though

listen to the pronunciation of though
İngilizce - Türkçe
gerçi

Fransızca öğrenmeye biraz ilgim var ama o zor değil mi? Hiç değil. İngilizceden 100 kat daha kolay! Gerçekten mi? Eh, en azından benim için öyle. Bunun nedeni senin ana dilin olması gerçi - I've got a bit of interest in learning French, but isn't it hard? Not at all. It's 100 times easier than English! Really? Well, at least to me it is. That's because you're native though

Sen Meksikalı değil misin? Evet, gerçi şimdi Arjantin'de yaşıyorum. - Aren't you Mexican? Yes, though now I live in Argentina.

-diği halde, ise de; -e rağmen/karşın: Though they know he's a fool, they still like him. Aptal olduğunu bilmelerine rağmen onu
yine de

O, kötü havaya rağmen yine de geldi. - He came even though the weather was bad.

Yine de büyük olasılıkla ne olacağını tahmin edebilirsin. - You can probably guess what happens though.

(bağlaç) gerçi, olduğu halde, karşın, rağmen, olsa da, sa bile
buna rağmen
conj. gerçi
her ne kadar, her ne halde
karşın

Jim ile hiç karşılaşmamış olmama karşın, ben hemen onu ayırt ederim. - Though I had never met Jim, I could pick him out right away.

Kaybolma ihtimalimize karşın, yönleri yazmayı düşündüm. - We thought we would write out the directions, in case you got lost.

güya
ise de
-diği halde
-e karşın
-e rağmen
halde

Hava kötü olduğu halde geldi. - He came even though the weather was bad.

Gelmek için söz verdiği halde Bay Smith henüz dönmedi. - Mr Smith has not turned up yet though he promised to come.

-se bile
(Havacılık) e rağmen
oysaki
bağ

Saat onda buluşmamız gerekiyorken, onlarla bağlantı kuramadım. Onların kaza geçirip geçirmediğini merak ediyorum. - Even though we were supposed to meet at 10, I've had no contact with them. I wonder if they've had an accident.

Eğer üniversiteye gidebilirse ebeveynlerinden ekonomik olarak bağımsız olabileceğini düşündü. - She thought that she could become economically independent from her parents if she went to college.

(Havacılık) dığı halde
karamazdan
herşeye rağmen
rağmen

O zengin olmasına rağmen mutlu değil. - Though he is rich, he is not happy.

Fakir olmasına rağmen, o mutluydu. - Though he was poor, he was happy.

olduğu halde

Hava kötü olduğu halde geldi. - He came even though the weather was bad.

olsa da

Bir üniversite diplomasına sahip olsa da, Tom hademe olarak çalışır. - Even though he has a college degree, Tom works as a janitor.

O diyette olsa da çikolatalı kek onu cezbetti. - The chocolate cake tempted her even though she was dieting.

bununla birlikte
sa bile
velev
oysa
fakat

Ne söylediğimi sandığını anladığını düşündüğünü biliyorum fakat duyduğunun benim demek istediğimin olmadığını anladığından emin değilim. - I know you think you understood what you thought I said, but I'm not sure you realized that what you heard is not what I meant.

Biz onların dükkanının bir başarısızlık olduğunu düşündük, fakat şimdi, zor günleri atlattılar ve hatta büyüdüler. - We thought their shop was a failure, but now they've gotten out from under and even expanded.

although
rağmen

Haritaya güvenmeme rağmen o hatalıydı. - Although I trusted the map, it was mistaken.

Genç olmasına rağmen gri sakalı var. - Although he's young, he has a grey beard.

though I say so myself
övünmek gibi olmasın ama
though customer
(deyim) zor müşteri
though schools out reach
(Eğitim) ulaşılması zorlu okullar
though the roof
çok yüksek
though the roof
beklenenden daha yüksek
though not
olmasa
though provision
tedbirlere rağmen

Though provisions were made in the building for holes of any type.

though!
se!
though-looking
sert görünüşlü
although
olduğu halde
even though
-diği halde
even though
olduğu halde

Hava kötü olduğu halde geldi. - He came even though the weather was bad.

although
bağ. -diği halde, ise de, olmakla beraber: Although he's old he's a good dancer. Yaşlı olduğu halde iyi dans eder. Although I tried hard it
even though
olmasına rağmen

Şirket politikasına ters olmasına rağmen, Tom ve Mary her karşılaşmada öpüşür ve birbirlerine sarılırlardı. - Even though it's against company policy, Tom and Mary kiss and hug every time they meet.

Kendisi polis olmasına rağmen hırsızlardan korkuyor. - Even though he's a policeman, he's afraid of thieves.

although
ise de
even though
öyle bile olsa
although
gerçi
although
bununla birlikte
although
-dığı halde
although
ile beraber
although
bile olsa
although
-diği halde
although
ile birlikte
although
halde

Onunla gerçekte tanışmadığımız halde Mary hakkında çok şey biliyorum. - Although I know a lot about Mary, I haven't actually met her.

Bitkin olduğum halde, işe devam ettim. - Although I was exhausted, I continued to work.

as though
-cesine
even though
-se bile
even though
bile

Onlara ihtiyacı olmasa bile kitapları ona iade edeceğim. - I shall return the books to him even though he doesn't need them.

Kanıtlayamasan bile neyin doğru olduğuna inanırsın? - What do you believe is true even though you cannot prove it?

even though
bile olsa
ever though
rağmen
ever though
se de
ever though
sa da
it seems as though
gibi görünüyor
although
karamazdan
although
her ne halde
although
olmasına rağmen

Genç olmasına rağmen gri sakalı var. - Although he's young, he has a grey beard.

Cambridge Üniversitesi'nde öğrenim zorluğu çok yüksek olmasına rağmen, çok sayıda öğrencinin hâlâ dışarı çıkmak ve eğlenmek için zamanı var. - Although the pressure of studying at the University of Cambridge is very high, many students still have time to go out and have fun.

although
olmakla beraber
although
-e karşın
as though
-mış gibi
as though
wh. : ıf.sanki
even though
öyle olsa da
even though
-e karşın
even though
e rağmen
even though
-e rağmen
It seems as if/as though ...
Sanki .../Galiba .../... imiş gibi
although; though; however
rağmen; rağmen, ancak
as though
sanki, -mış gibi
as though
Sanki, ... gibi, -cesine: "İt was as though he'd never seen me before. - Sanki daha önce beni hiç görmemişti."
even though
-se bile, -e rağmen: "Even though he studied hard, he couldn't pass the exam. - Çok çalıştığı halde sınavı veremedi."
even though
velev ki
get though
ama olsun
look as if/though sth has been stirred with a stick
çıfıt çarşısına dönmek
look as though
sanki bak
looking sideways, as though warily
yan bakan olarak ihtiyatla rağmen
swear so.'s way though
yemin ederim o kadar. 'yol olsa s
what though
-se ne fark eder, -se bile
although
baçlaç gerçi
although
conj. karşın
although
karşın

İkiz olmalarına karşın onların karşıt kişilikleri vardı. - Although they were twins, they were of opposite personalities.

Yorgun olmama karşın, elimden gelenin en iyisini yaptım. - Although I was tired, I did my very best.

although
(bağlaç) karşın, ise de, rağmen, olduğu halde, gerçi
as though
sözde
as though
sanki, ... gibi, -cesine: We behaved as though we'd known each other for years. Yıllardır tanışırmış gibi davrandık. It was as though he'd
as though
(Fiili Deyim ) sanki , imiş gibi
even though
olsa bile

Tom gerçekten ilgilenmiş olsa bile Mary'nin geçmişiyle ilgilenmediğini söyledi. - Tom said he didn't care about Mary's past even though he really did.

Küçük olsa bile hala harika bir arabadır. - Even though it's small, it's still a great car.

even though
-e rağmen, -diği halde: Even though he studied hard, he couldn't pass the exam. Çok çalıştığı halde sınavı veremedi
hard though nut to crack
(deyim) catalli is, cetin is;idaresi guc kimse
offensive though at fault
hem suçlu hem güçlü
İngilizce - İngilizce
Used to intensify statements or questions; indeed

Man, it's hot in here. — Isn't it, though?.

Despite the fact that; although

Though it’s risky, it’s worth taking the chance.

Despite that; however

I will do it, though.

If, that, even if

Walk on through the wind, / Walk on through the rain, / Though your dreams be tossed and blown.

However; nevertheless; notwithstanding; used in familiar language, and in the middle or at the end of a sentence
(postpositive) however; "it might be unpleasant, though
{v} old verb in the imperative mode, ome correctly written tho; grant, admit, suppose
{n} grant, admit, be it so
(postpositive) however; "it might be unpleasant, though"
You use though to indicate that the information in a clause contrasts with or modifies information given in a previous sentence or sentences. I like him. Though he makes me angry sometimes
Granting, admitting, or supposing that; notwithstanding that; if
as though: see as even though: see even
despite the fact that; "even though she knew the answer, she did not respond"
You use though to introduce a statement in a subordinate clause which contrasts with the statement in the main clause. You often use though to introduce a fact which you regard as less important than the fact in the main clause. Gaelic has been a dying language for many years, though children are nowadays taught it in school After news of this new court case Ford broke down again, though he blamed the breakdown on his work = although
You can say though I say so myself or even though I say it myself when you are praising yourself or something you have done, but do not want to sound too proud. I'm a good cook, though I say it myself
conj. despite, in spite of
You use though to introduce a subordinate clause which gives some information that is relevant to the main clause and weakens the force of what it is saying. I look back on it as the bloodiest winter of the war = although
anyway
tho
though-
(postpositive) however; "it might be unpleasant, though"
though-
despite the fact that; "even though she knew the answer, she did not respond"
Though.
thof
although
But, except

It was difficult, although not as difficult as we had expected.

although
Though, even though, in spite of the fact that: introducing a clause that expresses a concession

Although it was very muddy, the football game went on.

as though
As to suggest the idea that; as if, as would be true if

She reached out, as though to touch my face.

even though
Although, though; despite or in spite of the fact that

She left him, even though she still loved him.

although
notwithstanding
even though
although, in spite of the fact that, despite the fact that
although
Grant all this; be it that; supposing that; notwithstanding; though
although
{v} a verb in the imperative mode undeclined ,grant, allow, admit
get-though
Marked by resoluteness, aggressiveness, or austerity

The government's new get-tough policy on organized crime.

Although
altho
Although
despite the fact that; "even though she knew the answer, she did not respond"
Although
howbeit
adverb though 2
S1 used after adding a fact, opinion, or question which seems surprising after what you have just said, or which makes what you have just said seem less true
although
while
although
but, except that
although
You use although to introduce a subordinate clause which contains a statement which contrasts with the statement in the main clause. Although he is known to only a few, his reputation among them is very great Although the shooting has stopped for now, the destruction left behind is enormous
although
You use although when admitting a fact about something which you regard as less important than a contrasting fact. Although they're expensive, they last forever and never go out of style
although
in spite of (the fact that...)
although
despite the fact that; "even though she knew the answer, she did not respond
although
conj. despite the fact that, in spite of the fact that
although
You use although to introduce a subordinate clause which contains a statement which makes the main clause of the sentence seem surprising or unexpected. Although I was only six, I can remember seeing it on TV = though
although
You use although to introduce a subordinate clause which gives some information that is relevant to the main clause but modifies the strength of that statement. He was in love with her, although he did not put that name to it. = though
as though
as if

Tom is acting as if nothing has happened. - Tom is acting as though nothing has happened.

Tom is acting as if nothing's happened. - Tom is acting as though nothing's happened.

as though
As if: looked as though they had been quarreling
look as though
appear as if, seem as if
Türkçe - İngilizce
tho'
though

  Türkçe nasıl söylenir

  dhō

  Telaffuz

  /ˈᴛʜō/ /ˈðoʊ/

  Etimoloji

  [ [th]O ] (conjunction.) before 12th century. Middle English thagh, thaugh from Old English þēah, later superceded in many dialects by Middle English thogh, though from Old Norse *þóh (later þó), both from Proto-Germanic *þauh (“though”) from Proto-Indo-European *to-. Akin to Old Frisian þāh "though", Old Saxon þōh "though" (Dutch doch), Old High German dōh "though, but, yet, nevertheless" (German doch). More at that.

  Videolar

  ... So though they're very, very-- ...
  ... This is where I think, you know, even though I'm a privacy advocate, I think the Germans ...

  Günün kelimesi

  panegyric