strike

listen to the pronunciation of strike
İngilizce - Türkçe
darbe

Bir kelime ile gelen bir darbe, bir kılıçla gelenbir darbeden daha derin vurur. - A blow with a word strikes deeper than a blow with a sword.

grev

Grev ülkenin ekonomisini etkiledi. - The strike affected the nation's economy.

Sendika belirsiz bir süre için greve gitti. - The union went out on a strike for an indefinite period.

çarpmak
{i} hava saldırısı
{i} ask. saldırı, vuruş: air strike havadan vuruş
{i} çalma
{f} izlenim bırakmak
akdetmek
{i} vuruş
{i} vurma
(Askeri) saldırı

ABD yalnızca son çare olarak ülkede hava saldırılarını kullanacak. - The USA will only use air strikes in the country as a last resort.

SSCB sadece son çare olarak ülkede hava saldırılarını kullanacak. - The USSR will only use air strikes in the country as a last resort.

sıyırma
sökmek
para basmak
kibrit yakmak
bırakım
doğrultu
aşk etmek
rastgelmek
tabetmek
bozmak
uzanış
keşif
karşılaşmak
pişirme
üstünlük
keşfetme
bulmak
çarp

Ben bunun doğru olduğuna yemin ederim ya da yıldırım beni çarpsın. - I swear that it is true, or may lightning strike me down.

Meteor çarpması tehdidini ciddiye almazsak hepimiz öleceğiz. - If we don't take the threat of meteor strikes seriously, we'll all die.

etkilemek
yakmak
aklına gelivermek
çarpma

Meteor çarpmalarını önlemek için bir şeyler yapmak zorundayız. - We have to do something to prevent meteor strikes from happening.

Meteor çarpması tehdidini ciddiye almazsak hepimiz öleceğiz. - If we don't take the threat of meteor strikes seriously, we'll all die.

(kazarak/vb.) bulmak
çalmak
bir izlenim bırakmak
(petrol/vb.) bulma
düşündürmek
iş bırakımı
yanmak
basmak
çakmak

Sana çakmak için iyi bir düşüncem var,zira çok kaba davrandın. - I have a good mind to strike you for being so rude.

vurmak
grev yapmak
{f} çıkarmak
{f} (struck, struck/strick.en)
{i} nükleer saldırı
{f} indirmek
{i} vurgun
{f} basmak çalgı
{f} para
çalmak gelmek
{i} beklenmedik başarı
{f} gelip çatmak
(Askeri) Force
çarp,v.çarp: n.vuruş
{f} (kibriti)
{f} sokmak (yılan)
(fiil) basmak (çalgı, para), hesap bakiyesini tespit etmek, vurmak, çarpmak, isabet etmek, indirmek, çakmak, işlemek, gözüne ilişmek, yeretmek, etki bırakmak, izlenim bırakmak, gibi gelmek, bulmak, çalmak (saat), gelip çatmak, kök salmak, yolunu tutmak, grev yapmak, çıkarmak, takınmak, sokmak (yılan)
{f} hesap bakiyesini tespit etmek
kararlaştı
{f} işlemek
{f} gözüne ilişmek
dolu zahire ölçüsünü bir tahta parçasıyla silip düzeltmek
{f} etki bırakmak
{f} (yıldırım) düşmek
{f} isabet etmek
{f} kök salmak
(Askeri) VURUŞ: Makinalı tüfeklerde mermilerin hedefe veya herhangi bir yere vuruşu. Ayrıca bakınız: "impact"
{f} yeretmek
striking
{s} çarpıcı

Onlar arasında çarpıcı bir benzerlik vardı. - There was a striking resemblance between them.

Bu çarpıcı biçimde yakışıklı genç adam kim? - Who is this strikingly handsome young man?

strike up
(Fiili Deyim ) (çalmaya , söylemeye) başlamak
strike up
başlamak

Öğrenci merkezi konuşmalara başlamak için iyi bir yer. - The student center is a good place to strike up conversations.

strike a blow
(deyim) saldırı yapmak
strike a blow
(deyim) hücum etmek
strike a blow
(deyim) atak yapmak
strike a blow
(deyim) ağır bir darbe indirmek
strike a chord
heyecanladırmak
strike a chord
ilgisini çekmek
strike a deal
(Ticaret) iş anlaşması yapmak
strike a deal
anlaşma yapmak
strike clause
(Ticaret) grev şartı
strike into
saplamak (bir başka şeye)
strike into
vurmak
strike lightly
çırpıştırmak
strike off
basmak
strike off
kesip koparmak
strike off
uçurmak
strike off
listeden çıkarmak
strike offs
(Tekstil) prova örnekleri
strike on
bir şeyi keşfetmek
strike out
sağa sola yumruk yağdırmak
strike out
sağa sola vurmak
strike out
çıkarmak
strike out
yola koyulmak
strike out for
-e doğru gitmek
strike plate
kilit karşılığı
strike price
(Ticaret) işlem fiyatı
strike price
(Ticaret) kullanım fiyatı
strike sails
(Askeri) yelkenleri mayna etmek
strike team
vurucu ekip
strike up
(arkadaşlık/ilişki) kurmak
strike warn
(Askeri) darbe ikazları
strike warn
(Askeri) darbe uyarıları
strike a bad patch
başı dara düşmek
strike a balance
denge sağlamak
strike a balance
dengeyi bulmak
strike a bargain
uzlaşmak
strike a bargain
anlaşmaya varmak
strike a cord
aklına getirmek
strike a cord
hatırlatmak
strike a light
kibrit çakmak
strike a sour note
tadını kaçırmak
strike ballot
grev oylaması
strike breaker
grev kırıcı işçi
strike breaking
grev kırma
strike call
grev çağrısı
strike camp
çadırları toplamak
strike down
yere sermek
strike it rich
başına talih kuşu konmak
strike off
çıkarmak
strike off
sil
strike oil
şansı yaver gitmek
strike on
bulmak
strike on
buluvermek
strike out
-den çıkarmak
strike out
sil
strike out
silmek
strike root
kök salmak
strike the right note
lafı gediğine oturtmak
strike up
çalmaya başlamak
strike up
başla

Öğrenci merkezi konuşmalara başlamak için iyi bir yer. - The student center is a good place to strike up conversations.

strike up
(arkadaşlık) kurmak
strike while the iron is hot
demir tavında dövülür
strike-prone
grev eğilimli
strike a chord
bir akor grev
strike a cord
bir kordon grev
strike a cutting
toprağa daldırma
strike a happy medium
(deyim) Orta yolu bulmak
strike a happy medium
(deyim) İkilemde kalınmış bir durumda orta yolu bulmak
strike capability
grev yeteneği
strike deaf
grev sağır
strike down
Lağvetmek, kaldırmak, etkisizleştirmek
strike down
devirmek
strike fear
Korku salmak

Strike fear into your enemies.

strike for
grev
strike it rich
zengin bir grev
strike it rich
(deyim) Beklenmedik bir şekilde zengin olmak
strike my last
son söylediğimi gözardı edin

Strike my last commet - son yorumumu gözardı edin.

strike of
Grev
strike out
(Spor) Topu dışarı atmak

Fear of striking out keep the players from playing game.

strike out
1. for -e doğru gitmek. 2. sağa sola vurmak, sağa sola yumruk yağdırmak
strike out for
dışarı için grev
strike out on one´s own
k. dili kendi yoluna gitmek
strike partnership
grev ortaklık
strike the ball
top grev
strike upon
grev üzerine
strike while the iron is hot
grev demir sıcak iken
strike with
-e yakalanmak
strike zone
grev bölge
strike-slip fault
(Jeoloji) Doğrultu atımlı fay
strikingly
göz alıcı bir şekilde
stricken
{s} muzdârip
striking
{s} grevdeki
struck
vurmak
struck
vur

Yıldırım kuleyi vurdu. - Lightning struck the tower.

Boksör rakibine sert vurdu. - The boxer struck his opponent hard.

struck
grevde
stricken
mustarip
stricken
ıstırap çeken
stricken
hastalığa yakalanmış
strike up
kurmak (dostluk)
striking
frapan
striking
vurma
striking
vurarak
striking
(Askeri) müsademe
striking
göze çarpıcı
striking
(Askeri) vuruş
striking
usturuplu
strikingly
vurarak
struck
vurulmak
struck
isabet almak
stricken
f., bak. strike. s. with/by -e uğramış, -e yakalanmış, -e tutulmuş: stricken by poverty fakir bir hale düşmüş
stricken
{f} çarp
stricken
(dert/hastalık/vb.'den) çeken
striking
dikkat çekici

İki oğlan arasında dikkat çekici farklılıklar vardı. - Striking differences existed between the two boys.

striking
{f} vur

Nisanda aydınlık soğuk bir gündü ve saat on üçü vuruyordu. - It was a bright cold day in April, and the clocks were striking thirteen.

striking
gözalıcı
strike out
(deyim) Başarısız olmak, başaramamak,becerememek
striking
(Askeri) VURUŞ, MÜSADEME: Hava ve Deniz Kuvvetleriyle herhangi bir hedefe yapılan ani ve yoğunlaşmış bir taarruz ve bir piyade kıtasının asıl müsademe kuvveti, düşmanla bilfiil savaşan muharebe kuvveti. Buna (striking force) da denir
struck
vurdu

Yıldırım kuleyi vurdu. - Lightning struck the tower.

Boksör rakibine sert vurdu. - The boxer struck his opponent hard.

joint strike analysis cell; joint strike analysis center
(Askeri) müşterek darbe analiz hücresi ; müşterek darbe analiz merkezi
stricken
{s} yakalanmış
stricken
{s} üzgün
stricken
dertli
stricken
{s} eli ayağı tutmayan
stricken
{s} uğramış
stricken
içindekiler kabın ağız seviyesine indirilmiş
stricken
{s} tutulmuş
stricken
yaralanmış
stricken
{s} felakete uğramış
stricken
{s} yaralı
strike back
geri vurmak
strike back
karşılık vermek
strike down
aciz bırakmak
strike off
vurup kesmek
strike off
(fiil)rup kesmek, vurup koparmak, silmek, üzerini çizmek, çıkarmak, basmak (kitap vb.)
strike off
üzerini çizmek
strike off
silmek
strike off
(Fiili Deyim ) (kafasını) kesmek , uçurmak
strike off
basmak (kitap vb.)
strike off
vurup koparmak
strike out
yüzmek
strike out
buluş yapmak
strike out
üzerini çizmek
strike out
sağa sola vurmak, sağa sola yumruk yağdırmak. strike out on one's own k.dili. kendi yoluna gitmek
strike out
bulmak
strike out
(Fiili Deyim ) 1- vurmak 2- çıkarmak , silmek
strike out
takibetmek
strike out
kulaç atmak
strike out
gitmek
İngilizce - İngilizce
a status resulting from a batter swinging and missing a pitch, or not swinging at a pitch in the strike zone, or hitting a foul ball that is not caught
To stop working to achieve better working conditions

The workers struck for a week before the new contract went through.

To impress, seem or appear (to)

Golf has always struck me as a waste of time.

Of a clock, to announce (an hour of the day), usually by one or more sounds

The clock struck one.

a work stoppage
a blow or application of physical force against something
To delete or cross out; to scratch or eliminate

Please strike the last sentence.

To capitulate: to signal a surrender by hauling down the colours
An old English measure of corn equal to the bushel
the act of knocking down all ten pins in on the first roll of a frame
To score a goal
To haul down, or lower a mast, a flag or cargo, etc
the status of being the batsman that the bowler is bowling at
the primary face of a hammer, opposite the peen
In an option contract, the price at which the holder buys or sells if they choose to exercise the option
To dismantle and take away the set; (strike the set)
To hit

Strike the door sharply with your foot and see if it comes loose.

To manufacture, as by stamping

We will strike a medal in your honour.

If you are struck by something, you think it is very impressive, noticeable, or interesting. She was struck by his simple, spellbinding eloquence What struck me about the firm is how genuinely friendly and informal it is
1, 1939"; "We must strike the enemy's oil fields"; "in the fifth inning, the Giants struck, sending three runners home to win the game5 to 2" produce by manipulating keys or strings of musical instruments, also metaphorically; "The pianist strikes a middle C"; "strike `z' on the keyboard"; "her comments struck a sour note" pierce with force; "The bullet struck her thigh"; "The icy wind struck through our coats" deliver a sharp blow, as with the hand, fist, or weapon; "The teacher struck the child"; "the opponent refused to strike"; "The boxer struck the attacker dead" remove by erasing or crossing out; "Please strike this remark from the record" produce by ignition or a blow; "strike fire from the flintstone"; "strike a match" stop work in order to press demands; "The auto workers are striking for higher wages"; "The employees walked out when their demand for better benefits was not met
{v} to hit with a blow, dash, stamp, sound, affect, run ashore, lower, let sail or surrender, to lade liquor into cooler
{n} four pecks, a bushel, a strickle
If something that is falling or moving strikes something, it hits it. His head struck the bottom when he dived into the 6ft end of the pool One 16-inch shell struck the control tower = hit
form by stamping, punching, or printing; "strike coins"; "strike a medal"
To move; to advance; to proceed; to take a course; as, to strike into the fields
A puddler's stirrer
The form struck is the past tense and past participle. The form stricken can also be used as the past participle for meanings
A strike is called if a batter swings at a pitch and misses, or if the pitch simply passes through the strike zone The first 2 foul balls that are not caught count as first and second strike A foul ball that is not caught can never be counted as a third strike
If you strike someone or something, you deliberately hit them. She took two quick steps forward and struck him across the mouth It is impossible to say who struck the fatal blow
Sometimes called double spare
find unexpectedly; "the archeologists chanced upon an old tomb"; "she struck a goldmine"; "The hikers finally struck the main path to the lake"
An old measure of four bushels
To lower; to let or take down; to remove; as, to strike sail; to strike a flag or an ensign, as in token of surrender; to strike a yard or a topmast in a gale; to strike a tent; to strike the centering of an arch
To thrust in; to cause to enter or penetrate; to set in the earth; as, a tree strikes its roots deep
If you strike one thing against another, or if one thing strikes against another, the first thing hits the second thing. Wilde fell and struck his head on the stone floor My right toe struck against a submerged rock. = bang
a gentle blow
affect or afflict suddenly, usually adversely; "We were hit by really bad weather"; "He was stricken with cancer when he was still a teenager"; "The earthquake struck at midnight"
One of the directional properties of a geologic structure such as a fold or a fault Strike is the horizontal directional taken by an imaginary line drawn on the plane of the formation See dip
Act of leveling all the pins with the first bowl; also, the score thus made
To cause to ignite; as, to strike a match
To affect in some particular manner by a sudden impression or impulse; as, the plan proposed strikes me favorably; to strike one dead or blind
A bushel; four pecks
the direction, or course or bearing, of a vein or rock formation measured on a level surface
cause to experience suddenly; "Panic struck me"; "An interesting idea hit her"; "A thought came to me"; "The thought struck terror in our minds"; "They were struck with fear"
drive something violently into a location; "he hit his fist on the table"; "she struck her head on the low ceiling"
smooth with a strickle; "strickle the grain in the measure"
The act of quitting work; specifically, such an act by a body of workmen, done as a means of enforcing compliance with demands made on their employer
the action of producing a coin, or, the quality of a coin's detail sharpness
the direction or bearing of a mineralized vein or rock formation
To lower a flag, or colors, in token of respect, or to signify a surrender of a ship to an enemy
An instrument with a straight edge for leveling a measure of grain, salt, and the like, scraping off what is above the level of the top; a strickle
If you strike a deal or a bargain with someone, you come to an agreement with them. They struck a deal with their paper supplier, getting two years of newsprint on credit The two struck a deal in which Rendell took half of what a manager would He insists he has struck no bargains for their release
If you strike a balance, you do something that is halfway between two extremes. At times like that you have to strike a balance between sleep and homework
cause to form between electrodes of an arc lamp; "strike an arc"
make a strategic, offensive, assault against an enemy, opponent, or a target; "The Germans struck Poland on Sept
When a coin or medal is struck, it is made. Another medal was specially struck for him. see also stricken, striking, hunger strike
Strikethrough These are Physical Style elements that indicate a sequence of characters that has a horizontal line striking through the middle The HTML 2 specification had STRIKE as a proposed element which did not reach the final specification, but HTML 3 revised the syntax to S The HTML 3 2 recommendation reverted to the earlier syntax, and HTML 4 0 now includes BOTH usages Many browsers support one or the other, or even both
pierce with force; "The bullet struck her thigh"; "The icy wind struck through our coats"
If you are struck dumb or blind, you suddenly become unable to speak or to see. I was struck dumb by this and had to think it over for a moment
To pass with a quick or strong effect; to dart; to penetrate
hit against; come into sudden contact with; "The car hit a tree"; "He struck the table with his elbow"
a conspicuous success; "that song was his first hit and marked the beginning of his career"; "that new Broadway show is a real smasher"; "the party went with a bang"
If something strikes at the heart or root of something, it attacks or conflicts with the basic elements or principles of that thing. a rejection of her core beliefs and values, which strikes at the very heart of her being
To stamp or impress with a stroke; to coin; as, to strike coin from metal: to strike dollars at the mint
To impress, seem or appear
a pitch that is in the strike zone and that the batter does not hit; "this pitcher throws more strikes than balls"
To haul down, or lower a mast, a flag or cargo etc
A *bitmap font of a particular *ppem Strikes can be embedded in TrueType (and *OpenType) fonts to avoid *hinting tricky *glyphs at certain ppem sizes They use the *'EBDT' and *'EBLC' tables (in Windows) or the *'bdat' and 'bloc' tables (in Apple GX) N B Since such bitmap embedding was not part of TrueType's original specification, the bitmaps will not work on older Macintosh systems or Windows 3 1 - the *outline and *hints will be used instead
The course or bearing of the outcrop of an inclined bed or structure on a level surface It is perpendicular to the direction of the dip
To deliver a quick blow or thrust; to give blows
strike a balance
To find a compromise between two conflicting things

You should try to strike a balance between your social life and work life.

strike a nerve
Alternative form of touch a nerve
strike bowler
a bowler having the ability to take wickets, though often concedes runs
strike down
to cause to suddenly die

And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee.

strike down
to invalidate
strike down
to knock down
strike gold
To be lucky, to win or be successful
strike gold
To find gold
strike it lucky
To have unexpected good fortune
strike lucky
To have unexpected good fortune
strike out
To be retired after three strikes (missed swings, as opposed to any other way of becoming "out.")

He struck out on a nasty slider.

strike out
To be refused a request or to have a proposal not be accepted, in particular a request for a (hopefully romantic) date

Dave asked the new girl out but he struck out.

strike out
To draw a line through some text such as a printed or written sentence, with the purpose of deleting that text from the rest of the document. The text so deleted may be completely obscured, or it may be deliberately left legible with the line through it so that readers can see that it was deliberately deleted
strike out
To strongly criticize or defend with words, in particular as a rebuttal to previous criticism
strike out
To lash out; to strike or hit at someone or something, particularly something in arm's length of the striker and at or near the level of the striker's head
strike out
To retire a batter after three strikes

He struck out Jones with a nasty slider.

strike partner
A fellow striker

The striker crossed the ball into the area and found his strike partner Jones, who headed it into the net.

strike partners
plural form of strike partner
strike plate
A metal plate affixed to a door jamb that holds the door closed when the door bolt is extended into a hole, protecting the jamb against friction from the bolt
strike rate
the number of runs of a batter divided by the number of balls faced
strike rate
the number of runs scored by a batsman per 100 balls faced; the number of balls bowled by a bowler divided by the number of wickets taken
strike through
Partly obliterate text by drawing a continuous line through the centre thereof, usually to indicate the deletion of an error or obsolete information

It is useful to strike through an incorrect text, leaving it legible, to demonstrate that it is an incorrect usage.

strike up
To start something, usually playing live music

ergative)The bride entered the church just as the Wedding March struck up.

strike up
To start something with somebody else. Usually a conversation or relationship

He struck up a friendship with Redford that was to last for many years.

strike while the iron is hot
To act on an opportunity promptly while favorable conditions exist; to avoid waiting

We should strike while the iron is hot and order some immediately, before they change the offer.

strike while the iron is hot
To strike a hot piece of metal, especially iron, with a mallet or other tool before it cools, while it is still hot enough to be shaped
strike while the iron is hot
Take advantage of opportunity
strike zone
The area through which if a pitched ball passes, it will be called a strike, typically from the batter's knees to the belt and the width of home plate

That umpire often compresses the strike zone late in the game.

strike zones
plural form of strike zone
strike-slip fault
A fault where two blocks move horizontally in opposite directions along the fault line
strike an attitude
Hold your body in a way that suggests a particular quality or feeling
strike a cord
1-about a positive emotional reaction2- impress
strike a happy medium
(deyim) Find an answer to a problem that is halfway between two unsatisfactory answers

1. Mary said the dress was blue. Jane said it was green. They finally struck a happy medium and decided it was blue-green. 2. Two teaspoons of sugar made the cup of coffee too sweet, and one not sweet enough. One heaping teaspoon struck a happy medium.

strike a pose
(deyim) Position oneself in a certain posture
strike it rich
(deyim) Become rich usually suddenly
strike my last
ignore my last

Please ignore my last comment.

strike price
The price fixed by the seller of a security after receiving bids in a tender offer
strike the wrong note
Say or do something in the wrong way
strike-slip fault
(Jeoloji) A fault in which rock strata are displaced mainly in a horizontal direction, parallel to the line of the fault
stricken
: removed from a country's naval register, ex. the United States Naval Vessel Register
stricken
Past participle of to strike. (deleted, hit)
stricken
struck by something
stricken
removed or rubbed out
striking
of that which makes a strong impression

He looked quite striking in his new suit and tie.

strikingly
In a striking way

He entered strikingly, taking over the stage.

strikingly
To a remarkable degree or extent

Patterns of evolution in the two families, however, are strikingly different.

strikingly
Remarkably, surprisingly

Strikingly, he had bowed deeply to the Emperor.

stricken
{a} struck, smitten, hurt, advanced
striking
{a} beating, affecting, surprising, fine
strike price
The price at which a put or call option can be exercised
Struck
stroke
a strike
uchi
stricken
disabled or incapacitated by something
stricken
Stricken is the past participle of some meanings of strike
stricken
Whole; entire; said of the hour as marked by the striking of a clock
stricken
{f} hit; collide with; attack, assault; afflict with a disease; injure by biting; impress; produce a spark; stamp; eliminate; arrive at; reach; instill; temporarily cease working as a protest; make
stricken
(used in combination) affected by something overwhelming; "conscience-smitten"; "awe-struck"
stricken
If a person or place is stricken by something such as an unpleasant feeling, an illness, or a natural disaster, they are severely affected by it. a family stricken by genetically inherited cancer Foreign aid workers will not be allowed into the stricken areas. Stricken is also a combining form. He was panic-stricken at the thought he might never play again. drought-stricken areas. very badly affected by trouble, illness, unhappiness etc
stricken
Struck; smitten; wounded; as, the stricken deer
stricken
{s} hit, wounded; afflicted, overwhelmed (by disease, disaster, etc.)
stricken
See Strike, v
stricken
grievously affected especially by disease
stricken
put out of action (by illness)
stricken
Worn out; far gone; advanced
stricken
past participle of to strike, deleted, hit
strike back
make a counterattack and return like for like, especially evil for evil; "The Empire strikes back"; "The Giants struck back and won the opener"; "The Israeli army retaliated for the Hamas bombing"
strike back
return a blow or punch
strike back
If you strike back, you harm or criticize someone who has harmed or criticized you. Our instinctive reaction when someone causes us pain is to strike back Sometimes, Kappy got angry and struck back at him in whatever way she could
strike down
declare null and void; make ineffective; "Cancel the election results"; "strike down a law"
strike down
cause to die, especially suddenly; "The disease struck down many young men in the village"
strike down
cause to fall by or as if by delivering a blow; "strike down a tree"; "Lightning struck down the hikers"
strike down
cause to die, especially suddenly; "The disease struck down many young men in the village
strike down
If someone is struck down, especially by an illness, they are killed or severely harmed by it. Frank had been struck down by a massive heart attack
strike off
remove from a list; "Cross the name of the dead person off the list"
strike off
If someone such as a doctor or lawyer is struck off, their name is removed from the official register and they are not allowed to do medical or legal work any more. a company lawyer who had been struck off for dishonest practices He could be struck off the medical register
strike out
be unsuccessful in an endeavor; "The candidate struck out with his health care plan"
strike out
Out recorded by recording three strikes on the batter
strike out
set out on a course of action; "He struck out on his own"
strike out
Usually, getting all three strikes in the tenth frame; also sometimes the same as punch out
strike out
If someone strikes out, they fail. The lawyer admitted that he was the firm's second lawyer. The first one had struck out completely. see also strike 19
strike out
If you strike out at someone, you hit, attack, or speak angrily to them. He seemed always ready to strike out at anyone and for any cause Frampton struck out blindly, hitting not Waddington, but an elderly man
strike out
remove from a list; "Cross the name of the dead person off the list"
strike out
go out; beat, harm; swim with vigor
strike out
cause to retire; "The pitcher retired three batters"; "the runner was put out at third base"
strike out
be unsuccessful in an endeavor; "The candidate struck out with his health care plan
strike out
If you strike out, you begin to do something different, often because you want to become more independent. She wanted me to strike out on my own, buy a business. a desire to make changes and to strike out in new directions
strike out
put out or be put out by a strikeout; "Oral struck out three batters to close the inning"
strike out
To get all three available strike in the tenth frame or, similarly, finish the game from any point with strikes
strike price
The fixed price at which the owner of an option can purchase, in the case of a call, or sell, in the case of a put, the underlying security or commodity
strike up
begin; "strike up a conversation"; "strike up a friendship
strike up
When musicians strike up a piece of music, or when music strikes up, the music begins. And then the orchestra struck up the National Anthem The band struck up, and riders paraded round the ring
strike up
When you strike up a conversation or friendship with someone, you begin one. I trailed her into Penney's and struck up a conversation
strike up
begin; "strike up a conversation"; "strike up a friendship"
strike up
start playing; "The musicians struck up a tune"
strikes
third-person singular of strike
strikes
plural of strike
striking
a person or a thing that is striking, attracts a lot of attention by being very unusual or easily noticed
striking
{i} act of hitting; refusal to work as a form of protest
striking
The process of reheating glass after it has cooled, in order to develop a color or an opacifying agent
striking
Someone who is striking is very attractive, in a noticeable way. She was a striking woman with long blonde hair. see also strike
striking
having a quality that thrusts itself into attention; "an outstanding fact of our time is that nations poisoned by anti semitism proved less fortunate in regard to their own freedom"; "a new theory is the most prominent feature of the book"; "salient traits"; "a spectacular rise in prices"; "a striking thing about Picadilly Circus is the statue of Eros in the center"; "a striking resemblance between parent and child"
striking
Affecting with strong emotions; surprising; forcible; impressive; very noticeable; as, a striking representation or image; a striking resemblance
striking
The act of hitting an opponent with the arm, hand, elbow, head, foot, leg, or knee
striking
{s} arresting, noticeable, tending to draw attention
striking
from Strike, v
striking
sensational in appearance or thrilling in effect; "a dramatic sunset"; "a dramatic pause"; "a spectacular display of northern lights"; "it was a spectacular play"; "his striking good looks always created a sensation"
striking
Something that is striking is very noticeable or unusual. The most striking feature of those statistics is the high proportion of suicides He bears a striking resemblance to Lenin. + strikingly strik·ing·ly In one respect, however, the men really were strikingly similar. a strikingly handsome man
striking
the physical coming together of two or more things; "contact with the pier scraped paint from the hull"
striking
present participle of strike
striking
the act of contacting one thing with another; "repeated hitting raised a large bruise"; "after three misses she finally got a hit"
strikingly
In a striking manner}
strikingly
in a striking manner; "this was strikingly demonstrated"; "the evidence was strikingly absent"
strikingly
in a striking manner; "this was strikingly demonstrated"; "the evidence was strikingly absent
strikingly
in a remarkable manner, conspicuously
struck
past tense of to strike (hit)
struck
of Strike
struck
(used in combination) affected by something overwhelming; "conscience-smitten"; "awe-struck"
struck
Struck is the past tense and past participle of strike. the past tense of strike. be struck on sb/sth to think that someone or something is very good
struck
past participle of to strike (hit)
struck
{s} smitten by, affected by
struck
past tense of to strike (delete)
strike