yakınma

listen to the pronunciation of yakınma
Türkçe - İngilizce
gripe
complaint

I'm tired of your endless complaints. - Ben senin bitmeyen yakınmalarından bıktım.

I don't have any complaints. - Benim herhangi bir yakınmam yok.

complaint, grumble, grouse, grouch şikâyet
grievance

He is apt to say atrocious things and to exaggerate his grievances. - İğrenç şeyler söylemeye ve yakınmalarını abartmaya eğilimlidir.

beef
jeremiad
plaint
remonstrance
kick
complaining, complaint
grumble

I'm tired of your everlasting grumbles. - Bitmek bilmeyen yakınmalarından bıktım.

grouse
indictment
grouch
peeve
yakın
close

My house is close to a bus stop. - Evim otobüs durağına yakın.

Where is the closest train station? - En yakın tren istasyonu nerede?

yakın
(İnşaat) near

After one or two large factories have been built in or near a town, people come to find work, and soon an industrial area begins to develop. - Kasabada veya kasabanın yakınında bir veya iki büyük fabrika kurulduysa, insanlar iş bulmaya gider, ve yakında bir endüstriyel alan büyümeye başlar.

I really look forward to your visit in the near future. - Yakın bir gelecekteki senin ziyaretini gerçekten dört gözle bekliyorum.

yakınmak
complain

Complaining won't remedy the situation. - Yakınmak bu durumu çözmeyecek.

He has nothing to complain about. - Yakınmak için hiçbir nedeni yok.

yakın
recent

I was recently in an automobile accident. - Yakın zamanda bir araba kazası geçirdim.

It happened quite recently. - O, oldukça yakın zamanda oldu.

yakın
adjacent
yakın
intimate

Mary overheard Tom talking intimately to another woman on his mobile phone. - Mary, Tom'un cep telefonuyla başka bir kadınla yakından konuşmasına kulak misafiri oldu.

Tom was intimate with Mary. - Tom'un Mary'yle yakın ilişkisi vardı.

yakın
akin
yakın
pending
yakın
immediate

Are you in immediate danger? - Sen yakın tehlike içinde misin?

I don't have plans for my immediate future. - Yakın geleceğim için planlarım yok.

yakın
(Hukuk) imminent

We think Tom might be in imminent danger. - Tom'un yakın tehlikede olabileceğini düşünüyoruz.

yakın
approximate

This is all very approximate. - Bunun hepsi çok yakın.

Åle, the world's oldest eel, just died. He was approximately 150 years old. - Dünyanın en yaşlı yılan balığı Åle yakın zamanda öldü. Yaklaşık olarak 150 yaşındaydı.

yakın
{i} relative

A stranger living nearby is better than a relative living far away. - Yakında yaşayan bir yabancı uzakta yaşayan bir akrabadan daha iyidir.

Tom and Mary are close relatives. - Tom ve Mary yakın akrabadırlar.

yakın
close to

We live close to the station. - Biz istasyona yakın yaşarız.

The dog is close to death. - Köpek ölüme yakındır.

yakın
(Biyokimya) proximal
yakın
connected
yakın
connate
yakınmak
complain about

Sami likes to complain about everything. - Sami her şey hakkında yakınmaktan hoşlanır.

He has nothing to complain about. - Yakınmak için hiçbir nedeni yok.

yakın
familiar

I wouldn't permit such familiarity. - Ben böyle yakınlığa izin vermezdim.

Layla grew up in Arabia and was very familiar with camels. - Leyla, Arabistan'da büyüdü ve develerle çok yakındı.

yakın
para

His paralysis is progressing, and soon he won't be able to get out of bed. - Onun felci ilerliyor ve yakında yataktan çıkamayacak.

yakın
proximate en
yakın
bemoan

When I had to learn English in school, at times I would bemoan all the irregularities and strange rules. - Okulda İngilizce öğrenmek zorunda kaldığımda zaman zaman tüm düzensizlik ve garip kurallardan yakınırdım.

yakın
closer

Come closer and have a good look at this picture. - Daha yakına gel ve bu resme bir göz at.

Tom picked up the stamp and took a closer look. - Tom pulu aldı ve daha yakından baktı.

yakın
near future

I'll drop in on you sometime in the near future. - Ben yakın gelecekte bir ara sana uğrayacağım.

I really look forward to your visit in the near future. - Yakın bir gelecekteki senin ziyaretini gerçekten dört gözle bekliyorum.

yakın
in approach
yakın
analogous
yakın
within hail
yakın
next door
yakın
close-rage
yakın
(Biyokimya) epimer
yakın
akin to
yakın
nearby place
yakın
(deyim) hail-fellow-well-met
yakın
neighbourhood
yakın
relation

What is your relationship to him? I'm his father. - Onunla yakınlığın nedir? Babasıyım.

Tom has a close relationship with Mary. - Tom'un Mary ile yakın bir dostluğu var.

yakın
analogous with
yakın
friend

The inhabitants of the island are friendly. - Adanın sakinleri cana yakındır.

He has no close friends to talk with. - Konuşacak yakın arkadaşları yok.

yakın
at one's elbow
yakın
in sight
yakın
near-by
yakın
recent time
yakın
neighboring
yakınmak
snivel
yakınmak
(deyim) enter a protest
yakınmak
{f} grumble
yakınmak
grouse
yakınmak
complain of
yakınmak
whine
yakın
point-blank
yakın
vicinal
yakın
beef about
yakın
pleasant
yakın
at close quarters
yakın
complain of
yakın
convenient

It's convenient to live so close to the train station. - Tren istasyonuna çok yakın yaşamak uygundur.

It's convenient living so close to the station. - İstasyona çok yakın yaşamak elverişlidir.

yakın
parallel
yakın
complain

She always complains of her teacher. - O her zaman öğretmeninden yakınır.

Tom complained that his back hurt. - Tom sırt ağrısından yakındı.

yakın
complain about

I heard some students complain about the homework. - Bazı öğrencilerin ev ödevi hakkında yakındıklarını duydum.

We complain about our neighbors. - Biz komşularımız hakkında yakınıyoruz.

yakın
pally
yakın
at hand

A global crisis is at hand. - Küresel bir kriz yakındır.

The appointed day is close at hand. - Kararlaştırılmış gün çok yakın.

yakın
handy
yakın
close range

Layla shot Sami at close range. - Leyla yakın mesafeden Sami'ye ateş etti.

Sami was shot at close range. - Sami yakın mesafeden vuruldu.

yakınmak
wail
yakınmak
remonstrate
yakınmak
yammer
yakınmak
rail against
yakın
close of
yakın
not far
yakın
close in

We haven't been close in years. - Yıllardır yakın olmamıştık.

yakın
nigh

Last night there was a fire near here, and I couldn't sleep. - Dün gece buraya yakın bir yangın vardı ve uyuyamadım.

The zombie apocalypse is nigh! - Zombi kıyameti yakın!

yakın
to close
en sık yakınma
(Tıp) chief complaint
yakın
by
yakın
along

I'm sure he'll be along soon. - Onun yakında geleceğinden eminim.

The old woman went, and soon returned along with the Princess. - Yaşlı kadın gitti ve yakında Prenses ile birlikte geri döndü.

yakın
contiguous
yakın
relative, relation; close friend
yakın
very similar (to)
yakın
within walking distance
yakın
connection

The individual stars in a constellation may appear to be very close to each other, but in fact they can be separated by huge distances in space and have no real connection to each other at all. - Bir takım yıldızındaki bireysel yıldızlar birbirlerine çok yakın görünebilir fakat aslında onlar uzayda büyük mesafelerle ayrılabilir ve birbirleriyle hiç gerçek bağlantısı yoktur.

Sami had very close connections to the crimes. - Sami'nin suçlarla çok yakın bağlantıları vardı.

yakın
towards
yakın
close, (friend) who is close to (someone)
yakın
near (to), nearby, close (to), close-by
yakın
nearby place: Yakınımızda oturuyor. She lives near us
yakın
near, close, neearby; akin (to), analogous (to/with); intimate; impending, imminent; nearby place, neighbourhood; friend, relation; recent time, near future
yakın
proximate
yakın
(arkadaş) thick
yakın
inseparable

They soon became inseparable. - Onlar yakında ayrılmaz oldular.

yakın
toward

Tom has been very friendly toward me. - Tom bana karşı çok cana yakın.

The spiral galaxy closest to our Milky Way galaxy is Andromeda. Andromeda is over 2 million light-years away. Its central bulge and spiral arms are tilted toward us at a 15 degree angle. - Samanyolu galaksimize en yakın sarmal gökada Andromeda'dır. Andromeda 2 milyondan fazla ışık yılı uzaklıktadır. Onun orta çıkıntısı ve spiral kolları 15 derecelik açıyla bize doğru eğiktir.

yakın
hard

Tom has hardly any close friends. - Tom'un neredeyse hiç yakın arkadaşı yok.

Hardly anyone has seen this animal up close. - Neredeyse hiç kimse bu hayvanı yakından görmedi.

yakın
within reach
yakın
near at hand

Our entrance examination was near at hand. - Giriş sınavımız çok yakındı.

Christmas is near at hand, isn't it? - Noel yakın, değil mi?

yakın
kindred
yakın
bosom

Tom and Mary have been bosom friends for years. - Tom ve Mary yıllardır yakın arkadaş olmuşlardır.

yakın
hard by
yakın
connexion
yakınmak
repine
yakınmak
to complain, to grumble, to grouse, to grouch, to gripe şikâyet etmek
yakınmak
belly
yakınmak
{f} beef
yakınmak
bemoan
yakınmak
{f} gripe
yakınmak
{f} grizzle
yakınmak
to apply (henna, a plaster, a blister, a cautery) to
yakınmak
{f} kick
yakınmak
{f} rail
yakınmak
{f} grouch
Türkçe - Türkçe
Yakınmak (I, II) işi, şikâyet, şekva
Yakınmak (I, II) işi, şikâyet, şekva: "Bir yakınma tiradı, döner dolaşır sizin para kazanmak alanındaki beceriksizliğinize dayanır."- H. Taner
yakın
Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba: "Türkçe konuştuğu için bana kendi yakınlarımızdan biri hissini veren yaşlı garson yanımıza geldi."- Y. K. Karaosmanoğlu
Yakın
(Osmanlı Dönemi) EHAMM
Yakın
(Osmanlı Dönemi) NEYYİF
Yakın
(Hukuk) KARİB
yakın
Az bir ara ile ayrılmış olan, uzak karşıtı
yakın
Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan: "Elli yaşında adam, ellisine yakın kadın..."- S. F. Abasıyanık
yakın
Uzak olmayarak: "Gazinoya girip çıkmakta veya kendine yakın bir başka masada oturmakta."- Y. K. Karaosmanoğlu
yakın
Uzak olmayan yer
yakın
Aralarında sıkı ilgi bulunan
yakın
Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer) , uzak karşıtı
yakın
Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan
yakın
Benzeyen, andıran, yaklaşan
yakın
Uzak olmayarak
yakın
Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan
yakın
Benzeyen, andıran, yaklaşan: "Beş dönüme yakın bahçesi bir ormanı andırırdı."- Ö. Seyfettin
yakın
Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba
yakınmak
Sızlanmak, sızlanarak anlatmak, şikâyet etmek
yakınmak
Sızlanmak, sızlanarak anlatmak, şikâyet etmek: "Onların taklitlerini yapar, gönüllerinde hiçbir titreşim bulunmayışından kendine yakınırdı."- Ç. Altan
yakınmak
Vücudun bir yerine sürmek
yakınmak
Kına, yakı vb.ni vücudun bir yerine sürmek
yakınma