formation

listen to the pronunciation of formation
İngilizce - Türkçe
{i} oluşum

Günümüz teknolojisiyle bile kasırgaların oluşum ve hareketleri kaprislidir. - The formation and movement of hurricanes are capricious, even with our present-day technology.

Ekmek, erken insan toplumlarının oluşumuna olanak sağladı. - Bread allowed the formation of early human societies.

{i} biçimlenme
biçim verme
(Ticaret) şirket kuruluşu
türetme
biçimlendirme
(Kanun) ihdas
düzenleme
{i} formasyon
(Askeri) DÜZEN, NİZAM (DZ.): Bir birlik unsurlarının saf, kol veya emredilen diğer bir şekilde tertiplenmesi. 2. 2 veya daha fazla birliğin, uçağın veya geminin bir komuta altında tertiplenmesi
{i} oluşma; oluşturma, teşkil
oluşum/biçim
{i} ask. düzen
şekil verme
(Tıp) Oluşum, teşekkül, formatio
birlik
{i} oluşturma
{i} yapım
(Askeri) Grup, düzen, birlik
{i} düzen
(Spor) diziliş

Dizilişi değiştirdim. - I modified the formation.

(Spor) saha dizilişi
yapılaşma
oluşuk
formation heat
(Kimya) oluşum ısısı
formation expenses
kuruluş giderleri
formation level
formasyonu seviyesi
formation of substances
maddenin oluşumu
formation bombing
(Askeri) kıtaca bombardıman
formation bombing
(Askeri) kol halinde bombardıman
formation bombing
(Askeri) KOL HALİNDE BOMBARDIMAN, KITACA BOMBARDIMAN: Verilen bir nokta veya saha hedefine, bir bombardıman düzenindeki uçakların herbiri tarafından, bir veya birkaç bomba atılması
formation conductivity
formasyon iletkenliği
formation damage
formasyon hasarı
formation factor
formasyon faktörü
formation in depth
(Askeri) DERİNLİĞİNE DÜZEN: İleriden geriye doğru derinliği genişliğinden çok olan muharebe düzeni
formation in depth
(Askeri) derinliğine düzen
formation in width
(Askeri) GENİŞLİĞİNE DÜZEN: Yana doğru olan genişliği derinliğinden daha çok olan muharebe düzeni
formation in width
(Askeri) genişliğine düzen
formation level
(İnşaat) proje bitmiş düzeyi
formation level
(İnşaat) formasyon seviyesi
formation water
formasyon suyu
foam formation
(Otomotiv) köpük oluşumu
compromise formation
(Pisikoloji, Ruhbilim) uzlaşma oluşumu
dipole formation
(İnşaat) kutuplaşma
format
(Bilgisayar) biçimi

Öyleyse ben de dosya biçimini değiştirmeyi deneyeceğim. - I'll try to change the file format then.

Hangi biçimi kullanmalıyım? - What format should I use?

format
şekil vermek
format
(Bilgisayar) biçem
format
(Fotoğrafçılık) standart boyut
format
(Bilgisayar) biçimlendir
format
(Bilgisayar) biçiminde
format
format atmak
format
(Bilgisayar) format etmek
format
düzenlemek
format
(Bilgisayar) formatlama
format
(Bilgisayar) biçimlendirmek
format
(Bilgisayar) biçimlendirme
format
şekil
impression formation
(Pisikoloji, Ruhbilim) izlenim oluşumu
lump formation
topaklaşma
lump formation
topak oluşması
substitute formation
(Pisikoloji, Ruhbilim) ikame oluşumu
back formation
sözcük üretme
coal formation
kömür oluşumu
format
kitap boyu
format
biçim

Öyleyse ben de dosya biçimini değiştirmeyi deneyeceğim. - I'll try to change the file format then.

Hangi biçimi kullanmalıyım? - What format should I use?

format
bağdarlama
format
{f} biçimle
format
format
format
genel düzen
format
program
geological formation
jeolojik formasyon
geological formation
jeolojik oluşum
heat of formation
oluşum sıcaklığı
ice formation
buz oluşumu
ball formation
Topaklanma
fixed capital formation
sabit sermaye teşekkülü
format
biçin
formations
oluşumlar
gross fixed capital formation
gayri safi sabit sermaye oluşumu
habit formation
Alışkanlık oluşturma
in formation
oluşumu
reaction formation
reaksiyon oluşumu
reticular formation
retiküler formasyonu
shotgun formation
(Spor) Amerikan futbolunda atağa kalkan tarafın kullandığı bir taktik oyunu
algae formation
yosun oluşması
approach formation
(Askeri) YAKLAŞMA DÜZENİ: Bir muhabere bölgesine yaklaşan ve düşmanla temas halinde bulunan bir birliğin almış olduğu düzen. Bak. "approach march formation"
approach formation
(Askeri) yaklaşma düzeni
approach march formation
(Askeri) YAKLAŞMA YÜRÜYÜŞ DÜZEN: Bak. "approach march"
approach march formation
(Askeri) Yaklaşma yürüyüş düzeni
attack formation
(Askeri) TAARRUZ DÜZENİ: Bir taarruz kuvvetinin taarruz maksadıyla aldığı düzen
attack formation
(Askeri) Taarruz düzeni
back formation
kökten türetilen kelime
banded iron formation
bantlı demir formasyonu (bdf)
box formation harassing ambush
(Askeri) Kutu düzeni taciz pususu
closed triangle formation
(Askeri) Kapalı üçgen düzeni
cloud formation
(Meteoroloji) bulut oluşumu
column formation
(Askeri) KOL DÜZENİ, UNSURLARIN ARKA ARKAYA YERLEŞTİRİLDİĞİ DÜZEN
column formation
(Askeri) Kol düzeni
combat formation
(Askeri) Muharebe düzeni
crack formation
çatlak oluşması
crack formation
(Nükleer Bilimler) çatlak oluşumu
crease formation
(Tekstil) kırışık oluşumu
danger of ice formation
buzlanma tehlikesi
defensive formation
(Askeri) Savunma düzeni
diamond formation
(Askeri) MAİN DÜZENİ, BAKLAVA NİZAMI (DZ.): Manevra kabiliyetini arttırmak maksadıyla, bir birliğin dört veya beş kısmı ile alınan, eşkenar dörtgen biçiminde tertip. Beş kısım kullanıldığı zaman, beşinci kısım düzenin merkezinde bulunur. Main düzeni, özellikle, mekanize birlikler tarafından kullanılır
dispersed formation
(Askeri) DAĞINIK ŞEKİL, DAĞINIK NİZAM (DZ.): Birliklerin, düşman ateş tesirini azaltmak üzere aldıkları şekil. Bu terim; birliklerin muharebe maksadıyla yayılmasında kullanılan "extended formation" dağınık düzen terimi ile karıştırılmamalıdır
echelon formation
(Askeri) Kademe düzeni
echelon formation
(Askeri) KADEMELİ DÜZEN: Bak. "echelon"
extended formation
(Askeri) DAĞINIK DÜZEN: Kıta ve birliklerce, özellikle muharebede kullanılan ve unsurları birbirinden oldukça ayrılmakla beraber, yine de görüş mesafesi içinde ve yekdiğerini ateşle destekleyecek durumda kalmasını sağlayan düzen. Buna "extended order" da denir
file formation
(Askeri) Birerle kol
flight formation
(Askeri) KOL/UÇUŞ DÜZENİ: Belirli bir tertipte uçan iki veya daha çok uçak. Buna kısaca "formation" da denir
format
{f} formatla
format
boyut
format
sayfa düzeni
format
{i} kitap düzenlemesi
format
kitabın genel düzeni
format
genel biçim
format
i., bilg. biçim, format. f. bilg. biçimlemek, format etmek, formatlamak
format
(Askeri) ŞEKİL: 1. Fotoğrafçılıkta negatifin veya baskının boyu ve/veya şekli. 2. Kartografyada bir haritanın veya şemanın şekli ve boyu
format
formatlamak
frost formation
(Meteoroloji,Teknik) buz oluşumu
frost formation
(Meteoroloji,Teknik) don oluşumu
geologic formation
jeolojik formasyon
gradual formation
(Ticaret) tedrici kuruluş
group formation
(Askeri) GRUP DÜZENİ: Çeşitli uçuş düzenlerinden herhangi birinde uçuş yapan iki veya ikiden çok filo. Örneğin; V düzeni (V formation), kademeli dağınık düzen (stagger formation) ve kademeli düzen (echelon formation) gibi
hail formation
(Meteoroloji) dolu oluşumu
hypothesis formation
(Dilbilim) varsayım oluşturma
instantaneous formation
(Ticaret) ani kuruluş
intermediate formation
ara oluşum
intermediate formation
ara formasyon
interverted wedge formation
(Askeri) Geniş kama düzeni
inverted wedge formation
(Askeri) TERS KAMA DÜZENİ: Ters çevrilmiş bir üçgeni andıran düzen. Bu düzende iki birlik bir hizada önden gider, üçüncü birlik geriden onları takip eder. Bu düzene yanlış olarak, geniş kama düzeni denilmektedir
inverted wedge formation
(Askeri) ters kama düzeni
iron formation
demir formasyonu
javelin formation
(Askeri) KADEMELİ DİZİ DÜZENİ: İki veya daha çok uçak grupları halinde yapılan uçuş şekli. Önden giden uçağı diğerleri, yakın bir mesafeden ve uçağın altında veya üzerinden, kademeler halinde takip ederler
lead formation
(Askeri) ÖN BİRLİK: Taarruz, hücum gibi taktik harekat safhalarında en önde giden kara, hava veya deniz birlikleri
line formation
(Askeri) Hat düzeni
line formation
(Askeri) HAT DÜZENİ: Bak. "line"
lot formation
parti olusumu
mass formation
(Askeri) TOPLU DÜZEN: ABD Ordusunda, manga kollarının yan yana bulundukları bölük ve daha büyük bir birlik düzeni. Buna, kısaca (mass) da denir
mixture formation
(Otomotiv) karışım teşkili
native formation
(Biyokimya) doğal biçim
onion bulb formation
(Tıp) soğan başı şekillenmesi
onion bulb formation
(Tıp) yumru şeklinde oluşum
open column formation
(Askeri) Yürüyüş kolu düzeni
open formation
(Askeri) AÇIK DÜZEN: Uçak, kıta veya mekanize birliklerin, serbestçe hareket edebilmek için ya da düşmanın hava veya topçu taarruz tesirini azaltmak maksadıyla, aralarında yeteri kadar aralık ve mesafe bırakmak suretiyle tertiplenmesi
parade formation
(Askeri) Tören düzeni
parade formation
(Askeri) TÖREN DÜZENİ: Bir tören duruşu veya geçit resmi için alınan düzen
personality formation
(Pisikoloji, Ruhbilim) karakter oluşumu
personality formation
(Pisikoloji, Ruhbilim) kişilik oluşumu
porous formation
poroz formasyon
porous formation
gözenekli oluşum
reactive formation
(Pisikoloji, Ruhbilim) tepki oluşumu
route formation
(Askeri) seyahat kol uçuşu
secondary formation
(Biyoloji) ikincil oluşum
shore formation
kıyı formasyonu
shore formation
göl tortusu
sludge formation
çamur formasyon
sludge formation
çamur oluşumu
social formation
(Sosyoloji, Toplumbilim) toplumsal formasyon
soot formation
kurum oluşumu
stagger formation
(Askeri) kademeli dağınık düzen
stagger formation
(Askeri) KADEMELİ DAĞINIK DÜZEN: Bir birlikteki kıta, araç veya uçakların, bir emniyet tedbiri olmak üzere, gelişigüzel bir şekilde dağıtılmış olması
staggered column formation
(Askeri) dağınık kol düzeni
substitutive formation
(Biyoloji) ikame oluşum
successive formation
(Askeri) art arda safa geçme düzeni
successive formation
(Askeri) ARD ARDA SAFA GEÇME DÜZENİ, BİRBİRİ ARDINCA SAFA GEÇME DÜZENİ: Bir resmi geçit için, muhtelif birliklerin birbiri ardından yerlerine geçtikleri düzen
symptom formation
(Pisikoloji, Ruhbilim) semptom oluşumu
trail formation
(Askeri) ARAÇ KOL DÜZENİ: Emredilen mesafede birbiri gerisinden hareket eden araçlar. Ayrıca bakınız: "column formation"
underlying formation
(Jeoloji) altlayan formasyon
v formation
(Askeri) GENİŞ KAMA DÜZENİ, TERS KAMA DÜZENİ: Piyade takımının bir muharebe düzenidir. Bu düzende önde bulunan iki piyade mangası V harfinin kollarını ve arkada bulunan silah mangası ile diğer piyade mangası V harfinin alt ucunu teşkil eder
vee formation
(Askeri) V DÜZENİ: Bak "formation"
wedge formation
(Askeri) KAMA DÜZENİ: Ucu düşmana çevrilmiş ters V şeklindeki taktik düzen. Sağ ve sol gerilere doğru kademelendirilmiş birlikleri bulunan düzen. Buna kısaca (wedge) de denir
wedge formation
(Askeri) Kama düzeni
word formation
sözcük yapımı
Türkçe - Türkçe

formation teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

format
Biçim

Bu disketi biçimlendirmemelisin. - Bu diskete format atmamalısın.

format
Film veya fotoğrafta boyutlar
İngilizce - İngilizce
Something possessing structure or form
The act of assembling a group or structure
A grouping of military units or smaller formations under a command, such as a brigade, division, wing, etc
An arrangement of moving troops, ships, or aircraft, such as a wedge, line abreast, or echelon. Often "in formation"
A rock or face of a mountain
The process of influencing or guiding a person to a deeper understanding of a particular vocation
relative disposition of parts
{n} the act or manner of forming
If people or things are in formation, they are arranged in a particular pattern as they move. He was flying in formation with seven other jets
A body of rock both large enough to be mapped and distinct from surrounding rock Usually takes its name from a geographic feature in the area where it is exposed on the surface (the Saganaga Batholith, for example)
A body of rock identified by physical characteristics and stratigraphic position and mappable at the earth's surface or traceable in the subsurface The formation is the fundamental unit in lithostratigraphic classification Formations can be subdivided into members or lumped together into groups
The formation of a special district This change is analogous to a city incorporation Special Districts come into exsistence because people identify the need for a specific service and decide that a special district would be the most effective provider Dissolution of a special district parallels the disincorporation of a city and no longer has corporate powers
The manner in which a thing is formed; structure; construction; conformation; form; as, the peculiar formation of the heart
the act of forming something; "the constitution of a PTA group last year"; "it was the establishment of his reputation"; "he still remembers the organization of the club"
A rock or cloud formation is rock or cloud of a particular shape or structure. a vast rock formation shaped like a pillar Enormous cloud formations formed a purple mass
The formation of something is the starting or creation of it. the formation of a new government. = creation
Rock or face of a mountain
natural process that causes something to form; "the formation of gas in the intestine"; "the formation of crystals"; "the formation of pseudopods
The dispersion of fibers in a sheet of paper The more uniform and tightly bound the fibers, the better the sheet will print and look
the arrangement of players on the offensive team just prior to the beginning of a play
the fabrication of something in a particular shape creation by mental activity; "the formation of sentences"; "the formation of memories"
a unit of geological mapping, consisting of a large and persistent stratum of rock
an arrangement of people or things acting as a unit; "a defensive formation"; "a formation of planes"
(geology) the geological features of the earth
– Any assemblage of rocks which have some character in common, whether of origin, age, or composition Often, the word is loosely used to indicate anything that has been formed or brought into its present shape
the ordinary unit of geologic mapping consisting of a large and persistent stratum of rock
In geology, the fundamental unit in rock stratigraphic classification, consisting of a distinctive mappable body of rock Geology Ref WM
Mineral deposits and rock masses designated with reference to their origin; as, the siliceous formation about geysers; alluvial formations; marine formations
a formation is a being which is produced by an Emanation, by means of the matter is can dispose of It may happen that an Emanator uses the best of its matter to divert itself from the hostile, without succeeding to do this: the Tradition offers many examples (see notably the chapters 3 and 9) The formation is an individual being independent of its Maker
The arrangement of a body of troops, as in a square, column, etc
A body of consolidated or unconsolidated rock with similar lithologic characteristics which is prevailingly, but not necessarily, laterally continuous and is mappable on the earth's surface or traceable in the subsurface
A level in the National Vegetation Classification Standard hierarchy below subgroup which represents vegetation types that share a definite physiognomy or structure within broadly defined environmental factors, relative landscape positions, or hydrologic regimes (Grossman et al 1998) See table under USNVC
When referring to RW a formation is a group of skydivers forming particular pattern by taking grips on each others arms and legs The formations that will be done on a jump are determined and practiced (Dirt Dived) before the jump When referring to CRW it is a formation of Canopies flying together in a predetermined configuration
The act of giving form or shape to anything; a forming; a shaping
1) A freefall skydiving formation of more than one jumper 2) A flight of more than one jump plane
larger vegetation units, such as forest, forest-step (prairie), arctic or alpine dwarf scrub etc The term goes back to Grisebach (1839), a pioneer in the science of plant geography
A group of beds of the same age or period; as, the Eocene formation
A defined unit of rock within a stratigraphic section at the given locality
a particular spatial arrangement an arrangement of people or things acting as a unit; "a defensive formation"; "a formation of planes"
A substance formed or deposited
natural process that causes something to form; "the formation of gas in the intestine"; "the formation of crystals"; "the formation of pseudopods"
The arrangement of fibers in a sheet of paper; can be seen by holding it up to a light source
the fabrication of something in a particular shape
multiple spacecraft with a desired position and/or orientation relative to each other or to a common target
The formation of an idea, habit, relationship, or character is the process of developing and establishing it. My profession had an important influence in the formation of my character and temperament. = development
(geologic) The ordinary unit of geologic mapping recognized by field criteria consisting of a larger, persistent, and mappable strata of predominantly one kind of rock or sediment type
the fabrication of something in a particular shape creation by mental activity; "the formation of sentences"; "the formation of memories" a particular spatial arrangement an arrangement of people or things acting as a unit; "a defensive formation"; "a formation of planes" natural process that causes something to form; "the formation of gas in the intestine"; "the formation of crystals"; "the formation of pseudopods
The formation is what connects the sleepers with the ground, the tracks foundations As our track runs over heavy clay, we have clay, sand, a non-perminable membrane and finally balast
a particular spatial arrangement
The term for the primary unit in stratigraphy consisting of a succession of strata useful for mapping or description which possesses certain distinctive lithologic and other features, i e the Mississauga Formation
A term used to describe or map large geological features which have the same general distinctive makeup
creation by mental activity; "the formation of sentences"; "the formation of memories"
{i} forming, making; structure, arrangement; configuration; configuration of troops (Military); creation, establishment
the arrangement into positions of players on the field; for example, a 4-3-3 formation places 4 defenders, 3 midfielders and 3 forwards on the field
In football, the arrangement of players on either team at the start of play
The basic unit of lithostratigraphic classification A formation must be identifiable on the basis of easily recognized physical properties and widespread enough to be mapped at a regional scale A formation can be divided into smaller units (called members) where these, too, are recognizable and mappable Formations can also be combined into groups when useful and appropriate
formation leader
airplane which flies at the head of a group of airplanes (to lead and direct)
formation of a government
making or creation of a ruling body, establishing of an administration or ministry
back formation
Alternative spelling of backformation
back-formation
A word created in this way

Back-formations, such as tambour (for play the tambourine), are a staple of comedic wordplay.

back-formation
The process by which a new word is formed by removing a morpheme (real or perceived) of an older word, such as the verb burgle, formed by removing -ar (perceived as a suffix forming an agent noun) from burglar
illegal formation
A formation of players not permitted by the rules of the game
reticular formation
Part of the brain that is involved in actions such as awaking/sleeping cycle, and filtering incoming stimuli to discriminate irrelevant background stimuli
identity formation
Identity formation is the process of the development of the distinct personality of an individual regarded as a persisting entity (known as personal continuity) in a particular stage of life in which individual characteristics are possessed by which a person is recognized or known (such as the establishment of a reputation). This process defines an individual to others and themselves. Pieces of the entity's actual identity include a sense of continuity, a sense of uniqueness from others, and a sense of affiliation. Identity formation leads to a number issues of personal identity and an identity where the individual has some sort of comprehension of him or herself as a discrete, separate entity. This may be through individuation whereby the undifferentiated individual tends to become unique, or undergoes stages through which differentiated facets of a person's life tend toward becoming a more indivisible whole
I formation
An offensive formation in which the running backs line up in single file behind the center and the quarterback
T formation
An offensive formation in which the fullback lines up directly behind the center and the quarterback with a halfback on either side or in which two running backs line up behind the quarterback in a line parallel to the line of scrimmage
V-formation
if birds or planes fly in a V-formation, they form the shape of the letter V as they fly
back formation
a new word formed from an older word, for example 'televise', which is formed from 'television'
back-formation
{i} (Linguistics) word formed from its derivative (e.g.: "greed" from "greedy; "edit" from "editor"); process of forming words in this manner
back-formation
a word invented (usually unwittingly by subtracting an affix) on the assumption that a familiar word derives from it
battle formation
way that troops are arranged for battle
capital formation
{i} transfer of savings from private people and governments to the business sector for investment
capital formation statement
itemization of changes in a business' property
concept formation
Process of developing abstract rules or mental constructs based on sensory experience. Concept formation figures prominently in cognitive development and was a subject of great importance to Jean Piaget, who argued that learning entails an understanding of a phenomenon's characteristics and how they are logically linked. Noam Chomsky later argued that certain cognitive structures (such as basic grammatical rules) are innate in human beings. Both scholars held that, as a concept emerges, it becomes subject to testing: a child's concept of "bird," for example, will be tested against specific instances of birds. The human capacity for play contributes importantly to this process by allowing for consideration of a wide range of possibilities
flight formation
group of airplanes flying in a particular arrangement
format
(1)Preparing a disk for use by your hardware and operating system Also called Initializing When the computer initializes a disk, it also destroys any information already there (just as recordinging on a cassette tape replaces what was previously there with what you record) (2)Formatting also refers to the way text is set up on a page (underlining, bold, indenting, etc ) (3)The way information is structured in a file, often specific to a particular application
format
REQUIRED FIELD The format in which UCSF holds the material: print, image file, web-based image file (held at a location other than UCSF, i e TDO)[Dublin Core Metadata Mapping: Format]
format
The set of unique bit-string patterns of Zeros and Ones corresponding to the set of data characters used in magnetic stripe encoding; many different data formats are used, the best known being the ANSI/ISO BCD and ALPHA formats
format
To create or edit the layout of a document
format
To format a piece of computer text or graphics means to arrange the way in which it appears when it is printed or is displayed on a screen. When text is saved from a Web page, it is often very badly formatted with many short lines
format
the general appearance of a publication
format
{i} structure, pattern, design; organization; pattern of data organization (Computers)
format
Radio: This is the actual content of the station's broadcast News, Black, Classical, Middle of the Road (MOR), Top 40 Hits, and Country are some of the varied and changeable formats It is the most important factor in determining a station's listenership and the resulting demographic characteristics of the audience
format
Two types of formats are available A physical format and a logical format -Physical format: Physical format is to write data defined in ISO in three tracks of each of the inner and outer circuits of the user area set as a Defect Management Area (DMA) DMA contains information on user band setting and the area to which error information is to be written Full compatibility is guaranteed for any disks physically formatted according to the ISO standard regardless of the manufacturer -Logical format: Logical format is to write data on the disk information required (directory information, FAT, etc ) for a system such as a host and OS and software to handle the disk When a system reads this information, the disk is recognized Disks need to be formatted both physically and logically However, in general, each format is manufacturer specific and the compatibility is lower than it could be
format
Refers specifically to tape sizes and qualities, and generally to classes of video equipment Popular video formats in decreasing order of quality and expense are: Digital Betacam, Betacam SP, Betacam, 3/4"SP, S-VHS, Hi8 and VHS
format
A particular way to store information on a computer You may need special programs to read certain formats, such as Microsoft Reader to read lit files and Adobe Acrobat eBook Reader to read ebx files
format
v t (a format control and format arguments) to perform output as if by format, using the format string and format arguments
format
Formatting a disk organizes the magnetic surfaces into tracks and sectors In word processing, format refers to the physical appearance of a document, and includes such items as margins, line spacing, etc In Excel, format refers to how numbers are shown (length, decimal points, etc )
format
To prepare a mass storage medium for initial use, erasing any existing data in the process
format
A file type
format
The format of something is the way or order in which it is arranged and presented. I had met with him to explain the format of the programme and what we had in mind. a large-format book
format
The form of presentation of something
format
The shape and size of a book; hence, its external form
format
Verb: To format a floppy disk is to prepare it to receive and store material in the appropriate manner (using the DOS system for example, as opposed to the Mac or vice versa) The Mac calls this ëinitialisingí Disks are usually available pre-formatted Noun: When we speak of the format of a file we are most often talking about what system (PC or Mac?) or what word-processor (Word or Wordperfect?) the document has been produced using Most word-processors provide a facility by which you can make a copy of your document in a different format (try the ësave as í function)
format
The pattern into which data are systematically arranged for use on a computer A file format is the specific design of how information is organized in the file For example, ArcInfo has specific, proprietary formats used to store coverages DLG, DEM, and TIGER are geographic data sets with different file formats
format
The manner in which data is stored; its organization For example, VHS, SVHS, and Beta are three different formats of video tape They are not 100% compatible with each other, but information can be transferred from one to the other with the proper equipment (but not always without loss; SVHS contains more information than either of the other two) Computer information can be stored in literally hundreds of different formats, and can represent text, sounds, graphics, animations, etc Computer information can be exchanged via different computer types provided both computers can interpret the format used
format
the organization of information according to preset specifications (usually for computer processing)
format
The pattern in which data are systematically arranged for use on a computer 6 A file format is the specific design of how information is organized in the file For example, DLG, DEM, and TIGER are geographic data sets in particular formats that are available for many parts of the United States 6
format
Documents shall be prepared on A4 (210 x 297 mm) 80 gsm copier paper (hard copy) and/or the form of electronic media specified in the requirements Each page of a document shall be numbered in Arabic numerals consecutively from Section 1 to the appendices Documents may be printed on one or both sides of each page (single sided or double sided) On single sided documents the document control number shall be on the top right hand side For double sided all even pages shall have document control numbers on the top left hand side and on odd pages on the top right hand side Each page prior to Section 1 shall be numbered in lower-case roman numerals
format
The size or shape of a negative or print The term usually refers to a particular film size, for example 35mm format, but in its most general sense can mean simply whether a picture is upright (vertical format) or longitudinal (horizontal format) Cameras are usually categorized by the format of the film they use
format
divide (a disk) into marked sectors so that it may store data; "Please format this disk before entering data!"
format
The layout of a document
format
Format strings are used to control the appearance of output in the printf statement Also, data conversions from numbers to strings are controlled by the format string contained in the built-in variable CONVFMT See section Format-Control Letters
format
The organization of information according to preset specifications (usually for computer processing) [syn: formatting, data format, data formatting] [16]
format
determine the arrangement of (data) for storage and display (in computer science)
format
An orderly, structured arrangement of data elements (bits, bytes, and/or fields) that is necessary to produce a larger entity, such as: a list, record, table, file, or dictionary Also, it is the term that describes the preparation of a magnetic disk to allow it to accept digital data
format
The format of a piece of computer software or a musical recording is the type of equipment on which it is designed to be used or played. For example, possible formats for a musical recording are CD and cassette. His latest album is available on all formats
format
Columns contain information in one of four types; users can specify how they want a query to format information it retrieves from character, number, date, or long columns For example, they can choose to have information of type date appear as 14/08/90, or Tuesday Fourteenth August 1990, or any other valid date format
format
A Format, in VoyForums, is a Forum option which chooses how to show the messages in the message index and replies VoyForums provides four different formats: Super-Compact, Compact, Medium, and Verbose Super-Compact displays the Author, Subject, and Date of the very first message in each thread -- a user must click on the message to view the rest of the thread Verbose displays every message with its full information Please select the format names to read about each Format specifically
format
Low Level Formatting is the process of dividing the tracks on a disk into sectors Each track begins with an index mark, each sector has a sector identification field that is several bytes long, which contains the sector addresses and other overhead data required by the format In addition, between the identification field and data fields of each sector are synchronization bytes, which allow the read/write head to synchronize with the rate of data transfer coming off the track High-Level Formatting distinguishes operating systems (i e , the difference between an IBM drive and an Apple drive)
format
To format a computer disk means to run a program so that the disk can be written on
format
(1) The system used for storing a file on disk Different programs use different methods of recording identical information (2) The layout and arrangement of tracks and sectors on a disk (3) Sometimes also applied to the layout or arrangement of graphics and/or text on a page or screen
format
set (printed matter) into a specific format; "Format this letter so it can be printed out"
format
the assignment of each of the data elements of a data object to a field or sub-field and to a specific location or address in a given physical medium or in a device [610 0-G-5] [620 0-B-1]
format
To format media is to prepare the media for use with a particular file system When you format media, you overwrite any existing information on the media
format
determine the arrangement of (data) for storage and display (in computer science) set (printed matter) into a specific format; "Format this letter so it can be printed out
format
Traditionally, the approximate size and shape of the book as defined by the number of times the printed sheet is folded before binding Since sheet paper size and shape varied, so did the size and shape of the book Despite this, it is standard today for catalogers to use format to describe the size of the book One fold produced a Folio, two folds: Quarto(4to), three folds: octavo(8vo), 4 folds: sextodecimo(16mo) Duodecimo(12mo) is a common format between 8vo and 16mo, but the folding method varies and is too complex to describe here 32mo and 64mo also exist, but these are very small books 8vo (octavo) is what most people think of a "Normal sized" book A folio is a large book, noticably taller than wide A quarto is oversized, usually "squarish" format Specific dimensions are probably more practical, but the book world is not dedicated to practicality 12mo and 16mo are commonly pronounced as the abbreviations read, ie, "twelvemo"
format
the general appearance of a publication the organization of information according to preset specifications (usually for computer processing) divide (a disk) into marked sectors so that it may store data; "Please format this disk before entering data!"
format
Change a document so it will fit onto a different type of page
format
{f} design the appearance of, arrange, place in a certain format; prepare a diskette or hard disk for use (Computers)
formations
Plural of formation
geological formation
(geology) the geological features of the earth
heat of formation
the heat evolved or absorbed during the formation of one mole of a substance from its component elements
ice formation
Any mass of ice that occurs on the Earth's continents or surface waters. Such masses form wherever substantial amounts of liquid water freeze and remain in the solid state for some period of time. Examples include glaciers, icebergs, sea ice, and ground ice associated with permafrost
joining formation
participation by aircraft in a joint flight in a particular formation (for battle or performance in an air show)
military formation
a formation of troops
re-formation
forming again (especially with improvements or removal of defects); renewing and reconstituting
reaction formation
(psychiatry) a defense mechanism in which a person unconsciously develops attitudes and behavior that are the opposite of unacceptable repressed desires and impulses and serve to conceal them; "his strict morality is just a reaction formation to hide his sexual drive
reaction formation
A psychological defense mechanism by which an objectionable impulse is expressed in an opposite or contrasting behavior
reticular formation
A diffuse network of nerve fibers and cells in parts of the brainstem, important in regulating consciousness or wakefulness
reticular formation
a complex neural network in the central core of the brainstem; monitors the state of the body and functions in such processes as arousal and sleep and attention and muscle tone
Türkçe - İngilizce

formation teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

format
(Sinema) size
format
formate
format
format
organik külte mineral formation largely formed
from organic material
formation