up by; to capture the mind of
mal olmak
knock back
mal olmak
to cost, to set sb back sth
mal sahibesi
proprietress
mal sahibi
proprietary
mal sahibi
possessor
mal sahibi
owner, proprietor
mal sahipleri
proprietary
mal sahipliğine ait
proprietary
mal ticaret akışı
(Hukuk) merchandise trade flow
mal ticareti
(Hukuk) trade in goods
mal varlıkları
(Hukuk) assets
mal varlıklarının dondurulması
(Hukuk) freezing of assets, restrain of assets
mal varlığı
wealth

He is none the happier for his wealth. - O, mal varlığından memnun değil.

mal varlığı
law worldly possessions/goods, estate
mal ve mülke el konulması
dispossession
mal ve mülküne el koyma
disseisin
mal ve mülküne el koyma
disseizin
mal yapmak
to accumulate wealth
mal üzerinde tasarrufta bulunmak
(Hukuk) to dispose of property
malikin elindeki mal
chose in possession
mallar
(Hukuk) goods
mal bedeli
(Ticaret) cost
mal etmek
produce at
mal kabul
(Ticaret) receiving
mal sahibi
householder
mal sahibi
(Sigorta) lessor
mal sahibi
(Ticaret) homeowner
mal sahibi
(Ticaret) occupant
mal etmek
attribute to
mal sahibi
landlord
dökme mal (ambalajsız mal )
(Ticaret) bulk cargo
mal mukabili
(Ticaret) cash against goods
mallar
estates
mal olmak
(deyim) come out at
mallar
wares

Every salesman sings the praises of his wares. - Her satıcı mallarından övgü ile bahseder.

He had to reduce the price of his wares. - O mallarının fiyatını düşürmek zorunda kaldı.

mal
Favoriten