sequence

listen to the pronunciation of sequence
İngilizce - Türkçe
sıra

Yakınsak bir sıra sınırlandırılmıştır. - A convergent sequence is bounded.

Genler DNA'nın belirli bir sıralanmasından oluşur. - Genes consist of a specific sequence of DNA.

dizi

Hiç kimse olaylar dizisini hatırlayamadı. - Nobody could remember the sequence of events.

Fibonacci dizisinin doğada çok örneği vardır. - There are many examples of the Fibonacci sequence in nature.

silsile
birbiri ardından gelme
{i} bölüm
{i} art arda sıralama
Sıklık
artardalık
diziliş
sıralamak
(Bilgisayar) sıra numarası
(Kimya) sıralı
(Ticaret) art arda gelme
ardışım
ardıştırmak
ardışık
ardışlık
zincirleme gitme
ardıllık
düzen
ard arda geliş
seri
zincir
i. ardışıklık; ardıllık, bir birini izleme; sıra, düzen; seri; sonuç, etki
(Askeri) SIRA: Kriptografide; devamlı olarak kullanılan sembollerin (harfler, rakamlar vs.) sıralanmış terkibi. Özellikle, sıra takip eden bir şifre alfabesi unsurunun cüzi; bir sıra takip eden bir şifre karesinin bir satırında, sütununda veya köşegenindeki sembolleri; bir sıra takip eden şifre anahtarı harfleri veya rakamları
{i} yinelenen melodi
{i} sekans
{i} gidiş
(Mukavele) ardışıklık; bir birini izleme; sıra, düzen
{i} ardışıklık, birbiri ardından gelme, birbirini izleme
bir birini izleme
dizi,v.sırala: n.sıra
sahne/dizi/sıra
{i} mantıklılık
ardışıklık
zincirleme
(Bilgisayar) dizge
(Gıda) dizin
netice
kesit
sıralama
sıralanım
sequence #
(Bilgisayar) sıra numarası
sequence analysis
(Pisikoloji, Ruhbilim) ardışıklık analizi
sequence control
ardışık kontrol
sequence effect
(Pisikoloji, Ruhbilim) sıra etkisi
sequence name
(Bilgisayar) sıralama adı
sequence number
(Bilgisayar) diziliş numarası
sequence number
ardışım sayısı
sequence of actions
(Bilgisayar) işlem sırası
sequence of actions
(Bilgisayar) işlem dizisi
sequence of events
olaylar silsilesi
sequence of layers
tabakalaşma
sequence of layers
tabaka dizisi
sequence of strata
tabakalaşma
sequence of strata
tabaka dizisi
sequence of tenses
(Dilbilim) zaman uyumu
sequence of words
(Dilbilim) sözcükler katarı
sequence preference
(Pisikoloji, Ruhbilim) sıralama tercihi
sequence space
(Matematik) dizi uzayı
sequence spaces
ardışık uzaylar
sequence table
(Tıp) ardışıklık tablosu
sequence valves
(Askeri) sıralı supaplar
sequence valves
(Askeri) sıralı valfler
sequence check
sıra denetimi
sequence counter
sıra sayacı
sequence of tenses
zamanların uyumu
sequence register
sıra yazmacı
sequence checking routine
siralanim denetim yordamı
sequence control register
sıra denetim yazmacı
sequence error
siralanim hatası
sequence of indices
endeksleri sıralaması
sequence plan
Ardıllık/ardışıklık planı
sequence check
sıralansın denetimi
sequence check
dizi denetimi
sequence circuit
(Askeri) sıralama devresi
sequence circuit
(Askeri) SIRALAMA DEVRESİ: Bir mayın harbinde, önceden saptanmış atış tanziminin etkisi ile önceden sıralanmış harekete, geçirme gerektiren devre
sequence error
sıralanım hatası
sequence field
Sıra numarası alanı
sequence identifier
Sıra numarası tanıtıcısı
sequence item
Sıra öğesi
sequence name
Sıra adı
sequence value
Sıra değeri
in sequence
sırayla
sequencing
sıralama
sequencer
(Askeri) SIRALAYICI, OLAY SIRALAYICI: Bir seri olayı gösterecek ve olaylar birbirini belirli bir sıra dahilinde takip edecek şekilde ayarlanabilir, mekanik veya elektronik bir cihaz
burst fire sequence
(Askeri) salvo atış sürati
consecutive sequence computer
(Bilgisayar) ardışık sıralı bilgisayar
divergent sequence
(Bilgisayar,Matematik) ıraksak dizi
escape sequence
(Bilgisayar) kaçış dizgesi
escape sequence
(Bilgisayar) kaçış sırası
escape sequence
(Bilgisayar) önceleme dizgesi
midi sequence
(Bilgisayar) mıdı serisi
pseudo random sequence
(Bilgisayar,Teknik) sözde rasgele dizi
sequenced
birbirini izleyen
sequenced
ardışık
sequencer
(Askeri) sıralayıcı
sequencer
ardıştırıcı
sequencer
(Askeri) olay sıralayıcı
sequencer
dizici
sequencing
(Dilbilim) dereceleme
sequencing
(Gıda) dizilim
sequencing
ardıştırma
sequencing
(Bilgisayar) sıralılığın korunması
sort sequence
(Bilgisayar) ayıklanan dizi
sort sequence
sıralanan dizisi
arbitrary sequence computer
rasgele sıralı bilgisayar
arithmetic sequence unit
aritmetik kontrol birimi
calling sequence
çağırma sırası
cauchy sequence
cauchy dizisi
collating sequence
harmanlama sırası
colour sequence
renk sırası
command sequence
komut dizisi
complex sequence
karmaşık dizi
consecutive sequence
ardıl sıralı
consecutive sequence computer
ardıl sıralı bilgisayar
control sequence
denetim sırası
convergent sequence
yakınsak dizi
decreasing sequence
azalan dizi
descending sequence
azalan dizi
escape sequence
kaçış tuşu dizisi
in a sequence
bir dizi şeklinde
increasing sequence
artan dizi
infinite sequence
sonsuz dizi
isoelectronic sequence
izoelektronik dizi
iterative sequence
tekrarlı dizi
limit of a sequence
dizinin limiti
main sequence star
cüce yıldız
prescribed sequence of manoeuvres
önceden belirli manevralar dizisi
random number sequence
rasgele sayı dizisi
sequencing
{i} ardışık
sequencing
{f} sırala
a sequence of
Bir dizi
coherence, cohesion, sequence
tutarlılık, uyum, sekans
frame check sequence
çerçeve kontrol dizisi
gene sequence
gen dizilimi
hierarchic sequence
hiyerarşik sıra
insertion sequence
ekleme dizisi
main sequence star
(Astronomi) Cüce, cüce yıldız
main sequence star
(Astronomi) Anakol yıldızı
montage sequence
montaj sırası
negative phase sequence
negatif faz sırası
number sequence
sayı dizisi
operation sequence
işlem sırası
phase sequence
(Elektrik, Elektronik) Faz sırası, işlevsel bir ilişkiyle birbirine bağlanan bir sınır kümeleri dizisi için kullandığı terim
pseudorandom sequence
yalancı rasgele dizi
reel sequence number
makara sıra numarası
sequences
sıralar
sequencing
sıralayarak
sort sequence
sıralama ardisimi
superincreasing sequence
hızla artan dizi
superincreasing sequence
süper artan dizi
superincreasing sequence
hızla artan seri
superincreasing sequence
B=(b1, b2, b3, ...., bn) dizisinde, eğer her bi değeri kendinden önce gelen sayıların toplamından büyükse, bu diziye süper artan dizi denir
superincreasing sequence
çok hızlı artan dizi
title sequence
Başlık dizisi
Step sequence
(Tekstil) Takım değiştirici adım sırası
airways sequence report
(Askeri) PERİYODİK METEOROLOJİ RAPORLARI: Hava limanları ve hava meydanları ile hava üslerindeki meteorolojik şartlar hakkında, saatte bir yayınlanan ve telsiz ve teleprimör vasıtasıyla diğer hava liman, meydan ve üsleriyle hava tahmin istasyonlarına bildirilen raporlar. Bu raporlar, saatte bir, aynı zamanda ve aynı sıra ile yayınlanırlar
alphameric sequence
(Askeri) ALFABETİK SIRA: Harf-rakam düzeninin (alphameric) dik bir sıra halinde tertibi. Bu tertipte, her grubun ilk harfi veya basamağı (digit) A'dan Z'ye ve peşinden 0'dan 9'a sıralanmakta ve müteakip her harf veya basamak aynı sırayı takip etmektedir. Buna evvelce "Telephonic sequence" denirdi
alternate collating sequence
Diğer Birleştirme Sırası
alternative collating sequence
diğer birleştirme sırası
approach sequence
(Askeri) YAKLAŞMA SIRASI: Bir yaklaşma için, iki veya daha fazla uçağa müsaade edilen düzen. APPROACH TIME (AMERİKAN SAVUNMA BAKANLIĞI, AMERİKAN SAVUNMA KURULU): YAKLAŞMA ZAMANI: Bir uçağın yaklaşma hareketine geçtiği zaman
bouma sequence
bouma istifi
bouma sequence
bouma sekansı
bounded sequence
(Matematik) sınırlı dizi
calling sequence
(Bilgisayar,Teknik) çağrı sırası
collating sequence
harmanlama sırası birleştirme
colour sequence
(Tekstil) renk kararlılığı
concreting sequence
(İnşaat) betonlama sırası
departure sequence
(Havacılık) kalkış sırası
divergent sequence
iraksak dizi
ejection sequence
(Havacılık) fırlatma işlem sırası
erection sequence
montaj sırası
erection sequence
(İnşaat) kurma sırası
escape sequence
çıkış tuşu bileşimi
escape sequence
Kaçış Dizisi
exact sequence
(Matematik) tam çizelge
finite sequence
(Matematik) sonlu dizi
firing sequence
tutuşturma sırası
firing sequence
ateşleme sırası
flag sequence
bayrak dizisi
hot key sequence
geçiş tuşu bileşimi
in sequence
art arda
iterative sequence
(Matematik) yineli dizi
iterative sequence
(Matematik) yinelemeli dizi
key sequence
tuş bileşimi
keyed sequence access path
anahtar sıralı erişim yolu
keystroke sequence
tuşa basma sırası
main sequence
ana sekans (parlaklık spekrum diyagramında bir bant olup, yıldızların büyük bölümünü kaysamaktadır)
main sequence star
ana sekans yıldızı (hertzsprung-russel diyagramında, ana sekans diye adlandırılan bant-şekilli bölge içinde yer alan herhangi bir yıldız)
monotone decreasing sequence
(Matematik) monoton azalan dizi
monotone increasing sequence
(Matematik) monoton artan dizi
null sequence
(Matematik) sıfır dizisi
octet sequence integrity
(Bilgisayar) sekizli ardışım tamlığı
octet sequence integrity
sekizli sira tamligi
octet sequence integrity
(Bilgisayar,Teknik) sekizli sıra tamlığı
operating sequence
manevra sirasi (mekanik anahtar)
phase sequence indicator
evre ardisimi gostergesi
pseudo random sequence
sozde rasgele dizi
pseudorandom binary sequence
(Askeri) sözde rasgele ikili dizi
sequencer
ARDI$IMLAYICI
sort sequence
sıralama düzeni
stockpile to target sequence
(Çevre) depo-hedef sıralaması
stockpile to target sequence
(Askeri) YEDEK STOKTAN HEDEFE GEÇİŞ SIRASI: 1. Bir nükleer silahın depodan çıkarılıp monte edilmesi, denenmesi, nakli ve hedefe atılması için gerekli olayların sırası ve birbiriyle bağlantısı. 2. Bir nükleer silahın yedek stoktan atıldığı hedefe kadar olan süredeki fiziki ortamı, lojistik ve kullanma konseptlerini tanımlayan bir belge. Ayrıca nükleer silahların yedek stoktan kalite garantisi, tadilat ve mevcut olmayan parçaların sağlanması ve sınırlı ömrü olan unsurların yeniden kullanıma getirilmesi için çıkarılmasını gösterir. Lojistik çıkışı da gösterir
stockpile to target sequence
(Askeri) (NATO) YEDEK STOKTAN HEDEFE GEÇİŞ SIRASI: Bir nükleer silahın depodan çıkarılıp montesi, denenmesi, nakli ve hedefe atılması için gerekli olayların sırası ve birbiriyle bağlantısı
training sequence
egitici dizi
troop program sequence number
(Askeri) TEŞKİLAT VE KONUŞ ŞEMASI SIRA NUMARASI
unbounded sequence
(Matematik) sınırsız dizi
update sequence number
Güncelleştirme Sıralama Numarası
video sequence
Video Sırası
video sequence
Video Dizini
welding sequence
(Bilgisayar) kaynak sırası
İngilizce - İngilizce
A musical composition used in some Catholic Masses between the readings. The most famous sequence is the Dies Irae (Day of Wrath) formerly used in funeral services
An ordered list of objects
A series of musical phrases where a theme or melody is repeated, with some change each time, such as in pitch or length (example: opening of Beethoven's Fifth Symphony)
A set of things next to each other in a set order; a series
A subsequent event; a consequence or result

he found no words to convey the impressions he had received; then he gave way to the anger always the sequence of the antagonism of opinion between them.

to determine the order of things, especially of amino acids in a protein, or of bases in a nucleic acid
to arrange in an order
the order in which a number or persons, things, or events follow one another in space or time
{n} a series, an order of successin
Any coherent and recognizably repeatable activity toward some goal A sequence, at a minimum, normally includes a goal, a method or procedure, a vocabulary (whether verbal, visual, audial, olfactory, or tactile), a set of criteria for evaulating our success or failure in using the method to reach the goal, and perhaps a set of tools Some sequences are very simple, like sewing a button onto a shirt or making a telephone call Some are complex, like the steps required to smash an atom or to perform a bypass operation Often the line between one sequence and another, or between one sequence and a group of sequences, is very vague
That which follows or succeeds as an effect; sequel; consequence; result
The order of the chemical bases -adenine (A), thymine (T), cytosine (C), and guanine (G)-in a gene The base sequence determines the order of amino acids making up the protein encoded by the gene
The continuation and order in which a series of movements and shapes occurs
Consecutive series of epochs in the same stage of sleep (e g , REM, stage 3, etc ) or in the same state (e g , waking)
several repetitions of a melodic phrase in different keys
A set ordered by a one-to-one correspondence with the numbers 1, 2, through n The number of elements in the sequence is n A sequence may be empty, in which case, it contains no elements
determine the order of constituents in; "They sequenced the human genome"
arrange in a sequence
This refers to classification by New versus Follow-on funds New funds are defined as the first fund a management group raises together, regardless of the experience level of individual professionals in that group Follow-On funds refer to subsequent funds (II, III, IV, etc ) raised by the same management group
Any succession of chords (or harmonic phrase) rising or falling by the regular diatonic degrees in the same scale; a succession of similar harmonic steps
film consisting of a succession of related shots that develop a given subject in a movie
Taking a theme, playing it, then moving the whole theme up or down some and playing it again Example: Beethoven's 5th The first four notes are the theme Beethoven creates a sequence by then moving the theme down After that, he continues the sequence by moving it up and playing it three times
{i} progression, succession; series of things in succession; order, arrangement; chain of events; series of scenes which make up one episode of a film (Cinema); consequence, outcome; (Genetics) order of monomers within a polymer chain (esp. nucleotides within DNA)
  An arrangement of items according to a specified set of rules, for example, items arranged alphabetically, numerically, or chronologically
arrange in a sequence determine the order of constituents in; "They sequenced the human genome
This a collection of Story Beats If you're writing a Novel it would be a Chapter, in a TV Show, it might be a Television Act, in the Hero's Journey it would be a Journey Stage, in John Truby's story structure, it would be one of his 22 Steps™, and so on Again, whatever you call it, it is a larger part of the total story that should have a rhythm and flow of its own It typically has opening and closing "Hooks" (events that grab the reader/viewer and keep them watching), and usually also has an overall story arc 22 Steps™ is a trademark of Truby's Writers Studio
Simple succession, or the coming after in time, without asserting or implying causative energy; as, the reactions of chemical agents may be conceived as merely invariable sequences
A film sequence is a part of a film that shows a single set of actions. The best sequence in the film occurs when Roth stops at a house he used to live in
All five cards, of a hand, in consecutive order as to value, but not necessarily of the same suit; when of one suit, it is called a sequence flush
A delimited collection of values in which the order of the enclosed values is significant [641 0-B-1] [641 0-G-1] (typo, "delimited" missing)
For sequences of feature structures The second element of the array is then an array whose length is the same as that of the sequence [/sequence [[/atomic (a)][/atomic (b)]]] is then the two element sequence containing the atomic values a and b in that order These are drawn enclosed by angle brackets
The order in which a style is processed through each of the plant stations Each Sequence represents an operation performed in a style
The order of the amino acid base pairs that make up strands of DNA
a following of one thing after another in time; "the doctor saw a sequence of patients"
An ordered set whose elements are usually determined based on some function of the counting numbers
The sequential order in which the content is presented and studied
A sequence of events or things is a number of events or things that come one after another in a particular order. the sequence of events which led to the murder. a dazzling sequence of novels by John Updike. = series
A set ordered by a one-to-one correspondence with the numbers 1 through n, where n is the total number of elements in the sequence A sequence can be empty (contain no elements)
A gene sequence or a DNA sequence is the order in which the elements making up a particular gene are combined. The project is nothing less than mapping every gene sequence in the human body. the complete DNA sequence of the human genome
The state of being sequent; succession; order of following; arrangement
1 Repetition of the same basic melodic theme at a different pitch 2 A type of Gregorian chant with non-biblical texts, lines grouped in rhymed pairs, and one note per syllable
The order of neighbouring amino acids in a protein or the purine and pyrimidine bases [A,C,T,G, uracil] in RNA and DNA [IUPAC Bioinorganic]
Sequence in SGD consists not only of all S cerevisiae seqences that are publicly available via GenBank/EMBL/DDBJ, but also each of the 16 complete chromosome sequences generated by the systematic sequencing effort Sequence for a named ORF or uncharacterized ORF can be can be retrieved in FASTA or GCG format via the 'Retrieve Sequence' pull down menu present on the right hand side of each locus page Sequence analysis tools such as BLAST, GENE/Seq Resources, Genome Restriction map, Design Primers are also available
serial arrangement in which things follow in logical order or a recurrent pattern; "the sequence of names was alphabetical"; "he invented a technique to determine the sequence of base pairs in DNA"
The linear arrangement of building blocks in biological macromolecules like DNA, RNA, protein and polysaccharides DNA and RNA macromolecules are linear polymers of nucleotides Proteins are linear polymers of amino acids Polysaccharides are linear and branched polymers of monosaccharides (sugars) While the sequence of RNA and proteins are encoded for by the nucleotide sequence in DNA (the genes and genomes), polysaccharides which play important roles in physiology are not encoded for by genetic information, but rather by the spatial and temporal activity of enzymes that synthesize these polysaccharides
A particular sequence is a particular order in which things happen or are arranged. the colour sequence yellow, orange, purple, blue, green and white The chronological sequence gives the book an element of structure
the action of following in order; "he played the trumps in sequence"
several repetitions of a melodic phrase in different keys serial arrangement in which things follow in logical order or a recurrent pattern; "the sequence of names was alphabetical"; "he invented a technique to determine the sequence of base pairs in DNA"
Three or more cards of the same suit in immediately consecutive order of value; as, ace, king, and queen; or knave, ten, nine, and eight
A database object that generates unique numbers, mostly used for primary key values Sequences were introduced with the Oracle 6 Transaction Processing Option One can select the NEXTVAL and CURRVAL from any sequence Selecting the NEXTVAL will automatically increment the sequence
film consisting of a succession of related shots that develop a given subject in a movie a following of one thing after another in time; "the doctor saw a sequence of patients"
A melodic phrase or passage successively repeated one tone higher; a rosalia
A series of musical phrases where a theme or melody is repeated, with some change each time, such as in pitch or length (example: opening of Beethovens Fifth Symphony)
In music, the repetition of a melodic phrase at different pitches
Noun: the particular order of nucleotides in a DNA or RNA fragment Verb: to determine the particular order of nucleotides in a strand of DNA
A way to look at the genes by "spelling" out each base pair of DNA in correct sequence for the entire gene Many genes have 30,000 base pairs each
A hymn introduced in the Mass on certain festival days, and recited or sung immediately before the gospel, and after the gradual or introit, whence the name
One can use this word as a verb or as a noun A sequence (noun) is a string of bases in DNA or a string of amino acids in a protein Also, to sequence (verb) means the experimental process of determining the order of the bases in a DNA fragment or the order of amino acids in a protein
sequence-specific DNA-binding factor
(Biyoloji) In molecular biology and genetics, a transcription factor (sometimes called a sequence-specific DNA-binding factor) is a protein that binds to specific DNA sequences, thereby controlling the flow (or transcription) of genetic information from DNA to mRNA. Transcription factors perform this function alone or with other proteins in a complex, by promoting (as an activator), or blocking (as a repressor) the recruitment of RNA polymerase (the enzyme that performs the transcription of genetic information from DNA to RNA) to specific genes
sequence of events
order in which events occur
sequence of tenses
order of tenses (Grammar)
Cauchy sequence
A sequence x_n in a metric space with metric d such that for every \epsilon > 0 there exists a natural number N so that for every k, m \ge N : d(x_k, x_m)
Cauchy sequence
A sequence in a normed vector space such that the difference between any two entries can be made arbitrarily small by stipulating that the two entries be sufficiently far out in the sequence

\lim_{n,m\to \infty} \|x_n-x_m\|=0.

DNA sequence
the string of base pairs (adenine, thymine, cytosine, and guanine) which, when arranged in triplets to form codons, create a DNA string which encodes polypeptides
Fibonacci sequence
A sequence of numbers such that each number is the sum of the preceding two numbers
canonical sequence
a sequence of DNA, RNA, or amino acids that reflects the most common choice of base or amino acid at each position
conserved sequence
a DNA or protein sequence with a high degree of sequence identity to other sequences in that species, or in others
convergent sequence
a sequence which converges
deduced amino acid sequence
a sequence of amino acids predicted from a sequence of nucleotides using information about codons used in a particular organism
divisibility sequence
A sequence of integers having the property that, if their respective positions in the sequence divide, then their values divide
escape sequence
An escape character together with the subsequent characters that specify a particular meaning
exact sequence
A sequence of groups with adjacent groups connected by homomorphisms such that the image of one homomorphism is the kernel of the next
leader sequence
The sequence at the 5' end of an mRNA molecule that is not translated into protein
long exact sequence
An {{|}} with countably infinitely many terms
main sequence
The area on the Hertzsprung-Russell diagram in which the main sequence is located
main sequence
: A major grouping of stars that creates a narrow band from the upper left to the lower right when plotted by luminosity and surface temperature on a Hertzsprung-Russell diagram
main-sequence
Of or dealing with a major group of stars forming a band stretching from upper left to lower right on a Hertzsprung-Russell diagram when being plotted by luminosity and surface temperature
random sequence
A sequence of identically distributed random variables
rock sequence
A suite of rocks containing a variety of separate strata, with an overall lithology that can be used to interpret the paleoenvironment of deposition over a certain period
sequencer
A control device to increase/decrease the capacity of plant that is enabled to act in a specific order or sequence
sequencer
A device for determining the sequence of monomers in a polymer, especially amino acids in protein, or bases in DNA
sequencer
Any device that activates or deactivates the components of a machine or system according to a preplanned sequence (as in a washing machine, or central heating system)
sequencing
the procedure of determining the order of amino acids in the polypeptide chain of a protein (protein sequencing) or of nucleotides in a DNA section comprising a gene (gene sequencing)
short exact sequence
An exact sequence of precisely three nontrivial groups
sequencer
A device for recording data about musical events, rather than audio Early sequencers could only record and play back short patterns of notes with clock-like precision, but since the advent of MIDI, one can record the timing and expression of a real performance That performance can then be edited, copied or transposed One can also change the sounds being played by the MIDI data Sequencers allow recording of multiple layers of performances to be played back by synthesizers, samplers or drum machines, making it possible for a single musician to play many parts simultaneously
Occult Spinal Dysraphism Sequence
(Tıp, İlaç) Tethered Spinal Cord Syndrome or Occult Spinal Dysraphism Sequence is a neurological disorder caused by tissue attachments that limit the movement of the spinal cord within the spinal column
insertion sequence
(Tıp, İlaç) An insertion sequence (also known as an IS, an insertion sequence element, or an IS element) is a short DNA sequence that acts as a simple transposable element
main sequence
(Astronomi) The main sequence is a continuous and distinctive band of stars that appears on plots of stellar color versus brightness. These color-magnitude plots are known as Hertzsprung–Russell diagrams after their co-developers, Ejnar Hertzsprung and Henry Norris Russell. Stars on this band are known as main-sequence stars or "dwarf" stars
main sequence star
(Astronomi) The main sequence is a continuous and distinctive band of stars that appears on plots of stellar color versus brightness. These color-magnitude plots are known as Hertzsprung–Russell diagrams after their co-developers, Ejnar Hertzsprung and Henry Norris Russell. Stars on this band are known as main-sequence stars or "dwarf" stars
montage sequence
A montage sequence is a technique in film editing in which a series of short shots is edited into a sequence to condense narrative. It is usually used to advance the story as a whole (often to suggest the passage of time), rather than to create symbolic meaning as it does in Soviet montage theory. In many cases, a song plays in the background to enhance the mood or reinforce the message being conveyed
title sequence
(Film) A title sequence generally refers to the method by which cinematic films or television shows present their title, key cast and/or production members utilising conceptual visuals and sound. It should not be confused with opening credits which are generally nothing more than a series of superimposed text
Fibonacci sequence
The sequence of numbers, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,..., in which each successive number is equal to the sum of the two preceding numbers. In mathematics, a sequence of numbers with surprisingly useful applications in botany and other natural sciences. Beginning with two 1's, each new term is generated as the sum of the previous two: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, . . . . The 13th-century mathematician Leonardo of Pisa ( 1170-after 1240), also known as Fibonacci, discovered the sequence but did not explore its uses, which have turned out to be wide and various. For example, the number of petals in most types of flowers and numbers involved in branching and seed-formation patterns come from the Fibonacci sequence. The ratio of any two successive terms approaches the value of the golden ratio as the terms become large
Sequence of Events
soe
arithmetic sequence
mathematical operation in which each part of a problem has a relation to the part before it
boot sequence
order in which the computer searches at startup for a bootable disk or diskette on various drives
cylinder sequence
(Otomotiv) The order in which the cylinders are located on a particular car. It's necessary to locate the #1 cylinder to check and adjust timing with a timing light. The #1 cylinder may be at the front of the engine on a U.S.-made straight 4- or 6-cylinder engine or at the rear of the engine on a foreign-made car
dna sequence
The relative order of base pairs, whether in a fragment of DNA, a gene, a chromosome, or an entire genome
dna sequence
The specific pattern of base pairs in a portion of genetic material
dna sequence
DNA序列, The relative order of base pairs, whether in a fragment of DNA, a gene, a chromosome, or an entire genome See base sequence analysis
dna sequence
The relative order of base pairs, whether in a DNA fragment, gene, chromosome, or an entire genome See also: base sequence analysis
dna sequence
The relative order of base pairs, whether in a DNA fragment, gene, chromosome, or an entire genome Source : Human Genome Project Information
dna sequence
The relative order of base pairs, whether in a fragment of DNA, a gene, a chromosome, or an entire genome See base sequence analysis
dna sequence
The relative order of nucleotide bases in a segment of DNA, a gene, a chromosome, or an entire genome
dna sequence
The order of nucleotide bases in the DNA molecule
escape sequence
(1) A character that is preceded by a \ (backslash) and is interpreted to have a special meaning to the operating system
escape sequence
A series of characters beginning with the escape character which causes a printer to perform a command See also Control Sequence
escape sequence
A special sequence of characters used for describing non-printing characters, such as \E or \033 or \x1B for the ASCII ESC (escape) character itself
escape sequence
A sequence of bytes that is used for code extension The first byte in the sequence is escape (hex 1B)
escape sequence
A special character code used to extend the characters used in a character code table
escape sequence
A sequence of characters (usually +++) that instruct a modem to change from data mode to command mode, if they are typed with a certain delay before and after they are typed See also data mode, command mode, guard time
escape sequence
1 like an escape character, a sequence of symbols used to create symbols in difficult situations - such as getting the various accents that appear in some languages other than English
escape sequence
A sequence of characters (usually +++) that tell the modem to change from data mode to command mode
escape sequence
A special sequence of characters used for describing non-printing characters, such as \E or \033 or \x1B for the @acronym{ASCII} ESC (escape) character itself
escape sequence
(1) A representation of a character An escape sequence contains the \ symbol followed by one of the characters: a, b, f, n, r, t, v, ', ", x, \, or followed by one or more octal or hexadecimal digits (2) A sequence of characters that represent, for example, nonprinting characters, or the exact code point value to be used to represent variant and nonvariant characters regardless of code page (3) In the C and C++ languages, an escape character followed by one or more characters The escape character indicates that a different code, or a different coded character set, is used to interpret the characters that follow Any member of the character set used at run time can be represented using an escape sequence (4) A character that is preceded by a backslash character and is interpreted to have a special meaning to the operating system (5) A sequence sent to a terminal to perform actions such as moving the cursor, changing from normal to reverse video, and clearing the screen IBM
escape sequence
– Command to a storage or I/O device consisting of multiple characters, the first of which is an escape (ASCII 27) character
escape sequence
A sequence of character combinations that represent white-space and non-graphic characters An escape sequence consists of a backslash character (\) followed by a letter or by a combination of digits Frequently used escape sequences are: newline (\n), horizontal tab (\t) formfeed (\f), backspace (\b), and bell (\a) Escape sequences are also used to print certain characters when they are contained in string literals (e g \' single quote, \\ backslash, \" double quote)
escape sequence
A representation of a nonprintable character in a character or string literal An escape sequence contains the \ symbol, followed by one of the characters: a, b, f, n, r, t, v, ', ?, or \, or followed by one to three octal digits or \ followed by an x followed by any number of hexadecimal digits
escape sequence
(n ) The combination of the escape character and other characters or code that follow it to indicate specific actions to be performed by peripheral devices; for example, clearing a window
escape sequence
Characters that cause the modem to interrupt online processing and exit to the command state while remaining connected to the remote system The escape sequence indicates that the subsequent characters are to be interpreted as control characters rather than as data
escape sequence
Also referred to as the escape command This special command is entered as three plus symbols (+++) and places the modem in command mode and interrupts user data transmission, but does not terminate the data connection This allows the entering of commands while the connection is maintained
fibonacci sequence
a sequence of numbers in which each number equals the sum of the two [receding numbers
in sequence
in order, in a series, in progression
logical sequence
logical succession
main sequence
An area on the Hertzsprung-Russel Diagram containing "middle aged" stars like the Sun more!
main sequence
The stable phase of a star's lifetime, when outward pressure from internal fusion process using hydrogen for fuel is balanced by the inward force of self-gravitation This phase is usually the longest phase of a star's lifetime Our Sun is a main sequence star
main sequence
A major grouping of stars that forms a relatively narrow band from the upper left to the lower right when plotted according to luminosity and surface temperature on the Hertzsprung-Russell diagram
main sequence
A group of stars on the HR diagram that all shine via hydrogen thermonuclear fusion, and are all in a state of hydrodynamic equilibrium Stars spend the greatest portion of their luminous (nuclear fusion) life on the main sequence
main sequence
the narrow diagonal band in the Hertzsprung-Russell diagram going from upper left to lower right describing the characteristics of 90% of the stars Stars spend about 90% of their lives in this stage and are fusing hydrogen to create helium
main sequence
A sequence of stars on the Hertzsprung-Russell diagram, containing the majority of stars, that runs diagonally from the upper left to the lower right
main sequence
The region of the H-R diagram running from upper left to lower right, which includes roughly 90 percent of all stars
main sequence
the section of the HR Diagram that runs from the upper-left hand corner to the lower-right hand corner and characterizes stars in the main stage of their life; the stage at which they fuse hydrogen and helium in their core
main sequence
Stars live 90% of their life on the main sequence of the Hertzprung-Russell diagram A main sequence star burns only hydrogen
main sequence
a narrow band of stars in the Hertsprung-Russell diagram that represents most stars in the universe
operation sequence
(Ticaret) The numerical designation in a routing that indicates the order in which operations are performed
out of sequence
(Ticaret) A production operation or project task begun before its predecessor has been started, as in activities reported against operation 40 on a routing when operation 20 and 30 have not been reported (assuming that operation backflushing is not being used)
sequenced
{s} arranged in sequence, consecutive
sequenced
past of sequence
sequencer
Minor Sequencer, Spell Sequencer or Spell Trigger
sequencer
So called because such a program arranges melodic and harmonic patterns in successive positions Strictly speaking, one should define a sequencer has something that stores note-on and note- off events in memory, then plays them back
sequencer
A type of timer See timer, chapter Sequencer
sequencer
A device which steps through a series of events A digital sequencer may record keyboard data, program changes, or realtime modulation data to be played back later much like a tape recorder or player piano Digital sequencers use memory on the basis of events (key on, key off, etc ) while a tape recorder uses memory (tape) on the basis of time
sequencer
{i} device that controls and regulates a sequence; system that records and stores as MIDI data for later playback; instrument used to determine the order of amino acids in proteins
sequencer
Computer-based system for the recording, editing and replay of MIDI music compositions
sequencer
A device or program that records and plays back user-determined sets of music performance commands, usually in the form of MIDI data Most sequencers also allow the data to be edited in various ways, and stored on disk
sequencer
A Sequencer is software that is used to read, edit, save and play MIDI sequences A sequencer can be used on a computer or a dedicated hardware device connected to a MIDI device Some MIDI devices have built-in sequencers
sequencer
A Sequencer is a machine that 'plays' musical performances It tells equipment that can make sounds what musical notes to play, and when to play them It does this using MIDI messages
sequencer
(chemistry) an apparatus that can determine the sequence of monomers in a polymer
sequencer
MIDI software or less commonly, a hardware device that can record, edit and playback a sequence of MIDI data
sequencer
A device that records, reproduces, and manipulates MIDI or other digital aural information
sequencer
A circuit that switches in a series of predetermined voltages in sequence
sequencer
a device capable of storing programmed control voltages in order to "play" them at any give speed
sequencer
In DX, a special module called Sequencer permits us to generate a series of values (similar to a FOR-NEXT or DO loop in C or FORTRAN) As a side effect, each time a new number is generated, the entire program is caused to re-execute Thus, if you feed the new number to various inputs, you will see different images on each execution In this way, you can create animation (or motion graphics)
sequencer
a device or system that orders and/or modifies digitally stored music and sound for playback
sequencer
Music software application for creating, editing and arranging music to create finished songs
sequencer
computer hardware that sorts data or programs into a predetermined sequence (chemistry) an apparatus that can determine the sequence of monomers in a polymer
sequencer
A sequencer is an electronic instrument that can be used for recording and storing sounds so that they can be replayed as part of a new piece of music
sequencer
A piece of software or a piece or hardware used to electronically arrange a piece of music A sequencer holds information about what "Instruments" should play on a piece of music and when It may also hold more detailed information regarding musical timbre, style and acoustic properties of the music These "Instruments" will typically be either MIDI or Audio based Back
sequencer
That part of an electronic system responsible for the accurate phasing of time-critical events such as CCD clocking and readout
sequencer
A tool used by musicians to record sounds, ideas, songs, or other forms of data produced by synthesizers The equivalant of the "player" in a player piano Synthesizer - (Also called a "synth") A musical instrument capable of producing a myriad of different sounds acoustical or electronic Configurations can be a "module" or a unit with keys Either can be controlled through alternate sources such as a pickup on a guitar
sequencer
computer hardware that sorts data or programs into a predetermined sequence
sequencer
A digitally-based device used to record, edit, or play MIDI data sequentially
sequencer
A software or hardware device used to store manipulate and playback a list of musical events
sequencer
A hardware or software sequencer is used to sequence sound and other digital instructions in a certain order and at a certain speed In doing so it produces the songs that we write and also streams Midi instructions to other Midi devices Cubase is a sequencer for computer
sequencer
A control that causes a staging of events, such as a sequencer between stages of electrical heat
sequences
plural of sequence
sequences
third-person singular of sequence
sequencing
The process of identifying the order in which chains of repeating units of base pairs appear in DNA and identifying the order of amino acids in proteins Researchers label copies of a DNA sequence with fluorescent markers, then run them through a sequencing machine In proteins, amino acids are removed one at a time from the end of a protein and identified with an automated system
sequencing
The determination of the base sequence of a gene
sequencing
The determination of genetic information coded in the form of its basic building blocks (nucleotides: G, A, T, C) All the human genetic information will be sequenced within a few years from now
sequencing
Determining the exact order of the base pairs in a segment of DNA
sequencing
This is an operation that defines the order in which the operations, for a certain lot or order, are carried out on the different work centers of a workshop
sequencing
A principle of composition See Foundational Objectives for a detailed description
sequencing
The sequential numbering of packets in a message so they can be reassembled in the correct order at the destination address
sequencing
– Arranging items in a logical order
sequencing
序列測定, Determination of the order of nucleotides (base sequences) in a DNA or RNA molecule or the order of amino acids in a protein
sequencing
laboratory technique used to define the nucleotide order in a DNA sequence
sequencing
The mode during which preset lighting scenes change in a designated order using fade times that have been programmed
sequencing
The act of creating a sequence That is creating a musical arrangement on a sequencer Back
sequencing
(proteins, nucleic acids) Analytical procedures for the determination of the order of amino acids in a polypeptide chain or of nucleotides in a DNA or RNA molecule [IUPAC Compendium] Sequencing glossary
sequencing
Breaking a difficult task into much smaller, manageable, step-by-step subtasks
sequencing
Sound Production and Manipulation | Macro-level Structure
sequencing
present participle of sequence
sequencing
Reading, listening, expressing thoughts, describing events or contracting muscles in an orderly and meaningful manner
sequencing
The process of determining the relative order of nucleotides in a DNA (deoxyribonucleic acid) or RNA ( ribonucleic acid) molecule or the order of amino acids in a protein Product/Service Category: Lab Services Sub Category: DNA Sequencing Suggested Reading: Laboratory Information Management Systems Novel Therapeutics from Modern Biotechnology : From Laboratory to Human Testing Suggested Trade and Journal Publications: American Biotechnology Laboratory, Cell, Genomics
sequencing
(Ticaret) The arrangement of orders, jobs or activities at a specific resource based on priority and process efficiency logic
sequencing
The process of identifying the order in which base pairs appear in DNA chains and identifying the order of amino acids in proteins Researchers label copies of a DNA sequence with fluorescent markers, then run them through a sequencing machine In proteins, amino acids are removed one at a time from the end of a protein and identified with an automated system (CNN)
sequencing
Contracting muscles in an orderly and meaningful manner
sequencing
Determination of the order of nucleotides (base sequences) in a DNA or RNA molecule, or the order of amino acids in a protein
sequencing
A term used in wetlands regulations to define a process that involves avoiding, minimizing, and mitigating impacts
sequencing
Gene sequencing or DNA sequencing involves identifying the order in which the elements making up a particular gene are combined. the US government's own gene sequencing programme. when things are arranged in an order, especially events or actions. Determining of the order of amino acids in a protein or of nucleotides in a nucleic acid or gene. The results have increased understanding of the mechanisms of life processes and have numerous applications. Whereas Frederick Sanger required 10 years to determine the structure and sequence of amino acids in insulin and about as long to determine the sequence of nucleotides in the DNA of a small virus, automated laboratory instruments and techniques can now do either task in days or hours. See also genetic code; polymerase chain reaction
sequencing
A sophisticated JIT delivery of products from a consolidation point to a manufacturing center in the exact order of that it is needed on the assembly line
sequencing
Determination of the order of nucleotides (base sequences) in a DNA or RNA molecule or the order of amino acids in a protein
sequencing
{i} act of putting in order, arrangement in a sequence; (Genetics) determination of the order of monomers in a polymer chain (especially nucleotides within DNA)
sonnet sequence
A group of sonnets having a single subject or controlling idea. Also called sonnet cycle
unintelligible sequence of characters
{i} (Computers) sequence of characters that are impossible to understand
sequence