relative

listen to the pronunciation of relative
İngilizce - Türkçe
akraba

O, akrabalarıyla birlikte kalıyor. - He is staying with his relatives.

O, ayrılmadan önce akrabalarının kucakladı. - He embraced his relatives before he left.

{i} hısım
{s} göreceli

Bu göreceli ve belirsiz. - This is relative and ambiguous.

Profesör dün güneş enerjisi konulu bir konferans verdi. Ben Göreceli Risk konulu bir konferans verdim. - The Professor gave a lecture on solar energy yesterday. I gave a lecture on Relative Risk.

nispi

Nispi nem oranını ölçmek için, bir psikrometre kullanabilirsiniz. - You can use a psychrometer to measure relative humidity.

ilgili/göreli
{i} ilgi zamiri
(Gıda,Ticaret) oransal
{i} yakın

Tom ve Mary yakın akrabadırlar. - Tom and Mary are close relatives.

Yakın bir komşu, uzak bir akrabadan daha iyidir. - A close neighbor is better than a distant relative.

mensup
Göreli

Çekirdek aile genç bir önyargıdır; aslında, aileler sadece göreli zenginliğin son 50 ya da 60 yılı içinde birkaç yakın üyenin etrafında inşa edilmiştir. - The nuclear family is a young prejudice; in fact, families have only been built around the few immediate members in the last 50 or 60 years of relative wealth.

(Tıp) İzafi nispi
başkasına nispetle vaki olan
oranlı
bağlı
ilişkin
relativenessnispet
{s} ilgili

Sorunla ilgili gerçekleri dinleyin. - Listen to the facts relative to the issue.

{s} bağıl
{s} karşılaştırmalı
(Askeri) rölatif
{s} izafi
(Biyoloji) relatif
münasebet
(Askeri) GÖREVLİ (NİSPİ)
{s} bağıntılı
{s} fiz., kim., mat. bağıl, nispi, izafi: relative humidity
relativelynispeten
{i} ilgi cümleciği
izaf
relatively
nispeten

Mağaza nispeten boştu. - The store was relatively empty.

O nispeten hızlı konuşur. - She speaks relatively fast.

relatively
oranla
relative autonomy
Göreli özerklik
relative chronology
Tarihi belli bir nesne ya da bir yapıya dayanarak bir eser grubunu veya bir binayı tarihlendirmede kullanılan bir yöntem
relative frequency interpretation
(Politika, Siyaset) Göreli sıklık yorumu
relative clause
dilb. (who, which veya that gibi ilgi zamirini içeren) ilgileme cümlesi
relative humidity
bağıl nem
relative to
göreli
relative abundance
(Denizbilim) göreceli bolluk
relative chronology
Göreceli kronoloji, göreceli tarihleme
relative clause
(Dilbilim) ilgileme cümlesi
relative clause
(Dilbilim) sıfat tümceciği
relative clause
(Dilbilim) ilgi yantümcesi
relative clause
(Dilbilim) ilgi cümleciği
relative clauses
(Dilbilim) sıfat cümleciği
relative clauses
(Dilbilim) sıfat cümleleri
relative dating
Göreceli tarihleme
relative error
(Matematik,Teknik,Ticaret) bağıl hata
relative error
(Matematik,Teknik) göreli hata
relative frequency
(Bilgisayar,İstatistik) göreli sıklık
relative frequency
(Bilgisayar,İstatistik) göreli frekans
relative humidity
(Fizik,Teknik) nispi rutubet
relative humidity
(Meteoroloji,Teknik,Tekstil) nispi nem
relative humidity
göreli nem
relative humidity
bağılnem
relative humidity
nisbi nem
relative humidity
(İnşaat) göreceli nem
relative humidity
görece nem
relative humidity
(Fizik,Teknik) relatif nemlilik
relative humidity
nispi nemlilik
relative motion
(Askeri) görünen hareket doğrusu
relative motion
(Fizik) relatif hareket
relative poverty
(Politika, Siyaset) göreli yoksulluk
relative precision
göreli kesinlik
relative pronoun
(Dilbilim) bağlama zamiri
relative pronoun
(Dilbilim) ki bağlacı
relative pronouns
(Dilbilim) bağ zamirleri
relative retention
(Tıp) bağıl alıkonma
relative risk
(Tıp) göreceli risk
relative solubility
(Tıp) bağıl çözünürlük
relative strength
göreli büyüklük
relative to
(Bilgisayar) göreli olduğu
relative to
-e dair
relative to
bağıntı
relative to
-e ilişkin
relative to
hakkında
relative viscosity
(Gıda,Tıp) bağıl viskozite
relative address
göreli adres
relative addressing
göreli adresleme
relative adverb
ilgi belirteci
relative adverb
ilgi zarfı
relative atomic mass
izafi atomik kütle
relative clauses
ilgi yantümcesi
relative density
bağıl özkütle
relative density
izafi yoğunluk
relative density
bağıl yoğunluk
relative frequency
izafi frekans
relative height
izafi yükseklik
relative incidence
izafi etki
relative magnitude
izafi büyüklük
relative molecular mass
izafi moleküler kütle
relative pressure
izafi basınç
relative pressure
göreceli basınç
relative pronoun
ilgi zamiri
relative pronoun
ilgi adılı
relative quantity
izafi miktar
relative rank
izafi sıra
relative to
le ilgili
relative adverb
ilgi zarfı, ilgi belirteci
relative command
bağıl komut
relative deprivation
(Sosyoloji, Toplumbilim) Göreceli yoksulluk
relative economic freedom
(Ekonomi) Göreceli ekenomik özgürlük
relative efficiency
nispi randıman, bağıl verim
relative hypotension and image
göreceli düşük tansiyon ve görüntü
relative index
göreli endeksi
relative indexing
göreli endeksleme
relative location
göreli konumu
relative orbit
bağıl yörünge
relative price
nisbi fiyat
relative programming
göreli programlama
relative pronouns
göreli zamirler
relative rights
(Kanun) Nisbi müktesep haklar
relative size
göreceli büyüklük
relative terms
nispi
relative velocity
izafi hız, bağıl hız
relative accommodation
belirli bir mesafede iki gözle bakış için gerekli
relative accommodation
(Biyoloji) belirli bir mesafede iki gözle bakış için gerekli olan uyum
relative address
(Bilgisayar,Teknik) göreceli adres
relative age
rölatif yaş
relative age
göreli yaş
relative age
nispi yaş
relative altitude
(Askeri) nispi irtifa
relative altitude
(Askeri) Bak. "vertical separation"
relative altitude
(Askeri) kademelenme
relative aperture
(Askeri) NİSPİ OPTÜRATÖR: f: 4.5, vs.... olarak ifade edilen ve fotoğraf makinesi merceklerinin giriş deliğinin çapına, odak noktası uzaklığının oranı. Bu f-sayısı; stop; aperture stop; diyafram, stop da denir
relative aperture
(Askeri) nispi açılma
relative aperture
(Askeri) açılma oranı
relative aperture
(Sinema) bağıntı açıklık
relative atomic mass
(Nükleer Bilimler) bağıl atomik kütle
relative bearing
(Askeri) NİSBİ KERTERİZ: Bir aracın uzunlamasına ekseninin ileri noktasından bir nesne veya cisme göre, normalde saat yönünde ölçülen, yatay açı olarak ifade edilen yön. Ayrıca bakınız: "bearing"; "grid bearing"
relative biological effectiveness
(Nükleer Bilimler) bağıl biyolojik etkinlik,relatif biyolojik etki(linlik)
relative biological effectiveness
(Askeri) NİSBİ BİYOLOJİK ETKİNLİK: Belirli bir biyolojik etki yaratacak olan belli bir enerjinin gamma (veya X) radyasyonu "rad" miktarının, aynı etkiyi yaratmak üzere gerekli bir diğer radyasyonun rad miktarına oranı ikinci olarak sözedilen radyasyonun nisbi biyolojik etkinliğidir
relative by blood
(Kanun) kan hısımı
relative by blood
(Kanun) nesep hısımı
relative code
(Bilgisayar,Teknik) göreceli kod
relative code
(Bilgisayar,Teknik) göreli kod
relative coding
(Bilgisayar,Teknik) göreceli kodlama
relative coding
(Bilgisayar,Teknik) göreli kodlama
relative compaction
(Jeoloji) bağıl kompaksiyon
relative contour
(Meteoroloji) nispi kontur
relative conversion ratio
(Nükleer Bilimler) bağıl dönüşüm oranı
relative data
göreli veri
relative democracy
(Politika, Siyaset) göreceli demokrasi
relative density
(Çevre) rölatif yoğunluk
relative density
(Fizik,Teknik) nispi yoğunluk
relative density
göreli yoğunluk
relative distinguished name
Göreceli Belirgin Ad
relative elongation
(Fizik) göreli uzama
relative error
(Askeri) NİSPİ HATA: Bir nişangahın açı ölçme aleti ile karşılaştırılmasında ortaya çıkan hata. Mutlak hata (absolute error), açı ölçme aletinde mevcut olduğu bilinen hatanın da nispi hataya eklenmesiyle elde edilen miktardır
relative extremum
(Matematik) yerel ekstremum
relative fecundity
(Denizbilim) göreceli doğurganlık
relative importance
(Nükleer Bilimler) bağıl önem
relative importance
(Bilgisayar) bağıl önemlilik
relative income
(Ticaret) nispi gelir
relative income
(Ticaret) göreceli gelir
relative links
(Bilgisayar) göreceli bağlaçlar
relative loss
nispi kayıp
relative name
Yakın Adı
relative opportunity cost
(Ticaret) nispi fırsat maliyeti
relative path names
(Bilgisayar) göreceli yol adları
relative plate motion
göreli levha hareketi
relative power level
goreli guc duzeyi
relative precision
goreli kesinlik
relative pressure
göreli basınç
relative prices
(Ticaret) nisbi fiyatlar
relative rank
(Askeri) KIDEM, NİSPİ DERECE: Aynı rütbedeki subaylar arasında nispi kıdem veya mevki farkı
relative reality
göreli gerçeklik
relative record
(Bilgisayar) göreceli kaydet
relative risk
(Nükleer Bilimler) bağıl risk
relative roughness
nispi pürüzlülük
relative share
(Ticaret) nispi pay
relative size
(Pisikoloji, Ruhbilim) nisbi büyüklük
relative size pie
orantılı dilim
relative spectral sensitivity
goreli spektral duyarlilik
relative strength
goreli buyukluk
relative to
-le ilgili
relative to
ile ilgili olarak: She wrote to him relative to Nedim's retirement. Nedim'in emekli oluşuna izafeten ona mektup yazdı
relative to
ait
relative value
(Matematik) bağıldeğer
relative velocity
rölatif hız
relative velocity
(Fizik) bağıl hız
relative velocity
izafi hız
relative volatility
göreli uçuculuk
relative vorticity
(Meteoroloji) nispi vortisiti
relative weight
(Fizik) izafi ağırlık
relative weight
(Fizik) bağıl ağırlık
relative wind
(Meteoroloji) nispi rüzgar
resemble a relative
kan çekmek
resource-based relative value scale
kaynak tabanlı göreceli değer ölçeği
relatives
akrabalar

O, akrabalarıyla birlikte kalıyor. - He is staying with his relatives.

O, ayrılmadan önce akrabalarının kucakladı. - He embraced his relatives before he left.

far relative
Uzak akraba
relatively
Nazaran

Para tahvil piyasaları diğerlerine nazaran sakin. - Currency and bond markets are relatively calm.

relatively
görece

Kendimi görece şanslı kabul ediyorum. - I consider myself relatively lucky.

Bu yer görece düşük kirlilik düzeyine sahip gibi görünüyor. - This place seems to have relatively low levels of pollution.

relatively
diğerlerine göre/nazaran
relatively
diğerlerine nazaran

Para tahvil piyasaları diğerlerine nazaran sakin. - Currency and bond markets are relatively calm.

relatively
göreceli olarak
be relative
akraba olmak
relative clauses
(Dilbilim) ilgi cumlecikleri
relative to
ile ilgili
relative to
(Bilgisayar) neye göre
relatively
bir dereceye kadar
relatively
kısmen
relatives
kimi kimsesi
close relative
yakın akraba
defining relative clause
tanımlayan ilgi cümleciği
distant relative
uzak akraba
elect by a relative majority
nispi çoğunlukla seçmek
non-defining relative clause
tanımlamayan ilgi cümleciği
relatively
oldukça

Bölge maden kaynakları açısından oldukça zengindir. - The region is relatively rich in mineral resources.

blood relative
Kan bağıyla bağlı olunan akraba
defining relative clause
tanımlayan ilgi cümlecigi
female relative
kadın göreli
patient's relative
hasta yakını
relatively
nisbeten
relatives
yakınlar
defining relative clauses
(Dilbilim) tanımlayan ilgi cümlecikleri
definite relative pronouns
(Dilbilim) belirtili bağ zamirleri
indefinite relative pronouns
(Dilbilim) belgisiz bağ zamirleri
relatively
göreli olarak
relatively
z. diğerlerine göre/nazaran; her şey göz önünde tutulursa, nispeten: Their casualties were relatively few. Her şey göz önünde tutulursa
İngilizce - İngilizce
That relates to an antecedent
Connected to or depending on something else; not absolute; comparative
Relevant; pertinent
Someone in the same family; someone connected by blood, marriage, or adoption
Having the same key but differing in being major or minor
{n} a relation, what contains relation
{a} having a relation, respecting
Measured from some arbitrary point such as your location
interdependence or reciprocal dependence
A method of comparison involving the ratio of one variable to another
{i} family member, kinsman
The accuracy with which a user can measure position relative to that of another user of the same navigation system at the same time
Characterizing or pertaining to chords and keys, which, by reason of the identify of some of their tones, admit of a natural transition from one to the other
an animal or plant that bears a relationship to another (as related by common descent or by membership in the same genus)
The borrower's spouse, child, or dependent or any other individual related to the borrower by blood, marriage, adoption, or legal guardianship (Source: FNMA Selling Guide, Glossary)
Life; the aspect of Being that is actively manifesting in pairs of opposites
The term relative here is in reference to absolute A relative value is a value that is dependent on something else For instance, if a table has a relative value of 80 percent, it will be 80 percent of whatever the size the browser window is This means the actual size of the table will change, dependent on how wide or narrow the window is
Indicating or expressing relation; refering to an antecedent; as, a relative pronoun
not absolute or complete; "a relative stranger"
One who, or that which, relates to, or is considered in its relation to, something else; a relative object or term; one of two object or term; one of two objects directly connected by any relation
You use relative to say that something is true to a certain degree, especially when compared with other things of the same kind. The fighting resumed after a period of relative calm = comparative
A method of referencing another doument or file in which a specific machine is not mentioned, meaning that the desired object resides on the same system as the one being viewed See absolute above
If you say that something is relative, you mean that it needs to be considered and judged in relation to other things. Fitness is relative; one must always ask `Fit for what?' absolute
A relative pronoun; a word which relates to, or represents, another word or phrase, called its antecedent; as, the relatives "who", "which", "that"
{s} proportionate, comparative; connected, associated; only gaining significance through a relationship to something else
Of angle measurements in navigation, measured from the heading of a craft, as relative bearing
A person connected by blood or affinity; strictly, one allied by blood; a relation; a kinsman or kinswoman
Relative to something means with reference to it or in comparison with it. Japanese interest rates rose relative to America's
Relating to, being relevant towards
Value - For NAIC investors, the current P/E ratio (based on earnings per share for the latest 12 months) as a percent of the historical average P/E ratio
A partial URL which contains just the last part of the address or even just the card name Can refer to a link or the source of an image
an animal or plant that bears a relationship to another (as related by common descent or by membership in the same genus) a person related by blood or marriage; "police are searching for relatives of the deceased"; "he has distant relations back in New Jersey"
Arising from relation; resulting from connection with, or reference to, something else; not absolute
You use relative when you are comparing the quality or size of two things. They chatted about the relative merits of London and Paris as places to live
properly related in size or degree or other measurable characteristics; usually followed by `to'; "punishment oughtt to be proportional to the crime"; "earnings relative to production"
If one animal, plant, language, or invention is a relative of another, they have both developed from the same type of animal, plant, language, or invention. The pheasant is a close relative of the Guinea hen. a member of your family = relation
Having relation or reference; referring; respecting; standing in connection; pertaining; as, arguments not relative to the subject
refer to relativity for a scientific definition
someone related to another by birth or adoption
not absolute; connected to or depending on something else
Your relatives are the members of your family. Get a relative to look after the children. = relation
not absolute or complete; "a relative stranger
when applied to URLs, relative means that in the absence of the <BASE> tag, the link is relative to the current page's URL in which the link is defined This makes for shorter, more compact URLs and explains why most local URLs are relative, not absolute
The relative survival rate corrects for mortality by taking the ratio of the observed survival rate for the patient group to the expected survival rate for persons in the general population similar to the patient group with respect to age, sex, race, and calendar year of observation
a person related by blood or marriage; "police are searching for relatives of the deceased"; "he has distant relations back in New Jersey"
comparative
relative adjective
a relative pronoun used in an adjectival clause

Example: whose in the man whose time had come.

relative atomic mass
ratio of the atomic mass of one atom of an isotope to 1/12 (one twelfth) the mass of a Carbon-12 atom
relative clause
A subordinate clause that modifies a noun
relative clauses
plural form of relative clause
relative complement
Given two sets A and B, the relative complement of A in B is the set that contains exactly those elements belonging to B but not to A
relative dating
A method of determining the age of a fossil by comparing its placement with that of fossils in other layers of rock
relative dating
An act of so doing
relative densities
plural form of relative density
relative density
A measure of the density of a material. The ratio of the density of a substance to the density of water at the same temperature. It is dimensionless and therefore has no units

gold: 19.3.

relative future tense
A special form of future tense used in Celtic languages after certain conjunctions and pronouns, eg Scottish Gaelic cuin (when), ma (if) or dè (what)

Chan eil sinn cinnteach dè a chluinneas sinn. - We are not certain what we will hear.

relative humidity
The ratio of the actual amount of water vapor (absolute humidity) present in the air to the saturation point at the same temperature, usually expressed as a percentage
relative pronoun
A pronoun that introduces a relative clause and refers to an antecedent. The interrogative pronouns can be used as relative pronouns: what, which, who, whom, and whose
relative pronouns
plural form of relative pronoun
relative superlative
In Greek: one of the degrees of comparison of an adjective, the equivalent in English of the superlative, similar to the comparative superlative used in Spanish. Compare with absolute superlative

Ο χειρότερος is the relative superlative form of κακός.

relative superlatives
plural form of relative superlative
relative-pronoun
Attributive form of relative pronoun, noun
relative autonomy
A theory of state power based on Marxist ideas. Relative autonomy perspective assumes that the state can and does play a limited independent role in the maintenance and stabilization of capitalist society
relative chronology
A chronology that determines the age of a feature or event relative to the age of other features or events
relative clause
a clause introduced by a relative pronoun; "`who visits frequently' is a relative clause in the sentence `John, who visits frequently, is ill'"
Relative location
(Coğrafya) A location of a place in relation to another place
relative rights
(Kanun) Those to which a person is entitled in consequence of his relation with others such as the rights of a husband in relation to his relation with others such as the rights of a husband in relation to his wife; of a father, as to his children; of a master, as to his servant; of a wife; of a father, as to his children; of a master, as to his servant; of a guardian, as to his ward. guardian, as to his ward
Relative Market Share
(Reklam) Your own company's market share compared to those of your competitors. A large share confers advantages of scale in product development, manufacturing and marketing. It also puts you in a stronger position in the minds of customers, which has a positive influence on pricing
Relative Wind
(Airplanes) wind created during the movement of a surface (such as a wing) through the air (the speed of the wind is equal to the speed of the wing but in the reverse direction)
relative biological effectiveness
A measure of the capacity of a specific ionizing radiation to produce a specific biological effect, expressed relative to a reference radiation, such as radium gamma rays or 200-volt x-rays
relative cell reference
access to a cell in an electronic spreadsheet according to its location relative to the current cell
relative clause
a clause introduced by a relative pronoun; "`who visits frequently' is a relative clause in the sentence `John, who visits frequently, is ill'
relative clause
a dependent clause in apposition with a substantive for the purpose of specifying it For example, "who works for my father" is the relative clause in the sentence "The man who works for my father goofed " The fact that my father is my relative has nothing to do with it
relative clause
In grammar, a relative clause is a subordinate clause which specifies or gives information about a person or thing. Relative clauses come after a noun or pronoun and, in English, often begin with a relative pronoun such as `who', `which', or `that'. A dependent clause introduced by a relative pronoun, as which is downstairs in The dining room, which is downstairs, is too dark. a part of a sentence that has a verb in it, and is joined to the rest of the sentence by 'who', 'which', 'where' etc, for example the phrase 'who lives next door' in the sentence 'The man who lives next door is a doctor.'
relative clause
dependent clause, clause that modifies a word in the main clause (Grammar)
relative clause
a clause which qualifies or restricts the meaning of the noun in a noun phrase It may be introduced by words such as who, which and that in English: the man who I saw this morning, the woman (that) I sent the letter to
relative clause
A type of subordinate clause usually introduced by one of the relative pronouns; who, whom, whose, that, or which: Paul hit the ball which went over the fence
relative clause
A clause in which a relative pronoun introduces the clause that refers to an antecedent Example: The student who spelled all the words correctly won the spelling bee Who is the relative pronoun, which refers to the antecedent student
relative density
the ratio of the density of something to the density of a standard
relative humidity
relation between the amount of vapor in a unit of air and the maximum amount the air can absorb
relative humidity
The ratio of water vapor in the air to the maximum amount of vapor the air can hold at a given temperature and pressure Fire behavior is dependent on, and can be predicted from, relative humidity
relative humidity
the ratio of the amount of water in the air at a give temperature to the maximum amount it could hold at that temperature; expressed as a percentage
relative humidity
the ratio of the partial pressure of water to the saturation vapor pressure, also called saturation ratio; often expressed as a percentage
relative humidity
The ratio, expressed as a percentage, of the amount of water vapor or moisture in the air to the maximum amount of moisture that the air would hold at the same dry-bulb temperature and atmospheric pressure (RH can vary from 0 to 100 %)
relative humidity
the ratio of the actual water vapor pressure at a given time to the vapor pressure that would occur if the air were saturated at the same ambient temperature
relative humidity
the ratio, in percent, of the amount of moisture in a volume of air to the total amount which that volume can hold at the given temperature and atmospheric pressure Relative humidity is a function of the actual moisture content of the air, the temperature, and the atmospheric pressure (Schroeder and Buck 1970)
relative humidity
The ratio of the amount of water vapor actually in the air (absolute humidity) compared to the amount of water vapor the air can hold at that temperature and pressure; expressed as a percentage
relative humidity
The ratio of the amount of water vapor in the air at a specific temperature to the maximum amount that the air could hold at that temperature, expressed as a percentage
relative humidity
The percentage of water in an atmosphere relative to the maximum possible at that temperature and pressure
relative humidity
The amount of water vapor in the air, compared to the amount the air could hold if it was totally saturated (Expressed as a percentage)
relative humidity
The amount of water vapor in the air compared to the amount the air could hold if it was totally saturated Expressed as a percentage
relative humidity
(%) The ratio of the actual amount of water vapor in the air to the maximum it can hold at a given temperature, multiplied by 100
relative humidity
The ratio of the water vapor pressure in the atmosphere to the equilibrium vapor pressure at a given temperature
relative humidity
Relative humidity is a percentage of water vapour per area at a specific temperature Relative humidity is calculated at all times of the year but the humidex is usually only given in the warmer months from May to September Relative humidity can be calculated using various methods and instruments It is a calculation to find out how many grams of water vapour can be held at a given temperature Usually, the warmer the air the higher it's capacity for holding water vapour Each specific temperature has a holding limit for water and the actual amount of water held in the air at the time of measurement can be represented as a percentage For example, if a parcel of air at 20ºC has a limit or capacity of 16 grams of water vapour and 16 grams of water vapour is measured, the air's holding capacity is at it's maximum, the relative humidity (RH) of the air is said to be 100% Take the same air with 8 grams of water vapour and your RH is 50%
relative humidity
is the ratio, usually expressed as a percent, of the amount of moisture (water vapor) in the air to the amount the air would contain if saturated Saturation exists when the air is holding the maximum amount of water vapor possible at the existing temperature and pressure Because saturation varies based on temperature, relative humidity is dependant on air temperature
relative humidity
Ratio between the moisture content of air at a certain temperature, and the maximum moisture it could contain at that temperature, expressed as a percentage Saturation of the air takes place at 100% RH i e , the air contains the maximum amount of moisture that it can hold See also: Humidity
relative humidity
This is the ratio of actual vapor pressure to the saturation vapor pressure at a specific temperature
relative humidity
The ratio of the amount of water vapor in the air at a specific temperature to the maximum capacity of the air at that temperature
relative humidity
The ratio of the amount of water vapor in the atmosphere to the amount necessary for saturation at the same temperature Relative humidity is expressed in terms of percent and measures the percentage of saturation
relative humidity
The ratio of the amount of moisture in the air, to the maximum amount of moisture that air would contain if it were saturated The ratio of the actual vapor pressure to the saturated vapor pressure
relative humidity
The (dimensionless) ratio of the actual vapor pressure of the air to the saturation vapor pressure The corresponding ratios of specific humidity or of mixing ratio give approximations of sufficient accuracy for many purposes in meteorology The relative humidity is usually express in percent Also called humidity See absolute humidity, dew point
relative humidity
Relative humidity is a measure of the amount of moisture in the air It is expressed in a percentage of how much moisture the air could possibly hold The "wetter or damper" the air feels the higher the relative humidity The drier the air feels the lower the relative humidity
relative humidity
the amount of water vapor (vapor pressure) in a given parcel of air divided by the maximum amount of water vapor the parcel of air could contain at a given temperature (saturation vapor pressure) before it would begin to condense into water droplets
relative humidity
the amount of water vapor in the air expressed as the ratio between the measured amount and the maximum possible amount (the saturation point at which water condenses as dew)
relative humidity
A type of humidity that considers the ratio of the actual vapor pressure of the air to the saturation vapor pressure It is usually expressed in percentage
relative humidity
The amount of water vapor in the air compared to the amount of water vapor that the air can hold at a given temperature For example, if the relative humidity is 50 percent, then the amount of water vapor in the air is half of what the air could actually hold at that temperature
relative humidity
The amount of water vapor in the atmosphere, expressed as a percentage of the maximum quantity that could be present at a given temperature (The actual amount of water vapor that can be held in space increases with the temperature )
relative justice
justice trial according to the standards of humanity
relative price
price of an item in comparison to the price of a similar item (Economics)
relative pronoun
word that introduces subordinate clauses or noun clauses (Grammar)
relative pronoun
a pronoun (as `that' or `which' or `who') that introduces a relative clause referring to some antecedent
relative pronoun
A relative pronoun is a word such as `who', `that', or `which' that is used to introduce a relative clause. `Whose', `when', `where', and `why' are generally called relative pronouns, though they are actually adverbs. A pronoun that introduces a relative clause and has reference to an antecedent, as who in the child who is wearing a hat or that in the house that you live in. a pronoun such as 'who', 'which', or 'that' by which a relative clause is connected to the rest of the sentence
relative quantity
a quantity relative to some purpose
relative to
concerning
relative to
With regard to; concerning: questions relative to the deficit
relative voidness
cancellation of legal validity of an action so that only those who are found in the voided area are eligible to appeal
Resource-Based Relative Value Scale
Resource-Based Relative Value Scale (RBRVS) is a schema used to determine how much money medical providers should be paid. It is currently used by Medicare in the United States and by nearly every Health maintenance organizations (HMOs)
remote relative
distant relative, person who is not closely related
blood relative
A person who is related to another through a common ancestor, and not merely by marriage or adoption
relatively
Somewhat

He was relatively successful.

relatively
{a} with relation, with respect
a relative
relo
blood relative
blood relation, person related by birth
distant relative
family member who is not closely related
relatively
in a relative manner; by comparison to something else; "the situation is relatively calm now
relatively
proportionately; comparatively
relatively
in a relative manner; by comparison to something else; "the situation is relatively calm now"
relatively
Relatively means to a certain degree, especially when compared with other things of the same kind. The sums needed are relatively small = comparatively
relatively
In a relative manner; in relation or respect to something else; not absolutely
relatively
Proportionally, in relation to some larger scale thing
relatives
kinfolk
relatives
Plural of relative
relative