progress

listen to the pronunciation of progress
İngilizce - Türkçe
gelişim göstermek
gelişmek
ilerlemek
gelişim

Kimya bilimi son zamanlarda dikkate değer bir gelişim gösterdi. - Chemistry has made notable progress in recent years.

Onun sınıftaki gelişimi beni cesaretlendiriyor. - I am encouraged by his progress in class.

ilerleme

Çalışmalarında ilerleme kaydettin mi? - Have you made progress in your studies?

Düşman kasabaya ulaşmadan önce, onların ilerlemesini durdurun. - Check the enemy's progress before they reach the town.

ilerleme,v.ilerle: n.ilerleme
{i} (fiilen) ilerleme, ileriye gitme, yol alma
terakki etmek
(Bilgisayar) işlem
iyiye doğru gitmek (hasta)
gelişme göstermek
mesafa almak
-e varmak
(Bilgisayar) aşama

Tom henüz çok aşama kaydetmedi. - Tom hasn't made much progress yet.

atılım
(Bilgisayar) yürütülüyor
(Bilgisayar) işlem durumu
gelişme kaydetmek
gelişme

O, İngilizcesinde az gelişme yaptı. - He has made little progress in his English.

Kız kardeşim İngilizcede önemli bir gelişme kaydetti. - My sister has made remarkable progress in English.

devam etme

İş şimdi devam etmektedir. - The work is now in progress.

{f} geliştir

Piano çalmada kendini iyi geliştiriyor. - He is making good progress in playing the piano.

kalkınmak
iyileşme
(Tıp, İlaç) gidişat
{i} geliştirme
ileri gidiş
ilerle

O, bu makineyi kullanmada iyi ilerleme kaydetti. - He made good progress in handling this machine.

Çalışmalarında ilerleme kaydettin mi? - Have you made progress in your studies?

{i} resmi gezi
{i} devlet gezisi
mesafe almak
(Bilgisayar) süre

Tom sürekli ilerleme kaydetti. - Tom has made steady progress.

(Bilgisayar) ilerleme durumu
yol alma
ilerleme (fiilen)
mesafe katetmek
ileriye gitme
devam etmek

İş şimdi devam etmektedir. - The work is now in progress.

ileri gitmek

İleri gitmek kaçınılmaz. - Progress is unavoidable.

yükselme
progression
{i} ilerleme

Bu şarkı için akort ilerlemesi yazabilir misin? - Could you write down the chord progression for this song?

Akort ilerlemesi nedir? - What is a chord progression?

progress bar
(Bilgisayar) ilerleme çubuğu
progress billing
(Ticaret) hakediş
progress chaser
program izleyicisi
progress dialog
(Bilgisayar) ilerleme iletişim kutusu
progress done
(Bilgisayar) ilerleme tamamlandı
progress engineer
(Ticaret) geliştirme mühendisi
progress further
daha da ileri gitmek
progress indicator
(Bilgisayar) durum göstergesi denetim
progress management
gelişme yönetimi
progress meeting
(İnşaat) hakediş toplantısı
progress of illness
hastalığın gelişmesi
progress payment
hakediş
progress payment
(Ticaret) istihkak ödemesi
progress payments
hakediş ödemeleri
progress plan
(Politika, Siyaset) kalkınma planı
progress rapidly
hızla gelişmek
progress schedule
iş ilerleme programı
progress support
(Ticaret) gelişme raporu
progress test
(Askeri) gelişme testi
progress test
(Dilbilim) gelişim sınavı
progress text
(Bilgisayar) durum metni
progress to
-e doğru gitmek
progress to
-e doğru ilerlemek
progress well
iyi gitmek
progress by jumps
atlayarak ilerle
progress report
gelişim raporu
progress assembly
ilerleme montaj
progress payment
(Kontrat, Sözleşmeler) PARTİ ÖDEME: Sözleşmeye bağlı tedarik veya imalat üzerinde iş ilerledikçe bir müteahhide yapılan ödeme. Miktarlar genel olarak fiili masraflara, ve belirli bir tamamlama kademesindeki işin yapılmasına dayanır. Terim; bir sözleşme altında hükümet tarafından kabul edilen kısmı teslim ödemelerini veya sözleşme şartlarındaki kısmı ödemeleri içermektedir
progress payment
PARTİ ÖDEME: Sözleşmeye bağlı tedarik veya imalat üzerinde iş ilerledikçe bir müteahhide yapılan ödeme. Miktarlar genel olarak fiili masraflara, ve belirli bir tamamlama kademesindeki işin yapılmasına dayanır. Terim; bir sözleşme altında hükümet tarafından kabul edilen kısmı teslim ödemelerini veya sözleşme şartlarındaki kısmı ödemeleri içermektedir
progress payments
hakedişlerden
progress report
ilerleme raporu
progress chart
(Askeri) İŞ İLERLEME GRAFİĞİ
progress chart
ilerleme grafiği
progressive
ilerici

Ben oldukça ilericiydim. - I'm pretty progressive.

Girişimleriniz sayesinde basın tarafından ilerici ve ileriye dönük düşünce kuruluşu olarak tanınmaktayız. - Thanks to your initiatives we've been recognized as a progressive and forward-thinking enterprise by the press.

progressive
yenilikçi

Onun politikaları çok yenilikçi idi. - His policies were too progressive.

progressive
kademeli
progressive
ilerleyen
in progress
yapılmakta
progression
{i} devamlılık
progressively
artan bir şekilde
progressively
artan biçimde
economic progress
iktisadi kalkınma
economic progress
(Ticaret) gelişme
import progress
(Bilgisayar) alma durumu
in progress
(Bilgisayar) sürüyor
in progress
(Bilgisayar) üzerinde çalışılıyor
in progress
(Bilgisayar) işlem sürüyor
in progress
ilerlemekte
in progress
sürmekte
in progress
(Bilgisayar) işlemde
in progress
(Bilgisayar) işleniyor
merge progress
(Bilgisayar) birleştirme durumu
progression
(Matematik) ilerleyiş
progression
(Ticaret) müterakkilik
progression
(Ticaret) artan oranlılık
progression
ileri gitme
progressive
terakkiperver
progressive
müterakki
progressive
(Pisikoloji, Ruhbilim) ilerlemeli
progressive
ileri düşünceli kimse
progressive
ilerleyici (hastalık)
progressive
ileri düşünceli
progressive
gitgide artan
progressive
(Dilbilim) sürekli
progressively
ilerleyerek
progressively
(Ticaret) tedricen
reporting progress
(Bilgisayar) durum raporu
server shutdown in progress
(Bilgisayar) sunucu kapatılıyor, sunucu kapatma işlemi devam ediyor
verify progress
(Bilgisayar) doğrulama durumu
we are making progress
ilerleme kaydediyoruz
work in progress
(Ticaret) yarı mamuller
work in progress
yapılmakta olan
work in progress
(Ticaret) yarı mamul
made progress
ilerleme kaydet
make progress
ilerleme kaydet
progression
gelişme
progressive
aşama yapan
progressive
ileri giden
progressive
iyiye giden
progressive
kalkınan
progressively
ilerledikçe
Committee of Union and Progress
(Politika Siyaset) İttihad ve Terakki Partisi

The main fact about the Committee of Union and Progress is its essentially un-Turkish and un-Moslem character.

Committee of Union and Progress of Society
İttihat ve Terakki Fırkası
Progressive
ilerlemeci
be in progress
devam ediyor olmak
committee of union and progress
(Tarih) İttihat ve terakki cemiyeti
get progress
İlerlemek, ilerleme kaydetmek
progressive
s. 1. gitgide artan. 2. ilerleyen, ilerleyici (hastalık). 3. tedrici. 4. ileri düşünceli, ilerici. i. ileri düşünceli kimse, ilerici
progressive
aşamalı
progressive
progresif
to make progress
ilerleme sağlamak için
work progress
çalışmaları devam
work-in progress
çalışma devam ediyor
work-in-progress
iş-içinde-ilerleme
be in progress
devam etmek, sürmek, yapılmak: The battle was still in progress. Muharebe hâlâ devam ediyordu. The hearing is now in progress. Duruşma şimdi
call progress tones
cagri kotarilma tonlari
cut in progress
(Bilgisayar) kesme sürüyor
daily progress
günlük ilerleme
erase progress
(Bilgisayar) silme durumu
five year progress plan
(Politika, Siyaset) beş yıllık kalkınma planı
in progress
ilerleme halinde
in progress
devam etmekte

İş şimdi devam etmektedir. - The work is now in progress.

in progress
gelişmekte
lubrication in progress
devam eden yağlama
make progress
gelişme kaydetmek
make progress
(hasta) iyiye doğru gitmek
make progress
ilerlemek
make progress
ilerleme göstermek
make rapid progress
çabuk ilerlemek
making progress
gelişme kaydetme
paste in progress
(Bilgisayar) yapıştırılıyor
progression
arithmetical progression aritmetik dizi
progression
geometrical progression geometrik dizi
progression
{i} geçiş
progression
(Biyoloji) progresyon
progression
dizi/ilerleme
progression
{i} mat. dizi: arithmetical progression aritmetik dizi. geometrical progression geometrik dizi
progression
(Tıp) İlerleme, ileriye doğru gitme, gelişme
progression
progressionalilerlemeye
progression
{i} sıra
progression
{i} dizi
progression
{i} devam
progressive
{s} derece derece artan
progressive
tedrici
progressive
{s} gelişen
progressive
aşamalı,yenilikçi
progressive
ilerlemekte olan
progressive
yavaş yavaş artan
progressive
Gelişimsel
progressive
dilb. ilerleyici benzeşme
progressive
ileri

Hey, ilerici olanı hatırlıyor musunuz? - Hey, remember the progressive one?

Ben oldukça ilericiydim. - I'm pretty progressive.

progressive
devamlı olarak
progressive
progressivelyilerledikçe
progressive
(Tıp) İlerleyen, ilerleyici, progresif (aksi regresif)
progressive
terakkiye müsait
progressive
siyasette terakki taraftarı
progressive
{s} devamlılık belirten
progressive
progressivenessilerici
progressive
(isim) ilerici
progressive
erkinci
progressive
ilerlek
progressive
ilerleyici
progressively
derece derece
progressively
devamlı olarak
progressively
dereceli olarak
rapid progress of work
işin çabuk ilerlemesi
İngilizce - İngilizce
to move, go, or proceed forward; to advance

They progress through the museum.

A moving or going forward; a proceeding onward; an advance
to improve; to become better or more complete

Societies progress unevenly.

the advance or growth of modern, industrialized society, its technology, and its trappings

The progress of society can be uneven.

A journey of state; a circuit; especially, one made by a sovereign through parts of his own dominions

The Queen embarked on her progress last spring.

{i} headway, forward movement; development, advancement
Progress is the process of gradually improving or getting nearer to achieving or completing something. The medical community continues to make progress in the fight against cancer The two sides made little if any progress towards agreement
{f} advance, move forward, gain, proceed
the act of moving forward toward a goal a movement forward; "he listened for the progress of the troops" develop in a positive way; "He progressed well in school"; "My plants are coming along"; "Plans are shaping up
{v} to move forward, advance, pass
{n} a course, advancement, journey, way
a movement forward; "he listened for the progress of the troops"
An linear movement forward To advance or develop A key drive behind Western industrial culture In the Modern world more people have greater material wealth but more people starve and suffer from malnutrition than ever before Many philosophers claim that these two facts are directly related, and the Western notion of 'progress' is morally flawed
1 cause for concern 2 limited 3 slow 4 steady 5 good 6 very good Achievement 1 special support is given 2 well below the level expected of his/her age 3 below the level expected of his/her age 4 at the level expected of his/her age 5 above the level expected of his/her age 6 well above the level expected (Also see National Curriculum levels blow)
Toward ideal completeness or perfection in respect of quality or condition; applied to individuals, communities, or the race; as, social, moral, religious, or political progress
When a arrives, advance the Time Step one unit There are two Progress Styles: Min Progress Full Progress
the act of moving forward toward a goal
In knowledge; in proficiency; as, the progress of a child at school
The progress of a situation or action is the way in which it develops. The Chancellor is reported to have been delighted with the progress of the first day's talks
To make progress; to move forward in space; to continue onward in course; to proceed; to advance; to go on; as, railroads are progressing
the act of moving forward toward a goal a movement forward; "he listened for the progress of the troops"
In the growth of an animal or plant; increase
Development to a more advanced state Progress relates to a progression of development and therefore shows relationships between current conditions and past conditions
It can't be stopped
when your spirit progresses, it increases its knowledge and power
In business of any kind; as, the progress of a negotiation; the progress of art
develop in a positive way; "He progressed well in school"; "My plants are coming along"; "Plans are shaping up
a measure of how a student is faring over time toward a well-defined goal: at this rate, will the student reach the goal within an expected time-frame?
The partial completion of a project, or a measure of same Also, the act of entering progress information for a project
To progress means to move over a period of time to a stronger, more advanced, or more desirable state. He will visit once a fortnight to see how his new staff are progressing He started with sketching and then progressed to painting
Fred Riggs
To make progress in; to pass through
Close a current progress bar, if there is one Does nothing otherwise
A moving or going forward; a proceeding onward; an advance In actual space, as the progress of a ship, carriage, etc
move forward, also in the metaphorical sense; "Time marches on"
form or accumulate steadily; "Resistance to the manager's plan built up quickly"; "Pressure is building up at the Indian-Pakistani border"
If something is in progress, it has started and is still continuing. The game was already in progress when we took our seats
gradual improvement or growth or development; "advancement of knowledge"; "great progress in the arts"
develop in a positive way; "He progressed well in school"; "My plants are coming along"; "Plans are shaping up"
If events progress, they continue to happen gradually over a period of time. As the evening progressed, sadness turned to rage
An indication of how "complete" a task is Many tasks have a known run cycle, i e , the task will run for a known number of iterations Tasks that exhibit this behavior generally indicate progress on a scale of 0 0 to 1 0 This progress can then be translated into a "percent complete" by the application
To make improvement; to advance
the gains in learning made by a child over time It is important that a child makes progress in each of three domains in design and technology - designing, making and knowledge and understanding
the state of the data set
progress bar
A bar that indicates the progression of a task by gradually filling its empty space with solid segments
progress bars
plural form of progress bar
progress payment
An instalment of a larger payment made to a contractor for work carried out up to a specified stage of the job
progress payment
Periodic payments to a supplier, contractor, or subcontractor for work as it is completed as desired, in order to reduce working capital requirements
progress in one's studies
advancement in one's education, addition of knowledge
progress payment
(Ticaret) The payment of a portion of a total invoice or estimated cost based on the accomplishment of milestones, cost recovery agreement, or other contractual method
progress report
a statement about how something, especially work, is developing
progress report
a report of work accomplished during a specified time period
progress to
reach: reach a goal, e g , "make the first team"; "We made it!"; "She may not make the grade"
Progressive
A member or supporter of a Progressive Party
Progressive
Of or pertaining to such a party, its policies, or its membership
Progressive
Belonging to or supporting a Progressive Party
in progress
Currently taking place
progressed
Simple past tense and past participle of progress
progressive
A progressive verb
progressive
A person who actively favors or strives for progress towards improved conditions, as in society or government
progressive
Advancing in severity

progressive paralysis.

progressive
Promoting or favoring progress towards improved conditions or new policies, ideas or methods

progressive business leadership.

progressive
liberal (politically)
progressively
in a progressive manner
royal progress
A tour of their kingdom by a monarch and his or her retinue and entourage
work in progress
A portion of inventory that represents goods which are no longer salable as raw materials, but not yet salable as finished goods

Work in progress has dramatically declined due to reduced production cycle times.

work in progress
Work that has been commenced, but is not complete

All the efforts to make a New Man are still work in progress.

work in progress
A project that has been commenced but is not complete

Reorganizing my office is a work in progress.

work-in-progress
Attributive use of work in progress as adjective

We've worked hard to reduce work-in-progress inventory by speeding up production.

works in progress
plural form of work in progress
progression
a moving forward or proceeding in course
progressively
gradually
a progress
{n} progression
a progress
{n} progressiveness
progressive
{a} going on or forward, advancing
progressively
{a} in or by a regular course
work-in-progress
(pl. works in progress) A yet incomplete artistic, theatrical, or musical work, often made available for public viewing or listening
Alliance for Progress
International development program. Initiated by the U.S. and joined by 22 Latin American countries in 1961, it aimed to strengthen democratic government and promote social and economic reforms in Latin America. The program, which provided loans and aid from the U.S. and the international financial community, built some schools and hospitals, but by the early 1970s it was widely viewed as a failure. Significant land reform was not achieved, population growth outstripped gains in health and welfare, and the U.S. willingness to support military dictators to prevent communism from gaining a foothold sowed distrust and undermined the reforms the Alliance was intended to promote
Pilgrim's Progress
a book by John Bunyan. It is an allegory of the difficult journey of the human soul through life to Heaven. The main character, Christian, leaves his family and travels through places such as the Slough of Despond and Vanity Fair, facing many dangers on his way (1678-84)
Progressives
plural of Progressive
Work Progress Administration
WPA, government agency that was established in order to create jobs and relieve widespread unemployment during the Great Depression (U.S. History)
in progress
ISO ILL Status All requests have the status "In Progress" when they are first sent to the responding location
in progress
A grade given to indicate that research, individual investigation, or similar efforts are in progress and that a final grade will be given when the work is completed Refer to the section on " Academic Grades and Administrative Marks" in the "General Requirements and Regulations" section in the catalog
in progress
An activity that has been started, but not yet completed
in progress
currently happening; "an ongoing economic crisis"; "negotiations are in progress"
in progress
in session, currently being conducted, in the middle of, progressing
in progress
These are courses that have not been completed by the student and/or have not received a grade These include current course work and incompletes (I)
make progress
progress, advance, move forward
pilgrim's progress
an allegory written by John Bunyan in 1678
progressed
past of progress
progresses
third-person singular of progress
progressing
present participle of progress
progressing
{s} developing, growing
progression
the act of moving forward toward a goal
progression
Worsening of a cancer The opposite of regression
progression
The act of moving forward; a proceeding in a course; motion onward
progression
Regular or proportional advance in increase or decrease of numbers; continued proportion, arithmetical, geometrical, or harmonic
progression
A progression of things is a number of things which come one after the other. a progression of habitats from dry meadows through marshes to open water
progression
Moving from one thing to another
progression
Many longways sets will have been started with "Hands Four" The progression will be for each 1st couple to move down the set to a new 2nd Couple and each 2nd Couple to move up the set to a new 1st Couple, each time through the dance When a couple reaches either end of the set they normally stand out for one turn of the dance If it is "Improper" they should change sides whilst standing out
progression
The rate at which Girl Scouts learn and grow with the Girl Scout program At each level the girls take on more responsibility for Troop Government and Girl-Adult Planning
progression
in a tournament, the movement of players and deals
progression
A regular succession of tones or chords; the movement of the parts in harmony; the order of the modulations in a piece from key to key
progression
An appraisal principle that states that, between dissimilar properties the value of the lesser property is favorably affected by the presence of the better quality property
progression
Becoming more advanced, severe, or worse
progression
a series with a definite pattern of advance
progression
A progression is a gradual development from one state to another. Both drugs slow the progression of HIV, but neither cures the disease = development
progression
The basic chord progression uses major chords built on the first, fourth and fifth notes of the scale Each chord change produces a small bit of musical tension that prompts another change
progression
Movement of or aspect to planet or sensitive point in progressed horoscope
progression
The continuing growth of the cancer
progression
process of spreading or become more severe; said of diseases and symptoms
progression
Increasing overload at just the right rate to result in fitness Example ~ adding another five pounds to your dumbbells because just lifting two pounds is easy for you now
progression
Course; passage; lapse or process of time
progression
A secondary movement in Astrology measured as one day equaling a year
progression
A series of two or more chords that are played in succession Usually a chord progression ends with a cadence Search Google com for Progression
progression
{i} advancement, progress; development, growth; sequence of related numbers (Mathematics)
progression
a movement forward; "he listened for the progress of the troops"
progression
To systematically increase the stress a muscle endures during an exercise Progression is achieved in one of three ways: by increasing the weight in an exercise, by increasing the number of repetitions performed in one set, by increasing the number of sets, or by decreasing the rest interval between sets
progressive
{s} liberal, advocating reform, supporting change; modern, advanced; changing gradually, changing incrementally; increasing in severity
progressive
Increasing in severity
progressive
favoring or promoting progress; "progressive schools"
progressive
{i} liberal, one who supports political reform; one who supports advancement, one who advocates improvement and change
progressive
a tense of verbs used in describing action that is on-going advancing in severity; "progressive paralysis" favoring or promoting reform (often by government action) favoring or promoting progress; "progressive schools" (of taxes) adjusted so that the rate increases as the amount increases gradually advancing in extent
progressive
Favouring or promoting progress; advanced
progressive
A keno game where the top prize increases until it is won The prize may increase by a percent of wagers, a set amount per time period (hour, day, etc ) or any other method determined by the casino
progressive
Means to move forward, to seek improvement by changing the system
progressive
Gradually advancing in extent; increasing
progressive
favoring or promoting reform (often by government action)
progressive
Someone who is progressive or has progressive ideas has modern ideas about how things should be done, rather than traditional ones. a progressive businessman who had voted for Roosevelt in 1932 and 1936 The children go to a progressive school. conservative A progressive is someone who is progressive. The Republicans were deeply split between progressives and conservatives. conservative
progressive
a tense of verbs used in describing action that is on-going
progressive
gradually advancing in extent
progressive
Increasing in rate as the taxable amount increases
progressive
Improving; as, art is in a progressive state
progressive
Moving forward; proceeding onward; advancing; evincing progress; increasing; as, progressive motion or course; opposed to retrograde
progressive
Favoring, working for, or characterized by progress or improvement, as through political or social reform Also, a person who advocates or favors policies promoting political or social reform
progressive
(of taxes) adjusted so that the rate increases as the amount increases gradually advancing in extent
progressive
Of or relating to a Progressive Party
progressive
a person who favors a political philosophy of progress and reform and the protection of civil liberties
progressive
Moving forward
progressive
Of or relating to progressive education
progressive
favoring or promoting reform (often by government action) favoring or promoting progress; "progressive schools"
progressive
Promoting or favoring progress toward better conditions or new policies, ideas, or methods
progressive
the problem gets worse with time In RS, this means that symptoms continue to develop over time; it is not clear whether or not the underlying disease process is actively getting worse with time or whether the new symptoms represent the result of previous involvement of the brain
progressive
describes a tax in which the rich pay a larger fraction of their income than the poor
progressive
Of or pertaining to the Progressive party
progressive
gradual development of colour; does not give immediate results
progressive
one believing in moderate political change and especially social improvement by governmental action
progressive
A progressive change happens gradually over a period of time. One prominent symptom of the disease is progressive loss of memory. = gradual sudden + progressively pro·gres·sive·ly Her symptoms became progressively worse The amount of grant the council received from the Government was progressively reduced. = gradually
progressive
is can get double scanning picture in the monitor
progressive
euphemism for obscene
progressive
[MW] n 1a: one that is progressive; 1b: one believing in moderate [incremental] political change and esp social improvement by governmental action adj 5 often capitalized : of or relating to political Progressives
progressive
A person who actively favors or strives for progress toward better conditions, as in society or government
progressive
(of taxes) adjusted so that the rate increases as the amount increases
progressive
Short for progressive scanning A system of video scanning whereby lines of a picture are transmitted consecutively, such as in the computer world
progressive
In grammar, progressive means the same as continuous. someone with modern ideas who wants to change things. progressive systemic sclerosis Progressive Conservative Party of Canada progressive education Progressive Party progressive tax
progressive
a tense of verbs used in describing action that is on-going advancing in severity; "progressive paralysis"
progressive
In evolution, the now-discounted idea that all change is toward increasing complexity
progressive
a tax is progressive if the ratio of taxes to income rises as income rises
progressive
A game in which the jackpot starts at a specific amount but continues to grow steadily until someone wins it, after which it is reset and starts growing again
progressive
advancing in severity; "progressive paralysis"
progressive
far-forth
progressively
as part of a progression
progressively
advancing in amount or intensity; "she became increasingly depressed"
progressively
gradually, incrementally, successively; in the manner of becoming increasingly severe
report progress
inform about progress, give an account of advancement
tangible progress
actual advancement, concrete progress, progress which can be measured
work in progress
a piece of work that is not yet finished
work in progress
A yet incomplete artistic, theatrical, or musical work, often made available for public viewing or listening
work-in-progress
In book-keeping, work-in-progress refers to the monetary value of work that has not yet been paid for because it has not yet been completed. five million pounds' worth of finished goods and two million pounds' worth of work-in-progress
progress