take off

listen to the pronunciation of take off
İngilizce - Türkçe
{f} havalanmak

Garip bir ses duyduğumda uçak havalanmak üzereydi. - The plane was about to take off when I heard a strange sound.

Havalanmak zorundayız. - We've got to take off.

(Fiili Deyim ) 1- uçağın kalkması 2- elbisesini çıkarmak
{f} kaldırmak
{f} alıp götürmek
(Askeri) KALKIŞ: Bir uçağın yerden, sudan veya herhangi bir pistten havalanması
{f} götürmek
izne çıkmak
üstünden elbise çıkarmak
devam etmemek (salgın)
giysiyi çıkarmak
uçak havalanmak

Garip bir ses duyduğumda uçak havalanmak üzereydi. - The plane was about to take off when I heard a strange sound.

çıkarmak (elbise vb)
üzerinden almak (yük vb)
kalkışa geçmek
(Ticaret) fiyattaki ani artış
uçağın havalanması
çıkartmak
(Havacılık) uçak havalanma

Garip bir ses duyduğumda uçak havalanmak üzereydi. - The plane was about to take off when I heard a strange sound.

elbisesini çıkarmak
çıkart

Lütfen kapıda ayakkabılarınızı çıkartın. - Please take off your shoes at the door.

Bir Japon evinin girişinde ziyaretçilerden genellikle ayakkabılarını çıkartmaları istenir. - At the entrance of a Japanese house, visitors are generally asked to take off their shoes.

(giysi) çıkarmak
(uçak) havalanmak
kalkmak

Uçak kalkmak üzereydi. - The plane was about to take off.

Uçak kalkmak üzeredir. - The plane is about to take off.

uçağın kalkması,kalkış
(deyim) Taklidini yapmak
{f} hareket etmek
{f} öldürmek
{f} kalk

Uçakların kalkışını izlemeyi severim. - I like watching planes take off.

Tom tüm öğleden sonrayı havaalanında inip kalkan uçakları izleyerek geçirdi. - Tom spent all afternoon at the airport watching the airplanes land and take off.

{f} yola çıkmak
{f} sıçramak
{f} inmek
k.dili. birdenbire çıkıp gitmek; yola çıkmak
(deyim) (uçak) havalanmak,kalkmak. a take-off havalanma,kalkış
(deyim) servisten kaldırmak
(uçak/kuş) havalanmak
(deyim) (kd) acele gitmek. take someone off (kd) taklit etmek. a take-off taklit take sth. off 1.çıkarmak,kaldırmak
{f} ameliyatla almak
(deyim) tatil etmek,çalışmamak. take one's hat off to someone [kd] birine hayranligini ifade etmek,bravo demek take the lid off sth. [kd] gizli bir bilgiyi aciklamak
start
(Argo) çek git
palamarı çözmek
birdenbire çıkıp gitmek
acele gitmek
giysi çıkarmak
(Hukuk) kalkış aşaması
kalkış

Top helikopterin kalkışını izledi. - Tom watched the helicopter take off.

Uçakların kalkışını izlemeyi severim. - I like watching planes take off.

sıçrama
karikatür
atlama
indirmek
taklit
havalanma
take off one's clothes
soyunmak
take off for
çık
take off one's hat to sb
birisine şapka çıkarmak
take off clothes
soyunmak
take off covering, remove muffle
kapsayan kaldırmak mufla kalkış
take off mark
işareti çıkarmak
take off on one's own
(deyim) Alıp başını gitmek, tek başına yola çıkmak
take off platform
platform kalkış
take off reel
reel kalkış
take off the hat
şapka çıkarıyorum
take off.
çıkarıyorum
take off from work
geçici olarak işi bırakmak
take off from work
izin alarak işe gitmemek
take off one's hat
şapkasını çıkarmak
take off one's hat
şapka çıkarmak
take off one's hat to someone
(deyim) birisine şapka çıkarmak
take off one's shoes
ayyakkabı çıkarmak
take off one's shoes
ayakkabılarını çıkarmak
take off one's watch
saatini çıkarmak
take off shoes
ayakkabı çıkarmak
take off stage
(Ticaret) kalkış aşaması
take off the burr
çapak almak
take off the embargo
(Ticaret) ambargoyu kaldırmak
take off the gloves
(Dilbilim) acımasızca saldırmak
take off the head of
baş kesmek
take off weight (tow)
(Askeri) kalkış ağırlığı
take a day off
izin almak

Bir günlük izin almak istiyorum. - I want to take a day off.

Tom bir günlük izin almak istedi - Tom wanted to take a day off.

take someone off
bir yere götürmek
take something off
bir yere götürmek
takeoff
taklit/kalkış
takeoff
yerden havalanma (uçak)
can't take my eyes off you
gözlerimi senden alamıyorum
can't take one's eyes off
bakmaya doyamamak
can't take one's eyes off
(Konuşma Dili) bakışlarını çekememek
can't take one's eyes off
(Konuşma Dili) gözlerini alamamak
cause to take off
havalandırmak
take a load off one's mind
endişesini gidermek
take one's clothes off
soyunmak
take one's hat off to
(deyim) saygı duymak
take somebody off
taklit etmek
take someone off
bir birini çıkarmak
take someone off
götürmek
take something off
tatil etmek
take something off
kilo vermek
take something off
çıkarmak
take something off
bir şeyi çıkarmak
take something off
rejimle zayıflamak
take something off
çalışmamak
take something off
servisten kaldırmak
take something off
mola vermek
take something off
bir şeyi indirmek
take something off
kaldırmak
take something off
götürmek
take the edge off
körletmek
take the lid off
gizli bir bilgiyi açıklamak
take time off
izne çıkmak
takeoff
taklit (komik)
takeoff
taklit
take one's hat off to
takdir etmek
take the burden off
sorumluluğu bırak
take the gilt off the gingerbread
tadını kaçırmak
take the lid off
iş karıştırmak
takeoff
havalanma
takeoff
kalkış

Lütfen kalkış ve iniş sırasında emniyet kemerinizi bağlayın. - Please fasten your seat belt during takeoff and landing.

Uçak, kalkışa yardımcı olmak için bir roket motoru kullandı. - The airplane used a rocket motor to assist with takeoff.

can't take one's eyes off
(deyim) gözlerini -den alamamak
can’t take one’s eyes off
(deyim) Gözlerini birinden veya bir şeyden alamamak
off take
çıkarmak
off-take
off-almak
take a day off
Bir günlüğüne işten izin almak
take a load off
(deyim) (Deyim) otur, yat

take a load off, mister.

take a load off one´s mind
endişesini gidermek
take me off
off götür
take one's eye off the ball
(deyim) Konsantrasyonunu kaybetmek
take one's mind off
(deyim) Birşeyleri kafasından atmak, zihnini başka şeye vermek
take one's mind off something
(deyim) Aklını, düşüncelerini bir şeyden almak, onu düşünmemek
take personal time off
off kişisel zaman alır
take s.o./s.t. off s.o.´s hands
birini (yük sayılan) birinden/bir şeyden kurtarmak
take somebody off
off birini almak
take someone off
Birini komik şekilde taklit etmek
take something off
off bir şey almak
take the edge off
rahatlamak
take the lid off
kapağı açmak
take the spell off
büyüyü kaldırmak
take the things off
off şeyler almak
take the weekend off
Haftasonu izni almak
take them off
off onları almak
take your mind off
off fikrinizi almak
take-off ramp
rampa-kalkış
(plaster) take off
alçısı dökülmek
(plaster) take off
tavanın alçısı dökülmek
calculated take off time
(Havacılık) hesaplanan kalkış zamanı
just take some off the edges
sadece kenarlardan alın
landing/take off
(Askeri) iniş/kalkış
please take off your shoes
ayakkabılarınızı çıkartın
short take off and landing
(Askeri) KISA KALKIŞ VE İNİŞ: Bir uçağın 1500 fit (450 metre) kalkışa geçiş mesafesi içinde 50 fit (15 metre) 'lik bir engeli aşma veya inişte, 50 fit (15 metre) 'lik bir engeli geçtikten sonra 1500 fit (450 metre) içinde durma kabiliyeti
take a day off
izin almak (iş yerinden vb)
take a load off one's
endişesini gidermek
take hat off
(deyim) take one's hat off to someone [kd] birine hayranligini ifade etmek,bravo demek
take one's hat off someone
(deyim) şapka çıkartmak (birine)
take one's hat off to someone
bravo demek
take one's mind off sth
(deyim) take one's/someone's mind off someone/sth. dikkati uzucu seylerden baska yana cevirmek
take s.o./s.t. off
birini (yük sayılan) birinden/bir şeyden kurtarmak
take s.t. off
(bir sayıyı) (belirli bir miktarda) indirmek: I'll take ten percent off the total. Toplamdan yüzde on indiririm
take s.t. off
oyunu/bir taşıtın
take s.t./s.o. off
1. bir şeyi/birini çıkarmak/indirmek: He took off his hat. Şapkasını çıkardı. They took the elephant off the stage. Fili sahneden çıkardılar
take smb.'s mind off his troubles
dertlerini unutturmak
take that grin off your face!
(deyim) kes şu sırıtmayı
take the burden off
sorumluluğu bırakmak
take the chill off
(deyim) soğukluğunu gidermek
take the chill off
(deyim) hafifçe ısıtmak
take the chill off
(Fiili Deyim ) (sıvı , oda vs.) hafifçe ısıtmak , ılıklaştırmak
take the chill off
(deyim) ılıklaştırmak
take the edge off
-i körletmek
take the edge off
(iştahı) kapamak; (keyfi) kaçırmak; (öfke v.b.'ni) azaltmak
take the gilt off the ginger
(deyim) işin kaymağını almak
take the lid off
(deyim) take the lid off sth. [kd] gizli bir bilgiyi aciklamak
take time off
izin almak, izne çıkmak: Take some time off! Bir müddet izne çık!
take#off
çikart
takeoff
çıkarma
takeoff
karikatür
takeoff
{i} (komik) taklit; parodi
takeoff
atlamaya başlanılan
vertical take off
dikine havalanma
vertical take off and landing
(Askeri) DİKEY KALKIŞ VE İNİŞ: Bir uçağın dikey olarak inmesi ve kalkması veya ileri doğru hareketi etraftaki engelleri aşmak amacıyla, dikey harekete çevirme kabiliyeti
İngilizce - İngilizce
To remove

Tomorrow the doctor will take the cast off her arm.

To quantify

I'll take off the concrete and steel for this construction project.

To imitate, often in a satirical manner

They love to take off all the politicians' mannerisms.

To depart

Take off, loser!.

To become successful, to flourish

The message is now the medium – that is powerful and means products can take off practically all by themselves..

to absent oneself from work or other responsibility, especially with permission

He decided to let his mother take a night off from cooking, so he took her and his siblings out to dinner.

To leave the ground and begin flight; to ascend into the air

The plane has been cleared to take off from runway 3.

If you take time off, you obtain permission not to go to work for a short period of time. Mitchel's schedule had not permitted him to take time off She took two days off work
If you take a garment off, you remove it. He wouldn't take his hat off She took off her spectacles. put on
If something such as a product, an activity, or someone's career takes off, it suddenly becomes very successful. In 1944, he met Edith Piaf, and his career took off
If you take off or take yourself off, you go away, often suddenly and unexpectedly. He took off at once and headed back to the motel He took himself off to Mexico
If you take someone off, you make them go with you to a particular place, especially when they do not want to go there. The police stopped her and took her off to a police station = take away
mimic or imitate, especially in an amusing or satirical manner; "This song takes off from a famous aria"
depart from the ground; "The plane took off two hours late"
leave; "The family took off for Florida"
remove clothes; "take off your shirt--it's very hot in here"
{f} lift-off, leave the ground in flight; rise off the ground; remove (clothing); bring down; lessen; leave, depart; put an end to, execute
The material necessary to complete a job
get started or set in motion, used figuratively; "the project took a long time to get off the ground"
The list of materials necessary to complete a job
Term used to describe a sharp increase in the price of a stock, or a positive movement of the market as a whole
take away or remove; "Take that weight off me!"
prove fatal; "The disease took off"
A sharp increase in the price of a stock, or a positive movement of the market as a whole
take time off from work; stop working temporarily
If you take someone off, you imitate them and the things that they do and say, in such a way that you make other people laugh. Mike can take off his father to perfection. = mimic see also takeoff
When an aeroplane takes off, it leaves the ground and starts flying. We eventually took off at 11 o'clock and arrived in Venice at 1.30. land
make a subtraction
take off one's hat to
tip one's hat to, appreciate, respect
take off procedure
set of regulations that must be followed in order to ensure a safe take-off
take off the gloves
fight with no mercy
take a load off
To go from a standing position to a sitting one
take one's eye off the ball
To lose one's concentration on what is most important

One of the keys to success in business is never to take your eye off the ball.

take one's hat off to
To publicly praise or thank
take one's hat off to
To remove one's hat as a sign of respect to
takeoff
A parody or lampoon of someone or something

Weird Al's song Lasagna is a takeoff on the popular song La Bamba.

takeoff
A quantification, especially of building materials

I'll give you an estimate after I do the quantity takeoffs for the trusses and structural steel.

takeoff
The rising or ascent aircraft or rocket into flight

The flight was smooth, but the takeoff was a little rough.

take a load off of someone's mind
(deyim) Relieve one's mind of a problem or a worry. (Of is usually retained before pronouns.)

1. I'm glad to hear that. It sure takes a load off of my mind. 2. This will take a load off her mind.

take a load off someone's mind
(deyim) Relieve one's mind of a problem or a worry

1. I'm glad to hear that. It sure takes a load off of my mind. 2. This will take a load off her mind.

take your eye off the ball
(deyim) Lose one's concentration on what is most important. From general sporting advice to look continuously at the ball as it moves

One of the keys to success in business is never take your eye off the ball.

Advanced Short Take-Off and Vertical Landing
takeoff and landing that requires a very short runway area (by some sophisticated combat airplanes), ASTOVL
can't take his eyes off
is staring at -, is so interested in - that he is always looking at it
could not take his eyes off
could not turn away from, had to look at
couldn't take his eyes off
could not turn away from, had to look at
maximum take off weight
highest weight level that is allowed in order for a plane to take off safely
take a load off one's mind
rid oneself of worry, ease one's concern
take one's mind off
divert one's thoughts from something
take personal time off
take time away from work in order to settle personal business
take the edge off
remove a thorn from -, remove a pointed part from -
take time off
take a break
take-off
A term used for identifying and recording from drawings the material and quantities required for estimating the time and cost for the completion of an activity
take-off
1 The action of a rocket vehicle departing from its launch pad See lift-off
take-off
A croquet stroke in which the striker's ball is played off the side of the roqueted ball The latter hardly moves and the striker's ball travels some distance
take-off
The point and/or time at which all parts of an aircraft or its crew cease to be in contact with, or connected to the ground or water GS 2 3 8 2
take-off
An Estimate (see definition above) Take-offs are usually created by taking parts (for example, lumber and siding) from an Estimating Database (see definition above), and then creating an estimate from those items
take-off order
command to take off, order to take flight
take-off time
precise time when a plane leaves the Earth and travels skyward
takeoff
A takeoff of someone is a humorous imitation of the way in which they behave. The programme was worth watching for an inspired takeoff of the Collins sisters
takeoff
The act of leaving the ice when commencing a jump or a lift
takeoff
Takeoff is the beginning of a flight, when an aircraft leaves the ground
takeoff
The listing of openings and the appropriate hardware from a set of floor plans and door schedule
takeoff
An imitation, especially in the way of caricature
takeoff
a composition that imitates somebody's style in a humorous way
takeoff
the place from which a jumper rises in leaping
takeoff
{i} act or process of leaving the ground, act of jumping or leaping; ascent of an aircraft, act of becoming airborne; parody, humorous imitation, caricature (Informal)
takeoff
a departure; especially of airplanes
takeoff
a departure; especially of airplanes the initial ascent of an airplane as it becomes airborne
takeoff
The spot at which one takes off; specif
takeoff
The launch of a jump
takeoff
humorous or satirical mimicry
takeoff
A quantification, esp. of building materials
takeoff
the initial ascent of an airplane as it becomes airborne
Türkçe - İngilizce
to take off
take off