waste

listen to the pronunciation of waste
İngilizce - Türkçe
israf etmek

Tom tartışarak zaman israf etmek istemediğini söyledi. - Tom said he didn't want to waste time arguing.

Zamanımı israf etmekten nefret ederim. - I hate to waste my time.

{f} boşa harcamak

Zamanımı boşa harcamak istemedim. - I didn't want to waste my time.

Tom tepki vererek zamanı boşa harcamak istemedi. - Tom didn't waste time responding.

{i} sarfiyat
israf

Böyle bir şeyi yapmaya çalışmak zaman israfıdır. - Trying to do such a thing is a waste of time.

Çok zamanı israf ettiğime pişmanım. - I regretted having wasted a great deal of time.

(Kimya) Atık

Fabrika atıkları bazen nehirlerimizi kirletir. - Factory waste sometimes pollutes our rivers.

Tüm atık kağıtlarınızı bu sepete koyun. - Put all your waste paper in this basket.

iyi kullanmamak
atıklar

Bu nehir, fabrika atıkları ile kirlenmiş. - This river is polluted with factory waste.

Tüketim toplumu ev atıklarındaki devamlı bir artışa katkı sağlıyor. - The consumerist society contributes to a continuous increase in the amount of household waste.

virane
havaya savurmak
ziyan etmek
saçıp savurmak
boş ve işlenmemiş arazi
atılacak (kağıt)
(Ticaret) kayıp
savurganlık
ziyan etme

Zamanını ve paranı ziyan etme. - Don't waste your time and money.

Hayatınızı anlamsız şeylerle ziyan etmeyin. - Don't waste your life on meaningless things.

ziyan olan
viraneye çevirmek
atık madde
işe yaramaz
kıraç
pasa
ziyan

Ziyan edecek tek kuruşum yok. - I can't afford to waste a single yen.

Zamanını ve paranı ziyan etme. - Don't waste your time and money.

çöl
harabe
boşa giden
aşındırmak
kullanılmayan arazi
har vurup harman savurmak
{f} boşa harca

Bu şekilde, çok fazla zamanı boşa harcarız. - In this way, we waste a lot of time.

Zamanını ve paranı boşa harcama. - Don't waste your time and money.

zayıflatmak
güçten düşmek
çorak
zayıflamak
boş

Domuzun hiçbir parçası boşa gitmedi. - No part of the pig is wasted.

Genç insanlar, boşa zaman harcamaya eğilimlidir. - Young people are apt to waste time.

artık

Artık birbirimizin zamanını boşa harcamayalım. - Let's not waste any more of each other's time.

Artık daha fazla zaman harcamayı göze alamam. - I can't afford to waste any more time.

güçten düşürmek
çarçur etmek
artık madde
kullanılmayan
öldürmek
{f} israf et

Çok zamanı israf ettiğime pişmanım. - I regretted having wasted a great deal of time.

Bu kadar çok yiyeceği israf etmeyin. - Don't waste so much food.

metruk arazi
{f} tükenmek
{s} ekilmemiş
{i} değer kaybı
{f} harcamak

Tom tepki vererek zamanı boşa harcamak istemedi. - Tom didn't waste time responding.

Ömrümün en iyi yıllarını senin için harcamak istemiyorum.. - I do not want to waste the best years of my life for you.

yeterinden fazla
{s} boşa harcanan
çarçur

Bütün parasını kıyafetlerde çarçur eder. - She wastes all her money on clothing.

Tüm parasını kıyafetlere çarçur ediyor. - She wastes all of her money on clothes.

iyi kullanmama
bedenden çıkarılmış
(Tekstil) artık, döküntü, telef
{f} aşınmak
ifraz edilmiş
değerlendirmeme
{i} ekilmemiş toprak
{i} boşa harcama

McClellan zamanı boşa harcamadı. - McClellan wasted no time.

Nefesinizi boşa harcamayın. - Don't waste your breath.

{s} kullanılmış
{s} kasvetli
{f} öldürmek [amer.]
{i} 1. ziyan etme, heder etme; ziyan, heder
heder

Tom tamamen heder olmuş. - Tom was totally wasted.

beyaban
hali
{s} sıkıcı

O, akşamı sıkıcı ve ilgi çekmeyen, kısaca, bir zaman kaybı buldu. - She found the evening boring and uninteresting, in short, a waste of time.

{f} heba etmek
{s} ıssız
{f} harap etmek
{s} viran, harap
wasteful
savurgan

O, savurgan olmanın olumsuz sonuçlarını anladı. - He understood the negative outcomes of being wasteful.

Vergi mükellefleri savurgan hükümet harcamaları hakkında öfkeli. - Taxpayers are angry about wasteful government spending.

wasteful
müsrif
waste away
tükenmek
waste basket
çöp sepeti
waste away
ağır ağır azalmak
waste away
iğne ipliğe dönmek
waste away
cılızlaşmak
waste book
(Ticaret) el defteri
waste book
(Ticaret) günlük defter
waste heat
(Çevre) atık ısısı
waste heat
atık ısı
waste lye
atık çözelti
waste lye
kullanılmış çözelti
waste money
parayı denize atmak
waste pipe
pissu borusu
waste pipe
atık borusu
waste silk
(Teknik,Tekstil) şap ipeği
waste steam
(Teknik,Tekstil) kullanılmış buhar
waste steam
çürük buhar
waste steam
(Teknik,Tekstil) atık buhar
waste time
vakit harcamak

Tom'la konuşarak vakit harcamak istemiyorum. - I don't want to waste time talking to Tom.

Neden onu yaparak boşa vakit harcamak istiyorsun? - Why do you want to waste time doing that?

waste time
siftinmek
waste water
atıksu
waste water
kullanılmış su
waste disposal
artıkların yok edilmesi
waste heat
artık ısı
waste material
çöp
waste bin
Çöp kovası
waste build-up
Atık birikmesi
waste collection
atık toplama
waste disposal
Atık imha işlemi

Waste Disposal Facilities - Atık imha tesisleri.

waste disposal
Atıkların yok edilmesi
waste dump
atık dökümü
waste fill
artık dolgusu
waste heat
artık işi
waste heat boiler
Atık işi kazanı
waste instruction
harcama komutu, hiçbir şey yapmama komutu
waste lye
atık çözelti, kullanılmış çözelti
waste material
atık malzeme
waste of space
alan atık
waste of time
Zaman kaybı

Daha uzun kalmak zaman kaybıdır. - It's a waste of time to stay longer.

Bence Twitter bir zaman kaybıdır. - In my opinion, Twitter is a waste of time.

waste oil
kullanılmış yağ
waste one's breath
boşa nefes tüketmek
waste our time
bizim zaman israf
waste paper
Atık kâğıt
waste products
atık ürünler
waste rock
atık rock
waste s
kaybı
waste trap
pissu sifonu
waste treatment
atık arıtma
waste water treatment
atık su arıtma
waste water treatment plant
(Çevre) Atık su işleme tesisi
waste-disposal
atık bertaraf
Waste collection station
(Tekstil) Emiş dolabı
waste area
boşaltma yeri
waste area
artık malzeme dökme yeri
waste assimilation
atık asimilasyonu
waste assimilation
atık özümlemesi
waste away
aşınmak
waste away
yıpranmak
waste away
(hastalıktan/açlıktan) eriyip bitmek
waste away
aşırı zayıflamak
waste away
gittikçe zayıflamak
waste away
ağır ağır azalmak. waste bin İng. çöp sepeti/kutusu
waste away
har vurup harman savurmak
waste away
(Fiili Deyim ) gittikçe zayıflamak , eriyip gitmek
waste car
pert otomobil
waste car
ıskarta (otomobil)
waste car
pert araç
waste disposal
atık tasfiyesi
waste disposal
atık ortadan kaldırma
waste disposal
çöp öğütme
waste ditch
uç tahliyesi
waste face
pasa aynası
waste fill
(Jeoloji) atık dolgusu
waste fill
pasa dolgu
waste form
(Çevre) atık formu
waste gas
(Tekstil) çürük gaz, artık gaz
waste gate
(Otomotiv) tahliye kapağı
waste instruction
(Bilgisayar,Teknik) hiçbir şey yapmama komutu
waste instruction
(Bilgisayar,Teknik) harcama komutu
waste load allocation
atık yük tahisisi
waste management
(Nükleer Bilimler) atık idaresi
waste metal
atık demir
waste not, want not
ayağını yorganına göre uzat
waste oil
(Askeri) atık petrol
waste oils
artık yağlar
waste one's breath
nefesini boşuna tüketmek
waste paper
kağıt çöpü
waste pipe
atık su borusu
waste pipe
boşaltma borusu
waste product
atık
waste product
yan ürün
waste product
ıskarta
waste recycling
atık yeniden-işletimi
waste repository
atık deposu
waste rock
(Jeoloji) atık kayaç
waste silk
(Tekstil) şap ipeği, floret ipeği
waste smb.'s time
oyalamak
waste stack
pissu kolonu
waste storage
atık saklama
waste storage
(Nükleer Bilimler) atık depolama
waste stream
atık kolu
waste time
oyalanmak
waste time in vain
boşa zaman harcamak
waste trap
çöp tutucu
waste trap
atık tutucu
waste vent
pissu havalık kolonu
waste water
pis su
waste water treatment facility
(Avrupa Birliği) atık su arıtma tesisi
waste wood
kereste hurdası
waste wood
artık kereste
waste wool
ıskarta yün
waste wool
kaba yün
wasteful
{s} zarar veren
Yarn waste
(Tekstil) Üstüpü
hazardous waste
zararlı atık
nuclear waste
nükleer atık
wasteful
{s} savurgan, tutumsuz; boşuna ziyan eden, ziyankâr
wastefulness
{i} tutumsuzluk
wasting
boşa harcama
wasting
aşırı zayıflatan
comber waste
(Teknik,Tekstil) tarakaltı
comber waste
(Teknik,Tekstil) döküntü
domestic solid waste
evsel katı atık
household waste water
evsel atıksu
municipal solid waste
(Coğrafya) beledi katı atık
process waste
işleyim atıkları
process waste
proses atığı
refuse and waste disposal
(Çevre) atık ve atık boşaltımı
run to waste
ziyan olmak
solid waste
(Ticaret) katı atıklar
store waste
atık depolamak
utilize waste
atık değerlendirmek
wast
(İnşaat) engin
waste away
erimek
waste product
çöp
wasted
ziyan edilmiş
wasted
çarçur edilmiş
wasted
boşa harcanmış

Güneşe göre bir evin yönünü değiştirerek evi ısıtmak ya da soğutmak için gerekli ya da boşa harcanmış enerjinin yüzde otuzunu tasarruf edebilirsiniz. - By simply changing the orientation of a house in relation to the sun, you can save up to thirty percent of the energy required or wasted for heating or cooling it.

Kahkaha olmayan bir gün, boşa harcanmış bir gündür. - A day without laughter is a day wasted.

wasted
heba olmak
wasted
heba olmuş
wasted
heder olmak
wasted
yitmek
wasteful
ziyankarlık
wasteful
tutumsuz
wastefulness
özgür yaşam
wastes
artık
wastes
kırpıntı
wastes
çöp
İngilizce - İngilizce
A decaying of the body by disease; wasting away
To devastate or destroy
Destruction or devastation caused by war or natural disasters; See "to lay waste"
Rejected as being defective; eliminated as being worthless; produced in excess
Large abundance of something, especially without it being used
A waste land; an uninhabited desolate region; a wilderness
A vast expanse of water
Barren; desert
Squander money or resources uselessly; spend time idly

We wasted millions of dollars and several years on that project.

Excess of material, useless by-products or damaged, unsaleable products; garbage; rubbish
Uncultivated, uninhabited

So whan Sir Galahad was departed frome the Castell of Maydyns he rode tyll he com to a waste forest .

Excrement (animal waste, human waste)
Use up, diminish, reduce by gradual loss; decay; emaciate

After he lost hope, he wasted away.

A cause of action which may be brought by the owner of a future interest in property against the current owner of that property to prevent the current owner from degrading the value or character of the property, either intentionally or through neglect
A large tract of uncultivated land
Superfluous; needless
The action or progress of wasting; extravagant consumption or ineffectual use

Her life seemed a waste.

Gradually lose weight or weaken
Gradual loss or decay
Unfortunate; Disappointing
A disused mine or part of one
Kill; murder
A place that has been laid waste or destroyed
{n} desolate ground, a wanton destruction
{a} desolate, wild, uncultivated, ruinated
{v} to spend, diminish, destroy, dwindle
Waste land is land, especially in or near a city, which is not used or looked after by anyone, and so is covered by wild plants and rubbish. Yarrow can be found growing wild in fields and on waste ground
(1) to use, consume, or expend thoughtlessly or carelessly, use to no avail, squander; (2) a place, region, or land that is uninhabited or uncultivated, a desert or wilderness; (3) any useless or worthless by-product of a process or the like, refuse or excess material; (4) something that escapes without being used, such as steam; (5) garbage, trash; (6) regarded or discarded as worthless or useless; (7) used as a conveyance or container for refuse as in 'waste can'; (8) excreted from the body as useless
The extravagant careless, or needless expenditure of Government funds, or the consumption of Government property that results from deficient practices, systems, controls, or decisions The term also includes improper practices not involving prosecutable fraud Top
Lying unused; unproductive; worthless; valueless; refuse; rejected; as, waste land; waste paper
Generally, (1) unwanted materials left over from a manufacturing process, or (2) refuse from places where humans and animals live
Desolate; devastated; stripped; bare; hence, dreary; dismal; gloomy; cheerless
Allowing or causing a property to suffer damage or undue wear and tear to the detriment of another person who has an interest in or claim to the property
run off as waste; "The water wastes back into the ocean"
{i} squandering, misuse, disuse; destruction, ruin, loss; desolation, wasteland; desert; refuse, rubbish, garbage; sewage
The extravagant, careless, or needless expenditure of Air Force funds or the consumption of Air Force property that results from deficient practices, system controls, or decisions The term also includes improper practices not involving prosecutable fraud NOTE: Consider wartime and emergency operations when explaining possible waste Fore example, legitimate stockpiles and reserves for wartime needs, which may appear redundant and costly, are not considered waste
(law) reduction in the value of an estate caused by act or neglect any materials unused and rejected as worthless or unwanted; "they collect the waste once a week"; "much of the waste material is carried off in the sewers"
cause to grow thin or weak; "The treatment emaciated him"
located in a dismal or remote area; desolate; "a desert island"; "a godforsaken wilderness crossroads"; "a wild stretch of land"; "waste places"
To bring to ruin; to devastate; to desolate; to destroy
waste away; "Political prisoners are wasting away in many prisons all over the world"
devastate or ravage; "The enemy lay waste to the countryside after the invasion"
Wastes are a large area of land, for example a desert, in which there are very few people, plants, or animals. the barren wastes of the Sahara. see also wasted
Lost for want of occupiers or use; superfluous
things left after cutting sheet layouts There are two types of waste in the Program: utilizable (waste pieces) and losses Waste pieces are saved in waste base and can be used in new projects as sheet
by a tenant for life or for years, to the prejudice of the heir, or of him in reversion or remainder
Refuse or by-products that is perceived as useless, and must be consumed, left over, or thrown away
Uncultivated or unhabited; barren; desert
Surplus, obsolete, off-specification, contaminated or otherwise unneeded or unwanted material earmarked for disposal
To be diminished; to lose bulk, substance, strength, value, or the like, gradually; to be consumed; to dwindle; to grow less
unwanted materials left over from manufacturing or converting processes
(Ticaret) Any activity or process that does not add value to the goods or services required by the customer. Examples of waste include move time, counting inventory, inspection, the production of defective material, rework, etc. Waste is considered to cause increased cost, lead time and quality problems while not adding value, and may be created by vendors, personnel, equipment, incorrect process parameters and many other factors
A vaste expanse of water
1 Unwanted materials left over from a manufacturing process 2 Refuse from places of human or animal habitation Source: US EPA
A decaying of the body by disease
spend extravagantly; "waste not, want not"
the trait of wasting resources; "a life characterized by thriftlessness and waste"; "the wastefulness of missed opportunities"
Any activity that consumes resources and produces no added value to the product or service a customer receives
Materials and energy which have no further use and are released to the environment as a means of disposal
That which is of no value; worthless remnants; refuse
Old or abandoned workings, whether left as vacant space or filled with refuse
To spend unnecessarily or carelessly; to employ prodigally; to expend without valuable result; to apply to useless purposes; to lavish vainly; to squander; to cause to be lost; to destroy by scattering or injury
{f} squander, misspend, misemploy; throw away; destroy, spoil; weaken, impoverish; consume; dwindle away; wither; murder (Slang)
Waste is the use of money or other resources on things that do not need it. The packets are measured to reduce waste I hate waste
The abuse, destruction or permanent change to property by one who is merely in possesion of it as in the case of a tenant or a life tenant
If you waste an opportunity for something, you do not take advantage of it when it is available. Let's not waste an opportunity to see the children It was a wasted opportunity
spend thoughtlessly; throw away; "He wasted his inheritance on his insincere friends"; "You squandered the opportunity to get and advanced degree
If something goes to waste, it remains unused or has to be thrown away. Mexican cookery is economical, she says. Nothing goes to waste
The medieval application of the term is much like its modern connotations, but it was used in a legal sense referring to land that was unoccupied, undeveloped or uncultivated As a result the land could not be the source of any tax or other revenue to its owner Borough governments were keen to obtain control (from the lord of the town) over wasteland within the town boundaries, since they could then a lease out plots of land The term was similarly applied to property that had been allowed to deteriorate, or had even been purposely damaged, so that its value (whether in terms of selling price or rentability) decreased
1 Unwanted materials left over from a manufacturing process 2 Refuse from places of human or animal habitation
waste away
To lose energy and become weak and feeble

She watched him wasting away from lack of food or exercise.

waste breath
To speak in a manner which is needless or futile; in discussion or argument to make points which are not appreciated or heeded

Please don't waste your breath asking me ridiculous questions, he says.

waste not, want not
If one is not wasteful then one will not be needy

I'm a believer in “waste not, want not”, and we roast our leftover bread, finely sliced and brushed with olive oil, in a low oven.

waste of space
An utterly worthless person, one unworthy of the space which he occupies
waste of time
A meaningless or fruitless activity

Asking him for money is a waste of time — he won't give you any.

waste pipe
a pipe that carries off liquid waste; a drain or drainpipe
waste product
the unwanted results of metabolism, expelled in the urine and faeces
waste product
an unwanted material produced during some manufacturing process, especially radioactive material from nuclear reactors
waste products
plural form of waste product
waste time
To allow time to elapse in an unproductive manner
waste tray
A tray placed in such a way as to collect waste (garbage) as it is produced
waste heat
Waste heat refers to heat produced by machines and technical processes for which no useful application is found, and is regarded as a waste by-product. A fraction of input energy is always converted to heat by friction between machine parts and other dissipative processes such as liquid friction (see: viscosity). Heat production in bearings can be minimised by the use of rolling-element bearings
waste heat boiler
A boiler that receives all or a substantial portion of its energy input from the combustible exhaust gases from a separate fuel-burning process
waste management
Waste management is the collection, transport, processing, recycling or disposal of waste materials, usually ones produced by human activity, in an effort to reduce their effect on human health or local aesthetics or amenity. A subfocus in recent decades has been to reduce waste materials' effect on the natural world and the environment and to recover resources from them
waste paper
Paper discarded after use
Waste Land
a long poem by T.S. Eliot. It is written in a style that was new and unusual at that time, and it has had a great influence on modern poetry (1922)
waste away
If someone wastes away, they become extremely thin or weak because they are ill or worried and they are not eating properly. Persons dying from cancer grow thin and visibly waste away
waste basket
basket for garbage, trash can
waste breath
{f} achieve or accomplish nothing by speaking
waste coal
coal that is not usable, coal that cannot be put to any use
waste disposal
A waste disposal or a waste disposal unit is a small machine in a kitchen sink that chops up vegetable waste
waste ground
an empty, unattractive piece of land that is not used for anything
waste heat
Any heat produced in excess of useful heat required in a process that has to be exhausted or is allowed to dissipate
waste heat
an unusable form of energy which inevitably results from energy transformation
waste heat
is energy that must be dissipated to the atmosphere from a process such as the heat transferred from condensing steam in the condenser of a steam power plant is energy that must be dissipated to the atmosphere from a process such as the heat transferred from condensing steam in the condenser of a steam power plant
waste heat
(heat) Heat that is left after useful ENERGY generation F - chaleur perdue [1] S - calor perdido
waste heat
Heat energy produced in an energy conversion or transfer process that is lost during conversion or transfer and is not available for useful purposes
waste land
wilderness, uncultivated land
waste of effort
effort that is useless
waste of effort
a useless effort
waste of material
a useless consumption of material
waste of money
money spent for inadequate return; "the senator said that the project was a waste of money
waste of money
unnecessary spending of money, unnecessary expense
waste of money
money spent for inadequate return; "the senator said that the project was a waste of money"
waste of resources
lack of reusing of existing resources
waste of space
person who is stupid or useless
waste of time
the devotion of time to a useless activity; "the waste of time could prove fatal"
waste of time
passing of time in a useless fashion, not putting time to good use
waste of time
the devotion of time to a useless activity; "the waste of time could prove fatal
waste one's breath
talk to the wall, talk in vain
waste one's words
speak to the wall, say things without anyone listening
waste paper
paper that has been used and thrown away
waste paper
paper that has already been used
waste pipe
A pipe that carries off liquid waste
waste pipe
pipe that carries waste liquids from a sink or bathtub
waste product
An unusable or unwanted substance or material produced during or as a result of a process, such as metabolism or manufacturing. a useless material or substance that is produced during the process of making something else by-product
waste products
debris that results form a process that is not useful any more to the system that produces it
waste steam
steam that escapes air; exhaust steam
waste stream
Waste, from the point of generation to a final destination
waste stream
The byproduct or product produced during the life cycle of any given product or material This material may be a contaminant that may or may not exceed maximum acceptable contaminant levels
waste stream
Waste material output of a community, region, or state
waste stream
The total waste material output of a community, region, facility, private residence, etc
waste stream
Different types of waste materials separated into different ‘streams’ depending on their source The most common streams referred to are Municipal (from domestic and council dwellings), Commercial and Industrial and Construction and Demolition
waste stream
overall waste disposal cycle for a given population
waste stream
the total flow of waste from a community, region, or facility
waste stream
A term describing the total flow of solid waste from homes, businesses, institutions, and manufacturing plants that must be recycled, burned, or disposed of in landfills; or any segment thereof, such as the "residential waste stream" or the "recycled waste stream " The total waste produced by a community or society, as it moves from original to disposal
waste stream
All the waste a community or a society produces as goods are made, used, and thrown away
waste stream
is the flow or movement of wastes from the point of generation (ie household or commercial premises) to final disposal (ie landfill) A waste stream may reduce significantly over time as valuable items are separated for recycling and are recovered through resource recovery
waste stream
Any waste discharged from a facility
waste stream
flow of a specific waste from source to deposition
waste stream
the "stream" of materials thrown away, including items which could be recycled or burned for energy recovery
waste stream
the waste output of any area Top
waste stream
The total flow of solid waste from homes, businesses, institutions, and manufacturing plants that are recycled, burned, or disposed of in landfills, or segments thereof such as the "residential waste stream" or the "recyclable waste stream "
waste stream
The waste material output of a community, region, or facility
waste stream
Terminology used to refer to waste leaving a facility or operation
waste stream
A term describing the total flow of solid waste from homes, businesses, and institutions that must be recycled, incinerated, or disposed of in landfills
waste stream
The total flow of solid waste from homes, businesses, institutions, and manufacturing plants that is recycled, burned, or disposed of in landfills, or segments thereof such as the "residential waste stream" or the "recyclable waste stream "
waste stream
The flow of waste material from generation to disposal
waste stream
The steady flow of varied wastes, from domestic garbage and yard wastes to industrial, commercial, and construction refuse
waste stream
The total flow of solid waste from homes, businesses, institutions and manufacturing plants that is recycled, composted, burned or disposed of in landfills, or segments thereof such as the "residential waste stream" or the "recyclable waste stream "
waste time
squander time
waste water
Water leaving a processing plant or production facility
waste water
Water that carries wastes from homes, businesses, and industries, for which disposal is more economical than use at the time and point of its occurrence Waste water to one user may be a desirable supply to the same or another user at a different location It may be waste water because of its quality, quantity, or the time of its occurrence
waste water
Water for which disposal is more economical than use at the time and point of its occurrence Waste water to one user may be a desirable supply to the same or another user at a different location It may be waste water because of its quality, quantity, or the time of its occurrence
waste water
A liquid (including storm water) that discharges into a tunnel, drain, ditch, or stream
waste water treatment
The processing of wastewater for the removal or reduction of contained solids or other undesirable constituents Often chlorine is added to wastewater before it is returned to a source (river, etc )
waste water treatment
Any of the mechanical, chemical, or biological processes used to modify the quality of waste water in order to make it more compatible or acceptable to humans and their environment
waste water treatment
Water that is discharged from homes and businesses from sinks, toilets, washers, showers, etc It is treated through a series of separation and aeration processes A small amount of chlorine is added to Austin's wastewater before it enters the Colorado River
waste-book
scrap book, book for writing rough sketches or drafts
affirmative waste
Any structural change made to an estate in land that intentionally or negligently causes harm to the estate or depletes its resources, unless this depletion is a continuation of a pre-existing use
ameliorative waste
An improvement to an estate that changes its character such that a holder of a future interest in the estate can recover damages against the owner who permitted the improvement to be be made, even if the change actually increases the value of the estate
e-waste
discarded electronic equipment
food waste disposer
a machine, built into the waste tube of a domestic sink, that shreds unwanted food and flushes it away
haste makes waste
One makes mistakes when being too hasty
laid waste
Simple past tense and past participle of lay waste
lay waste
To completely destroy

The hurricane laid waste to the better part of several counties.

laying waste
Present participle of lay waste
lays waste
Third-person singular simple present indicative form of lay waste
nuclear waste
The more or less radioactive waste produced by nuclear reactors and others
permissive waste
The legally compensable destruction of the value of property through the failure of a life tenant to maintain the property to the point where it falls into disrepair
radioactive waste
A waste type containing radioactive chemical elements that does not have a practical purpose
soda waste
the alkaline waste material that is a byproduct of the Leblanc process
toxic waste
Any waste that can cause death or injury to living creatures, especially poisonous chemical compounds
toxic-waste
Attributive form of toxic waste

toxic-waste laws.

voluntary waste
Any structural change made to an estate in land that intentionally or negligently causes harm to the estate or depletes its resources, unless this depletion is a continuation of a pre-existing use
wasted
Simple past tense and past participle of waste
wasted
Not profitably used
wasted
Ravaged or deteriorated
wasted
very drunk or stoned
wasting
Referring to something that cause a waste, particularly a wasting disease which causes pronounced loss of body mass
space waste
Space debris, also known as orbital debris, space junk, and space waste, is the collection of defunct objects in orbit around Earth. This includes everything from spent rocket stages, old satellites, fragments from disintegration, erosion, and collisions
a waste
{n} harass
wast
{v} second person singular
wasteful
{a} lavish, destructive, unoccupied
wastefully
{a} lavishly, prodigally, dissolutely
wastefulness
{n} prodigality, a needless expense
waste time
hack around
wasted
(deyim) 1. Drugged, natural high, stoned2. Badly injured, bruised, beat up
wast
The second person singular of the verb be, in the indicative mood, imperfect tense; now used only in solemn or poetical style
wast
A second person singular past tense of be. thou wast you were (was)
wast
Second-person singular simple past tense indicative of be
wast
(Archaic) was, second person singular past tense of the verb "be
waste of money
money down the drain
wasted
{s} squandered; withered; fatigued (Slang); drunk (Slang)
wasted
not used to good advantage; "squandered money cannot be replaced"; "a wasted effort"
wasted
serving no useful purpose; having no excuse for being; "otiose lines in a play"; "advice is wasted words"
wasted
killed
wasted
In a deep drug stupor; very Stoned
wasted
(of an organ or body part) diminished in size or strength as a result of disease or injury or lack of use; "partial paralysis resulted in an atrophied left arm"
wasted
past of waste
wasted
Completely stoned, oot yer face, veggied, zonked, spaced, nuggeted, wrecked,etc
wasted
Someone who is wasted is very tired and weak, often because of an illness. They look too wasted to care about much
wasted
A wasted action is one that is unnecessary. I'm sorry you had a wasted journey
wasted
very thin especially from disease or hunger or cold; "emaciated bony hands"; "a nightmare population of gaunt men and skeletal boys"; "eyes were haggard and cavernous"; "small pinched faces"; "kept life in his wasted frame only by grim concentration"
wasted
Emaciated and haggard
wasted
made uninhabitable; "upon this blasted heath"- Shakespeare; "a wasted landscape"
wasteful
Inclined to waste or squander money or resources
wasteful
tending to squander and waste
wasteful
Action that is wasteful uses too much of something valuable such as time, money, or energy. This kind of training is ineffective, and wasteful of scarce resources Try to avoid wasteful duplication of effort. using more of something than you should, especially money, time, or effort
wasteful
laying waste; "when wasteful war shall statues overturn"- Shakespeare
wasteful
Waste; desolate; unoccupied; untilled
wasteful
Full of waste; destructive to property; ruinous; as, wasteful practices or negligence; wasteful expenses
wasteful
laying waste; "when wasteful war shall statues overturn"- Shakespeare tending to squander and waste
wasteful
inefficient in use of time and effort and materials; "a clumsy and wasteful process"; "wasteful duplication of effort"; "uneconomical ebb and flow of power"
wasteful
{s} using more than is required; extravagant
wasteful
Expending, or tending to expend, property, or that which is valuable, in a needless or useless manner; lavish; prodigal; as, a wasteful person; a wasteful disposition
wastefully
to a wasteful manner or to a wasteful degree; "we are still prodigally rich compared to others
wastefully
in a manner that uses more than is required, squanderingly
wastefully
to a wasteful manner or to a wasteful degree; "we are still prodigally rich compared to others"
wastefully
in a wasteful manner
wastefulness
the trait of wasting resources; "a life characterized by thriftlessness and waste"; "the wastefulness of missed opportunities"
wastefulness
useless or profitless activity; using or expending or consuming thoughtlessly or carelessly; "if the effort brings no compensating gain it is a waste"; "mindless dissipation of natural resources"
wastefulness
imprudent or excessive expenditure or the waste of resources
wastefulness
{i} squandering, immoderation
wastefulness
{i} thriftlessness
wastes
third-person singular of waste
wastes
plural of waste
wasting
When a child has a very low weight compared to other children of the same height (The technical definition is two standard deviations or more below the median weight for height of the reference population ) Wasting is an indicator of short-term or acute malnutrition
wasting
Causing waste; also, undergoing waste; diminishing; as, a wasting disease; a wasting fortune
wasting
A term depicting how an option's value decreases over time; as each day after acquisition passes a portion of the option's time value is lost or wasted
waste