rail

listen to the pronunciation of rail
İngilizce - Türkçe
demiryolu

Yeni demiryolu henüz tamamlanmış değildir. - The new railway is not completed yet.

Bir demiryolu ağı tüm Japonya'yı sarar. - A network of railroads spreads all over Japan.

ray döşemek
{f} ağzına geleni söylemek
(İnşaat) ray

Lütfen demiryolu rayları yakınında oynamayın. - Please don't play near the railroad tracks.

Tom her sabah işe giderken demiryolu raylarını geçer. - Tom crosses the railroad tracks every morning on his way to work.

tırabzan küpeştesi
parmaklık küpeştesi
hırlamak
başlık
parmaklıkla çevirmek
{f} söv

Birlik üyeleri, hafta sonu ceza oranlarını azaltmak için tekliflere sövüp saydılar. - Union members railed against proposals to cut weekend penalty rates.

-e kızmak
parmaklık
trabzan
(against/at ile) -den yakınmak
parmaklıkla kapatmak
şov(mek)
(Gemicilik) Küpeşte
(Tekstil) Çalışma rayı
kızmak
söv/parmaklıkla çevir
{i} den. küpeşte
{i} sutavuğu
{i} korkuluk

Tom korkulukta kendini desteklemek zorunda kaldı. - Tom had to support himself on the railing.

Sonra korkuluk yol verdi. - Then the railing gave way.

{f} sövmek
rail against dil uzatmak
sözle sataşmak
{f} azarlamak
{f} yakınmak
{f} dil uzatmak
{f} sövüp saymak
{i} (tahta parmaklıktaki yatay) sırık
dırlanmak
{i} d.y
demiryolu ile taşımak
ray/parmaklık
merdiven küpeştesi
(Tiyatro) ramp
(Gemicilik) vardavela
küfretmek
tırabzan
railing
(Mukavele) korkuluk

Sonra korkuluk yol verdi. - Then the railing gave way.

Tom korkulukta kendini desteklemek zorunda kaldı. - Tom had to support himself on the railing.

rail against
sövüp saymak
rail at
sövüp saymak
rail at
hırlamak
rail coach
motris
rail guard
(İnşaat) parmaklık
rail off
parmaklıkla çevirmek
rail spike
yoldemiri çivisi
rail travel
demiryoluyla yolculuk yapma
rail against
kızmak
rail against
yakınmak
rail at
dil uzatmak
rail chair
ray yatağı
rail gauge
ray açıklığı
rail gauge
hat genişliği
rail guard
ray siperi
rail head
ray başlığı
rail head
ray mantar
rail line
demiryolu hattı
rail post
korkuluk babası
rail spike
ray çivisi
rail steel
demiryolu çeliği
rail against/at
-den yakınmak, -e kızmak
rail gauge
hat genişliği, ray açıklığı
rail gauge template
ray gauge şablonu
rail guard
parmaklık, ray siperi
rail gun
ray tabanca
rail network
demiryolu ağı
rail ride
demiryolu yolculuğu
rail strike
demiryolu grevi
rail system
Raylı sistem
rail transport system
(Seyahat) Taşıma sistemi
Rail/bar
(Tekstil) Ray
rail anchor
ray ankrajı
rail at/against
-e sövüp saymak
rail bus
(isim) raylı otobüs
rail bus
{i} raylı otobüs
rail crossing
tren yolu
rail head
ray mantarı
rail head
(Askeri) Demiryolu başı
rail in
parmaklıkla çevirmek
rail in
tırabzan koymak
rail joint
demiryolu derzi
rail liaison element
(Askeri) demiryolu irtibat unsuru
rail map
demiryolları haritası
rail screw
travers tirfonu
rail steel
ray çeliği
rail tongs
ray kıskacı
rail traffic regulation
(Askeri) DEMİRYOLU SEYRÜSEFER DÜZENLEMESİ: Demiryolu tesis ve teçhizatında hareket kontrolundaki görevlere uygun olarak en verimli şekilde faydalanmayı temin için faydalanmanın fiilen planlmanması ve idaresi
rail vehicle
raylı taşıt
rail water
(Askeri) DEMİR VE SU YOLLARI ULAŞTIRMASI: Başlangıç noktasından itibaren önce demiryolu sonra su yolu ile yapılan nakliyat
rail wheel
demiryolu tekeri
rail wheel
tren tekerliği
rail yard
tren bakım istasyonu
rail yard
demiryolu manevra istasyonu
railing
parmaklık
blind rail
kör ray
bottom rail
alt başlık
cover rail
kapak rayı
curb rail
(İnşaat) taban kirişi
excessive rail distance
sürekartman
guard rail
vardamana
guard rail
(Askeri) vardavela punteli
guard rail
vardavela
guide rail
(Madencilik,Teknik) kılavuz rayı
lift rail
(Otomotiv) kapı cam dirseği
lift rail
kaldırma rayı
meeting rail
orta kayıt
pin rail
(Askeri) armadora
railings
korkuluk
rails
kanal
rails
tren rayları
shift rail
(Otomotiv) vites dişli bloğu
shift rail
(Otomotiv) vites hattı
shift rail
selektör mili
slide rail
sürgülü ray
steel rail
çelik ray
support rail
destek rayı
top rail
tırabzan
towel rail
havluluk
arris rail
verev kesilen hatıl
check rail
karşı ray
check rail
emniyet rayı
check rail
kılavuz ray
conductor rail
iletken ray
double rail logic
çift yol mantığı
fife rail
armadura
flange rail
oluklu ray
flanged rail
oluklu ray
foot-rail
yassı tabanlı ray
guard rail
parmaklık
guard rail
korkuluk
guide rail
sevk yatağı
lighting rail
kaydırma askısı
lighting rail
ışık rayı
live rail
elektrikli ray
railing
{f} söv
safety rail
korkuluk
single-rail
tek raylı
switch rail
makas dili
top rail
üst korkuluk rayı
bottom rail on top
(deyim) İşler, konumlar ve şaire tersine dönmek
chair rail
(Mimarlık) Odalarda duvara sandalye hizasında çekilen pervaz, sandalyelik
check rail
emniyet rayi
check rail
(Demiryolu) Emniyet rayı, kontray
clothes rail
Metal bir boru üzerine giysilerin aşılması için tasarlanmış elbise askısı
cog rail
Dişli ray
commuter rail
banliyö demiryolu
crane rail
Vinç rayı
curtain rail
Perde kornişi
dado rail
(Mimarlık) Odalarda duvara sandalye hizasında çekilen pervaz, sandalyelik
gearshift rail
dişli değiştirme çubuğu
girder rail
oluklu ray
grab rail
trabzan: dengeyi kaybedip düşmeyi engellemek amacı ile genellikle merdivenden çıkarken yada tutunmaya yarayan parmaklık, aynı zamanda küvet ve tuvalet kenarlarına tutunarak düşmeyi engellemek amacı ile konulur

handrail.

guard rail
(Demiryolu) Emniyet rayı, kontray
inter rail
İnter Rail (veya İnter-Rail) belirli bir süre için, kapsadığı ülke(ler)de, 2. sınıf tüm trenlere ücret ödemeden ve yer ayırtmadan binebilme imkanı sağlayan özel bir tren biletidir. Nisan 2007 tarihine kadar bölgesel bilet uygulaması varken, bu sistem yerini Global (Küresel) ve Tek-Ülke şeklinde iki türe bırakmıştır. İnter Rail biletlerini alabilmek için, kapsamdaki ülkelerinden birinde veya komşu bir ülkede en az 6 ay yaşamış olmak koşulu vardır. Bilet, yolcunun kendi ülkesindeki seyahatlerde geçersizdir. İnter Rail bileti, bazı anlaşmalı denizyolu ve demiryolu parkurlarında çeşitli oranlarda indirim sağlamaktadır
leave the rail
ray ayrılmak
light rail
hafif raylı
light rail transport
(Seyahat) Hafif raylı taşıma
light rail transport system
(Seyahat) Hafif raylı taşıma sistemi
lighting rail
hareketli ray, ışık rayi, kaydırma askısı
lock rail
kilit boylaması, kilit kuşağı
plate rail
tabak rafi
ship's rail
Küpeşte
stock rail
(Demiryolu) Yaşlanma rayı
toe rail
küpeşte
top rail
tırabzan, üst korkuluk rayi
towel rail
Duvara monte edilmiş, üzerine havlu sermek için kullanılan düzenek
towel rail
Havlu aşacağı, havlu asma çubuğu
wing rail
kulaklı ray, karşılık rayi
wing rail
(Demiryolu) Tavşan ayağı
Entry of Ring Rail Heights Window
(Tekstil) Bilezik Sehpası Yüksekliklerinin Girişi" ekranı
Ring Rail Movement Data Window
(Tekstil) Bilezik Sehpası Hareketi Verileri ekranı
Ring Rail Service Operation Window
(Tekstil) Bilezik Sehpası Servis Çalışması ekranı
Ring rail
(Tekstil) Bilezik sehpası, bilezik rayı
Spindle rail
(Tekstil) İğ rayı
Spindle speed during the first ring rail stroke
(Tekstil) İlk adımda iğ devri, Bilezik sehpasının ilk kurs hareketindeki iğ devri
Starting position of the ring rail
(Tekstil) Bilezik sehpası başlangıc pozisyonu
carrier rail
taşıyıcı ray
chair rail
sandalyelik
connecting rail
bağlama rayı
contact rail
kontak rayı
conveyor rail
götürücü rayı
door rail
kapı başlığı
drip rail protection
damlalık rayı koruması
flat rail
düz kare ray
frame rail
kenar elemanı
grooved rail
oluklu ray
guide rail
(Tekstil) klavuz çubuğu (sıcak presleme donanımı)
gun rail
(Askeri) raylı mesnet
gun rail
(Askeri) RAYLI MESNET: Bir skavt (scout car) veya buna benzer üstü açık bir zırhlı arabada, makinalı tüfek mesnetlerine mahsus olmak üzere, gövde etrafına döşenmiş olan ray
launching rail
(Askeri) FIRLATMA RAMPASI: Yatık vaziyette (nonvertical) fırlatılan bir füzeye ilk desteği ve güdümü veren bir rampa/ray
lift of the ring rail
(Tekstil) kurs hareketini ilerletme
lifter pulley for ring rail
(Tekstil) bilezik sehpası kaldırma makarası
light rail transport
hafif raylı sistem
live rail
akımlı ray
mounting rail
montaj rayı
per rail
tren ile
picture rail
resim pervazı
pulse air rail
(Otomotiv) titreşimli hava hattı
railing
parmaklık gereçleri
railing
sövgü/parmaklık
railing
söv/parmaklıkla çevir
railing
{i} (tahta parmaklıktaki yatay) sırık
railing
trabzan
railing
(Askeri) PARMAKLIK: Elektronikte; yüksek tekerrürlerde (50: 150 kilosikl) radar pals karıştırması. Bu durum; bir radar ekranı üzerinde demir parmaklıklara benzeyen bir görünüşe sebep olur
railing
{i} tırabzan
rails
raylar
roof rail
(Otomotiv) tavan direği
roof rail
eğik ray
roof rail
tavan rayı
side rail
(Otomotiv) şasi yan kolu
spacer rail
ara ray
twin rail
çift ray
underwinding position of the ring rail
(Tekstil) alt iplik çekimi başlamadan önce alt sarım için bilezik rayının konumu
İngilizce - İngilizce
To complain violently (against, about)

Chief Joyi railed against the white man, whom he believed had deliberately sundered the Xhosa tribe, dividing brother from brother.

Any of several birds in the family Rallidae
The metal bar that makes the track for a railroad
To gush, flow (of liquid)

his breste and his brayle was bloodé – and hit rayled all over the see.

Specifically, a woman's headscarf or neckerchief
An item of clothing; a cloak or other garment
A horizontal bar extending between supports and used for support or as a barrier; a railing
Lengthwise edges of a surfboard

Rails alone can only ever have a marginal effect on a board's general turning ability.

A horizontal piece of wood that serves to separate sections of a door or window
A railroad; a railway
Cross or horizontal members of the framework of a sash, door, blind, or other assembly
If someone goes off the rails, they start to behave in a way that other people think is unacceptable or very strange, for example they start taking drugs or breaking the (Hukuk) They've got to do something about these children because clearly they've gone off the rails. Any of various marsh birds of the family Rallidae, characteristically having brownish plumage and short wings adapted only for short flights. Any of about 100 species (family Rallidae) of slender marsh birds found almost worldwide. Rails have short rounded wings, a short tail, large feet, and long toes. Their loud call, especially at night, reveals their presence in dense vegetation. They are mostly dull grays and browns, often with barred patterns. Species vary from 4 to 18 in. (11-45 cm) long. Short-billed species are often called crakes. The king (Rallus elegans), clapper (R. longirostris), and Virginia (R. limicola) rails and the sora, or Carolina rail (Porzana carolina), have been hunted in the U.S.; several of the rails are now endangered, and some species have been exterminated
To flow forth; to roll out; to course
separate with a railing; "rail off the crowds from the Presidential palace"
The horizontal members of window sash and panel doors
criticize severely; "He fulminated against the Republicans' plan to cut Medicare"; "She railed against the bad social policies"
a bar or bars of rolled steel making a track along which vehicles can roll
If you rail against something, you criticize it loudly and angrily. He railed against hypocrisy and greed see also railing
The light, fencelike structures of wood or metal at the break of the deck, and elsewhere where such protection is needed
The stout, narrow plank that forms the top of the bulwarks
complain bitterly
To range in a line
A railroad as a means of transportation; as, to go by rail; a place not accesible by rail
a barrier consisting of a horizontal bar and supports
A horizontal piece in a frame or paneling
horizontal spats of a chair back
complain bitterly fish with a hand-line over the rails of a boat; "They are railing for fresh fish"
To rail at
short for railway; "he traveled by rail"; "he was concerned with rail safety"
convey (goods etc ) by rails; "fresh fruit are railed from Italy to Belgium"
any of numerous widely distributed small wading birds of the family Rallidae having short wings and very long toes for running on soft mud
convey goods etc
a horizontal bar (usually of wood)
Cross members of panel doors or of a sash Also the upper and lower members of a balustrade or staircase extending from one vertical support, such as a post, to another
fixed horizontal member; the "Jay Holl rails" in the Athens Community Theater serve to brace scenery
{i} bar, bannister; bar used to hang objects; railroad track
If something is back on the rails, it is beginning to be successful again after a period when it almost failed. They are keen to get the negotiating process back on the rails
spread negative information about; "The Nazi propaganda vilified the Jews"
If you travel or send something by rail, you travel or send it on a train. The president traveled by rail to his home town
the edge of the skateboard, also, plastic strips attached to the board’s underside
A shot hit close to and parallel to the sidewalls - that is, down the line or alley; a power drive hit for length
{f} lay railroad tracks; send by train; construct a fence
The horizontal members of a rectangular frame
The horizontal members of a face frame
The horizontal member of a door, table carcass, or a chair frame
To inclose with rails or a railing
The horizontal member running across the top of a chair back
fish with a hand-line over the rails of a boat; "They are railing for fresh fish"
a small bird resembling a crane
by rails; "fresh fruit are railed from Italy to Belgium" separate with a railing; "rail off the crowds from the Presidential palace" provide with rails; "The yard was railed" enclose with rails; "rail in the old graves
(1) A horizontal board that runs along the underside of a table (2) The horizontal part of a raised panel door
A bar of steel or iron, forming part of the track on which the wheels roll
the horizontal member of a frame
Any one of numerous species of limicoline birds of the family Rallidæ, especially those of the genus Rallus, and of closely allied genera
by rails; "fresh fruit are railed from Italy to Belgium"
To move or influence by railing
any of numerous widely distributed small wading birds of the family Rallidae having short wings and very long toes for running on soft mud a horizontal bar (usually of wood) short for railway; "he traveled by rail"; "he was concerned with rail safety"
of Style
The horizontal sections of the sash
to complain violently; to abuse
It is usually shaped with reference to vertical strength, and is held in place by chairs, splices, etc
To use insolent and reproachful language; to utter reproaches; to scoff; followed by at or against, formerly by on
travel by rail or train; "They railed from Rome to Venice"; "She trained to Hamburg"
enclose with rails; "rail in the old graves
A horizontal member of a door Also, the top member of a balustrade
provide with rails; "The yard was railed"
1) The 1-2-4-7 or 1-3-6-10 spare; a "little rail" is the rail minus one of the end pins (1, 7, or 10) (picket fence) 2) The outside board of a lane, usually made of harder wood such as maple, which with wear may stand above the inner playing surface and cause balls to track along it rather than go into the channel
The horizontal piece running across the top of a chair back
Term used for the horizontal pieces that constitute the top and bottom edges of a door
Rails are the steel bars which trains run on. The train left the rails but somehow forced its way back onto the line. = track
rail cars
plural form of rail car
rail guns
plural form of rail gun
rail hail
Hail accelerated to high speeds by heavy winds
rail head
The top part of a railway rail; the part of the rail the wheel runs on
rail tracks
plural form of rail track
rail transport
The transport of passengers and goods by means of wheeled vehicles specially designed to run along railways or railroads
rail yard
A complex of branching railway lines and other infrastructure in which locomotives and rolling stock are stored and rearranged
rail about
complain about -, express dissatisfaction with -
rail at the fate of
cry over the fate of, mourn the destiny of
rail bus
{i} motorized passenger car operating on rails
rail car
rail vehicle powered by its own engine designed to carry and transport passengers; railroad car
rail fence
A fence of split logs secured to stakes or laid across each other at an angle
rail fence
a fence (usually made of split logs laid across each other at an angle)
rail gun
A weapon, consisting mainly of conducting metal rails, that uses electromagnetic force to accelerate a projectile to a much greater speed than that achieved by conventional chemical propellant weapons
rail technology
the activity of designing and constructing and operating railroads
rail trail
a path that used to be a railway track but that has been covered with a hard surface for people to walk, run, or ride bicycles on
rail-splitter
a laborer who splits logs to build split-rail fences
Calayan rail
a flightless bird from the family Rallidae that inhabits Calayan Island in the Philippines
Madagascar wood rail
a bird from the family Rallidae
New Guinea flightless rail
a bird from the family Rallidae
Nkulengu rail
A bird from the family Rallidae. Scientific name: Himantornis haematopus
Rouget's rail
a bird from the family Rallidae
Woodford's rail
a bird from the family Rallidae
Zapata rail
A bird from the family Rallidae. Scientific name: Cyanolimnas cerverai
bar-winged rail
An extinct bird, Nesoclopeus poecilopterus, that was endemic to Fiji
bullhead rail
A rail, most commonly used in the United Kingdom, with a head and foot nearly equal in cross-section, that is supported in cast iron chairs and secured by wedges
chair rail
A molding, traditionally of wood, intended to prevent chairs from contacting the painted plaster of a wall
check rail
rails laid parallel to a running rail to guide wheels through points and round curves, to reduce wear and the risk of derailments due to flange climb
chestnut rail
A bird from the family Rallidae. Scientific name: Eulabeornis castaneoventris
dado rail
A horizontal moulding fixed to an interior wall about 4-5 feet above the floor
giant wood rail
A bird, Aramides ypecaha, from the family Rallidae
grey-necked wood rail
A bird from the family Rallidae
grey-throated rail
a bird from the family Rallidae
hollow rail
a rod with many hooks, sliding inside linked, used for foldable curtains
invisible rail
a bird from the family Rallidae
k-rail
a concrete barrier used to separate lanes of traffic
light rail
A kind of rail passenger transport with a dedicated right of way, but crossing streets at grade, usually for commuters, powered by electricity, and with lower construction costs than traditional railroads

The new Denver light rail runs along the Interstate highway.

night-rail
A loose robe worn as a nightgown
picture rail
A moulding applied to or recessed into the surface of a wall, and used to suspend hooks and cables attached to paintings, framed art or mirrors. The moulding is usually continuous around the room
railer
One who rails
railer
A small hammer-like machine with two handles crossed with bicycle pump that helps lifts small, derailed locomotives back on rails
railing
Present participle of rail
railings
plural of railing
red rail
an extinct bird from the family Rallidae, formerly endemic to Mauritius
skateboard rail
A training device used for practicing skateboarding tricks, such as a grind or a board slide

His new skateboard rail is about 10' long, 4 wide and 8 off the ground.

skateboard-rail
Attributive form of skateboard rail, noun
skinny as a rail
Especially of a person, very skinny

At fifteen, he was already six feet tall and skinny as a rail.

snoring rail
a bird from the family Rallidae
third rail
anything that is dangerous to come into contact with, or is best avoided

Social security is the third rail of American politics: touch it and your political career dies.

third rail
The electrified rail that runs besides, or between train tracks to power electric trains
tilt rail
A type of wooden barrier positioned lengthwise down the center of a jousting arena (known as the list or tiltyard), used during competitive jousting events to separate the combatants and to ensure that their steeds will follow a parallel trajectory from one end of the field to the other
towel rail
a rail, or system of rails (sometimes heated), in a bathroom on which towels are hung to dry
water rail
a small wetland bird (Rallus aquaticus) of the family Rallidae that breeds in marshes and reedbeds across Europe and Asia
white-throated rail
a bird, Dryolimnas cuvieri, from the family Rallidae
spray rail
A rail that runs the length of the boat designed to stop the spray falling on the deck
bottom rail on top
(deyim) When one formerly in a position of weakness or subservience gains power or dominance over his former oppressor. Originally referred to the idea of black slaves gaining power over their ex-owners in the wake of the US Civil War

A freed black slave in the Union Army saw his ex-owner being led away in chains as a prisoner and said to him, Hello massa, bottom rail on top this time..

chair rail
(Mimarlık) A dado rail, also know as a chair rail, is a type of moulding fixed horizontally to the wall around the perimeter of a room
check rail
(Demiryolu) A guard rail (check rail) is a short piece of rail placed alongside the main (stock) rail opposite the frog. These exist to ensure that the wheels follow the appropriate flangeway through the frog and that the train does not derail
curtain rail
From which a curtain is suspended esp. by means of sliding hooks
dado rail
(Mimarlık) A dado rail, also know as a chair rail, is a type of moulding fixed horizontally to the wall around the perimeter of a room
guard rail
(Demiryolu) A guard rail (check rail) is a short piece of rail placed alongside the main (stock) rail opposite the frog. These exist to ensure that the wheels follow the appropriate flangeway through the frog and that the train does not derail
railing
1. A fence made from metal bars is called a railing or railings. He walked out on to the balcony where he rested his arms on the railing. see also rail
toe rail
A small rail around the deck of a boat. The toe rail may have holes in it to attach lines or blocks.A horizontal component of a rail system, parallel to the handrail. Balusters are placed on this component
wing rail
(Demiryolu) A continuous running rail that forms the obtuse angle of a diamond crossing. Also a running rail from switch heel towards nose which is then set to form check rail past nose of common crossing
British Rail
{i} railroad authority that operates passenger trains in Great Britain, BR
Consolidated Rail Corporation
{i} Conrail, federally-funded USA corporation that in 1976 merged 6 major railroad companies that went bankrupt in northeastern USA to provide freight and passenger service
Inter-Rail pass
a special type of railway ticket that allows you to travel on trains all over Europe for a fixed period. These tickets are especially popular with students and other young people
Virginia rail
A small reddish-brown American rail (Rallus limicola) having a long, slender bill
altar rail
A railing in front of the altar that separates the chancel from the rest of a church
commuter rail
- Heavy gauge rail service accessing major employment centers as well as residential origins   This service can be both local and express, and may be accessed by both pedestrians and automobiles   Large amounts of parking are often associated with stops along this service
curtain rail
a long piece of plastic or metal that you hang a curtain on
fife rail
the railing surrounding the mast of a sailing vessel
fife rail
A rail around the lower part of a ship's mast to which the belaying pins for the rigging are secured
fuel rail assembly
(Otomotiv) A hollow pipe that supplies fuel to the set of fuel injectors connected to it
hand rail
Rail used as a grip to help swimmers stabilize them selves while entering or exiting spa/pool
hand rail
A tubular steel or plastic device that can be gripped by swimmers or bathers for the purpose of steadying themselves Usually located near the steps in the pool
hand rail
A hand hold Usually along the cabin top or ladder
picture rail
A picture rail is a continuous narrow piece of wood which is fixed round a room just below the ceiling. Pictures can be hung from it using string and hooks. a long narrow piece of wood fixed high on a wall, used for hanging pictures from
picture rail
rail fixed to a wall for hanging pictures
railed
past of rail
railer
One who rails; one who scoffs, insults, censures, or reproaches with opprobrious language
railer
{i} one who constructs a fence; one who lays railroad tracks
railing
a fence-like barrier or protection built within the roadway shoulder area to be a combined guide and guard for moving vehicular and pedestrian traffic and to prevent or hinder the accidental passage of such traffic beyond the berm line of the roadway
railing
a barrier consisting of a horizontal bar and supports
railing
A barrier made of a rail or of rails
railing
The wooden guard used on a stairway balustrade
railing
Rails in general; also, material for making rails
railing
Expressing reproach; insulting
railing
a barrier consisting of a horizontal bar and supports material for making rails or rails collectively
railing
material for making rails or rails collectively
railing
{i} railroad tracks; bannister, handrail, guardrail; fence
railing
A fence or barrier consisting of one or more horizontal rails and vertical supports
railing
a fence-like construction built at the outermost edge of the roadway or the sidewalk portion of a bridge to protect pedestrians and vehicles; see HANDRAIL
railings
British for railing
rails
The two pairs of bezier spline curves in the workshop which define the outer shell of an object Modifying the rails is an additional way to customize a loft object without the need for many cross-sections
rails
The top and bottom horizontal pieces of a door panel or window sash
rails
The horizontal wooden poles used to create an obstacle
rails
plural of rail
rails
The grooved area of the craps table where players keep their chips that are not in play
rails
The horizontal members of the framework of a sash, door or other panel assembly
rails
Mounting brackets needed to install a device in a bay inside the system unit 3 18
rails
The horizontal members of framed furniture, e g , the long sidepieces of beds or the side framing in casework
rails
The horizontal stiffening members of framed and paneled doors
rails
A grooved area at the craps table where players place their chips when they aren't being bet
rails
[n] the horizontal sides of a panel frame
rails
a bar or bars of rolled steel making a track along which vehicles can roll
safety rail
a railing placed alongside a stairway or road for safety
split rail
a rail that is split from a log
t rail
See under T
third rail
An electric railway using such a rail
third rail
a rail through which electric current is supplied to an electric locomotive
towel rail
pole on which towels are hung to dry
water rail
A brownish Old World rail (Rallus aquaticus) with a long red bill, living in marshy warm coastal areas of the Pacific
went by rail
traveled by train
rail