wait

listen to the pronunciation of wait
İngilizce - Türkçe
beklemek

Bir bilet almak için en az bir saat beklemek zorunda kalırsın. - You'll have to wait not less than an hour to get a ticket.

Onun için beklemekten başka yapacak bir şey yoktu. - There was nothing for it but to wait.

{i} bekleyiş

Bu üç saatlik bir bekleyiş olacak. - It's going to be a three-hour wait.

Uzun bir bekleyiş olacak. - It'll be a long wait.

bekleme

Bekleme salonunda beş hasta vardı. - There were five patients in the waiting room.

Biz, erkekler kadınları beklemeye alışığız. - We men are used to waiting for the women.

wait on hizmetçilik yapmak
dört gözle beklemek
ziyaretine gitmek
{f} kalmak

Otobüsü beklerken burada kalmaktansa yürümeyi tercih ederim. - I prefer to walk rather than stay here waiting for the bus.

Beklemek, gözlemek ve sessiz kalmak birçok savaşı önleyebilir. - Waiting, observing, and keeping silent can avoid many wars.

bekle

O gelene kadar burada bekleyeceğim. - I'll wait here until she comes.

Burada beklememen gerekir. - You shouldn't wait here.

{f} servis yapmak
bağlı olmak
{f} garsonluk yapmak
(for) -i beklemek: I'm waiting for my friend. Arkadaşımı bekliyorum. Wait your turn. Sıranı bekle. Wait here. I'll be right back. Burada
wait on one hand and foot birinin etrafmda dört dönmek
wait for beklemek
{f} 1. (for) -i beklemek: I'm waiting for my friend. Arkadaşımı bekliyorum. Wait your turn. Sıranı bekle. Wait here. I'll be right back. Burada
bekleyin

Lütfen beş dakika bekleyin. - Please wait for five minutes.

Lütfen otuz dakika bekleyin. - Please wait for thirty minutes.

bekletmek

Onu bekletmek istemiyorum. - You don't want to keep him waiting.

Tom'u bekletmek istemiyoruz. - We don't want to keep Tom waiting.

hizmet etmek
durmak
beklemede olmak
bekleme süresi
beklerdim
beklemem
pusu
waiting
{i} bekleyiş
waiting
{s} bekleme

Jim bizi beklemesinin bir sakıncası olmayacağını söyledi. - Jim said that he wouldn't mind waiting for us.

Bekleme salonunda beş hasta vardı. - There were five patients in the waiting room.

wait for
gözlemek
wait for
(Bilgisayar) beklerken

Biz diğerlerinin gelmesini beklerken bir içki ister misin? - Would you like a drink while we wait for the others to arrive?

wait on
eşlik etmek
wait on
-e hizmet etmek
wait up for
yatmayıp beklemek
wait a minute!
bir dakika!
wait for
dört gözle beklemek
wait for a response
karşılık beklemek
wait for a sight of
görmek için beklemek
wait for news
haber beklemek
wait in vain
ayazlamak
wait on
ziyaretine gitmek
wait together
bekleşmek
wait your turn
sıranı bekle
wait at table
servis yapmak
wait for
bekle

Lütfen yarım saat bekle. - Please wait for thirty minutes.

Cuma günkü partiyi bekleyemeyiz. - We can hardly wait for the party on Friday.

wait for dead men's shoes
mirasa konmak
wait on
hizmet etmek
wait on
servis yapmak
wait on sb hand and foot
canla başla hizmet etmek
wait state
bekleme durumu
wait time
bekleme süresi
wait to see which way the cat will jump
yaş tahtaya basmamak
wait up for sb
birini beklemek için yatmamak
wait a long time
çok beklemek
wait around
etrafında bekleyin
wait beklemek
bekleme, bekleyiş
wait for me
beni bekle
wait for you
Sizin için bekleyin
wait in
beklemek
wait on s.o. hand and foot
k. dili birinin etrafında dört dönmek
wait out
Biraz bekleyip zaman tanımak
wait ress
YEK bekleyin
wait to
beklemek
wait up
Arkadan gelen kişinin size yetişmesini beklemek
wait up
Wait up (for someone): Birini yatmayıp beklemek
wait-
bekle-
wait?
bekler mısın?
Wait a little
Biraz bekle
wait (for someone) in the car
arabada beklemek
wait a jiffy
bir saniye dur
wait a little while
az beklemek
wait a while
az beklemek
wait an answer
yanıt beklemek
wait and see
bekle ve gör
wait and see
bekle de gör
wait and see
(deyim) sabirla beklemek /bekle ve gor
wait and see
sabret
wait and see policy
(Politika, Siyaset) bekle ve gör politikası
wait at table
İng. servis yapmak
wait at table
garsonluk yapmak
wait at the door
kapıda beklemek
wait condition
bekleme kosulu
wait excitedly
heyecanla beklemek
wait for
beklemek

Tom Mary'yi ne kadar beklemek zorunda kalacağını merak etti. - Tom wondered how long he'd have to wait for Mary.

Tom Mary için ne kadar beklemek zorunda olduğunu bilmiyor. - Tom doesn't know how long he'll have to wait for Mary.

wait for a bus
otobüs beklemek
wait for a call
(Bilgisayar) aranmayı bekle
wait for a dead man's shoes
yerine geçmek için ölümünü beklemek
wait for a dead man's shoes
miras beklemek
wait for a sight of
-i görmek için beklemek
wait for an opportunity
fırsat kollamak
wait for an opportunity
fırsat beklemek
wait for dead men's shoes
mirasa konmayı beklemek
wait for paper
(Bilgisayar) kağıt bekle
wait for smb. to come
birinin gelmesini beklemek
wait for somebody's words
ağzına bakmak
wait for the cat to jump
olayların gelişimine göre hareket etmek
wait hand and foot
bir dediğini iki etmemek
wait here a momen, please
burada bir dakika bekleyin lütfen
wait impatiently
sabırsızlıkla beklemek
wait in a queue
kuyrukta beklemek
wait in ambush
pusuda beklemek
wait in queue
kuyrukta beklemek
wait in the wings
kuliste beklemek
wait in the wings
sahneye çıkmayı beklemek
wait on
bakmak
wait on
ziyaret etmek
wait on
refakât etmek
wait on
-e servis yapmak
wait on
(Fiili Deyim ) 1- -e hizmet etmek , bakmak 2- -i ziyaret etmek
wait on
-in ziyaretine gitmek
wait on s.o. hand and
{k} birinin etrafında dört dönmek
wait on table
servis yapmak
wait one's oppurtunity
fırsat beklemek
wait standing
ayakta beklemek
wait tables
garsonluk yapmak
wait time
(Bilgisayar,Teknik) bekleme zamanı
wait timeout
(Bilgisayar) bekleme zaman aşımı
wait turn
(deyim) wait one's turn sırasını beklemek
wait unemployment
(Ticaret) bekleyiş işsizliği
wait up
(deyim) wait up (for someone) birini yatmayıp beklemek
wait up for
beklemek için yatmamak
wait up for s.o
yatmayıp birini beklemek
wait up for smb
yatmayıp beklemek
wait up for someone
yatmayıp birini beklemek
wait upon
bakmak
wait upon
hizmet etmek
wait upon
ziyaret etmek
wait upon
refakât etmek
wait upon
eşlik etmek
wait with bated breath
sabırsızlıkla beklemek
wait with bated breath
nefesini tutup beklemek
wait with bated breath
nefesini tutarak beklemek
waiting
{s} ihtiyatlı
waiting
{s} temkinli
waiting
{i} eşlik
waiting
bekle
waiting
{i} refakât
waiting
(Bilgisayar) bekliyor
waiting
intizar
waiting
(Bilgisayar) bekleniyor
waiting
hizmet

On dakikadır ona hizmet ediyorduk. - We were waiting on him for ten minutes.

Biz size hizmet ediyoruz. - We've been waiting on you.

waits
{i} noelde sokaklarda şarkı söyleyen çalgıcılar
waits
{i} kasaba bandosu
please wait!
bekleyiniz
then wait for
(Bilgisayar) sonra bekle
have a long wait
uzun süre beklemek
lie in wait
pusuya yatmak
waiting
{f} bekle

Bir otobüs beklerken, arkadaşımla buluştum. - Waiting for a bus, I met my friend.

Bekleme salonunda beş hasta vardı. - There were five patients in the waiting room.

waiting
bekleyen

Otelin dışındaki Tom için bekleyen bir limuzin vardı. - There was a limousine waiting for Tom outside the hotel.

Yemek için bekleyen insan sıraları eskisinden daha uzundu. - The lines of people waiting for food were longer than before.

can't wait to
için sabırsızlanıyorum
cant wait
bekleyemeyiz
i will wait for you
seni bekleyeceğim
just wait
sadece bekle
please wait
lütfen bekleyin
pointless wait
amaçsız bekleyiş
they often wait
genellikle bekleyin
to wait for
beklemek
to wait sth. out
sth beklemek. dışarı
waiting
bekleyerek

Uzun bir süre beni bekleyerek durdu. - She stood waiting for me for a long time.

Bütün sabahı bir şey olmasını bekleyerek geçirdim. - I spent the whole morning waiting for something to happen.

waiting
bekliyordu
can you press these pants while i wait
ben beklerken bu pantolonları ütüler misiniz
can you repair this while i wait
ben beklerken tamir edebilir misiniz
can you wait
bekleyebilir misiniz
combat weather team; customer wait time
(Askeri) muharebe meteoroloji timi; müşteri bekleme zamanı
forcing to wait on cold floor
soğuk zeminde bekletme
how long will i have to wait
ne kadar beklemem gerekiyor
how long will i have to wait
(isim) kadar beklemem gerekiyor
it will be about a ten minute wait
on dakika beklemeniz gerekebilir
keep someone wait for a while
az bekletmek
lay a wait for
pusu kurmak
lie in wait
pusuda beklemek
lie in wait for
pusuya yatmak
lie in wait for
pusu kurmak
nature wait
(Bilgisayar) doğa bekle
password wait
(Bilgisayar) parola bekle
please wait to be seated
lütfen bekleyin
retry wait time
(Bilgisayar) yeniden denemeden önce bekle
shall i wait
bekleyeyim mi
sports wait
(Bilgisayar) spor bekle
translucent wait
şeffaf duvar
travel wait
(Bilgisayar) yolculuk bekle
we can fix it while you wait
siz beklerken tamir edebiliriz
would you like to wait
beklemek ister misiniz
you just wait
görürsün sen
you'll have to wait
beklemeniz gerekecek
Türkçe - Türkçe

wait teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

wait out
Allow time to go past until something happens or ends
İngilizce - İngilizce
To delay movement or action until the arrival or occurrence of; to await. (Now generally superseded by "wait for".)

The Court had assembled, to wait events, in the huge antechamber known as the Œil de Boeuf.

plural Musicians who sing or play at night or in the early morning, especially at Christmas time; serenaders; musical watchmen

The sound of the waits, rude as may be their minstrelsy, breaks upon the mild watches of a winter night with the effect of perfect harmony.

To wait tables; to serve customers in a restaurant or other eating establishment

She used to wait down at the Dew Drop Inn.

plural Hautboys, or oboes, played by town musicians
An ambush

They laid in wait for the patrol.

One who watches; a watchman
To delay movement or action until some event or time; to remain neglected or in readiness

Wait here until your car arrives.

A delay

I had a very long wait at the airport security check.

{v} to stay, attend, expect, watch
{n} ambush
serve as a waiter in a restaurant; "I'm waiting on tables at Maxim's"
If you say that something can wait, you mean that it is not important or urgent and so you will deal with it or do it later. I want to talk to you, but it can wait Any changes will have to wait until sponsors can be found
condition of a process that has it in a state that a computation is not being performed The process should be waiting for some event that would allow the computation to continue The event occurrance is indicated by a signal
(n ) A UNIX\256 command that waits for all background processes to complete, and reports their termination status
To attend as a consequence; to follow upon; to accompany; to await
Wait is used in expressions such as wait a minute, wait a second, and wait a moment to interrupt someone when they are speaking, for example because you object to what they are saying or because you want them to repeat something. `Wait a minute!' he broke in. `This is not giving her a fair hearing!' = hold on, hang on
If you tell someone to wait and see, you tell them that they must be patient or that they must not worry about what is going to happen in the future because they have no control over it. We'll have to wait and see what happens. a wait-and-see attitude. a period of time in which you wait for something to happen, someone to arrive etc wait for
time during which some action is awaited; "instant replay caused too long a delay"; "he ordered a hold in the action"
To stay for; to rest or remain stationary in expectation of; to await; as, to wait orders
You can use wait when you are trying to make someone feel excited, or to encourage or threaten them. If you think this all sounds very exciting, just wait until you read the book As soon as you get some food inside you, you'll feel more cheerful. Just you wait
If something is waiting for you, it is ready for you to use, have, or do. There'll be a car waiting for you When we came home we had a meal waiting for us Ships with unfurled sails wait to take them aboard
look forward to the probable occurrence of; "We were expecting a visit from our relatives"; "She is looking to a promotion"; "he is waiting to be drafted"
the act of waiting (remaining inactive in one place while expecting something); "the wait was an ordeal for him"
If an employee waits on you, for example in a restaurant or hotel, they take orders from you and bring you what you want. There were plenty of servants to wait on her Each student is expected to wait at table for one week each semester
A wait is a period of time in which you do very little, before something happens or before you can do something. the four-hour wait for the organizers to declare the result
the act of waiting (remaining inactive in one place while expecting something); "the wait was an ordeal for him" serve as a waiter in a restaurant; "I'm waiting on tables at Maxim's" stay in one place and anticipate or expect something; "I had to wait on line for an hour to get the tickets" wait before acting
A UNIX® command which will wait for all background processes to complete, and report their termination status
Makes the script wait for the specified number of ticks I havent timed how many ticks there are in a second, but I would guess roughly 15 If you leave out the argument, it will wait for one tick
The act of waiting; a delay; a halt
{i} staying where one is; expectation; ambush; member of a choir that sings on Christmas
stay in one place and anticipate or expect something; "I had to wait on line for an hour to get the tickets"
A wait for a request to complete Completion will be indicated by a signal
Tells an application whether or not to wait for the previous generation's execution to complete before initiating the next generation's work
emphasis If you say that you can't wait to do something or can hardly wait to do it, you are emphasizing that you are very excited about it and eager to do it. We can't wait to get started It's gonna be great. I can hardly wait
Musicians who sing or play at night or in the early morning, especially at Christmas time; serenaders; musical watchmen
When you wait for something or someone, you spend some time doing very little, because you cannot act until that thing happens or that person arrives. I walk to a street corner and wait for the school bus Stop waiting for things to happen. Make them happen I waited to see how she responded Angus got out of the car to wait We will have to wait a week or so before we know whether the operation is a success He told waiting journalists that he did not expect a referendum to be held for several months. + waiting wait·ing The waiting became almost unbearable
To stay or rest in expectation; to stop or remain stationary till the arrival of some person or event; to rest in patience; to stay; not to depart
period of expectation, as in: Dinner took a long time, but it was well worth the wait
To serve customers in a restaurant or other eating establishment
To cause to wait; to defer; to postpone; said of a meal; as, to wait dinner
to delay movement or action until the arrival or occurence of; to await
Hautboys, or oboes, played by town musicians; not used in the singular
Operation - Wait one game tic This command is mostly used when creating complex sets of commands and aliases Some commands cannot be executed in the same game slice, so this command allows a space in time between executing different commands *WARNING, the time of the command varies from system to system based on the CPU speed It's a bad idea to use the command to time things referencing human time, and it's also quite unwise using the command more than once in an alias
To watch; to observe; to take notice
To attend on; to accompany; especially, to attend with ceremony or respect
wait before acting
{f} remain in a location until a specific occurrence; be ready or available; work as a waiter; work as an attendant; postpone
To refrain from dating or serious romantic entanglement while one's significant other serves a mission
matte
sleep
{f} bide
wait for
To await the arrival of

I'm waiting for the train.

wait for
To wait until the specified event occurs

What are you waiting for?.

wait for the ball to drop
To wait in expectation of an occurrence
wait for the other shoe to drop
To await a seemingly inevitable event, especially one which is not desirable

After the tournament, Player admitted that all through the final round he had been nervously waiting for more trouble. It was like waiting for the other shoe to drop..

wait for the other shoe to drop
To defer action or decision until another matter is finished or resolved
wait on
To wait for an event

I'm waiting on the light to change.

wait on
To wait for a person to do something

I'm waiting on you before we can leave.

wait on
To serve someone

Is someone waiting on you yet?.

wait on hand and foot
To attend to (someone's) every need, to the point of excess

Did you see how she waits on him hand and foot? It's not healthy.

wait on hand, foot and finger
Alternative form of wait on hand and foot
wait on someone hand, foot and finger
Alternative form of wait on hand and foot
wait on someone hand, foot, and finger
Alternative form of wait on hand and foot
wait state
Any of several instances in which a computer's processor cannot execute instructions (either for the entire computer, or just for a specific task) until an I/O operation completes, or until an interrupt is resolved

With memory that slow, the processor is going to spend most of its time on wait states.

wait states
plural form of wait state
wait tables
To wait as a server in a restaurant or other dine-in eatery
wait up
To stay awake waiting for somebody to return

I'll probably be out very late tonight, so don't wait up for me.

wait up
Wait

Hey, wait up a minute! I forgot my umbrella.

wait upon hand and foot
Alternative form of wait on hand and foot
wait-a-bit
any of several small bushes with sharp hooked thorns
wait staff
Waiting staff, wait staff, or waitstaff are those who work at a restaurant or a bar attending customers — supplying them with food and drink as requested. Traditionally, a male waiting tables is called a "waiter" and a female a "waitress." Some people prefer to use gender-neutral language, using waiter indiscriminately for males and females, waitperson, server, or waitron, an Americanism coined in the 1980s. Waiting staff can also be employed in (mainly large) private households, but there such specialisation is rarer with the general domestic staff performing the function of waiting staff. Waiting on tables is part of the most common occupations in the U.S., which is the service business (along with nursing, and teaching). The Bureau of Labor Statistics estimates that, as of May 2005, there are over 2.2 million persons employed as waiters and waitresses in the U.S
wait a bit
hold on, wait just a moment, wait a short time
wait a little
hold on a bit
wait a second
hold on for a moment
wait and see
wait and find out, wait patiently, no hurry
wait and see policy
law of waiting and not acting
wait around
If you wait around or wait about, you stay in the same place, usually doing very little, because you cannot act before something happens or before someone arrives. The attacker may have been waiting around for an opportunity to strike I waited around to speak to the doctor. the ghastly tedium of waiting about at the airport
wait awhile
hold on for a bit
wait for
wait until a person or something arrives; wait until a person is finished with something (e.g. "I will wait for you until you finish your meal")
wait for ages
wait for a very long time for something to happen
wait for dead man's shoes
wait for someone to die in order to inherit his possessions
wait for us
stay until we arrive
wait in
If you wait in, you deliberately stay at home and do not go out, for example because someone is coming to see you. If I'd waited in for you I could have waited all day = stay in
wait in line
not act until your turn has arrived
wait list
List of students who meet the admission requirements but will only be offered a place in the class if space becomes available
wait list
The application process that allows a student to be considered for a different type of room after Lottery is completed Wait list applications are taken for single, double, and triple rooms, as well as for Emerson Hall, the College Circle Apartments, the Garden Apartments, and the Terrace Suites
wait list
is a term used by institutions to describe a process in which they may initially delay offering or denying admission, but rather extend the possibility of admission in the future Colleges offer admission to wait list candidates if insufficient numbers of regularly admitted candidates accept their offers of admission Top of Page
wait list
A term used by institutions to describe a process which they may initially delay offering or deny admission Rather, the institution extends the possibility of admissions in the future Colleges offer admission to wait list candidates if insufficient numbers of regularly admitted candidates accept their offers of admission
wait list
A list of students who were not accepted outright to colleges but were too strong to reject outright These wait lists can include as few as ten students and as many as several hundred Every school has a different policy with regard to putting students on the wait list
wait list
In enrollment, a list of eligible students waiting to enroll in a class that is currently full
wait list
List of students who meet the admission requirements but will be offered a place in the class only if space becomes available
wait list
a term used by institutions to describe a process in which they may initially delay offering admission Colleges offer admission to wait list candidates if insufficient number of regularly admitted candidates accept their offers of admission
wait on
serve; accompany
wait on
work for or be a servant to; "May I serve you?"; "She attends the old lady in the wheelchair"; "Can you wait on our table, please?"; "Is a salesperson assisting you?"; "The minister served the King for many years"
wait on
If you are waiting on something, you are waiting for it to happen, for example before you do or decide anything. Since then I've been waiting on events
wait on a person hand and foot
serve someone, satisfy someone's desires, do everything for a person
wait state
(n ) A condition whereby a microprocessor awaits the arrival of data
wait state
An internal condition of delay in processing time executed by the CPU when a synchronizing control signal is not present Wait states synchronize the timing of a CPU with the relatively slower access time of the computer's main memory
wait state
A figure of speech meaning that someone's waiting for something ("Bob's in a wait state outside") RB: 1
wait state
When the CPU delays or waits for one or more processing cycles until the data from memory arrives
wait state
A state when no instructions can be executed because the processor is waiting for data from a device or from memory A holding pattern into which the 8085 can go by generating WAIT states (nops) It does this whenever its READY input is low Present computers has no wait state and are known as a zero wait state computers
wait state
An inactive period for the processor Wait states result from the different clock speeds of the processor and memory, the latter being typically slower
wait time
(Ticaret) idle time
wait up
If you wait up, you deliberately do not go to bed, especially because you are expecting someone to return home late at night. I hope he doesn't expect you to wait up for him Don't wait up. = stay up
wait up
wait for someone to arrive, remain awake
wait up
If you ask someone to wait up, you are asking them to go more slowly or to stop and wait for you. I was running down the hill shouting, `Michael, Michael, man, wait up'. = wait
all things come to those who wait
A patient seeker will be satisfied in due time; patience is a virtue
can't wait
To eagerly anticipate; to find it unbearable to wait for a forthcoming pleasurable event

I can't wait for that party on Friday.

good things come to those who wait
A patient seeker will be satisfied in due time; patience is a virtue
lie in wait
To be hiding, waiting to ambush or attack someone, or simply to accost them unexpectedly
time and tide wait for no man
action is necessary without delay
waiting
Attendance, service

Green glasses for hock, and excellent waiting at table.

waiting
Watching
waiting
Present participle of wait

In all ages, men have fought over words, without waiting to know what the words really signified.

waits
A group of singers or musicians performing in the streets, especially around Christmas
waits
plural form of wait
waits
Third-person singular simple present indicative form of wait
waiting
{a} staying, serving, attending
waits
{n} nightly musicians, nightly music
can't wait
is bursting which anticipation, is very excited, is looking forward to something very much
could not wait
did not succeed in waiting any longer (out of excitement, anticipation, anger, etc.)
just you wait and see
wait to see that I'm right; wait to see that you'll get your just desserts
lay in wait
waited in ambush, ambushed
lay wait
ambush, hide out and wait to attack
let's wait and see
let's give it time, let's wait a while
lie in wait
waylay, ambush, hide out and wait
lie in wait for
waylay, ambush, hide out and wait for -
lying in wait
waiting in an ambushing, hiding and waiting for -
lying in wait
waiting in concealment; in ambush; "an army lying in wait in the forest
please wait
please hold on, please wait patiently
please wait-all the lines are busy
taped message that is heard by people who are holding for an open line
time and tide wait for no man
one person cannot stop the forces of time, one person cannot change events that are fated to continue
wait for
attend
waited
past of wait
waiting
{s} serving, attending to (as to royalty)
waiting
Present participle of to wait
waiting
Watching, hence, an ogling
waiting
from Wait, v
waiting
the act of waiting (remaining inactive in one place while expecting something); "the wait was an ordeal for him"
waiting
being and remaining ready and available for use; "waiting cars and limousines lined the curb"; "found her mother waiting for them"; "an impressive array of food ready and waiting for the guests"; "military forces ready and waiting"
waiting
{i} remaining in one place until a certain time or event
waiting
The act of staying or remaining in expectation
waits
third-person singular of wait
waits
plural of wait
waits
{i} group of singers who collects donations at Christmas
wait