called

listen to the pronunciation of called
Englisch - Türkisch
{f} adlandır: adj.adlandırılan
denilen

Kuzey kutbu kırlangıcı denilen bir kuş duydun mu? - Have you heard of a bird called the Arctic Tern?

Bu, bazı ülkelerde bir hediye ve diğerlerinde rüşvet denilen şeydir. - This is what is called a 'present' in some countries and 'bribery' in others.

çağırılmak

Hiç kimse aptal diye çağırılmaktan hoşlanmaz. - No one likes to be called stupid.

adı verilmek
isimlendirilen
adlandırılan

Kömür sobasıyla uyumamalısınız. Çünkü karbonmonoksit olarak adlandırılan çok zehirli bir gaz içerir. Kömür sobasıyla uyumak ölümle sonuçlanabilir. - You shouldn't sleep with a coal stove on because it releases a very toxic gas called carbon monoxide. Sleeping with a coal stove running may result in death.

adlandırılmış

Dört Galile uyduları Io, Europa, Ganymede ve Callisto olarak adlandırılmıştır. - The four Galilean moons are called: Io, Europa, Ganymede and Callisto.

anılmak
adındaki

Tom, Mary'ye Jackson adındaki bir psikoloğu ziyaret etmesini söyledi. - Tom told Mary to visit a psychologist called Dr. Jackson.

Sami, Leyla adındaki bir esmere aşık oldu. - Sami fell in love with a brunette called Layla.

namında
adlanan
{f} çağır

Tom Mary için bir taksi çağırdı. - Tom called a cab for Mary.

Başkan, askeri güçleri çağırdı. - The President called out the troops.

adlandır

Onlar Greeley'i bir aptal ve bir hain olarak adlandırdı. - They called Greeley a fool and a traitor.

O kendini Japonya'nın bir Edison'ı olarak adlandırdı. - He called himself an Edison of Japan.

adlı

Mary Gizli aşk adlı kompozisyonu için bir ödül aldı. - Mary received an award for her composition called Secret love.

Dr. Sagan miyelodisplazi adlı ender bir kemik iliği hastalığından muzdaripti. - Dr. Sagan suffered from a rare bone marrow disease called myelodysplasia.

{f} çağır: adj.isimlendir
(Kanun) talep edilmiş
diye

Siz dışarıdayken Bay West diye biri aradı. - A Mr. West called while you were out.

Tom Mary'ye yalancı diye bağırdı. - Tom called Mary a liar.

denmek
call
aramak

Sadece seni aramak ve geç kalacağımı bildirmek istedim. - I just wanted to call you and let you know I'd be late.

Tom Mary'yi aramak için uğraşmaya devam etti, ama o hiçbir zaman telefonuna cevap vermedi. - Tom kept trying to call Mary, but she never answered her phone.

call
çağırmak

Asansörü çağırmak için tuşa bas. - To call the elevator, push the button.

Toplantıya çağırmak istiyorum. - I'd like to call a meeting.

call
{i} çağrı

Bebek Tom olarak çağrılıyor. - The baby is called Tom.

Rastgele cümlelerde neden insanlar her zaman Tom olarak çağrılıyor? - Why are people always called Tom in random sentences?

called as
adı verilen
called by
(Bilgisayar) arayan
called up
(Askeri) askere çağrılmak
called back
geri çağırdı
called me
beni aradı
called of
denir
called strike
denilen grev
called up
(Askeri) (TO BE) Askere çağrılmak
call
{f} aramak (telefon)
call
{i} çağırma

Bir taksi çağırmamı ister misiniz? - Would you like me to call a taxi?

Tom bir doktor çağırmalı. - Tom needs to call a doctor.

call
{i} seslenme

Kimse bana böyle seslenmez. - Nobody calls me that.

Kral, bana çocuğun olarak seslenmeyi kes. Tanrı aşkına ben otuz iki yaşındayım! - King, stop calling me your boy. I'm thirty-two, for God's sake!

call
adlandırmak
call
bağırmak
call
söylemek

Tom geç kalacağını Mary'ye söylemek için aradı. - Tom called to tell Mary that he'd be late.

Dün gece Bay A bugünkü toplantıya katılamayacağını söylemek için beni aradı. - Last night, Mr. A called me up to say he couldn't attend today's meeting.

call
davet etmek

Bir taraftan seni yemeğe davet etmek için, diğer taraftan sana oğlumun evleneceğini söylemek için seni aradım. - I called you, on the one hand to invite you out to eat, and on the other to tell you my son is going to get married.

Erkek torunum beni davet etmek için aradı. - My grandson called to invite me over.

call
dava açmak
call
seslenmek
call
ziyaret etme

Her şeyden önce, Jim'i ziyaret etmek zorundayım. - First of all, I have to call on Jim.

Geçen Pazar onu ziyaret etmeye niyetlendim. - I had intended to call on her last Sunday.

call
çağrıda bulunmak
be called
denmek
call
ötme (kuş)
call
konuşma

Tom yapacak önemli bir telefon konuşması olduğunu söyledi. - Tom said he had an important call to make.

Tom Mary'den telefonunda hiç şehirlerarası konuşma yapmamasını rica etti. - Tom asked Mary not to make any long-distance calls on his phone.

call
adlandırılmak
call
istem

Tom Mary'yi işten eve giderken onun biraz ekmek almasını isteyip istemediğini sormak için aradı. - Tom called Mary to ask her whether she wanted him to buy some bread on his way home from work.

Bu Birleşmiş Milletler kararı İsrail'in silahlı güçlerinin son çatışmalarda işgal edilen bölgelerden çekilmesini istemektedir. - This United Nations resolution calls for the withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict.

call
telefonla aramak
call
anmak
call
celp etmek
call
telefon etme
call
isim koymak
call
iddia etmek
call
telefon

Bu akşam telefon etmez. - She won't call this evening.

Ona özür dilemek için Susan'ı aradım fakat o, telefonu yüzüme kapadı. - I called Susan to apologize to her, but she hung up on me.

call
(Bilgisayar) arama telefon
call
telefon açmak
call
diye hitap etmek
call
demek

Keşke bana Tom demekten vazgeçsen. - I wish you would stop calling me Tom.

Keşke bana Tom demekten vazgeçsen. - I wish you'd stop calling me Tom.

call
(Bilgisayar) çağrı yap

Bir çağrı yapmak istiyorum. - I'd like to make a call.

Tom başparmağıyla cep telefonun açtı ve bir çağrı yaptı. - Tom flipped open his cell phone and made a call.

call
saymak
call
aramak telefon
call
ad koymak
call
düşünmek

Düşünmek için zamanım yoktu. Kanaate dayalı karar almak zorundaydım. - I didn't have time to think. I had to make a judgment call.

call
ad takmak
call
telefon konuşması

Tom bir günde yaklaşık elli telefon konuşması yapar. - Tom makes about fifty phone calls a day.

Bir telefon konuşması yapacağım. - I'll make a phone call.

call
(Bilgisayar) çağırma çağrı
call
haykırmak
call
(Ticaret) satın alma hakkı
call
düdük
call
talep

O kazançlarla ilgili vergi talep etti. - He called for a tax on earnings.

call
ziyaret

Ben bazen onu ziyaret ederim. - I call on him sometimes.

Sanırım onu ziyaret etsen iyi olur. - I think you had better call on him.

call
ziyaret etmek

Her şeyden önce, Jim'i ziyaret etmek zorundayım. - First of all, I have to call on Jim.

Bir gün seni ziyaret etmek istiyorum. - I would like to call on you one of these days.

call
{i} ses

Kedi yavrusuna jaguardiye seslendi. - She called the kitten Jaguar.

Biri benim adımı sesleniyordu. - Someone was calling my name.

call
(by ile) geçerken uğramak
call
uğramak
call
farzetmek
call
alısünle arama
call
{f} ara

İki gün içinde beni yeniden ara. - Call me again in two days.

Dün gece Bay A bugünkü toplantıya katılamayacağını söylemek için beni aradı. - Last night, Mr. A called me up to say he couldn't attend today's meeting.

call
varsaymak
call
deklare
call
adını vermek
call
uğrama

Ona uğramadan önce onun evde olup olmadığından emin olsan iyi olur. - You had better make sure that he is at home, before you call on him.

Ona uğramadan önce onun evde olduğundan emin olsan iyi olur. - You had better make sure that he is at home before you call on him.

call
sesleniş
call
resmi çağrı
call
kısa ziyaret
call
davet

Onu davet etmeliydin. - You should've called her.

Her üye davet edildi. - Each member was called upon.

so called
sözümona
so called
sözde
Call
arayiz
Call
araye
be called after
-ın adıyla çağrılmak, -ın adını taşımak
call
çağırır
call
görüşmeyi
call
ara(mak)
call
Ameliyat masasındaki kişinin hastanın veya yaralının ölümünü ve ölüm saatini bildirmek

Okay, we are going to call it. Thank you very much everyone, for all your efforts. Time of death 17:15.

call
{f} çağır

Seni patronum diye çağıracağım. - I'll call you my boss.

Başkan, askeri güçleri çağırdı. - The President called out the troops.

close called
yakın olarak
contacted, called, phoned
Temas denilen aradı
is called
denir
nh2; called also xanthogen amide
NH2, aynı zamanda xanthogen amid denir
the so called
sözde
to be called
çağrılacak
were called
çağrıldı
CALL
(Askeri) Kara Kuvvetleri Alınan Dersler Merkezi (Center for Army Lessons Learned)
Naval Air Systems Command (Also called NAVAIR)
(Askeri) Deniz Kuvvetleri Hava Sistemleri Komutanlığı (NAVAIR olarakta adlandırılır)
be called for an interview
mülakata çağrılmak
call
telefonda konuşmak
call
Arama

Ona ya bana uğramasını ya da beni aramasını söyle. - Tell him either to call on me or to ring me up.

İtalya'yı arama için ülke kodu 39'dur. - The country code for calling Italy is 39.

call
{i} bağırma, çağırma, bağırış, haykırma: I heard a call for help. Birinin ''İmdat!'' diye bağırdığını duydum
call
call girl fahişe
call
{f} telefon etmek
call
rağbet
call
hak iddia etme
call
{i} telefonda konuşma
call
kapıdan uğrama
call
{f} 1. (out) seslenmek, çağırmak; bağırmak: Did you just call me? Bana demin seslendin mi? He called out for help. ''İmdat!'' diye bağırdı. 2
call
{i} ötüş
call
çığlık
call
ötüş ötme boru boru sesi
call
uyandırmak
call
(out) seslenmek, çağırmak; bağırmak: Did you just call me? Bana demin seslendin mi? He called out for help. ''İmdat!'' diye bağırdı. 2
call
lakap takmak
call
ihtiyaç
call
bağırış
call
calling card kartvizit
call
lüzum ihtiyaç
call
talep etme
call
(Askeri) İŞARET: Bir trampet, boru veya düdük ile verilen işaret
i'll say that you called
aradığınızı söylerim
who called the police
polisi kim aradı
Englisch - Englisch
Another term for "exercised" when the option is a call The writer of a call must deliver the indicated underlying when the option is exercised or called
given or having a specified name; "they called his name Jesus"; "forces which Empedocles called `love' and `hate'"; "an actor named Harold Lloyd"; "a building in Cardiff named the Temple of Peace"
Another term for "exercised" when the option is a call The writer of a call must deliver the indicated underlying commodity when the option is exercised or called
given or having a specified name; "they called his name Jesus"; "forces
which Empedocles called `love' and `hate'"; "an actor named Harold Lloyd"; "a building in Cardiff named the Temple of Peace
known or spoken of as; "though she is named Katherine, she is called Kitty"
past of call
known or spoken of as; "though she is named Katherine, she is called Kitty" given or having a specified name; "they called his name Jesus"; "forces
called in
Simple past tense and past participle of call in
called off
Simple past tense and past participle of call off
called out
Simple past tense and past participle of call out
called to mind
Simple past tense and past participle of call to mind
called to order
Simple past tense and past participle of call to order
called to the bar
licensed to argue cases in a superior court
called up
Simple past tense and past participle of call up
called a meeting
arranged a meeting, set a meeting, organized a meeting
called a spade a spade
speak honestly, say what one truly feels, speak openly
called for
appropriate or even needed in the circumstances; "a change is in order"
called him
summoned him; nicknamed him
called him to order
commanded him into proper conduct, commanded him to follow rules of behavior
called into question
cast doubt; placed in question, raised concerns about -
called it a day
finished the day, stopped working, went home, went to bed
called strike
A pitch judged by the umpire to be a strike and not swung at by the batter
called-up
mobilized, conscripted, summoned for military service; invited, summoned, called by telephone
call
: An option to buy stock at a specified price during or at a specified time
call
A telephone conversation

I received several calls today.

call
To state, or invoke a rule, in many games such as bridge, craps, jacks, and so on

My partner called 2 spades.

call
To demand repayment of a loan
call
: To shout to other fielders that he intends to take a catch (thus avoiding collisions.)
call
The characteristic cry of a bird or other animal

That sound is the distinctive call of the cuckoo bird.

call
To contact by telephone

Why don't you call me in the morning.

call
To name or refer to

Why don't we dispense with the formalities. Please call me Al.

call
The state of being the batsman whose role it is to call (depends on where the ball goes.)
call
To predict

He called'' twelve of the last three recessions.

call
To pay a social visit

We could always call on a friend.

call
(with an object preceded by the preposition for) To require, demand

This job calls for patience.

call
A decision or judgement

That was a good call.

call
: To shout directions to the other batsman on whether or not they should take a run
call
: To match or equal the amount of poker chips in the pot as the player that bet
call
(reflexively: to be called) Of a person, to have as one's name; of a thing, to have as its name

A very tall building is called a skyscraper.

call
A cry or shout

He heard a call from the other side of the room.

call
(Can we clean up() this sense?) A work shift which requires one to be available when requested (see on call)
call
To jump to (another part of a program) to perform some operation, returning to the original point on completion
call
To declare in advance

The captains call the coin toss.

call
To request, summon, or beckon

That person is hurt, call for help!.

call
To announce the early extinction of a debt by prepayment, usually at a premium
call
To cry or shout

I can't see you. Call out to me so I can find you.

call
A beckoning or summoning

I had to yield to the call of the wild.

flat called
Simple past tense and past participle of flat call
so-called
Same as above, without the negative connotation

The so-called Ising model.

so-called
So named; called by such a name, with a very strong connotation that the item is not worthy of that name
call
{s} referring to someone or something that can be called
call
{f} shout; cry; invite; make a telephone call; visit
call
If you call someone, you telephone them. Would you call me as soon as you find out? A friend of mine gave me this number to call `May I speak with Mr Coyne, please?' --- `May I ask who's calling?' = phone
call
If you call someone or something a particular thing, you suggest they are that thing or describe them as that thing. The speech was interrupted by members of the Conservative Party, who called him a traitor She calls me lazy and selfish He called it particularly cynical to begin releasing the hostages on Christmas Day Anyone can call themselves a psychotherapist
call
If you call something, you say it in a loud voice, because you are trying to attract someone's attention. He could hear the others downstairs in different parts of the house calling his name `Boys!' she called again. Call out means the same as call. The butcher's son called out a greeting The train stopped and a porter called out, `Middlesbrough!'
call
{v} to name, invite, publish, susmmon, read
call
{n} a demand, claim, address, summons, pipe
I am not called
my name is not -
be called to the bar
receive authorization from the Bar Association to work as a lawyer
call
challenge the sincerity or truthfulness of; "call the speaker on a question of fact"
call
In a metes and bounds description, the angle and distance of a given line or arc Each call is usually preceeded by the word then or thence Example: N 220 E 100' (lst call), thence N 800 E 1W (2nd call)
call
Actions taken to pay the principal amount prior to the stated maturity date, in accordance with the provisions for "call" stated in the proceedings and the securities Another term for call provisions is redemption provisions
call
To call a game or sporting event means to cancel it, for example because of rain or bad light. We called the next game. = call off
call
{i} cry; telephone conversation; visit; ring; invitation; claim; need
call
A requirement or appeal arising from the circumstances of the case; a moral requirement or appeal
call
(sports) the decision made by an umpire or referee; "he was ejected for protesting the call" brief visit in an official or professional capacity; "the pastor's visits to his parishioners"; "a visit to a dentist"; "the salesman's call on a customer" a brief social visit; "senior professors' wives no longer make afternoon calls on newcomers" a special disposition (as if from a divine source) to pursue a particular course; "he was disappointed that he had not heard the Call" a telephone connection; "she reported several anonymous calls"; "he placed a phone call to London"; "he heard the phone ringing but didn't want to take the call" an instruction that interrupts the program being executed; "Pascal performs calls by simply giving the name of the routine to be executed" a request; "many calls for Christmas stories"; "not many calls for buggywhips" a demand especially in the phrase "the call of duty" a demand for a show of hands in a card game; "after two raises there was a call" rouse somebody from sleep with a call; "I was called at 5 A
call
stop or postpone because of adverse conditions, such as bad weather; "call a football game
call
utter a sudden loud cry; "she cried with pain when the doctor inserted the needle"; "I yelled to her from the window but she couldn't hear me"
call
To rouse from sleep; to awaken
call
If you call in sick, you telephone the place where you work to tell them you will not be coming to work because you are ill. `Shouldn't you be at work today?' --- `I called in sick.'
call
order, request, or command to come; "She was called into the director's office"; "Call the police!"
call
To make a demand, requirement, or request
call
lure by imitating the characteristic call of an animal; "Call ducks"
call
a demand especially in the phrase "the call of duty"
call
To command or request to come or be present; to summon; as, to call a servant
call
A statement of a particular state, or rule, made in many games such as bridge, craps, jacks, and so on
call
If there is little or no call for something, very few people want it to be done or provided. `Have you got just plain chocolate?' --- `No, I'm afraid there's not much call for that.' = demand
call
aven
call
send a message or attempt to reach someone by radio, phone, etc ; make a signal to in order to transmit a message; "Hawaii is calling!"; "A transmitter in Samoa was heard calling"
call
make a demand, as for a card or a suit or a show of hands; "He called his trump"
call
To regard or characterize as of a certain kind; to denominate; to designate
call
a demand by a broker that a customer deposit enough to bring his margin up to the minimum requirement
call
greet, as with a prescribed form, title, or name; "He always addresses me with `Sir'"; "Call me Mister"; "She calls him by first name"
call
A whistle or pipe, used by the boatswain and his mate, to summon the sailors to duty
call
If you call somewhere, you make a short visit there. A market researcher called at the house where he was living Andrew now came almost weekly to call. Call is also a noun. He decided to pay a call on Tommy Cummings
call
To utter in a loud or distinct voice; often with off; as, to call, or call off, the items of an account; to call the roll of a military company
call
get or try to get into communication (with someone) by telephone; "I tried to call you all night"; "Take two aspirin and call me in the morning"
call
make a signal to in order to transmit a message; "Hawaii is calling!"; "A transmitter in Samoa was heard calling"
call
order, summon, or request for a specific duty or activity, work, role; "He was already called 4 times for jury duty"; "They called him to active military duty"
call
To speak in loud voice; to cry out; to address by name; sometimes with to
call
rouse somebody from sleep with a call; "I was called at 5 A M this morning"
call
Vocation; employment
call
indicate a decision in regard to; "call balls and strikes behind the plate"
call
make a prediction about; tell in advance; "Call the outcome of an election"
call
An Option contract that gives the holder the right to buy the underlying security at a specified price for a certain, fixed period of time See also Put
call
a demand for a show of hands in a card game; "after two raises there was a call"
call
When a player matches the prior bet on the table, that action is termed the call
call
order or request or give a command for; "The unions called a general strike for Sunday"
call
To show or disclose the class, character, or nationality of
call
A contract to buy stock (See w: stock_option for further reading); compare put
call
To call is to match the current bet If there has been a bet of $10 and a raise of $10 then it costs $20 to call Calling is the cheapest (and the most passive) way to remain in a hand See also cold call, flat call, and it
call
the option to buy a given stock (or stock index or commodity future) at a given price before a given date
call
brief visit in an official or professional capacity; "the pastor's visits to his parishioners"; "a visit to a dentist"; "the salesman's call on a customer"
call
make a stop in a harbour; "The ship will call in Honolulu tomorrow"
call
The issuer's right to redeem a bond or preferred share before it matures A bond will usually be called when interest rates fall so significantly that the issuer can save money by floating new bonds at lower rates The first date when an issuer may call a bond is specified in the bond's prospectus See "How Bonds Behave " BACK TO TOP
call
An option contract giving the owner the right (but not the obligation) to buy shares of stock at a predetermined price (called a strike price) on or before the expiration date of the contract
call
assign a specified, proper name to; "They named their son David"; "The new school was named after the famous Civil Rights leader"
call
make a signal to in order to transmit a message; "Hawaii is calling!"; "A transmitter in Samoa was heard calling" read aloud to check for omissions or absentees; "Call roll" indicate a decision in regard to; "call balls and strikes behind the plate" give the calls (to the dancers) for a square dance demand payment of (a loan); "Call a loan" call a meeting; invite or command to meet; "The Wannsee Conference was called to discuss the `Final Solution'"; "The new dean calls meetings every week" make a stop in a harbour; "The ship will call in Honolulu tomorrow" stop or postpone because of adverse conditions, such as bad weather; "call a football game
call
To transfer program execution to some section of code (usually a subroutine) while saving the necessary information to allow execution to resume at the calling point when the called section has completed execution When a subroutine call occurs, one or more values (known as arguments or parameters) are often passed to the subroutine, which can then use and sometimes modify these values
call
demand payment of (a loan); "Call a loan"
call
disapproval If you say that there is no call for someone to behave in a particular way, you are criticizing their behaviour, usually because you think it is rude. There was no call for him to single you out from all the others. = there is no need for
call
(sports) the decision made by an umpire or referee; "he was ejected for protesting the call"
call
See Assessment, 4
call
rouse somebody from sleep with a call; "I was called at 5 A
call
utter a characteristic note or cry; "bluejays called to one another"
call
the actions taken to pay the principal amount of the bonds prior to the stated maturity date, in accordance with the provisions for "call" stated in the proceedings and the bonds
call
The act of calling; usually with the voice, but often otherwise, as by signs, the sound of some instrument, or by writing; a summons; an entreaty; an invitation; as, a call for help; the bugle's call
call
If there is a call for something, someone demands that it should happen. There have been calls for a new kind of security arrangement Almost all workers heeded a call by the trade unions to stay at home for the duration of the strike
call
A signal, as on a drum, bugle, trumpet, or pipe, to summon soldiers or sailors to duty
call
If you call someone or something by a particular name or title, you give them that name or title. `Doctor' --- `Will you please call me Sarah?' Everybody called each other by their surnames. + called called There are two men called Buckley at the Home Office. a device called an optical amplifier
call
this morning" consider or regard as being; "I would not call her beautiful" challenge the sincerity or truthfulness of; "call the speaker on a question of fact" utter in a loud voice or announce; "He called my name"; "The auctioneer called the bids" order, summon, or request for a specific duty or activity, work, role; "He was already called 4 times for jury duty"; "They called him to active military duty" order or request or give a command for; "The unions called a general strike for Sunday" lure by imitating the characteristic call of an animal; "Call ducks" get or try to get into communication (with someone) by telephone; "I tried to call you all night"; "Take two aspirin and call me in the morning" order, request, or command to come; "She was called into the director's office"; "Call the police!" declare in the capacity of an umpire or referee; "call a runner out" challenge (somebody) to make good on a statement; charge with or censure for an offense; "He deserves to be called on that" require the presentation of for redemption before maturation; "Call a bond" ascribe a quality to or give a name of a common noun that reflects a quality; "He called me a bastard"; "She called her children lazy and ungrateful" utter a characteristic note or cry; "bluejays called to one another" send a message or attempt to reach someone by radio, phone, etc
call
ascribe a quality to or give a name of a common noun that reflects a quality; "He called me a bastard"; "She called her children lazy and ungrateful"
call
A social visit
call
a brief social visit; "senior professors' wives no longer make afternoon calls on newcomers"
call
If someone is called before a court or committee, they are ordered to appear there, usually to give evidence. The child waited two hours before she was called to give evidence I was called as an expert witness. = summon
call
give the calls (to the dancers) for a square dance demand payment of (a loan); "Call a loan"
call
read aloud to check for omissions or absentees; "Call roll"
call
To summon to the discharge of a particular duty; to designate for an office, or employment, especially of a religious character; often used of a divine summons; as, to be called to the ministry; sometimes, to invite; as, to call a minister to be the pastor of a church
call
The cry of a bird; also a noise or cry in imitation of a bird; or a pipe to call birds by imitating their note or cry
call
An option to buy a commodity, security or futures contract at a specified price any time between now and the expiration date of the option contract
call
an instruction that interrupts the program being executed; "Pascal performs calls by simply giving the name of the routine to be executed"
call
a loud utterance; often in protest or opposition; "the speaker was interrupted by loud cries from the rear of the audience"
call
If someone in authority calls something such as a meeting, rehearsal, or election, they arrange for it to take place at a particular time. The Committee decided to call a meeting of the All India Congress The RSC was calling a press conference to announce the theatre's closure
call
on the land
call
this morning"
call
An option which gives the buyer the right but not the obligation to buy an underlying asset (commodity futures contract, stocks, etc ) at an agreed upon price (strike price) within a specified period of time
call
When you make a telephone call, you telephone someone. I made a phone call to the United States to talk to a friend I've had hundreds of calls from other victims
call
a request; "many calls for Christmas stories"; "not many calls for buggywhips"
call
If someone is on call, they are ready to go to work at any time if they are needed, especially if there is an emergency. In theory I'm on call day and night. a doctor on call
call
NUMBER - The number given to each book acquired by the Libraries Every book has a unique call number, much like every house in a city has its own address The first portion of the call number (one or two letters followed by a few numerals) is the "name" of the "street;’ the second portion (following the period) is the "house number " Example: PR 6023 L47 H6
call
require the presentation of for redemption before maturation; "Call a bond"
call
An option contract that gives the holder the right to buy the underlying security at a specified price for a certain fixed period of time
call
An option contract under which the holder (buyer) has the right to purchase the number of shares of the underlying security that is covered by the contract at a fixed price for a fixed period of time The call option buyer pays the call option seller (writer) a fee called a premium It also obligates the seller (writer), if the buyer exercises, to sell the underlying security that it covered by the contract at a fixed price for a fixed period of time
call
A short visit; as, to make a call on a neighbor; also, the daily coming of a tradesman to solicit orders
call
To make a brief visit; also, to stop at some place designated, as for orders
call
stop or postpone because of adverse conditions, such as bad weather; "call a football game"
call
pay a brief visit; "The mayor likes to call on some of the prominent citizens"
call
A reference to, or statement of, an object, course, distance, or other matter of description in a survey or grant requiring or calling for a corresponding object, etc
call
To invoke; to appeal to
call
A negotiable instrument that gives the holder the right to buy shares of common stock at a stated price on or before some future date; The right that some bond investors have to redeem a bond at stated times prior to maturity for a stated price, typically exercised when interest rates fall Call represents a risk for bondholders, compensated by extra yield, which may or may not be adequate compensation With the opposite of a call, a put, the bondholder has the option to sell the bond back to the issuer at a stated price, and so putable bonds usually yield less than the prevailing market rate
call
challenge (somebody) to make good on a statement; charge with or censure for an offense; "He deserves to be called on that"
call
The call of a particular bird or animal is the characteristic sound that it makes. a wide range of animal noises and bird calls. see also calling, so-called
call
Something from God that shouldn't be transferred, put on hold or disconnected And even if it sounds like there's static on the line, remember that whether we are called to a place, a people, or a task; we all are called to use our gifts to serve the King
call
Options are derivative securities that give the holder the right to buy (call) or sell (Puts and Calls) a specified amount of the underlying security at a specific "strike price" and within a specified timeframe The purchaser hopes that the stock price will go up (if he buys a call) or down (if he buys a put) by an amount sufficiently above or below the strike price to provide a profit when the option is exercised If the stock price holds steady or moves in the opposite direction, the price paid for the option is lost entirely There are several other types of options available to the public but these are basically combinations of puts and calls Individuals may write (sell) as well as purchase options Options on stock indexes, futures, and debt instruments also exist
call
A divine vocation or summons
call
The call of something such as a place is the way it attracts or interests you strongly. = pull, lure
call
To state, or estimate, approximately or loosely; to characterize without strict regard to fact; as, they call the distance ten miles; he called it a full day's work
call
The act of calling to the other batsman
call
send a message or attempt to reach someone by radio, phone, etc
call
An option contract that gives the buyer (holder) the right to purchase, and gives the seller (the writer) the obligation to sell a specified number of shares of the underlying stock at the given strike price on or before the expiration date of the contract
call
The act of jumping to a subprogram, saving the means to return to the point
call
An invitation to take charge of or serve a church as its pastor
call
An option that gives the buyer the right to a long position in the underlying futures at a specific price; the call writer (seller) may be assigned a short position in the underlying futures if the buyer exercises the call
call
consider or regard as being; "I would not call her beautiful"
call
The characteristic cry of a bird
call
To invite or command to meet; to convoke; often with together; as, the President called Congress together; to appoint and summon; as, to call a meeting of the Board of Aldermen
call
to call someone's bluff: see bluff to call it a day: see day to call a halt: see halt to call something to mind: see mind call of nature: see nature to call something your own: see own to call something into question: see question to call it quits: see quit to call a spade a spade: see spade to call the tune: see tune too close to call: see close. computer-assisted language learning the use of computers to help people learn foreign languages
call
a special disposition (as if from a divine source) to pursue a particular course; "he was disappointed that he had not heard the Call"
call
If you call someone, you ask them to come to you by shouting to them. She called her young son: `Here, Stephen, come and look at this!' He called me over the Tannoy
call
the characteristic sound produced by a bird; "a bird will not learn its song unless it hears it at an early age"
call
Bonds: The right to redeem outstanding bonds before their scheduled maturity Options: The right to buy a specific number of shares at a specified price by a fixed date (See put)
call
The privilege to demand the delivery of stock, grain, or any commodity, at a fixed, price, at or within a certain time agreed on
call
a telephone connection; "she reported several anonymous calls"; "he placed a phone call to London"; "he heard the phone ringing but didn't want to take the call"
call
A note blown on the horn to encourage the hounds
call
An overnight duty in the hospital
call
v t , n 1 v t (a function with arguments) to cause the code represented by that function to be executed in an environment where bindings for the values of its parameters have been established based on the arguments {"Calling the function + with the arguments 5 and 1 yields a value of 6 "} 2 n a situation in which a function is called
call
If you call someone such as a doctor or the police, you ask them to come to you, usually by telephoning them. He screamed for his wife to call an ambulance One night he was called to see a woman with tuberculosis
call
To give name to; to name; to address, or speak of, by a specifed name
call
utter in a loud voice or announce; "He called my name"; "The auctioneer called the bids"
call
A contract that gives the right but not the obligation to buy a commodity, security or futures contract at a specified price   There are two types of options: a European is executable only at the expiration date of the option; an American option is executable anytime between now and the expiration date of the option contract
call
give the calls (to the dancers) for a square dance
call
When a train, bus, or ship calls somewhere, it stops there for a short time to allow people to get on or off. The steamer calls at several ports along the way
call
declare in the capacity of an umpire or referee; "call a runner out"
call
(1) A period at the opening and the close of some futures markets in which the price for each futures contract is established by auction; (2) Buyer's Call generally applies to cotton, also called "call sale " A purchase of a specified quantity of a specific grade of a commodity at a fixed number of points above or below a specified delivery month futures price with the buyer allowed a period of time to fix the price either by purchasing a future for the account of the seller or telling the seller when he wishes to fix the price; (3) Seller's Call, also called "call purchase," is the same as the buyer's call except that the seller has the right to determine the time to fix the price; (4) option contract giving the buyer the right but not the obligation to purchase the commodity or to enter into a long futures position; and (5) the requirement that a financial instrument be returned to the issuer prior to maturity, with principal and accrued interest paid off upon return
call
call a meeting; invite or command to meet; "The Wannsee Conference was called to discuss the `Final Solution'"; "The new dean calls meetings every week"
call
An association between two or more users or between a user and a network entity that is established by the use of network capabilities This association may have zero or more connections
so-called
You use so-called to indicate that something is generally referred to by the name that you are about to use. a summit of the world's seven leading market economies, the so-called G-7
so-called
You use so-called to indicate that you think a word or expression used to describe someone or something is in fact wrong. These are the facts that explode their so-called economic miracle
so-called
inaccurately or questionably designated as such; who is called, known as
so-called
doubtful or suspect; "these so-called experts are no help"
was called for an interview
was invited to come in for an interview
was called to order
was reprimanded and warned
was called to the colors
was summoned to the flag, was required to report to the army, was requested to go to military service
called
Favoriten