effects

listen to the pronunciation of effects
Englisch - Türkisch
eşya

Şüpheli tüm kişisel eşyalarını masaya koymak zorunda kaldı. - The suspect had to lay all his personal effects on the table.

kişisel varlık
(Ticaret) şahsi eşya
mal
efektler

Yanıp sönen efektler epilepsi nöbetlerini tetikleyebilir. - Strobing effects can trigger epileptic seizures.

Özel efektler mükemmel. - The special effects are excellent.

{i} bakiye
sonuçlandır
{i} menkul kıymetler
mal/etkiler
{i} nakit toplamı
{i} servet
{i} ev eşyası
{i} kişisel eşyalar

Şüpheli tüm kişisel eşyalarını masaya koymak zorunda kaldı. - The suspect had to lay all his personal effects on the table.

etkiler
efekt

Özel efektler mükemmel. - The special effects are excellent.

Yanıp sönen efektler epilepsi nöbetlerini tetikleyebilir. - Strobing effects can trigger epileptic seizures.

effect
etki

Hava hakkındaki belirsizlik İngilizlerin karakterlerinde belirli bir etkiye sahiptir. - The uncertainty about the weather has had a definite effect upon the Englishman's character.

Onun konuşması Hükümetin politikalarıyla ilgili etkili bir özürdü. - His speech was an effective apology for the Government's policies.

effect
tesir
effects of global warming
(Çevre) küresel ısınmanın etkileri
effects of
etkileri
effects of struggle; violent pangs
mücadelenin etkileri; şiddet acısı
effects man
(Sinema) etkici
effects of education on
eğitimin etkileri
effects of taxation
(Ticaret) verginin etkileri
effects projector
(Aydınlatma) dekor projektörü
effects track
(Sinema) etkiler ses yolu
effects track
(Sinema) etkiler kuşağı
effect
etki etmek
belongings
{i} kişisel eşya

Tom kişisel eşyalarının hepsini sattı. - Tom sold all of his belongings.

Bütün bunlar kişisel eşyalarınız mı? - Are these all your belongings?

belongings
{i} kişisel eşyalar

Kişisel eşyalarımı otobüste bırakabilir miyim? - May I leave my belongings on the bus?

Tom kişisel eşyalarının hepsini sattı. - Tom sold all of his belongings.

effect
sonuca vardırmak
effect
etkilemek
effect
sonuç

Bu tür düşüncelerin sonuçta onların nihai kararı üzerinde herhangi bir etkisi olmamıştır. - Such considerations ultimately had no effect on their final decision.

Sebep ve sonuç birbirlerine tepki yaparlar. - Cause and effect react upon each other.

adverse effects
(Tıp) advers etkiler
adverse effects
(Tıp) ters etkiler
belongings
birinin kişisel eşyaları
belongings
var

Tom tüm varlıklarını kaybetti. - Tom lost all his belongings.

differential effects
(Askeri) gün tesirleri
effect
mevki
effect
(Ticaret) nakit mevcudu
effect
neticesiz
effect
anlam

Bazı insanlar sigaranın kısa vadeli etkilerini anlamayı daha kolay buluyor. - Some people find it easier to grasp the short-term effects of smoking.

effect
(Ticaret) menkul kıymetler
effect
(Ticaret) alacak bakiyesi
effect
hüküm

Onun konuşması Hükümetin politikalarıyla ilgili etkili bir özürdü. - His speech was an effective apology for the Government's policies.

effect
(Ticaret) ödeme yapmak
effect
(Kanun) meriyet
effect
kişisel eşyalar

Şüpheli tüm kişisel eşyalarını masaya koymak zorunda kaldı. - The suspect had to lay all his personal effects on the table.

effect
tesirsiz
effect
(Ticaret) taşınır mallar
effect
(Ticaret) poliçe çıkarmak
effect
etkime
environmental effects
(Çevre) çevresel etkiler
external effects
dış etkiler
fill effects
(Bilgisayar) dolgu efektleri
fill effects
(Bilgisayar) doldurma efektleri
household effects
ev eşyası
hysteresis effects
(Ticaret) süre durum etkisi
more effects
(Bilgisayar) diğer efektler
personal effects
(Askeri) kişisel eşya
radiation effects
radyasyon etkileri
severe effects
(Tıp) ağır etkiler
visual effects
(Bilgisayar) görsel etkiler
visual effects
(Bilgisayar) görsel efektler
effect
sonuçlandırmak
effect
başarmak
personal effects
şahsi eşya
personal effects
özel eşya
sound effects
ses efektleri
special effects
özel efektler
thermomagnetic effects
ısıl mıknatısal etki
effect
{i} uygulama

Antiseptiklerin etkin uygulaması hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde önemli bir konudur. - The effective application of antiseptics is an important matter in the prevention of hospital infections.

adverse effects
İstenmeyen kötü etkiler
dynamic effects
dinamik etkiler
effect
etkiye
effect
etkii
immediate effects
ilk etkisi
legal effects
hukuki etkileri
lethal effects
öldürücü etki
mix effects model
karma etkiler modeli
music and effects track
müzik ve efekt bandı, sözsüz ses kuşağı
producing many effects
üreten çok sayıda etkileri
side effects
yan etkileri

Bu ilacın yan etkilerinden bazıları nelerdir? - What are some of the side effects of this drug?

Bu işlevin yan etkileri yoktur. - The function has no side effects.

special effects
özel efekt

Özel efektler mükemmel. - The special effects are excellent.

spillover effects
taşkınlığın etkileri
thermomagnetic effects
ışıl miknatisal etki
Echelon 3; electromagnetic environmental effects
(Askeri) Kademe 3; elektromanyetik ortam etkileri
acute health effects
(Çevre) akut sağlık etkisi
acute radiation health effects
(Tıp) radyasyon akut etkileri
are there any side effects associated with this medicine
bu ilacın herhangi bir yan etkisi var mı
belongings
i., çoğ. (kişisel) eşya
belongings
{i} pılı pırtı
belongings
{i} özel eşya

Kim özel eşyalarını toplantı odasında bıraktı? - Who left their belongings in the meeting room?

O onun gitmesini ve tüm özel eşyalarını almasını istedi. - She asked him to leave and take all his belongings.

belongings
{i} eşya

Bütün eşyalarınıza adınızı yazın. - Put your name on all your belongings.

Brian eşyalarını geride bıraktı. - Brian left his belongings behind.

combined effects munition
(Askeri) birleşik etkili askeri malzeme
contingent effects
(Askeri) muhtemel durum etkileri
contingent effects
(Askeri) MUHTEMEL DURUM ETKİLERİ: Bir nükleer patlamayla bağlantılı ana etkilere ilaveten arzu edilen ve edilmeyen etkiler
controlled effects nuclear weapons
(Askeri) ETKİLERİ KONTROLLU NÜKLEER SİLAHLAR: Normal patlama etkisinin dışında belirli etkilerin yoğunluğunda değişiklik meydana getirecek şekilde hazırlanmış nükleer silahlar
coriolis effects
(Havacılık) coriolis etkileri
crystal effects
(Nükleer Bilimler) kristal etkileri
custodian of postal effects
(Askeri) posta muhafızı
desired effects
(Askeri) ARZU EDİLEN ETKİLER: Nükleer silah patlaması yolu ile komutanın düşmana veya teçhizatına vermeyi arzu ettiği zarar veya zayiatlar. Teçhizat üzerindeki hasar hafif, orta ve ciddi olarak sınıflandırılmıştır. Personelin zayiatı ise acil, süratli veya geciktirilebilir olarak sınıflandırılmıştır
deterministic effects of radiation
(Nükleer Bilimler) bkz. radyasyonun eşıklı etkileri
differential effects
(Askeri) ÖZEL TESİRLER VE HAVA TESİRLERİ, GÜN TESİRLERİ (DZ.): Standart hava şartlarındaki değişmelerin mermi yolu unsurları üzerindeki etkileri
effect
gerçekten

O gerçekten etkiliydi. - That was really effective.

effect
filhaki
effect
işlem
effect
aslında

Aslında, balın yaratıcıları çiçeklerdir. - In effect, flowers are the creators of honey.

effect
{i} reaksiyon
effect
{f} ulaşmak
effect
tatbik mevkii
effect
cause and effect sebep ve sonuç
effect
for effect gösteriş için
effect
{f} meydana getirmek
effect
{i} yürürlük

Yasa hâlâ yürürlüktedir. - The law is still in effect.

Vize yasağı yürürlükte olduğu sürece Boston'a gidemem. - I cannot travel to Boston as long as the visa ban is in effect.

effect
{f} etkisi olmak
effect
uygulamak
effect
{i} efekt

Yanıp sönen efektler epilepsi nöbetlerini tetikleyebilir. - Strobing effects can trigger epileptic seizures.

Ezberleme yöntemleri genellikle efektiftir. - The methods of forced memorization are often effective.

effect
{i} netice
effect
give effect to tatbik mevkiine koymak
effect
in effect gerçi
effect
gerçekle
effect
{f} yerine getirmek, gerçekleştirmek, başarmak
effect
{i} izlenim
effect
{i} verim
effect
{f} gerçekleştirmek
effect
{i} gerçeklik
effect
ekti
electromagnetic environmental effects
(Askeri) ELEKTROMANYETİK ÇEVRE ETKİLERİ: Elektromanyetik çevrenin askeri kuvvetler, teçhizat, sistemler ve platformların çalışma imkan ve kabiliyetlerine tesiri. Elektromanyetik uyarlık/elektromanyetik girişim; elektromanyetik hassaslık, elektromanyetik sadme; elektronik karşı-karşı-tedbirler, elektromanyetik radyasyonun personel, mühimmat ve uçucu malzemeye tehlikeleri dahil olmak üzere tüm elektromanyetik hususlar; ve ışıma ile P-statiğinin doğal etkilerinden meydana gelir. Ayrıca E de denir
genetic effects
(Nükleer Bilimler) kalıtım etkileri
indirect irrigation effects
indirek sulama tesirleri
music and effects track
(Sinema) sözsüz ses kuşağı
music and effects track
(Sinema) müzik ve efekt bandı
nuclear bonus effects
(Askeri) NÜKLEER YAN ETKİ: Nükleer patlamadaki belirsizliklerin askeri öneme haiz bir sonucun onlara dayanmasını engellemiş nedeniyle hedeflemede doğru olarak hesaplanmayan dost nükleer silahlardan gelen etkilerin oluşturduğu arzulanabilir hasar ve zayiatlar
peace enforcement; peacetime establishment; personal effects; program element
(Askeri) barış koruma; barış kadrosu; kişisel etkenler; program unsuru
person eligible to receive effects
(Askeri) etki altında kalmaya müsait kişi
personal effects
(Askeri) ZATİ EŞYA
psychological operations (PSYOP) effects analysis subsystem
(Askeri) psikolojik harekat (psyop) etkileri analiz tali sistemi
repercussion effects
(Ticaret) tepki yayılmaları
sound effects
efektler
spillover effects
(Ticaret) yayılma etkisi
stochastic effects of radiation
(Nükleer Bilimler) radyasyonun eşiksiz etkileri
successive effects
(Ticaret) zincirleme etkiler
task, purpose, method, and effects
(Askeri) görev, amaç, yönetm ve etkiler
transient radiation effects on electronics
(Askeri) elektronik üzerindeki geçici radyasyon etkileri
visual effects
görüntü efektleri
withdrawal effects
(Pisikoloji, Ruhbilim) uzaklaşım etkileri
Englisch - Englisch
plural form of effect
Third-person singular simple present indicative form of effect
belongings
{i} goods; personal belongings, possessions
{n} goods, moveables, furniture, estate
property of a personal character that is portable but not used in business; "she left some of her personal effects in the house"; "I watched over their effects until they returned
plural of effect
third person present tense of the verb to effect
Casimir effects
plural form of Casimir effect
Doppler effects
plural form of Doppler effect
Hall effects
plural form of Hall effect
chilling effects
plural form of chilling effect
effect
The result or outcome of a cause

The effect of the hurricane was a devastated landscape.

effect
Belongings, usually as personal effects
effect
An illusion produced by technical means (as in "special effect")

The effect of flying was most convincing.

effect
To make or bring about; to implement

The best way to effect change is to work with existing stakeholders.

effect
A scientific phenomenon, usually named after its discoverer

Doppler effect.

founder effects
plural form of founder effect
knock-on effects
plural form of knock-on effect
network effects
plural form of network effect
personal effects
Items of personal property that one carries on one's person, including identification, jewelry, and clothing
personal effects
plural form of personal effect
piezoelectric effects
plural form of piezoelectric effect
piezoresistive effects
plural form of piezoresistive effect
placebo effects
plural form of placebo effect
primacy effects
plural form of primacy effect
quantum Hall effects
plural form of quantum Hall effect
side effects
plural form of side effect
skin effects
plural form of skin effect
sound effects
plural form of sound effect
special effects
plural form of special effect
spoiler effects
plural form of spoiler effect
status effects
plural form of status effect
effect
a consequence
effect
{n} a thing produced, end, issue, consequence
effect
{v} to bring to pass, produce, perform
Effect
feck
Effect
effect
effect
You can say that something takes effect when it starts to produce the results that are intended. The second injection should only have been given once the first drug had taken effect
effect
The result of actions Contrast with "side-effects", the unplanned result of actions
effect
If you put, bring, or carry a plan or idea into effect, you cause it to happen in practice. These and other such measures ought to have been put into effect in 1985. = implement
effect
receipt-point and what is received at the receipt-point See also cause; communication
effect
{f} accomplish, put into action, execute, do
effect
the emotional, physical, and/or cognitive outcome of communication
effect
The state of operating as if other forces control your reality
effect
an impression (especially one that is artificial or contrived); "he just did it for effect"
effect
The physical, functional, or psychological outcome, event, or consequence that results from specific military or non-military actions
effect
Change in morphology, physiology, growth, development of life span of an organism exposed to air pollution It might be either an adverse effect or an alteration, which is not distinguishable from the range of a target variable observed in not exposed organisms of the same species (WHO 1994c)
effect
You use effect in expressions such as to good effect and to no effect in order to indicate how successful or impressive an action is. Mr Morris feels the museum is using advertising to good effect
effect
1) In picture, an optical or special photographic manipulation of the film 2) In sound, a specific sound, such as of a tire squeal or water dripping 3) Also used to mean a special manipulation of elements during the shooting of the film, such as the creation of rain or snow
effect
unless the context otherwise requires, the term "effect" includes: (a) Any positive or adverse effect; and (b) Any temporary or permanent effect; and (c) Any past, present, or future effect; and (d) Any cumulative effect which arises over time or in combination with other effects - regardless of the scale, intensity, duration, or frequency of the effect, and also includes: (e) Any potential effect of high probability; and (f) Any potential effect of low probability which has a high potential impact
effect
One of several possible forms in which a spell or magic effect may manifest Effect designators include ray, spread, and individual creatures or objects that have been summoned or created Summoned or created effects appear wherever the caster designates, within the spell’s range A mobile effect (such as a summoned creature) can thereafter move regardless of the spell’s range
effect
what you feel when you read a text; this covers your reaction to the subject-matter or ideas as well as how you feel about particular aspects of a text such as the author's style, or the actions of the characters
effect
side
effect
The purport; the sum and substance
effect
Execution; performance; realization; operation; as, the law goes into effect in May
effect
An effect is an impression that someone creates deliberately, for example in a place or in a piece of writing. The whole effect is cool, light and airy. = impression
effect
Intended or unintended change resulting directly or indirectly from a development intervention
effect
What results after an action has been taken; the expected or predicted impact when an action is to be taken or is proposed
effect
To bring to pass; to execute; to enforce; to achieve; to accomplish
effect
(1, a noun) immediate or direct result, as in: What effect does that medicine have on you?
effect
The result of a thought or action set in motion
effect
An observable action results or evidence of a problem
effect
A person's effects are the things that they have with them at a particular time, for example when they are arrested or admitted to hospital, or the things that they owned when they died. His daughters were collecting his effects. = belongings
effect
produce; "The scientists set up a shockwave"
effect
{i} result, outcome; influence; impact; gimmick, trick; natural phenomenon
effect
An outcome that can be said to be at least partially the result of an intervention rather than caused by other intervening factors
effect
act so as to bring into existence; "effect a change"
effect
cause and effect: see cause. to make something happen. Compton effect domino effect Doppler effect greenhouse effect Hall effect Josephson effect Magnus effect photoelectric effect photovoltaic effect sound effect Zeeman effect
effect
the central meaning or theme of a speech or literary work
effect
An illusion produced by technical means (as in "special effect")"
effect
How changing the settings of a factor changes the response The effect of a single factor is also called a main effect Note: For a factor A with two levels, scaled so that low = -1 and high = +1, the effect of A is estimated by subtracting the average response when A is -1 from the average response when A = +1 and dividing the result by 2 (division by 2 is needed because the -1 level is 2 scaled units away from the +1 level)
effect
result produced by an action
effect
Power to produce results; efficiency; force; importance; account; as, to speak with effect
effect
like impact is a synonym for outcome although impact is somewhat more direct than an effect Both terms are commonly used, but neither is a technical term For precision, Treasury Board Secretariat recommends that outcome be used instead of effect
effect
an outward appearance; "he made a good impression"; "I wanted to create an impression of success"; "she retained that bold effect in her reproductions of the original painting"
effect
the central meaning or theme of a speech or literary work a symptom caused by an illness or a drug; "the effects of sleep loss"; "the effect of the anesthetic"
effect
The state of being binding and enforceable, as in a rule, policy, or law
effect
A biological change caused by an exposure
effect
If you say that someone is doing something for effect, you mean that they are doing it in order to impress people and to draw attention to themselves. The Cockney accent was put on for effect
effect
The effect of one thing on another is the change that the first thing causes in the second thing. Parents worry about the effect of music on their adolescent's behavior Even minor head injuries can cause long-lasting psychological effects
effect
a phenomenon that follows and is caused by some previous phenomenon; "the magnetic effect was greater when the rod was lengthwise"; "his decision had depressing consequences for business"; "he acted very wise after the event"
effect
Consequence intended; purpose; meaning; general intent; with to
effect
The result or outcome of a cause. See usage notes below
effect
If a law or policy takes effect or comes into effect at a particular time, it officially begins to apply or be valid from that time. If it remains in effect, it still applies or is still valid. the ban on new logging permits which will take effect from July The decision was taken yesterday and will remain in effect until further government instructions
effect
vagueness You add in effect to a statement or opinion that is not precisely accurate, but which you feel is a reasonable description or summary of a particular situation. That deal would create, in effect, the world's biggest airline. = effectively
effect
Goods; movables; personal estate; sometimes used to embrace real as well as personal property; as, the people escaped from the town with their effects
effect
A biological change in an organism, organ or tissue
effect
Manifestation; expression; sign
effect
An alteration in sound after it has been produced by an instrument
effect
The effects in a film are the specially created sounds and scenery
effect
In general: That which is produced by an agent or cause; the event which follows immediately from an antecedent, called the cause; result; consequence; outcome; fruit; as, the effect of luxury
effect
a symptom caused by an illness or a drug; "the effects of sleep loss"; "the effect of the anesthetic"
effect
(of a law) having legal validity; "the law is still in effect"
effect
The trick that appears to the spectators
effect
Reality; actual meaning; fact, as distinguished from mere appearance
effect
Impression left on the mind; sensation produced
effect
If you say that something will happen with immediate effect or with effect from a particular time, you mean that it will begin to apply or be valid immediately or from the stated time. The price of the Saturday edition is going up with effect from 3 November
effect
(of a law) having legal validity; "the law is still in effect" an impression (especially one that is artificial or contrived); "he just did it for effect" the central meaning or theme of a speech or literary work a symptom caused by an illness or a drug; "the effects of sleep loss"; "the effect of the anesthetic" produce; "The scientists set up a shockwave" act so as to bring into existence; "effect a change
effect
If you effect something that you are trying to achieve, you succeed in causing it to happen. Prospects for effecting real political change seemed to have taken a major step backwards. see also greenhouse effect, placebo effect, ripple effect, side-effect, sound effect, special effect
effect
Effectivity Specific effectivity information captured for the catalog, chapter, section, subsection, figure, graphic, parts list, and part number levels Effectivity information that can be identified is model name/number, serial range/number, equipment ID range/number, lot range/number and component location range Alternatively, an effectivity reference code ("effect-ref") can reference effectivity information that was defined in the Effectivity Cross Reference ("effect-xref") element Attributes: N/A
effect
Any response by an environmental or social component to an action's impact Under the Canadian Environmental Assessment Act, "environmental effect" means, in respect of a project, "(a) any change that the project may cause in the environment, including any effect of any such change on health and socio-economic conditions, on physical and cultural heritage, on the current use of lands and resources for traditional purposes by aboriginal persons, or on any structure, site or thing that is of historical, archaeological, paleontological or architectural significance and (b) any change to the project that may be caused by the environment, whether any such change occurs within or outside of Canada"
effect
A device for producing an alteration in sound produced by an instrument
effect
To produce, as a cause or agent; to cause to be
effect
You use to this effect, to that effect, or to the effect that to indicate that you have given or are giving a summary of something that was said or written, and not the actual words used. A circular to this effect will be issued in the next few weeks
effect
act so as to bring into existence; "effect a change
failure modes and effects analysis
(Ticaret) (FMEA) A bottomup process or function analysis that examines the effects and interaction of failures at the micro level that may combine to create failure in an end item
graphic effects
effects produced by painting and drawing, visual effects
household effects
{i} goods kept in a house (such as: furniture, appliances)
ill effects
If something has ill effects, it causes problems or damage. Some people are still suffering ill effects from the contamination of their water
offset effects
make compensation for bad results
personal effects
Privately owned items, such as keys, an identification card, or a wallet or watch, that are regularly worn or carried on one's person
personal effects
personal property, private belongings
side effects
Any unwanted physical or mental state caused as a result of using a drug; also called an "adverse effect"
side effects
Problems caused when cancer treatment affects healthy cells in the body
side effects
Problems that occur due to drugs used for disease treatment Common side effects of cancer treatment are fatigue, nausea, vomiting, decreased blood cell counts, hair loss, and mouth sores
side effects
Unexpected effects of medication; may be negative or positive
side effects
Secondary effects, usually undesirable, of a drug or therapy or behavior
side effects
Problems that occur when treatment affects healthy cells Common side effects of cancer treatment are fatigue, nausea, vomiting, decreased blood cell counts, hair loss, and mouth sores
side effects
Something that is caused by the treatment, but is not wanted
side effects
Problems that occur due to treatment Common side effects of cancer treatment are fatigue, nausea, vomiting, decreased blood cell counts, hair loss, and mouth sores
side effects
Reactions from drugs or radiation that are not intended
side effects
Hypoglycemia is the most common side effect that may occur during insulin therapy Symptoms of hypoglycemia include confusion, nausea, hunger, tiredness, perspiration, headache, heart palpitations, numbness around the mouth, tingling in the fingers, tremors, muscle weakness, blurred vision, cold temperature, excessive yawning, irritability, and loss of consciousness
side effects
an unintended symptom or event that may occur as a result of taking medication
side effects
Effects of a proposed project on other parts of the firm
side effects
An undesirable or harmful reaction to a drug
side effects
Usually described as after-effects, or secondary effects, of treatment For example, hair loss may be a side effect of chemotherapy; nausea may be a side effect of radiation therapy or chemotherapy Most treatment-related side effects can be managed
side effects
the unintended action(s) of a drug
side effects
unwanted effects of treatment such as hair loss caused by chemotherapy and fatigue caused by radiation therapy
side effects
Undesirable effects when cancer treatment affects healthy cells in the body Common side effects are hair loss, being tired, and nausea and vomitting
sound effects
sounds produced artificially for a radio or television programme, a film etc
sound effects
artificially generated sound used for simulations
special effects
Any image processing transform which is applied mostly for its artistic value
special effects
A general term for various photographic manipulations that create illusory spatial relations in the shot, such as superimposition, a matte shot, and rear projection
special effects
Visual or sound effects used to enhance a theatrical performance
special effects
Responsible for the trickery of making movies Some of the duties of the special effects team include making miniatures for explosions, rear screen projection, blue screen with the background to be put in later by a computer, squibs (miniature explosions, i e a gunshot), so on and so forth
special effects
A general term for various photographic manipulations that create fictitious spatial relations in the shot, such as superimposition, matte shots, and rear projection
special effects
Riku Murakami
special effects
Atmosphere Effects - check the complete listing under the SPECIAL EFFECTS MENU - Movie Special Effects Products - Magic Apparatuses - Indoor Pyro - Outdoor Pyro - Propane Applications - Aerial Fireworks - Special Effects to Compliment Action - Smoke & Fog Atmosphere Effects - Weaponry - Weapons - Non-Guns
special effects
Artificial visual or mechanical effects introduced into a movie or television show. The earliest special effects were created through special camera lenses or through tricks such as projecting a moving background behind the actors. Greater flexibility came with the development of the optical printer, which made it possible to combine separate pieces of film and replace part of an image, thus allowing for effects such as characters flying through the air. Special effects have also been created mechanically on the set through the use of devices such as wires, explosives, and puppets and by building miniature models to simulate epic scenes such as battles. The growing use of computer animation and computer-generated imagery has produced increasingly elaborate and realistic visual effects. Though each movie studio formerly had its own special-effects department, effects are now created by private companies such as George Lucas's Industrial Light and Magic, formed to provide the revolutionary effects seen in Star Wars (1977) and later movies
vocal effects
different additions of voices
effects
Favoriten