call

listen to the pronunciation of call
Englisch - Türkisch
aramak

Paula annesini aramak için odadan çıktı. - Paula left the room to call her mother.

Seni tekrar aramak zorunda kalacağım. - I'm gonna have to call you back.

çağırmak

Polis çağırmak zorunda kalacağım. - I'm going to have to call the police.

O hareket edemiyordu ve yardım çağırmak zorunda kaldı. - He couldn't move and had to call for help.

{i} çağrı

Linda, babasının ani hastalığı yüzünden üniversiteden geri çağrıldı. - Linda was called back from college by her father's sudden illness.

Ben bir genç kızın yardım çağrısı yaptığını duydum. - I heard a young girl call for help.

{f} aramak (telefon)
{i} çağırma

Doktoru çağırmalıyız. - We had better call the doctor.

Bir taksi çağırmamı ister misiniz? - Would you like me to call a taxi?

{i} seslenme

Kral, bana çocuğun olarak seslenmeyi kes. Tanrı aşkına ben otuz iki yaşındayım! - King, stop calling me your boy. I'm thirty-two, for God's sake!

Kimse bana böyle seslenmez. - Nobody calls me that.

sesleniş
(Ticaret) satın alma hakkı
(Bilgisayar) çağrı yap

Tom başparmağıyla cep telefonun açtı ve bir çağrı yaptı. - Tom flipped open his cell phone and made a call.

Milletler arası bir çağrı yapmak istiyorum. - I'd like to make an overseas call.

konuşma

Tom yapacak önemli bir telefon konuşması olduğunu söyledi. - Tom said he had an important call to make.

Benim bir telefon konuşması yapmam gerekiyor. - I need to make a telephone call.

ad takmak
adlandırılmak
düdük
haykırmak
ad koymak
(Bilgisayar) çağırma çağrı
telefonla aramak
düşünmek

Düşünmek için zamanım yoktu. Kanaate dayalı karar almak zorundaydım. - I didn't have time to think. I had to make a judgment call.

telefon konuşması

Tom bir günde yaklaşık elli telefon konuşması yapar. - Tom makes about fifty phone calls a day.

Benim bir telefon konuşması yapmam gerekiyor. - I need to make a telephone call.

ötme (kuş)
{i} ses

Kedi yavrusuna jaguardiye seslendi. - She called the kitten Jaguar.

Biri benim adımı sesleniyordu. - Someone was calling my name.

bağırmak
farzetmek
seslenmek
alısünle arama
(by ile) geçerken uğramak
demek

Keşke bana Tom demekten vazgeçsen. - I wish you would stop calling me Tom.

Keşke bana Tom demekten vazgeçsen. - I wish you'd stop calling me Tom.

diye hitap etmek
adını vermek
{f} ara

Dün gece Bay A bugünkü toplantıya katılamayacağını söylemek için beni aradı. - Last night, Mr. A called me up to say he couldn't attend today's meeting.

İki gün içinde beni yeniden ara. - Call me again in two days.

varsaymak
bağırış
davet

Birkaç ay önce Bay Lemond'dan bir davet aldım. - A few months ago I received a call from Mr Lemond.

Erkek torunum beni davet etmek için aradı. - My grandson called to invite me over.

deklare
uğrama

Ona uğramadan önce onun evde olup olmadığından emin olsan iyi olur. - You had better make sure that he is at home, before you call on him.

Ona uğramadan önce onun evde olduğundan emin olsan iyi olur. - You had better make sure that he is at home before you call on him.

rağbet
resmi çağrı
uğramak
kısa ziyaret
çığlık
ara(mak)
{f} çağır

Bir taksi çağırdım çünkü yağmur yağıyordu. - I called a cab, because it was raining.

Başkan, askeri güçleri çağırdı. - The President called out the troops.

Ameliyat masasındaki kişinin hastanın veya yaralının ölümünü ve ölüm saatini bildirmek

Okay, we are going to call it. Thank you very much everyone, for all your efforts. Time of death 17:15.

(Askeri) Kara Kuvvetleri Alınan Dersler Merkezi (Center for Army Lessons Learned)
calling card kartvizit
{f} uyandırmak
lüzum ihtiyaç
{f} lakap takmak
{f} çağrıda bulunmak
{f} adlandırmak
talep etme
{f} telefon etmek
{f} ziyaret etmek

Her şeyden önce, Jim'i ziyaret etmek zorundayım. - First of all, I have to call on Jim.

Bir gün seni ziyaret etmek istiyorum. - I would like to call on you one of these days.

{i} ötüş
kapıdan uğrama
{f} davet etmek

Bir taraftan seni yemeğe davet etmek için, diğer taraftan sana oğlumun evleneceğini söylemek için seni aradım. - I called you, on the one hand to invite you out to eat, and on the other to tell you my son is going to get married.

Erkek torunum beni davet etmek için aradı. - My grandson called to invite me over.

Arama

Ona ya bana uğramasını ya da beni aramasını söyle. - Tell him either to call on me or to ring me up.

Uluslararası aramaları kişiden kişiye yapmak en iyisidir. - It's best to make international calls person to person.

{i} telefonda konuşma
hak iddia etme
ötüş ötme boru boru sesi
{i} ziyaret etme

Ziyaret etmeden önce sizi ararım. - I'll give you a call before I visit you.

Biz, randevusuz başkalarını ziyaret etmekten kaçınmalıyız. - We must avoid calling on others without an appointment.

{f} söylemek

Bir taraftan seni yemeğe davet etmek için, diğer taraftan sana oğlumun evleneceğini söylemek için seni aradım. - I called you, on the one hand to invite you out to eat, and on the other to tell you my son is going to get married.

Tom Mary'yi geç kalacağını söylemek için aramadığından dolayı azarladı. - Tom scolded Mary for not calling to say she'd be late.

call girl fahişe
{i} bağırma, çağırma, bağırış, haykırma: I heard a call for help. Birinin ''İmdat!'' diye bağırdığını duydum
{f} telefonda konuşmak
(out) seslenmek, çağırmak; bağırmak: Did you just call me? Bana demin seslendin mi? He called out for help. ''İmdat!'' diye bağırdı. 2
{f} dava açmak
{i} ziyaret

Nasıl olur da gece öyle geç saatte bizi ziyaret edersin? - How come you call on us so late at night?

Ben, bir gün sizi ziyaret edebilir miyim? - May I call on you some day?

{i} ihtiyaç
(Askeri) İŞARET: Bir trampet, boru veya düdük ile verilen işaret
call off
{f} iptal etmek

Ne yazık ki, oyunu iptal etmek zorunda bırakıldık, ki bunu dört gözle bekliyorduk. - To our regret, we were obliged to call off the game, which we had been looking forward to.

Biz toplantıyı iptal etmek zorundayız. - We have to call off the meeting.

call at
uğramak
call for
gerektirmek

Onun planı bir sürü para gerektirmektedir. - His plan will call for a lot of money.

call off
{f} son vermek
call an election
Seçime gitmek
call down
azarlamak
call in
telefonla görüşmek
call in
davet etmek
call in
çağırmak
call in
(yardımcı/danışman olarak) (birini) çağırmak
call off
{f} feshetmek
call off
{f} sona erdirmek
call on
{f} ziyaret etmek

Bir gün seni ziyaret etmek istiyorum. - I would like to call on you one of these days.

Her şeyden önce, Jim'i ziyaret etmek zorundayım. - First of all, I have to call on Jim.

call on
telefonla arama
call out
(askerleri, grevcileri v.b.'ni) devreye sokmak. call s.o. (a name) for birine kısaca ... demek: They call him "Memo" for short. Ona kısaca Memo diyorlar
call up
(Fiili Deyim ) 1- hatırlatmak 2- telefon etmek
call up
telefon etmek
call upon
rica etmek
call upon
hatırlat
call upon
{f} önünde söylemek
call upon
{f} başvurmak
call upon
{f} uğramak
call upon
{f} istemek
call off
{f} durdurmak
call for
icap ettirmek
call for
çağrıda bulunmak
call for
uğrayıp almak
call for help
yardım talebinde bulunmak
call for help
yardım istemek
call for help
imdat istemek
call history
(Telekom) arama geçmişi
call history
(Telekom) çağrı geçmişi
call off
(Dilbilim) saldırma emrini geri almak
call off
(Dilbilim) askıya almak
call off
yüksek sesle okumak
call off
(Dilbilim) saldırıdan vazgeçirmek
call off
(Dilbilim) durma emri vermek
call off the dogs
Başka bir kişiyi eleştirmeye veya onunla uğraşmaya son vermek

All right, you win, you can call off the dogs now - Tamam sen kazandın benimle uğraşmayı bırak artık.

call off your dogs
Başka bir kişiyi eleştirmeye veya onunla uğraşmaya son vermek

All right, you win, you can call off the dogs now - Tamam sen kazandın benimle uğraşmayı bırak artık.

call on
kısa ziyaret
call on
çağırmak
call on
çığlık
call on
(Ticaret) ödenmesini talep etmek
call on
bağırış
call on
adını vermek
call on
farz etmek
call on
deklare
call on
sesleniş
call on
rağbet
call on
çağrı

Bir kez daha çağrı yapmaya çalışalım. - Let's try to make the call once more.

call on
uğrama

Bazen sana uğramamın bir sakıncası var mı? Hayır, hiç. - Do you mind if I call on you sometime? No, not at all.

Ona ya bana uğramasını ya da beni aramasını söyle. - Tell him either to call on me or to ring me up.

call on
bağırmak
call on
ziyarette bulunmak
call on the carpet
paylamak
call out
yüksek sesle okumak
call out
(Dilbilim) haykırmak
call out
(Dilbilim) yüksek sesle konuşmak
call out
bağırmak
call out to proclaim
ünlemek
call somebody to account for
hesap sormak
call something up
hatırlatmak
call to mind
akla getirmek
call to order
toplantıyı açmak
call a halt
durdurmak
call a spade a spade
dobra dobra konuşmak
call account
apel hesabı
call as
olarak an
call aside
bir tarafa çağırmak
call at
ziyaret etmek
call attention to
dikkat çekmek

Tom kendine dikkat çekmek istemiyordu. - Tom didn't want to call attention to himself.

call attention to
dikkatini çek
call back
geri çağırmak
call back
daha sonra aramak
call back
cevabını vermek
call back
geri çağır
call box
alısün kulübesi
call boy
konakçı uşağı
call by
geçerken uğramak
call circuit
çağırma devresi
call collect
ödemeli alısünlemek
call deposits
vadesiz mevduat
call direction code
çağrı yönlendirme kodu
call fire
{i} itfaiye çağırma
call for
iste

Tom neden yardım istemedi? - Why didn't Tom call for help?

Tom Mary'nin yardım istediğini duydu. - Tom heard Mary call for help.

call for
istemek
call for
ihtiyaç duymak
call for duty
göreve çağır
call for inspection
inceleme için çağır
call for restraint
sük-nete davet etmek
call for sb
istemek
call for sb
uğrayıp almak
call for sb
gerekmek
call for tender
ihale duyurusu
call for war duty
savaş görevine çağır
call forth
ortaya çıkarmak
call forth
meydan vermek
call forth
yol açmak
call girl
fahişe
call girl
tele-kız
call house
genelev
call house
umumhane
call in
iadesini istemek
call in
yardıma çağırmak
call indicator
çağırma göstergesi
call instruction
çağırma komutu
call into question
yalancı çıkarmak
call it a day
paydos etmek

Korkarım ki paydos etmek zorunda kalacağım. - I'm afraid I'll have to call it a day.

call it quits
fit olmak
call number
çağrı numarası
call number
alısün numarası
call of nature
tuvalet ihtiyacı
call off
geri çağırmak
call off
durdur
call off
uzak tutmak
call office
alısün idaresi
call on
rica etmek
call on
uğra

Bazen sana uğramamın bir sakıncası var mı? Hayır, hiç. - Do you mind if I call on you sometime? No, not at all.

Ona ya bana uğramasını ya da beni aramasını söyle. - Tell him either to call on me or to ring me up.

call on
uğramak
call one's attention
dikkatini çekmek
call out
greve çağırmak
call out
çağır
call out
yardıma çağırmak
call sb names
-e sövüp saymak
call sb on the carpet
birine ağzının payını vermek
call sb to account
hesap sormak
call sb to account
hesap istemek
call sb up
askere çağırmak
call sb up
alısünlemek
call sb's bluff
blöfe meydan okumak
call sth off
iptal etmek
call the roll
yoklama yapmak
call to mind
hatırlamak
call to mind
hatırlatmak
call to order
sük-nete davet etmek
call to witness
tanıklığa davet etmek
call up
alısünlemek
call up
zeng vurmak
call up
hatırlatmak
call up
hatırlat
call up
askere çağırmak
call upon
ödenmesini talep etmek
call word
çağrı sözcüğü
call button
zil düğmesi
call card
arama kartı
call collect
ödemeli telefon etmek
call firewall
arama engelleme programı
call for
(deyim) Birini yada bir şeyi almak için uğramak

I called for the curse to pick up him.

call it quits
(deyim) a. bir faaliyeti bitirmek, özellikle geçici olarak: At 11 o'clock he decided to call it quits for the day and closed the book.( Saat 11'de bitirmeye karar verdi ve kitabı kapadı.)b.bir şeyi bitmiş saymak: He iş not talking to me since our last argue,so İ'm calling it quits.( Son tartışmamızdan beri benimle konuşmuyor, öyleyse bitmiş sayıyorum. )
call up
hatirlat
call upon
hatirlat
Englisch - Englisch
To contact by telephone

Why don't you call me in the morning.

A telephone conversation

I received several calls today.

To cry or shout

I can't see you. Call out to me so I can find you.

(Can we clean up() this sense?) A work shift which requires one to be available when requested (see on call)
The characteristic cry of a bird or other animal

That sound is the distinctive call of the cuckoo bird.

To demand repayment of a loan
A cry or shout

He heard a call from the other side of the room.

(reflexively: to be called) Of a person, to have as one's name; of a thing, to have as its name

A very tall building is called a skyscraper.

To announce the early extinction of a debt by prepayment, usually at a premium
To state, or invoke a rule, in many games such as bridge, craps, jacks, and so on

My partner called 2 spades.

The state of being the batsman whose role it is to call (depends on where the ball goes.)
: To shout to other fielders that he intends to take a catch (thus avoiding collisions.)
: To match or equal the amount of poker chips in the pot as the player that bet
(with an object preceded by the preposition for) To require, demand

This job calls for patience.

: To shout directions to the other batsman on whether or not they should take a run
: An option to buy stock at a specified price during or at a specified time
A beckoning or summoning

I had to yield to the call of the wild.

To request, summon, or beckon

That person is hurt, call for help!.

To name or refer to

Why don't we dispense with the formalities. Please call me Al.

To jump to (another part of a program) to perform some operation, returning to the original point on completion
To pay a social visit

We could always call on a friend.

To declare in advance

The captains call the coin toss.

A social visit

I paid a call to a dear friend of mine.

A statement of a particular state, or rule, made in many games such as bridge, craps, jacks, and so on

There was a 20 dollar bet on the table, and my call was 9.

The act of calling to the other batsman
A decision or judgement

That was a good call.

The act of jumping to a subprogram, saving the means to return to the point
To predict

He called'' twelve of the last three recessions.

If you call someone, you telephone them. Would you call me as soon as you find out? A friend of mine gave me this number to call `May I speak with Mr Coyne, please?' --- `May I ask who's calling?' = phone
{s} referring to someone or something that can be called
If you call someone or something a particular thing, you suggest they are that thing or describe them as that thing. The speech was interrupted by members of the Conservative Party, who called him a traitor She calls me lazy and selfish He called it particularly cynical to begin releasing the hostages on Christmas Day Anyone can call themselves a psychotherapist
{f} shout; cry; invite; make a telephone call; visit
If you call something, you say it in a loud voice, because you are trying to attract someone's attention. He could hear the others downstairs in different parts of the house calling his name `Boys!' she called again. Call out means the same as call. The butcher's son called out a greeting The train stopped and a porter called out, `Middlesbrough!'
{v} to name, invite, publish, susmmon, read
{n} a demand, claim, address, summons, pipe
stop or postpone because of adverse conditions, such as bad weather; "call a football game
challenge the sincerity or truthfulness of; "call the speaker on a question of fact"
If you call in sick, you telephone the place where you work to tell them you will not be coming to work because you are ill. `Shouldn't you be at work today?' --- `I called in sick.'
(sports) the decision made by an umpire or referee; "he was ejected for protesting the call" brief visit in an official or professional capacity; "the pastor's visits to his parishioners"; "a visit to a dentist"; "the salesman's call on a customer" a brief social visit; "senior professors' wives no longer make afternoon calls on newcomers" a special disposition (as if from a divine source) to pursue a particular course; "he was disappointed that he had not heard the Call" a telephone connection; "she reported several anonymous calls"; "he placed a phone call to London"; "he heard the phone ringing but didn't want to take the call" an instruction that interrupts the program being executed; "Pascal performs calls by simply giving the name of the routine to be executed" a request; "many calls for Christmas stories"; "not many calls for buggywhips" a demand especially in the phrase "the call of duty" a demand for a show of hands in a card game; "after two raises there was a call" rouse somebody from sleep with a call; "I was called at 5 A
In a metes and bounds description, the angle and distance of a given line or arc Each call is usually preceeded by the word then or thence Example: N 220 E 100' (lst call), thence N 800 E 1W (2nd call)
send a message or attempt to reach someone by radio, phone, etc ; make a signal to in order to transmit a message; "Hawaii is calling!"; "A transmitter in Samoa was heard calling"
To utter in a loud or distinct voice; often with off; as, to call, or call off, the items of an account; to call the roll of a military company
To call a game or sporting event means to cancel it, for example because of rain or bad light. We called the next game. = call off
the option to buy a given stock (or stock index or commodity future) at a given price before a given date
To make a demand, requirement, or request
make a stop in a harbour; "The ship will call in Honolulu tomorrow"
ascribe a quality to or give a name of a common noun that reflects a quality; "He called me a bastard"; "She called her children lazy and ungrateful"
consider or regard as being; "I would not call her beautiful"
An option that gives the buyer the right to a long position in the underlying futures at a specific price; the call writer (seller) may be assigned a short position in the underlying futures if the buyer exercises the call
An invitation to take charge of or serve a church as its pastor
brief visit in an official or professional capacity; "the pastor's visits to his parishioners"; "a visit to a dentist"; "the salesman's call on a customer"
An option contract that gives the buyer (holder) the right to purchase, and gives the seller (the writer) the obligation to sell a specified number of shares of the underlying stock at the given strike price on or before the expiration date of the contract
send a message or attempt to reach someone by radio, phone, etc
To state, or estimate, approximately or loosely; to characterize without strict regard to fact; as, they call the distance ten miles; he called it a full day's work
lure by imitating the characteristic call of an animal; "Call ducks"
utter a sudden loud cry; "she cried with pain when the doctor inserted the needle"; "I yelled to her from the window but she couldn't hear me"
make a demand, as for a card or a suit or a show of hands; "He called his trump"
greet, as with a prescribed form, title, or name; "He always addresses me with `Sir'"; "Call me Mister"; "She calls him by first name"
make a signal to in order to transmit a message; "Hawaii is calling!"; "A transmitter in Samoa was heard calling"
If there is little or no call for something, very few people want it to be done or provided. `Have you got just plain chocolate?' --- `No, I'm afraid there's not much call for that.' = demand
order, summon, or request for a specific duty or activity, work, role; "He was already called 4 times for jury duty"; "They called him to active military duty"
rouse somebody from sleep with a call; "I was called at 5 A M this morning"
If you call somewhere, you make a short visit there. A market researcher called at the house where he was living Andrew now came almost weekly to call. Call is also a noun. He decided to pay a call on Tommy Cummings
Vocation; employment
A whistle or pipe, used by the boatswain and his mate, to summon the sailors to duty
indicate a decision in regard to; "call balls and strikes behind the plate"
make a prediction about; tell in advance; "Call the outcome of an election"
An Option contract that gives the holder the right to buy the underlying security at a specified price for a certain, fixed period of time See also Put
a demand for a show of hands in a card game; "after two raises there was a call"
When a player matches the prior bet on the table, that action is termed the call
call 'em as one sees 'em
To candidly and honestly express an opinion or viewpoint

The pastor told his parishoners, Until the day comes where I am no longer able to preach, I'll call 'em as I see 'em when it comes to our fallen morality..

call a spade a spade
to speak the truth; to say things as they really are

Can we this quote? Maybe God just calls a spade a spade, when the president talks to God. - Bright Eyes.

call an ambulance
Use a telephone to ensure arrival of an ambulance
call back
To telephone someone again at a more convenient time
call back
Request for a second interview or audition, following a successful initial interview
call back
To request someone's return
call back
To return to a shop or residence one has previously visited
call box
A telephone box
call box
A telephone on the interstate to make phone calls in case of emergency
call center
A business location where a person can call for such things as customer service, to place an order, etc
call center
A business location where large numbers of telemarketing calls are placed
call centers
plural form of call center
call centre
Alternative spelling of call center
call centres
plural form of call centre
call collect
To make a telephone call in which the cost of the call is paid by the person receiving the call
call date
A date on which a callable bond may be redeemed before its maturity
call dates
plural form of call date
call delay
In telecommunication, the delay that occurs when a call arrives at an automatic switching device and no channel or facility is immediately available to process the call
call delay
The time between the instant a system receives a call attempt and the instant of initiation of ringing at the call receiver end instrument
call drink
A mixed drink for which one specifies (i.e., calls) the exact brand or brands of liquor to be used

Call drinks generally cost more than well drinks.

call drinks
plural form of call drink
call for
To stop at a place and ask for (someone)

I'll call for you just after midday.

call for
To necessitate, demand

This situation calls for a high degree of courage.

call for
To request, demand

The government has called for an end to hostilities in the region.

call for
To shout out in order to summon (a person)

I leant out of the back door and called for Lucy.

call for
To ask for in a loud voice

We finished the main course in short order and called for more wine.

call forth
To induce, inspire
call girl
A female prostitute, especially one who is hired by telephone
call girls
plural form of call girl
call graph
A directed graph that represents relationships between called and calling subroutines in a computer program, used in code analysis
call graphs
plural form of call graph
call history
A sorted list, derived from the above, showing those numbers called most often
call history
An itemised list of the telephone numbers called from a particular account
call in
To summon someone, especially for help or advice
call in
To withdraw something from sale or circulation
call in
To communicate with a base etc, by telephone
call it a day
To retire
call it a day
To cease the activity for the day
call it a night
To go to bed to sleep
call it a night
To cease what one has been doing for the night
call it as one sees it
To speak frankly about a given topic
call it even
To declare debts resolved or favors or other exchange equitable

Since you paid for dinner last time, I'll pay this time, and we'll call it even.

call it quits
To conclude; to quit or stop an activity, especially after applying oneself to it for a significant period of time

If you've been working so long that you're making matters worse, it might be time to call it quits and stop for the night.

call letters
Call sign
call names
To insult somebody childishly; to engage in name-calling
call number
a mark consisting of characters written on a book; used to indicate shelf location
call number
a combination of characters assigned to a library book to indicate its place on a shelf
call number
An identification number, which identifies and locates material within a library
call of nature
The bodily urge to urinate or defecate

Cook's concentration may have been broken by a call of nature a few minutes earlier, when he held up play to visit the bathroom.

call off
To recall; to cancel or call a halt to

The police called off the search for the missing boy.

call off the dogs
To ease up on after inflicting great punishment
call off the dogs
During a one-sided sports contest, to remove the first-string unit of a team from the game after dominating the opponent

Doing the opponents an obvious favor, the football coach decided to call off the dogs early after his team was up 56-0.

call on
To visit (a person); to pay a call to

I really should call on my aunt more often.

call on
To select (a student)

Mr. Rayney, Mr. Rayney,” the reporters clamored, and hands shot up. ¶ Charlotte called on the reporter from the L.A. Times, promising herself that she would lead with the OC Register reporter next time.

call on
To correct; to point out an error or untruth

The salesman persisted in quoting a rate higher than was listed, until we called him on it.

call on
To request or ask something of (a person); to select for a task

De Gaulle called on the military to break with their hierarchical superiors and on the other French citizens to distance themselves from their government.

call on the carpet
To reprimand; to censure severely or angrily
call originator
The person or machine placing a call to another subscriber on a telephone network
call out
An incidence of someone being summoned for some purpose

I had to pay for the call out of the plumber after the pipe burst.

call out
To challenge, to denounce

He was very insulting. Finally Jack called him out and shut him up.

call out
To specify, especially in detail

They call out 304 stainless steel in the drawing, but the part was made from aluminum.

call out
To yell out; to vocalize audibly; announce

You just call out my name / And you know wherever I am / I'll come running to see you again.

call out
To order into service; to summon into service

The Governor called out the National Guard.

call out
A meeting or rally held in order to find interested participants, eg. for an activity or sports team

So many people attended the basketball call out that the coach decided to form 2 teams.

call outs
plural form of call out
call premium
The amount over par value an issuer must pay to redeem a callable bond on a call date
call screening
The process of evaluating the characteristics of a telephone call before a conversation. Some methods may include:
call sign
Any combination of characters or pronounceable words, which identifies a communication facility, a command, an authority, an activity, or a unit; used primarily for establishing and maintaining communications. Also called CS. (JP 1-02 Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms.)
call sign
A combination of letters and numbers used to identify a radio or television station
call signs
plural form of call sign
call someone's bluff
To take action on the basis that another person is bluffing
call stack
A stack that stores details of the functions called by a program in sequence, so that each function can return on completion to the code that called it
call stacks
plural form of call stack
call the ball
To sight the red fresnel light that shows a pilot to be on the correct approach path
call the police
Use telephone to ensure arrival of a police officer—a member of the organisation granted the legal authority to enforce the law
call the shots
To make the decisions; to be in charge; to give orders

You may know all about glassblowing, but here in the gym I call the shots.

call them as one sees them
Alternative form of call it as one sees it
call to mind
To cause to think about; to evoke

This sort of painting calls to mind what musicians call timbre.

call to mind
To intentionally think about; to reflect upon
call to order
To formally signal the start of a meeting or function
call to prayer
A public proclamation made five times a day in Muslim societies, broadcast from the mosques, to mark out the ordained occasions for worship
call up
An order to report for military service
call up
To call on the telephone
call up
To retrieve from personal or computer memory
call up
To select e.g. to a sports squad
call ups
plural form of call up
call value
The amount that must be paid by the issuer to a bondholder to call the bond before its maturity

The 2020s sell at 104, have a good yield, but are callable in 2010 with a call value of 103.

call-by-future
An evaluation strategy in which the arguments to a function are evaluated concurrently with the function body
call-by-name
An evaluation strategy in which the arguments to a function are evaluated when the function needs to use them
call-by-need
An evaluation strategy in which the arguments to a function are evaluated the first time they are used in that function
call-by-reference
An evaluation strategy in which the arguments to a function are evaluated first, and a pointer to the result is passed to the function
call-by-value
An evaluation strategy in which the arguments to a function are evaluated first, and the result is passed into the function
call-in
Such a radio programme
call-in
In which members of the public telephone the studio and talk live to the presenter
call-in
Such a call
call-in
Such a caller
call-in show
In television or radio programming, a type of talk show in which a host and, sometimes, one or more guests converse with members of the listening or viewing audience who telephone the show while the program is being broadcast

Billed as the first and only nationwide call-in show, it invites listeners to call collect from anywhere in North America to have a heart-to-heart squawk..

call-out
Alternative spelling of call out
call-out
A caption or label
call-up
Alternative spelling of call up
Call after
Name someone after somebody else
call off
give the calls (to the dancers) for a square dance
call off the dogs
to stop criticizing or attacking another person
call off your dogs
to stop criticizing or attacking another person
call the tune
Exercise authority or be in charge
call a spade a spade
(deyim) To "call a spade a spade" is to speak honestly and directly about a topic, specifically topics that others may avoid speaking about due to their sensitivity or embarrassing nature
call dibs on something
(deyim) Claim rights/possesion on sth
calling
A strong urge to become religious
don't call us, we'll call you
A stereotypical request from a hiring organisation to a potential candidate, suggesting that the candidate will not be hired
call for
(deyim) To come or go to get (someone or something)

John called for Mary to take her to the dance.

call at
enter a harbor; "the ship called in Athens"
call at
enter a harbor; "the ship called in Athens
call attention
arouse interest, attract attention, draw notice
call attention
point out carefully and clearly
call back
A procedure for identifying a remote terminal In a call back, the host system disconnects the caller and then dials the authorized telephone number of the remote terminal to reestablish the connection Synonymous with dial back
call back
A return call from the Help Desk or Support Center to the customer in response to the customer's service request
call back
Put a Baby or Basic Pokémon card from your opponent's discard pile onto his or her Bench Put 1 damage counter on that Pokémon (You can't use this attack if your Bench is full ) Pokémon with this Power: Dark Haunter
call back
summon to return; "The ambassador was recalled to his country"; "The company called back many of the workers it had laid off during the recession"
call back
cause to be returned; "recall the defective auto tires"; "The manufacturer tried to call back the spoilt yoghurt"
call back
How often have you heard some one say "Let me call you back it will be cheaper" The Americans created a whole industry out of International Call Back Based on the fact that it is always cheaper for the USA to call anywhere in the world than it is to phone the USA from the rest of the world The magic bit is not to have to pay for the "Let me call you back it will be cheaper"
call back
phone again; return a phone call
call back
A list which denotes those who are invited back to continue participating in the event Those who do not make the "call back" have been disqualified for some reason This is usually following each series of a test
call back
If you call someone back, you telephone them again or in return for a telephone call that they have made to you. If we're not around she'll take a message and we'll call you back = ring back
call back
A security procedure for identifying a remote device When a remote device attempts to dial in, the host system disconnects the call and then dials the number associated with the authorized user in order to reestablish the connection
call back
When you go on an audition and the casting director likes your performance and wants to see you again
call back
Job where the maintenance person is called back because the asset broke again or the job wasn't finished the first time (See Rework )
call back
The user dials a number in the country which operates "call back" There is no call set-up so no charge An automatic device calls the number back and sets up the call on an international line The user then dials the number of his correspondent The call is billed at the tariff charged by the chosen foreign operator This system thus enables users to enjoy the tariffs charged in the country called
call back
A security precaution in which a user's preauthorized phone number is verified before allowing the user to connect to a network from a remote location
call back
return or repeat a telephone call; "I am busy right now--can you call back in an hour?"; "She left a message but the contractor never called back
call back
This is the ability to dial back any of the incoming calls stored in memory by pressing the cell back button However, there are a number of dialing options that can be involved which make a single button call back feature unreliable These dialing options are: 7 digit - regular local call 10 digit - long distance call Usually used between adjacent area codes especially where one code was split into two 11 Digit - This is the normal 1 + 10 long distance call As the machine cannot know which dialing option is needed, all BellSouth models with the Callback feature will have 3 Button callback This enables the user to press the appropriate button for any call
call back
return or repeat a telephone call; "I am busy right now--can you call back in an hour?"; "She left a message but the contractor never called back"
call back
recall knowledge from memory; have a recollection; "I can't remember saying any such thing"; "I can't think what her last name was"; "can you remember her phone number?"; "Do you remember that he once loved you?"; "call up memories"
call back
  [The] procedure for identifying a remote AIS terminal, whereby the host system disconnects the caller and then dials the authorized telephone number of the remote terminal to reestablish the connection   [NIS]
call back
A payroll code that identifies an employee as a nonexempt classified staff who is called back to work from standby status or otherwise at a time not previously scheduled The employee will receive call-back pay as follows
call center
A central hub for receiving calls and routing callers to the appropriate resources In healthcare, call centers (staffed, automated; outsourced or in-house) can be used to offload non-emergency callers, link consumers to educational messages, or route them to physician scheduling systems Call center technology combined with expert systems also can help attending caregivers make triage decisions for after- hours calls
call center
A place that handles both inbound and outbound calls Inbound are calls coming in from the outside, most often through toll free numbers Outbound are outgoing telemarketing calls
call center
An umbrella term that generally refers to reservations centers, help desks, information lines or customer service centers, regardless of how they are organized or what types of transactions they handle The term is being challenged by many, because calls are just one type of transaction and the word center doesnÍt accurately depict the many multi-site environments
call center
The location or facility housing a telemarketing operation
call center
telephone switchboard
call center
An office for telemarketing tasks
call center
A customer contact function that fields incoming service and help requests and may conduct outgoing marketing and telemarketing activities
call center
An operation that provides information, products, and services by telephone or electronic means Call centers may be inbound, outbound, or a combination of the two
call center
A functional area within an organization or an outsourced, separate facility that exists solely to answer inbound or place outbound telephone calls; usually a sophisticated voice operations center that provides a full range of high-volume, inbound or outbound call-handling services, including customer support, operator services, directory assistance, multilingual customer support, credit services, card services, inbound and outbound telemarketing, interactive voice response and web-based services
call center
A hub where calls are placed or received for the purposes of telemarketing, sales, customer support, or other business related activity The call center may contain a few or hundreds of agents who handle calls to relay business information It may be connected to a data network
call center
This consists of a complex of telecommunication infrastructures, computer supports and human resources organized to manage effectively and efficiently the incoming and outgoing telephone calls of a given organization The activity of a call center is performed chiefly by skilled operators who, using telephone and computer, interact with the exterior making or receiving calls to manage various services, as for example the supply of information, customer assistance, bookings and sales activity
call center
The term 'call center' generally refers to a group of individuals, normally above 10, who cater to making and attending calls to or from customers or prospective customers Normally a phone system with an ACD is an integral part of a call center This term now also includes interactions beyond the phone such as email and web chat
call center
A single site at which incoming phone calls are received and answered Typically, each call center can provide several services and is staffed by agents from one or more skill groups
call center
Any location within a company where quantities of incoming and/or outgoing calls are handled by people, telephones and computers
call center
A telecommunications facility operated by, or on behalf of, an energy services supplier to receive customer inquiries and perform telemarketing tasks
call center
A help desk where customers can communicate by telephone, fax, and e-mail
call
Favoriten