numbers

listen to the pronunciation of numbers
İngilizce - Türkçe
çokluk
(Bilgisayar) sayı

Lütfen sayıları toplayınız. - Please add up the numbers.

Tom'un kafası sayılara iyi çalışıyor. - Tom has a good head for numbers.

numaralar

Birkaç giriş için, direk telefon numaraları vardır. - For several entries, there are direct phone numbers.

Toplantı sonunda telefon numaralarını değiştirdik. - We exchanged phone numbers at the end of the gathering.

{i} şiir
{i} eski ahitte dördüncü kitap (İncil)
aritmetik/sayılar
sayılar
Eski ahitte dördüncü kitap
by the numbers
kitabına göre
number
adet
number
miktar

Bir insan vücudu sayısız miktarda hücreden oluşur. - A human body consists of a countless number of cells.

Japonya yabancı ülkelere büyük miktarda araba ihraç eder. - Japan exports a great number of cars to foreign countries.

number
{f} numaralamak
number
rakam

Macarların yedi rakamından nefret ettiği doğru mu? - Is it true that Hungarians hate the number seven?

Yedinin şanslı bir rakam olduğu söylenir. - Seven is said to be a lucky number.

number
numara

Telefon numarasını not ettin mi? - Did you write down the telephone number?

Korkarım yanlış bir numara çevirdiniz. - I'm afraid you have dialed a wrong number.

number
sayı

Asal sayılar hayata benzer, onlar tamamen mantıksaldır fakat, eğer tüm zamanınızı onun hakkında düşünmek için harcarsanız kurallarının bulunması imkânsızdır. - Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it.

Eğer herhangi bir sayıyı sıfıra bölerseniz, sonuç tanımsızdır. - If you divide any number by zero, the result is undefined.

number
{f} saymak

Bazı ülkeler bin yıllık dönemi saymak için sıra numaralarını kullanırken, diğerleri asıl sayıları kullanarak sayarlar. - Some countries use ordinal numbers to count millennia, whereas others count them using cardinal numbers.

numbers of
çok
numbers of
çok sayıda
numbers of
çok, çok sayıda
numbers of
sayılar
numbers and position
(Bilgisayar) sayılar ve konum
numbers of times
birçok kez
numbers of times
çok defa
numbers of times
defalarca
even numbers
çift sayılar
number
ihtiva etmek
number
{f} içermek
assign numbers
(Bilgisayar) numaraları ata
cardinal numbers
(Matematik) asıl sayılar
cardinal numbers
(Matematik) esas sayılar
congruent numbers
(Bilgisayar) eşlenik sayılar
congruent numbers
(Bilgisayar,Matematik) eşleşik sayılar
number
(Bilgisayar) numara sayı
number
(Bilgisayar) numara biçimi
number
hesapsız
number
sayı rakam
odd numbers
tek sayılar
ordinal numbers
sıra sayıları
phone numbers
(Bilgisayar) telefon numaraları
prime numbers
asal sayılar

Asal sayılar hayata benzerler, onlar tamamıyla mantıklıdır ama bütün zamanınızı bu konuyu düşünerek harcasanız dahi belirli bir kural bulmak imkansızdır. - Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it.

Asal sayılar sadece birle ve kendileri ile bölünebilir. - Prime numbers are divisible only by one and themselves.

rational numbers
rasyonel sayılar
real numbers
gerçek sayılar
relatively prime numbers
(Matematik) göreli asal sayılar
relatively prime numbers
(Matematik) aralarında asal sayılar
set of numbers
(Matematik) sayılar kümesi
Arabic numbers
Arap rakamları
by the numbers
kitabına uydurarak
law of large numbers
büyük sayılar kuralı
number
(toplamı) -e ulaşmak
number
-e varmak
number
dahil olmak
number
{i} hoş şey
number
nüsha
number
toplam

Öğrencilerin toplam sayısı nedir? - What is the total number of students?

Sayıları toplamak çok mutlu edicidir. - Adding up numbers is very uplifting.

rational numbers
oranlı sayılar
talk in telephone numbers
bire bin katmak
Fibonacci numbers
Fibonacci dizisi
He numbers eighty years
Seksen yaşında
Safety in numbers
birlikten kuvvet doğar
Strength in numbers
birlikten kuvvet doğar
amicable numbers
bağdaşık sayılar; her biri ötekinin çarpanları toplamına eşit olan iki sayı
amicable numbers
bağdaşık sayılar
complex numbers
Karmaşık sayılar
counting numbers
sayma sayıları
decimal numbers
ondalık sayılar
exponential numbers
uslu sayılar
in great numbers
sayılar büyük bir
in round numbers
Yuvarlak hesapla
integral numbers
integral numaralar
large numbers
büyük sayılar
number
say(mak)
numbers of
rakamlama
pythagorean numbers
pisagor sayıları
rational numbers
rasyonel sayılar, oranlı sayılar
real numbers
Gerçel (reel) sayılar: Rasyonel ve irrasyonel sayılar kümelerinin birleşimi
symmetry numbers
simetri sayıları, bakışım sayıları
triangular numbers
üçgen sayılar
whole numbers
tam sayılar
He numbers eighty
Seksen yaşında
alphabetic numbers
Alfabetik rakamlar
appear in numbers
(isim)sha olarak çıkmak, dizi halinde çıkmak
appear in numbers
nüsha olarak çıkmak
appear in numbers
dizi halinde çıkmak
arabic figures/numbers
arap rakamları
arabic page numbers
Normal rakamla sayfa numaraları
by numbers
numaralarıyla
by numbers
rakam rakam
by the numbers
(Askeri) SAYIYLA: Yanaşık düzen eğitiminde verilen ve eğitimi yaptıran öğretmenin komutu üzerine, emredilen hareketin sayı ile yapılacağını bildiren bildirim komutu
cardinal numbers
Sayma Sayıları
cardinal numbers
asal sayılar
circled numbers
(Bilgisayar) daire içine alınan sayılar
congruent numbers
eslesik sayilar
conjugate algebraic numbers
(Matematik) eşlenik cebirsel sayılar
conjugate complex numbers
(Matematik) karmaşık eşlenik sayılar
consecutive numbers
(Matematik) art arda sayılar
consecutive numbers
ardışık sayılar
consecutive numbers
(Matematik) sıralı sayılar
dates, times, and numbers
(Bilgisayar) tarihler, saatler ve sayılar
equal opportunity numbers
(Telekom) eşit fırsat numaraları
equal quality numbers
(Telekom) eşit kalite numaraları
field of complex numbers
(Matematik) karmaşık sayılar cismi
field of real numbers
(Matematik) gerçek sayılar cismi
heading numbers
(Bilgisayar) başlık numaraları
his numbers is up
günleri sayılı
his numbers is up
işi bitik
in large numbers
büyük miktarlarda
in point of numbers
sayıca
increase in numbers
üremek
infinite numbers
(Matematik) sonsuz sayılar
law of small numbers
kucuk sayilar yasasi
magic numbers
(Nükleer Bilimler) sihirli sayılar
number
{f} sayısını sınırlandırmak
number
{f} katılmak

Birkaç öğrenci yarışmaya katılmaktan mutlu olacağını söyledi. - A number of students said they would be happy to take part in the contest.

number
{f} yaşında olmak
number
{f} hesaplamak
number
{i} sayı, rakam: fractional number kesirli sayı. Add up these numbers. Bu sayıları topla
number
Seksen yaşındadır
number
{f} (belirli bir sayıda) olmak: They numbered some twenty men. Onlar yirmi kadar
number
{f} sayı saymak
number
{i} tip
number
numarala/sayıl/say
number
He numbers eighty years
number
{i} müzik parçası
number
numara/sayı
number
We number fifty Elli kişiyiz
number
{f} katmak
number
sayı,v.say: n.sayı
number
{f} numaralamak, numara koymak
number
{i} numara: room number oda numarası. telephone
number
nicelik
opposite numbers
(Askeri) MUADİL GÖREVLİLER: Mensup oldukları askeri sınıf ve kuruluşlar içinde birbirlerinin karşılığı görevleri yapan (yabancı dahil) subaylar
ordinal numbers
mat. sıra sayıları
overall numbers
(Askeri) toplam mevcutlar
page numbers
sayfa numaraları
please give me some numbers to call in case of trouble
herhangi bir sorun olduğu takdirde arayabileceğim birkaç numara verin lütfen
random numbers
(Matematik) seçkisiz sayılar
random numbers
(Nükleer Bilimler) rastgele sayılar
random numbers
(Ticaret) tesadüfi sayılar
remove bullets/numbers
(Bilgisayar) madde imi/numara sil
replace only numbers
(Bilgisayar) sadece sayıları değiştir
revision numbers
Düzeltme numarası
roman numbers
romen sayıları
set of rational numbers
(Matematik) rasyonel sayılar kümesi
successive numbers
ardışık sayılar
suppress line numbers
(Bilgisayar) satır numaralarını kaldır
symbolism of numbers
sayı sembolizmi
symmetry numbers
(Fizik) simetri sayıları
symmetry numbers
(Fizik) bakışım sayıları
times without numbers
defalarca
times without numbers
sayısız kereler
times without numbers
devamlı olarak
unknown numbers service
bilinmeyen numaralar servisi
words with numbers
(Bilgisayar) rakam içeren sözcükler
İngilizce - İngilizce
The Book of Numbers, the fourth of the Books of Moses in the Old Testament of the Bible, the fourth book in the Torah

For in the book of Numbers is it writ, when the man dies, let the inheritance descend unto the daughter.

Many individuals as a group
Third-person singular simple present indicative form of number
plural form of number
{n} the fourth book of the Old Testament
{i} fourth book of the Old Testament (Biblical)
1, 2, 3, etc
October Listopad
O T
plural of number
of Number
third-person singular of number
7 n in math, an indefinite whole number 8 n the fourteenth in a series 9 n a Roman numeral for 90
pl
The fourth book of the Pentateuch, containing the census of the Hebrews
the fourth book of the Old Testament; contains a record of the number of Israelites who followed Moses out of Egypt
Spell out numbers from one to ten except for these situations: When a sentence begins with a number When the numbers have technical significance or need to stand out for quick comprehension (such as tables, statistical material, money amounts, clock time, proportions and ratios, percentages, sports scores, academic grades, highway designations, abbreviations and symbols, technical reference to age, periods of time, page numbers, lists of recipe ingredients, and numbers referred to as numbers) When a range of two or more related numbers are used, at least one of which is higher than ten (example: from 6 to 15 people attended)
an illegal daily lottery
00-11-01 Diseases/Causes of Death00-11-01 Military Terminology00-11-01 Titles/Occupations00-11-01
representations of integers, rationals, approximation to the reals by floating point
make qualitative statements and are therefore between myth and reality, partly discovered and partly invented 1-10 are archetypes Mediators of human and higher world
Bemidbar In the Desert
A player's score after the subtraction of his or her handicap from the Gross Score is the Net Score Adding strokes for each Mulligan yields the True Score If whiffs and fluffs are also counted, the resulting tabulation is the Real Score If strokes for lost balls, improved lies, and shots hit out of bounds are included as well, the grand total is the Actual Score This number, when adjusted upward to reflect all gimme putts, becomes the Correct Score When all the strokes made in sand traps and around obstructions are tacked on, this larger sum is the Absolute, Final, Honest-to-Goodness Score, which is usually only a halfdozen or so strokes lower than the total number of shots the player in fact made
Num
numbers game
An illegal lottery in which the bettor attempts to pick a number of digits that will match those randomly drawn the following day
numbers games
plural form of numbers game
numbers juggling
The act of juggling large numbers of props as oppose to a smaller number of props with longer and/or more varied patterns
numbers needed to harm
plural form of number needed to harm
numbers racket
Alternative form of numbers game
numbers game
1. disapproval If you say that someone is playing the numbers game, you think that they are concentrating on the aspects of something which can be expressed in statistics, usually in order to mislead people. Regrettably, he resorts to the familiar numbers game when he boasts that fewer than 300 state enterprises currently remain in the public sector. see also number. A lottery in which bets are made on an unpredictable number, such as a daily stock quotation
numbers pool
an illegal daily lottery
0800 numbers
plural form of 0800 number
800 numbers
plural form of 800 number
900 numbers
plural form of 900 number
Betti numbers
plural form of Betti number
E numbers
plural form of E number
Fibonacci numbers
plural form of Fibonacci number
Frobenius numbers
plural form of Frobenius number
Froude numbers
plural form of Froude number
Greek numbers
plural form of Greek number
Keith numbers
plural form of Keith number
PIN numbers
plural form of PIN number
RSA numbers
plural form of RSA number
abstract numbers
plural form of abstract number
abundant numbers
plural form of abundant number
algebraic numbers
plural form of algebraic number
amicable numbers
A pair of numbers having the property that the sum of the divisors of each, excluding itself, is equal to the other number

The factors of 220, excluding 220 itself, are 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 and 110 and sum to 284; the factors of 284, excluding 284 itself, are 1, 2, 4, 71, and 142, and sum to 220; hence 220 and 284 are amicable numbers.

atomic numbers
plural form of atomic number
back numbers
plural form of back number
binary numbers
plural form of binary number
by the numbers
to do something exactly, precisely, or in a formulaic way
by-the-numbers
Done in a predictable manner; formulaic
cardinal numbers
plural form of cardinal number
chromatic numbers
plural form of chromatic number
collective numbers
plural form of collective number
color by numbers
Alternative form of color by number
color by numbers
plural form of color by number
complex numbers
plural form of complex number
composite numbers
plural form of composite number
coordination numbers
plural form of coordination number
crunch numbers
To figure; to do the math

Before you buy a car, spend some time crunching numbers and make sure you can afford it.

decimal numbers
plural form of decimal number
defective numbers
plural form of defective number
deficient numbers
plural form of deficient number
excessive numbers
plural form of excessive number
figurate numbers
plural form of figurate number
harmonic numbers
plural form of harmonic number
hexadecimal numbers
plural form of hexadecimal number
house numbers
plural form of house number
hypercomplex numbers
plural form of hypercomplex number
imaginary numbers
plural form of imaginary number
irrational numbers
plural form of irrational number
law of large numbers
The statistical tendency toward a fixed ratio in the results when an experiment is repeated a large number of times; law of averages
magic numbers
plural form of magic number
matching numbers
corresponding serial numbers on both the removable bolt and the frame of the rifle
mesh numbers
plural form of mesh number
natural numbers
The set of positive integers, {1, 2, 3, ...}
natural numbers
The set of non-negative integers, ℕ = {0, 1, 2, 3, ...}, being the smallest such that:

n∈ℕ⇒ succ(n)∈ℕ.

neutron numbers
plural form of neutron number
number
Comparative form of numb: more numb
number
A numeral: a symbol for a non-negative integer

The number 8 is usually made with a single stroke.

number
To total or count; to amount to

I don’t know how many books are in the library, but they must number in the thousands.

number
Quantity

His army is vast in number.

number
Poetic metres; verses, rhymes

Griefe brought to numbers cannot be so fierce, / For, he tames it, that fetters it in verse.

number
A telephone number

When I agreed to go surfing with him he said, “Great, can I have your number?” Well, I don’t give my number to guys I don’t know.

number
A marijuana cigarette, or joint; also, a quantity of marijuana bought form a dealer

Back at his place again, Doc rolled a number, put on a late movie, found an old T-shirt, and sat tearing it up into short strips .

number
A person

He had to focus on the mission, staying alive and getting out, not on the sexy number rubbing up against him.

number
Indicating the position of something in a list or sequence. Abbreviations: No or No., no or no. (in each case, sometimes written with a superscript "o", like Nº or №). The symbol "#" is also used in this manner

Horse number 5 won the race.

number
To label (items) with numbers; to assign numbers to (items)

Number the baskets so that we can find them easily.

number
An item of clothing, particularly a stylish one

I doubt the sexy number you wore earlier tonight fell from the sky..

number
A member of one of several classes: natural numbers,integers, rational numbers, real numbers, complex numbers, quaternions

The equation e^{i\pi}+1=0 includes the most important numbers: 1, 0, \pi, i, and e.

number
A sequence of digits and letters used to register people, auotmobiles, and various other items
octane numbers
plural form of octane number
opposite numbers
plural form of opposite number
ordinal numbers
plural form of ordinal number
paint by numbers
To complete a painting by numbers kit
paint-by-numbers
Made from a painting by numbers kit
paint-by-numbers
By rote, without thought or creativity

This is not a cookbook full of passive recipes, nor is it a paint-by-numbers approach to teaching. Instead, it provides the fresh clay, the carving tools, and the spirited inspiration to form the clay to match our intent.

painting by numbers
A recreation in which a board containing a picture to be painted is made up of numbered areas, each number corresponding to a colour of paint to be applied
perfect numbers
plural form of perfect number
phone numbers
plural form of phone number
practical numbers
plural form of practical number
premium-rate telephone numbers
plural form of premium-rate telephone number
prime numbers
plural form of prime number
prime numbers
the set of numbers which are prime
proton numbers
plural form of proton number
purely imaginary numbers
plural form of purely imaginary number
pyramidal numbers
plural form of pyramidal number
random numbers
plural form of random number
rational numbers
plural form of rational number
rational numbers
The set of numbers that can be expressed as a ratio of integers (fraction) m/n, where n is not zero. In set-builder notation, it is defined as {m/n|m∈ℤ,n∈ℕ}
real numbers
The smallest set containing all limits of convergent sequences of rational numbers
regnal numbers
plural form of regnal number
repfigit numbers
plural form of repfigit number
round numbers
plural form of round number
safety in numbers
The purported decrease in likelihood that one is to be the victim of an attack, accident, or some other bad event due to being surrounded by people
serial numbers
plural form of serial number
sociable numbers
A sequence of numbers having the property that the sum of the divisors of each, excluding itself, is equal to the next number in the sequence; in the case of the last number of the sequence, the sum of the divisors, excluding that number, is equal to the first number of the sequence

The numbers in the sequence are sociable numbers.

social security numbers
plural form of social security number
sphenic numbers
plural form of sphenic number
superparticular numbers
plural form of superparticular number
telephone numbers
plural form of telephone number
tone numbers
plural form of tone number
transcendental numbers
plural form of transcendental number
transfinite numbers
plural form of transfinite number
triangular numbers
plural form of triangular number
vanity numbers
plural form of vanity number
whole numbers
plural form of whole number
wrong numbers
plural form of wrong number
number
{v} to count, tell over, reckon, add
number
{n} many units added, poetry, harmony
painting by numbers
(Oyunlar) Paint by number (or painting by numbers) are kits, popularized in the 1950s, by Max Klein and the Palmer Paint Company, among others. Included in the kits is a number board or canvas with corresponding paints to be filled in. Dan Robbins who worked for Klein as an artist is often incorrectly credited with inventing the genre, which predates his 1951 involvement. Michelangelo has been credited by some with the original idea by assigning colors to various areas of the Sistine Chapel for assistants to fill in over some 500 years ago
Book of Numbers
fourth book of the Bible
Fibonacci numbers
infinite series of numbers in which every member is the sum of the two preceding numbers when the first two numbers are 0 and 1 (named after an Italian mathematician)
Internet Corporation for Assigned Names Numbers
company that regulates Internet domain name and address registration (formed in 1998 in an effort decentralize and privatize these services)
Law of Large Numbers
principle which determines that as the trial group grows larger the results will get more statistically reliable (in Probability)
NUMBER
beaufort
Number
dai
algebraic numbers
numbers used in algebraic equations (Mathematics)
binary numbers
representation of symbols based on the number 2 using the digits 0 and 1
broken numbers
fractions (Mathematics)
complex numbers
number which is a combination of real and imaginary numbers, non-concrete numbers (Mathematics)
consecutive numbers
successive numbers
force of numbers
by means of greater numbers
irrational numbers
numbers that cannot be represented as a ratio of two integers (Mathematics)
law of large numbers
The rule or theorem that the average of a large number of independent measurements of a random quantity tends toward the theoretical average of that quantity. Also called Bernoulli's law
natural numbers
whole numbers from 1 and up
number
one of a series published periodically; "she found an old issue of the magazine in her dentist's waitingroom"
number
give numbers to; "You should number the pages of the thesis
number
The distinction of objects, as one, or more than one (in some languages, as one, or two, or more than two), expressed (usually) by a difference in the form of a word; thus, the singular number and the plural number are the names of the forms of a word indicating the objects denoted or referred to by the word as one, or as more than one
number
Of a word or phrase, the state of being singular, dual or plural, shown by inflection
number
A collection of many individuals; a numerous assemblage; a multitude; many
number
To amount; to equal in number; to contain; to consist of; as, the army numbers fifty thousand
number
That which is regulated by count; poetic measure, as divisions of time or number of syllables; hence, poetry, verse; chiefly used in the plural
number
a clothing measurement; "a number 13 shoe"
number
A real number is either a rational number or an irrational number In general, we may represent a real number on the number line
number
The value must be a number, and is represented textually in the customization buffer
number
a numeral or string of numerals that is used for identification; "she refused to give them her Social Security number"
number
A symbol for a non-negative integer; a numeral
number
A numeral; a word or character denoting a number; as, to put a number on a door
number
{i} mathematical value or its symbol; identifying numeral (e.g. of a house); indefinite amount, quantity of; sum, tally; act in a performance, musical piece; unit in a series; mathematics; quantity (Grammar); unique thing or person (Informal)
number
To count; to reckon; to ascertain the units of; to enumerate
number
{i} cypher
number
The number of non-null values found in the data selected
number
the total population of a species or classification category in a delineated unit, a measure of its abundance
number
The singular number includes the plural, and the plural the singular
number
place a limit on the number of
number
An abstract entity used to describe quantity
number
A numeric-valued data object Modern @command{awk} implementations use double-precision floating-point to represent numbers Very old @command{awk} implementations use single-precision floating-point
number
place a limit on the number of enumerate; "We must number the names of the great mathematicians"
number
A numeric-valued data object Modern awk implementations use double-precision floating-point to represent numbers Very old awk implementations use single-precision floating-point
number
A number is the series of numbers that you dial when you are making a telephone call. Sarah sat down and dialled a number. a list of names and telephone numbers My number is 414-3925 `You must have a wrong number,' she said. `There's no one of that name here.'
number
the number is used in calling a particular telephone; "he has an unlisted number"
number
The reader may decide to spend a pleasant half-hour studying the multitude of definitions in an unabridged dictionary Here, we are concerned only with numbers as they appear on notes and other syngraphic documents Since even this leaves us with a multitude of similar, hence sometimes confusing, things to discuss, we have put it all into the following table
number
give numbers to; "You should number the pages of the thesis"
number
If you refer to the numbers game, the numbers racket, or the numbers, you are referring to an illegal lottery or illegal betting. see also numbers game
number
enumerate; "We must number the names of the great mathematicians"
number
equals from to
number
If there are a number of things or people, there are several of them. If there are any number of things or people, there is a large quantity of them. I seem to remember that Sam told a number of lies There must be any number of people in my position
number
an item of merchandise offered for sale; "she preferred the black nylon number"; "this sweater is an all-wool number" a clothing measurement; "a number 13 shoe" the property possessed by a sum or total or indefinite quantity of units or individuals; "he had a number of chores to do"; "the number of parameters is small"; "the figure was about a thousand" the grammatical category for the forms of nouns and pronouns and verbs that are used depending on the number of entities involved (singular or dual or plural); "in English the subject and the verb must agree in number" a numeral or string of numerals that is used for identification; "she refused to give them her Social Security number" a select company of people; "I hope to become one of their number before I die" a concept of quantity derived from zero and units; "every number has a unique position in the sequence" place a limit on the number of enumerate; "We must number the names of the great mathematicians" give numbers to; "You should number the pages of the thesis
number
A numeric valued data object The gawk implementation uses double precision floating point to represent numbers Very old awk implementations use single precision floating point
number
Quite simply, the number a road has Roads in the UK come in two basic types, classified and unclassified If it's classified, that means it has a number, and its number will be prefixed by a letter - A, B or M Road numbers provide a simple way to refer to a road and to describe a journey through the network Each road number is unique through the network - though a different letter prefix means a different road For example, there exist an A621, B621 and M621 and all are different roads in different parts of the country See A-roads; B-roads; C-roads; motorway; Ax(M); unclassified; zones; "misplaced" number
number
The state or quality of being numerable or countable
number
{f} count; assign a number; equal in amount; limit, allot; be included in (a specific group); total, add up to
number
A performance; especially, a single song or song and dance routine within a larger show
number
You use numbers to say how many things you are referring to or where something comes in a series. No, I don't know the room number Stan Laurel was born at number 3, Argyll Street The number 47 bus leaves in 10 minutes
number
One or more arithmetical symbols representing a quantity calculated in units Example: 2, 97, XV
number
the grammatical category for the forms of nouns and pronouns and verbs that are used depending on the number of entities involved (singular or dual or plural); "in English the subject and the verb must agree in number"
number
That which admits of being counted or reckoned; a unit, or an aggregate of units; a numerable aggregate or collection of individuals; an assemblage made up of distinct things expressible by figures
number
To reckon as one of a collection or multitude
number
Numerousness; multitude
number
a quality attached to a noun or pronoun that indicates a category of how many individuals are being referred to Both English and Welsh have two numbers: singular (one individual) and plural (more than one individual)
number
a short theatrical performance that is part of a longer program; "he did his act three times every evening"; "she had a catchy little routine"; "it was one of the best numbers he ever did"
number
A nonnegative integer with an entire range limited by the range of a C language signed integer (2,147,483,647 on a machine with 32-bit integers) Its acceptable value might further be limited by the context in which it is used
number
tests whether its argument is a number
number
a select company of people; "I hope to become one of their number before I die"
number
To give or apply a number or numbers to; to assign the place of in a series by order of number; to designate the place of by a number or numeral; as, to number the houses in a street, or the apartments in a building
number
a symbol used to represent a number; "he learned to write the numerals before he went to school"
number
You can refer to someone's or something's position in a list of the most successful or most popular of a particular type of thing as, for example, number one or number two. the world number one, Tiger Woods Before you knew it, the single was at Number 90 in the US singles charts
number
number of colour in the sequence
number
Text (30) A user-visible identifier of the Accession Typically an integer, but may include alphanumeric characters as prefix, suffix, and separators R I
number
The measure of the relation between quantities or things of the same kind; that abstract species of quantity which is capable of being expressed by figures; numerical value
number
the property possessed by a sum or total or indefinite quantity of units or individuals; "he had a number of chores to do"; "the number of parameters is small"; "the figure was about a thousand"
number
a concept of quantity derived from zero and units; "every number has a unique position in the sequence"
number
Showing the rank of something in a list or sequence. Abbreviations: No or No., no or no. (in each case, sometimes written with a superscript "o", like Nº or №). The symbol "#" is also used in this manner
number
If you say that someone's or something's days are numbered, you mean that they will not survive or be successful for much longer. Critics believe his days are numbered because audiences are tired of watching him
number
put into a group; "The academy counts several Nobel Prize winners among its members"
number
a concept that answers how many -- " the number one is usually written as a simple vertical bar " (11)
number
You use number with words such as `large' or `small' to say approximately how many things or people there are. Quite a considerable number of interviews are going on I have had an enormous number of letters from single parents Growing numbers of people in the rural areas are too frightened to vote
number
determine the number or amount of; "Can you count the books on your shelf?"; "Count your change"
number
char Number, see comment; V=Vyssotsky number; U=UGPMF number; W=white dwarf (EG or Gr number) Remarkschar Additional identifications and remarks Go back to main index [email protected] org A Service of the Computing Support Group UCO/Lick Observatory University of California Santa Cruz, CA 95064 Tel: +1 408 459 2630 Fax: +1 408 454 9863
number
A non-negative integer with an entire range limited by the range of a C language signed integer (2,147,483,647 on a machine with 32 bit integers) Its acceptable value might further be limited by the context in which it is used
number
If a group of people or things numbers a particular total, that is how many there are. They told me that their village numbered 100 This time the dead were numbered in hundreds, not dozens
number
stores number data with many different decimal and floating point subtypes
number
the number of a noun or noun phrase generally corresponds to the number of real world entities referred to (e g singular NPs denote single individuals ( a table), plural NPs denote collections of individuals ( two tables) However the relationship between real number and grammatical number is not always straightforward - trousers is plural in form yet denotes a singular entity (as in the committee are considering that question this afternoon) and some nouns do not have distinct singular and plural forms ( sheep, salmon)
number
an item of merchandise offered for sale; "she preferred the black nylon number"; "this sweater is an all-wool number"
number
In computer operations, (a) amount of units by count, (b) a magnitude or quantity represented by group of digits
number
safety in numbers: see safety. Basic element of mathematics used for counting, measuring, solving equations, and comparing quantities. They fall into several categories. The counting numbers are the familiar 1, 2, 3 . . . ; whole numbers are the counting numbers and zero; integers are the whole numbers and the negative counting numbers; and the rational numbers are all possible quotients formed by integers, including fractions. These numbers can be symbolically represented by terminating or repeating decimals. Irrational numbers cannot be represented by fractions of integers or repeating decimals and must be represented by special symbols such as SquareRoot(2), e, and . Together, the rational and irrational numbers constitute the real numbers, which form an algebraic field (see field theory), as do the complex numbers. While the counting numbers and rational numbers come about as the means of counting, calculating, and measuring, the others arose as means of solving equations. See also transcendental number. atomic number Avogadro's number complex number imaginary number International Standard Book Number irrational number number system number theory prime number rational number real number Reynolds number transcendental number
number
A number is a word such as `two', `nine', or `twelve', or a symbol such as 1, 3, or
number
A numeric valued data object The gawk implementation uses double precision floating point to represent numbers
numbers

  Heceleme

  Num·bers

  Türkçe nasıl söylenir

  nʌmbırz

  Telaffuz

  /ˈnəmbərz/ /ˈnʌmbɜrz/

  Etimoloji

  [ 'n&m-b&r ] (noun.) 14th century. Middle English nombre, from Old French, from Latin numerus.

  Videolar

  ... numbers of individuals expressing their opinions, ...
  ... enough tax revenue coming in. If somehow the numbers don't add up, would you be willing ...

  Günün kelimesi

  heterodox