troubled

listen to the pronunciation of troubled
İngilizce - Türkçe
sıkıntılı

Tom çok sıkıntılı görünüyor. - Tom looks very troubled.

Tom hiç sıkıntılı görünmüyor. - Tom doesn't look troubled at all.

{f} sorun et
dertlenmek
üzgün

Sizi rahatsız ettiğim için üzgünüm. - I am sorry to have troubled you.

Sizi rahatsız ettiğim için çok üzgünüm. - I'm very sorry to have troubled you.

tedirgin
kederli
meraklı
sorun et(mek)
{s} bulanık

Bulanık sularda balık tutmaya mı çalışıyorsun? - Are you trying to fish in troubled waters?

troubled waters bulanık sular
düzensizlik
{s} rahatsız

Haberden çok rahatsız oldum. - I felt very troubled by the news.

O, haberden rahatsız olmuş görünüyordu. - She looked troubled by the news.

sıkınt

Tom gerçekten sıkıntılıydı. - Tom was genuinely troubled.

Mary'nin sıkıntılı bir geçmişi var. - Mary has a troubled past.

sıkıntı

Tom çok sıkıntılı görünüyor. - Tom looks very troubled.

Tom hiç sıkıntılı görünmüyor. - Tom doesn't look troubled at all.

dert sahibi
sıkkın

Neden bu kadar sıkkınsın? - Why are you so troubled?

sorunlu

Sanırım fahişeler mağdurlar ve sorunlu kızlardır. - I think prostitutes are victims and troubled girls.

Tom sorunlu bir çocuktu. - Tom was a troubled child.

yüreki delik
trouble
dert

O her zaman başı dertte olan insanlara yardım etmeye hazırdı. - He was always ready to help people in trouble.

Bütün bu dertleri başına açtığım için üzgünüm. - I'm sorry to cause you all this trouble.

trouble
sorun

Yeni hükümetin malî sorunları var. - The new government has financial troubles.

Onların sorunlarıyla ilgili yapacak bir şeyim yok. - I have nothing to do with their troubles.

trouble
bela

Benim her zaman başım belada. - I am forever in trouble.

O belaya tekrar katlanacağım. - I will go through that trouble again.

trouble
zahmet

Zavallı adama yardımcı olmak için zahmete girdi. - He took the trouble to assist the poor man.

Bana kitabı gönderme zahmetinde bulundu. - He took the trouble to send me the book.

trouble
{i} belâ

Patronu gerçeği öğrendiğinde yalan onun başını belaya soktu. - The lie got him in trouble when his boss found out the truth.

O belaya tekrar katlanacağım. - I will go through that trouble again.

troubled, bothered, put out
Sıkıntılı rahatsız, söndürmek
troubled waters
karışık durum
troubled waters
belirsizlik
trouble
sıkıntı

Bana daha fazla sıkıntı verme. - Don't give me any more trouble.

Bakar bakmaz bir sıkıntısı olduğunu anlamıştım. - I could tell at a glance that she was in trouble.

trouble
{f} 1. rahatsız etmek, tedirgin etmek: The approaching storm troubled the ship's crew. Yaklaşan fırtına geminin tayfasını tedirgin etti. The
be troubled
üzülmek
be troubled
merak etmek
pour oil on troubled waters
heyecanı yatıştırmak
trouble
başını ağrıtmak
trouble
müşkül
trouble

Tom'un olacağını düşündüğü kadar çok bir iş bulma sorunu olmadı. - Tom didn't have as much trouble finding a job as he thought he would.

Karanlıktı, bu yüzden Tom cadde işaretini okumada sıkıntı çekti. - It was dark, so Tom had trouble reading the street sign.

trouble
gaile
trouble
rahatını bozmak
trouble
başına bela olmak
trouble
zahmete sokmak
trouble
(Mekanik) arıza yapmak
trouble
karışıklık

O, burada karışıklık çıkarmaya çalışıyor. - He's here trying to stir up trouble.

trouble
uğraştırmak
trouble
rahatını kaçırmak
trouble
zahmete katlanmak
trouble
taciz etmek
trouble
tedirgin etmek
trouble
sıkı

Kesinlikle sıkıntılarımız olacak. - We'll have troubles for sure.

En sıkıntılı olan en iyinin yozlaşmasıdır. - What is most troublesome is the corruption of the best.

trouble
tehlike

Jamal tehlikeli bir haydut. Her zaman başı beladadır. - Jamal is a dangerous thug. He always gets in trouble.

trouble
problem

Tom'un uyumada problemi olduğunda, o kakımları saymaya başlar.O, onu çabucak sakin bir hale getirir. Ve o kakımları elliye kadar sayabilmeden önce derin uykuya dalar. - When Tom has trouble sleeping, he starts counting stoats. That quickly brings him into a peaceful mood, and he is fast asleep before he could count the stoats to fifty.

Tom asla onun hayatında bir problem içinde olmadı. - Tom has never been in trouble in his life.

trouble
zorluk

Tom arkadaş edinmede zorluk çekiyordu. - Tom had trouble making friends.

Jenny Japonca çalıştığından Japonya'da zorluk çekmedi. - Having studied Japanese, Jenny had no trouble in Japan.

trouble
rahatsız etmek
trouble
zahmet vermek
fish in troubled waters
bulanık suda balık avlamak
pour oil on troubled water
heyecanı yatıştırmak
trouble
rahatsızlık
trouble
kötü taraf
trouble
(sosyal/siyasal) düzensizlik
trouble
güçlük

Tom Mary'nin nasıl biri olduğunu hatırlamada güçlük çekiyordu. - Tom had trouble remembering what Mary looked like.

Onun ofisini bulmakta güçlük çekmedim. - I had no trouble finding his office.

trouble
üzüntü
trouble
hastalık
trouble
sıkmak
trouble
telaşlandırmak
trouble
zahmet etmek
trouble
acı çektirmek
trouble
acı vermek
trouble
yanlış
trouble
ızdırap
trouble
zor durum

Her zor durumda olduğunda o yanında oldu. - She stood by him whenever he was in trouble.

be troubled
rahatsız olmak
fish in troubled, muddy waters
bulanık suda balık avlamak
pour oil on troubled waters
ortalığı yatıştırmaya çalışmak
trouble
belae
trouble
dertten
trouble
belaya
be troubled about
üzülmek
be troubled about
yana dertli olmak
be troubled with
rahatsız olmak
pour oil on troubled
ortalığı yatıştırmaya çalışmak
trouble
{i} meşakkat
trouble
{f} üzülmek
trouble
get into trouble belaya çatmak
trouble
{f} dert etmek
trouble
{i} huzursuzluk
trouble
{f} üzmek
trouble
{f} bulandırmak
trouble
{i} külfet
trouble
başı

Benim her zaman başım belada. - I am forever in trouble.

O pastayı yediysen başın belada! - You're in trouble if you ate that cake!

trouble
ıstırap
trouble
bela satın almak
trouble
hazlmsızlık
trouble
rahatsız etmek, tedirgin etmek: The approaching storm troubled the ship's crew. Yaklaşan fırtına geminin tayfasını tedirgin etti. The
trouble
{i} aksilik
trouble
digestive troubles sindirim bozukluğu
trouble
{i} arıza
trouble
bela aramak

Tom bela aramak için bugün buraya geldi. - Tom came here today looking for trouble.

O bela aramak için geldi. - He came to look for trouble.

trouble
{f} canını sıkmak
İngilizce - İngilizce
anxious, worried, careworn
Simple past tense and past participle of trouble
past of trouble
characterized by or indicative of distress or affliction or danger or need; "troubled areas"; "fell into a troubled sleep"; "a troubled expression"; "troubled teenagers
{s} upset, worried, concerned, disturbed
Someone who is troubled is worried because they have problems. Rose sounded deeply troubled
to pour oil on troubled waters: see oil
A troubled place, situation, organization, or time has many problems or conflicts. There is much we can do to help this troubled country
Troubled Asset Relief Program
(Ekonomi) The Troubled Asset Relief Program (TARP) is a program of the United States government to purchase assets and equity from financial institutions in order to strengthen its financial sector. It is the largest component of the government's measures in 2008 to address the subprime mortgage crisis
troubled about
worried about -, concerned about -
troubled face
expression that shows concern, worried facial expression, expression that shows worry
troubled sleep
interrupted sleep, being bothered by nightmares while dreaming
troubled times
difficult times, period of time that is stressful
pour oil on troubled waters
To calm something or someone who is tenacious or misbehaving

I better go pour oil on those troubled waters the children are making over there.

trouble
A distressful or dangerous situation
trouble
{v} to perplex, disturb, vex, afflict, sue
trouble
{n} calamity, disturbance, inconvenience
cast oil on troubled waters
smooth things over, calm things down
fish in troubled waters
use a troubled situation to one's own advantage
pour oil on troubled waters
create peace, ease a problem situation
to fish in troubled waters
go fishing in polluted waters, scrabble about, dig in the dirt
trouble
cause bodily suffering to
trouble
Efforts taken
trouble
an angry disturbance; "he didn't want to make a fuss"; "they had labor trouble"; "a spot of bother"
trouble
disturb in mind or make uneasy or cause to be worried or alarmed; "She was rather perturbed by the news that her father was seriously ill"
trouble
A violent occurrence
trouble
A malfunction, as in "heart trouble"
trouble
If something troubles you, it makes you feel rather worried. Is anything troubling you? He was troubled by the lifestyle of his son. + troubling trou·bling But most troubling of all was the simple fact that nobody knew what was going on
trouble
That which gives disturbance, annoyance, or vexation; that which afflicts
trouble
{i} problem, misfortune, annoyance; civil disturbance; cause of worry; exertion in accomplishing something
trouble
If there is trouble somewhere, especially in a public place, there is fighting or rioting there. Riot police are being deployed throughout the city to prevent any trouble the first victim of the troubles in Northern Ireland
trouble
Troubled; dark; gloomy
trouble
A non-emergency condition indicating that the alarm system is inoperative or functioning at less than optimum capabil-ity Trouble conditions may include sensors that have become less sensitive or more susceptible to causing false alarms, or bat-teries that have deteriorated or are inoperative
trouble
If you say that someone or something is more trouble than they are worth, you mean that they cause you a lot of problems or take a lot of time and effort and you do not achieve or gain very much in return. Some grumbled that Johnson was more trouble than he was worth
trouble
If a part of your body troubles you, it causes you physical pain or discomfort. The ulcer had been troubling her for several years
trouble
To disturb; to perplex; to afflict; to distress; to grieve; to fret; to annoy; to vex
trouble
To put into confused motion; to disturb; to agitate
trouble
If you say that a person or animal is no trouble, you mean that they are very easy to look after. My little grandson is no trouble at all, but his 6-year-old elder sister is rude and selfish
trouble
disapproval If you say that someone does not trouble to do something, you are critical of them because they do not behave in the way that they should do, and you think that this would require very little effort. He yawns, not troubling to cover his mouth He hadn't troubled himself to check his mirrors
trouble
formulae You use trouble in expressions such as I'm sorry to trouble you when you are apologizing to someone for disturbing them in order to ask them something. I'm sorry to trouble you, but I wondered if by any chance you know where he is = bother
trouble
an event causing distress or pain; "what is the trouble?"; "heart trouble"
trouble
A fault or interruption in a stratum
trouble
move deeply; "This book upset me"; "A troubling thought"
trouble
to cause inconvenience or discomfort to; "Sorry to trouble you, but "
trouble
a source of difficulty; "one trouble after another delayed the job"; "what's the problem?"
trouble
take the trouble to do something; concern oneself; "He did not trouble to call his mother on her birthday"; "Don't bother, please"
trouble
If someone is in trouble, they are in a situation in which a person in authority is angry with them or is likely to punish them because they have done something wrong. He was in trouble with his teachers
trouble
a strong feeling of anxiety; "his worry over the prospect of being fired"; "it is not work but worry that kills"; "he wanted to die and end his troubles"
trouble
A difficulty contributing to such a situation
trouble
To bother; to annoy
trouble
politeness If you tell someone that it is no trouble to do something for them, you are saying politely that you can or will do it, because it is easy or convenient for you. It's no trouble at all; on the contrary, it will be a great pleasure to help you = bother
trouble
To give occasion for labor to; used in polite phraseology; as, I will not trouble you to deliver the letter
trouble
If you take the trouble to do something, you do something which requires a small amount of additional effort. He did not take the trouble to see the film before he attacked it
trouble
You can refer to problems or difficulties as trouble. I had trouble parking You've caused us a lot of trouble The plane developed engine trouble soon after taking off The crew are in serious trouble in 50-knot winds and huge seas The Sullivans continued to have financial troubles
trouble
The state of being troubled; disturbance; agitation; uneasiness; vexation; calamity
trouble
{f} worry, cause concern; annoy; bother; cause discomfort; disturb
trouble
If you have kidney trouble or back trouble, for example, there is something wrong with your kidneys or your back. Her husband had never before had any heart trouble He began to have trouble with his right knee
trouble
an unwanted pregnancy; "he got several girls in trouble"
trouble
Area of nonspecific space a child can always be sure to be in
trouble
Area of nonspecific space a child can always be sure to be
trouble
If you say that one aspect of a situation is the trouble, you mean that it is the aspect which is causing problems or making the situation unsatisfactory. The trouble is that these restrictions have remained while other things have changed Your trouble is that you can't take rejection. = problem
trouble
Your troubles are the things that you are worried about. She kept her troubles to herself
trouble
an effort that is inconvenient; "I went to a lot of trouble"; "he won without any trouble"; "had difficulty walking"; "finished the test only with great difficulty"
trouble
to cause inconvenience or discomfort to; "Sorry to trouble you, but
trouble
jackpot
trouble
tribulation
wear a troubled look
have a worried expression on one's face, look concerned
troubled

  Türkçe nasıl söylenir

  trʌbıld

  Telaffuz

  /ˈtrəbəld/ /ˈtrʌbəld/

  Etimoloji

  [ 'tr&-b&l ] (verb.) 13th century. Middle English, from Old French tourbler, troubler, from Vulgar Latin turbulare, from turbulus agitated, alteration of Latin turbulentus; more at TURBULENT.

  Videolar

  ... and my question to you it you indicated the troubled twenty of them ...